MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 159       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 29 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

95. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 – 31 decembrie 2004

 

143. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000–31 decembrie 2004

 

97. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

145. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

323. – Hotãrâre pentru acceptarea Deciziei nr. 6/2000 a Comitetului mixt România–Turcia, adoptata la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului D la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

 

324. – Hotãrâre pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2000 a Comitetului mixt România–A.E.L.S., adoptata la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B, anexa la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31 din 17 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 18 aprilie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 26 martie 2001.
Nr. 95.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 23 martie 2001.
Nr. 143.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic


            Parlamen
tul României adoptă prezenta lege.

            Ar
ticol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165 din 28 octombrie 1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 2 noiembrie 1999.

            Aceas
tă lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucures
ti, 26 martie 2001.
Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic


            În
temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedin
tele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucures
ti, 23 martie 2001.
Nr. 145.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru acceptarea Deciziei nr. 6/2000 a Comitetului mixt România-Turcia, adoptată la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului D la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997


            În
temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Guvernul României adop
tă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se acceptă Decizia nr. 6/2000 a Comitetului mixt România-Turcia, adoptată la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului D la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 218/1997, cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINIStRU
ADRIAN NĂSTASE
Con
trasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cris
tian Diaconescu,
secretar de stat
Minis
trul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 323.

 

ANEXĂ


COMI
TETUL MIXT ROMÂNIA-TURCIA

 

DECIZIE

privind modificarea Protocolului D referitor la definirea conceptului de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă*)

Nr. 6/2000

 


*) Traducere.

            Comi
tetul mixt,
            având în vedere Pro
tocolul D la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la 29 aprilie 1997, denumit în continuare acord, referitor la definirea conceptului de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, amendat prin deciziile nr. 2/1999 si nr. 3/1999 ale Comitetului mixt România-Turcia,
            având în vedere Declaratia comună la Protocolul D si Declaratia turciei la Protocolul D,
            considerând că în lista prelucrărilor si transformărilor care sunt necesare pentru ca materialele neoriginare să dobândească caracterul de produs originar trebuie făcută o corectie care să tină seama de lipsa producerii unui anumit material,
            considerând că lis
ta operatiunilor de prelucrare si transformare insuficiente trebuie să fie amendată pentru a se asigura o interpretare corespunzătoare si a se tine seama de nevoia includerii unor operatiuni necuprinse anterior în această listă,
            tinând seama că prevederile referitoare la folosirea temporară a taxelor forfetare în cazul în care drawbackul este interzis sau sunt acordate exceptări de la plata taxelor vamale trebuie să fie prelungite până la data de 31 decembrie 2001,
            tinând seama de necesi
tatea de a se introduce un sistem de separare contabilă pentru materialele originare si neoriginare, supus autorizării de către autoritătile vamale,
            tinând seama că prevederile referitoare la sumele exprimate în euro trebuie să fie revizuite în scopul clarificării procedurii si al asigurării unei mai mari stabilităti a nivelului sumelor exprimate în monedele nationale,
având în vedere dispozitiile ar
t. 39 din Protocolul D la acord, care împuterniceste Comitetul mixt să amendeze prevederile protocolului,
            a decis după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1


            Pro
tocolul D privind definirea conceptului de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă se modifică după cum urmează:
            1. ARTICOLUL 1 litera i) va avea următorul cuprins:
            "i) «valoarea adăugată» va fi considerată pretul de uzină al produsului din care se scade valoarea în vamă a fiecăruia dintre materialele încorporate care sunt originare din altă tară la care se face referire în art. 3 si 4 sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi determinată, primul pret verificabil plătit pentru materiale în România sau în Turcia;"
            2. ARTICOLUL 7 va avea urmă
torul cuprins:

