MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

533. - Decizie a presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

 

538. - Ordin al presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377

 

1.096. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov

 

1.414. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluãrii si asigurarea conditiilor de muncã si viatã la bordul navelor maritime care utilizeazã porturile românesti sau care navigheazã în apele nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificãrile ulterioare,

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se aprobã Contractul-cadru de distributie a gazelor naturale, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.

Art. 2. - Departamentul preturi, tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2001.

Nr. 533.

 

ANEXÃ

 

CONTRACT - CADRU

de distributie a gazelor naturale

nr. ..... din anul ......, luna ....., ziua ....

 

I. PÃRTILE CONTRACTANTE

Societatea Comercialã ........................................................., cu sediul în ................................................................, str. .............................................................. nr. ............., judetul/sectorul ................................, cod postal ........................., telefon ........................, fax ........................, înregistratã la Oficiul registrului comertului din ............................................... sub nr. ........................, cod SIRUES ........................., cod fiscal ............................, având contul nr. ......................................, deschis la ........................................................, reprezentatã legal prin ..............................................., în calitate de prestator al serviciului de distributie a gazelor naturale, titular al licentelor de distributie si furnizare a gazelor naturale, denumitã în cele ce urmeazã Distribuitor (operator de distributie), pe de o parte,

si  

Societatea Comercialã ........................................................., cu sediul în ................................................................., str. .............................................................. nr. ............., judetul/sectorul ................................, cod postal ........................., telefon ........................, fax ........................, înregistratã la Oficiul registrului comertului din ............................................... sub nr. ........................, cod SIRUES ........................., cod fiscal ............................, având contul nr. ......................................, deschis la ........................................................, reprezentatã legal prin ..............................................., în calitate de consumator eligibil de gaze naturale, denumit în cele ce urmeazã Beneficiar, pe de altã parte, au convenit încheierea prezentului contract.

II. DATE SI DOCUMENTE GENERALE

1. Locul de consum .............................. (localitatea, strada, numãrul)

având actul de proprietate nr. ................./contractul de închiriere nr. ..................... sau alte acte prevãzute de lege .............

2. Avizul de racordare nr. ............................. din data de .................................., emis de ............................................

3. Conventia de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale nr. ...................... din data de ..................

4. Dosarul tehnic nr. ...................... din data de ..................

5. Debitul instalat ....................................... m 3 /h

6. Presiunea minimã tehnologicã .................................... P 1 (bar); presiunea de avarie ............................ P 2 (bar)

Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale, prevãzute în anexa nr. 1.

III. TERMINOLOGIE

Art. 1. - Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 2.

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie rezervarea capacitãtii de distributie si vehicularea prin sistemul de distributie a cantitãtii de gaze naturale contractate de beneficiar, conform programului de distributie prevãzut în anexa nr. 3.

(2) Distributia cantitãtii de gaze naturale se realizeazã de la punctele de predare/preluare comercialã de la iesirea din Sistemul National de Transport - S.N.T. pânã la locul de consum al beneficiarului, în conditiile prevãzute în prezentul contract.

(3) Cantitatea orarã/zilnicã/lunarã distribuitã conform programului de distributie va fi asiguratã de beneficiar în punctele de predare/preluare comercialã de la iesirea din Sistemul National de Transport - S.N.T., urmând sã fie livratã la locul de consum prevãzut în prezentul contract.

Art. 3. - (1) Pãrtile pot conveni în legãturã cu admiterea unor variatii ale programului de distributie, în limita a .........................., sub conditia ca acestea sã nu afecteze exploatarea normalã a sistemului de distributie.

(2) În situatia în care variatiile de la cotele zilnice alocate au ca efect dereglarea regimului normal de functionare a sistemului de distributie, distribuitorul va informa beneficiarul în termen de ......, acesta din urmã având obligatia de a se încadra în limita cantitãtilor de gaze naturale prevãzute prin programul de distributie.

(3) În cazul limitãrii sau al întreruperii livrãrii de gaze naturale la locul de consum convenit, din motive independente de vointa distribuitorului, altele decât cazurile de fortã majorã, acesta va notifica beneficiarului respectiva situatie în termen de ..................................., reluarea livrãrii urmând sã se facã imediat dupã eliminarea cauzelor care au condus la limitarea sau la întreruperea acesteia.

Art. 4. - Delimitarea instalatiei, proprietate a beneficiarului, fatã de instalatia proprietate a distribuitorului se face, potrivit conventiei tehnice de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale, la capãtul de bransament, care poate fi postul de reglare-mãsurare sau robinetul de bransament.

V. DURATA CONTRACTULUI

Art. 5. - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadã de ......... .

(2) Pãrtile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract pe o perioadã de ......, sub conditia remiterii unei notificãri prealabile cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetãrii contractului.

PREDAREA/PRELUAREA COMERCIALÃ A GAZELOR NATURALE. MÃSURAREA GAZELOR NATURALE

Art. 6. - (1) Distribuitorul va livra beneficiarului gazele naturale contractate, în conditiile de cantitate si în limitele de presiune convenite prin programul de distributie.

(2) Mãsurarea cantitãtii de gaze naturale contractate se face continuu, în punctele de predare/preluare comercialã ale beneficiarului, prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de mãsurare, în conformitate cu reglementãrile metrologice si cu standardele în vigoare. Mãsurãrile efectuate vor fi confirmate prin procese-verbale încheiate între pãrti

în termen de 3 zile lucrãtoare de la încheierea lunii de livrare a gazelor naturale.

(3) Mãsurarea cantitãtii de gaze naturale contractate poate fi contestatã de cãtre pãrti, în mod justificat, pe baza verificãrii echipamentelor de mãsurare.

(4) Calitatea gazelor naturale distribuite în baza prezentului contract este conformã cu standardele în vigoare, fiind atestatã pe baza buletinelor de analizã a probelor prelevate la punctele de predare/preluare comercialã, întocmite lunar sau ori de câte ori se solicitã, motivat, de cãtre beneficiar.

VII. TARIFUL DE DISTRIBUTIE. MODALITÃTI SI CONDITII DE PLATÃ

Art. 7. - Beneficiarul va plãti distribuitorului tariful aferent prestãrii serviciului de distributie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4. Tariful de distributie este stabilit în conditiile legii.

