MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.083. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplinã din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice

 

1.084. - Hotãrâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare

a calificativelor acordate

 

1.097. - Hotãrâre privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrãrii domeniului protectiei mediului în politicile

si strategiile sectoriale la nivel national

 

1.098. - Hotãrâre pentru prelungirea mandatului directorului proiectului “Calea Feratã Transeuropeanã (TER)” din cadrul Acordului dintre Comisia

Economicã pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la

Geneva la 17 decembrie 1992

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

262/1.459. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor si al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei privind înfiintarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit

 

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplinã din cadrul autoritãtilor

si institutiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 73 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotãrâre reglementeazã modul de constituire, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale comisiilor de disciplinã din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice.

Art. 2. - Activitatea comisiilor de disciplinã are la bazã urmãtoarele principii:

a) prezumtia de nevinovãtie, conform cãruia se prezumã cã functionarul public este nevinovat atâta timp cât vinovãtia sa nu a fost doveditã;

b) garantarea dreptului la apãrare, conform cãruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apãrarea sa si de a fi asistat de un apãrãtor;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplinã de a proceda fãrã întârziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevãzute de lege si de prezenta hotãrâre;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitãtii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legãturã cu abaterea disciplinarã pentru care a fost sesizatã comisia de disciplinã;

e) proportionalitatea, conform cãruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele sãvârsirii acesteia si sanctiunea disciplinarã propusã sã fie aplicatã;

f) legalitatea sanctiunii, conform cãruia comisia de disciplinã nu poate propune decât sanctiunile disciplinare prevãzute de lege;

g) unicitatea sanctiunii, conform cãruia pentru o abatere disciplinarã nu se poate aplica decât o singurã sanctiune disciplinarã.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea comisiilor de disciplinã

SECTIUNEA 1

Constituirea si componenta comisiilor de disciplinã

 

Art. 3. - (1) În cadrul autoritãtilor si institutiilor publice se constituie comisii de disciplinã care cerceteazã faptele sesizate ca abateri disciplinare si propun sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici care le-au sãvârsit.

(2) Comisia de disciplinã se constituie prin actul conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 4. - (1) Comisia de disciplinã este compusã dintr-un presedinte si 2 membri titulari.

(2) Membrii titulari sunt desemnati astfel:

a) un membru, de cãtre conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice;

b) un membru, de cãtre organizatia sindicalã reprezentativã a functionarilor publici din cadrul autoritãtii sau institutiei publice ori de cãtre functionarii publici din cadrul autoritãtii sau institutiei publice, dacã acestia nu sunt organizati în sindicat. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.

(3) Pentru fiecare comisie de disciplinã se vor desemna 2 membri supleanti.

(4) Desemnarea membrilor supleanti se face o datã cu desemnarea membrilor titulari, în conditiile prevãzute la alin. (2).

(5) În cazul autoritãtilor sau institutiilor publice care au peste 150 de functionari publici, comisia de disciplinã poate fi compusã dintr-un presedinte si 4 sau 6 membri titulari, desemnati în mod proportional, în conditiile alin. (2).

Numãrul membrilor care vor intra în componenta comisiei de disciplinã va fi stabilit de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice.

(6) În cazurile prevãzute la alin. (5) pot fi desemnati 4 sau 6 membri supleanti, în conditiile prevãzute la alin. (4).

Art. 5. - (1) Desemnarea presedintelui comisiei de disciplinã si a loctiitorului acestuia se face de cãtre conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice în urma consultãrii cu organizatia sindicalã reprezentativã sau cu functionarii din aparatul propriu, dacã acestia nu sunt organizati în sindicat.

(2) Nerespectarea procedurii prevãzute la alin. (1) poate fi atacatã la instanta de contencios administrativ.

Art. 6. - (1) Mandatul presedintelui si al membrilor comisiei de disciplinã este de 3 ani. Mandatul poate fi reînnoit de douã ori.

(2) Presedintele si membrii comisiei de disciplinã îsi exercitã mandatul de la data emiterii actului de numire pânã la data expirãrii duratei acestuia.

Art. 7. - Comisia de disciplinã are un secretar.

Secretarul este numit prin actul de constituire a comisiei si are, de regulã, studii superioare juridice sau administrative.

Secretarul nu este membru al comisiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii privind desemnarea membrilor

si a presedintelui comisiei de disciplinã

 

Art. 8. - (1) Pot fi membri în comisia de disciplinã numai functionarii publici definitivi care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul autoritãtii sau institutiei publice respective si care au o probitate moralã recunoscutã.

(2) Pot fi membri în comisiile de disciplinã si functionarii publici suspendati în conditiile Legii nr. 54/1991 cu privire la sindicate, cu modificãrile ulterioare, la propunerea organizatiei sindicale reprezentative.

(3) Nu poate fi membru în comisia de disciplinã functionarul public care se aflã în una dintre urmãtoarele situatii de incompatibilitate:

a) este sot, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice;

b) este membru al comisiei paritare;

c) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinarã nu a fost radiatã, în conditiile legii.

(4) Prevederile alin. (3) lit. b) nu se aplicã în cazul autoritãtilor sau institutiilor publice care au pânã la 20 de functionari publici.

Art. 9. - (1) Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplinã, în conditiile prevãzute la art. 5, un functionar public care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul autoritãtii sau institutiei publice respective si îndeplineste urmãtoarele conditii:

a) este functionar public categoria A clasa I sau, în lipsa acesteia, are categoria si clasa cele mai înalte;

b) are studii superioare juridice sau administrative;

c) are o probitate moralã recunoscutã;

d) nu se aflã în una dintre situatiile de incompatibilitate prevãzute la art. 8 alin. (3).

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) si b) nu este obligatorie în cazul autoritãtilor si institutiilor publice care au pânã la 20 de functionari publici.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile comisiei de disciplinã

 

Art. 10. - Comisia de disciplinã are urmãtoarele atributii principale:

a) cerceteazã abaterile disciplinare pentru care a fost sesizatã;

b) stabileste persoanele care urmeazã sã fie audiate;

c) audiazã functionarul public a cãrui faptã constituie obiectul sesizãrii, persoana care a formulat sesizarea, precum si orice alte persoane ale cãror declaratii pot înlesni solutionarea cazului;

d) poate solicita declaratii scrise persoanelor prevãzute la lit. c);

e) poate solicita orice documente care sunt de naturã sã înlesneascã solutionarea cazului;

f) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevãzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

g) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate în conditiile prevãzute la art. 71 alin. (1), în situatia introducerii contestatiei în conditiile prevãzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 188/1999;

h) întocmeste rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizatã, pe care le înainteazã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 11. - Presedintele comisiei de disciplinã are urmãtoarele atributii principale:

a) stabileste locul, data si ora când au loc sedintele comisiei de disciplinã;

b) conduce sedintele comisiei de disciplinã;

c) coordoneazã activitatea comisiei de disciplinã si a secretarului acesteia;

d) reprezintã comisia de disciplinã în fata conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice, a altor autoritãti sau institutii publice, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si în fata oricãrei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 12. - Secretarul comisiei de disciplinã are urmãtoarele atributii principale:

a) înregistreazã sesizarea referitoare la fapta functionarului public;

b) convoacã, la cererea presedintelui comisiei de disciplinã, membrii comisiei de disciplinã, functionarul public a cãrui faptã formeazã obiectul dosarului, persoana care a fãcut sesizarea si persoanele care urmeazã sã fie audiate;

c) redacteazã si semneazã procesul-verbal al sedintelor comisiei de disciplinã;

d) redacteazã si semneazã, alãturi de membrii comisiei de disciplinã, actele emise de aceasta si le înainteazã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice;

e) tine evidentele sesizãrilor si ale rapoartelor si efectueazã alte lucrãri necesare în vederea desfãsurãrii activitãtii comisiei de disciplinã.

