MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 712         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Joi, 8 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

608. - Lege privind evaluarea conformitătii produselor

 

861. - Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea conformitătii produselor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

305. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei pentru aprobarea Instructiunilor de acordare a titlului de parc industrial

 

            Rectificări

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind evaluarea conformitătii produselor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformitătii si supravegherea pietei pentru  produsele introduse pe piată si/sau utilizate în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Produsele din domeniul reglementat se introduc pe piată si se utilizează numai dacă satisfac cerintele esentiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile si dacă sunt marcate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.

Art. 3. - Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului si echipamentelor speciale care privesc apărarea si siguranta natională, produsele din domenii reglementate prin legi, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege, precum si produsele din domeniile reglementate, stabilite prin conventii si acorduri internationale la care România este parte.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) acord european privind evaluarea conformitătii – acord care se încheie între Uniunea Europeană si fiecare dintre tările asociate si care prevede recunoasterea reciprocă a rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare a conformitătii;.

b) acreditare - procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;

c) autoritate competentă - organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

d) cerintă esentială - cerintă care are în vedere, în special, protectia sănătătii, securitatea utilizatorilor, protectia proprietătii si a mediului, astfel cum este prevăzută în actele normative în vigoare;

e) certificare a conformitătii - actiune a unei terte părti care dovedeste existenta încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

f) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indică existenta încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

g) declaratie de conformitate - procedura prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs este conform conditiilor specificate;

h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităti ori pentru rezultatele acestora; termenul este generic si include standarde, specificatii tehnice, coduri de bună practică si reglementări;

i) domeniu reglementat - ansamblul activitătilor economice si al produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind conditiile de introducere pe piată si de utilizare;

j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă confirmă că un laborator, un organism de certificare sau de inspectie satisface conditiile pentru a efectua o procedură de evaluare a conformitătii, prevăzută de o reglementare tehnică;

k) evaluare a conformitătii - activitatea al cărei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului că sunt îndeplinite conditiile specificate;

l) inspectie - evaluare a conformitătii prin observare si rationament, însotite, după caz, de măsurare, încercare sau comparare;

m) importator - orice persoană fizică sau juridică cu sediul în România, care introduce pe piată un produs provenit dintr-o altă tară;

n) introducere pe piată a unui produs - actiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii si/sau utilizării;

o) încercare - operatiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordantă cu o procedură specificată;

p) marcaj de conformitate - simbol care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piată si/sau de utilizare, pe un produs, pe ambalajul acestuia si/sau pe documentele însotitoare si care are semnificatia conformitătii produsului cu toate cerintele aplicabile, prevăzute în reglementările tehnice:

CE - marcaj european de conformitate;

CS - marcaj national de conformitate;

q) notificare - procedura prin care autoritatea competentă informează autoritatea ce gestionează Registrul organismelor notificate cu privire la organismele desemnate pentru a evalua conformitatea produselor conform prevederilor din reglementările tehnice specifice;

r) organism de certificare - organism independent fată de clientul lui si alte părti interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării si supravegherii conformitătii;

s) organism notificat - laborator de încercări, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspectie, persoană juridică cu sediul în România, care a fost desemnat de o autoritate competentă să efectueze evaluarea conformitătii într-un domeniu reglementat si care este înscris în Registrul organismelor notificate;

t) producător - persoană responsabilă pentru proiectarea si realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piată, în numele său; responsabilitătile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piată sub nume propriu;

u) reprezentant autorizat al producătorului – persoană juridică împuternicită de producător să actioneze în numele acestuia;

v) standard european armonizat - standard european adoptat sub incidenta unui mandat al Comisiei Europene si care transformă cerintele esentiale de securitate în specificatii tehnice pentru produsele din domeniul reglementat;

w) securitate - stare a unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele sau de a provoca pagube mediului si/sau proprietătii este limitat la un nivel acceptabil;

x) supravegherea pietei - ansamblul măsurilor, resurselor si structurilor institutionale adecvate prin care autoritătile competente asigură si garantează în mod impartial că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea produselor introduse pe piată si cu respectarea principiului liberei concurente.

 

CAPITOLUL II

Reglementări tehnice

 

Art. 5. - (1) În scopul asigurării securitătii vietii si sănătătii populatiei, precum si al protejării mediului si a proprietătii, autoritătile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internationale privind libera circulatie a bunurilor în comertul intern si international.