Art. 8. - Facturarea contravalorii serviciului de distributie a gazelor naturale, realizatã pe baza cantitãtilor de gaze naturale livrate la locul de consum prevãzut în prezentul contract, termenele de platã si nivelul majorãrilor de întârziere sunt cele stabilite de reglementãrile legale în vigoare, iar bãncile agreate pentru derularea operatiunilor bancare se stabilesc de comun acord între pãrti.

VIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DISTRIBUITORULUI

Art. 9. - (1) Distribuitorul are urmãtoarele drepturi:

a) sã încaseze contravaloarea serviciului de distributie a gazelor naturale;

b) sã limiteze sau, dupã caz, sã întrerupã livrarea gazelor naturale cãtre beneficiar, în conditiile prevãzute în contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1 din 3 noiembrie 2000, precum si în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãtilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 463/2001, si cu celelalte reglementãri legale în vigoare; cazurile de limitare/întrerupere a livrãrii gazelor naturale vor fi prevãzute de cãtre pãrti, în mod obligatoriu, prin analogie cu dispozitiile invocate mai sus;

c) sã verifice periodic, pe bazã de program convenit de pãrti sau ori de câte ori este necesar, echipamentele de mãsurare care servesc la decontarea cantitãtilor de gaze naturale livrate;

d) sã detinã un contor de control în punctul de delimitare a instalatiei, proprietate a distribuitorului, fatã de instalatia proprietate a beneficiarului.

(2) Întreruperea livrãrii gazelor naturale cãtre beneficiar poate fi precedatã de luarea mãsurii limitãrii acesteia.

Art. 10. - Distribuitorul are urmãtoarele obligatii:

a) sã rezerve beneficiarului capacitatea necesarã în vederea distributiei gazelor naturale convenite prin prezentul contract, asigurând livrarea gazelor naturale la locurile de consum, în limitele de presiune prevãzute în prezentul contract;

b) sã presteze serviciul de distributie a cantitãtilor de gaze naturale prevãzute în programul de distributie, în conditii de sigurantã si în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;

c) sã distribuie beneficiarului gaze naturale în mod continuu si în conditii de calitate, cu exceptia cazurilor de limitare si de întrerupere prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. b); reluarea livrãrii cantitãtii de gaze naturale, convenitã prin prezentul contract, se face numai dupã efectuarea controlului de cãtre personalul împuternicit al distribuitorului, în termen de ... zile calendaristice, precum si dupã achitarea de cãtre beneficiar a tarifului aferent reconectãrii, în maximum 24 de ore

de la efectuarea plãtii;

d) sã asigure parametrii tehnologici ai gazelor naturale livrate, în conformitate cu prevederile în vigoare;

e) sã factureze beneficiarului contravaloarea serviciului de distributie a gazelor naturale prestat, în baza tarifului prevãzut la art. 7 din prezentul contract;

f) sã efectueze, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data depunerii reclamatiei beneficiarului, verificarea corectitudinii facturii emise;

g) sã rãspundã, în termen de .......... zile calendaristice - maximum 30 de zile calendaristice, la orice sesizare a beneficiarului privind serviciul de distributie a gazelor naturale;

h) sã notifice beneficiarului intentia de limitare sau de întrerupere programatã a livrãrii gazelor naturale, cu exceptia situatiilor prevãzute la art. 9 alin. (3);

i) sã reia livrarea gazelor naturale cãtre beneficiar în termen de maximum 24 de ore de la data încetãrii motivului întreruperii, cu exceptia urmãtoarelor situatii:

- încetarea valabilitãtii contractului;

- consumul fraudulos de gaze naturale;

- neachitarea facturii, având ca efect întreruperea livrãrii gazelor naturale din culpa beneficiarului;

j) sã recalculeze consumul de gaze naturale, atunci când se constatã defectarea contoarelor/sistemelor/echipamentelor de mãsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã, prevãzut în anexa nr. 5, si sã suporte pe propria cheltuialã contravaloarea aparatelor pe care le înlocuieste;

k) sã detinã si sã pãstreze, pe toatã durata de valabilitate a prezentului contract, aprobãrile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor prevãzute la lit. a)-i), conform prevederilor legale;

l) sã acorde beneficiarului în caz de limitare a livrãrii gazelor naturale cãtre acesta un preaviz de 7 zile calendaristice, cu exceptia urmãtoarelor situatii:

- nepermiterea accesului personalului împuternicit al distribuitorului, în baza programului convenit de pãrti, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de mãsurare ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile distribuitorului, când acestea se aflã pe proprietatea beneficiarului;

- interventia beneficiarului la instalatiile de reglare-mãsurare;

- dispozitia Dispeceratului National de Gaze, în situatii de deficit de presiune si/sau de debit în cadrul Sistemului National de Transport - S.N.T. al gazelor naturale, comunicate în regim de urgentã Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN.

IX. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art. 11. - Beneficiarul are urmãtoarele drepturi:

a) sã aibã acces, în conditiile legii, la aparatele de mãsurare aflate în incinta distribuitorului, în prezenta personalului împuternicit al acestuia;

b) sã solicite, în scris, distribuitorului luarea de mãsuri pentru remedierea defectiunilor survenite la instalatiile acestuia;

c) sã pretindã daune-interese distribuitorului, în cazul limitãrilor sau întreruperilor intervenite în livrarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia;

d) sã solicite distribuitorului modificarea si/sau completarea contractului de distributie a gazelor naturale ori de câte ori apar elemente noi, pe bazã de acte aditionale la acesta;

e) sã detinã un contor de control în punctul de delimitare a instalatiei, proprietate a distribuitorului, fatã de instalatia proprietate a beneficiarului.

Art. 12. - Beneficiarul are urmãtoarele obligatii:

a) sã achite integral si la termen contravaloarea serviciului de distributie prestat;

b) sã informeze distribuitorul, cu minimum 5 zile calendaristice înainte de începerea lunii de livrare, în legãturã cu cantitãtile de gaze naturale pe care acesta urmeazã sã le distribuie, conform programului de distributie;

c) sã nu permitã altor persoane sã se racordeze la instalatia proprie de utilizare a gazelor naturale;

d) sã sesizeze imediat distribuitorul în legãturã cu orice defectiune pe care o constatã în functionarea contorului de mãsurare si sã asigure accesul împuternicitului distribuitorului la acesta;

e) sã notifice distribuitorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza încheierii prezentului contract.