 

SECTIUNEA a 4-a

Suspendarea si încetarea mandatului presedintelui

si membrilor comisiei de disciplinã

 

Art. 13. - (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplinã se suspendã de drept în urmãtoarele situatii:

a) a sãvârsit o faptã care constituie obiectul sesizãrii comisiei de disciplinã;

b) s-a dispus începerea urmãririi penale împotriva membrului comisiei de disciplinã.

(2) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplinã se constatã prin raportul comisiei de disciplinã.

Art. 14. - (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplinã se suspendã la cerere în urmãtoarele situatii:

a) se aflã în unul dintre cazurile de incompatibilitateprevãzute la art. 8 alin. (3);

b) s-a pronuntat, în orice mod, cu privire la fapta sesizatã, anterior adoptãrii hotãrârii;

c) este sot, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu functionarul public a cãrui faptã a fost sesizatã si se aflã pe rolul comisiei de disciplinã.

(2) Cererea de suspendare se formuleazã în scris de orice persoanã care poate dovedi existenta situatiilor prevãzute la alin. (1) si se înainteazã presedintelui comisiei de disciplinã.

(3) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de suspendare comisia de disciplinã se va pronunta cu privire la existenta situatiilor prevãzute la alin. (1), precum si cu privire la suspendarea mandatului.

(4) Cererea de suspendare se poate formula în scris si de cãtre membrul comisiei de disciplinã aflat în una dintre situatiile prevãzute la alin. (1) si se înainteazã presedintelui comisiei.

(5) Cererea de suspendare produce efecte dupã 5 zile de la înregistrare, dacã membrul solicitant si presedintele comisiei de disciplinã nu au convenit ca acestea sã se producã mai devreme.

Art. 15. - Presedintele comisiei de disciplinã va lua mãsuri de înlocuire a membrului titular suspendat în conditiile art. 13 si 14 cu un membru supleant.

Art. 16. - Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplinã dureazã pânã la încetarea cauzei care a determinat suspendarea.

Art. 17. - (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplinã înceteazã înainte de termen în urmãtoarele situatii:

a) demisie;

b) a fost suspendat din functia publicã sau si-a intrerupt activitatea, la cerere, pentru o perioadã mai mare de 6 luni, în conditiile prevãzute de Legea nr. 188/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

c) i-au încetat raporturile de serviciu în conditiile prevãzute de Legea nr. 188/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

d) i s-a aplicat o sanctiune disciplinarã;

e) a fost condamnat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru sãvârsirea unei infractiuni sau a fost sanctionat cu închisoare contraventionalã;

f) deces.

(2) Demisia se înainteazã presedintelui comisiei de disciplinã si produce efecte dupã 5 zile de la înregistrare, dacã presedintele comisiei de disciplinã, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt.

(3) Încetarea mandatului de membru al comisiei de disciplinã se constatã printr-un raport al acesteia.

Art. 18. - (1) Prevederile art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 16 si ale art. 17 alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor si pentru mandatul presedintelui comisiei de disciplinã.

(2) Suspendarea de drept a mandatului presedintelui comisiei de disciplinã se constatã prin act al conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice.

(3) Cererea de suspendare se formuleazã în scris de orice persoanã care poate dovedi existenta situatiilor prevãzute la art. 13 alin. (1). Cererea de suspendare se înainteazã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice.

(4) Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice verificã existenta situatiilor prevãzute la art. 13 alin. (1) si emite actul prin care constatã suspendarea de drept a presedintelui comisiei de disciplinã.

(5) Cererea de suspendare poate fi formulatã si de cãtre presedintele comisiei de disciplinã, dacã se aflã în una dintre situatiile prevãzute la art. 13 alin. (1). Cererea se adreseazã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice si produce efecte dupã 5 zile de la înregistrare.

Art. 19. - (1) În cazul suspendãrii sau încetãrii mandatului unui membru al comisiei de disciplinã atributiile acestuia se vor exercita de un membru supleant desemnat în conditiile prevãzute la art. 4 alin. (4).

(2) În cazul suspendãrii sau încetãrii mandatului presedintelui comisiei de disciplinã atributiile acestuia vor fi exercitate de supleant.

 

CAPITOLUL III

Modul de sesizare si procedura de lucru

a comisiilor de disciplinã

 

Art. 20. - (1) Sesizarea îndreptatã împotriva unui functionar public se adreseazã comisiei de disciplinã din cadrul autoritãtii sau institutiei publice în care acesta îsi desfãsoarã activitatea.

(2) În cazul în care sesizarea a fost adresatã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice ori conducãtorului compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public a cãrui faptã este sesizatã, acesta are obligatia sã o transmitã de îndatã comisiei de disciplinã.

Art. 21. - (1) Comisia de disciplinã poate fi sesizatã de:

a) conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice;

b) conducãtorul compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public a cãrui faptã este sesizatã;

c) orice persoanã care se considerã vãtãmatã prin fapta unui functionar public.

(2) Sesizarea trebuie sã cuprindã:

a) numele, prenumele, domiciliul, locul de muncã si, dupã caz, functia detinutã de persoana care a formulat sesizarea;

b) numele, prenumele si compartimentul în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public a cãrui faptã este sesizatã;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizãrii;

d) arãtarea dovezilor pe care se sprijinã acuzatiile;

e) data si semnãtura.

(3) Sesizarea se formuleazã în scris si este însotitã, atunci când este posibil, de înscrisurile care o sustin.

(4) Sesizarea se poate face în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data luãrii la cunostintã de cãtre persoanele prevãzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data sãvârsirii faptei care constituie abatere disciplinarã.

(5) Sesizarea se depune la secretarul comisiei de disciplinã, care are obligatia sã o înregistreze.

Art. 22. - (1) Presedintele comisiei de disciplinã va fixa de îndatã termenul de prezentare si va dispune citarea functionarului public a cãrui faptã a fost sesizatã si a persoanelor indicate în sesizare, precum si a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 3 zile calendaristice înainte de termenul de prezentare.

(2) Procedura de citare în fata comisiei de disciplinã se face prin scrisoare recomandatã sau prin înstiintare scrisã luatã la cunostintã prin semnãturã. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele comisiei de disciplinã.

(3) În cuprinsul scrisorii sau al înstiintãrii scrise prevãzute la alin. (2) se indicã locul, data si ora sedintei comisiei de disciplinã.

(4) Pentru primul termen de prezentare în fata comisiei de disciplinã, în cuprinsul scrisorii sau al înstiintãrii scrise se indicã, pe lângã elementele prevãzute la alin. (3), si obiectul sesizãrii.

(5) Functionarului public a cãrui faptã constituie obiectul sesizãrii i se comunicã, sub sanctiunea nulitãtii, o copie de pe sesizarea îndreptatã împotriva sa.

Art. 23. - În fata comisiei de disciplinã functionarul public a cãrui faptã se cerceteazã se înfãtiseazã personal. Functionarul public poate fi asistat de un avocat.

