MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 151     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 28 martie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 265 din 19 decembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261, ale art. 284 alin. 1 si ale art. 2881 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si comple­tarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

328. - Hotărâre privind înfiintarea si functionarea Comisiei nationale pentru integrarea României în NATO

 

329. - Hotărâre privind importul si comercializarea unor produse folosite

 

330. - Hotărâre pentru revocarea si numirea unor membri in Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

331. - Hotărâre privind indexarea cuantumului alocatiei de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

38/160. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea unor măsuri privind comercializarea băuturilor alcoolice distilate

 

75/37. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consuma­torii captivi din sectorul gazelor naturale

 

267. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea aplicării Reglementării tehnice europene JAR MMEL/MEL - Lista master a echipa­mentului minim si Lista echipamentului minim, necesare pentru operarea în conditii de sigurantă a aeronavelor civile de transport aerian public

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 265

din 19 decembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261, ale art. 284 alin. 1 si ale art. 2881 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu- judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

           

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionali­tate a dispozitiilor art. 261, ale art. 284 si ale art. 2881 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998, exceptie ridicată de Claudia Dumitriu în Dosarul nr. 1.510/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal este prezent Cristian Ghircă. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei de necon­stitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de res­pingere a exceptiei, considerând că prin textele de lege cri­ticate nu se încalcă principiul liberului acces la justitie si cel al egalitătii în drepturi, consfintite prin art. 16 alin. (1) si art. 21 din Constitutie, cum de altfel nici una dintre dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 nu aduce atin­gere acestui principiu fundamental. Se mai arată că această ordonantă a mai fost supusă criticilor de necon­stitutionalitate, Curtea Constitutională stabilind prin deciziile sale că dispozitiile criticate sunt conforme prevederilor constitutionale. Se consideră în final că, neinvocându-se ele­mente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, exceptia este neîntemeiată si de aceea se solicită respingerea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 aprilie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 1.510/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261, 284 si 2881 din Codul de procedură civila, exceptie ridicată de Claudia Dumitriu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât "este tulburat echilibrul pro­cesual care constituie regula procedurală de bază a proce­sului civil, creându-se avantaje pentru o parte, în timp ce cealaltă are paralizată orice posibilitate de actiune, fiind înfrântă egalitatea în fata legii". Se mai sustine că sunt încălcate dispozitiile art. 21 din Constitutie, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin instituirea a "două conditii simultane pentru exercitarea unei căi de atac unice".

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă, exprimându-si opinia, arată că dispozitiile art. 261, 284 si 2881 din Codul de procedură civilã, modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998, pe de o parte, încalcă echilibrul procesual - regulă de bază a procesului civil -, iar pe de altă parte, dubla conditie a termenului pentru exercitarea unei căi de atac constituie un obstacol artificial în ceea ce priveste cenzurarea hotărârilor judecătoresti de către instanta de control judiciar, o limitare a posibilitãtii de examinare a criticilor îndreptate împotriva acestor. hotârâri.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că reglementarea adoptată prin Ordonanta nr. 13/1998 contine dispozitii procedurale ce asigură exercitarea în mod egal si în acord cu prevederile Constitutiei nu numai a căilor de atac, dar si "traducerea în fapt, cât mai grabnic, a drepturilor recunoscute prin hotărârea instantei judecătoresti, nesupuse nici unei căi de atac". Se mai arată că aceste dispozitii nu încalcă princi­piile constitutionale, ci reprezintă tocmai realizarea unui echilibru între drepturile si interesele legitime ale ambelor părti în procesul civil. Împrejurările invocate de autorul exceptiei constituie probleme de aplicare a legii si nu de constitutionalitate, conchide Guvernul.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, sustinerile părtii pre­zente, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dis­pozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este com­petentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. "

