MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 131    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Joi, 15 martie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE SI LEGI

 

579/2000. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000

 

48. - Lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000

 

Acord de sediu între România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere

 

88. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000

 

53. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

Acord între Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere.

 

97. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

            94. - Decret privind recunoasterea în functie a unor clerici

 

98. - Decret privind trecerea în rezervă a unui viceamiral din Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

43. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare       

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară privind punerea, în circulatie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoare nominală de 5.000 lei

 

DECRETE SI LEGI

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sediu dintre România

si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei

pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000

 

În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

PresedinteleRomâniei d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului .

Acordul de sediu dintre România si Centrul Regional ai Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 579.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000.

 

Această lege a tost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia Romăniei,

 

PRESDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2001.

Nr. 48.

 

ACORD DE SEDIU

între România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere

 

            Luând în considerare Acordul de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere, denumit în cele ce urmează Acordul SECI, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2000,
            având în vedere că sediul Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, denumit în cele ce urmează Centrul SECI, a fost stabilit la Bucuresti, în România,
            tinând seama de importanta asigurării unei functionări adecvate a Centrului SECI în România,
            reafirmând că principalul scop al României este să asigure întreaga gamă de privilegii, imunităti si facilităti pentru Centrul SECI, în vederea realizării depline si eficiente a sarcinilor sale,
            în scopul de a defini statutul legal al sediului Centrului SECI si regimul juridic al membrilor Centrului SECI în România,
            dorind să stabilească privilegiile si imunitătile sediului Centrului SECI, ale membrilor si personalului si ale altor persoane mentionate în prezentul acord, serviciile de securitate si aranjamentele, precum si alte facilităti referitoare la sprijinul tării gazdă,
            România si Centrul SECI, denumite în cele ce urmează părti contractante, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1
Definitii


            În sensul prezentului acord:
            a) Acordul SECI înseamnă Acordul de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 26 mai 1999;
            b) Centrul SECI înseamnă Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, situat în Bucuresti;
            c) părtile contractante înseamnă România si Centrul SECI;
            d) tara gazdă înseamnă România;
            e) Guvernul înseamnă Guvernul României;
            f) autoritătile competente din România înseamnă statul, autoritătile locale sau alte autorităti române, în functie de contextul prevederilor specifice din acest acord si în conformitate cu legislatia română;
            g) sediu înseamnă arealul, incinta, clădirea si facilitătile acestora, utilizate de Centrul SECI, cu caracter permanent sau temporar, în îndeplinirea functiilor sale oficiale;
            h) părti înseamnă părti la Acordul SECI;
            i) Comitetul înseamnă Comitetul Comun de Cooperare la care se referă Acordul SECI;
            j) delegati înseamnă membrii Comitetului, reprezentanti ai consilierilor permanenti si ai observatorilor permanenti si membrii delegatiilor lor la orice reuniune a Centrului SECI;
            k) membrii Centrului SECI înseamnă directorul, directorii adjuncti, ofiterii de legătură, ofiterii trimisi de observatorii permanenti, precum si membrii personalului Centrului SECI;
            l) membrii personalului Centrului SECI înseamnă personalul auxiliar (tehnic si administrativ) angajat de Centrul SECI pentru a asigura serviciile permanente, cu exceptia celor care sunt angajati local;
            m) membrii familiei înseamnă sotul (sotia), dependentii si alte persoane întretinute de membrii Centrului SECI sau de delegati;
            n) experti înseamnă persoanele care desfăsoară activităti autorizate de Centrul SECI, care functionează în organisme subsidiare ale sale sau, în orice alt caz, la cererea sau în consultare cu Centrul SECI; acestia nu sunt nici delegati, nici membri ai Centrului SECI;
            o) reuniuni organizate de Centrul SECI înseamnă orice reuniune a oricărui organ ori organ subsidiar al Centrului SECI sau orice conferintă internatională ori altă întrunire organizată de Centrul SECI sau cu sponsorizarea acestuia;
            p) proprietate înseamnă toate proprietătile, activele si fondurile care apartin Centrului SECI sau care se află în posesia ori în administrarea acestuia, ca sprijin în exercitarea functiilor sale, în conformitate cu Acordul SECI, precum si toate veniturile Centrului SECI;
            q) arhivele Centrului SECI înseamnă toate dosarele, corespondenta, documentele, manuscrisele, programele pentru calculator, fotografiile, filmele, înregistrările video si audio si orice altă informatie în sensul art. 1 lit. d) si f) din Acordul SECI, care apartin ori se află în posesia Centrului SECI sau a oricăruia dintre membrii săi;
            r) Conventia de la Viena înseamnă Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, adoptată la Viena la 18 aprilie 1961.

 

ARTICOLUL 2
Personalitate juridică


            1. Centrul SECI se bucură de personalitate juridică deplină, având statutul unei organizatii internationale. În particular va avea capacitatea:
            a) de a contracta;
            b) de a dobândi si de a dispune de bunuri mobile;
            c) de a dobândi si de a dispune de bunuri imobile, în conformitate cu legislatia română;
            d) de a sta în justitie.
            2. În eventualitatea dizolvării Centrului SECI spatiul de lucru si celelalte facilităti furnizate cu titlu gratuit de tara gazdă, în conformitate cu art. 8 paragraful 1, coroborat cu art. 13 paragraful 1 din prezentul acord, vor fi înapoiate tării gazdă.

 

ARTICOLUL 3
Libertatea de întrunire


            1. Guvernul recunoaste dreptul Centrului SECI de a organiza reuniuni la discretia sa în cadrul sediului sau, cu sprijinul autoritătilor competente din România, în orice alt loc în tara gazdă.
            2. Guvernul garantează Centrului SECI libertatea absolută de întrunire, de dezbatere si de decizie. Acesta va întreprinde demersurile necesare pentru a garanta că nu există nici un impediment în asigurarea desfăsurării libere a oricărei reuniuni organizate de Centrul SECI.

 

ARTICOLUL 4
Imunitatea de jurisdictie


            1. În îndeplinirea activitătilor sale oficiale Centrul SECI se va bucura de imunitate de jurisdictie, cu următoarele exceptii:
            a) actiunea civilă instituită de un tert pentru daune provenite dintr-un accident cauzat de un vehicul care apartine sau care este folosit în numele Centrului SECI, dacă aceste daune nu sunt acoperite de asigurare;
            b) actiunea civilă întemeiată pe o obligatie contractuală a Centrului SECI;
            c) cererea reconventională care are ca obiect procedurile instituite de Centrul SECI.
            2. În afara prevederilor paragrafului 1 al acestui articol proprietatea si activele, oriunde s-ar afla si oricine le-ar detine, se vor bucura de imunitate de perchezitie, de stingerea dreptului de răscumpărare a ipotecii, confiscare, rechizitie, expropriere, de orice formă de sechestru, ordin judecătoresc sau de orice altă formă de interventie prin actiune administrativă, juridică sau legislativă.
            3. Prevederile paragrafului anterior nu se vor aplica în următoarele cazuri:
            a) dacă aceste măsuri sunt necesare temporar pentru a investiga un accident în care este implicat un vehicul care apartine Centrului SECI sau care este folosit în numele acestuia;
            b) în orice alt caz particular în care Centrul SECI a renuntat expres la imunitatea de jurisdictie.
            4. Centrul SECI poate renunta în mod expres, în anumite cazuri, la imunitatea sa fată de procesele juridice.
            5. Renuntarea la imunitatea de jurisdictie nu se va extinde la nici o măsură executorie.

 

ARTICOLUL 5
Imunitatea proprietătii Centrului SECI


            Proprietatea, oriunde s-ar afla si oricine ar detine-o în mod legal, se va bucura în orice moment de imunitate de perchezitie, rechizitie, confiscare, expropriere si de orice altă formă de interventie prin actiune executivă, administrativă, judiciară sau legislativă.

 

ARTICOLUL 6
            Inviolabilitatea arhivelor, a echipamentelor si a altor materiale


            1. Arhivele Centrului SECI, oriunde s-ar afla si oricine le-ar detine, sub orice formă, se bucură în orice moment de inviolabilitate.
            2. Echipamentele si orice alte materiale necesare în activitatea Centrului SECI vor fi inviolabile în orice moment.

 

ARTICOLUL 7
Sediul


            Autoritătile române competente vor lua măsurile necesare pentru a garanta că Centrul SECI nu va fi deposedat în totalitate sau în parte de sediul său.

