MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.085. - Hotãrâre privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti

 

1.086. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea comisiilor paritare

           

1.087. - Hotãrâre privind organizarea si desfãsurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice

aplicabile functionarilor publici debutanti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotãrâre reglementeazã modul de organizare a perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti.

Art. 2. - În sensul prezentei hotãrâri, sunt functionary publici debutanti:

a) persoanele care au promovat concursul de intrare în corpul functionarilor publici de carierã direct dupã absolvirea studiilor;

b) persoanele care au promovat concursul de intrare în corpul functionarilor publici de carierã, dar nu îndeplinesc conditiile de vechime necesare numirii într-o functie publicã definitivã, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Perioada de stagiu este etapa carierei functionarului public, cuprinsã între data numirii ca functionar public debutant, în urma promovãrii concursului de intrare în corpul functionarilor publici de carierã, si data numirii ca functionar public definitiv.

(2) Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale functionarilor publici debutanti în îndeplinirea atributiilor si responsabilitãtilor unei functii publice, formarea lor practicã, cunoasterea de cãtre acestia a specificului activitãtii autoritãtii sau institutiei publice în cadrul cãreia îsi desfãsoarã activitatea, precum si a exigentelor administratiei publice.

(3) Perioada de stagiu este obligatorie si efectivã, cu exceptia situatiilor prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea perioadei de stagiu

 

Art. 4. - (1) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B si 6 luni pentru cei din categoria C, calculatã de la data numirii ca functionari publici debutanti.

(2) Numirea ca functionari publici debutanti a candidatilor declarati admisi la concursul pentru intrarea în corpul functionarilor publici de carierã, în conditiile legii, se face prin actul administrativ emis de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 5. - (1) Perioada de stagiu poate fi întreruptã în situatia suspendãrii raportului de serviciu al functionarului public, în conditiile legii, sau dacã acesta se aflã în concediu medical o perioadã mai mare de o lunã consecutiv.

(2) Durata suspendãrii raportului de serviciu si cea a concediului medical mai mare de o lunã nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu. Dupã încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu functionarul public debutant îsi continuã activitatea pânã la acoperirea integralã a duratei prevãzute la art. 4 alin. (1)

Art. 6. - (1) Perioada de stagiu se desfãsoarã pe baza unui program aprobat de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice, la propunerea conducãtorului compartimentului în care urmeazã sã îsi desfãsoare activitatea functionarul public debutant si a compartimentului de resurse umane.

(2) Prin programul de desfãsurare a perioadei de stagiu se stabilesc urmãtoarele:

a) alocarea a douã ore zilnic din timpul normal de lucru pentru studiu individual;

b) planificarea activitãtilor ce urmeazã sã fie desfãsurate, în functie de nivelul cunostintelor teoretice si de deprinderile practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;

c) cursurile de pregãtire la care trebuie sã participe functionarul public debutant.

(3) În scopul cunoasterii specificului activitãtii autoritãtii sau institutiei publice, functionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atributiilor de serviciu de cãtre functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Aceastã activitate se va desfãsura în coordonarea functionarului public sub a cãrui îndrumare îsi desfãsoarã activitatea si nu poate depãsi un sfert din durata perioadei de stagiu.

(4) Functionarul public debutant este obligat sã îsi organizeze o evidentã proprie a pregãtirii profesionale pe care o efectueazã potrivit prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 7. - (1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea functionarului public debutant se desfãsoarã sub îndrumarea unui functionar public definitiv din cadrul aceluiasi compartiment, denumit în continuare îndrumãtor.

(2) Îndrumãtorul este numit de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice, la propunerea conducãtorului compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public debutant, astfel:

a) pentru functionarii publici debutanti din categoria A, un functionar public definitiv din categoria A, clasa I sau clasa a II-a;

b) pentru functionarii publici debutanti din categoria B sau C, un functionar public definitiv din categoria A, clasa a II-a sau categoria B, clasa I.

(3) În situatiile în care în cadrul autoritãtilor sau institutiilor publice nu existã functionari publici definitivi care îndeplinesc conditiile prevãzute la alin. (2), îndrumãtorul este numit de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice respective, avându-se în vedere vechimea în functia publicã.

Art. 8. - Nu poate avea calitatea de îndrumãtor functionarul public care a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevãzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau care este sot, sotie, afin ori rudã pânã la gradul al patrulea inclusiv cu functionarul public debutant.

Art. 9. - Îndrumãtorul are urmãtoarele atributii:

a) coordoneazã activitatea functionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;

b) propune modalitãti de rezolvare a lucrãrilor repartizate functionarului public debutant;

c) supravegheazã modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu de cãtre functionarul public debutant;

d) propune conducãtorului compartimentului cursurile de perfectionare profesionalã la care trebuie sã participe functionarul public debutant;

e) întocmeste un referat în vederea evaluãrii functionarului public debutant.

Art. 10. - (1) Referatul se întocmeste cu 5 zile înainte de terminarea perioadei de stagiu si cuprinde urmãtoarele elemente:

a) descrierea activitãtii desfãsurate de functionarul public debutant;

b) aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant în modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu;

c) conduita functionarului public debutant în timpul serviciului;

d) concluzii privind desfãsurarea perioadei de stagiu si recomandãri privind definitivarea acesteia.

(2) Referatul va fi întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 si va fi înaintat conducãtorului compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public debutant.

Art. 11. - (1) În cazul modificãrii sau încetãrii raportului de serviciu al îndrumãtorului, acesta întocmeste referatul pentru perioada de stagiu parcursã de functionarul public debutant pânã în acel moment.

(2) În situatia prevãzutã la alin. (1) conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice numeste, la propunerea conducãtorului compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public debutant, în conditiile prevãzute la art. 7 si 8, un alt functionar public definitiv, în calitate de îndrumãtor, pentru perioada de stagiu rãmasã neefectuatã.

(3) Referatul întocmit în conditiile alin. (1) se înainteazã conducãtorului compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea functionarul public debutant si este avut în vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.

Art. 12. - Prevederile art. 11 se aplicã în mod corespunzãtor în situatia sanctionãrii disciplinare a îndrumãtorului cu una dintre sanctiunile prevãzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999.

Art. 13. - (1) La terminarea perioadei de stagiu functionarul public debutant completeazã raportul de stagiu, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 2.

(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activitãtii desfãsurate de functionarul public pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atributiilor de serviciu, a modalitãtilor de îndeplinire a acestora, precum si eventualele dificultãti întâmpinate.

(3) Raportul de stagiu se înainteazã de cãtre functionarul public debutant conducãtorului compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea activitãtii functionarului public debutant

 

Art. 14. - (1) Evaluarea activitãtii functionarului public debutant se face, în termen de 5 zile de la terminarea perioadei de stagiu, de cãtre conducãtorul compartimentului în care îsi desfãsoarã activitatea, denumit în continuare evaluator.

(2) În mod exceptional, în cazul autoritãtilor sau institutiilor publice a cãror structurã nu este detaliatã pe compartimente, evaluatorul este functionarul public definitiv cu cea mai înaltã functie de conducere, desemnat de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice.

(3) Evaluatorul desemnat în conditiile alin. (2) nu poate avea si calitatea de îndrumãtor.

Art. 15. - Evaluarea activitãtii functionarului public debutant constã în aprecierea modului de dobândire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare pentru îndeplinirea atributiilor aferente unei functii publice, a cunoasterii specificului activitãtii autoritãtii sau institutiei publice si a exigentelor administratiei publice.

Art. 16. - (1) Pentru evaluarea activitãtii functionarului public debutant evaluatorul completeazã raportul de evaluare a perioadei de stagiu, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3.