Curtea observă că desi autorul exceptiei critică întregul text al art. 284 din Codui de procedura civilă, din exami­narea cererii prin care a fost ridicată exceptia de necon­stituiionalitate rezultă că în realitate au fost avute în vedere numai prevederile alin. 1 al acestui articol, care au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998. Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 261, ale art. 284 alin. 1 si ale art. 2881 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, texte al căror continut este următorul:

- Art. 261: "Hotărârea se dă în numele legii si va cuprinde:

1. arătarea instantei care a pronuntat-o si numele judecătorilor care au luat parte la judecată;

2. numele, domiciliul sau resedinta ori, după caz, denumi­rea si sediul părtilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau al reprezentantilor legali si al avocatilor;

3. obiectul cererii;

4. dispozitivul,

5. calea de atac si termenul în care se poate exercita;

6. arătarea că pronuntarea s-a făcut în sedintă publică, pre­cum si semnăturile judecătorilor si ale grefierului. Lipsa semnăturilor poate fi complinită oricând.

Părerea judecătorilor rămasi în minoritate se va consemna în josul hotărârii.

Hotărârea se va comunica părtilor, în copie, în cazul în care aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a unei căi ardinare de atac. Comunicarea se va face în termen de 7 zile de la pronuntarea hotărârii.

În cazul în care împotriva hotărârii se declară una dintre căile de atac prevăzute de lege, se vor redacta, sub semnătura judecătorilor, motivele de fapt si de drept care au format con­vingerea instantei, precum si motivele pentru care s-au înlãturat cererile partilor, care vor face corp comun cu hotărârea. Părerea motivată a judecătorilor rămasi în minori­, care va trebui redactată în acelasi timp cu motivarea hotărârii.

Hotărârile pronuntate de instanta de recurs vor cuprinde, în toate cazurile, atât mentiunile prevăzute la alin. 1, cât si motivarea instantei. Redactarea hotărârii se va face în termen de 20 de zile de la pronuntare.

Dacă instanta a fost alcătuită din mai multi judecători, presedintele va putea însărcina pe unul dintre ei cu redactarea hotărârii si, daca este cazul, a motivării.

În cazul în care, după pronuntare, unul dintre judecători este în imposibilitate de a semna hotărârea sau motivarea, presedintele instantei o va semna în locul său, iar dacă cel în imposibilitate să semneze este grefierul, hotărârea va fi sem­nată de grefierul-sef, făcându-se mentiune despre cauza care l-a împiedicat pe judecător sau pe grefier să semneze hotărârea ori, dacă este cazul, motivarea.

Dacă partea prezentă la pronuntarea hotărârii în sedintă publică solicită motivarea acesteia dispozitiile alin. 5 se aplică în mod corespunzător. Despre toate acestea se va lua act prin încheiere.

- Art. 284 alin. 1 : "Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii redactate, după caz, potrivit art. 261 alin. 1 si 2 sau alineatul ultim al aceluiasi articol, dacă legea nu dispune altfel. ";

- Art. 2881: "După comunicarea motivării hotărârii potrivit art. 288, părtile vor motiva apelul în fapt si în drept, prezentând si dovezile invocate în sustinerea apelului, într-un termen de 15 zile de la comunicare. În cazul prevăzut de art. 267 alineatul ultim, termenul pentru motivarea apelului se socoteste de la comunicarea hotarârii.

Când dovezile propuse sunt martori sau înscrisuri nearătate la prima instantă, se vor aplica în mod corespunzător dispozitiile art. 112 pct. 5.

Presedintele va înainta instantei de apel dosarul, împreună cu apelurile făcute, numai după împlinirea termenului de moti­vare a apelului pentru toate părtile.

Cu toate acestea, apelul va fi trimis de îndată, dacă s-a făcut cerere pentru suspendarea executării hotărârii primei instante. "

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 21 din Constitutie, precum si prevederile art. 6 din Conventia pen­tru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât este tulburat echilibrul procesual, fiind totodată instituite două conditii simultane pentru exercitarea unei căi de atac unice.