 

ARTICOLUL 8
Legea si autoritatea în sediu


            1. Sediul Centrului SECI este localizat în Bucuresti, în Palatul Parlamentului, sau oriunde decid părtile contractante.
            2. Guvernul recunoaste inviolabilitatea în orice moment a sediului. Sediul se va afla sub controlul si autoritatea Centrului SECI, în conformitate cu prezentul acord.
            3. În scopul stabilirii conditiilor necesare în vederea exercitării depline a functiilor sale Centrul SECI are competenta de a emite reglementări aplicabile în sediu.
            4. În principiu, în sediu se aplică legea română. Totusi, când legea română este neconcordantă cu o reglementare emisă de Centrul SECI sau în aplicarea unei dispozitii a prezentului acord, se va aplica reglementarea Centrului SECI.
            5. Orice diferend între părtile contractante, care cade sub incidenta acestui articol, va fi imediat reglementat prin procedura prevăzută la art. 25 (Reglementarea diferendelor) din prezentul acord. Pe toată durata reglementării diferendului se vor aplica reglementările Centrului SECI.
            6. Centrul SECI va informa Guvernul în legătură cu reglementările care cad sub incidenta paragrafului 3 al prezentului articol.
            7. Orice persoană autorizată să pătrundă în sediu va exercita acest drept numai cu permisiunea prealabilă a directorului sau a unei alte persoane desemnate de acesta. Dacă directorul sau o altă persoană desemnată de acesta solicită părăsirea imediată a sediului, persoana vizată trebuie să părăsească imediat sediul.
            8. Centrul SECI va adopta un sistem contabil în conformitate cu standardele internationale recunoscute în materie de auditorii internationali.
            9. Respectarea prezentului articol nu va împiedica aplicarea corespunzătoare a normelor de protectie împotriva incendiilor si a reglementărilor privind siguranta publică similare ale autoritătilor competente din România. În caz de incendiu sau de alte dezastre asemănătoare, care amenintă siguranta publică si necesită actiune de protectie imediată, acordul directorului de a pătrunde în sediu va fi prezumat dacă el sau reprezentantul său autorizat nu poate fi contactat imediat, în vederea desfăsurării unei actiuni de protectie în conformitate cu necesitătile.
            10. Directorul va lua măsurile necesare pentru a împiedica să se ascundă în sediu persoanele care se sustrag arestării conform legislatiei române, care sunt căutate de autoritătile române competente pentru extrădare în altă tară sau care încearcă să se sustragă procedurilor judiciare.

 

ARTICOLUL 9
Protectia sediului


            1. Autoritătile competente din România vor manifesta diligenta necesară pentru a se asigura că securitatea si linistea sediului nu sunt amenintate de nici o persoană sau grup de persoane care încearcă să pătrundă în sediu neautorizate sau care tulbură linistea publică în imediata vecinătate a acestuia.
            2. La solicitarea directorului autoritătile competente din România vor asigura un număr suficient de personal de securitate, în vederea respectării legii si ordinii în sediu.
            3. Autoritătile competente din România vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura că aspectul sediului nu este prejudiciat si că functiile Centrului SECI nu sunt obstructionate în nici un fel prin folosirea terenului sau a clădirilor din vecinătatea sediului. Totodată Centrul SECI va lua toate măsurile necesare pentru a asigura că folosirea sediului nu prejudiciază aspectul terenului si al clădirilor vecine.

 

ARTICOLUL 10
Serviciile publice asigurate sediului


            1. Autoritătile competente din România îsi vor exercita atributiile, în măsura competentelor lor si în limita solicitărilor directorului, pentru a asigura furnizarea către sediu, în conditii corecte si echitabile, a serviciilor publice necesare, incluzând (fără a fi limitate prin enumerare) electricitatea, apa, canalizarea, gazul, posta, telefonul, telegraful, mijloacele de comunicatii, drenajul, colectarea deseurilor, protectia împotriva incendiilor si deszăpezirea.
            2. În cazul oricărei întreruperi sau amenintări cu întreruperea oricăruia dintre aceste servicii publice Centrului SECI i se va acorda aceeasi prioritate ca si agentiilor si autoritătilor române centrale, iar Guvernul va lua măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea Centrului SECI să nu fie prejudiciată.
            3. Directorul va facilita, la cerere, verificarea, repararea, întretinerea, reconstruirea sau realocarea utilitătilor, conductelor, sistemului de canalizare ale sediului de către reprezentantii deplin autorizati ai organelor române competente, în conditii care nu vor afecta exercitarea functiilor Centrului SECI.
            4. În cazul în care serviciile publice la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol sunt furnizate de autoritătile competente din România sau în care preturile respective se află sub controlul acestora, Centrul SECI va beneficia de tarife care nu vor depăsi cele mai scăzute preturi acordate agentiilor si autoritătilor române centrale.

 

ARTICOLUL 11
Facilităti si imunităti legate de comunicatii si publicatii


            1. Guvernul va permite Centrului SECI să comunice liber, fără o aprobare specială, în îndeplinirea tuturor atributiilor sale oficiale si va proteja acest drept. Centrul SECI va avea dreptul să folosească coduri, să expedieze si să primească corespondenta oficială si alte comunicatii oficiale prin curier sau în colete sigilate, care vor face obiectul acelorasi privilegii si imunităti ca si curierii si coletele diplomatice.
            2. Centrul SECI se va bucura, pentru comunicatiile sale oficiale, de un regim cel putin la fel de favorabil ca cel acordat organizatiilor interguvernamentale sau misiunilor diplomatice acreditate în tara gazdă în ceea ce priveste prioritătile si taxele pentru postă, telegrame, telexuri, radiograme, televiziune, fax si alte mijloace de comunicare, precum si cu privire la alte taxe pentru informare prin mass-media.
            3. Guvernul recunoaste dreptul Centrului SECI de a publica sau de a emite liber în tara gazdă în îndeplinirea scopurilor precizate în Acordul SECI. Toate comunicatiile oficiale către si dinspre Centrul SECI, transmise în orice formă, vor fi în orice moment inviolabile. Această inviolabilitate se va extinde, fără a fi limitată de prezenta enumerare, la publicatii, imagini fixe sau în miscare, imagini video, filme, înregistrări audio si software.
            4. În îndeplinirea scopurilor sale oficiale Centrul SECI poate instala si utiliza sisteme de comunicare fără fir, pe baza unei autorizatii primite din partea autoritătilor române competente, care nu vor fi folosite în mod necorespunzător.

 

ARTICOLUL 12
Scutiri fiscale


            1. În îndeplinirea activitătilor sale oficiale Centrul SECI, bunurile sale, veniturile si alte proprietăti vor fi scutite de:
            a) orice formă de taxare directă percepută de stat sau de autoritătile locale. Totusi Centrul SECI nu poate pretinde alte scutiri de taxe si cheltuieli decât cele pentru serviciile de utilitate publică;
            b) taxe vamale, interdictii ori restrictii la importul sau exportul de bunuri pentru uzul oficial, în cazul în care bunurile importate nu vor fi vândute în România, cu exceptia vânzării în conditii stabilite de Guvern;
            c) taxe vamale, interdictii ori restrictii la importul sau exportul de publicatii;
            d) taxare indirectă a bunurilor si serviciilor furnizate în scopuri oficiale, inclusiv taxa pe valoarea adăugată asupra acestor bunuri si servicii, în aceleasi conditii care se aplică misiunilor diplomatice în România.
            2. Scutirile prevăzute în paragraful 1 al acestui articol pot fi acordate prin despăgubire, potrivit aceleiasi proceduri care se aplică misiunilor diplomatice acreditate în România.
            3. Fără a limita caracterul general al exceptiilor stipulate în paragraful 1 al prezentului articol:
            a) dobândirea si închirierea clădirilor realizate de Centrul SECI în exercitarea functiilor sale oficiale vor fi scutite de toate taxele de înregistrare, transfer, precum si de taxa pe domeniul public;
            b) contractele de asigurare încheiate de Centrul SECI în exercitarea functiilor sale oficiale vor fi scutite de taxa specială sau de orice taxă comparabilă pentru asemenea contracte de asigurare.

