MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 142     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 22 martie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 2 din 16 ianuarie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

301. – Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire

 

304. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite la Washington la 29 septembrie 2000 si la Bucuresti la 12 octombrie 2000 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1999

 

306. – Hotărâre privind practicarea de către agentii economici din turism si de către institutiile de cultură de tarife si taxe nediscriminatorii pentru turistii si vizitatorii români si străini

 

307. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2001 privind participarea Ministerului Turismului la manifestări expozitionale internationale de turism în semestrul I al anului 2001

 

314. – Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 2

din 16 martie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă


Lucian Mihai - presedinte
Costică Bulai - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Ioan Muraru - judecător
Nicolae Popa - judecător
Lucian Stângu - judecător
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Gabriela Ghită - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent


            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana în Dosarul nr. 1.634/COM/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.
            La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, precum si a celorlalte părti (Societatea Comercială "Comfruct" - S.A. Lipova din Arad si Fondul Proprietătii de Stat Bucuresti), fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.
            Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind nefondată. Se apreciază că dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 41. În acest sens se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la constitutionalitatea acestor dispozitii legale, mentionându-se Decizia nr. 206/2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:
            Prin Încheierea din 23 martie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 1.637/COM/2000, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana din Arad, într-o cauză având ca obiect judecarea recursului formulat de această societate împotriva Sentintei civile nr. 766/1999 a Tribunalului Arad.
            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul criticat al Ordonantei de urgentă a Guvernului contravine prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, deoarece, în mod abuziv si cu încălcarea dreptului de proprietate asupra actiunilor pe care Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana le detine, dispune scoaterea terenurilor agricole din capitalul său social. Totodată se arată că prin Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 si art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 s-a stabilit modul de evaluare a terenurilor agricole, iar valoarea acestora a fost inclusă în capitalul social. În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate "Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 a produs un efect constitutiv de drepturi pentru actionarii Fondului Proprietătii de Stat si Societătii de Investitii Financiare Banat-Crisana si, ca urmare, capitalul său social s-a mărit cu valoarea actiunilor aferente valorii terenurilor agricole". Cu toate acestea, dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 prevăd că terenurile agricole nu fac parte din capitalul social, "ceea ce impune societătilor comerciale să-si reducă capitalul social, cu consecinta prejudicierii actionarilor".
            Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, consideră că dispozitiile criticate "sunt constitutionale, întrucât nu aduc atingere dreptului de proprietate astfel cum a fost reconstituit în favoarea fostilor proprietari deveniti actionari prin art. 36 din Legea nr. 18/1991 si art. 35 din Legea arendării nr. 16/1994".
            Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
            Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere se arată, în esentă, că Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 cuprinde dispozitii privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale agricole cu valoarea terenurilor aflate în proprietatea acestora, dar "aceste dispozitii nu pot constitui temeiul legal pentru majorarea capitalului social al societătilor comerciale agricole, foste întreprinderi agricole de stat, cu valoarea terenurilor agricole aflate în exploatarea acestora, a căror situatie juridică nu a fost clarificată".
            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:
            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.
            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, dispozitii al căror continut este următorul: "Terenurile agricole si terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2."
            Art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 prevăd:
            - Art. 1: "Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic privind privatizarea societătilor comerciale agricole, care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, precum si regimul concesionării terenurilor proprietate publică si privată a statului, aflate în exploatarea acestor societăti."
            - Art. 2: "Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si societătilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea societătilor comerciale mentionate la art. 1, care detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă."
            Desi autorul exceptiei sustine că dispozitiile criticate contravin art. 41 din Constitutie, din continutul motivării exceptiei rezultă că în realitate acesta a avut în vedere încălcarea numai a prevederilor art. 41 alin. (2) teza întâi, potrivit cărora "Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular".
            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie, si anume art. 41 alin. (2) teza întâi. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 206 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 13 decembrie 2000, si prin Decizia nr. 249 din 23 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 26 februarie 2001, Curtea Constitutională a retinut în esentă următoarele:
            Din analiza actelor normative care au cuprins succesiv reglementări privind situatia juridică a terenurilor agricole si a celor aflate sub luciu de apă rezultă că aceste categorii de terenuri nu au fost niciodată incluse în mod legal în capitalul social al societătilor comerciale agricole. Chiar dacă Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, a prevăzut că "Bunurile din patrimoniul societătii sunt proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobândite cu alt titlu", această dispozitie legală nu poate fi disociată, în ceea ce priveste situatia terenurilor agricole si a celor aflate sub luciu de apă, de reglementările speciale intervenite după anul 1989 pentru clarificarea complexei probleme a situatiei juridice a acestor terenuri. În acest sens, prin Legea nr. 9 din 17 iulie 1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990, se stabilise deja că "Până la adoptarea unei noi reglementări legale privind regimul fondului funciar se interzice înstrăinarea, prin acte între vii, a terenurilor de orice fel situate înăuntrul sau în afara localitătilor".
            De altfel, asa cum se retine în jurisprudenta Curtii Constitutionale, întreaga legislatie ulterioară cu privire la terenurile agricole si a celor aflate sub luciu de apă a avut în vedere că aceste categorii de terenuri, aflate în exploatarea societătilor comerciale agricole, nu erau în proprietatea acestor societăti si nu îndreptătea includerea acelor terenuri în capitalul lor social.
            Asa fiind, Curtea Constitutională, prin deciziile pronuntate, a statuat că art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 nu încalcă prevederile art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului de proprietate, deoarece societătile comerciale nu au drept de proprietate asupra terenurilor la care se referă mentionata ordonantă de urgentă a Guvernului.
            Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea acestei solutii, cele statuate anterior prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 206 din 17 octombrie 2000 si nr. 249 din 23 noiembrie 2000 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana în Dosarul nr. 1.634/COM/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.
            Definitivă si obligatorie.
            Pronuntată în sedinta publică din data de 16 ianuarie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2. - Directia Generală a Vămilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul culturii si cultelor,
Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 8 martie 2001.
Nr. 301.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire

 

CAPITOLUL I
Procedura de întocmire, depunere si rezolvare a cererii de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală

 

Art. 1. - Lista cuprinzând documentele care vor însoti cererea de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală este prezentată în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Cererea de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală se întocmeste conform modelului prezentat în anexa nr. 2, în două exemplare.
            Art. 3. - Cererea de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală se depune în scris, în limba română, la Directia Generală a Vămilor de către titularul dreptului, mentionând calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuală.
            Art. 4. - Comunicarea solutiei de acceptare sau de respingere a cererii de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală se face conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
            Cererea de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală se respinge în cazul în care nu sunt respectate prevederile art. 6 pct. 1-3 din Legea nr. 202/2000.
            Art. 5. - Directia Generală a Vămilor transmite copii efective de pe cererea de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală directiilor regionale vamale interjudetene. Directia regională vamală interjudeteană transmite aceste copii birourilor vamale de control si vămuire din subordine si urmăreste măsurile luate de acestea. Măsurile respective sunt comunicate Directiei Generale a Vămilor.
            Art. 6. - În cazul în care biroul vamal de control si vămuire a identificat, pe baza unei cereri de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală, un transport continând mărfuri susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală, informează în scris, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, Directia Generală a Vămilor asupra măsurii de suspendare a operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor.
            Art. 7. - Mărfurile susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt retinute pe baza adeverintei de retinere a bunurilor si sunt păstrate în depozit necesar cu caracter temporar de către comisionarii în vamă sub supraveghere vamală conform prevederilor art. 10-12 din Legea nr. 202/2000, timp de 10 zile de la data comunicării către solicitant a măsurii de suspendare a operatiunii de vămuire si retinere a mărfurilor.
            Art. 8. - Măsura de suspendare a operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală se anuntă în scris de Directia Generală a Vămilor atât declarantului vamal, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, cât si solicitantului cererii, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
Declarantul vamal este obligat să informeze imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul mărfurilor asupra măsurii de suspendare a operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor respective.
            Art. 9. - În termenul prevăzut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 solicitantul trebuie să depună la Directia Generală a Vămilor:
            a) dovada formulării unei plângeri în justitie;
            b) documentul din care să rezulte constituirea unei garantii echivalente cu valoarea în vamă a mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală.
            Art. 10. - Dacă la expirarea termenului prevăzut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 solicitantul nu a făcut dovada angajării unei actiuni în justitie si a constituirii garantiei, Directia Generală a Vămilor comunică în scris biroului vamal de control si vămuire ridicarea măsurii de suspendare a operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor. În acest caz se efectuează operatiunea de vămuire.
            Art. 11. - Prelungirea termenului de 10 zile prevăzut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 se solicită în scris Directiei Generale a Vămilor, mentionându-se motivul acestei prelungiri.