X. GARANTII

Art. 13. - (1) La data încheierii prezentului contract pãrtile sunt obligate sã îsi prezinte reciproc un instrument financiar de garantare a propriilor obligatii, convenit de comun acord de cãtre acestea.

(2) Garantia prevãzutã la alin. (1) este destinatã îndeplinirii obligatiilor contractuale ale pãrtilor, la adãpostul unor evenimente viitoare neprevãzute, care ar putea sã îl aducã pe distribuitor/beneficiar în incapacitatea de a distribui gazele naturale contractate/incapacitate de platã.

Art. 14. - Dacã pãrtile constituie garantii reale, gaj, ipotecã de prim rang, contractele de garantie vor fi perfectate o datã cu semnarea prezentului contract.

XI. CONDITII DE DESFÃSURARE A SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Art. 15. - (1) În cazul în care beneficiarul nu înainteazã în termen distribuitorului notificarea prevãzutã la art. 12 lit. b), se va considera ca fiind valabilã notificarea transmisã în luna anterioarã.

(2) Beneficiarul poate solicita, motivat, modificarea programului de distributie; amendãrile aduse acestuia vor fi convenite de cãtre pãrti în termen de douã zile lucrãtoare de la data solicitãrii.

(3) Modificarea cantitãtilor de gaze naturale alocate se poate dispune numai în limita cantitãtii lunare de gaze naturale, comunicatã înaintea începerii lunii de consum la care se referã modificarea.

Art. 16. - (1) Distribuitorul va notifica, motivat, observatiile formulate în legãturã cu programul de distributie, cu minimum 3 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii de livrare. În acest sens pãrtile vor conveni modificãrile propuse, în termenul prevãzut la art. 15 alin. (2).

(2) În cazul în care distribuitorul nu înainteazã observatiile în termenul prevãzut la alin. (1), programul de distributie notificat de beneficiar va fi considerat acceptat de distribuitor.

Art. 17. - Pãrtile sunt obligate sã îsi notifice modificãrile circumstantelor intervenite, inclusiv cele referitoare la efectuarea lucrãrilor de întretinere si de reparatii periodice, care ar putea cauza o limitare sau o întrerupere temporarã a preluãrii ori a distributiei cantitãtilor de gaze naturale.

Art. 18. - La solicitarea, scrisã si motivatã, a uneia dintre pãrti se poate dispune, în conditiile legii, sistarea temporarã a livrãrii gazelor naturale pentru o perioadã de maximum ... zile calendaristice.

CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

Art. 19. - (1) Pãrtile sunt obligate ca pe perioada de valabilitate a prezentului contract sã pãstreze confidentialitatea datelor, a documentelor si/sau a informatiilor obtinute în baza acestuia.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmãtoarele date, documente si/sau informatii:

a) cele pentru a cãror dezvãluire s-a primit acordul scris al celeilalte pãrti contractante;

b) cele care sunt, la data dezvãluirii lor, de circulatie publicã;

c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligatii legale de informare.

XIII. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ

Art. 20. - (1) În situatia în care distribuitorul nu îsi îndeplineste, din culpã, obligatia de prestare a serviciului de distributie a gazelor naturale, conform programului de distributie convenit prin prezentul contract, sau si-o îndeplineste în mod necorespunzãtor, beneficiarul este îndrituit sã solicite si sã primeascã daune-interese corespunzãtor prejudiciului cauzat.

(2) În cazul în care beneficiarul nu îsi îndeplineste, din culpã, obligatia de platã a contravalorii serviciului de distributie a gazelor naturale prestat sau si-o îndeplineste în mod necorespunzãtor, acesta se obligã sã plãteascã distribuitorului majorãri de întârziere de ........ din valoarea neachitatã la scadentã - cotã procentualã pentru fiecare zi de întârziere -, acestea fiind în cuantum egal cu penalitãtile aplicabile pentru neplata obligatiilor fatã de bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ulterior distribuitorul are dreptul sã întrerupã prestarea serviciului de

distributie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Pentru obligatiile contractuale, altele decât cele prevãzute la alin. (1) si (2), partea în culpã va plãti celeilalte pãrti daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

XIV. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 21. - Rezilierea totalã sau partialã a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între pãrti.

Art. 22. - Pãrtile sunt îndreptãtite sã procedeze la rezilierea contractului în urmãtoarele cazuri:

a) neexecutarea de cãtre una dintre pãrti a obligatiilor contractuale;

b) declansarea procedurii falimentului uneia dintre pãrti;

c) dacã în termen de 30 zile calendaristice de la data notificãrii intentiei de amendare a contractului pãrtile nu ajung la o întelegere comunã în legãturã cu modificarea si/sau completarea acestuia.

Art. 23. - Intentia de reziliere a contractului trebuie notificatã celeilalte pãrti în termen de ... zile calendaristice de la data exigibilitãtii obligatiei neîndeplinite.

XV. NOTIFICÃRI

Art. 24. - (1) Pãrtile sunt obligate ca pe parcursul derulãrii prezentului contract sã îsi notifice reciproc orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnãrii acestuia.

(2) Termenul de notificare este de 5 zile calendaristice de la data producerii modificãrii circumstantelor, dacã

prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.

XVI. FORTA MAJORÃ

Art. 25. - (1) Cazul de fortã majorã este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care exonereazã de rãspundere partea care îl invocã.

(2) Partea care invocã un caz de fortã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrti în termen de 48 de ore de la încetarea evenimentului, notificare urmatã de remiterea documentelor justificative în termen de 5 zile calendaristice de la aceeasi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia mãsurile necesare în vederea limitãrii consecintelor produse de un asemenea caz.

(3) Cazurile de fortã majorã vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

(4) În situatia în care cazul de fortã majorã nu înceteazã în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, pãrtile au dreptul sã solicite încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

XVII. LEGISLATIA APLICABILÃ. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 26. - Prezentul contract se supune legislatiei române în vigoare.

Art. 27. - (1) Pãrtile convin ca neîntelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã.