(2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu evaluatorul:

a) analizeazã referatul întocmit de îndrumãtor si raportul de stagiu completat de functionarul public debutant;

b) noteazã criteriile de evaluare în functie de gradul de îndeplinire a atributiilor de serviciu;

c) stabileste calificativul de evaluare;

d) face propuneri cu privire la încheierea sau repetarea perioadei de stagiu.

Art. 17. - Criteriile de evaluare a activitãtii functionarului public debutant sunt:

a) cunoasterea reglementãrilor specifice domeniului de activitate;

b) cunoasterea principiilor care guverneazã administratia publicã si a raporturilor administrative din cadrul autoritãtii sau institutiei publice;

c) capacitatea de îndeplinire a atributiilor de serviciu;

d) adaptabilitate si flexibilitatea în îndeplinirea atributiilor;

e) rationamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect între diverse optiuni în îndeplinirea atributiilor de serviciu;

f) comunicare, respectiv usurintã în transmiterea ideilor, în scris si verbal, fluentã în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar si concis;

g) capacitatea de a lucra în echipã, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipã, de a-si aduce contributia prin participare efectivã, de a sprijini activitatea echipei pentru realizarea obiectivelor acesteia;

h) conduita în timpul serviciului;

i) alte calitãti care îl recomandã pentru cariera de functionar public.

Art. 18. - (1) Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:

a) criteriile de evaluare se noteazã de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai micã, iar nota 5 fiind cea mai mare. Nota exprimã aprecierea îndeplinirii fiecãrui criteriu de evaluare în realizarea atributiilor de serviciu;

b) se face media aritmeticã a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare si se obtine o notã finalã;

c) calificativul de evaluare se obtine transformând nota finalã, dupã cum urmeazã: între 1,00-3,00 - necorespunzãtor; între 3,01-5,00 - corespunzãtor.

(2) Semnificatia calificativelor de evaluare este urmãtoarea:

a) necorespunzãtor - functionarul public debutant nu a fãcut dovada cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitãrii functiei publice;

b) corespunzãtor - functionarul public debutant a fãcut dovada cã detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitãrii functiei publice.

Art. 19. - Evaluatorul consemneazã în raportul de evaluare a perioadei de stagiu:

a) propunerea privind numirea functionarului public debutant într-o functie publicã definitivã, în situatia în care calificativul de evaluare este “corespunzãtor”;

b) propunerea de repetare a perioadei de stagiu, în situatia în care calificativul de evaluare este “necorespunzãtor”. În acest caz evaluatorul poate recomanda schimbarea compartimentului în care urmeazã sã se repete perioada de stagiu, în functie de aptitudinile functionarului public debutant;

c) propunerea de eliberare din functie pentru incompetentã profesionalã, în conditiile legii, în situatia în care functionarul public debutant a repetat perioada de stagiu si a obtinut calificativul “necorespunzãtor”.

Art. 20. - (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostintã functionarului public debutant în termen de 3 zile de la completare.

(2) Functionarul public debutant nemultumit de rezultatul evaluãrii poate contesta, în termen de 3 zile de la data luãrii la cunostintã, calificativul de evaluare la functionarul public ierarhic superior evaluatorului. În situatia prevãzutã la art. 14 alin. (2) contestatia se depune la conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 21. - (1) Functionarul public ierarhic superior evaluatorului analizeazã raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de îndrumãtor si raportul de stagiu redactat de functionarul public debutant.

(2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei functionarului public ierarhic superior, în situatia în care constatã cã aprecierile consemnate nu corespund realitãtii.

(3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în conditiile alin. (2), este adus la cunostintã functionarului public debutant în termen de 3 zile de la depunerea contestatiei.

Art. 22. - Functionarul public debutant nemultumit de rezultatul contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 23. - (1) Functionarii publici debutanti care au obtinut la evaluarea activitãtii calificativul “corespunzãtor” vor fi numiti functionari publici definitivi clasa a III-a, gradul 3, în categoria corespunzãtoare nivelului de studii absolvite, în termen de 5 zile, prin actul administrativ emis de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice.

(2) În situatiile prevãzute la art. 19 lit. b) si c), la expirarea termenului prevãzut la art. 21 alin. (3) conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va dispune prin act adminis- trativ repetarea perioadei de stagiu ori eliberarea din functie, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Regulile specifice aplicabile functionarilor

publici debutanti

 

Art. 24. - Functionarul public debutant are drepturile si îndatoririle prevãzute de Statutul functionarului public, precum si unele drepturi si îndatoriri specifice statutului sãu, în conditiile prezentei hotãrâri.

Art. 25. - Functionarul public debutant are urmãtoarele drepturi specifice:

a) sã fie sprijinit si îndrumat în îndeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;

b) sã i se stabileascã atributii de serviciu al cãror nivel de dificultate si complexitate sã creascã gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c) sã i se asigure timpul necesar pregãtirii individuale, în scopul dobândirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitãrii unei functii publice;

d) sã i se asigure, prin grija autoritãtii sau institutiei publice, accesul la sursele de informare utile perfectionãrii sale.

Art. 26. - Functionarul public debutant are urmãtoarele îndatoriri specifice:

a) sã îsi perfectioneze pregãtirea profesionalã teoreticã si sã îsi însuseascã deprinderile practice necesare exercitãrii unei functii publice;

b) sã îl consulte, pentru realizarea lucrãrilor repartizate de conducãtorul compartimentului, pe functionarul public sub îndrumarea cãruia îsi desfãsoarã activitatea;

c) sã participe la manifestãri stiintifice si profesionale, în vederea desãvârsirii pregãtirii profesionale;

d) sã participe la formele de pregãtire organizate de autoritatea sau institutia publicã si de Agentia Nationalã a Functionarilor Publici ori la alte forme de perfectionare.

Art. 27. - Functionarul public debutant nu poate fi detasat pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 28. - (1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face în conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Pentru stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public debutant comisia de disciplinã îl va audia în mod obligatoriu si pe functionarul public sub îndrumarea cãruia îsi desfãsoarã activitatea.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - (1) Functionarii publici debutanti care efectueazã perioada de stagiu sau care au terminat perioada de stagiu si nu au fost numiti într-o functie publicã definitivã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri vor fi evaluati în conformitate cu prevederile art. 13-23, cu exceptia dispozitiilor privind referatul întocmit de îndrumãtor.

(2) Pe baza propunerilor cuprinse în raportul de evaluare conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice emite, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, actul administrativ de numire în functia publicã definitivã sau, dupã caz, de repetare a perioadei de stagiu ori de eliberare din functie, în conditiile legii.

Art. 30. - Toate documentele de evaluare, precum si rapoartele de stagiu întocmite de functionarii publici debutanti trebuie sã fie depuse la compartimentele de resurse umane, pentru completarea dosarelor profesionale.

Art. 31. - Persoanele implicate în procesul de evaluare a activitãtii functionarilor publici debutanti au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor personale la care au acces.

Art. 32. - Rezultatele evaluãrii activitãtii functionarilor publici debutanti din cadrul autoritãtilor sau institutiilor publice se comunicã în termen de 30 de zile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în vederea actualizãrii corespunzãtoare a bazei de date cuprinzând evidenta functiilor publice si a functionarilor publici.

Art. 33. - În scopul realizãrii rolului si atributiilor care îi revin Agentia Nationalã a Functionarilor Publici coordoneazã metodologic, monitorizeazã, verificã si controleazã aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotãrâri de cãtre autoritãtile si institutiile publice.

Art. 34. - (1) Agentia Nationalã a Functionarilor Publici va organiza trimestrial cursuri de pregãtire pentru functionarii publici debutanti, inclusiv prin Institutul National de Administratie si prin centrele regionale din coordonarea acestuia.