Art. 24. - (1) La primul termen de prezentare comisia de disciplinã verificã îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 21.

(2) În cazul în care comisia de disciplinã constatã cã nu sunt îndeplinite conditiile prevãzute la art. 21 alin. (2) lit. a), c) si e) si alin. (4), sesizarea este clasatã.

(3) În situatia în care comisia de disciplinã constatã îndeplinirea conditiilor prevãzute la alin. (2), aceasta solicitã persoanelor prevãzute la art. 22 alin. (1) sã depunã, pânã la urmãtorul termen, înscrisurile sau orice alte dovezi, în vederea cercetãrii abaterii disciplinare care face obiectul sesizãrii.

Art. 25. - (1) Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea functionarului public a cãrui faptã constituie obiectul sesizãrii;

c) audierea oricãror alte persoane ale cãror declaratii pot înlesni solutionarea cazului;

d) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevãzute de lege;

e) administrarea probelor, precum si verificarea documentelor si a declaratiilor prezentate.

Art. 26. - (1) Audierea persoanelor prevãzute la art. 25 alin. (2) lit. a)-c) trebuie consemnatã în scris într-un proces-verbal, sub sanctiunea nulitãtii. Procesul-verbal se semneazã de presedinte, de membrii comisiei de disciplinã, de secretarul acesteia, precum si de persoana audiatã.

(2) Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneazã într-un proces-verbal.

Art. 27. - (1) În urma administrãrii probelor membrii comisiei de disciplinã vor întocmi un referat în care se consemneazã rezultatele activitãtii de cercetare desfãsurate de comisia de disciplinã.

(2) Referatul va fi adus la cunostintã functionarului public în vederea formulãrii unor eventuale obiectii.

Art. 28. - (1) Sedintele comisiei de disciplinã nu sunt publice.

(2) Lucrãrile fiecãrei sedinte se consemneazã într-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul comisiei de disciplinã.

(3) Lipsa nejustificatã a persoanelor citate nu împiedicã desfãsurarea sedintelor comisiei de disciplinã, dacã citarea s-a fãcut cu respectarea cerintelor prevãzute la art. 22.

Art. 29. - (1) În exercitarea atributiilor sale comisia de disciplinã întocmeste rapoarte pe baza concluziilor majoritãtii membrilor sãi.

(2) Raportul comisiei de disciplinã cu privire la cauza pentru care a fost sesizatã trebuie sã continã urmãtoarele elemente:

a) numãrul si data de înregistrare a sesizãrii;

b) numele, prenumele si functia detinutã de functionarul public a cãrui faptã a fost cercetatã;

c) numele, prenumele, functia si domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum si ale persoanelor audiate;

d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor în care a fost sãvârsitã;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sanctiunea disciplinarã aplicabilã sau, dupã caz, de clasare a cauzei;

g) motivarea propunerii;

h) numele, prenumele si semnãtura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplinã, precum si ale secretarului acesteia;

i) data întocmirii raportului.

(3) Opiniile separate formulate în scris si motivate se vor anexa la raportul comisiei de disciplinã.

(4) Raportul comisiei de disciplinã se înainteazã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public a cãrui faptã a fost cercetatã, în termen de 3 zile de la data ultimei sedinte.

Art. 30. - (1) Comisia de disciplinã formuleazã propunerea cu privire la sanctiunea aplicabilã, pe baza referatului si a concluziilor scrise prevãzute la art. 27.

(2) Comisia de disciplinã poate sã propunã:

a) sanctiunea disciplinarã aplicabilã, în cazul în care s-a ovedit sãvârsirea abaterii disciplinare de cãtre functionarul ublic;

b) clasarea cauzei, atunci când nu se confirmã sãvârsirea unei abateri disciplinare.

(3) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public comisia de disciplinã tine seama de:

a) cauzele care au determinat sãvârsirea abaterii disciplinare;

b) împrejurãrile în care aceasta a fost sãvârsitã;

c) gradul de vinovãtie;

d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

e) conduita functionarului public;

f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public care nu au fost radiate în conditiile art. 75 din Legea nr. 188/1999.

(4) În cazul în care comisia de disciplinã propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevãzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999, aceasta va propune si durata acestora si, dupã caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.

Art. 31. - În cazul în care comisia de disciplinã constatã cã fapta sãvârsitã de functionarul public întruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, propune conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice sesizarea organelor de cercetare penalã. Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va sesiza organele de cercetare penalã în termen de 5 zile de la primirea propunerii comisiei de disciplinã.

Art. 32. - (1) Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice emite ordinul ori dispozitia de sanctionare a functionarului public, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplinã.

(2) Ordinul sau dispozitia de sanctionare se emite în termen de cel mult 5 zile si se comunicã functionarului public sanctionat, în termen de 15 zile de la data emiterii.

(3) Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice nu poate aplica o sanctiune disciplinarã mai gravã decât cea propusã de comisia de disciplinã.

(4) Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice poate sã aplice o sanctiune mai micã decât cea propusã de comisia de disciplinã.

Art. 33. - Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinarã aplicatã se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 34. - (1) În cazul în care sanctiunea a fost aplicatã de conducãtorul compartimentului, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, iar functionarul public a formulat contestatie, conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice sesiseazã comisia de disciplinã în termen de 5 zile de la data înregistrãrii contestatiei.

(2) În acest caz comisia de disciplinã este competentã sã verifice dacã sanctiunea disciplinarã a fost aplicatã cu respectarea prevederilor art. 70 alin. (4) si (5) din Legea nr. 188/1999.

(3) În functie de rezultatul verificãrilor prevãzute la alin. (2) comisia de disciplinã poate sã propunã, prin raport, mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplinã nu poate sã propunã o sanctiune disciplinarã mai gravã decât cea aplicatã.

Art. 35. - Prevederile art. 29, ale art. 30 alin. (3), ale art. 32 si 33 se aplicã în mod corespunzãtor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 36. - Sesizãrile aflate pe rolul comisiei de disciplinã si nesolutionate pânã la data încetãrii mandatului presedintelui si membrilor acesteia vor fi transmise spre rezolvare comisiei de disciplinã nou-constituite.

Art. 37. - (1) Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfãsuratã de comisia de disciplinã au caracter confidential si se pãstreazã de secretarul acesteia.

(2) Presedintele, membrii si secretarul comisiei de disciplinã au obligatia de a pãstra confidentialitatea lucrãrilor sedintelor comisiei de disciplinã.

Art. 38. - (1) Presedintele comisiei de disciplinã întocmeste rapoarte de activitate trimestriale cu privire la:

a) numãrul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;

b) categoriile de functionari publici care au comis abateri disciplinare;

c) cauzele si consecintele sãvârsirii abaterilor disciplinare;

d) sanctiunile disciplinare propuse;

e) numãrul de sesizãri clasate.

(2) Rapoartele de activitate prevãzute la alin. (1) se înainteazã conducãtorului autoritãtii sau al institutiei publice în cadrul cãreia este constituitã comisia de disciplinã, iar acesta este obligat sã le comunice Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în termen de 5 zile de la data primirii.

Art. 39. - (1) Numãrul si complexitatea activitãtilor corespunzãtoare functiei publice pe care o detin functionarii publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplinã se stabilesc proportional cu complexitatea activitãtii desfãsurate în cadrul comisiei de disciplinã.