(2) Neîntelegerile precontractuale, nerezolvate pe cale amiabilã în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de cãtre una dintre pãrti, cu obiectiuni sau divergente, se vor înainta spre mediere Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN.

(3) În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre solutionare instantelor judecãtoresti competente ori vor fi supuse arbitrajului.

CESIUNE

Art. 28. - (1) Nici una dintre pãrti nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau în parte, drepturile si/sau obligatiile sale corelative decurgând din prezentul contract, decât în baza consimtãmântului scris si prealabil al celeilalte pãrti.

(2) Consimtãmântul prevãzut la alin. (1) trebuie notificat celeilalte pãrti cu minimum ... zile calendaristice înaintea datei cedãrii sau transferului; în cazul în care partea solicitatã nu notificã celeilalte pãrti rãspunsul sãu în termen de maximum ... zile calendaristice, se prezumã cã aceasta nu a consimtit la cesiunea contractului.

XIX. ALTE CLAUZE

Art. 29. - ......................................................................................................

........................................................................................................................

............................................................

XX. CLAUZE FINALE

Art. 30. - În cazul schimbãrii formei juridice/reorganizãrii judiciare pãrtile se obligã sã comunice, în termen de maximum ................ zile calendaristice de la aceastã datã, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.

Art. 31. - Dispozitiile prezentului contract se completeazã cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementãri în vigoare.

Art. 32. - Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe baza încheierii de acte aditionale, cu acordul ambelor pãrti.

Art. 33. - Anexa nr. 1 - Lista cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale, Anexa nr. 2 – Definirea unor termeni, Anexa nr. 3 - Programul de distributie, Anexa nr. 4 - Tariful de distributie si Anexa nr. 5 - Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã si control - fac parte integrantã din prezentul contract.

Prezentul contract a fost întocmit astãzi, ................, în douã exemplare egal autentice sau cu aceeasi valoare juridicã, câte unul pentru fiecare parte.

 

DISTRIBUITOR

Reprezentant legal,

.....................................

Avizat

Oficiul juridic

.....................................

BENEFICIAR

Reprezentant legal,

.....................................

Avizat

Oficiul juridic

.....................................

 

NOTÃ:

Prezentul contract-cadru se poate modifica si/sau completa cu prevederi specifice, potrivit întelegerii pãrtilor, cu conditia ca acestea sã nu fie neconforme cu obligatiile pãrtilor sau contrare prevederilor legale în vigoare, precum si prezentului contract-cadru.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale

 

Nr. crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul

(modelul)

Debitul

(m3/h)

Presiunea (mbar)

Observatii

 

minim

maxim

minimã

maximã

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINIREA UNOR TERMENI

 

- Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - institutie publicã, cu personalitate juridicã, aflatã în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, care elaboreazã, aplicã si urmãreste sistemul de reglementãri obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientã, sigurantã, concurentã, transparentã si protectie a consumatorilor si a mediului;

- cantitate contractatã - cantitatea de gaze naturale stabilitã prin prezentul contract, exprimatã în m3 ;

- cantitate lunarã/zilnicã contractatã - cantitatea de gaze naturale stabilitã prin prezentul contract, exprimatã în m3 , cu referire la fiecare lunã/zi calendaristicã cuprinsã în perioada din contract;

- consum fraudulos - consum bazat pe înselãciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de naturã sã cauzeze un prejudiciu;

- consumator eligibil - persoanã juridicã, românã sau strãinã, acreditatã de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, care are deplinã libertate de a cumpãra gaze naturale de la orice producãtor si/sau furnizor si care are acces la Sistemul National de Transport - S.N.T. si/sau de distributie;

- conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale - acord scris, încheiat între distribuitor si consumatorul eligibil, în vederea functionãrii în conditii de eficientã si sigurantã a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale;

- distribuitor (operator de distributie) de gaze naturale - persoanã juridicã, românã sau strãinã, autorizatã/licentiatã pentru a desfãsura activitãti de exploatare, dispecerizare, întretinere, verificare, reparatie, precum si de comercializare,

sub rezerva obtinerii licentei de furnizare, într-un sistem de distributie a gazelor naturale;

- furnizor de gaze naturale - persoanã juridicã, românã sau strãinã, titularã a licentei de furnizare a gazelor naturale;

- gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestrã si care, în conditii de suprafatã, se prezintã în stare gazoasã si întrunesc proprietãtile fizice si chimice prevãzute în STAS 3317;

- metru cub [m3 ] - cantitatea de gaze naturale care ocupã volumul unui cub cu latura de 1 m, la temperatura de 15º C si la o presiune de 1,01325 bar;

- modificarea circumstantelor - schimbarea conditiilor tehnice, comerciale, economico-financiare si legale care au fost avute în vedere la data semnãrii prezentului contract;

- parametrii tehnologici - presiunea relativã si debitul volumetric în punctul de mãsurare;

- post de reglare-mãsurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum si mãsurarea debitelor de gaze naturale consumate;

- presiunea gazelor naturale - diferenta dintre presiunea absolutã a gazelor naturale si presiunea atmosfericã.

Presiunea se exprimã în bar sau Mpa;

- presiune minimã tehnologicã - presiunea minimã necesarã, în regim de limitare la consumator, pentru mentinerea în functiune, în conditii de sigurantã, numai a acelor echipamente si instalatii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de productie nerecuperabile;

- presiune de avarie - presiune minimã necesarã pentru mentinerea în functiune a agregatelor care conditioneazã securitatea instalatiilor si a personalului;

- punct de predare/preluare comercialã a gazelor naturale - punctul în care gazele naturale trec din proprietatea/custodia furnizorului/transportatorului în aceea a operatorului de distributie/înmagazinare sau a consumatorului, pe bazã de proces-verbal;

- Sistem National de Transport - S.N.T. - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltã presiune, compus din ansamblul de conducte, recipienti, echipamente si instalatii aferente, care asigurã preluarea gazelor naturale de la producãtori si/sau de la furnizori autohtoni si/sau strãini si transportul acestora în vederea livrãrii în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau a înmagazinãrii/stocãrii acestora;

- standard - norme care prevãd indicatorii cantitativi si calitativi ai gazelor naturale;

- tarif de distributie - tariful aferent prestãrii, de cãtre distribuitor, a serviciului de distributie a gazelor naturale.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROGRAMUL DE DISTRIBUTIE

 

Locul de consum ........................................