Cu privire la constitutionalitatea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 în ansamblul ei, Curtea Constitutională s-a pro­nuntat prin numeroase decizii, cum sunt, de exemplu Decizia nr. 61 din 20 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, si Decizia nr. 63 din 11 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 328 din 14 iulie 2000. Prin aceste decizii Curtea Constitutională a statuat că dis­pozitiile din Ordonanta Guvernului nr. 13/1998, referitoare la necomunicarea motivării hotărârilor neatacate cu apel sau recurs, nu îngrădesc accesul liber la justitie si nu contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, potrivit carora: "(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept."

Aceasta pentru că toate pãrtile procesului iau cunostintă de modul de solutionare a acestuia si îsi pot exprima nemultumirea fată de solutia instantei de judecată prin exercitarea căilor de atac. Cu acelasi prilej s-a arătat că dispozitiile ordonantei nu contravin nici prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Sub acest aspect Curtea a retinut că ordonanta cuprinde unele norme de modificare si com­pletare a Codului de procedură civilă, referitoare la motiva­rea hotărârilor judecătoresti, la cererea si termenul de apel, la motivarea si comunicarea apelului ori recursului, care nu îngrădesc dreptul persoanei de a se adresa instantelor de judecată competente în cazul în care le sunt încălcate drepturile. Potrivit dispozitiilor acestei ordonante, părtile din proces nemultumite de solutia instantei de judecată pot exercita căile de atac, motivele apelului sau ale recursului urmând să fie redactate după motivarea sentintei.

Considerentele care au stat la baza deciziilor mentionate mai sus sunt valabile si în speta de fată, nein­tervenind elemente noi care să determine modificarea juris­prudentei Curtii Constitutionale.

În ceea ce priveste critica privind pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, nici aceasta nu poate fi primită. Curtea Constitutională a decis în mod con­stant că nu este contrară acestui principiu instituirea unor reguli speciale pentru anumite categorii de litigii, inclusiv în ceea ce priveste căile de atac, atâta timp cât ele asigură egalitatea de tratament juridic a cetătenilor aflati în aceeasi situatie. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, si Decizia nr. 85 din 27 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 august 1994.

De altfel, împrejurarea invocată de autorul exceptiei pri­vind ipoteza declarării unui apel tardiv nu constituie o pro­blemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii, care excede competentei Curtii Constitutionale, în lumina preve­derilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261, ale art. 284 alin. 1 si ale art. 2881 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998, exceptie ridicată de Claudia Dumitriu în Dosarul nr. 1.510/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 decembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulteri­oare, se modifică si se completează după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza

(echivalent euro/U.M)

0

1

2

3

"5.

Tigarete           

1.000 tigarete

2,2 + 30°/ 5)

7.

Tutun destinat fumatului, din care:

kg

14,00

 

- tutun destinat rulării în tigarete

kg

7,00"


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 23 martie 2001.
Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea si functionarea Comisiei nationale pentru integrarea României în NATO

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comisia natională pentru integrarea României în NATO, denumită în continuare comisie, alcătuită din reprezentanti ai institutiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Reprezentantii în comisie si loctiitorii acestora sunt desemnati prin decizie a sefului institutiei reprezentate, care se comunică Secretariatului permanent al comisiei. În institutiile în care există secretar de stat care coordonează integrarea europeană acesta poate fi desemnat ca membru în comisie.

Art. 2. - Comisia exercită următoarele atributii princi­pale:

a) coordonează si sprijină actiunile desfăsurate pe plan intern si extern, vizând integrarea României în NATO;

b) evaluează periodic calitatea si eficienta actiunilor întreprinse, precum si perspectivele de integrare a României în Alianta Nord-Atlantică si, pe această bază, ela­borează propuneri si decizii privind etapele următoare;

c) întocmeste Programul national anual de pregătire a aderării României la NATO (PNA) si ia măsuri de aducere la îndeplinire a acestuia;

d) prezintă rapoarte si supune spre aprobare Guvernului sau, după caz, Consiliului Suprem de Apărare a Tării măsuri vizând accelerarea pregătirii României pentru inte­grarea în NATO.