(2) Durata cursurilor de pregãtire este de 2-5 zile. Agentia Nationalã a Functionarilor Publici va comunica autoritãtilor si institutiilor publice, cu 30 de zile înaintea organizãrii acestor cursuri, perioada si locul de desfãsurare.

(3) În vederea organizãrii cursurilor de pregãtire Agentia Nationalã a Functionarilor Publici poate solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administratiei Publice, altor ministere si organe centrale de specialitate ale administratiei publice, precum si institutelor de cercetare si institutiilor de învãtãmânt superior.

Art. 35. - Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.085.

 

ANEXA Nr. 1

 

Autoritatea/Institutia publicã ...............................

 

REFERAT

 

Numele si prenumele functionarului public debutant ....................................

Functia publicã..................................................................................................

Compartimentul ................................................................................................

Perioada de stagiu: de la ................................... la ......................................

Data completãrii ................................................................................................

Descrierea activitãtii desfãsurate de functionarul public debutant:

Conduita functionarului public debutant în timpul serviciului:

Aptitudinile pe care le-a dovedit în modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu functionarul public debutant:

Concluzii..............................................................................

Recomandãri ......................................................................

Numele si prenumele îndrumãtorului ................................

Functia publicã ..................................................................

Semnãtura ..........................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

Autoritatea/Institutia publicã ...............................

 

RAPORT DE STAGIU

 

Numele si prenumele functionarului public debutant ....................................

Functia publicã (debutant) ..............................................................................

Compartimentul ................................................................................................

Perioada de stagiu: de la ................................... la ......................................

Atributiile de serviciu*):

*) Se vor trece atributiile prevãzute în fisa postului.

Alte atributii*):

*) Se vor preciza atributiile stabilite de seful ierarhic sau de alte persoane cu functii de conducere.

Cursuri de specializare/alte forme de perfectionare*):

 

*) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.

Activitãti din afara institutiei în care s-a implicat:

 

Alte activitãti*):

*) Se vor indica, dacã este cazul, articolele sau lucrãrile publicate, comunicãri stiintifice etc.

 

Descrierea activitãtii desfãsurate pe parcursul perioadei de stagiu:

Dificultãti întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:

Data întocmirii ....................................

Semnãtura ...........................................ANEXA Nr. 3

Autoritatea/Institutia publicã ...............................

R A P O R T D E E V A L U A R E A P E R I O A D E I D E S T A G I U

Numele si prenumele functionarului public debutant ....................................

Functia publicã..................................................................................................

Compartimentul ................................................................................................

Perioada de stagiu: de la ................................... la ......................................

Data evaluãrii ....................................................................................................

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Nota

 

 

 

 

1. Cunoasterea reglementãrilor specifice domeniului de activitate

2. Cunoasterea specificului administratiei publice

3. Capacitatea de îndeplinire a atributiilor de serviciu

4. Adaptabilitatea si flexibilitatea în îndeplinirea atributiilor

5. Rationament

6. Comunicare

7. Capacitatea de a lucra în echipã

8. Conduita în timpul serviciului

Calificativ de evaluare .......................................

Propuneri ............................................................................

Recomandãri ......................................................................

Numele si prenumele evaluatorului ..................................

Functia publicã ..................................................................

Data întocmirii ....................................................................

Semnãtura ..........................................................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea si functionarea comisiilor paritare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 18, 19 si ale art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si atributiile comisiilor paritare

SECTIUNEA 1

Organizarea comisiilor paritare

 

Art. 1. - Comisiile paritare se constituie în cadrul autoritãtilor si institutiilor publice, cu exceptia celor cu atributii în domeniul sigurantei nationale, în scopul participãrii la stabilirea mãsurilor privind conditiile de muncã, sãnãtatea si securitatea muncii functionarilor publici în timpul exercitãrii atributiilor lor si buna desfãsurare a activitãtii autoritãtilor sau institutiilor publice.

Art. 2. - (1) Comisiile paritare sunt compuse dintr-un numãr de 4-8 membri titulari, astfel:

a) 4 membri, în cazul în care autoritatea sau institutia publicã are pânã la 20 de functionari publici;

b) 6 membri, în cazul în care autoritatea sau institutia publicã are pânã la 75 de functionari publici;

c) 8 membri, în cazul în care autoritatea sau institutia publicã are peste 75 de functionari publici.

(2) Membrii comisiei paritare trebuie sã aibã calitatea de functionar public în cadrul autoritãtii sau institutiei publice în care se organizeazã comisia paritarã.

(3) Calitatea de membru în comisia paritarã este incompatibilã cu calitatea de membru al comisiei de disciplinã.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplicã în cazul în care autoritãtile sau institutiile publice au pânã la 20 de functionari publici.

Art. 3. - În alcãtuirea comisiilor paritare intrã un numãr egal de reprezentanti, desemnati dupã cum urmeazã:

a) jumãtate, de cãtre conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice;

b) jumãtate, de cãtre sindicatul reprezentativ, în conditiile legii, al functionarilor publici din cadrul autoritãtii sau institutiei publice ori prin votul majoritãtii functionarilor publici, dacã nu s-au constituit în sindicat.

Art. 4. - (1) O datã cu desemnarea membrilor titulari se desemneazã 2-4 membri supleanti, în conditiile prevãzute la art. 3.

(2) Membrii supleanti sunt titularizati în cazul în care are loc încetarea calitãtii de membru al comisiei paritare, în conditiile prevãzute la art. 13.

Art. 5. - Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va stabili prin ordin ori dispozitie perioada în care va avea.loc desemnarea reprezentantilor functionarilor publici în comisia paritarã, în conditiile prevãzute la art. 3. Ordinul ori dispozitia se afiseazã la sediul autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 6. - (1) Contestatiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici în comisia paritarã pot fi depuse de orice functionar public interesat din cadrul autoritãtii sau institutiei publice respective, în scris si motivat, în termen de douã zile lucrãtoare de la data încheierii procedurii de desemnare.

(2) Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va verifica contestatiile, iar în cazul în care le considerã întemeiate anuleazã rezultatul procedurii de desemnare, dispunând reluarea acesteia în conditiile prevãzute la art. 3.

Art. 7. - În urma finalizãrii procedurii de desemnare si a solutionãrii contestatiilor depuse membrii comisiei paritare sunt numiti prin ordin ori dispozitie a conducãtorului auto- ritãtii sau institutiei publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile comisiilor paritare

 

Art. 8. - (1) Comisia paritarã participã la stabilirea mãsurilor privind conditiile de muncã, sãnãtatea si securitatea muncii functionarilor publici în timpul exercitãrii atributiilor lor. În acest sens formuleazã propuneri care privesc:

a) organizarea eficientã a timpului de muncã al functionarilor publici;

b) formarea profesionalã a functionarilor publici;

c) mãsuri de protectie a muncii.

(2) Comisia paritarã participã la stabilirea mãsurilor care privesc buna functionare a autoritãtii sau institutiei publice în care se organizeazã. În acest sens propune mãsuri con- crete de eficientizare a activitãtii autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 9. - (1) Comisia paritarã îsi dã avizul în toate problemele de natura celor prevãzute la art. 8, precum si în orice alte situatii, la solicitarea conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice. Avizul se adoptã cu votul majoritãtii membrilor prezenti. În situatia prevãzutã la art. 16 alin. (3) avizul se adoptã cu unanimitate de voturi.

(2) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data ultimei sedinte în care s-a votat avizul comisia paritarã îl înainteazã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice.

(3) Avizul comisiei paritare are caracter consultativ si este întotdeauna dat în scris si motivat. Avizul poate fi favorabil, favorabil cu obiectiuni sau nefavorabil.

