MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 127    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 17 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            49. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei

 

            89. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            7. - Hotărâre referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

           

            8. - Hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată

 

            9. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            315. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorările de întârziere

 

            Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000 si nr. 561 din 13 noiembrie 2000

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guverrrului nr. 169 din 19 octombrie 2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 26 octombrie 2000.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2001.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romăne a Covasnei si Harghitei

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale "Fast Service Electronica" S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 martie 2001.

Nr. 89.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotărâre

privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se constituie Comisia parlamentară pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, alcătuită din 7 deputati si 7 senatori, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Deputatii, senatorii si grupurile parlamentare din Camera Deputatilor si din Senat pot depune la comisie amendamente, motivate în scris, în termen de 20 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Proiectul de hotărâre va fi depus la birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

1. Aristide Roibu, senator - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

2. Ion Predescu, senator - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3. Octavian Opris, senator - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4. Ioan Bivolaru, deputat - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

5. Eugen Nicolicea, deputat - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

6. Nicolae-Marian Iorga, senator - Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Florina Ruxandra Jipa, deputat - Grupul parlarnentar al P.R.M.

8. Nicolae Vasilescu, deputat- Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Iuliu Păcurariu, senator - Grupul parlamentar al P.D.

10. Emil Boc, deputat - Grupul parlamentar al P.D.

11. Nicolae-Vlad Popa, senator- Grupul parlamentar al P.N.L.

12. Titu-Nicolae Gheorghiot, deputat - Grupul parlamentar al P.N.L.

13. Kovâcs Peter Eckstein, senator - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

14. Ervin-Zoltan Szekely, deputat- Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTARÂRE

privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si tuptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se desemnează, în calitatea de membru în Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi

urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, senatorii si deputatii prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria evotutiei din decembrie 1989

 

1. Ilie Plătică Vidovici, senator - Grupul parlamentar al P.D.S.R (social-democrat si umanist)

2. Vasile Bieotu, deputat - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3. Aurel Gubandru, deputat - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4. Mircea Bucur, deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

5. Vasile Dută, senator- Grupul parlamentar ai P.R.M.

6. Constantin Bălălău, senator - Grupul parlamentar al P.D.

7. Romeo Marius Raicu, deputat - Grupul parlamentar al P.D.

8. Ion Sârbulescu, senator- Grupul parlamentar al P.N.L.

9. Cătălin Micula, deputat - Grupul parlamentar al P.N.L.

10. Csaba Sogor, senator - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

11. Grigore Makkai, deputat- Grupul parl.amentar al U.D.M.R.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000, finantat integral din venituri extrabugetare, se rectifică si se stabileste la suma de 41.500.000 mii lei - venituri, 38.200.000 mii lei cheltuieli si 3.300.000 mii lei - excedent bugetar.

(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună în 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 9.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2000

 

               - mii lei -

Codul

Denumirea indicatorului

Codul

Total aprobat conform Hotărârii Parlamentului nr. 11 /2000

Buget rectificat

Diferente

VENITURI TOTALE           

24.950.000

41.500.000

16.550.000

1.

0,08% din valoarea tranzactiilor pe piata secundară

 

2.400.000

2.534.426

134.426

2.

0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

 

10.800.000

10.414.611

-385.389

3.

0,5% din valoarea emisiunilor distribuite prin ofertă publică

 

1.200.000

907.192

-292.808

4.

1,5% din valoarea emisiunilor distribuite în cadrul plasamentului privat

 

960.000

10.020.689

9.060.689

5.

2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare     

 

6.696.000

11.901.320

5.205.320

6.

Venituri din dobânzi

 

394.000

1.039.000

645.000

7.

Venituri din anii precedenti

 

2.500.000

4.682.762

2.182.762

CHELTUIELI TOTALE

23.950.000

38.200.000

14.250.000

1.

CHELTUIELI CURENTE

01

22.907.650

35.242.728

12.335.078

A.

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

18.477.650

22.236.272

3.758.622

 

Cheltuieli cu salariile

10

12.350.000

14.653.921

2.303.921

 

Contributii pentru asigurări sociale de stat

11

3.445.650

4.141.496

695.846

 

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

12

617.500

725.986

108.486

 

Deplasări, detasări, transferări

13

1.200.000

1.698.489

498.489

 

Contributii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate

14

864.000

1.016.380

152.380

B.

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4.230.000

12.656.456

8.426.456

 

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie

24

1.320.000

1.847.388

527.388

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

25

900.000

1.566.733

666.733

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament

26

180.000

825.765

645.765

 

Reparatii curente

27

550.000

2.000.000

1.450.000

 

Reparatii capitale

 

 

5.000.000

5.000.000

 

Cărti si publicatii

29

80.000

144.589

64.589

 

Alte cheltuieli   

30

1.200.000

1.271.981

71.981

C.

TRANSFERURI

38

 

350.000

350.000

 

Transferuri neconsolidabile

40

200.000

350.000

150.000

2.