 

ARTICOLUL 13
Sprijinul tării gazdă


            1. Tara gazdă asigură fără plată:
            a) utilizarea spatiului de lucru în conformitate cu art. 8 din prezentul acord;
            b) utilizarea spatiului de parcare al sediului;
            c) securitatea sediului (paza si serviciul de prevenire a incendiului, altele decât cele din interiorul Centrului SECI);
            d) reparatii curente si capitale ale infrastructurii Centrului SECI;
            e) modernizarea sediului, făcută de tara gazdă în beneficiul Centrului SECI, până la intrarea în vigoare a prezentului acord;
            f) utilităti (căldură, aer conditionat, electricitate si apă) furnizate de tara gazdă până la intrarea în vigoare a prezentului acord.
            2. Tara gazdă asigură, dar nu este responsabilă financiar, pentru:
            a) asistenta pentru satisfacerea nevoii de cazare si înregistrare a copiilor membrilor Centrului SECI si a personalului acestuia în sistemul public de învătământ;
            b) documentele pentru sederea membrilor Centrului SECI, în conformitate cu legislatia română;
            c) la solicitarea Centrului SECI, servicii de curătenie si igienă.
            3. Partea română va credita fără dobândă Centrul SECI cu costul serviciilor publice furnizate după intrarea în vigoare a prezentului acord, după îndeplinirea formalitătilor legale interne.

 

ARTICOLUL 14
Facilităti acordate activelor financiare


            1. Fără a constitui obiectul controalelor financiare, reglementărilor si cererilor de notificare cu privire la tranzactiile financiare sau al vreunui moratoriu de orice fel, Centrul SECI poate, fără restrictii:
            a) să cumpere orice devize prin canale autorizate, să le detină si să le utilizeze;
            b) să utilizeze conturi în orice devize;
            c) să cumpere, prin canale autorizate, să detină si să utilizeze fonduri, titluri, valori mobiliare si aur;
            d) să îsi transfere fondurile, titlurile, valorile mobiliare, aurul si devizele către sau din România, către sau din orice altă tară ori în România si să convertească orice devize pe care le detine în orice alte devize; si
            e) să strângă fonduri în orice mod pe care îl consideră convenabil, cu exceptia cazurilor în care, pentru a colecta fonduri pe teritoriul României, Centrul SECI trebuie să obtină acordul autoritătilor române competente.
            2. Dacă o parte va contribui în beneficiul Centrului SECI cu bani sau în alt mod, iar această contributie va fi aprobată de Comitet, rambursarea acestei contributii se va face în cadrul cotei de participare a acelei părti la bugetul Centrului SECI în timpul anului financiar următor celui în care contributia a fost realizată.

Dacă acest credit depăseste valoarea contributiei părtii în cauză, el va purta asupra următorului sau următorilor ani financiari. Această dispozitie nu va fi interpretată în sensul de a împiedica orice alt stat sau organizatie internatională de a contribui cu bani sau în orice alt mod în beneficiul Centrului SECI.

 

ARTICOLUL 15
Tranzit si rezidentă


            1. Guvernul va lua toate măsurile necesare pentru a facilita si a permite intrarea si sejurul pe teritoriul României, inclusiv acordarea permiselor de rezidentă, va asigura tranzitul la sau de la sediu si nu va împiedica plecarea de pe teritoriul României pentru persoanele mentionate mai jos:
            a) membrii Centrului SECI si membrii familiilor lor, inclusiv alte persoane întretinute de acestia;
            b) delegatii, sotul/sotia si alti membri ai familiilor acestora;
            c) reprezentantii si oficialii organizatiilor internationale care au misiuni oficiale legate de Centrul SECI, sotiile/sotii si alti membri de familie ai acestora;
            d) expertii si sotiile/sotii si alti membri de familie ai acestora.
            2. La cererea persoanelor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol tara gazdă le va asigura protectia în tranzit.
            3. Persoanele la care se face referire în acest articol vor fi scutite, de la caz la caz, de taxa de viză; validitatea vizelor acordate trebuie să fie proportională cu durata misiunii solicitantului de viză.
            4. Nici o activitate desfăsurată de vreo persoană la care s-a făcut referire în acest articol, în calitatea sa oficială legată de Centrul SECI, nu va constitui un motiv pentru a împiedica pătrunderea sau plecarea de pe teritoriul României ori pentru a i se solicita părăsirea teritoriului tării gazdă.
            5. Cu exceptia oficialilor organizatiilor internationale ale căror proceduri de expulzare sunt acoperite de acorduri speciale la care România este parte si cu exceptia comiterii unui abuz al privilegiului de resedintă, nici unei persoane la care se face referire în subparagrafele 1 c) si 1 d) ale prezentului articol nu i se va solicita să părăsească România. Aceste proceduri de solicitare vor fi aprobate în prealabil de Ministerul Afacerilor Externe din România, care se va consulta cu directorul.         Dacă procedurile de expulzare sunt folosite împotriva unei astfel de persoane, directorul va avea dreptul de a apărea sau de a fi reprezentat în astfel de proceduri în numele persoanei căreia îi sunt instituite astfel de proceduri.
            6. Acest articol nu va împiedica Guvernul să solicite ca persoanele care pretind drepturile acordate de prezentul articol să respecte reglementările privind carantina si sănătatea.
            7. Părtile contractante se vor consulta asupra metodelor de facilitare a intrării în România a persoanelor care doresc să viziteze sediul, dar care nu beneficiază de privilegiile mentionate în acest articol.

 

ARTICOLUL 16
Limitele acordului


            1. Exceptând cazul în care privilegii si imunităti suplimentare au fost acordate de statul acreditar, membrii Centrului SECI care au cetătenia tării gazdă sau care au resedinta permanentă în tara gazdă nu beneficiază de imunitate de jurisdictie si de inviolabilitate decât pentru actele oficiale îndeplinite în exercitiul atributiilor lor în cadrul Centrului SECI.
            2. Ceilalti membri ai personalului Centrului SECI si membrii de familie ai membrilor Centrului SECI, care sunt cetăteni ai tării gazdă sau care au resedinta permanentă în tara gazdă, nu beneficiază de imunităti si privilegii decât în măsura în care le sunt recunoscute de tara gazdă. Totusi statul acreditar trebuie să îsi exercite jurisdictia asupra acestor persoane în asa fel încât să nu stânjenească în mod excesiv îndeplinirea atributiilor Centrului SECI.

 

ARTICOLUL 17
Privilegiile si imunitătile delegatilor, directorului, directorilor adjuncti, ofiterilor de legătură si ale ofiterilor trimisi de observatorii permanenti


            1. Delegatii, directorul, directorii adjuncti, ofiterii de legătură si ofiterii trimisi de observatorii permanenti vor beneficia de aceleasi privilegii si imunităti acordate si agentilor diplomatici în conformitate cu Conventia de la Viena.
            2. Sotii/sotiile si ceilalti membri de familie ai persoanelor la care s-a făcut referire în paragraful 1 al prezentului articol se vor bucura de aceleasi privilegii si imunităti acordate sotiilor/sotilor si celorlalti membri de familie ai agentilor diplomatici în baza Conventiei de la Viena.
            3. Imunitatea de jurisdictie nu se va aplica în cazul unei actiuni civile de către o tertă parte pentru daune survenite în urma unui accident rutier cauzat de un vehicul condus de orice persoană mentionată în paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, în cazul în care aceste daune nu sunt recuperabile din asigurare.
            4. Persoanele la care s-a făcut referire în paragraful 1 al prezentului articol, care sunt cetăteni sau rezidenti permanenti ai României, vor beneficia numai de următoarele privilegii si imunităti:
            a) imunitate de arest sau detentie;
            b) imunitate fată de orice fel de proces juridic cu privire la sensul cuvintelor spuse sau scrise si la toate actele săvârsite de acestea în desfăsurarea functiilor lor oficiale;
            c) inviolabilitatea tuturor hârtiilor, documentelor si a altor materiale oficiale;
            d) dreptul de a folosi coduri, sisteme de criptare, de a transmite sau de a primi hârtii, corespondentă sau alte materiale oficiale prin curier sau în colete sigilate.