 

CAPITOLUL II
Actiuni din oficiu ale autoritătilor vamale


            Art. 12. - În situatia în care în cadrul unui birou vamal de control si vămuire se depistează mărfuri susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală, se procedează la suspendarea operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor si se informează în scris Directia Generală a Vămilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
            Art. 13. - Directia Generală a Vămilor informează imediat în scris atât pe titularul dreptului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, cât si pe declarant, conform modelului prezentat în anexa nr. 8, asupra măsurii de suspendare a operatiunilor de vămuire si de retinere a mărfurilor.
            Dacă titularul dreptului depune în termen de 3 zile lucrătoare cererea de interventie a autoritătilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală, se urmează procedura prevăzută la cap. I.

 

CAPITOLUL III
Prelevarea de probe (esantioane)


            Art. 14. - Prelevarea de probe se efectuează cu respectarea prevederilor art. 13, 55 si 56 din Legea privind Codul vamal al României nr. 141/1997 si ale art. 35, 36, 63 si 64 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.
            Art. 15. - În situatia prevăzută la art. 14 din Legea nr. 202/2000 este necesar ca titularul dreptului de proprietate intelectuală să depună la Directia Generală a Vămilor o cerere în care să mentioneze documentele de pe care solicită copii, precum si justificarea solicitării.
            În urma analizării acestei cereri Directia Generală a Vămilor va decide de pe care dintre documentele solicitate vor fi eliberate copii titularului dreptului.

 

CAPITOLUL IV
Destinatia mărfurilor contrafăcute sau pirat


            Art. 16. - Dacă prin hotărâre definitivă a instantei judecătoresti se respinge actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuală, atunci:
            a) se efectuează vămuirea;
            b) se execută garantia constituită de titularul dreptului de proprietate intelectuală, conform art. 21.
            Art. 17. - Dacă prin hotărâre definitivă a instantei judecătoresti se admite actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuală, atunci:
            a) se confiscă mărfurile care se dovedeste că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;
            b) garantia instituită se pune la dispozitie titularului dreptului de proprietate intelectuală, conform art. 21.
            Art. 18. - Mărfurile confiscate se înscriu în evidentele biroului vamal de control si vămuire într-un registru, mentionându-se: importatorul/exportatorul, transportatorul, titularul dreptului de proprietate intelectuală, solicitantul cererii, numărul cererii, felul mărfii, cantitatea, marca, destinatia.
            Distrugerea mărfurilor confiscate se face conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările ulterioare.
            Institutiile enumerate la art. 21 lit. b) din Legea nr. 202/2000 vor face o solicitare scrisă adresată Directiei Generale a Vămilor, în care vor mentiona modul în care vor utiliza bunurile primite cu titlu gratuit si se vor obliga să nu comercializeze si să nu înstrăineze bunurile respective.

 