(2) Stabilirea atributiilor de serviciu ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplinã se face avându-se în vedere prevederile alin. (1).

(3) La evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru sau secretar al comisiei de disciplinã va fi avutã în vedere si activitatea desfãsuratã în cadrul comisiei de disciplinã.

Art. 40. - (1) Conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice, precum si conducãtorii compartimentelor în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public a cãrui faptã a fost sesizatã au obligatia de a sprijini activitatea comisiei de disciplinã pentru solutionarea cazului.

(2) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice transmit presedintelui comisiei de disciplinã toate documentele solicitate.

Art. 41. - În cazul în care pe parcursul activitãtii de cercetare desfãsurate de comisia de disciplinã raporturile de serviciu ale functionarului public a cãrui faptã a fost sesizatã înceteazã prin transfer, în conditiile legii, comisia de disciplinã va transmite raportul cuprinzând propunerea referitoare la sanctiunea disciplinarã aplicabilã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public transferat.

Art. 42. - Comisiile de disciplinã se constituie prin ordin sau dispozitie a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice, în conditiile prezentei hotãrâri, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.

Art. 43. - În scopul realizãrii rolului si atributiilor care îi revin Agentia Nationalã a Functionarilor Publici coordoneazã metodologic, monitorizeazã, verificã si controleazã aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotãrâri de cãtre autoritãtile si institutiile publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.083.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale

ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 61 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Numãrul maxim de titulari pentru fiecare clasã, în raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul fiecãrei autoritãti sau institutii publice, se stabileste prin hotãrâre a Guvernului sau, dupã caz, a consiliului judetean ori local, pânã la data de 15 martie a fiecãrui an.

Art. 3. - Autoritãtile si institutiile publice îsi stabilesc anual obiectivele si termenele de realizare a acestora, care se repartizeazã la nivelul fiecãrui compartiment, în functie de activitatea specificã acestuia.

Art. 4. - Criteriile de performantã pe baza cãrora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2002 se aprobã prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pânã la data de 15 decembrie 2001. Ordinul se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se aplicã si functionarilor publici din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale, numiti în conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) În cazul functionarilor publici punctajele totale rezultate si calculate potrivit art. 18 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1998, se echivaleazã cu calficativele prevãzute de Legea nr. 188/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, dupã cum urmeazã: pânã la 1,50 - nesatisfãcãtor; între 1,51-2,50 - satisfãcãtor; între 2,51-3,50 - bun; între 3,51-4,50 - foarte bun; între 4,51-5,00 - exceptional.

Art. 6. - (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administratiei publice locale si în serviciile publice din subordinea acestora, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 775/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se aplicã si functionarilor publici din cadrul structurilor administratiei publice locale si din serviciile publice din subordinea acestora.

(2) În cazul functionarilor publici evaluati în conditiile alin. (1) punctajele totale acordate se echivaleazã cu calificativele prevãzute de Legea nr. 188/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, dupã cum urmeazã: între minus 10 si minus 1 - nesatisfãcãtor; între 0-27 - satisfãcãtor; 28 - bun; 29 - foarte bun; 30 - exceptional.

Art. 7. - (1) Autoritãtile si institutiile publice în cadrul cãrora nu s-a efectuat evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pe anul 2000 procedeazã la evaluarea acestora în conditiile prevãzute la art. 5 si 6.

(2) În cazul autoritãtilor si institutiilor publice în cadrul cãrora s-a efectuat evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pe anul 2000 se procedeazã la echivalarea punctajelor totale în conditiile art. 6 si ale alin. (1) din prezentul articol.

Art. 8. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici în conditiile prevãzute la art. 5 si 6, precum si stabilirea obiectivelor individuale pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002 se vor face pânã la data de 15 februarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.084.

 

ANEXÃ

 

METODOLOGIE

de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate, denumitã în continuare metodologie, se aplicã functionarilor publici definitivi din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice, cu exceptia autoritãtilor si institutiilor publice cu atributii în domeniul sigurantei nationale, numiti în conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 2. - În scopul formãrii unui corp profesionist de functionari publici prezenta metodologie stabileste cadrul general pentru:

a) aprecierea obiectivã a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute în mod efectiv;

b) corelarea obiectivã între cerintele functiei publice si activitatea functionarului public;

c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, care sã determine cresterea performantelor profesionale individuale;

d) identificarea necesitãtilor de instruire a functionarilor publici pentru îmbunãtãtirea rezultatelor activitãtii desfãsurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea obiectivelor prevãzute la art. 2 prezenta metodologie prevede:

a) stabilirea anualã a criteriilor de performantã profesionalã pentru functionarii publici;

b) evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici în raport cu obiectivele realizate.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea performantelor profesionale individuale

ale functionarilor publici

SECTIUNEA 1

Stabilirea criteriilor de performantã

 

Art. 4. - (1) Agentia Nationalã a Functionarilor Publici stabileste anual criteriile de performantã pe baza cãrora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul urmãtor. Acestea se aprobã prin ordin al ministrului administratiei publice si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Criteriile de performantã prevãzute la alin. (1) se aprobã pânã la data de 15 decembrie a fiecãrui an.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de evaluare a performantelor profesionale

Individuale

 

Art. 5. - (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplicã fiecãrui functionar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atributiilor prevãzute în fisa postului.

(2) Principalele elemente care vor fi avute în vedere la întocmirea fisei postului sunt cuprinse în modelul prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 6. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeazã prin raportarea criteriilor de performantã la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevãzute pentru perioada evaluatã.

Art. 7. - (1) Perioada evaluatã este cuprinsã între datele de 1 ianuarie si 31 decembrie ale fiecãrui an.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsã între datele de 1 ianuarie si 15 februarie ale anului urmãtor celui pentru care se evalueazã performantele profesionale individuale ale functionarilor publici.

(3) În mod exceptional evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face si în cursul perioadei evaluate, în urmãtoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale functionarului public înceteazã sau se modificã, în conditiile legii. În acest caz functionarul public va fi evaluat pentru perioada de pânã la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obtinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în functie de specificul atributiilor prevãzute în fisa noului post, si calificativul obtinut înainte de încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale functionarului public care ocupã o functie publicã de conducere înceteazã sau se modificã, în conditiile legii. În acest caz functionarul public de conducere are obligatia ca, înainte de încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, dupã caz, într-o perioadã de cel mult 15 zile de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, sã realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine.

Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate functionarul public dobândeste o diplomã de studii de nivel superior si urmeazã sã fie avansat în categorie.

(4) Pentru a fi realizatã evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale functionarul public trebuie sã fi desfãsurat o activitate de cel putin 6 luni în functii publice, cu exceptia cazurilor prevãzute la alin. (3).

Art. 8. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public de executie se realizeazã de cãtre conducãtorul compartimentului în care acesta îsi desfãsoarã activitatea, denumit în continuare evaluator.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public de conducere se realizeazã de cãtre functionarul public de conducere ierarhic superior.

Art. 9. - Procedura de evaluare se realizeazã în urmãtoarele 3 etape:

1. completarea raportului de evaluare de cãtre evaluator;

2. interviul;

3. contrasemnarea raportului de evaluare.