 

ARTICOLUL 18
Privilegiile si imunitătile personalului Centrului SECI


            1. Personalul Centrului SECI se va bucura de aceleasi privilegii si imunităti ca si cele acordate personalului administrativ si tehnic al misiunilor diplomatice conform Conventiei de la Viena.
            2. Sotii/sotiile si ceilalti membri ai familiilor persoanelor la care s-a făcut referire în paragraful 1 al acestui articol se vor bucura de aceleasi privilegii si imunităti acordate sotiilor/sotilor si dependentilor membrilor personalului administrativ si tehnic conform Conventiei de la Viena.
            3. Imunitatea de jurisdictie nu se va aplica în cazul unei actiuni civile de către o tertă parte pentru daune survenite în urma unui accident rutier cauzat de un vehicul condus de orice persoană mentionată în paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, în cazul în care aceste daune nu sunt recuperabile din asigurare.
            4. Persoanele la care s-a făcut referire în paragraful 1, care sunt cetăteni români sau rezidenti permanenti în România, vor beneficia numai de următoarele privilegii si imunităti:
            a) imunitate fată de orice fel de proces juridic cu privire la cuvinte spuse sau scrise si la toate actele săvârsite de acestea în exercitarea functiilor lor oficiale; o astfel de imunitate va continua chiar dacă persoanele implicate nu vor mai fi angajate în exercitarea unor astfel de functii;
            b) inviolabilitatea tuturor hârtiilor, documentelor si a altor materiale oficiale;
            c) dreptul de a folosi coduri, sisteme de criptare, de a transmite sau de a primi hârtii, corespondentă sau alte materiale oficiale prin curier sau în colete sigilate;
            d) scutirea de la obligatiile militare, cu conditia ca această scutire să fie încredintată oficialilor ale căror nume, datorită sarcinilor lor, au fost înregistrate într-o listă alcătuită de director si aprobată de Guvern. Dacă oficialii, altii decât cei mentionati în listă, sunt solicitati pentru îndeplinirea obligatiilor militare, Guvernul, la cererea directorului, va acorda scutiri temporare de la obligatiile militare ale acestor oficiali; aceste scutiri temporare pot fi necesare pentru evitarea întreruperilor activitătii de bază a Centrului SECI.

 

ARTICOLUL 19
Privilegiile si imunitătile expertilor


            1. Expertii se vor bucura, în cadrul si în ceea ce priveste tara gazdă, de următoarele privilegii si imunităti, în măsura în care poate fi necesar pentru îndeplinirea efectivă a functiilor lor si pe durata călătoriilor lor legate de astfel de functii, precum si în timpul sederii lor la sediu:
            a) imunitate de arest sau detentie;
            b) imunitate fată de confiscarea bagajelor lor personale sau oficiale si aceleasi imunităti fată de verificarea unor asemenea bagaje ca si cele acordate agentilor diplomatici;
            c) imunitate fată de orice fel de proces juridic cu privire la cuvinte spuse sau scrise si la toate actele săvârsite de acestia în exercitarea functiilor lor oficiale; această imunitate va continua chiar dacă persoanele implicate nu vor mai fi angajate în misiuni, nu vor mai servi comitetelor sau nu vor mai activa în calitate de consultanti ai Centrului SECI ori nu vor mai fi prezente la sediu sau nu vor mai participa la reuniunile organizate de Centrul SECI. În orice caz această imunitate nu se va extinde asupra actiunii civile a unei terte părti pentru daune provocate printr-un accident rutier cauzat de un vehicul condus de un expert, dacă aceste daune nu sunt recuperabile prin asigurare;
            d) inviolabilitatea tuturor hârtiilor, documentelor si a altor materiale oficiale;
            e) dreptul de a folosi coduri, sisteme de criptare si de a transmite sau de a primi hârtii, corespondentă sau alte materiale oficiale prin curier sau în colete sigilate, în scopul tuturor comunicatiilor cu Centrul SECI;
            f) scutirea de la restrictiile privind imigrarea, obligatiile si înregistrările străinilor cu privire la ei însisi si la sotii/sotiile acestora;
            g) aceleasi facilităti de protectie si repatriere ca si cele acordate pe timp de criză internatională membrilor misiunilor diplomatice conform Conventiei de la Viena; si
            h) aceleasi privilegii cu privire la restrictiile privind devizele si schimbul valutar ca si cele acordate reprezentantilor guvernelor străine în misiunile lor oficiale temporare.
            2. Expertii care sunt cetăteni români sau rezidenti permanenti în tara gazdă se vor bucura numai de privilegiile si imunitătile acordate conform subparagrafele 1a)-1e) din prezentul articol.

 

ARTICOLUL 20
Notificarea


            1. Centrul SECI va notifica cu promptitudine Guvernului următoarele:
            a) lista cuprinzând membrii Centrului SECI, membrii personalului Centrului SECI si alte persoane, în sensul art. 17-19 din prezentul acord, si va revizui periodic o astfel de listă, în functie de necesităti;
            b) numirile directorului, directorilor adjuncti si ale celorlalti membri ai Centrului SECI, sosirile si plecările lor definitive, precum si încheierea functiilor lor în Centrul SECI;
            c) sosirea si plecarea definitivă a membrilor familiilor persoanelor la care se face referire în subparagraful 1b) al acestui articol si, dacă este necesar, faptul că o persoană a încetat să facă parte din personalul de serviciu; si
            d) sosirea si plecarea definitivă a angajatilor nationali ai persoanelor la care se face referire în subparagraful 1b) al prezentului articol si, dacă este necesar, faptul că ei pleacă din serviciul unor asemenea persoane.
            2. Guvernul va prezenta membrilor Centrului SECI, membrilor personalului Centrului SECI si altor persoane, în sensul art. 17-19 din prezentul acord, si membrilor familiilor lor care fac parte din angajatii gospodăriei si angajatii domestici, la care se face referire în subparagrafele 1a) si 1b) din prezentul articol, o carte de identitate cu fotografia detinătorului. Această carte de identitate va servi la identificarea posesorului în raporturile cu toate autoritătile române.

 

ARTICOLUL 21
Asigurare socială


            1. Pentru programul de asigurare socială instituit sau administrat sub autoritatea Centrului SECI Centrul SECI si oficialii acestuia cărora li se aplică programul mentionat mai sus vor fi scutiti de toate contributiile obligatorii către institutiile de asigurări sociale din România. În acelasi timp ei nu vor fi subiectul reglementărilor privind asigurările sociale din România.
            2. Membrii Centrului SECI care contribuie la institutiile de asigurări sociale din tara lor de origine sunt scutiti de orice reglementare privind asigurările sociale din România.
            3. Orice fond de rezervă instituit sau administrat sub autoritatea Centrului SECI va beneficia de capacitate juridică în România, dacă Centrul SECI solicită acest lucru, si va beneficia de aceleasi scutiri, privilegii si imunităti ca si Centrul SECI.
            4. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica mutatis mutandis sotului/sotiei si celorlalti membri de familie ai persoanelor la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol, în afară de cazul în care ei sunt angajati în România de alt angajator decât Centrul SECI sau beneficiază de asigurări sociale în România.

 

ARTICOLUL 22
Angajarea

 

            Membrii familiilor membrilor Centrului SECI vor primi permise de muncă temporare pe durata angajării acelor persoane la Centrul SECI în România.

 

ARTICOLUL 23
Prevederi aditionale privind privilegiile si imunitătile


            1. Privilegiile si imunitătile acordate în temeiul prezentului acord sunt conferite în interesul Centrului SECI si nu pentru beneficiul personal al persoanelor fizice. Centrul SECI si toate persoanele care beneficiază de privilegiile, imunitătile si facilitătile stipulate în prezentul acord sunt obligate să respecte legislatia română.
            2. Prezentul acord se va aplica indiferent dacă tara gazdă întretine sau nu întretine relatii diplomatice cu statul în cauză si indiferent dacă statul în cauză asigură privilegiul sau imunitatea similară personalului diplomatic sau cetătenilor din România.
            3. Privilegiile si imunitătile acordate delegatiilor, ofiterilor de legătură si ofiterilor trimisi de state sau de organizatiile internationale, în conformitate cu prevederile prezentului acord, vor fi anulate de statul sau de organizatia internatională care i-a trimis, în conformitate cu prevederile Conventiei de la Viena.
            4. Privilegiile si imunitătile sunt acordate directorului, directorilor adjuncti, personalului Centrului SECI si expertilor angajati de Centrul SECI, în conformitate cu prevederile prezentului acord, în sensul că Centrul SECI va anula imunitatea persoanelor în cauză în orice circumstantă în care consideră că o asemenea imunitate ar îngreuna cursul justitiei, fără a aduce prejudicii scopului pentru care a fost acordată. Directorul va exercita această autoritate în numele Centrului SECI. În cazul directorului si al directorilor adjuncti Comitetul va avea autoritatea să anuleze imunitatea prin consens.
            5. În vederea facilitării administrării corespunzătoare a justitiei si pentru a preveni orice abuz de privilegii si imunităti acordate în conformitate cu prevederile prezentului acord, Centrul SECI va coopera oricând cu autoritătile române competente.