 

Presiunea minimã/avarie(bar)

Perioada de distributie lunã/trimestru/an

Cantitatea totalã mii m3/perioada

Media zilnicã

mii m3/zi

Media orarã

m3/h

Observatii

1

2

3

4

5

6

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFUL DE DISTRIBUTIE

 

ANEXA Nr. 5

 

MODUL

de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã si control

 

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectãrii aparatelor de mãsurã si control se realizeazã astfel:

a) conform consumului de gaze naturale înregistrat în luna calendaristicã corespunzãtoare a anului precedent sau, dupã caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzãtoare, atunci când situatia concretã din

anul precedent este irelevantã;

b) în situatia în care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnicã a consumului realizat în proxima lunã calendaristicã în care aparatul de mãsurã a functionat efectiv înmultitã cu numãrul de zile în care acesta a fost defect.

Art. 2. - Neîntelegerile care pot apãrea din aplicarea defectuoasã a prevederilor art. 1 se solutioneazã conform art. 27 din contractul-cadru.

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificãrile ulterioare, respectiv ale art. 2 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãtilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 463/2001,

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobã Procedura pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377 privind o procedurã comunitarã de îmbunãtãtire a transparentei preturilor la gaze naturale si energie electricã pentru utilizatorii finali din industrie, prevãzutã în anexa care face parte integrantã prin prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Titularii licentei de furnizare a gazelor naturale, Departamentul preturi, tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2001.

Nr. 538.

 

ANEXÃ

 

PROCEDURA

pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta procedurã stabileste un sistem unitary de raportare de cãtre furnizorii de gaze naturale cãtre Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumitã în continuare ANRGN, a structurii de consumatori, a preturilor practicate de cãtre acestia si a cantitãtilor de gaze naturale contractate, în conformitate cu prevederile Directivei CE 90/377.

Art. 2. - ANRGN va înregistra în baza de date proprie datele obtinute în conditiile art. 1 si va realiza raportãrile periodice cãtre Institutul National de Statisticã din România si cãtre SOEC - Bruxelles, Belgia, conform prevederilor Directivei CE 90/377.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prezenta procedurã se aplicã:

a) furnizorilor de gaze naturale, în structurarea evidentelor privind consumatorii de gaze naturale, preturile practicate si cantitãtile contractate în baza contractelor de furnizare si/sau de vânzare-cumpãrare;

b) în relatia dintre furnizorii de gaze naturale si ANRGN privind transmiterea datelor referitoare la structura de consumatori de gaze naturale, la preturile practicate si cantitãtile contractate în baza contractelor de furnizare si/sau de vânzare-cumpãrare;

c) în relatia dintre ANRGN si alte organisme nationale si internationale privind furnizarea datelor referitoare la structura de consumatori de gaze naturale, la preturile practicate si cantitãtile contractate în baza contractelor de furnizare si/sau de vânzare-cumpãrare, centralizate la nivel national.

Art. 4. - Prezenta procedurã se aplicã consumatorilor captivi si consumatorilor eligibili, cu exceptia:

a) consumatorilor rezidentiali;

b) consumatorilor din sectorul producerii de energie electricã;

c) consumatorilor din industria chimicã;

d) consumatorilor cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 124.000.000 m 3 /an sau 4.186.000 GJ/an sau 1.163 GWh/an.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 5. - Definirea unor termeni si lista cuprinzând abrevierile sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta procedurã.

 

CAPITOLUL IV

Documente de referintã

 

Art. 6. - Prezenta procedurã este elaboratã cu luarea în considerare a urmãtoarelor acte normative:

a) 31990L0377 Directiva 90/377/CE din 29 iunie 1990 referitoare la o procedurã comunitarã de îmbunãtãtire a transparentei preturilor la gaz si electricitate pentru consu- matorii industriali - Council Directive 90/377/EC of the 29 thJune 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices to industrial end-users;.b) Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificãrile ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãtilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 463/2001;

d) Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN;

e) Hotãrârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificãrii produselor si serviciilor asociate activitãtilor - CPSA.

 

CAPITOLUL V

Tipuri de consumatori de referintã - agenti economici

 

Art. 7. - Consumatorii pentru care furnizorii licentiati au obligatia înregistrãrii si raportãrii preturilor practicate sunt consumatorii industriali din toate ramurile industriale, alimentati prin sistemele de distributie.

Art. 8. - (1) Preturile pe care furnizorii licentiati au obligatia de a le înregistra si raporta sunt preturile finale si se vor referi la tipurile de consumatori standard, definiti pe baza nivelului consumului anual si al factorului de sarcinã al consumului de gaze naturale.

(2) Preturile înregistrate si raportate trebuie sã includã si toate componentele fixe, în cazul în care existã astfel de componente (de exemplu: taxa sau chiria pentru contor, taxele fixe etc.). Ele nu vor include taxa de instalare plãtitã initial de consumator.

Art. 9. - Se definesc urmãtoarele tipuri de consumatori (de referintã) - agenti economici:

 

Tipul de

consumatori

Consumul anual

Factorul de sarcinã

I 1

12.400 m 3 sau 418,60 GJ sau 116.300 kWh

Nu este stabilit un factor de sarcinã*)

I 2

124.000 m 3 sau 4.186 GJ sau 1.163.000 kWh

200 de zile

I 3-1

1.240.000 m 3 sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

200 de zile 1.600 de ore

I 3-2

1.240.000 m 3 sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

250 de zile 4.000 de ore

I 4-1

12.400.000 m 3 sau 418.600 sau 116,3 GWh GJ

250 de zile 4.000 de ore

I 4-2

12.400.000 m 3 sau 418.600 sau 116,3 GWh GJ

330 de zile 8.000 de ore

I 5-4

124.000.000 m 3 sau 4.186.000 sau 1.163 GWh GJ

330 de zile 8.000 de ore

 

*) Dacã este necesar, 115-200 de zile.

 

Art. 10. - (1) Factorul de sarcinã al consumului zilnic de gaze naturale reprezintã numãrul de zile ce ar fi necesar pentru a prelua întregul consum anual la debitul instalat zilnic si se determinã cu formula:

nd = Qa/Qd max ,

în care:

Qa = volumul consumat anual;

Qd max = debitul instalat zilnic.