CAPITOLUL V
Aspecte financiare


            Art. 19. - Sumele încasate, reprezentând echivalentul în lei al tarifului de 500 euro, la cursul de schimb valutar stabilit conform prevederilor Legii nr. 141/1997, constituie venituri ale autoritătii vamale, care se utilizează si se gestionează în regim extrabugetar, potrivit Normelor metodologice privind încasarea, administrarea, contabilizarea si gestionarea veniturilor extrabugetare constituite din taxe pentru prestatii vamale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.477/1998.
            Echivalentul în lei al tarifului de 500 euro se încasează fie în numerar prin casieria Directiei Generale a Vămilor, fie prin virament cu ordin de plată în contul Directiei Generale a Vămilor nr. 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
            Art. 20. - Constituirea garantiei de către titularul dreptului de proprietate intelectuală în favoarea Directiei Generale a Vămilor, echivalentă cu valoarea în vamă a mărfurilor retinute, se face în următoarele moduri:
            a) în lei, printr-un depozit bănesc.
            În acest caz garantia se virează în contul Directiei Generale a Vămilor nr. 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie specială", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti;
            b) printr-o scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă agreată de autoritatea vamală.
            Scrisoarea de garantie bancară se depune la Directia Generală a Vămilor si se transmite în copie birourilor vamale de control si vămuire în care se va face operatiunea de vămuire a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.
            Originalul scrisorii de garantie bancară se păstrează la Directia Generală a Vămilor.
            Art. 21. - Dacă instanta judecătorească respinge actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuală, se procedează după cum urmează:
            a) dacă, pe baza hotărârii judecătoresti definitive, suma prejudiciată depăseste suma reprezentând garantia depusă de titularul dreptului de proprietate intelectuală, Directia Generală a Vămilor execută această garantie în limitele sumei, în favoarea importatorului; pentru recuperarea diferentei importatorul, proprietarul sau destinatarul mărfurilor se adresează titularului dreptului de proprietate intelectuală.
            Directia Generală a Vămilor aduce la cunostintă în scris titularului dreptului de proprietate intelectuală faptul că garantia a fost executată, conform hotărârii judecătoresti definitive, în favoarea importatorului, proprietarului sau destinatarului mărfurilor;
            b) dacă suma prejudiciată este egală cu suma reprezentând garantia depusă de titularul dreptului de proprietate intelectuală, Directia Generală a Vămilor execută această garantie conform hotărârii judecătoresti definitive.
Directia Generală a Vămilor aduce la cunostintă în scris titularului dreptului de proprietate intelectuală faptul că garantia a fost executată, conform hotărârii judecătoresti definitive, în favoarea importatorului;
            c) dacă, pe baza hotărârii judecătoresti definitive, suma prejudiciată este mai mică decât suma reprezentând garantia depusă de titularul dreptului de proprietate intelectuală, Directia Generală a Vămilor execută această garantie în limitele sumei, iar diferenta se restituie acestuia.
            Directia Generală a Vămilor aduce la cunostintă în scris titularului dreptului de proprietate intelectuală demobilizarea sumei rămase disponibile, conform hotărârii judecătoresti definitive.
            În cazul prevăzut la art. 20 din Legea nr. 202/2000 se restituie integral titularului dreptului de proprietate intelectuală garantia, si anume:
            a) în cazul constituirii garantiei printr-un depozit bănesc în lei se virează suma respectivă titularului dreptului de proprietate intelectuală printr-un ordin de plată;
            b) în cazul constituirii garantiei prin scrisoare de garantie bancară Directia Generală a Vămilor îsi dă acordul scris privind disponibilizarea garantiei aferente scrisorii de garantie bancară, depusă de titularul dreptului de proprietate intelectuală.
            Art. 22. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice


LISTA
cuprinzând documentele care însotesc cererea de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept
de proprietate intelectuală


            1. Certificatul de înmatriculare la registrul comertului, pentru persoanele juridice (copie)
            2. Contractul de societate, pentru persoanele juridice (copie)
            3. Buletinul/cartea de identitate sau alt act de identitate echivalent, pentru persoane fizice (copie)
            4. Brevetul de inventie sau certificatul de înregistrare, eliberat de autoritătile competente, sau alte documente din care să rezulte calitatea de titular al dreptului de proprietate intelectuală
            5. Licentele înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci sau la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
            6. Cesiunile înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci
            7. Certificatul de protectie tranzitorie, publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială
            8. Certificatul privind brevetele europene valide în România, publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială
            9. Procură, dacă este cazul.

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Generală a Vămilor
Nr. ........../ ...........