 

ARTICOLUL 24
Responsabilitatea internatională a tării gazdă


            Tara gazdă nu va avea datorită localizării sediului Centrului SECI pe teritoriul său nici o responsabilitate internatională pentru actele sau omisiunile Centrului SECI sau ale membrilor săi care actionează sau se abtin să actioneze în sensul îndeplinirii functiilor lor si nici alte responsabilităti internationale decât cele pe care tara gazdă le-ar avea în calitate de parte.

 

ARTICOLUL 25
Reglementarea diferendelor


            1. Orice diferend între părtile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau orice nelămurire cu privire la sediu sau la relatiile dintre Centrul SECI si România va fi rezolvată prin consultări între părtile contractante sau în orice altă modalitate de reglementare a diferendelor, de comun acord.
            2. Orice diferend care nu poate fi reglementat în temeiul paragrafului 1 al prezentului articol va fi înaintat, la cererea oficială a oricărei părti contractante, pentru o decizie finală, unui tribunal arbitral. În fiecare caz tribunalul arbitral se va constitui în următorul mod: în termen de două luni de la primirea cererii de arbitrare fiecare parte contractantă va numi câte un membru al tribunalului arbitral. Cei 2 membri astfel numiti vor selecta apoi al treilea arbitru care nu este nici cetătean al vreunei părti, nici nu este si nici nu a fost vreodată membru al Centrului SECI. Cel de-al treilea arbitru va functiona în calitate de presedinte al tribunalului arbitral.
            3. Dacă una dintre părtile contractante esuează în desemnarea unui arbitru si nu a luat măsurile necesare în acest sens în termen de două luni de la data notificării cererii de arbitrare din partea celeilalte părti contractante, aceasta poate să ceară presedintelui Curtii Internationale de Justitie să facă numirea necesară.

Dacă primii 2 arbitri nu reusesc să cadă de acord în legătură cu cel de-al treilea arbitru într-un termen de două luni după numirile lor, orice parte contractantă poate solicita presedintelui Curtii Internationale de Justitie să facă numirea necesară.

 

ARTICOLUL 26
Amendamente


            1. Prezentul acord poate fi amendat oricând, la cererea oricărei părti contractante. Cu exceptia situatiei în care se convine altfel, consultările vor începe după 30 de zile de la primirea notificării scrise de la cealaltă parte contractantă.
            2. Orice astfel de amendament care va fi convenit va intra în vigoare în conformitate cu art. 28 (Intrarea în vigoare si încetarea).

 

ARTICOLUL 27
Operarea acordului
de sediu


            1. Prezentul acord va fi interpretat în lumina scopului său principal de a facilita Centrului SECI îndeplinirea deplină si eficientă în sediul său a scopurilor sale.
            2. În toate cazurile în care acest acord presupune obligatii din partea autoritătilor române competente responsabilitatea finală pentru îndeplinirea acestora revine Guvernului.
            3. În vederea implementării prezentului acord Centrul SECI poate încheia întelegeri administrative separate cu autoritătile române competente.

 

ARTICOLUL 28
Intrarea în vigoare si încetarea


            1. Prezentul acord va intra în vigoare în următoarea zi după ce Guvernul a notificat Centrului SECI că au fost îndeplinite cerintele de ordin legal pentru intrarea în vigoare.
            2. Prezentul acord va înceta prin consimtământul scris al părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 29
Aplicarea provizorie


            În vederea finantării imediate a Centrului SECI părtile contractante sunt de acord cu aplicarea provizorie a prezentului acord, de la semnarea sa si până la intrarea în vigoare în conformitate cu prevederile art. 28 (Intrarea în vigoare si încetarea).
            Semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000, în două exemplare originale în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru România,
general de corp de armată
Constantin Degeratu

Pentru Centrul SECI,
dr. Erhard Busek,
coordonator general SECI

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000


            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 9 martie 2001.
Nr. 88.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC


Bucuresti, 14 martie 2001.
Nr. 53.

 

ACORD

între Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere


            Guvernul Român si Guvernul Macedonean, denumite în continuare părti contractante,
            dorind să contribuie la dezvoltarea relatiilor comerciale si economice între tările lor,
            hotărâte să promoveze cooperarea în domeniul transporturilor rutiere în cadrul economiei de piată,
preocupate de protectia mediului si a populatiei, de utilizarea ratională a energiei, de siguranta rutieră si de îmbunătătirea conditiilor de muncă ale conducătorilor auto,
            având în vedere rezolutiile si principiile adoptate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite, al Conferintei Europene a Ministrilor de Transport (CEMT), al Conferintelor Paneuropene,
            recunoscând avantajele si interesele reciproce ale încheierii unui acord în domeniul transportului rutier,
            au convenit următoarele:

 

PARTEA I
Prevederi generale

ARTICOLUL 1
Scop


            1. Prezentul acord se aplică operatorilor de transport rutier stabiliti pe teritoriul statului unei părti contractante, având vehicule înmatriculate pe acel teritoriu, cu punctele de plecare si de destinatie în teritoriul mentionat si care implică tranzitul prin acel teritoriu si prin teritoriul statului celeilalte părti contractante.
            2. Prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile ce rezultă din celelalte angajamente internationale ale celor două părti contractante, după cum nu afectează legislatia Uniunii Europene sau acordurile dintre Uniunea Europeană si statele care nu sunt membre.

 