 

CAPITOLUL II

Functionarea comisiilor paritare

 

Art. 10. - (1) Membrii comisiei paritare sunt numiti pe o perioadã de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit de douã ori.

(2) Cu 30 de zile lucrãtoare înainte de data expirãrii mandatului membrilor comisiei paritare se va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare în conditiile art. 3-7.

Art. 11. - (1) Presedintele comisiei paritare va fi acel membru al comisiei care are categoria, clasa si gradul cele mai mari.

(2) În cazul în care mai multi membri ai comisiei paritare au aceeasi categorie, clasã si acelasi grad se va tine seama de vechimea fiecãrui membru în cadrul autoritãtii sau institutiei publice.

(3) În cazul în care toti membrii comisiei paritare au aceeasi categorie, clasã si acelasi grad, precum si aceeasi vechime presedintele comisiei paritare este ales prin votul majoritãtii membrilor acesteia.

Art. 12. - Presedintele comisiei paritare are urmãtoarele atributii:

a) conduce sedintele comisiei paritare;

b) coordoneazã activitatea comisiei paritare;

c) reprezintã comisia paritarã în relatia cu conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 13. - (1) Încetarea calitãtii de membru al comisiei paritare are loc în urmãtoarele situatii:

a) încetarea mandatului de membru;

b) încetarea raporturilor de serviciu în conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

c) renuntarea la calitatea de membru.

(2) Cererea de renuntare la calitatea de membru al comisiei paritare se face în scris si motivat si se înainteazã presedintelui comisiei. Cererea de renuntare produce efecte dupã 5 zile lucrãtoare de la înregistrare, dacã membrul solicitant si presedintele comisiei paritare nu au convenit ca acestea sã se producã mai repede.

Art. 14. - (1) Fiecare comisie paritarã va avea un secretar, functionar public în cadrul autoritãtii sau institutiei publice, care nu este membru al acesteia, numit de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice prin ordin ori dispozitie de constituire a comisiei.

(2) Secretarul comisiei paritare are urmãtoarele atributii:

a) înregistreazã cererea de întrunire a comisiei paritareîntr-un registru special;

b) convoacã, la solicitarea presedintelui comisiei paritare ori a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice, membrii comisiei paritare si comunicã ordinea de zi a sedintei;

c) pregãteste desfãsurarea în bune conditii a sedintei;

d) întocmeste, redacteazã si semneazã alãturi de membrii comisiei paritare procesul-verbal al sedintei;

e) redacteazã avizele emise de comisia paritarã si le înainteazã spre semnare membrilor acesteia în termen de douã zile lucrãtoare de la data la care a avut loc sedinta în care s-a votat avizul.

(3) În cazul în care secretarul comisiei paritare se aflã în imposibilitatea de a-si îndeplini atributiile conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va numi o altã pesoanã care sã îndeplineascã atributiile acestuia.

(4) Încetarea calitãtii de secretar al comisiei paritare are loc în conditiile art. 13 alin. (1) lit. b) sau prin demisie.

Art. 15. - (1) Comisia paritarã se întruneste la cererea conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice ori a presedintelui acesteia.

(2) Convocarea membrilor comisiei paritare si comunicarea ordinii de zi se fac în scris de cãtre presedintele acesteia, prin secretar, în termen de douã zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii de întrunire a comisiei paritare.

Art. 16. - (1) Comisia paritarã este valabil întrunitã în prezenta tuturor membrilor.

(2) În cazul în care din motive obiective nu pot fi prezenti toti membrii comisiei paritare sedinta se amânã la o datã stabilitã de presedintele acesteia.

(3) În cazul în care nici la data stabilitã potrivit alin. (2) nu se pot întruni toti membrii comisia paritarã se considerã valabil întrunitã în prezenta a jumãtate din numãrul membrilor sãi, cu respectarea principiului paritãtii.

Art. 17. - Comisia paritarã se întruneste în sedintã în termen de 3 zile lucrãtoare de la data comunicãrii scrise a ordinii de zi de cãtre secretarul comisiei.

Art. 18. - (1) Lucrãrile comisiei paritare se consemneazã într-un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal al sedintei comisiei paritare va cuprinde urmãtoarele:

a) data si ora la care s-a întrunit comisia paritarã;

b) ordinea de zi aprobatã de membrii comisiei paritare;

c) mentiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor comisiei paritare;

d) problemele discutate si solutiile adoptate;

e) avizul emis de comisia paritarã în urma desfãsurãrii sedintei acesteia;

f) opiniile separate;

g) numele si semnãtura membrilor care au participat la sedinta comisiei paritare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Comisiile paritare se constituie în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 20. - (1) Autoritãtile si institutiile publice vor comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici actul de constituire a comisiei paritare.

(2) Modificãrile intervenite în componenta comisiei paritare vor fi comunicate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Termenul de comunicare este de 10 zile lucrãtoare de la data constituirii, respectiv de la data modificãrii.

Art. 21. - În scopul realizãrii rolului si atributiilor care îi revin Agentia Nationalã a Functionarilor Publici coordoneazã metodologic, monitorizeazã, verificã si controleazã aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotãrâri de cãtre autoritãtile si institutiile publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.086.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea si desfãsurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 49 alin. (5), ale art. 67 si ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotãrâre reglementeazã modul de organizare si desfãsurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice, cu exceptia autoritãtilor si institutiilor publice cu atributii în domeniul sigurantei nationale.

Art. 2. - Organizarea si desfãsurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice se fac pe baza urmãtoarelor principii:

a) competitia deschisã, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricãrei persoane care îndeplineste conditiile cerute de lege pentru ocuparea functiei publice;

b) selectia dupã merit, prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea functiei publice, exclusiv pe baza rezultatelor obtinute;

c) asigurarea transparentei, prin punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la modul de desfãsurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea functiei publice;

d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectie obiective si clar definite, astfel încât orice candidat sã aibã sanse egale la ocuparea functiei publice;

e) confidentialitatea, prin garantarea protejãrii datelor personale ale candidatilor, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Concursurile pentru ocuparea functiilor publice

SECTIUNEA 1

Conditii pentru organizarea concursurilor

 

Art. 3. - (1) Concursul pentru ocuparea functiilor publice se organizeazã numai în limita posturilor rãmase vacante dupã efectuarea operatiunilor de avansare a functionarilor publici în grad, clasã si categorie, potrivit prevederilor legale, dupã asigurarea de cãtre Agentia Nationalã a Functionarilor Publici a încadrãrii într-o functie publicã corespunzãtoare a functionarului public care nu mai detine functia publicã din motive neimputabile lui, precum si dupã aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri.

(2) Operatiunile prevãzute la alin. (1) se pot efectua cu conditia comunicãrii posturilor vacante la Agentia Nationalã a Functionarilor Publici.

(3) Neîndeplinirea obligatiilor prevãzute la alin. (2) conferã dreptul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau oricãrei persoane interesate sã solicite instantei de conten- cios administrativ anularea operatiunilor prevãzute la alin. (1).

Art. 4. - (1) Conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice care organizeazã concurs poate stabili, prin ordin sau dispozitie, conditii specifice de participare pe baza cerintelor cuprinse în fisa postului pentru fiecare dintre functiile publice vacante.

(2) Pentru stabilirea conditiilor specifice potrivit prevederilor alin. (1) compartimentele de resurse umane din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice vor prezenta conducãtorilor acestora fisele posturilor vacante pentru care se organizeazã concurs.

Art. 5. - (1) Autoritãtile si institutiile publice care organizeazã concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante au obligatia de a înstiinta în scris Agentia Nationalã a Functionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizãrii concursului.