 

CERERE
de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui
drept de proprietate intelectuală

 

I. Datele de identificare a solicitantului
            1. Numele si prenumele*) ...................................................
            2. Adresa**) ...............................................................
            3. Orasul/Judetul ..........................................................
            4. Tara ....................................................................
            5. Telefon .................................................................
            6. Fax .....................................................................
            7. E-mail ..................................................................
            8. Procura nr. ........ (dacă este cazul)

            II. Statutul solicitantului
            - Detinător al unui drept de proprietate intelectuală (marcă de produs sau de serviciu, indicatie geografică, brevet de inventie/certificat de protectie tranzitoriu, certificat complementar de protectie, model sau desen industrial,
drept de autor, drepturi conexe)
            - Persoană autorizată
            - Reprezentant legal

            III. Informatii privind mărfurile autentice purtătoare ale dreptului de proprietate intelectuală (conform art. 6 pct. 2 din Legea nr. 202/2000):
            a) Descrierea detaliată a produsului (forma, culoarea, dimensiunile, marca), însotită de fotografii si/sau orice altă reprezentare grafică clară a siglei respective, eventual o mostră ...............................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

            b) Denumirea si semnul figurativ (desene, etichete, sigle etc.) aplicate pe produs sau pe ambalaje
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            c) Descrierea ambalajului
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            d) Locul sau locurile de fabricatie a mărfurilor, denumirea fabricantilor si sediul
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            e) Indicarea societătilor autorizate:
            - să importe ...............................................................................................................................................
            - să exporte ...............................................................................................................................................
            - să fabrice ...............................................................................................................................................
            - să comercializeze ......................................................................................................................... aceste produse
            f) Locuri de comercializare .................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            g) Alte elemente de identificare ...........................................................................................................................

            IV. Informatii privind bunurile reclamate***) (conform prevederilor art. 6 pct. 3 din Legea nr. 202/2000)
            a) Descrierea detaliată a produsului reclamat, care să permită autoritătii vamale să îl recunoască, eventual fotografii, alte reprezentări grafice clare, mostre .........................................................................

            b) Precizarea semnelor distinctive în raport cu produsul original
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            c) Indicarea tărilor de origine si/sau de provenientă bănuite
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

            d) Indicarea denumirii si sediului principal al firmei si/sau al persoanelor implicate ori bănuite în importul sau exportul mărfurilor reclamate
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            e) Modul de transport utilizat si indicarea firmei de transport implicate, mentionându-se denumirea si sediul, dacă este posibil ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            f) Birourile vamale de control si vămuire în care este posibil să sosească mărfurile reclamate

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................


g) Intervalul de timp în care este posibil să sosească mărfurile reclamate
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

            V. Persoana care urmează să fie contactată în cazul retinerii mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
            1. Numele si prenumele ......................................................
            2. Adresa ...................................................................
            3. Telefon ..................................................................
            4. Fax ......................................................................
            5. E-mail ...................................................................

            VI. Documente atasate [conform prevederilor art. 6 pct. 1 lit. c) si d) din Legea nr. 202/2000]

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
            VII. Durata solicitată pentru interventia autoritătii vamale este valabilă până la .................. (maximum un an)

            VIII. Alte informatii utile
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................... ...........................
(data) (semnătura)****)

*) Pentru persoanele juridice se va preciza denumirea persoanei juridice.
**) Pentru persoanele juridice se va preciza sediul persoanei juridice.
***) În măsura în care aceste informatii sunt cunoscute.
****) Pentru persoanele juridice semnătura va fi însotită si de stampilă.

 

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice


DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR
Nr. .................

DECIZIA AUTORITĂTII VAMALE
Către ...........................


            Cererea de interventie nr. ............................ a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală, depusă la Directia Generală a Vămilor în data de ...............:
            - a fost acceptată si devine efectivă după achitarea echivalentului în lei al sumei de 500 euro în contul Directiei Generale a Vămilor, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 202/2000;
            - a fost respinsă din următoarele motive:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

            Durata interventiei autoritătii vamale pentru respectarea dreptului de proprietate intelectuală este de un an de la data la care cererea devine efectivă.

 

Director general,
.......................

 

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice


Nr. ........................