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.042.350

2.957.272

1.914.922

 

Investitii ale institutiilor publice

72

1.042.350

2.957.272

1.914.922

 

EXCEDENTE/DEFICIT BUGETAR

 

1.000.000

3.300.000

2.300.000

                                                                                                                                               

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 620/1997

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorările de întârziere

 

Ministrul finantelor publice,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 84 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările si completările ulterioare,

în baza dispozitiilor art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

emite următorul ordin:

 

Art.I. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorările de întârziere, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 620/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 6 mai 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- După punctul 6.3 se introduce punctul 6.4 cu următorul cuprins:

"6.4. Pentru neplata la termen a impozitului pe venit, prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, se datorează majorări de întârziere după cum urmează:

a) Pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plătile anticipate neefectuate în termen se calculează astfel:

- până la data plătii debitului, când acesta este plătit în cursul anului de impunere;

- până la 31 decembrie pentru plătile anticipate neachitate până la finele anului de impunere.

b) Majorările de întârziere pentru sumele neachitate, înscrise în deciziile de plăti anticipate cu titlu de impozit pentru anul precedent, se calculează incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data plătii inclusiv.

c) În cazul în care impozitul stabilit în decizia de impunere anuală este inferior sumei datorate cu titlu de plăti anticipate în contul impozitului pe venitul global, majorările de întârziere calculate la sumele înscrise în deciziile de plăti anticipate se recalculează pentru impozitul înscris în decizia de impunere anuală, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere."

Art.II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 315.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000,

nr. 470 din 27 septembrie 2000 si nr. 561 din 13 noiembrie 2000

 

1. REL COMPUTER - S.R.L., Bucuresti, Str. Biruintei nr. 4, sectorul 1, cod fiscal R 3510209, telefon/fax: 2240027-2241777, avize de distributie si utilizare nr. 0106 si nr. 0107 din 22 noiembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale C C S 100 NT si C C S 1 Dynamic, model REL ALIX/2 si model REL ALIX/1; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 7 agenti economici si, respectiv, 7 agenti economici.

2. CHRISTIAN GAVRILĂ - S.R.L., Brasov, Str. Harmanului nr. 50, sc. B, ap. 16, judetul Brasov, cod fiscal R 1094038, telefon/fax: 068/331829, 068/312670, aviz de distributie si utilizare nr. 0108 din 8 decembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale CROS CS; configuratie: aplicatie PC: CROS CS; imprimantă fiscală Epson MF România produsă de MASTER COMPUTERS S.R.L., display client 2X20; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

3. BIT SOFT - S.R.L., Bucuresti, Str. Baltagului nr. 5, bl. V81, sc. 1, ap. 9, et. 2, sectorul 5, cod fiscal R 6520428, telefon/fax: 3158926, 3101556, avize de distributie si utilizare nr. 0115 si nr. 0116 din 30 octombrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip FIDELIO FISCAL model 6.20 si tip MICROS FISCAL model 8700; configuratie: aplicatie PC: FIDELIO; imprimantă fiscală Epson MF România produsă de MASTER COMPUTERS - S.R.L. si, respectiv, aplicatie PC: MICROS 8700 HMS; imprimantă fiscală Epson MF România V.3.2.10 produsă de MASTER COMPUTERS S.R.L.; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

4. SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, judetul Bihor, cod fiscal R 6390409, telefon/fax: 059/443288, 059/419963; avize de distributie si utilizare nr. 0117 si nr. 0118 din 22 noiembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip HOST WARE si tip OMRON model RS 28 TF; configuratie: aplicatie PC: HOST WARE Restaurant; imprimantă fiscală POCOK 4 POS Ungaria si, respectiv, structură închisă retea; tipul hârtiei: autocopiativă si, respectiv, termică; destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică si, respectiv, comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

5. ROMANIAN BUSINESS CONSULT - S.R.L., Bucuresti bd Dimitrie Cantemir nr. 1, P + 1, sectorul 4, cod fiscal R 399557, telefon/fax: 3304664, 3308106; aviz de distributie si utilizare nr. 0119 din 30 octombrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SPECTRUM POS M, configuratie: aplicatie PC: SPECTRUM POS M; imprimantă fiscală ND 77 MF WINCOR NIXDORF, afisaj client WINCOR NIXDORF; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 3 agenti economici si, respectiv, 3 agenti economici.

6. MASTER COMPUTERS - S.R.L., Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 111A, sectorul 2, cod fiscal R 1592512, teleton/fax: 2504757; aviz de distributie si utilizare nr. 0120 din 22 noiembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PECOPOS model 2000; configuratie: aplicatie PC: PECOPOS 2000; imprimantă fiscală Epson MF România produsă de MASTER COMPUTERS S.R.L., display client 2X20; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii, comert carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

7. COMPU TRADE III - S.R.L., Timisoara, bd Mihai Eminescu nr. 5, judetul Timis, cod fiscal R 5833400, telefonlfax: 056/190523, 056/201155; aviz de distributie si utilizare nr. 0121 din 14 decembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELZAB model ALFA SUPER; configuratie: structură închisă; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comeri, prestări de servicii; retea de distributie si service; 2 agenti economici si, respectiv, 1 agent economic.

8. NEXTRA - S.R.L., Miercurea Ciuc, Str. Florilor nr. 28, ap. 1, judetul Harghita, cod fiscal R 3495397, telefon/fax: 066/171200; aviz de distributie si utilizare nr. 0124 din 22 decembrie 2000' pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MICRELEC model MICRELEC 9600 SERIES; configuratie: aplicatie PC: MICRELEC 9600 SERIES; imprimantă fiscală CGP/EPSON TM-950 U, Ungaria; afisaj client 2X20; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert, prestări de servicii, comert carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi extinsă prin suplimentarea avizelor.