(2) Înstiintarea va cuprinde în mod obligatoriu conditiile specifice, pe baza cerintelor prevãzute în fisa postului, pentru fiecare dintre functiile publice vacante.

(3) În termen de 15 zile Agentia Nationalã a Functionarilor Publici are obligatia de a verifica în baza de date privind evidenta functiilor publice dacã existã persoane care nu mai detin functia publicã din motive neimputabile lor si care îndeplinesc conditiile prevãzute la alin. (2), pentru a fi redistribuite. În situatia în care în baza de date nu existã astfel de persoane Agentia Nationalã a Functionarilor Publici acordã aviz favorabil organizãrii concursului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de participare la concurs

 

Art. 6. - În vederea participãrii la concurs candidatii trebuie sã îndeplineascã conditiile, pentru ocuparea unei functii publice, prevãzute la art. 6 lit. a)-g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Art. 7. - (1) Intrarea în corpul functionarilor publici de carierã se face pe o functie publicã de executie care poate fi, în conditiile legii, o functie publicã de debutant sau o functie publicã definitivã ori pe o functie publicã de conducere, în conditiile legii.

(2) Intrarea în corpul functionarilor publici de carierã direct dupã absolvirea studiilor sau fãrã îndeplinirea conditiilor de vechime necesare în vederea numirii într-o functie publicã definitivã se face numai pe o functie publicã de debutant.

(3) Conditiile minime de vechime în functii publice sau în functii de specialitate, care trebuie îndeplinite pentru ocuparea unei functii publice definitive la intrarea în corpul functionarilor publici, sunt urmãtoarele:

a) pentru functiile publice de executie din categoria A, clasa a III-a, gradul 3 este necesarã o vechime în functii publice sau în functii de specialitate de cel putin 12 luni; pentru functiile publice de executie din categoria B, clasa a III-a, gradul 3 este necesarã o vechime în functii publice sau în functii de specialitate de cel putin 8 luni; pentru functiile publice de executie din categoria C, clasa a III-a, gradul 3 este necesarã o vechime în functii publice sau în functii de specialitate de cel putin 6 luni;

b) pentru fiecare dintre functiile publice de executie ierarhic superioare celor prevãzute la lit. a) vechimea în functii publice sau în functii de specialitate necesarã se majoreazã cu 2 ani pentru fiecare grad.

(4) Vechimea în functii de demnitate publicã alese sau numite ori în functii asimilate acestora se considerã vechime în functii publice.

(5) Constituie vechime în functii de specialitate perioada în care o persoanã a desfãsurat o activitate într-o functie de specialitate detinutã în afara autoritãtilor sau institutiilor publice, corespunzãtoare profesiei sau specializãrii sale, în baza unui contract individual de muncã sau ca formã individualã de exercitare a profesiei, în conditiile legii.

(6) La stabilirea conditiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul functionarilor publici se pot avea în vedere:

a) vechimea în specialitate cerutã de specificul functiei publice, cu exceptia functiilor publice de debutant;

b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea functiei publice respective;

c) necesitatea si gradul de cunoastere a unei limbi de circulatie internationalã;

d) necesitatea si nivelul cunostintelor de operare/programare pe calculator;

e) necesitatea cunoasterii limbii unei minoritãti nationale, în unitãtile administrativ-teritoriale în care persoanele apartinând unei minoritãti nationale detin o pondere de peste 20%, pentru unii functionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetãtenii.

Art. 8. - La concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante pot participa si functionarii publici care îndeplinesc urmãtoarele conditii:

a) sunt încadrati într-o autoritate sau institutie publicã într-o functie publicã de categoria, clasa si gradul functiei publice pentru care se organizeazã concursul sau îndepli- nesc conditiile de vechime stabilite pentru functia publicã vacantã;

b) au obtinut cel putin calificativul “bun” la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale;

c) îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 7 alin. (6) lit. a), b) si e), dupã caz.

Art. 9. - (1) La concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante pot participa functionarii publici care îndeplinesc urmãtoarele conditii:

a) sunt functionari publici definitivi sau îndeplinesc conditiile de vechime în specialitate pentru functia de executie corespunzãtoare;

b) au categoria, clasa si gradul functiei publice de executie corespunzãtoare functiei publice de conducere pentru care se organizeazã concursul sau au o vechime de minimum un an în gradul imediat inferior functiei publice de executie corespunzãtoare;

c) au obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din anul anterior calificativul “foarte bun” sau “exceptional”;

d) îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 7 alin. (6) lit. b)-d) si e), dupã caz.

(2) La concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante pot participa si persoanele care îndeplinesc conditiile de vechime în functii publice sau în functii de specialitate stabilite pentru functia publicã de executie corespunzãtoare functiei publice de conducere pentru care se organizeazã concursul, precum si celelalte conditii pen- tru ocuparea functiei publice de executie corespunzãtoare.

În acest caz functia publicã de executie corespunzãtoare functiei publice de conducere trebuie sã fie vacantã.

(3) Conditiile pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante din aparatul propriu al consiliilor locale sau judetene se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, respectiv al judetului, sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisiile de concurs si comisiile de solutionare

a contestatiilor

 

Art. 10. - (1) În vederea ocupãrii functiilor publice vacante pentru care se organizeazã concurs, în cadrul autoritãtilor si institutiilor publice se constituie comisii de concurs si comisii de solutionare a contestatiilor.

(2) Numirea comisiilor prevãzute la alin. (1) se face cu 45 de zile înaintea datei organizãrii concursului, prin ordin ori dispozitie a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 11. - (1) Comisiile de concurs constituite pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice sunt compuse din 3-5 membri, astfel:

a) 2-3 functionari publici care sã aibã cel putin categoria, clasa si gradul functiilor publice vacante pentru care se organizeazã concursul;

b) 1-2 persoane din afara autoritãtii sau institutiei publice care organizeazã concursul, de regulã specialisti din învãtãmântul superior de specialitate sau reprezentanti desemnati prin ordin ori dispozitie a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice coordonatoare sau ierarhic superioare.

(2) Agentia Nationalã a Functionarilor Publici poate sã desemneze un reprezentant în calitate de membru în comisiile de concurs, atunci când considerã necesar ori la solicitarea autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a concursului. Desemnarea reprezentantului se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se comunicã autoritãtii sau institutiei publice interesate o datã cu avizul pentru organizarea concursului. Reprezentantul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici face parte din categoria persoanelor prevãzute la alin. (1) lit. b).

Art. 12. - Componenta comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului, în cazul asimilãrii acestora cu functii publice, în conditiile legii, se stabileste prin decizie a primului-ministru.

Art. 13. - Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale sunt compuse din 3 membri desemnati de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice respective, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau de ministrul administratiei publice si o persoanã din afara institutiei, de regulã specialist din învãtãmântul superior de specialitate.

Art. 14. - (1) Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al prefectului, institutiilor subordonate autoritãtilor sau institutiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitãtile administrativ-teritoriale sunt compuse din 2 membri desemnati de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice respective, un membru de- semnat de autoritatea sau institutia publicã ierarhic superioarã, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si o persoanã din afara institutiei, de regulã specialist din învãtãmântul superior de specialitate.

(2) Ministrul administratiei publice poate desemna un reprezentant în calitate de membru în comisiile de concurs prevãzute la alin. (1), atunci când considerã necesar ori la solicitarea autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a  concursului. În aceastã situatie reprezentantul ministrului administratiei publice este persoana din afara institutiei, conform alin. (1).

(3) Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere ale institutiilor publice subordonate sau ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei publice sunt compuse din 2-3 membri desemnati de autoritatea sau institutia publicã ierarhic superioarã, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si, dupã caz, o persoanã din afara institutiei, de regulã specialist din învãtãmântul superior de specialitate.