ARTICOLUL 2
Definitii


            În sensul prezentului acord:
            • Operator de transport înseamnă orice persoană fizică, orice persoană juridică, orice asociatie ori grup de persoane fără personalitate juridică sau orice organism oficial având propria personalitate juridică ori fiind dependent de o autoritate având o astfel de personalitate, care:
            - este sau nu este producătoare de profit;
            - este autorizată de autoritatea competentă să efectueze transporturi rutiere internationale de persoane sau mărfuri:
            a) exercitând profesia de operator angajat în activitatea de transport, astfel cum este precizat în legislatia natională specifică ce reglementează accesul la profesia de operator de transport;
            b) exercitând profesia de operator în folos propriu, angajat în activitatea de transport ca o activitate auxiliară fată de activitătile întreprinderii sau asociatiei sale.
            • Vehicul înseamnă un vehicul rutier:
            - de sine stătător sau o combinatie de vehicule;
            - proiectat pentru transportul rutier de persoane sau mărfuri;
            - aflat la dispozitia operatorului de transport, fiind proprietatea acestuia sau în baza unui contract de închiriere ori leasing.
            • Înmatriculare înseamnă alocarea unui număr de identificare pentru un vehicul de către o autoritate competentă. În cazul unei combinatii de vehicule vehiculul tractor este factorul determinant pentru eliberarea autorizatiei sau pentru exceptarea de la aceasta, chiar dacă vehiculul tractat nu este înmatriculat cu acelasi număr sau este înmatriculat ori autorizat să opereze în altă tară.
            • Transport înseamnă circulatia unui vehicul încărcat sau gol, chiar dacă vehiculul, remorca ori semiremorca este transportată cu trenul sau cu vaporul pe o portiune a călătoriei.
            • Autorizatie înseamnă documentul care este eliberat pentru a fi utilizat, cu sau fără scutire de taxe/tarife rutiere, în conformitate cu reglementările în vigoare ale fiecărei părti contractante, si care îi conferă transportatorului dreptul de a efectua o singură călătorie dus-întors în trafic direct sau în tranzit prin teritoriul statului celeilalte părti contractante, pe perioada valabilitătii acestuia, pentru transportul mărfurilor; pentru transportul de persoane, mentionat la art. 3, această autorizatie îi acordă transportatorului dreptul de a efectua transport pentru o perioadă determinată.
            • Cabotaj înseamnă operatiunile de transport derulate pe teritoriul statului părtii contractante, tara gazdă, punctele de încărcare si descărcare fiind situate pe acel teritoriu, de către un operator de transport stabilit pe teritoriul statului celeilalte părti contractante. Deplasarea fără încărcătură a unui vehicul în interiorul unui teritoriu între două operatiuni de transport international nu este considerată cabotaj.
            • Transportul în folos propriu înseamnă transportul:
            - care utilizează vehicule aflate în proprietatea operatorului de transport sau pe care acesta le-a închiriat pe baza unui contract pe termen lung ori în leasing si care sunt conduse de angajatii întreprinderii unui membru al asociatiei;
            - care reprezintă numai o activitate auxiliară în contextul tuturor celorlalte activităti ale întreprinderii sau asociatiei;
            - mărfurilor care sunt proprietatea întreprinderii ori a asociatiei sau care au fost vândute, cumpărate, date spre închiriere ori închiriate, produse, extrase, prelucrate sau reparate de către întreprindere, scopul transportului fiind să transporte mărfurile spre sau dinspre întreprindere ori să le deplaseze potrivit necesitătilor proprii;
            - angajatilor întreprinderii sau membrilor unei asociatii nonprofit, pentru care transportul reprezintă o parte a activitătilor sociale sau de binefacere.
            • Teritoriul statului unei părti contractante înseamnă teritoriul fiecăruia dintre statele ale căror guverne sunt părti contractante la acest acord.
            • Tară de rezidentă înseamnă teritoriul statului unei părti contractante pe care operatorul de transport este stabilit si pe care vehiculul este înmatriculat.
            • Tară gazdă înseamnă teritoriul statului unei părti contractante pe care vehiculul circulă fără a fi înmatriculat si fără ca operatorul de transport să fie stabilit pe acest teritoriu.
            • Autobuz si Autocar înseamnă vehiculele care sunt construite si proiectate pentru transportul de persoane si care au în afară de locul soferului mai mult de 8 locuri.
            • Vehicul angajat înseamnă un vehicul care este construit si proiectat pentru a transporta până la 9 persoane si bagajele acestora, inclusiv soferul, si care este destinat transportului remunerat, în beneficiul unei terte părti.
            • Serviciu regulat de persoane înseamnă serviciul prin care se transportă persoane pe o rută specificată, conform unui anumit grafic de circulatie si pentru care sunt percepute tarife stabilite. Pasagerii sunt îmbarcati sau debarcati în puncte de oprire prestabilite, iar serviciul respectiv este accesibil oricui; totusi, în unele cazuri este necesară o rezervare.
            Termenul serviciu regulat de persoane include, de asemenea, un serviciu care îndeplineste majoritatea criteriilor mentionate mai sus si care operează ca atare.
            În particular acesta include un serviciu care transportă categorii specifice de pasageri, cu excluderea altor pasageri. Acest serviciu se numeste "serviciu regulat special". Serviciul, ca serviciu de transport regulat, nu este afectat de faptul că transportul este organizat astfel încât să corespundă diverselor necesităti ale utilizatorilor.
            • Serviciu navetă înseamnă un serviciu în cadrul căruia, prin călătorii repetate dus-întors, grupuri de pasageri formate în prealabil sunt transportate de la un singur loc de plecare la o singură destinatie. Fiecare grup alcătuit din pasageri care au efectuat călătoria dus este transportat înapoi spre locul de plecare într-o călătorie ulterioară. Locul de plecare si, respectiv, de destinatie, înseamnă locul unde începe, respectiv locul unde se încheie călătoria, incluzând, în fiecare caz, si localitătile învecinate situate pe o rază de 50 km.
            Prima călătorie întors si ultima călătorie dus într-o serie de servicii navetă se efectuează fără pasageri.
            Serviciul, ca serviciu navetă, nu este afectat de faptul că unii pasageri efectuează călătoria întors cu alt grup, nici de faptul că prima călătorie dus si ultima călătorie întors se efectuează fără pasageri. Acest tip de serviciu navetă este denumit navetă inversată.
            Un serviciu navetă care asigură cazare pentru cel putin 80% din pasageri la destinatie si, dacă este necesar, în timpul călătoriei, cu sau fără masă, se numeste navetă cu cazare.
            • Serviciu ocazional înseamnă un serviciu care nu corespunde nici definitiei serviciului regulat de persoane, nici definitiei serviciului navetă. Frecventa sau numărul serviciilor nu afectează clasificarea acestora ca servicii ocazionale.
            • Document de control înseamnă lista de călători pentru autobuze si autocare, conformă cu specimenul prevăzut în rezolutiile CEMT, si, acolo unde este astfel prevăzut în acest acord sau în concluziile comisiei mixte mentionate la art. 14, cu raportul tehnic referitor la protectia mediului si la siguranta rutieră, la care se face referire în aceleasi rezolutii

 

PARTEA a II-a
Transportul de persoane

ARTICOLUL 3
Servicii regulate si similare


            1. Serviciile regulate si serviciile navetă fără cazare, operate de autobuz sau autocar si de vehicul angajat, sunt supuse regimului de autorizatii eliberate de autoritatea competentă din tara de plecare, de destinatie sau de tranzit.
            2. Solicitarea pentru obtinerea autorizatiei trebuie înaintată autoritătii competente din tara de rezidentă a operatorului de transport. Dacă autoritatea aprobă solicitarea, autorizarea este comunicată autoritătii competente a celeilalte părti contractante.
            Comisia mixtă stabilită în baza art. 14 decide asupra formei solicitării pentru obtinerea autorizatiei, precum si asupra celorlalte documente necesare pentru sustinerea acesteia.
            3. Autorizatiile sunt eliberate de comun acord de către autoritătile competente ale părtilor contractante. Comisia mixtă stabilită în baza art. 14 poate decide ca autorizatia emisă de tara de rezidentă să fie valabilă si ca autorizatie de tranzit si poate determina termenii si conditiile acestei liberalizări.
            Decizia de acordare sau de refuz de acordare a unei autorizatii este luată într-o perioadă de 3 luni, cu exceptia cazului în care sunt situatii deosebite.
            Autorizatiile sunt valabile pentru o perioadă de maximum 5 ani. Acestea stabilesc conditiile de operare, inclusiv standardele de protectie a mediului si de sigurantă pe care vehiculele trebuie să le îndeplinească.
            4. Schimbările conditiilor de operare si încetarea serviciului sunt hotărâte în conformitate cu procedurile stabilite în paragrafele 2 si 3 ale prezentului articol.
            Dacă nu mai există solicitare pentru un anumit serviciu, operatorul îl poate anula, notificând decizia sa cu 3 săptămâni înainte autoritătilor competente care au eliberat autorizatia si clientilor.
            5. Dacă un serviciu este operat pe bază de asociere sau de subcontractare, se eliberează o singură autorizatie firmei principale, dar cu un număr de copii egal cu cel al operatorilor de transport. Autorizatia va mentiona numele membrilor asociatiei si ai subcontractantilor.

 

ARTICOLUL 4
Servicii ocazionale sau similare


            1. Serviciile ocazionale si serviciile navetă cu cazare, operate de autobuz sau autocar si de vehicul angajat, sunt supuse regimului de autorizatii eliberate de autoritatea competentă a tării de plecare, de destinatie sau de tranzit.
            2. Ca o exceptie de la paragraful 1 serviciile enumerate mai jos sunt exceptate de orice sistem de autorizatie pe teritoriul tării gazdă:
2.1. circuitul cu usile închise, în care acelasi vehicul este utilizat pentru a transporta acelasi grup de pasageri de-a lungul călătoriei si pentru a-i aduce în acelasi loc de plecare;
            2.2. servicii în care călătoria dus se efectuează cu pasageri si călătoria întors se efectuează fără pasageri;
            2.3. servicii în care călătoria dus se efectuează fără pasageri si călătoria întors cu pasageri, cu conditia ca acestia:
            a) să constituie un grup format pe baza unui contract de transport intrat în vigoare înaintea sosirii acestuia pe teritoriul statului părtii contractante în care ei sunt îmbarcati si transportati spre teritoriul tării de rezidentă;
            b) să fi fost adusi anterior de acelasi transportator pe teritoriul statului părtii contractante în care ei sunt îmbarcati din nou si transportati spre teritoriul tării de rezidentă;
            c) să fi fost invitati să călătorească pe teritoriul tării de rezidentă, costul transportului fiind suportat de persoana care a făcut invitatia;
            2.4. servicii în folos propriu;
            2.5. transport în vehicule angajate.
            Un singur pasager care călătoreste într-un vehicul angajat este considerat ca fiind un grup de pasageri.
            3. Îmbarcarea pasagerilor într-o călătorie dintr-un serviciu liberalizat nu este permisă în afara cazului în care a fost acordată o autorizatie specială.
            Comisia mixtă stabilită pe baza prevederilor art. 14 poate extinde exceptarea de autorizatie si asupra altor categorii de servicii ocazionale, în special asupra serviciilor în care pasagerii sunt îmbarcati în timpul călătoriei si asupra altor servicii mentionate la lit. c) a subparagrafului 2.3. Într-un astfel de caz comisia mixtă stabileste conditiile pentru acea liberalizare, având în vedere printre altele prevederile art. 11 paragraful 3.
            4. Solicitarea pentru obtinerea autorizatiei trebuie înaintată autoritătii competente din tara gazdă.
Comisia mixtă stabilită pe baza prevederilor art. 14 decide asupra formei solicitării pentru obtinerea autorizatiei si asupra documentelor necesare pentru aceasta.
            Decizia de a acorda sau de a refuza acordarea autorizatiei este luată într-o perioadă de o lună, cu exceptia cazului în care sunt situatii deosebite.
            5. Serviciile ocazionale si serviciile navetă cu cazare exceptate de autorizatie si care sunt efectuate cu autobuze sau autocare trebuie să aibă la bază un document de control. Conditiile de utilizare si continutul documentului de control sunt stabilite de comisia mixtă la care se face referire în art. 14.