Art. 10. - (1) În vederea completãrii raportului de evaluare evaluatorul:

a) analizeazã îndeplinirea obiectivelor individuale fixate;

b) noteazã criteriile de performantã în functie de importanta acestora;

c) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;

d) consemneazã rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultãtile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluatã si orice alte observatii pe care le considerã relevante;

e) stabileste obiectivele individuale, termenele de realizare, precum si nevoile de instruire pentru urmãtoarea perioadã pentru care se va face evaluarea.

(2) Formatul standard al raportului de evaluare este prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 11. - (1) Obiectivele individuale reprezintã scopuri specifice stabilite pentru urmãtoarea perioadã, pe baza atributiilor prevãzute în fisa postului.

(2) Obiectivele individuale trebuie sã corespundã urmãtoarelor cerinte:

a) sã fie specifice activitãtilor care revin functionarului public în temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 188/1999;

b) sã fie cuantificabile - sã aibã o formã concretã de realizare;

c) sã fie prevãzute cu termene de realizare;

d) sã fie realiste - sã poatã fi aduse la îndeplinire în termenele de realizare prevãzute si cu resursele alocate;

e) sã fie flexibile - sã poatã fi revizuite în functie de modificãrile intervenite în prioritãtile autoritãtii sau institutiei publice.

(3) Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificãrile se consemneazã într-un document semnat si datat de evaluator si de functionarul public care urmeazã sã fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.

Art. 12. - (1) Notarea criteriilor de performantã si stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând urmãtoarele etape:

a) pentru fiecare criteriu de performantã din raportul de evaluare se stabileste un grad de importantã. Gradul de importantã exprimã semnificatia criteriului de performantã prin prisma atributiilor prevãzute de fisa postului. Gradul de importantã se exprimã prin urmãtoarele calificative: R - foarte important, M - important, S - mai putin important. Pentru cel putin un criteriu de performantã se va stabili gradul de importantã “foarte important”, “important”, “mai putin important”;

b) totalitatea gradelor de importantã exprimate prin acelasi calificativ formeazã o categorie de importantã.

(2) Criteriile de performantã se noteazã de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performantã în realizarea obiectivelor individuale stabilite. Semnificatia notelor este urmãtoarea: 1 - nesatisfãcãtor; 2 - satisfãcãtor; 3 - bun; 4 - foarte bun; 5 - exceptional.

(3) Pentru fiecare categorie de importantã se face

media aritmeticã a notelor acordate si se obtine o notã partialã.

(4) a) Nota partialã pentru categoria de importantã “foarte important” se identificã cu litera “A” si are o pondere de 70% în nota finalã.

b) Nota partialã pentru categoria de importantã “important” se identificã cu litera “B” si are o pondere de 20% în nota finalã.

c) Nota partialã pentru categoria de importantã “mai putin important” se identificã cu litera “C” si are o pondere de 10% în nota finalã.

(5) Nota finalã se identificã cu litera “F” si se obtine din urmãtoarea formulã de calcul:

F = [(70 x A) + (20 x B) + (10 x C)]/100.

(6) Calificativul final al evaluãrii se stabileste pe baza notei finale, dupã cum urmeazã: între 1,00-1,50 - nesatisfãcãtor; între 1,51-2,50 - satisfãcãtor; între 2,51-3,50 - bun; între 3,51-4,50 - foarte bun; între 4,51-5,00 - exceptional.

Art. 13. - Interviul, ca etapã a procesului de evaluare, reprezintã un schimb de informatii, impresii si puncte de vedere care are loc între evaluator si functionarul public, în cadrul cãruia:

a) se aduc la cunostintã functionarului public evaluat consemnãrile fãcute de evaluator în raportul de evaluare;

b) în cazul în care între functionarul public evaluat si evaluator existã diferente de opinie asupra consemnãrilor fãcute, se va proceda la stabilirea unui punct de vedere comun. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare conform celor stabilite cu functionarul public;

c) se consemneazã în raportul de evaluare comentariile functionarului public evaluat;

d) se semneazã si se dateazã raportul de evaluare de cãtre evaluator si de functionarul public evaluat.

Art. 14. - (1) Raportul de evaluare se înainteazã functionarului public ierarhic superior evaluatorului, în vederea contrasemnãrii.

(2) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei functionarului public ierarhic superior în urmãtoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realitãtii;

b) între evaluator si functionarul public evaluat existã diferente de opinie care nu au putut fi solutionate decomun acord.

(3) Raportul de evaluare modificat în conditiile alin. (2) se aduce la cunostintã functionarului public.

 

SECTIUNEA a 3-a

Efectele evaluãrii anuale a performantelor profesionale

individuale ale functionarilor publici

 

Art. 15. - Rezultatele obtinute la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale conferã functionarilor publici urmãtoarele drepturi:

a) sã avanseze în grad si în clasã;

b) sã primeascã recompense morale si materiale pentru rezultatele deosebite ale activitãtii lor.

Art. 16. - (1) Avansarea în gradul urmãtor se face în cadrul aceleiasi clase.

(2) Functionarii publici avanseazã în grad dacã au o vechime de minimum 2 ani în gradul din care sunt avansati si dacã au obtinut la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale, 2 ani consecutivi, cel putin calificativul ”bun”.

(3) În mod exceptional functionarii publici care au obtinut la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale calificativul “exceptional” avanseazã în grad dacã au o vechime de minimum 1 an în gradul din care sunt avansati.

Art. 17. - (1) Avansarea cu un grad în clasa urmãtoare se face de la gradul 1 al unei clase la gradul 3 al clasei imediat superioare.

(2) Functionarii publici avanseazã în clasã dacã au de regulã o vechime de minimum 6 ani în clasa din care sunt avansati si dacã au obtinut la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani cel putin calificativul “foarte bun”.

Art. 18. - (1) Pot beneficia de avansarea în clasã numai functionarii publici înscrisi în tabelul de avansãri, care se întocmeste si se completeazã anual în cadrul fiecãrei autoritãti sau institutii publice.

(2) Pentru a fi înscrisi în tabelul de avansãri functionarii publici trebuie sã fi obtinut la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale în ultimii 2 ani consecutive premergãtori înscrierii calificativul “exceptional”.

(3) În mod exceptional functionarii publici care la promovarea gradelor clasei a III-a si a primului grad al clasei a II-a au obtinut calificativul ‘exceptional” pot fi înscrisi în tabelul de avansãri, în vederea avansãrii direct în gradul 3 al clasei I.

(4) Avansãrile în clasã se fac în ordinea înscrierii în tabelul de avansãri, în cadrul numãrului de posturi vacante, fãrã a se depãsi numãrul maxim de titulari pentru fiecare clasã, stabilit anual în conditiile legii.

(5) Înscrierea în tabelul de avansãri se face în functie de vechimea în clasa din care se avanseazã si de calificativul final obtinut la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale.

Art. 19. - Avansãrile în grad si în clasã si stabilirea salariilor de bazã corespunzãtoare functiilor în care se avanseazã se fac anual, pânã la data de 15 martie, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Art. 20. - Recompensele pentru rezultatele deosebite în activitatea desfãsuratã se acordã în conformitate cu prevederile legale referitoare la salarizarea functionarilor publici.

Art. 21. - În situatia în care are loc restrângerea numãrului de posturi la o autoritate sau institutie publicã, conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va avea în vedere la stabilirea criteriilor de selectare a functionarilor publici care vor fi mentinuti în functii publice si calificativele finale obtinute în ultimii 2 ani la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Coordonarea si monitorizarea procesului de evaluare

a performantelor profesionale individuale

ale functionarilor publici

 

Art. 22. - (1) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice comunicã, pânã la data de 31 decembrie a fiecãrui an, conducãtorilor compartimentelor criteriile de performantã stabilite de Agentia Nationalã a Functionarilor Publici, pe baza cãrora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul urmãtor.