Art. 3. - (1) Comisia functionează la nivel de secretar de stat, reunindu-se lunar la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Pot fi convocate si reuniuni extraordinare, la soli­citarea scrisă a oricărui membru al comisiei si cu acordul Biroului executiv al acesteia. Reprezentarea la nivel de secretar de stat a institutiilor membre este obligatorie la reuniunite ordinare si extraordinare ale comisiei.

(2) Lucrările comisiei sunt prezidate de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe care coordonează pro­blematica integrării în NATO.

(3) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin comisia creează grupuri de lucru la nivel de director sau de expert, la care pot participa si reprezentanti ai altor ministere si institutii nereprezentate în comisie.

(4) Lucrările si documentele comisiei si ale structurilor acesteia au caracter confidential.

(5) Comisia îsi adoptă propriul regulament de procedură.

Art. 4. - (1) Se înfiintează Biroul executiv al comisiei, format din secretarii de stat ai institutiilor coordonatoare ale capitolelor din cadrul PNA, după cum urmează: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Finantelor Publice, Serviciul Român de Informatii si Ministerul Justitiei.

(2) Biroul executiv al comisiei are rolul de a analiza activitatea de ansamblu a acesteia si de a propune măsuri de eficientizare a ei. În acest scop poate emite reco­mandări care sunt supuse dezbaterii plenului comisiei.

(3) Biroul executiv al comisiei se reuneste trimestrial la sediul Ministerului Afacerilor Externe. El poate fi convocat, la solicitarea oricărui membru, atunci când situatia o impune sau pentru pregătirea unor actiuni importante pe problematica NATO.

Art. 5. - (1) Se înfiintează Secretariatul permanent al comisiei, care îsi desfăsoară activitatea la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Seful Secretariatului permanent al comisiei este directorul general responsabil cu problematica NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Secretariatul permanent al comisiei este alcătuit din reprezentanti, la nivel de expert ai institutiilor coordona­toare ale capitolelor din cadrul PNA.

(4) Expertii din cadrul Secretariatului permanent al comisiei sunt salarizati de institutiile de la care provin.

(5) Institutiile coordonatoare ale capitolelor PNA vor informa Ministerul Afacerilor Externe, în termen de două săptămâni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în legătură cu numele si pozitia expertilor desemnati să încadreze Secretariatul permanent al comisiei.

(6) Ministerul Afacerilor Externe va asigura spatiul cores­punzâtor si echipamentul de birotică adecvat, necesare în vederea desfăsurării eficiente a activitătii.

(7) Cheltuielile corespunzătoare activitătii desfăsurate de Secretariatul permanent al comisiei vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(8) Secretariatul permanent al comisiei are rol executiv în coordonarea activitătilor curente desfăsurate la nivelul acesteia, exercitând următoarele atributii principale:

a) asigurarea unei legături permanente pe problematica NATO cu institutiile coordonatoare ale capitolelor PNA;

b) elaborarea si distribuirea rapoartelor de activitate ale comisiei;

c) centralizarea si pregătirea periodică a rapoartelor de evaluare a stadiului implementăni obiectivelor asumate în cadrul PNA;

d) pregătirea, cu sprijinul membrilor comisiei, a parti­cipării României la dialogul cu NATO si la activitătile din cadrul Parteneriatului pentru Pace si al Consiliului Parteneriatului Euroatlantic;

e) organizarea reuniunilor comisiei.

Art. 6. - (1) Se înfiintează sau, după caz, se consoli­dează compartimente specializate pentru actiunile de inte­grare a României în NATO în cadrul institutiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cărora le revine sarcina de a asigura resursele umane, financiare si logistice necesare, în limita fondurilor aprobate acestora prin bugetul de stat.