 

ARTICOLUL 5
Prevederi comune serviciilor de persoane


            1. Autorizatiile de transport sunt nominale si nu sunt transferabile altor operatori de transport.
            2. Efectuarea serviciilor de cabotaj este interzisă. Călătoriile locale organizate numai pentru un grup de pasageri adus în locul respectiv de acelasi operator de transport nu sunt considerate servicii de cabotaj, cu conditia ca acestia să fie înscrisi pe lista de călători.

 

PARTEA a III-a
Transportul de mărfuri

ARTICOLUL 6
Sistemul de autorizare


            1. Operatorii de transport stabiliti pe teritoriul statului unei părti contractante pot derula, în baza unei autorizări prealabile, pe teritoriul statului celeilalte părti contractante:
            a) transport între teritoriile statelor celor două părti contractante;
            b) transport în tranzit.
            2. Cabotajul este permis numai cu autorizare specială din partea tării gazdă.
            3. Operatorii de transport ai unei părti contractante, autorizati conform prevederilor art. 2, pot derula transport de mărfuri între teritoriul statului celeilalte părti contractante si un stat tert, precum si între un stat tert si teritoriul statului celeilalte părti contractante numai dacă au obtinut, pe bază de reciprocitate, aprobarea autoritătii competente a acestei părti contractante.

 

ARTICOLUL 7
Scutirea de autorizatii


            1. Ca exceptie de la prevederile art. 6, următoarele categorii de transport sunt scutite de autorizatii:
            a) transportul cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorcile, nu depăseste 6 tone sau atunci când sarcina utilă maximă admisă, inclusiv remorcile, nu depăseste 3,5 tone;
            b) transportul vehiculelor care sunt avariate sau care s-au defectat si transportul vehiculelor defectate care au fost reparate;
            c) călătoriile fără încărcătură efectuate de un vehicul de marfă, trimis pentru a înlocui un vehicul care s-a defectat în altă tară, precum si călătoria întors, după reparatie, a vehiculului care s-a defectat;
            d) transportul de animale vii în vehicule special construite sau permanent adaptate pentru transportul de animale vii si care sunt recunoscute ca atare de autoritătile competente în tara de rezidentă;
            e) transportul de provizii si echipamente medicale necesare pentru urgente, în special cele cauzate de catastrofe naturale si de necesitătile umanitare;
            f) transportul de obiecte si lucrări de artă pentru târguri si expozitii sau în scopuri necomerciale;
            g) transportul în scopuri necomerciale al bunurilor personale, accesoriilor si animalelor spre sau dinspre manifestări teatrale, muzicale, cinematografice, sportive ori pentru circuri, târguri sau festivităti, precum si cel destinat înregistrărilor radio, productiilor cinematografice sau de televiziune;
            h) transportul în folos propriu;
            i) transportul funerar;
            j) transportul de efecte de strămutare.
            2. Transportul de mărfuri perisabile face obiectul unui contingent distinct de autorizatii.
            3. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate adăuga la lista de categorii de transport scutite de autorizatie, prevăzute la paragraful 1, si alte categorii si poate elimina contingentele de autorizatii pentru alte categorii decât cele specifice la paragraful 2.

 

ARTICOLUL 8
Conditii de autorizare


            1. Autoritătile competente ale celor două părti contractante schimbă anual un număr convenit de formulare de autorizatii în alb.
            Autorizatiile sunt eliberate operatorilor de transport rezidenti de către autoritatea competentă sau de către un organism desemnat de această autoritate.
            2. Autorizatiile sunt nominale si nu sunt transferabile unor terte părti.
            3. Autorizatiile pot fi utilizate numai de către un singur vehicul o dată.
            În cazul combinatiilor de vehicule vehiculul tractor este factorul determinant în eliberarea sau exceptarea de autorizatii.
            4. Comisia mixtă mentionată la art. 14 determină contingentul, categoriile (bilaterale, tranzit, terte tări) si tipurile de autorizatii (cu sau fără plată), precum si orice alte conditii ce guvernează utilizarea autorizatiilor.
            5. Efectuarea serviciilor de cabotaj este interzisă, cu exceptia celor autorizate special de către autoritatea competentă din tară gazdă.
            Comisia mixtă prevăzută la art. 14 stabileste prevederile administrative aplicabile cabotajului în tara gazdă. Aceste prevederi se aplică fără discriminare.

 

PARTEA a IV-a
Prevederi comune

ARTICOLUL 9
Taxe si plăti


            1. Transportul cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului unei părti contractante, care operează temporar pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, respectând termenii acestui acord, este scutit de la plata tuturor taxelor referitoare la proprietate, înmatriculare si exploatare a vehiculului, precum si de la plata taxelor speciale privind serviciile de transport.
            2. Scutirea de taxe mentionată mai sus nu se referă la tarifele si taxele pe combustibil si la taxa pe valoarea adăugată privind serviciile de transport.
            3. Combustibilul continut în rezervoarele normale, construite de fabricant, montate pe vehicul, care sunt utilizate pentru functionarea vehiculului si pentru operarea vehiculului rutier la temperatură controlată, precum si lubrifiantii si piesele de schimb sunt scutite de la plata tuturor taxelor vamale pe teritoriul tării gazdă, cu conditia ca operatorul de transport să respecte reglementările legale în vigoare în domeniul vamal.
            4. Transportul efectuat în conformitate cu termenii acestui acord va fi supus plătii taxelor si tarifelor percepute pentru utilizarea infrastructurii rutiere sau a podurilor în tara gazdă.
            5. Pe baza avantajului reciproc comisia mixtă prevăzută la art. 14 va stabili contingentele de autorizatii, cu sau fără scutire de la plata taxelor rutiere.
            6. Toate plătile rezultate din aplicarea prezentului acord se vor face în monedă convertibilă. În cazul în care un acord de plăti între părtile contractante va fi convenit se vor aplica prevederile acestui acord de plăti.
            7. Profiturile obtinute ca rezultat al operării vehiculelor în traficul international, precum si bunurile mobile legate de exploatarea lor sunt taxabile în statul în care se află conducerea efectivă a întreprinderii de transport. În cazul în care o conventie de evitare a dublei impuneri va fi încheiată între cele două părti contractante se vor aplica prevederile acestei conventii.

 

ARTICOLUL 10
Mase totale si dimensiuni


            1. Masa totală maximă autorizată, sarcina pe osie si dimensiunile vehiculelor nu trebuie să le depăsească pe cele înregistrate în documente si nici limitele maxime în vigoare în tara gazdă.
            2. Dacă masa totală maximă, sarcina pe osie sau dimensiunile vehiculului unei părti contractante depăsesc limitele maxime în vigoare pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, vehiculul trebuie să aibă o autorizatie specială eliberată de autoritatea competentă a celeilalte părti contractante.
            Dacă această autorizatie limitează deplasarea vehiculului la un itinerar determinat, transportul se va efectua numai cu respectarea acestui itinerar.
            3. Autorizatia specială nu exclude autorizatia prevăzută la art. 6 paragraful 1.

 

ARTICOLUL 11
Echipament si alte caracteristici


            1. Vehiculele care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie adaptate si echipate conform prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (A.D.R.).
            2. Echipamentul utilizat la bordul vehiculului pentru monitorizarea timpului de odihnă si de conducere al echipajului trebuie să corespundă prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internationale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970 (A.E.T.R.).
            3. Părtile contractante se angajează să promoveze în cadrul acestui acord utilizarea vehiculelor care îndeplinesc standardele de sigurantă si cele privind emisiile de noxe.
            În consens cu această politică comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate acorda un tratament mai favorabil vehiculelor care îndeplinesc cele mai moderne standarde de sigurantă si privind emisiile de noxe, atunci când decide asupra contingentelor si viitoarei liberalizări.