(2) La începutul perioadei de evaluare compartimentele de resurse umane transmit conducãtorilor compartimentelor din cadrul autoritãtii sau institutiei publice formularele rapoartelor de evaluare.

Art. 23. - (1) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice coordoneazã si monitorizeazã procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale, în scopul aplicãrii corecte a procedurilor de evaluare.

(2) În realizarea scopului prevãzut la alin. (1) compartimentele de resurse umane asigurã asistenta de specialitate evaluatorilor si functionarilor publici care urmeazã sã fie evaluati.

Art. 24. - (1) La încheierea perioadei de evaluare rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale se înainteazã compartimentelor de resurse umane pentru a fi introduse în dosarele profesionale ale functionarilor publici.

(2) În functie de continutul rapoartelor de evaluare compartimentele de resurse umane planificã participarea functionarilor publici la programe de instruire.

Art. 25. - Compartimentele de resurse umane au obligatia de a aduce la cunostintã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice situatia functionarilor publici care au obtinut la evaluarea anualã a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calificativul final “nesatisfãcãtor”.

În acest caz conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va propune functionarului public trecerea într-o functie publicã inferioarã, iar dacã propunerea nu este acceptatã, se procedeazã la eliberarea din functie a acestuia.

Art. 26. - Avansãrile aprobate anual de autoritãtile sau institutiile publice se comunicã în termen de 30 de zile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în vederea actualizãrii corespunzãtoare a bazei de date cuprinzând evidenta functiilor publice si a functionarilor publici.

Art. 27. - Persoanele implicate în procesul de evaluare au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor personale la care au acces.

Art. 28. - În cazul autoritãtilor sau institutiilor publice care nu au în structura organizatoricã a aparatului propriu compartimente de resurse umane, obligatiile care revin acestora în conformitate cu prevederile prezentei metodologii se aduc la îndeplinire de cãtre o persoanã desemnatã de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice.

 

CAPITOLUL III

Norme specifice privind evaluarea performantelor

profesionale individuale ale unor categorii

de functionari publici

 

Art. 29. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici care ocupã functii de conducere de nivel imediat inferior functiei publice de secretar general în cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se realizeazã de cãtre secretarul general al acestora si se contrasemneazã de cãtre conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice respective.

Art. 30. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe centrale de specialitate se realizeazã de cãtre ministru, respectiv de conducãtorul organului central.

Art. 31. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Guvernului si secretarilor generali adjuncti ai Guvernului se realizeazã de cãtre primul-ministru.

Art. 32. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor se realizeazã de cãtre primar si se contrasemneazã de cãtre prefect.

Art. 33. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al judetului se realizeazã de cãtre presedintele consiliului judetean si se contrasemneazã de cãtre ministrul administratiei publice.

Art. 34. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al aparatului de specialitate al prefectului se realizeazã de cãtre prefect si se contrasemneazã de cãtre ministrul administratiei publice.

Art. 35. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale categoriilor de functionari publici prevãzuti la art. 29-34 se realizeazã prin aplicarea în mod corespunzãtor a procedurii prevãzute în sectiunea a 2-a din cap. II.

(2) Prevederile art. 14 nu se aplicã în cazul functionarilor publici prevãzuti la art. 30 si 31.

 

CAPITOLUL IV

Contestarea calificativelor acordate

 

Art. 36. - Functionarii publici nemultumiti de rezultatul evaluãrii pot sã îl conteste dupã cum urmeazã:

a) în situatia în care contrasemnatarul raportului de evaluare este subordonat ierarhic unei alte persoane din cadrul autoritãtii sau institutiei publice respective, contestatia se adreseazã acestuia;

b) în cazul în care contrasemnatarul nu este subordonat ierarhic unei alte persoane din cadrul autoritãtii sau institutiei publice respective, contestatia se adreseazã instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 37. - Contestatia se formuleazã în termen de 5 zile de la luarea la cunostintã de cãtre functionarul public evaluat a calificativului acordat.

Art. 38. - (1) Persoana cu functie de conducere din cadrul autoritãtii sau institutiei publice respective, cãreia i-a fost înaintatã contestatia în conditiile art. 36, o va solutiona în termen de 15 zile calendaristice.

(2) Rezultatul contestatiei se comunicã functionarului public în termen de 5 zile de la solutionare.

Art. 39. - Functionarul public nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 36 lit. a) se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 40. - În scopul realizãrii rolului si atributiilor care îi revin Agentia Nationalã a Functionarilor Publici coordoneazã metodologic, monitorizeazã, verificã si controleazã aplicarea si respectarea prezentei metodologii de cãtre autoritãtile si institutiile publice.

Art. 41. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta metodologie.

 

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Model pentru fisa postului

 

Autoritatea sau institutia publicã ............................

Directia generalã ....................................................

Directia ....................................................................

Serviciul ..................................................................

Biroul........................................................................

Aprob,

Conducãtorul autoritãtii

sau institutiei publice

 

FISA POSTULUI

nr. ................................

 

Denumirea postului .................................................................................................................

Nivelul postului:

Functia publicã de conducere ....................................................................................................

Functia publicã de executie ........................................................................................................

Gradul profesional al ocupantului postului:

Categoria, clasa, gradul ..............................................................................................................

Scopul principal al postului*) .....................................................................................................

Cerinte privind ocuparea postului:

Pregãtirea de specialitate ............................................................................................................

Perfectionãri (specializãri) ..........................................................................................................

Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) ....................................

Limbi strãine (necesitate si grad de cunoastere) ......................................................................

Vechime în functii publice ............................................................................................................

Abilitãtile, calitãti si aptitudini necesare ......................................................................................

Cerinte specifice (de exemplu: cãlãtorii frecvente, delegãri, detasãri) ....................................

Competenta managerialã (cunostinte de management, calitãti si aptitudini manageriale) ............................

Atributii**) ....................................

Limite de competentã***) .........................................................................................................

Delegarea de atributii ..................................................................................................................

Sfera relationalã:

Intern:

a) relatii ierarhice: subordonat fatã de......................................................................................

superior pentru ............................................................................................

b) relatii functionale ..................................................................................................................

c) relatii de control ......................................................................................................................

d) relatii de reprezentare ............................................................................................................

Extern:

a) cu autoritãti si institutii publice ..............................................................................................

b) cu organizatii internationale ....................................................................................................

c) cu persoane juridice private ....................................................................................................

Întocmit de****):

Numele si prenume......................................................................................................................

Functia publicã de conducere ....................................................................................................

 

Semnãtura ....

 

Data întocmirii ............................................................................................................................

 

Luat la cunostintã de cãtre ocupantul postului:

Numele si prenumele ..................................................................................................................

 

Semnãtura ....

Data ..............

 

Avizat de*****):

Numele si prenumele ..................................................................................................................

Functia publicã de conducere ....................................................................................................

 

Semnãtura ....

Data ..............


**) Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are în cadrul autoritãtii sau institutiei publice.

***) Se stabilesc pe baza activitãtilor prevãzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în concordantã cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat pentru fiecare clasã si grad din cadrul aceleiasi categorii.