(2) Factorul de sarcinã al consumului orar de gaze naturale reprezintã numãrul de ore ce ar fi necesar pentru a prelua întregul consum anual la debitul instalat si se determinã cu formula:

nd = Qa/Qh max ,

în care:

Qa = volumul consumat anual;

Qh max = debitul instalat.

 

CAPITOLUL VI

Reguli pentru raportarea de cãtre furnizori a preturilor

Practicate

 

Art. 11. - (1) Pentru tipurile de consumatori definiti la art. 9 fiecare furnizor licentiat va întocmi câte douã rapoarte pe an privind preturile practicate, corespunzãtor datelor calendaristice 1 ianuarie si 1 iulie.

(2) Rapoartele vor fi transmise la ANRGN pânã cel târziu la data de 20 ianuarie si, respectiv, 20 iulie.

Art. 12. - (1) Preturile se comunicã, în monedã  nationalã, în lei/1.000 m 3 :

a) fãrã taxe;

b) cu toate taxele incluse (cu exceptia T.V.A. deductibil).

(2) În pretul final, cu taxele impuse, vor fi incluse toate taxele si impozitele, fie locale, fie nationale, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Valorile si modul de calcul al taxelor si impozitelor nationale sau locale trebuie comunicate separat.

Art. 13. - Preturile înregistrate se vor baza pe tarifele, conditiile si reglementãrile în vigoare la începutul fiecãrei perioade de sase luni (ianuarie si iunie), inclusiv eventualele rabaturi.

Art. 14. - (1) Dacã existã mai multe preturi posibile, se ia în considerare pretul cel mai avantajos pentru consumator, dupã eliminarea preturilor care nu sunt utilizate în practicã sau care se aplicã doar la un numãr nesemnificativ de utilizatori.

(2) Dacã nu existã preturi partiale, contracte speciale sau preturi liber negociate, va fi raportat si înregistrat pretul cel mai des întâlnit, respectiv pretul cel mai reprezentativ pentru conditiile de furnizare respective.

(3) Alte elemente care ar putea avea un rol în stabilirea preturilor (de exemplu, interuptibilitatea etc.) se determinã pentru fiecare caz în parte, adoptându-se întotdeauna solutia aplicatã cel mai frecvent în practicã..(4) În cazul preturilor negociate se va utiliza valoarea cea mai frecventã (cea mai reprezentativã) pentru pretul practicat.

Art. 15. - Furnizorii vor comunica ANRGN pentru fiecare dintre tipurile de consumatori definite la art. 9, o data pe an, pânã cel târziu la data de 20 ianuarie, urmãtoarele date:

a) numãrul consumatorilor din fiecare tip de consumatori (de referintã);

b) consumul anual al consumatorilor din fiecare tip de consumatori (de referintã).

 

CAPITOLUL VII

Reguli pentru raportarea de cãtre ANRG

a datelor referitoare la preturile gazelor naturale

 

Art. 16. - ANRGN va comunica Institutului National de Statisticã din România si SOEC - Bruxelles (Belgia), pânã la datele de 28 februarie si 31 august ale fiecãrui an,datele privind:

a) sistemul de preturi pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii agenti economici;

b) preturile medii practicate, rezultate din sinteza datelor primite de la furnizorii de gaze naturale;

c) structura de consumatori si cantitãtile de gaze naturale consumate de fiecare tip de consumatori de referintã.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 17. - Prevederile art. 15 se aplicã dupã organizarea sistemului de colectare de date la nivelul furnizorilor, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2003.

Art. 18. - Prevederile art. 16 se aplicã astfel:

a) de la 1 ianuarie 2003, comunicarea datelor cãtre Institutul National de Statisticã din România;

b) din momentul aderãrii României la Uniunea Europeanã, comunicarea datelor cãtre SOEC – Bruxelles (Belgia).

 

ANEXÃ

(la Procedura pentru raportarea

datelor privind consumatorii de

gaze naturale, în conformitate

cu Directiva CE 90/311)

 

DEFINIREA UNOR TERMENI SI LISTA CUPRINZÂND ABREVIERILE

 

- Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - institutie publicã cu personalitate juridicã, aflatã în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaboreazã, aplicã si urmãreste sistemul de reglementãri obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientã, sigurantã, concurentã, transparentã si protectie a consumatorilor si a mediului;

- consumator captiv - persoanã fizicã sau juridicã, românã ori strãinã, care este obligatã, datoritã configuratiei sistemului de distributie, sã contracteze gaze naturale cu un anumit producãtor sau distribuitor, titular al licentei de furnizare;

- consumator eligibil - persoanã fizicã sau juridicã, românã ori strãinã, care are deplina libertate de a cumpãra gaze naturale de la orice producãtor si/sau furnizor si care are acces la retelele de transport si/sau distributie;

- consumator rezidential - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în scopul încãlzirii spatiilor proprii, producerii apei calde, pentru gãtit si pentru care furnizarea se face fãrã limitã de consum, pânã la nivelul debitului maxim instalat; în particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic în gospodãrii individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sãnãtãtii, institutii si altele asemenea.

Consumatorul rezidential se clasificã astfel:

a) consumator rezidential individual – consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru consumul casnic în gospodãrii individuale, apartamente de bloc, sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 m3/an;

b) consumatorul rezidential colectiv – consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru consumul casnic în gospodãrii sau apartamente de bloc, cu contorizãri comune si un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 m3/an;

c) alti consumatori rezidentiali - institutii publice, unitãti de învãtãmânt, spitale, crese, grãdinite, servicii sociale, altele asemenea;

- consumator industrial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie primã în industria chimicã sau pentru procese tehnologice în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructii si altele asemenea, exclusiv producerea de energie electricã.