(2) Se stabilesc relatii de lucru pe orizontală între aceste compartimente si Secretariatul permanent al comi­siei, în conformitate cu rolul de coordonator al activitătilor pe linia integrării în NATO, exercitat de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) În termen de două săptămâni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri institutiile prevăzute în anexă vor transmite la Secretariatul permanent al comisiei coor­donatele compartimentelor specializate, numele si pozitia expertilor care le încadrează, numerele de telefon si fax, precum si adresa de e-mail.

Art. 7. - (1) Deciziile comisiei, în limita atributiilor con­ferite prin prezenta hotărâre, au caracter obligatoriu pentru institutiile componente ale acesteia.

(2) Comisia informează periodic Parlamentul României asupra activitătii sale.

(3) Comisia functionează ca un organism deschis conlucrării cu alte institutii guvernamentale si organizatii neguvernamentale care au preocupări pe linia integrării României în NATO.

(4) La unele reuniuni ale comisiei pot participa, ca invitati reprezentanti ai Parlamentului României si ai societãtii civile.

(5) Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, care prezidează comisia, este singurul împuternicit să facă declaratii de presă în numele acesteia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 14/2000 privind organi­zarea si functionarea Comisiei interdepartamentale pentru integrarea României în NATO, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 17 din 18 ianuarie 2000, precum si orice alte prevederi contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 328.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei nationale pentru integrarea României în NATO

 

A.     Institutii guvernamentale:

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Apărării Nationale;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Justitiei;

- Ministerul Integrării Europene;

- Ministerul Industriei si Resurselor;

- Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Ministerul de Interne;

- Ministerul Educatiei si Cercetării;

- Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;

- Ministerul Sănătătii si Familiei;

- Ministerul Administratiei Publice;

- Aparatul de lucru al primului-ministru, dupã cum urmeazã: consilierul de politicã externã al primului ministru si Compartimentul probleme speciale;

- Ministerul Informatiilor Publice

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

- Ministerul Agriculturii Alimentatiei si Pădurilor;

- Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;

- Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

B.     Alte institutii:

- Administratia Prezidentială - consilierul prezidential pentru sigurantă si apărare natională;

- Serviciul Român de Informatii;

- Serviciul de Informatii Externe;

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind importul si comercializarea unor produse folosite

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul asigurării sănătătii si securitătii con­sumatorilor se interzic comercializarea, inclusiv importul, precum si distribuirea gratuită a următoarelor categorii de produse folosite: îmbrăcăminte si jucării destinate copiilor mai mici de 36 de luni, lenjerie de corp si încăltăminte.

Art. 2. - Se admit comercializarea, inclusiv importul, precum si distribuirea gratuită a jucăriilor folosite, destinate copiilor mai mari de 36 de luni, numai în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării.

Art. 3. - Se admit importul, comercializarea si distribu­irea gratuită a îmbrăcămintei si a articolelor textile folosite, altele decât cele prevăzute la art. 1, numai dacă acestea au fost supuse operatiunilor de dezinfectie si dezinsectie, certificate prin documente emise de exportator sau de institutii abilitate din tara de origine, distinct pentru fiecare lot.

Art. 4. - (1) Se admit comercializarea si distribuirea gratuită a îmbrăcămintei si a articolelor textile folosite, de origine autohtonă, altele decât cele prevăzute la art. 1, numai dacă au fost expertizate microbiologic si micologic de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru loturile ale căror rezultate ale expertizelor microbiologice si micologice efectuate de directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, nu sunt corespunzătoare vor fi efectuate operatiuni de curătare chi­mică, dezinfectie si dezinsectie, pe cheltuiala comerciantului, de către prestatori de servicii abilitati de Ministerul Sănătătii si Familiei, care vor elibera un certificat de atestare a operatiunilor efectuate pentru fiecare lot.

Art. 5. - Produsele prevăzute la art. 1 si produsele care nu respectă prevederile art. 3 si 4 sunt considerate produse periculoase, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completârile ulterioare, iar comercializarea sau distribuirea gratuită a unor astfel de produse se sanctionează potrivit prevederilor aceluiasi act normativ.