 

Către
Directia Generală a Vămilor

 

            În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 16 din Legea nr. 202/2000 vă informăm asupra actiunii de suspendare a operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor pe baza:
            - cererii de interventie a autoritătii vamale nr. .........;
            - actiunii din oficiu.
            Anexăm următoarele documente prezentate pentru operatiunea de*) ............:

- ................................................................................................
- ................................................................................................

- ................................................................................................

 

Sef birou vamal de control si vămuire,
...............................

 

*) Regimul vamal solicitat.

 

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice


Nr. ..................

 

DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VĂMILOR
Către ............


            În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 202/2000 si în baza Cererii de interventie a autoritătii vamale nr. ......... Directia Generală a Vămilor decide suspendarea operatiunii de vămuire si retinerea mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală, pe o perioadă de......... .
            Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost retinute în data de ............ la Biroul vamal de control si vămuire ............... .
            Prezenta decizie se referă la:
            - marcă;
            - felul mărfii;
            - cantitatea;
            - originea mărfurilor;
            - importator/exportator.
            În continuare veti anunta imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul mărfurilor despre măsura de suspendare a operatiunii de vămuire si retinere a mărfurilor mentionate mai sus.

 

Director general,
...........................

 

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice


Nr. ..................

 

DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VĂMILOR
Către ............


            În urma acceptării Cererii nr. ......... de interventie a autoritătii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală, devenită efectivă începând cu data de .................. si cu valabilitatea de 1 an de la data de ..............., Directia Generală a Vămilor decide suspendarea operatiunii de vămuire si retinerea mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 202/2000.
            Prezenta decizie se referă la:
            - marcă;
            - felul mărfii;
            - cantitatea;
            - originea mărfurilor;
            - importator/exportator.
            În continuare veti proceda conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 202/2000.

 

Director general,
...........................

 

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice


Nr. ..................

 

DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VĂMILOR
Către .................


            În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 202/2000 Directia Generală a Vămilor decide suspendarea operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală.
            Prezenta decizie se referă la:
            - marcă;
            - felul mărfii;
            - cantitatea;
            - originea mărfurilor;
            - importator/exportator.
            Mărfurile au fost retinute în data de ............. la Biroul vamal de control si vămuire ........... . În continuare veti proceda în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 202/2000.

 

Director general,
...........................

 

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice


Nr. ...................

 

DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VĂMILOR

Către ..............


            În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 202/2000 Directia Generală a Vămilor decide suspendarea pe o perioadă de 3 zile lucrătoare a operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală.
            Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost retinute în data de ................. la Biroul vamal de control si vămuire........................ .
            Prezenta decizie se referă la:
            - marcă;
            - felul mărfii;
            - cantitatea;
            - originea mărfurilor;
            - importator/exportator.
            În continuare veti anunta imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul mărfurilor despre măsura de suspendare a operatiunii de vămuire si de retinere a mărfurilor mentionate mai sus.

 

Director general,
...........................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite la Washington la 29 septembrie 2000 si la Bucuresti la 12 octombrie 2000 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1999


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1999, aprobată prin Legea nr. 70/1999,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite la Washington la 29 septembrie 2000 si la Bucuresti la 12 octombrie 2000 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1999, după cum urmează:
            1. Tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa la prezenta hotărâre.
            2. Data de "15 septembrie 2000" prevăzută la paragraful 2 al părtii D a anexei nr. 5 la acordul de împrumut se înlocuieste cu data de "15 noiembrie 2000".
            3. Data de "15 noiembrie 2000" prevăzută la paragraful 3 al părtii D a anexei nr. 5 la acordul de împrumut se înlocuieste cu data de "15 decembrie 2000".

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

 

Bucuresti, 8 martie 2001.
Nr. 304.

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din împrumut(exprimată în echivalent
dolari S.U.A.)