"ARTICOLUL 7

Operatiuni de prelucrare sau transformare insuficiente

            1. Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operatiuni sunt considerate ca prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi statutul de produse originare, indiferent dacă cerintele art. 6 sunt îndeplinite:
            a) operatiuni pen
tru asigurarea păstrării în bune conditii a produselor în timpul transportului si al depozitării;
            b) desfacerea si asamblarea pachetelor;
            c) spălare, curătare, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselelor sau a altor acoperitori;
            d) călcarea sau presarea textilelor;
            e) simpla vopsire si operatiuni de lus
truire;
            f) cojirea, albirea partială sau
totală, lustruirea si glazurarea cerealelor si orezului;
            g) operatiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucătilor de zahăr;
            h) înlăturarea pielitei, scoaterea sâmburilor si cojirea fructelor, nucilor si legumelor;
            i) ascutirea, simpla măcinare sau simpla
tăiere;
            j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, îmbinarea (inclusiv alcătuirea seturilor de articole);
            k) simpla îmbu
teliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de conserve, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe plansete sau panouri si orice alte operatiuni simple de ambalare;
            l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, embleme si alte semne distinctive similare;
            m) simplul ames
tec de produse, chiar din categorii diferite;
            n) simpla asamblare a părtilor de articole pentru a constitui un articol complet sau dezasamblarea produselor în părti;
            o) cumulul a două sau mai multe operatiuni dintre cele specificate în subparagrafele a)-n);
            p) sacrificarea animalelor.
            2.
toate operatiunile realizate, fie în România, fie în Turcia, asupra unui anumit produs vor fi considerate împreună atunci când se determină dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs urmează să fie considerată ca insuficientă în sensul paragrafului 1."
            3. La ARTICOLUL 15 paragraful 6 ul
timul alineat, data "31 decembrie 2000" va fi înlocuită cu data "31 decembrie 2001".
            4. După ARTICOLUL 20 se introduce ARTICOLUL 20a) cu următorul cuprins:

"ARTICOLUL 20a)
Separarea contabilă

            1. În cazul în care apar costuri considerabile sau dificultăti materiale în timpul operatiunilor de păstrare a stocurilor separate de materiale originare si neoriginare, care sunt identice si interschimbabile, autoritătile vamale, la cererea scrisă a celor în cauză, pot să autorizeze asa-numita «separare contabilă», metodă utilizată pentru administrarea acestor stocuri.
            2. Aceas
tă metodă trebuie să fie aptă să asigure că, pentru o perioadă de referintă specifică, numărul produselor obtinute care pot fi considerate «originare» este acelasi cu cel al produselor care ar fi putut fi obtinute în cazul în care ar fi existat o separare fizică a stocurilor.
            3. Au
toritătile vamale pot acorda o astfel de autorizatie, supusă oricăror conditii considerate corespunzătoare.
            4. Aceas
tă metodă este înregistrată si se aplică pe baza principiilor generale contabile aplicabile în tara în care produsul a fost fabricat.
            5. Beneficiarul aces
tei facilităti poate emite sau solicita dovada de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate ca «originare». La solicitarea autoritătilor vamale beneficiarul va furniza o declaratie referitoare la modul în care au fost administrate cantitătile.
            6. Autoritătile vamale vor monitoriza utilizarea autorizatiei, pe care o vor putea retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizează corespunzător sau nu îndeplineste oricare dintre celelalte conditii mentionate în acest protocol."
            5. În ARTICOLUL 22 paragraful 1 prima propozitie, după cuvân
tul "exportator" se vor introduce cuvintele "la care se face referire în continuare ca «exportator autorizat»".
            6. ARTICOLUL 30 va avea urmă
torul cuprins:

"ARTICOLUL 30
Sumele exprima
te în euro

            1. În scopul aplicării prevederilor art. 21.1b) si 26.3, în cazurile în care produsele sunt facturate în altă monedă decât euro, sumele exprimate în monedele nationale ale tărilor la care se face referire în art. 3 si 4, echivalente cu sumele exprimate în euro, vor fi fixate anual de fiecare tară în cauză.
            2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21.1b) sau 26.3 cu referire la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma fixată de tara în cauză.
            3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice monedă natională dată, vor reprezenta echivalentul în acea monedă al sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie si se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Părtile îsi vor notifica reciproc sumele respective.
            4. O par
te poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultată în urma conversiei în moneda natională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită însă nu trebuie să difere de suma rezultată în urma conversiei cu mai mult de 5%. O parte poate mentine neschimbată o sumă în moneda natională, echivalentă unei sume exprimate în euro, dacă la momentul corectării anuale prevăzute la paragraful 3 conversia acestei sume, înaintea oricărei rotunjiri, conduce la o crestere mai mică de 15% a sumei respective exprimate în echivalentul monedei nationale. Echivalentul în moneda natională poate rămâne neschimbat dacă conversia va rezulta într-o descrestere a acelei valori echivalente.
            5. Sumele exprima
te în euro vor fi revăzute de Comitetul mixt la cererea României sau a turciei. La realizarea acestei revizuiri Comitetul mixt va avea în vedere mentinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop se poate hotărî modificarea sumelor exprimate în euro."
            7. Anexa nr. II va fi amenda
tă după cum urmează:
            a) regula de la pozitia 5309 la 5311 va fi înlocuită cu:"5309 la 5311

Tesături din alte fibre vegetale; tesături din fire de hârtie:
- care contin fire de cauciuc

- altele

Fabricate din fire simple1) Fabricate din1)
- fire de nucă de cocos,
- fire de iu
tă,
- fibre na
turale,
- fibre sin
tetice sau artificiale discontinue necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,
- ma
teriale chimice sau paste textile, sau

- hârtie
sau
Imprimarea es
te însotită de cel putin două operatiuni de pregătire sau de finisare (cum ar fi: spălare, albire, mercerizare, termofixare, scămosare, calandrare, contractie, finisare permanentă, remaiere, impregnare si curătare de
noduri), cu conditia ca valoarea tesă
turilor neimpregnate să nu depăsească 47,5% din pretul de uzină al produsului

 


1) Conditiile speciale aplicabile produselor dintr-un amestec de produse textile sunt prezentate în Nota introductivă nr. 5."

b) regula de la pozitia 5602 va fi înlocui
tă cu:

"5602

Pâslă, imprimată sau nu, învelită, acoperită sau laminată;
- Pâslă tesu
tă cu ace

Fabricate din1):
- fibre na
turale,
- subs
tante chimice sau paste textile totusi:
- firele din filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5402,
- fibrele de polipropilenă de la pozitiile
nr. 5503 sau 5506 sau
- cablurile de filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5501,
al căror
titru este, pentru fiecare fibră sau filament constitutiv, în toate cazurile, de mai putin de 9 decitex, pot fi utilizate cu conditia ca valoarea lor să nu depăsească 40% din pretul de uzină al produsului

 

- Altele

Fabricate din1):
- fibre na
turale,
- fibre sin
tetice sau artificiale discontinue obtinute din caseină, sau

- substante chimice sau paste textile

 


1) Conditiile speciale aplicabile produselor dintr-un amestec de produse textile sunt prezentate în Nota introductivă nr. 5."

 

c) regula pentru capitolul 57 va fi înlocuită cu:

Capitolul 57

Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile:

- din pâslă tesută la război

Fabricate din1):
- fibre na
turale sau,
- subs
tante chimice sau paste textile totusi:
- firele de filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5402, sau
- fibrele de polipropilenă de la pozitiile
nr. 5503 sau 5506, sau
- cablurile de filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5501, al căror titru este, pentru fiecare fibră sau filament constitutiv, în toate cazurile, de mai putin de 9 decitex, pot fi utilizate cu conditia ca valoarea lor să nu depăsească 40% din pretul de uzină al produsului
Tesă
tura de iută poate fi folosită drept căptuseală

 

- din alte pâsle

Fabricate din1):
- fibre na
turale necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filatură, sau
- subs
tante chimice sau paste textile

 

- din alte materiale textile

Fabricate din1):
- fire de nucă de cocos sau de iu
tă, - fire de filamente sintetice sau artificiale,
- fibre na
turale; sau
- fibre sin
tetice sau artificiale discontinue, necardate sau nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filatură
Tesă
tura de iută poate fi folosită drept căptuseală

 


1) Conditiile speciale aplicabile produselor dintr-un amestec de produse textile sunt prezentate în Nota introductivă nr. 5."