****) Reprezintã libertatea decizionalã de care beneficiazã titularul pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin.

*****) Se întocmeste de conducãtorul compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea titularul postului.

*****) Se avizeazã de superiorul conducãtorului compartimentului.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

 

Numele si prenumele ..................................................................................................................

Functia publicã, categoria, clasa si gradul ..................................................................................

Data ultimei avansãri (în categoria, clasa si gradul actual) ........................................................

Perioada evaluatã: de la ............................................ la ..............................................................

Studii......................................................

Programe de instruire *) ............................................................................................................

 

Nr. crt.

Obiective

% din timp

Termen de realizare

Realizat

(pondere)

- % -

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Criteriile de performantã**)

Comentarii

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 

Grad de importantã***)

Note

Calificativ final al evaluãrii****):

 

Referat*****):

Rezultate deosebite:

 

Dificultãti obiective întâmpinate în perioada evaluatã:

Alte observatii:

Obiective pentru urmãtoarea perioadã pentru care se va face evaluarea:

 

Nr. crt.

Obiective

% din timp

Termen de realizare

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

**) Urmate în perioada evaluatã.

***) Se completeazã cu cele stabilite conform art. 4 din metodologie.

****) Pentru cel putin un criteriu de performantã se va stabili gradul de importantã “foarte important”; pentru cel putin un criteriu de performantã se va stabili gradul de importantã “important”; pentru cel putin un criteriu de performantã se va stabili gradul de importantã “mai putin important”.

*****) Se stabileste în urma aplicãrii formulei prevãzute la art. 12 alin. (5) din metodologie.

*****) Se completeazã de evaluator.

 

Programe de instruire recomandate sã fie urmate:

 

 

Comentariile functionarului public evaluat:

 

 

Semnãtura functionarului public evaluat ........................................................................................

Data ..................

Semnãtura evaluatorului ..................................................................................................................

Numele si prenumele ..........................................................................................................................

Functia publicã..

Data ..................

Comentariile persoanei care contrasemneazã:

 

 

Semnãtura ........

Numele si prenumele ......................................................................................................................

Functia publicã..

Data ..................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrãrii

domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si ministerelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial pentru coordonarea integrãrii domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national, denumit în continuare Comitetul interministerial, organism consultativ fãrã personalitate juridicã, ce functioneazã pe lângã Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentanti ai:

- Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

- Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei;

- Ministerului Industriei si Resurselor;

- Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor;

- Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Ministerului Sãnãtãtii si Familiei;

- Ministerului Finantelor Publice;

- Ministerului Administratiei Publice;

- Ministerului Turismului;

- Ministerului Educatiei si Cercetãrii.

(2) Componenta nominalã a Comitetului interministerial este aprobatã de presedintele acestuia pe baza propunerilor formulate de conducãtorii ministerelor respective.

(3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentati la nivel de secretar de stat. În situatiile în care acestia sunt în imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, dupã caz, împuternicit de ministru sau de secretarul de stat.

(4) În functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Comitetului interministerial poate supune spre aprobare presedintelui propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialisti în domeniu din cadrul ministerelor care au reprezentanti în Comitetul interministerial sau al unor organizatii guvernamentale ori neguvernamentale.

Art. 3. - (1) Presedintele Comitetului interministerial este ministrul apelor si protectiei mediului.

(2) În situatiile în care ministrul apelor si protectiei mediului este în imposibilitatea de a-si exercita functia de presedinte al Comitetului interministerial, acesta deleagã responsabilitãtile si atributiile sale secretarului de stat pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 4. - (1) Comitetul interministerial coordoneazã si avizeazã politicile si strategiile sectoriale pentru integrarea cerintelor de protectie a mediului la nivel national.

(2) Comitetul interministerial exercitã urmãtoarele atributii:

a) adoptã deciziile necesare în vederea asigurãrii coerentei în procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizeazã protectia mediului;

b) aprobã Planul national de actiune pentru protectia mediului;

c) aprobã programele si planurile pentru asigurarea integrãrii domeniului protectiei mediului în aplicarea politicilor si strategiilor sectoriale la nivel national si urmãreste modul efectiv de aplicare a acestora;

d) stabileste prin Planul national de actiune pentru protectia mediului prioritãtile în domeniul protectiei mediului, în scopul asigurãrii finantãrii acestora;

e) aprobã proiectele ce includ si echipamente de protectia mediului, în vederea scutirii de taxe vamale;

f) initiazã demersurile necesare în vederea alocãrii si mobilizãrii resurselor financiare disponibile pentru realizarea prioritãtilor stabilite;

g) evalueazã anual sau ori de câte ori este nevoie stadiul realizãrii Planului national de actiune pentru protectia mediului, precum si a Planului national de adoptare a acquisului comunitar privind protectia mediului si realizeazã un raport pe baza acestei evaluãri, care va fi fãcut public;

h) prezintã Guvernului, cel putin o datã pe an, raportul sãu de activitate si planul pentru perioada urmãtoare. Raportul va fi fãcut public.

(3) În exercitarea atributiilor sale Comitetul interministerial coopereazã cu Consiliul National pentru Mediu si Dezvoltare Durabilã, precum si cu alte institutii publice si private si cu organizatii neguvernamentale.

Art. 5. - Regulamentul propriu de organizare si functionare se va adopta la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 6. - (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului asigurã secretariatul Comitetului interministerial.

(2) Atributiile si responsabilitãtile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial.

Art. 7. - Deciziile adoptate de Comitetul interministerial se comunicã Guvernului în termen de 5 zile de la adoptare, în vederea stabilirii mãsurilor necesare.

Art. 8. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 540/1998 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru promovarea si urmãrirea Planului national de actiuni pentru protectia mediului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 9 septembrie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.097.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru prelungirea mandatului directorului proiectului “Calea Feratã Transeuropeanã (TER)” din cadrul Acordului dintre Comisia Economicã pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Mandatul domnului Mircea Lupescu, în calitate de director al proiectului “Calea Feratã Transeuropeanã (TER)”, cu biroul central la Budapesta, din cadrul Acordului dintre Comisia Economicã pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, se prelungeste cu încã un an, respectiv pentru perioada 1 ianuarie 2002-31 decembrie 2002.

Art. 2. - Cheltuielile reprezentând salariul si celelalte drepturi ale domnului Mircea Lupescu, stabilite de reglementãrile în vigoare pentru functia cu care a fost asimilat, vor fi suportate de Compania Nationalã de Cãi Ferate “C.F.R.” - S.A. în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Tudor Florescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu.

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.098.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

Nr. 262 din 16 iulie 2001

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 1.459 din 12 octombrie 2001

 

ORDIN

privind înfiintarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor si ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, ale Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

în concordantã cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 2.090/92/CEE referitor la Registrul comunitar al navelor de pescuit,

emit urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - În structura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor se înfiinteazã Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, care va avea un rol de evidentã statisticã, pe categorii de instalatii, unelte de pescuit si specii exploatate, a tuturor navelor si ambarcatiunilor de pescuit care arboreazã pavilionul român, pe baza cãruia sã se asigure raportarea permanentã la Registrul comunitar al navelor de pescuit.

Art. 2. - Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit se organizeazã la nivel de compartiment în cadrul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

Art. 3. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si Regia Autonomã “Registrul Naval Român” vor furniza, la solicitarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, datele necesare, astfel cum sunt enumerate în anexa la prezentul ordin.