 

ARTICOLUL 12
Control


            Autorizatiile, documentele de control si alte acte solicitate în conformitate cu acest acord, precum si scrisoarea de transport international, listele de călători, certificatele de asigurare, certificatele de pregătire profesională si toate documentele necesare prevăzute în acordurile multilaterale sau bilaterale sau în legislatia natională trebuie păstrate la bordul vehiculelor si prezentate la cererea autoritătilor de control.
            Operatorii de transport în folos propriu trebuie să prezinte dovada acestui statut, la cererea autoritătilor de control.

 

ARTICOLUL 13
Obligatii ale operatorilor de transport si penalizări


            1. Operatorii de transport ai unei părti contractante au datoria să respecte pe teritoriul statului celeilalte părti contractante obligatiile ce rezultă din acordurile multilaterale internationale la care cele două părti contractante sunt părti, din prezentul acord, precum si din alte acorduri bilaterale si din legislatia natională, în special regulile de trafic si întelegerile vamale, precum si orice conditii si restrictii referitoare la autorizatii.
            2. Fără a prejudicia procedurile penale autoritătile competente din tara de rezidentă pot, în cazul încălcărilor serioase sau repetate comise pe teritoriul tării gazdă si la cererea acesteia din urmă, să initieze următoarele actiuni administrative:
            - emiterea unui avertisment,
            - interzicerea accesului pe teritoriul statului părtii contractante în care încălcarea/încălcările a/au fost comisă/comise.
            În cazuri deosebit de grave autoritatea competentă a tării gazdă poate interzice temporar accesul, până la luarea unei decizii de către autoritatea tării de rezidentă.
            Părtile contractante se vor informa reciproc asupra deciziilor luate.
            3. Prevederile acestui articol nu exclud sanctiunile legale care pot fi aplicate de tribunale sau de autoritătile administrative ale tării în care a avut loc evenimentul.

 

ARTICOLUL 14
Colaborarea în comisia mixtă


            1. Autoritătile competente ale părtilor contractante trebuie să ia măsurile necesare pentru a aplica acest acord si să îsi transmită reciproc orice informatie utilă.     Autoritătile competente trebuie să se informeze, de asemenea, în mod reciproc, asupra oricărei schimbări a legislatiei nationale care afectează aplicarea acordului.
            Autoritătile competente îsi vor acorda reciproc asistentă în scopul implementării acestui acord. Datele personale schimbate în cadrul cooperării dintre părtile contractante vor fi protejate prin garantie de confidentialitate si nu pot fi utilizate în alt scop în afară de cel pentru care au fost comunicate.
            2. Pentru realizarea prevederilor paragrafului 1 va fi înfiintată o comisie mixtă, compusă din delegati ai fiecărei părti contractante.
            Comisia mixtă este responsabilă cu implementarea art. 3, 4, 7 si 8 si, în general, de revizuirea tuturor chestiunilor privind relatiile dintre părtile contractante în domeniul transportului rutier, inclusiv aspectele referitoare la siguranta, protectia mediului, drepturile personalului angajat, problemele tehnice, promovarea relatiilor dintre întreprinderi, colaborarea intermodală si managementul crizelor.

 

ARTICOLUL 15
Autorităti competente


            Autoritătile competente pentru implementarea prezentului acord sunt autoritătile responsabile cu transportul, si anume:
            - pentru Guvernul Român: Ministerul Transporturilor;
            - pentru Guvernul Macedonean: Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor.
            Părtile contractante îsi vor notifica reciproc orice modificare privind nominalizarea autoritătii competente implicate.

 

ARTICOLUL 16
Solutionarea diferendelor


            Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi solutionat prin negocieri directe între autoritătile competente ale celor două părti contractante.
            În cazul în care aceste autorităti competente nu ajung la o întelegere, diferendul va fi solutionat pe căi diplomatice.

 

PARTEA a V-a
Prevederi finale

ARTICOLUL 17
Amendamente


            Orice amendament la prezentul acord va fi convenit de părtile contractante si va intra în vigoare conform procedurii mentionate la art. 18.

 

ARTICOLUL 18
Intrarea în vigoare si durata


            1. Ambele părti contractante îsi vor notifica reciproc îndeplinirea procedurii cerute de legislatiile lor nationale privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale. Prezentul acord va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data ultimei notificări.
            2. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de un an si va fi prelungit în mod automat pentru noi perioade de câte un an, cu exceptia cazului în care este denuntat de una dintre părtile contractante prin notificare scrisă, cu 90 de zile înainte de expirarea valabilitătii acestuia.
            3. O dată cu intrarea în vigoare a prezentului acord Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind transporturile internationale rutiere, semnat la 25 decembrie 1963, si prevederile referitoare la transportul rutier din Protocolul dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la 8 martie 1996, îsi încetează valabilitatea în relatiile dintre cele două părti contractante.
            Drept care subsemnatii, deplin împuterniciti în acest scop de guvernele lor respective, au semnat acest acord.
            Încheiat la Bucuresti la 12 iunie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, macedoneană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul Român,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Pentru Guvernul Macedonean,
Bobi Spirkovski,
ministrul transporturilor si telecomunicatiilor

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
           
            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 13 martie 2001.
Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functie a unor clerici

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
            având în vedere propunerile Guvernului, potrivit hotărârilor acestuia nr. 281/2001, nr. 282/2001, nr. 283/2001 si nr. 284/2001,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Art. 1. - Domnul imam Bagîs Sanghirai se recunoaste în functia de muftiu al Cultului Musulman.
            Art. 2. - Preacuviosul arhimandrit doctor Petroniu Florea se recunoaste în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, având titulatura "Sălăjanul".
            Art. 3. - Preacuviosul arhimandrit Lucian Mic se recunoaste în functia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei, având titulatura "Lugojanul".
            Art. 4. - Preacuviosul arhimandrit Fiodor Fedea se recunoaste în functia de arhiereu-vicar al Mitropoliei Cultului Crestin de Rit Vechi, având titulatura

"Flavian".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 13 martie 2001.
Nr. 94.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui viceamiral din Ministerul Apărării Nationale


            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Pe data de 5 aprilie 2001 domnul viceamiral Nicolae Stefan Benta se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 martie 2001.
Nr. 98.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,
            având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,
            în temeiul prevederilor art. 7 pct. B lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,
            emite următorul ordin:

            Art. 1. - (1) Se împuternicesc inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic să încheie, în conditiile legii, contractele de gestionare pentru fondurile de vânătoare.
            (2) Initiativa încheierii contractelor prevăzute la alin. (1) apartine inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic care îsi desfăsoară activitatea în judetul în care se găseste fondul de vânătoare pentru care se încheie contractul de gestionare.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat


Bucuresti, 26 februarie 2001.
Nr. 43.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei


            Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României aceasta va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 15 martie 2001, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată aniversării a 125 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi.
            Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:
            - forma: rotundă;
            - metalul: aur;
            - titlul: 999/1000;
            - calitatea: proof;
            - greutatea: 31,103 g;
            - diametrul: 35 mm;
            - marginea: netedă;
            - anul emisiunii: 2001.
            Aversul monedei prezintă opera sculptorului Constantin Brâncusi, intitulată "Coloana fără sfârsit". Reprezentarea grafică a lucrării împarte moneda în două zone inegale. În stânga coloanei, central, este redată stema României, sub care este înscris anul emisiunii "2001". Inscriptia ROMANIA, gravată cu majuscule, urmează circumferinta monedei. În dreapta coloanei, pe vertical, sunt amplasate valoarea nominală a monedei "5000" si denumirea "LEI".
            Reversul monedei contine bustul sculptorului Constantin Brâncusi. Circular sunt redate inscriptia "CONSTANTIN BRÂNCUSI" si anii care marchează evenimentul aniversar "1876-2001". Semnătura în facsimil a artistului completează zona din stânga portretului.
            Art. 3. - Monedele din aur din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.
            Art. 4. - Monedele din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei - emisiunea 2001, dedicate aniversării a 125 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi, au putere circulatorie pe teritoriul României.
            Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei - emisiunea 2001 se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU


Bucuresti, 13 martie 2001.
Nr. 6.