Art. 6.  - Produsele folosite, aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi comercializate        până la lichidarea acestora, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin        al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se vor stabili criteriile de calificare a produselor folosite destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Art. 8.  - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de       zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 7 care intră în vigoare la data publicării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 329.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (2) si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se revocă din Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială următoarele persoane:

a) doamna Ioana Elena Russu;

b) doamna Adriana Eftimie;

c) domnul Marius Raul Bostan

Art. 2. - Se numesc în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială următoarele persoane:

a) domnul Cătălin Zamfir;

b) domnul Gheorghe Tomoială;

c) domnul Romeo Postelnicu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 330.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea cuantumului alocatiei de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 alin. (1) din Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 108/1998 si republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu luna martie 2001 alocatia lunară de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament se stabileste la suma de 500.000 lei pentru fie­care copil.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 331.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 38/19 februarie 2001

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 160/20 martie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind comercializarea băuturilor alcoolice distilate

 

Ministrul agriculturii alimentatiei si pădurilor si ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politici în agricultură si industria alimentară nr. 118.137/15 februarie 2001 si Referatul de aprobare al Directiei generale de promovare a sănătătii si sănătate publică nr. DB/2.338/27 februarie 2001 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătătii nr. 17/240/2000,

având în vedere prevederile art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătătii nr. 17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, eticheta­rea, marcarea si calitatea băuturilor alcoolice distilate destinate comercializării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000, se aprobă comercializarea băuturilor alcoolice distilate care au fost fabricate, în conditiile legii, anterior datei de 27 ianuarie 2001, pe o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 75/15 martie 2001

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 37/15 martie 2001

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

în temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 8 alm. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare

având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emit prezentul ordin.

 

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate unice pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale, după cum urmează:

a) tariful pentru serviciul de transport, aferent exploatării sistemului national de transport al gazelor naturale ­175.500 lei/1.000 m3 transportati;

b) tariful pentru înmagazinarea gazelor naturale în depo­zite subterane - 56.700 lei/1.000 m3 furnizati;

c) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale - 370.980 lei/1.000 m3 distribuiti.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite la o rată de schimb de 27.000 lei/USD si nu cuprind T.V.A.

Art. 2. - Revizuirea tarifelor prevăzute la art. 1 se face de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale, precum si unitătile de transport, de înmagazinare/depozitare si de distributie din sectorul gaze­lor naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2001 si se aplică până la data stabilirii de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale a preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, fundamentate de unitătile de transport, de înmagazinare/depozitare si de distributie, pe baza Criteriilor si metodelor privind stabilirea preturilor si a tarifelor regle­mentate în sectorul gazelor naturale, elaborate si aprobate de aceasta.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea aplicării Reglementării tehnice europene JAR MMEUMEL - Lista master a echipamentului minim si Lista echipamentului minim, necesare pentru operarea în conditii

de sigurantă a aeronavelor civile de transport aerian public

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,

luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementări privind siguranta zborului, în temeiul art. 12 lit. b) si d) dim Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 4 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 130/2000, republicată, al art. 2 pct. 5, art. 3 pct. 13 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si al art. 4 pct. 4.1 si 4.2 din Regulamentul de organi­zare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă aplicarea de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a Reglementării tehnice europene JAR MMEL/MEL - Lista master a echipamentului minim si Lista echipamentului minim, necesare pentru operarea în conditii de sigurantă a aeronavelor civile de transport aerian public, denumitã în continuare JAR MMEL/MEL, care contine cerinte privind forma, continutul si modul de întocmire, aprobare, reactuali­zare si aplicare a acestor documente, precum si a amen­damentelor ulterioare la această reglementare.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în ter­men de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va pune la dispozitie tuturor celor interesati textul tradus în limba română al Reglementării tehnice europene JAR MMEL/MEL si al amendamentelor la aceasta.

Art. 4. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" vor lua măsuri pentru aduce­rea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 7 martie 2001.

Nr. 267.