Art. 15. - Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din aparatul propriu al consiliilor judetene, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al institutiilor subordonate acestora sunt compuse din 2 membri desemnati de presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, un membru desemnat de ministrul administratiei publice, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si un reprezentant al prefectului.

Art. 16. - Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale si institutiilor subordonate acestora sunt compuse din 2-4 membri desemnati de primar si un membru desemnat de prefect.

Art. 17. - (1) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale, precum si din aparatul propriu al prefectului, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a concursului, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionari- lor Publici si o persoanã din afara institutiei, de regulã specialist din învãtãmântul superior de specialitate.

(2) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul institutiilor subordonate autoritãtilor sau institutiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitãtile administrativ-teritoriale, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice, un membru desemnat de prefect si un reprezentant al autoritãtii sau institutiei publice ierarhic superioare.

(3) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al institutiilor subordonate acestora, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si un membru desemnat de ministrul administratiei publice.

(4) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale si institutiilor subordonate acestora, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de primar, un membru desemnat de prefect si un membru desemnat de presedintele consiliului judetean.

Art. 18. - (1) La lucrãrile comisiilor de concurs sau ale comisiilor de solutionare a contestatiilor poate participa, în calitate de observator, o persoanã desemnatã de organizatiile sindicale ale functionarilor publici reprezentative, conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã.

(2) În acest scop organizatiile sindicale representative ale functionarilor publici, prevãzute la alin. (1), vor întocmi anual o listã cuprinzând persoanele care pot fi desemnate ca observatori, pe care o comunicã si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) În vederea desemnãrii persoanei având calitatea de observator, în termenul prevãzut la art. 5 alin. (3) Agentia Nationalã a Functionarilor Publici va comunica acestor organizatii sindicale denumirea autoritãtilor si institutiilor publice organizatoare ale concursurilor, data, locul desfãsurãrii, precum si functiile publice vacante pentru care se organizeazã concursul.

Art. 19. - (1) Membrii comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:

a) sã aibã experientã în administratia publicã sau în domeniul specific functiei publice vacante;

b) cel putin unul dintre membrii comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor trebuie sã aibã studiile de specialitate cerute pentru ocuparea functiei publice vacante.

(2) Nu poate fi membru în comisia de concurs sau în comisia de solutionare a contestatiilor persoana care are calitatea de sot, sotie, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidati. Situatia de incompatibilitate poate fi sesizatã de persoana în cauzã, de oricare dintre candidati, de conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a concursului sau de altã persoanã interesatã. În acest caz conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice va constata situatia de incompatibilitate si va lua mãsuri de înlocuire, în termen de douã zile de la data sesizãrii, a membrului respectiv cu o persoanã care sã îndeplineascã conditiile cerute.

(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilã cu calitatea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 20. - Presedintii comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor se numesc prin actul administrativ de constituire a comisiilor, din rândul membrilor acestora.

Art. 21. - Persoana desemnatã ca observator în comisiile de concurs si în comisiile de solutionare a contestatiilor are urmãtoarele atributii:

a) asistã la lucrãrile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor;

b) întocmeste rapoarte cãtre uniunea sindicalã care a acreditat-o si, dacã este cazul, informeazã Agentia Nationalã a Functionarilor Publici cu privire la anumite aspecte constatate.

Art. 22. - Comisiile de concurs au urmãtoarele atributii principale:

a) stabilesc bibliografia de concurs si subiectele pentru proba scrisã;

b) verificã îndeplinirea conditiilor de participare la concurs de cãtre candidati;

c) selecteazã dosarele de înscriere ale candidatilor si stabilesc, în functie de modul de îndeplinire a conditiilor de participare, candidatii care vor participa la concurs;

d) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele selectiei si ale concursului pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 23. - Bibliografia de concurs se stabileste în functie de domeniul de activitate al autoritãtii sau institutiei publice si de specificul functiei publice pentru care se organizeazã concurs.

Art. 24. - Comisiile de solutionare a contestatiilor au urmãtoarele atributii principale:

a) solutioneazã contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor de înscriere si la rezultatul final al concursului;

b) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 25. - (1) Fiecare comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar care nu este membru al respectivei comisii, numit prin ordin ori dispozitie a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice respective, de regulã dintre functionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane al autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

(2) Secretarul comisiei de concurs poate avea si calitatea de secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor.

(3) Secretarul comisiei de concurs are urmãtoarele atributii principale:

a) vegheazã la respectarea procedurii de organizare si desfãsurare a concursului;

b) întocmeste, redacteazã si semneazã alãturi de membrii comisiei de concurs întreaga documentatie privind activitatea specificã acestei comisii;

c) asigurã transmiterea rezultatelor selectiei si ale concursului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;

d) îndeplineste orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfãsurare a concursului.

(4) Când functia de secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor este detinutã de o altã persoanã decât secretarul comisiei de concurs numirea acestuia se face prin ordin ori dispozitie a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice.

(5) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor îndeplineste, în mod corespunzãtor, activitãtile prevãzute la alin. (3) lit. b) si c).

Art. 26. - (1) Comisiile de concurs si comisiile de solutionare a contestatiilor îsi înceteazã activitatea dupã solutionarea contestatiilor depuse de candidati si dupã comunicarea rezultatelor finale.

(2) La încetarea activitãtii comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor au obligatia de a preda pe bazã de proces-verbal, prin secretarul comisiei, toate documentele concursului la compartimentul de resurse umane.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de organizare si desfãsurare a concursurilor

 

Art. 27. - Functiile publice vacante pentru care se organizeazã concurs se dau publicitãtii, prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel putin 30 de zile înainte de data organizãrii concursului, printr-un anunt în presa nationalã sau localã, precum si prin afisarea la sediul autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

Art. 28. - (1) Anuntul contine în mod obligatoriu:

a) denumirea si sediul autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a concursului;

b) locul, data si ora desfãsurãrii concursului;

c) denumirea, categoria, clasa si gradul functiei publice pentru care se organizeazã concurs;

d) conditiile generale de participare;

e) data pânã la care se pot depune dosarele de înscriere;

f) numãrul de telefon de unde se pot afla informatii uplimentare.

(2) În cazul în care din motive obiective nu se pot respecta data si ora desfãsurãrii concursului autoritatea sau institutia publicã are obligatia de a anunta prin aceleasi mijloace de informare prevãzute la art. 27 modificãrile intervenite în desfãsurarea concursului.

(3) Conditiile specifice aprobate prin ordin ori dispozitie a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice, precum si bibliografia se afiseazã, în termenul prevãzut la art. 27, la sediul autoritãtii sau institutiei publice, într-un loc vizibil, accesibil publicului.

Art. 29. - (1) În vederea participãrii la concurs candidatii depun dosarul de înscriere, care va contine în mod obligatoriu:

a) copie de pe actul de identitate;

b) formularul de înscriere, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;

c) copiile de pe diplomele de studii si alte acte care atestã efectuarea unor specializãri;

d) copie de pe carnetul de muncã, dacã este cazul;

e) adeverinta care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;

f) cazierul judiciar;

g) copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare, dupã caz.

(2) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însotite de documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

(3) Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor de cãtre secretarul comisiei de concurs.

Art. 30. - (1) Dosarul de înscriere se depune de cãtre candidat la secretarul comisiei de concurs, în termen de 12 zile de la data publicãrii anuntului privind organizarea concursului.

(2) În termen de 5 zile de la data expirãrii termenului de depunere a dosarului de înscriere comisia de concurs verificã îndeplinirea conditiilor cerute pentru înscrierea la concurs si întocmeste lista cuprinzând candidatii care vor putea participa.