Consumatorul industrial se clasificã astfel:

a) consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 m 3/an;

b) consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 m 3/an;

- consumator din industria chimicã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie primã în industria chimicã de sintezã;

- consumator din sectorul producerii de energie electricã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în scopul producerii de energie electricã pentru utilitãti publice;

- consumator comercial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau în agriculturã, sere si utilizãri similare, pentru care furnizarea se face fãrã limitã de consum, pânã la nivelul debitului maxim instalat;

- consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru producerea de energie termicã în scopul distributiei publice; furnizarea se realizeazã în limita cantitãtilor de gaze naturale contractate si în conformitate cu graficul de livrãri prevãzut în contractul de furnizare;

- debit instalat - suma debitelor maxime, exprimatã în m 3/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalatie de utilizare;

- debit maxim - volum de gaze naturale care trec timp de o orã printr-un aparat - contor, regulator, instalatie de utilizare, arzãtor si altele asemenea - la presiunea de lucru maximã indicatã de producãtor;

- furnizor - persoanã juridicã, românã sau strãinã, titularã a licentei de furnizare a gazelor naturale;

- gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, accumulate în scoarta terestrã si care, în conditii de suprafatã, se prezintã în stare gazoasã, întrunind proprietãtile fizice si chimice prevãzute în STAS 3317 si având o putere calorificã inferioarã minimã de 8.057 kcal/m 3 la 15ºC si 760 mm Hg;

- istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unitãti de volum - m 3 , realizat într-o anumitã perioadã evidentiatã în baza de date a operatorului de distributie;

- metru cub de gaze naturale (m 3 ) - echivalentul energetic, conform STAS 3317, al cantitãtii de gaze naturale continute în volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,15ºK (15ºC);

- pret reglementat - pret aprobat de ANRGN pe baza propunerilor agentilor economici din sectorul gazelor naturale, aferent contractelor de furnizare pentru consumatorii captivi; modalitatea de calcul a pretului reglementat este prevãzutã în Criteriile si metodele pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobatã prin Decizia presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale – ANRGN nr. 79 din 15 martie 2001;

- pret negociat - pret rezultat ca efect al mecanismelor concurentiale ale pietei, aferent contractelor de vânzare-cumpãrare încheiate între furnizori si consumatorii eligibili de gaze naturale, precum si contractelor de achizitie încheiate între producãtori/furnizori si distribuitorii de gaze naturale;

- SOEC - Oficiul Statistic al Comunitãtilor Europene - Statistical Office of the European Communities.

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilã, ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.300/2000 privind reconstructia ecologicã a râului Ialomita si afluenti, în judetul Ilfov si ale Hotãrârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea

Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul de navigatie pe lacul Snagov, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iulie 2001.

Nr. 1.096.

 

ANEXÃ

 

REGULAMENTUL

de navigatie pe lacul Snagov

 

Art. 1. - Navigatia cu nave si ambarcatiuni de orice categorie în scop de agrement, sportiv, pentru deservirea populatiei, precum si orice activitãti cu caracter nautic desfãsurate pe lacul Snagov se vor face cu respectarea dispozitiilor prevãzute în prezentul regulament.

Art. 2. - (1) Pe lacul Snagov sunt admise pentru navigatie numai navele si ambarcatiunile care îndeplinesc conditiile tehnice necesare în vederea asigurãrii sigurantei navigatiei si care sunt conduse de personal calificat corespunzãtor.

(2) Rãspunderea pentru buna stare si functionare ale navelor si ale micilor ambarcatiuni revine persoanelor fizice sau juridice care le detin în proprietate.

Art. 3. - Supravegherea sigurantei navigatiei si controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament se fac de cãtre Inspectoratul Navigatiei Civile, denumit în continuare I.N.C., prin Oficiul de Cãpitãnie Snagov.

Art. 4. - (1) Pentru desfãsurarea în sigurantã a navigatiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice si pãstrarea linistii pentru persoanele rezidente în zonã si a celor aflate la odihnã si agrement, pe lacul Snagov se stabilesc urmãtoarele zone:

a) Zona I, care cuprinde extremitatea lacului spre Tâncãbesti pânã în dreptul pontonului Oficiului de Cãpitãnie Snagov, unde viteza maximã de deplasare este de 20 km/orã;

b) Zona a II-a, care cuprinde zona dintre pontonul Oficiului de Cãpitãnie Snagov - debarcader Snagov Parc/Zona R.G.A.B. Snagov, unde viteza maximã este de 40 km/orã;

c) Zona a III-a, care cuprinde debarcaderul Snagov Parc/Zona R.G.A.B. Snagov - extremitatea lacului spre Silistea Snagovului, zonã fãrã limitã de vitezã si în care se permite practicarea schiului nautic.

(2) În zona I si în sectorul cuprins între Complexul Sportiv National “Nicolae Navasart” si debarcaderul Snagov Parc - Zona R.G.A.B. Snagov din zona a II-a este interzisã practicarea schiului nautic.

(3) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Snagov conducãtorii ambarcatiunilor de agrement turistic sau individual au obligatia ca în caz de necesitate sã reducã viteza pânã la limita evitãrii oricãrui accident.

Art. 5. - Delimitarea pe lac a zonelor si a locurilor pentru înot sau pentru activitãti sportive se face prin balize, indicatoare de semnalizare si inscriptii de avertizare instalate de administratia lacului si avizate de I.N.C. – Oficiul de Cãpitãnie Snagov.

Art. 6. - (1) În zonele prevãzute la art. 4 navigatia se face pe partea dreaptã în sensul de deplasare de-a lungul malurilor, pãstrându-se o zonã de sigurantã de cel putin 20 m fatã de mal.

(2) Sensul de navigatie este dinspre Tâncãbesti spre Silistea Snagovului, la malul drept (aval), si dinspre Silistea Snagovului spre Tâncãbesti, la malul stâng (amonte).

Art. 7. - Traversarea lacului se face numai în conditii de sigurantã a navigatiei si fãrã a se perturba buna desfãsurare a celorlalte activitãti.

Art. 8. - (1) Concursurile nautice se organizeazã cu luarea mãsurilor necesare în vederea asigurãrii sigurantei navigatiei si a salvãrii vietii pe apã si numai cu avizul Oficiului de Cãpitãnie Snagov si al administratiei lacului.

(2) În situatiile prevãzute la alin. (1) Oficiul de Cãpitãnie Snagov emite avize cãtre navigatori de interzicere a navigatiei.