Art. 4. - Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit are urmãtoarele atributii:

a) întocmeste fisa individualã pentru fiecare navã sau ambarcatiune angajatã în pescuitul comercial si o actualizeazã permanent;

b) întocmeste fisierul centralizat al navelor si ambarcatiunilor de pescuit, grupate în functie de tonajul brut, de puterea motorului, de categoriile de specii exploatate, de uneltele si tehnologiile folosite;

c) centralizeazã efortul de pescuit pe segmente ale flotei;

d) asigurã transmiterea permanentã a informatiilor cãtre Registrul comunitar al navelor de pescuit.

Art. 5. - Fisa individualã a navei sau a ambarcatiunii de pescuit va cuprinde toate informatiile necesare în vederea raportãrii la Registrul comunitar al navelor si ambarcatiunilor de pescuit, astfel cum sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 6. - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si Regia Autonomã “Registrul Naval Român” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicãrii.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

ANEXÃ

 

DEFINIREA DATELOR SI DESCRIEREA ÎNREGISTRÃRILOR

 

Datele de înregistrat

Numãrul de caractere

Alinierea

înregistrãrii

Definitii si observatii

Indicator de actualizare

3

-

Cod de identificare a tipului de declaratie (tabelul nr. 1)

Numãr intern 1)

12

stânga

Codul Alfa - 3 ISO al României, urmat de numãrul unic de identificare

(1-9 caractere)

Tara de înregistrare

3

-

Codul Alfa - 3 ISO al tãrii unde este înregistratã nava pentru pescuit

[R(EEC) 3760/92]

Pavilion

3

-

Codul Alfa - 3 ISO al tãrii unde este înregistratã nava pentru pescuit

[R(EEC) 3760/92]

Numãrul de înregistrare

14

stânga

 

Numele navei

40

stânga

 

Portul de înregistrare

5

stânga

Conform codului national utilizat 2)

Indicativul radio

7

stânga

 

Marcajul exterior

14

stânga

 

Tipul instalatiei de pescuit -1

3

stânga

Unealta folositã, conform codului international FAO (tabelul nr. 2)

Tipul instalatiei de pescuit -2

3

stânga

Orice tip de unealtã de pescuit secundarã, conform codului international FAO

(tabelul nr. 2).

Tipul instalatiei de pescuit -3

3

stânga

Orice tip de unealtã de pescuit tertiarã, conform codului international FAO

(tabelul nr. 2)

Lungimea totalã

5 dreapta

În centimetri

 

Lungimea între perpendiculare

5 dreapta

În centimetri

 

Tonajul conform Conventiei de la Londra 3)

7

dreapta

În sutimi de tonã

Tonajul, alt standard

7

dreapta

În sutimi de tonã. Standardul va fi mentionat.

Puterea motorului principal

7

dreapta

În sutimi kW, conform definitiilor din R(EEC) 2930/86

Puterea motoarelor auxiliare

7

dreapta

În sutimi kW - toatã puterea instalatã mai putin cea a motorului principal

Materialul de constructie al corpului navei

1

-

Materialul de constructie al corpului navei (tabelul nr. 3)

Data la care nava a intrat în serviciu 4)

8

-

Data (AAAALLZZ) de la care se mãsoarã vârsta navei, conform definitiilor din R(EEC) 2930/86

Anul constructiei 4)

4

-

Determinã, prin lipsã, vârsta navei; valoarea 1850 înseamnã construitã în anul 1850 sau mai devreme.

Segmentul de flotã 

3

stânga

Segmentul definit în tabelul nr. 5

Tara importatoare/exportatoare

3

 

Codul Alfa - 3 ISO al tãrii importatoare/exportatoare

Data întocmirii fisei individuale

8

 

Data (AAAAMMZZ) întocmirii fisei 5)

Schema de retragere asistatã

-

-

A se vedea tabelul nr. 4

 

1) Se va aloca un numãr de identificare unic pentru fiecare navã înregistratã la data inventarierii si pentru toate navele înregistrate pentru

prima datã dupã inventariere. Ulterior, acest numãr nu poate fi schimbat sau alocat unei alte nave, chiar dacã aceasta urmeazã sã fie casatã sau

retrasã din activitatea de pescuit.

2) O datã cu aderarea la Uniunea Europeanã orice modificãri aduse sistemului national de codificare vor fi transmise si Comisiei.

3) Conventia internationalã asupra mãsurãrii tonajului navelor, încheiatã la Londra la 23 iunie 1969.

4) Momentul în care nava a intrat în serviciu, iar în cazul în care luna si ziua lipsesc, ultima zi a anului de constructie va fi folositã pentru determinarea vârstei navei.

5) În cazul inventarierii, aceasta va fi data la care are loc inventarierea; în cazul unei constructii noi, data intrãrii în serviciu; în cazul unei corecturi sau al anulãrii se va înregistra data corectãrii sau a anulãrii.

 

Tabelul nr. 1 - Codurile indicatorilor de actualizare

 

Inventariere

XXX

Intrarea în activitatea de pescuit, constructie nouã

CST

Intrarea în activitatea de pescuit prin schimbarea activitãtii

CHA

Modificarea/modernizarea unei nave

MOD

Intrarea în activitatea de pescuit în urma unui import

IMP

Retragerea din activitate prin export

EXP

Retragerea din pescuit în urma încetãrii activitãtii

RET

Retragerea din pescuit în urma casãrii

DES

Corectarea unei declaratii anterioare

 COR

Anularea unei declaratii anterioare

DEL

 

Tabelul nr. 2 - Codurile tipurilor instalatiilor de pescuit

 

Unelte tractate

 

Traule de fund cu panouri

OTB

Traule laterale

TBB

Traule de fund îngemãnate

PTB

Seinere daneze

SDN

Seinere scotiene

SSC

Nãvoade de plajã

SB

Drage

DRB

Traule de fund pentru crustacee

CTB

Traule pelagice cu panouri

OTM

Traule pelagice îngemãnate

PTM

Alte unelte de pescuit tractate

OTG.

 

Unelte statice

 

Plase pungã

PS

Setci fixe

GNS

Setci în derivã

GND

Setci cu sirec

GTR

Undite fixe

LLS

Undite în derivã

LLD

Custi

FPO

Carmace

LH

Paragate

BTF

Alte unelte de pescuit statice

OFG

 

 

Toate navele care au declarat cã folosesc atât unelte statice, cât si unelte tractate sunt con-

siderate nave de pescuit polivalente.

 

Tabelul nr. 3 - Codurile folosite pentru materialul de constructie al corpului navei

 

Lemn

1

Metal

2

Fibrã de sticlã/plastic

3

Alte materiale

4

 

Tabelul nr. 4 - Codurile folosite pentru modalitatea de retragere

 

Cu asistentã publicã

1

Fãrã asistentã publicã si fãrã referire la constructie

2

Fãrã asistentã publicã, cu referire la constructie

3

 

Tabelul nr. 5 - Codurile segmentelor de flotã

 

Zona de pescuit

Stocuri de pesti

Segmentul de flotã

Codul

Marea Neagrã - zona de coastã

Demersale si pelagice

Artizanal < 12 m

4R1

Marea Neagrã Pelagice

Traulere pelagice

4R2

 

Marea Neagrã

Demersale si pelagice

Setci fixe, paragate si carmace

4R3

Ape internationale

Pelagice

Traulere pelagice

4R4