 

ARTICOLUL 2


            Aceas
tă decizie va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.
            În
tocmită la Bucuresti la 23 noiembrie 2000, în două exemplare originale, ambele în limba engleză.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2000 a Comitetului mixt România - A.E.L.S., adoptată la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B, anexă la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992


            În
temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Guvernul României adop
tă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se acceptă Decizia nr. 1/2000 a Comitetului mixt România A.E.L.S., adoptată la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B, anexă la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂS
TASE
Con
trasemnează:
p. Minis
trul afacerilor externe,
Cris
tian Diaconescu,
secretar de stat
Minis
trul finantelor publice,
Mihai Nicolae
Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 324.

 

ANEXĂ


COMITETUL MIXT ROMÂNIA - A.E.L.S.

 

Decizie nr. 1/2000*)

(adoptată prin procedură scrisă la 22 noiembrie 2000)

 


*) traducere.

 

AMENDAMENTE LA PROTOCOLUL B


            Comi
tetul mixt,
            având în vedere Pro
tocolul B la Acordul dintre România si statele A.E.L.S., semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, denumit în cele ce urmează acord, referitor la definirea conceptului de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, amendat prin deciziile nr. 1/1997, nr. 2/1998 si nr. 1/1999 ale Comitetului mixt România - A.E.L.S.,
            luând no
tă de faptul că unele prevederi aplicate în cadrul sistemului de cumul european trebuie amendate pentru a fi în concordantă cu evolutiile în plan juridic si luând în considerare lipsa anumitor materiale din cadrul acestor zone de comert liber,
            luând no
tă de faptul că amendamentele de mai jos sunt bazate pe un acord realizat la "întâlnirea celor 30 de tări" desfăsurată în contextul sistemului de cumul paneuropean,
            având în vedere prevederile ar
t. 32 din acord, care împuterniceste Comitetul mixt să amendeze prevederile Protocolului B la acord,
            decide:

            1. Expresia "uni
tăti de cont" din tabela Continut (ARTICOLUL 30), în articolele 21(1) b) si 26(3), se înlocuieste cu expresia "euro".
            2. La ARTICOLUL 1, li
tera i) va avea următorul cuprins:
            "i) «valoarea adăugată» va fi considerată pretul de uzină al produsului din care se scade valoarea în vamă a fiecăruia dintre materialele încorporate care sunt originare din alte tări la care se face referire în art. 4 sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi determinată, primul pret verificabil plătit pentru materiale într-un stat parte."
            3. La ARTICOLUL 1, li
tera n) va avea următorul cuprins:
            "n) «euro» înseamnă moneda unică a Uniunii Monetare Europene".
            4. ARTICOLUL 7 va avea urmă
torul cuprins:

"ARTICOLUL 7
Operatiuni de prelucrare sau
transformare insuficiente

            1. Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operatiuni sunt considerate ca prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi statutul de produse originare, indiferent dacă cerintele art. 6 sunt îndeplinite:
            a) operatiuni pen
tru asigurarea păstrării în bune conditii a produselor în timpul transportului si depozitării;
            b) desfacerea si asamblarea pachetelor;
            c) spălare, curătare, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselelor sau a altor acoperitori;
            d) călcarea sau presarea textilelor;
            e) simpla vopsire si operatiuni de lus
truire;
            f) cojirea, albirea partială sau totală, lustruirea si glazurarea cerealelor si orezului;
            g) operatiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucătilor de zahăr;
            h) înlăturarea pielitei, scoaterea sâmburilor si cojirea fructelor, nucilor si legumelor;
            i) ascutirea, simpla măcinare sau zdrobire ori simpla tăiere;
            j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, îmbinarea (inclusiv alcătuirea seturilor de articole);
            k) simpla îmbu
teliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de conserve, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe plansete sau panouri si orice alte operatiuni simple de ambalare;
            l) aplicarea sau imprimarea de mărci, etichete, embleme si alte semne distinctive pe produse sau ambalajele acestora;
            m) simplul ames
tec de produse, chiar din categorii diferite;
            n) simpla asamblare a părtilor de articole pentru a constitui un articol complet sau dezasamblarea produselor în părti;
            o) cumulul a două sau mai multe operatiuni dintre cele specificate în subparagrafele a)-n);
p) sacrificarea animalelor.
            2.
toate operatiunile realizate în statele A.E.L.S. sau în România asupra unui anumit produs vor fi considerate împreună atunci când se determină dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs urmează să fie considerată ca insuficientă în sensul paragrafului 1."
            5. La ARTICOLUL 15 paragraful 6, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
            "Prevederile aces
tui paragraf se vor aplica până la data de 31 decembrie 2001."
            6. Următorul articol 20a) va fi introdus după ARTICOLUL 20 si o referire despre acest articol va fi adăugată si în tabela Continut:

"ARTICOLUL 20a)
Separarea con
tabilă

            1. În cazul în care apar costuri considerabile sau dificultăti materiale în timpul operatiunilor de păstrare a stocurilor separate de materiale originare si neoriginare, care sunt identice si interschimbabile, autoritătile vamale, la cererea scrisă a celor în cauză, pot să autorizeze asa-numita "separare contabilă", metodă utilizată pentru administrarea acestor stocuri.
            2. Aceas
tă metodă trebuie să fie aptă să asigure că pentru o perioadă de referintă specifică numărul produselor obtinute care pot fi considerate «originare» este acelasi cu cel al produselor care ar fi putut fi obtinute în cazul în care ar fi existat o separare fizică a stocurilor.
            3. Au
toritătile vamale pot acorda o astfel de autorizatie, supusă oricăror conditii considerate corespunzătoare.
            4. Aceas
tă metodă este înregistrată si se aplică pe baza principiilor generale contabile aplicabile în tara în care produsul a fost fabricat.
            5. Beneficiarul aces
tei facilităti poate emite sau solicita dovada de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate «originare». La solicitarea autoritătilor vamale beneficiarul va furniza o declaratie referitoare la modul în care au fost administrate cantitătile.
            6. Autoritătile vamale vor monitoriza utilizarea autorizatiei, pe care o vor putea retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizează corespunzător sau nu îndeplineste oricare dintre celelalte conditii mentionate în acest protocol."
            7. La ARTICOLUL 22 paragraful 1 prima propozitie, după cuvân
tul "exportator" se introduc cuvintele "la care se face referire în continuare ca «exportator autorizat»".
            8. ARTICOLUL 30 va avea urmă
torul cuprins:

"ARTICOLUL 30
Sumele exprima
te în euro

            1. În scopul aplicării prevederilor art. 21(1) b) si 26(3), în cazurile în care produsele sunt facturate în altă monedă decât euro, sumele exprimate în monedele nationale ale tărilor la care se face referire în art. 3 si 4, echivalente cu sumele exprimate în euro, vor fi fixate anual de fiecare tară în cauză.
            2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21(10)b) sau 26(3), cu referire la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma fixată de tara în cauză.
            3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice monedă natională dată, vor reprezenta echivalentul în acea monedă al sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie si se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Statele A.E.L.S. sau România vor notifica tuturor tărilor vizate sumele respective.
            4. O tară poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultată în urma conversiei în moneda natională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită însă nu trebuie să difere de suma rezultată în urma conversiei cu mai mult de 5%.
            O tară poate mentine neschimbată o sumă în moneda natională, echivalentă unei sume exprimate în euro, dacă la momentul corectării anuale prevăzute la paragraful 3 conversia acestei sume, înaintea oricărei rotunjiri, conduce la o crestere mai mică de 15% a sumei respective exprimate în echivalentul monedei nationale. Echivalentul în moneda natională poate rămâne neschimbat dacă conversia va rezulta într-o descrestere a acelei valori echivalente.
            5. Sumele exprima
te în euro vor fi revăzute de Comitetul mixt la cererea oricărui stat parte. La realizarea acestei revizuiri Comitetul mixt va avea în vedere mentinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop se poate hotărî modificarea sumelor exprimate în euro."
            9. În anexa nr. II la Pro
tocolul B, regulile de la pozitiile 5309, 5311, 5602 si de la capitolul 57 vor fi înlocuite cu:

"5309 la 5311

Tesături din alte fibre vegetale; tesături din fire de hârtie:
- care contin fire de cauciuc

- altele

Fabricate din fire simple1)
 Fabrica
te din1):
- fire de nucă de cocos,
- fire de iu
tă,
- fibre na
turale,
- fibre sin
tetice sau artificiale discontinue necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,
- ma
teriale chimice sau paste textile, sau

- hârtie
sau

Imprimarea este însotită de cel putin două operatiuni de pregătire sau de finisare (cum ar fi: spălare, albire, mercerizare, termofixare, scămosare, calandrare, contractie, finisare permanentă, remaiere, impregnare si curătare de noduri), cu conditia ca valoarea tesăturilor neimpregnate să nu depăsească 47,5% din pretul de uzină al produsului

5602

Pâslă, imprimată sau nu, învelită, acoperită sau laminată:

- Pâslă tesută cu ace

Fabricate din1):
- fibre na
turale,
- subs
tante chimice sau paste textile
totusi:
- firele din filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5402,
- fibrele de polipropilenă de la pozitiile nr.
5503 sau 5506 sau
- cabluri de filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5501, al căror titru este, pentru fiecare fibră sau
filamen
t constitutiv, în toate cazurile, de mai putin de 9 decitex, pot fi utilizate cu conditia ca valoarea lor să nu depăsească 40% din pretul de uzină al produsului

 

- altele

Fabricate din1):
- fibre na
turale,
- fibre sin
tetice sau artificiale discontinue obtinute din caseină, sau
- subs
tante chimice sau paste textile

Capitolul 57

Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile:
- din pâslă tesu
tă la război

Fabricate din1):
- fibre na
turale sau,
- subs
tante chimice sau paste textile

totusi:
- firele de filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5402, sau
- fibrele de polipropilenă de la pozitiile
nr. 5503 sau 5506, sau
- cablurile de filamen
te de polipropilenă de la pozitia nr. 5501, al căror titru este, pentru fiecare fibră sau filament constitutiv, în toate cazurile, de mai putin de 9 decitex, pot fi utilizate cu conditia ca valoarea lor să nu depăsească 40% din pretul de uzină al produsului
Tesă
tura de iută poate fi folosită drept căptuseală

 

- din alte pâsle

Fabricate din1):

- fibre naturale necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filatură, sau
- subs
tante chimice sau paste textile

 

- din alte materiale textile

Fabricate din1):

- fire de nucă de cocos sau de iută,
- fire de filamen
te sintetice sau artificiale,
- fibre na
turale, sau
- fibre sin
tetice sau artificiale discontinue, necardate sau nepieptănate sau altfel
prelucra
te pentru filatură
Tesă
tura de iută poate fi folosită drept căptuseală.

 

 

 

 


1) Conditiile speciale aplicabile produselor formate dintr-un amestec de materiale textile sunt prezentate în Nota introductivă nr. 5.

 

10. Această decizie va intra în vigoare la 1 ianuarie 2001.

11. Secretariatul General al Asociatiei Europene a Liberului Schimb va depune textul acestei decizii la statul depozitar.