(3) La expirarea termenului prevãzut la alin. (2) presedintele comisiei de concurs transmite, prin secretarul comisiei, rezultatul selectiei compartimentului de resurse umane, în vederea comunicãrii acestuia. Comunicarea se face în termen de 24 de ore, prin scrisoare recomandatã sau prin înstiintare scrisã luatã la cunostintã prin semnãturã.

(4) La expirarea termenului prevãzut la alin. (2) lista cuprinzând candidatii selectati se afiseazã de cãtre secretarul comisiei de concurs la sediul autoritãtii sau institutiei publice.

(5) În cazul candidatilor neselectati comunicarea prevãzutã la alin. (3) va cuprinde si motivele neselectãrii.

Art. 31. - (1) Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei pot face contestatie în termen de 5 zile de la data afisãrii listei cuprinzând candidatii selectati.

(2) În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1) comisia de solutionare a contestatiilor solutioneazã contestatiile si comunicã rezultatul acestora în conditiile art. 30 alin. (3).

Art. 32. - (1) Concursul constã în sustinerea unei probe scrise si a unui interviu.

(2) Notarea celor douã probe se face prin note de la 1 la 10.

(3) Nota finalã a concursului este datã de media aritmeticã a notelor finale acordate la cele douã probe.

(4) Nota minimã de promovare a concursului este 7.

Art. 33. - (1) Proba scrisã constã în redactarea, în prezenta comisiei de concurs, a unei lucrãri scrise sau în completarea unor teste-grilã.

(2) Numãrul subiectelor pentru lucrarea scrisã, gradul de dificultate si complexitate al acestora sau, dupã caz, al testelor-grilã se stabilesc de comisia de concurs, în concordantã cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeazã concursul.

(3) Subiectele sau testele-grilã nu pot excede bibliografiei de concurs.

(4) Subiectele sau testele-grilã vor avea ca obiect testarea cunostintelor teoretice si practice necesare pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitãtilor functiei publice respective. Pentru functiile publice de conducere subiectele vor cuprinde în m od obligatoriu si testarea aptitudinilor manageriale.

(5) Pentru ocuparea aceleiasi functii publice subiectele, respectiv testele-grilã, vor fi identice. În cazul în care datoritã numãrului mare de candidati proba scrisã se organizeazã în mai multe serii de concurs, subiectele sau testele-grilã se vor schimba la fiecare serie.

(6) Pentru asigurarea confidentialitãtii comisia de concurs stabileste subiectele sau testele-grilã cu o orã înaintea desfãsurãrii probei scrise. Acestea se închid în plicuri sigilate purtând stampila autoritãtii sau institutiei publice organizatoare a concursului. Plicul extras de candidati se deschide de presedintele comisiei de concurs la începerea sustinerii probei scrise, în fata acestora.

(7) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs în functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, respectiv al testelor-grilã.

Art. 34. - (1) Stabilirea punctajelor pentru fiecare subiect sau test-grilã se face de cãtre comisia de concurs si se comunicã prin afisare de cãtre secretarul comisiei de concurs imediat dupã încheierea probei scrise.

(2) Notarea lucrãrilor scrise sau a testelor-grilã se face separat de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs si se consemneazã în procesul-verbal.

(3) Nota finalã a probei scrise este datã de media aritmeticã a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(4) Nota minimã de promovare a probei scrise este 7.

Art. 35. - (1) Interviul se sustine, de regulã, în aceeasi zi cu proba scrisã, dar nu mai târziu de 3 zile de la data sustinerii probei scrise.

(2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebãri candidatului. Nu se pot adresa întrebãri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitate sindicalã, religie, etnie, sex, stare materialã, origine socialã.

(3) Întrebãrile si rãspunsurile la interviu se consemneazã întocmai în procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei de concurs si semnat de toti membrii acesteia.

(4) În cadrul interviului se pot testa, dacã este cazul, cunostintele de limbã strãinã, precum si cele de operare/programare pe calculator.

(5) Durata interviului se stabileste de comisia de concurs.

Art. 36. - (1) Acordarea notelor se face separat de fiecare membru al comisiei de concurs si se consemneazã în procesul-verbal.

(2) Nota finalã a interviului este datã de media aritmeticã a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(3) Nota minimã pentru promovarea interviului este 7.

Art. 37. - (1) În termen de douã zile de la sustinerea ultimei probe a concursului comisia de concurs întocmeste lista cuprinzând rezultatele candidatilor în ordine descrescãtoare a notelor finale ale concursului, cu mentiunea “admis” sau “respins” pentru fiecare candidat.

(2) Sunt declarati admisi, în limita functiilor publice scoase la concurs, candidatii care au obtinut notele finale cele mai mari, care trebuie sã fie cel putin egale cu nota minimã de promovare a concursului.

(3) În cazul în care 2 candidati au obtinut aceleasi note finale comisia de concurs departajeazã candidatii în functie de studiile si de specializãrile absolvite sau, dupã caz, în functie de rezultatele obtinute la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Comunicarea rezultatului concursului si contestarea acestuia

 

Art. 38. - (1) La expirarea termenului prevãzut la art. 37 alin. (1) presedintele comisiei de concurs transmite lista cuprinzând rezultatele candidatilor compartimentului de resurse umane, în vederea comunicãrii acestora.

Comunicarea se face în termen de 24 de ore prin scrisoare recomandatã sau prin înstiintare scrisã luatã la cunostintã prin semnãturã.

(2) La expirarea termenului prevãzut la art. 37 alin. (1) lista cuprinzând rezultatele candidatilor se afiseazã de cãtre secretarul comisiei de concurs la sediul autoritãtii sau institutiei publice.

Art. 39. - (1) În termen de 5 zile de la afisare candidatii nemultumiti pot contesta rezultatul final al concursului la comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are obligatia de a solutiona contestatiile în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).

(3) Comunicarea rezultatului contestatiei, cu mentiunea “admis” sau “respins”, se face în conditiile art. 38 alin. (1).

Art. 40. - În cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 6-a

Numirea în functii publice

 

Art. 41. - (1) Candidatii declarati admisi vor fi numiti, prin ordin ori dispozitie a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice, în functiile publice pentru care s-a organizat concursul.

(2) Actul de numire se emite în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevãzut pentru solutionarea contestatiilor de cãtre comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 42. - (1) Candidatii declarati admisi au obligatia de a depune în termenul prevãzut la art. 41 alin. (2) actele necesare în vederea numirii în functiile publice.

(2) În situatia nedepunerii actelor necesare sau a neprezentãrii în vederea numirii, conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice notificã urmãtorul candidat din lista cuprinzând rezultatele finale, întocmitã în conditiile art. 37.

(3) În cazul în care urmãtorul candidat din lista cuprinzând rezultatele finale nu a obtinut nota minimã de promovare, postul rãmâne vacant, urmând sã se organi- zeze un nou concurs în conditiile prezentei hotãrâri.

 

CAPITOLUL III

Examenele pentru acordarea claselor si gradelor

corespunzãtoare timpului lucrat în alte sectoare

de cãtre persoanele care revin în corpul

functionarilor publici dupã pãrãsirea acestuia

din motive care nu le sunt imputabile

 

Art. 43. - Examenul pentru acordarea claselor si gradelor corespunzãtoare timpului lucrat în alte sectoare de cãtre persoanele care au revenit în corpul functionarilor publici, în conditiile legii, dupã pãrãsirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile, se organizeazã în luna noiembrie a fiecãrui an de cãtre Agentia Nationalã a Functionarilor Publici.

Art. 44. - (1) În vederea participãrii la examen candidatii vor face dovada cã au pãrãsit corpul functionarilor publici pentru motive care nu le sunt imputabile.