% din cheltuieli, care va fi finantat

(1) Subproiecte

8.800.000

82% din sumele disponibilizate în cadrul
Acordurilor de Grant

(2) Bunuri în cadrul
părtii A a Proiectului

200.000

100% din cheltuieli externe, 100% din
cheltuieli locale (costuri franco-uzină)
si 82% din cheltuieli locale pentru alte
articole procurate pe plan local

(3) Servicii de
consultantă, inclusiv
audit si pregătire

800.000

100%

(4) Costuri operationale
în cadrul părtii B2 a Proiectului

200.000

82%

(5) Nealocate

0

 

TOTAL:

10.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind practicarea de către agentii economici din turism si de către institutiile de cultură de tarife si taxe nediscriminatorii pentru turistii si vizitatorii români si străini


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - (1) Agentii economici detinători de structuri de primire turistice sunt obligati să stabilească tarife de cazare unice nediscriminatorii atât pentru turistii români, cât si pentru cei străini.
            (2) Tarifele sunt considerate maximale si se vor afisa în mod vizibil la receptia structurii de primire turistice.
            (3) Muzeele sau alte obiective de patrimoniu cultural, a căror vizitare se face cu taxă de intrare, vor practica si vor afisa taxe unice de intrare pentru vizitatorii români si străini.
            Art. 2. - Agentii economici detinători de structuri de primire turistice si institutiile de cultură pot acorda facilităti si reduceri de tarife si de taxe pentru grupuri de turisti si pentru militari, pensionari, elevi, studenti, ziaristi, precum si în perioadele de solicitare mai redusă.
            Art. 3. - (1) Încălcarea dispozitiilor art. 1 prin practicarea unor tarife de cazare sau a unor taxe de intrare discriminatorii ori prin neafisarea tarifelor si taxelor unice constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300.000 lei la 1.000.000 lei.
            (2) Sanctiunea poate fi aplicată si persoanelor juridice.
            (3) Contraventiile se constată si sanctiunea se aplică de persoane cu atributii de control anume împuternicite de ministrul turismului sau, după caz, de ministrul culturii si cultelor.
            (4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 4. - În cazul în care agentul economic detinător al unei structuri de primire turistice, după ce a fost sanctionat potrivit art. 3, încalcă din nou dispozitiile art. 1 alin. (1) sau (2), în afara sanctiunii amenzii contraventionale, Ministerul Turismului poate retrage, pe timp limitat sau definitiv, brevetul de turism al persoanei care asigură conducerea structurii de primire turistice.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
Ministrul culturii si cultelor,
Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 8 martie 2001.
Nr. 306.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2001 privind participarea Ministerului Turismului la manifestări expozitionale internationale de turism în semestrul I al anului 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 169/2001 privind participarea Ministerului Turismului la manifestări expozitionale internationale de turism în semestrul I al anului 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 24 ianuarie 2001, se modifică după cum urmează:

1.      Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Cheltuielile aferente participării Ministerului Turismului la manifestările expozitionale internationale de turism în semestrul I al anului 2001, în sumă de 20.784.800.000 lei, se suportă din bugetul Ministerului Turismului, aprobat, la capitolul «Alte actiuni economice». Până la aprobarea bugetului de stat sumele necesare pentru participarea Ministerului Turismului la manifestările expozitionale internationale de turism în semestrul I al anului 2001 se vor suporta din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.

(2) Cheltuielile necesare în vederea participării Ministerului Turismului la manifestările expozitionale internationale de turism în semestrul I al anului 2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt plăti aferente exclusiv anului 2001."

2. Numerele curente 11, 15, 17, 19, 26, 28, 30, 31, 32, precum si prima liniută a notei "Observatii" din anexa "Deviz estimativ privind organizarea târgurilor si expozitiilor internationale de turism în semestrul I al anului 2001" vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Manifestarea expozitională

Cheltuieli totale

Chirie pentru stand

Constructia standului

Alte cheltuieli

"11.

Spania, Madrid, Feria Internacional del Turismo
(FITUR), 31 ianuarie-4 februarie, 50 m2

38.000

5.300

15.200

17.500

15.

Cehia, Praga, Holiday World, 8-11 februarie, 40 m2

25.500

5.600

6.700

13.200

17.

Turcia, Istanbul, International Travel & Tourism
Exhibition, 22-25 februarie, 30 m2

10.000

6.000

2.500

1.500

19.

Germania, Berlin, Internationale Touristik Borse
(ITB), 3-7 martie, 371 m2

207.115

44.000

99.000

64.115

26.

Franta, Paris, Thermalies, 1-5 martie, 12 m2

10.000

6.500

2.500

1.000

28.