Art. 9. - (1) În zonele nebalizate antrenamentul sportivilor cu ambarcatiuni se desfãsoarã pe baza unui program avizat de Oficiul de Cãpitãnie Snagov si adus la cunostintã celor interesati.

(2) Sportivii vor fi însotiti de antrenori, cu ambarcatiuni cu motor, în vederea supravegherii lor si a interventiei rapide în caz de accident.

Art. 10. - Conducãtorii ambarcatiunilor de agreement care navigheazã în zonele în care se antreneazã sportivii, individual sau în grup, au obligatia evitãrii acestora prin tre- cerea la o distantã corespunzãtoare si reducerea vitezei pânã la limita prevenirii oricãrui pericol.

Art. 11. - Orice amenajãri si constructii, inclusiv pistele pentru canotaj, care modificã sau influenteazã regimul de navigatie pe lac, se vor executa cu avizul prealabil al I.N.C.

Art. 12. - Ambarcatiunile de agrement cu motor sau cu vele pot fi conduse numai de persoane care detin certificate de capacitate corespunzãtoare, eliberate de I.N.C.

Art. 13. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament, precum si a celorlalte prevederi legale în vigoare privind siguranta navigatiei si protectia mediului se sanctioneazã conform legii.

Art. 14. - Balizele si semnele de navigatie sunt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament si vor fi instalate de administratia lacului cu avizul I.N.C.

 

ANEXÃ

la Regulamentul de navigatie pe lacul Snagov

 

LOCURILE

în care se vor instala semnale care servesc reglementãrii navigatiei pe lacul Snagov

 

ZONA I Extremitate lac spre Tâncãbesti-localitatea Ciofliceni

Pe ambele maluri se amplaseazã câte 3 panouri cu semnalul B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de vitezã de 20 km/h. Panourile vor fi vãzute si din amonte si din aval si vor limita viteza de navigatie pentru ambele sensuri de deplasare: amonte spre aval si aval spre amonte.

ZONA a II-a Localitatea Ciofliceni-localitatea Snagov

I. Pe malul drept:

1. Pontonul cãpitãniei

a) vãzute dinspre amonte, semnalele:

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de vitezã de 20 km/h;

- A 14 - interzicerea practicãrii schiului nautic;

- A 18 - interzicerea navigatiei cu vitezã mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement;

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord;

b) vãzute dinspre aval, semnalele:

- E 11 - terminarea zonei de restrictie (interzicere);

- B 6 (20 km/h).

2. Clubul Sportiv Dinamo, promontoriu intrarea Coada Lintii, restaurantul “Muntenia”:

a) vãzute dinspre amonte, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

- B 3-b;

b) vãzute dinspre aval, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

- A 1 - interzicere de trecere.

3. Statie de epurare zona 5:

a) vãzute dinspre amonte, semnalele:

- E 11 - terminarea zonei de restrictie (interzicere);

- E 17 - permiterea practicãrii schiului nautic;

- E 21 - zonã permisã pentru navigatia cu vitezã mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement;

b) vãzute dinspre aval, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

- A 1..II. Pe malul stâng:

1. Drumul comunal Izvorani, vizavi de pontonul cãpitãniei:

a) vãzute dinspre amonte, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

- A 1;

b) vãzute dinspre aval, semnalele:

- E 11;

- B 6 (20 km/h).

2. Restaurantul “Pacea”, baza veche, strandul R.G.A.B.:

a) vãzute dinspre amonte, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

- A 1;

b) vãzute dinspre aval, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

- B 3-b.

3. Zona Palat Snagov, vizavi de statia de epurare:

a) vãzute dinspre amonte, semnalele:

- E 11;

- E 17;

- E 21;

b) vãzute dinspre aval, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

- B 3-b.

ZONA a III-a Localitatea Snagov - extremitatea lacului spre Silistea

I. Pe malul drept:

1. Intrarea spre Complexul C.F.R. Snagov:

a) vãzute dinspre larg, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

b) vãzute dinspre Complexul C.F.R. Snagov, semnalele:

- E 11;

- E 17;

- E 21.

II. Pe malul stâng:

1. Debarcaderul Palatului Snagov, Mãnãstirii Snagov si promontoriu vizavi de Mãnãstirea Snagov spre Silistea Snagovului (intrarea spre Complexul Sportiv National Snagov):

a) vãzute dinspre larg, semnalele:

- B 6 (20 km/h);

- A 14;

- A 18;

b) vãzute dinspre Palatul Snagov, Mãnãstirea Snagov si Complexul Sportiv National Snagov, semnalele:

- E 11;

- E 17;

- E 21.

 

A1

Interzicere de trecere

 

A 14

Interzicerea practicãrii schiului nautic

 

A 18

Terminarea zonei permise pentru navigatia cu vitezã mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement

 

B 3-b

Obligatia de a tine partea senalului situat la tribord.

 

B 6

Obligatia de a respecta limita de vitezã indicatã

 

E 11

Sfârsitul unei interziceri sau a unei obligatii valabile pentru un singur sens al navigatiei sau sfârsitul unei restrictii

 

E 17

Permiterea de a practica schiul nautic

 

E 21

Zonã permisã pentru navigatia cu vitezã mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement.

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluãrii si asigurarea conditiilor de muncã si viatã la bordul navelor maritime care utilizeazã porturile românesti sau care navigheazã în apele nationale

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) si ale art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în scopul aplicãrii prevederilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2000,

având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în concordantã cu prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 95/21/CE din 19 iunie 1995, amendatã prin directivele Consiliului nr. 96/40/CE din 25 iunie 1996, 98/25/CE din 27 aprilie 1998 si 98/42/CE din 19 iunie 1998 privind standardele internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluãrii si conditiile de viatã si muncã la bordul navelor care navigheazã spre sau dinspre porturi ale statelor membre ale Comunitãtii, si ale Directivei nr. 99/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind implementarea prevederilor referitoare la durata muncii navigatorilor la bordul navelor,

în aplicarea dispozitiilor art. 2 pct. 5 si ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluãrii si asigurarea conditiilor de muncã si viatã la bordul navelor maritime care utilizeazã porturile românesti sau care navigheazã în apele nationale, prevãzut în anexa *) care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare dupã 90 de zile de la data publicãrii.

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 1 octombrie 2001.

Nr. 1.414.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C.