(2) În sensul prezentei hotãrâri, sunt motive neimputabile functionarilor publici urmãtoarele:

a) eliberarea din functie în situatia în care autoritatea sau institutia publicã si-a încetat activitatea;

b) eliberarea din functie în cazul în care autoritatea sau institutia publicã a fost mutatã într-o altã localitate, iar functionarul public nu a acceptat sã o urmeze;

c) eliberarea din functie în situatia în care autoritatea sau institutia publicã si-a redus personalul ca urmare a reorganizãrii, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de functionarul public, iar Agentia Nationalã a Functionarilor Publici nu a avut posibilitatea plasãrii acestuia într-o functie publicã corespunzãtoare.

Art. 45. - (1) Cererile de înscriere la examenul pentru acordarea claselor corespunzãtoare timpului lucrat în alte sectoare, însotite de documentele care sã justifice participarea la examen, se depun de functionarii publici interesati la conducãtorul autoritãtii sau institutiei publice în care îsi desfãsoarã activitatea.

(2) Cererile de înscriere, însotite de copii de pe dosarele profesionale si de pe carnetele de muncã apartinând functionarilor publici care îndeplinesc conditiile de participare la examen, se înainteazã de cãtre autoritãtile si institutiile publice respective Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pânã la data de 30 august a fiecãrui an.

(3) În urma verificãrii actelor prevãzute la alin. (2) Agentia Nationalã a Functionarilor Publici comunicã autoritãtilor si institutiilor publice interesate, pânã la data de 15 septembrie a fiecãrui an, numele functionarilor publici îndreptãtiti sã participe la examen, precum si data, locul si ora organizãrii acestuia.

Art. 46. - (1) Bibliografia pentru examen se stabileste de Agentia Nationalã a Functionarilor Publici pe baza propunerilor autoritãtilor sau institutiilor publice în cadrul cãrora îsi desfãsoarã activitatea functionarii publici care participã la examen, în functie de domeniul de activitate al autoritãtii sau institutiei publice si de specificul functiei publice.

(2) Bibliografia stabilitã se comunicã autoritãtilor sau institutiilor publice interesate de cãtre Agentia Nationalã a Functionarilor Publici pânã la data de 30 septembrie a fiecãrui an si se afiseazã la sediul acesteia.

Art. 47. - (1) Comisia de examen pentru acordarea claselor si gradelor corespunzãtoare timpului lucrat în alte sectoare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor se numesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 5 zile înainte de data sustinerii examenului.

(2) Comisia de examen este compusã din:

a) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

b) un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice;

c) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

d) un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor este compusã din: un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

(4) Prevederile art. 19-22 si ale art. 24-26 se aplicã în mod corespunzãtor.

Art. 48. - Examenul se desfãsoarã în conformitate cu procedura prevãzutã la art. 32-35.

Art. 49. - (1) În termen de douã zile de la sustinerea ultimei probe comisia de examen centralizeazã rezultatele, întocmeste pe baza notelor obtinute lista cuprinzând functionarii publici care au promovat examenul si stabileste clasele si gradele care se vor acorda acestora.

(2) Stabilirea claselor si gradelor se face prin acordarea unui grad pentru fiecare perioadã de activitate neîntreruptã de 2 ani desfãsuratã în alte sectoare.

(3) Secretarul comisiei de examen va comunica în scris candidatilor nota finalã, cu mentiunea “admis” sau “respins”, precum si clasa si gradul acordate.

(4) Contestarea rezultatelor examenului se face în conformitate cu prevederile art. 39 si 40.

Art. 50. - Lista cuprinzând functionarii publici care au promovat examenul se înainteazã presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în vederea eliberãrii unui certificat care sã ateste acordarea claselor si gradelor corespunzãtoare timpului lucrat în alte sectoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 51. - Conducãtorii autoritãtilor sau institutiilor publice pot stabili, pentru fiecare dintre probele de concurs prevãzute la art. 32, o anumitã pondere, în functie de gradul de interes acordat acesteia.

Art. 52. - (1) Autoritãtile si institutiile publice vor transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici lista cuprinzând functionarii publici numiti în urma concursurilor si examenelor, în termen de cel mult 15 zile de la numirea acestora, si vor arhiva, în conditiile legii, documentele rezultate în urma concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice.

(2) Autoritãtile si institutiile publice vor respecta caracterul confidential al datelor personale ale candidatilor si vor asigura accesul la informatiile privind organizarea si desfãsurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice, numai cu respectarea prevederilor legale.

Art. 53. - Membrii comisiilor de concurs, comisiilor de examen si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor, precum si persoanele desemnate în calitate de observator au obligatia de a respecta caracterul confidential al datelor personale ale candidatilor.

Art. 54. - (1) Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul autoritãtilor si institutiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de instanta de contencios administrativ.

(2) Încãlcarea dispozitiilor prezentei hotãrâri atrage rãspunderea disciplinarã, materialã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate, în conditiile legii.

Art. 55. - În scopul realizãrii rolului si atributiilor ce îi revin Agentia Nationalã a Functionarilor Publici coordoneazã metodologic, monitorizeazã, verificã si controleazã aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotãrâri de cãtre autoritãtile si institutiile publice.

Art. 56. - (1) Concursurile organizate pentru ocuparea unor functii publice, cu respectarea prevederilor legale, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri sunt valabile.

(2) Concursurile pentru ocuparea unor functii publice, aflate în curs de desfãsurare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se vor finaliza în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data organizãrii lor.

Art. 57. - Dispozitiile prezentei hotãrâri se aplicã si concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere de secretar al comunei, orasului sau subdivi- ziunii administrativ-teritoriale a municipiului, respectiv de secretar general al judetului si secretar general al aparatului propriu de specialitate al prefectului, cu exceptia dispozitiilor referitoare la componenta comisiilor de concurs si la numirea în functia publicã, care sunt cele prevãzute de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 58. - Pentru participarea la lucrãrile comisiei de concurs sau de examen, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor membrii acestora, care sunt angajati ai altor autoritãti sau institutii publice decât cele care organizeazã concursul ori examenul, au dreptul la o indemnizatie reprezentând 20% din indemnizatia sau salariul de bazã al conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice organizatoare.

Art. 59. - Lista prevãzutã la art. 18 alin. (2) se comunicã Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 60. - Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 61. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.087.

 

ANEXÃ

 

Institutia ........................................................

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Postul solicitat:

Date personale:

Nume: Prenume:

Adresa: Numãr de telefon:

Data nasterii: Locul nasterii:

Starea civilã: Copii:

Stagiu militar:

 

Studii generale si de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

 

Institutia

Perioada

Diploma obtinutã

 

Studii superioare de scurtã duratã:

Institutia

Perioada

Diploma obtinutã

 

Studii superioare de lungã duratã:

Institutia

Perioada

Diploma obtinutã

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Institutia

Perioada

Diploma obtinutã

 

Alte tipuri de studii:

Institutia

Perioada

Diploma obtinutã

 

Limbi strãine (slab, bine, foarte bine)*):

 

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va mentiona si limba maternã, acolo unde este cazul.

Cunostinte de operare pe calculator:

Cariera profesionalã:

 

Perioada

Institutia/Firma

Functia detinutã

Principalele responsabilitãti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncã (se vor mentiona calificativele acordate la evaluarea performantelor profesionale în ultimii 2 ani, dacã este cazul):

Persoane de contact pentru recomandãri:

 

Nume si prenume

Institutia

Functia

Numãr de telefon

 

 

Declar pe propria rãspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, cã datele furnizate în acest formular sunt adevãrate, cã îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 6 lit. a)-g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si cã nu mã aflu în una dintre situatiile de incompatibilitate prevãzute la art. 56-58 din aceeasi lege.

 

Data .......................................................

Semnãtura ............................................