Turcia, Istanbul, East Mediterranean International
Travel & Tourism Exhibition (EMITT), 23-27 mai, 30 m2

8.000

3.000

2.500

2.500

30.

Elvetia, Geneva, The European Incentive &
Business Travel & Meetings Exhibition,
29-31 mai, 64 m2

55.700

24.000

11.000

20.700

31.

TOTAL (dolari S.U.A.)

742.315

220.500

286.700

235.115

32.

TOTAL (mii lei)

20.784.800

6.174.000

8.027.600

6.583.220"

 

OBSERVATII
"- La pozitia «Alte cheltuieli» circa 3 miliarde lei reprezintă cheltuieli de deplasare pentru delegatiile participante la manifestări."
Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 169/2001, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 martie 2001.
Nr. 307.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - În cadrul ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si în cadrul prefecturilor se vor înfiinta si vor functiona comisii de dialog social între administratia publică, patronat si sindicate.
            Art. 2. - Din comisiile de dialog social fac parte:
            A. La nivelul ministerelor:
            a) reprezentanti ai ministerelor si ai Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, numiti prin ordin al ministrului;
            b) reprezentanti ai patronatului, numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
            c) reprezentanti ai sindicatelor, numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
            B. La nivel teritorial:
            a) reprezentanti ai prefecturilor, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si ai Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, numiti prin ordin de către prefect;
            b) reprezentanti ai patronatului, numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
            c) reprezentanti ai sindicatelor, numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
            C. Ministerele care coordonează o diversitate de activităti îsi pot constitui, după caz, subcomisii de dialog social.
            Art. 3. - (1) Organizarea, functionarea si conducerea comisiilor de dialog social se asigură astfel:
            a) la nivelul fiecărui minister si al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, de către un secretar de stat sau, în situatii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social -, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului;
            b) la nivel teritorial, de către subprefect.
            (2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de institutia în cadrul căreia acestea functionează, respectiv ministerul, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sau prefectura, după caz.
            Art. 4. - Activitatea comisiilor de dialog social are caracter consultativ si vizează, în special, următoarele:
            a) asigurarea unor relatii cu partenerii sociali - administratie, patronat, sindicate -, care să permită o informare permanentă asupra nevoilor acestora si să faciliteze rezolvarea revendicărilor si a problemelor ridicate care sunt de domeniul de activitate al ministerului respectiv sau al prefecturilor;
            b) consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social, din domeniul de activitate al ministerului respectiv;
            c) consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene si, respectiv, a consiliilor locale, precum si a societătilor comerciale din sectorul respectiv de activitate, în corelare cu măsurile de reconversie a fortei de muncă;
            d) alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judete, asupra cărora partenerii sociali convin să discute.
            Art. 5. - Coordonarea metodologică a comisiilor de dialog social se asigură de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.
            Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul ministerelor, al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si în cadrul prefecturilor vor fi constituite comisiile de dialog social.
            (2) Secretariatul comisiilor de dialog social va transmite Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale componenta comisiilor de dialog social în termen de 10 zile de la constituirea acestora.
            (3) În termen de 15 zile de la constituirea lor comisiile de dialog social vor adopta propriul regulament de organizare si functionare.
            (4) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale poate emite norme cu caracter de recomandare.
            Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 89/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor consultative de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 4 aprilie 1997.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 314.

 

ANEXĂ

 

LISTA
cuprinzând ministerele în cadrul cărora se vor organiza
comisii de dialog social

 

1. Ministerul Afacerilor Externe
2. Ministerul Integrării Europene
3. Ministerul Finantelor Publice
4. Ministerul Justitiei
5. Ministerul Apărării Nationale
6. Ministerul Dezvoltării si Prognozei
7. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale
8. Ministerul Industriei si Resurselor
9. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor
10. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
11. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei
12. Ministerul Turismului
13. Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie
14. Ministerul Educatiei si Cercetării
15. Ministerul Culturii si Cultelor
16. Ministerul Sănătătii si Familiei
17. Ministerul Tineretului si Sportului
18. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
19. Ministerul Administratiei Publice
20. Ministerul de Interne