(2) Reglementările tehnice se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 6. - Reglementările tehnice prevăd, în principal:

a) definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1;

b) grupele de produse din domeniile reglementate pentru care se aplică evaluarea conformitătii;

c) grupele de produse din domeniile reglementate pentru care nu se aplică evaluarea conformitătii;

d) cerintele esentiale;

e) procedurile pentru evaluarea conformitătii produselor;

f) continutul dosarului tehnic si documentele ce atestă conformitatea cu cerintele esentiale;

g) cerintele minime pentru evaluarea organismelor desemnate să realizeze evaluarea conformitătii produselor cu cerintele esentiale;

h) regulile de aplicare a marcajului de conformitate, dacă este cazul;

i) cerintele privind supravegherea pietei.

Art. 7. - (1) Reglementările tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel national, care conferă prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale.

(2) În scopul adoptării standardelor europene armonizate autoritătile competente asigură mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Art. 8. - Autoritătile competente vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând standardele adoptate prevăzute la art. 7.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea conformitătii

 

Art. 9. - Principiile pe care se bazează procesul de evaluare a conformitătii sunt:

a) competentă si impartialitate;

b) transparentă si credibilitate;

c) independentă fată de posibila predominare a oricăror interese specifice;

d) asigurarea confidentialitătii si păstrarea secretului profesional;

e) reprezentarea intereselor publice;

f) contributia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor.

Art. 10. - Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piată si/sau de utilizarea produselor din domeniul reglementat, are obligatia să asigure:

a) proiectarea si realizarea produselor, respectând cerintele esentiale;

b) întocmirea si detinerea dosarului tehnic, în forma, scopul si pe perioada prevăzute de reglementările tehnice;

c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitătii produselor cu cerintele esentiale, prevăzute de reglementările tehnice;

d) întocmirea declaratiei de conformitate, detinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea, după caz;

e) aplicarea marcajului de conformitate, după caz.

Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, detinerea documentelor care atestă conformitatea si prezentarea acestor documente, la cererea autoritătilor responsabile cu supravegherea pietei, se află în sarcina importatorului.

Art. 12. - Conformitatea produselor cu cerintele esentiale este atestată prin declaratia de conformitate întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prin rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare sau inspectie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, si prin marcajul de conformitate, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 13. - Evaluarea conformitătii produselor din domeniul reglementat cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice, dacă procedura de evaluare impune interventia unui organism independent fată de clientii lui si alte părti interesate, se face de către organisme desemnate de autoritătile competente.

Art. 14. - Cerintele minime, ce trebuie îndeplinite de organismele prevăzute la art. 13, pentru a fi recunoscute de către autoritatea competentă, în vederea desemnării, sunt:

a) disponibilitate de personal si echipamente;

b) independentă si impartialitate în relatiile directe si indirecte;

c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformitătii;

d) asigurarea confidentialitătii, păstrarea secretului profesional si integritatea;

e) detinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege.

Art. 15. - Organismele desemnate trebuie să îndeplinească permanent toate cerintele initiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea.

Art. 16. - Organismele desemnate să realizeze procedurile de evaluare a conformitătii, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice, trebuie să fie în prealabil acreditate de organismul national de acreditare.

Art. 17. - (1) Desemnarea organismelor se face în aza certificatului de recunoastere emis de autoritatea competentă.

(2) Certificatul de recunoastere contine cel putin următoarele informatii:

a) denumirea autoritătii competente care a decis desemnarea;

b) datele de identificare a organismului desemnat, inclusiv numărul de înregistrare al acestuia în Registrul organismelor notificate;

c) domeniul pentru care se face desemnarea;

d) data emiterii.

Art. 18. - (1) Organismele se consideră desemnate si actionează conform prevederilor reglementărilor tehnice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către autoritatea competentă a listei cuprinzând organismele notificate.

(2) Lista cuprinzând organismele notificate va fi actualizată ori de câte ori va fi necesar.

Art. 19. - (1) Procedurile pentru evaluarea conformitătii depind de gradul de complexitate al produsului si de riscul estimat la utilizarea acestuia.

(2) Reglementarea tehnică prevede, pentru fiecare categorie de produse din domeniul reglementat, una sau o combinatie adecvată a următoarelor proceduri:

a) controlul intern;

b) examinarea de tip;

c) conformitatea cu tipul;

d) asigurarea calitătii productiei;

e) asigurarea calitătii produsului;

f) verificarea produsului;

g) verificarea unitătii de produs;

h) asigurarea calitătii.

Art. 20. - (1) În perioada de tranzitie, până în momentul semnării acordului european privind evaluarea conformitătii, marcajul national de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice române, specifice, aplicabile, este marcajul de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În această perioadă de tranzitie se recunoaste marcajul european de conformitate CE, în conditiile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile produsului. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 21. - Marcajul de conformitate se aplică, conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, usor lizibil si de nesters, direct pe produs, pe instructiunile ce însotesc produsul sau pe o placă de marcaj atasată produsului astfel încât să nu poată fi detasată.

Art. 22. - (1) Marcajul de conformitate CS este urmat de numărul de identificare al organismului desemnat care a evaluat conformitatea produsului, atunci când această cerintă este prevăzută în reglementările tehnice aplicabile produsului.

(2) Marcajul de conformitate CE este urmat, după caz, de numărul de identificare al organismului desemnat care a evaluat conformitatea produsului, număr atribuit acestuia de Comisia Europeană.

Art. 23. - Este interzisă aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate prevăzute de prezenta lege.

 

CAPITOLUL IV

Notificarea natională

 

Art. 24. - Notificarea natională este efectuată de autoritătile competente care au desemnat si care au obligatia de a solicita înscrierea organismelor desemnate în Registrul organismelor notificate.

Art. 25. - (1) Certificatul de recunoastere se retrage de către autoritatea competentă atunci când organismul desemnat nu mai îndeplineste una dintre cerintele initiale ce au stat la baza emiterii certificatului de recunoastere si a desemnării.

(2) Retragerea certificatului de recunoastere impune retragerea notificării, precum si radierea din Registrul organismelor notificate si respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) si (2).

(3) Retragerea notificării nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de organismul notificat anterior datei retragerii notificării.

Art. 26. - Registrul organismelor notificate este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii produselor.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea pietei

 

Art. 27. - Supravegherea pietei este în responsabilitatea si în subordonarea autoritătilor competente, care asigură un sistem eficient si efectiv de supraveghere si control atât pentru produsele din domeniile reglementate, cât si pentru evaluarea conformitătii produselor din aceste domenii.

Art. 28. - Autoritătile competente nominalizează în reglementările tehnice structurile responsabile cu supravegherea pietei.

Art. 29. - Structurile responsabile cu supravegherea pietei trebuie să detină resursele si autoritatea necesare pentru exercitarea activitătilor de supraveghere, să asigure competenta si integritatea profesională a personalului lor si să actioneze independent si nediscriminatoriu.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 30. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati.

Art. 31. - (1) Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. b), c) si d), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control al autoritătii competente împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect;

d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere.

(2) Sanctiunile prevăzute în prezenta lege se aplică de către organul de control împuternicit de autoritatea competentă si nominalizat în reglementările tehnice.

(3) Cuantumul amenzilor va fi reactualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 32. - Contraventiilor prevăzute la art. 31 alin. (1)  le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii produselor. În acest scop în cadrul Ministerului Industriei si Resurselor se înfiintează o structură corespunzătoare.

Art. 34. - (1) În termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Industriei si Resurselor va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor împreună cu Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor supune spre aprobare Guvernului modificările corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei legi, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.

Art. 35. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 36. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrară se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 608.

 

ANEXA Nr. 1

 

DOMENII REGLEMENTATE*)

 

1. Echipamente de joasă tensiune

2. Recipiente sub presiune

3. Jucării

4. Materiale si produse pentru constructii

5. Compatibilitatea electromagnetică

6. Masini industriale

7. Echipamente de protectie personală

8. Aparate de cântărit cu functionare neautomată

9. Aparatură medicală activă implantabilă

10. Arzătoare cu combustibili gazosi

11. Cazane pentru apă caldă

12. Explozibili utilizati în scopuri civile

13. Aparatură medicală

14. Medii potential explozive

15. Ambarcatiuni de agrement

16. Ascensoare

17. Echipamente de refrigerare

18. Echipamente sub presiune

19. Echipamente terminale de telecomunicatii

20. Echipamente medicale de diagnosticare in vitro

21. Echipamente terminale de radio si telecomunicatii

22. Ambalaje si deseuri de ambalaje.

 


*) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 2

 

MARCAJUL CS

 

Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentată în figura următoare:

 

CS

 

NOTĂ:

- fontul (stilul literei) - Times New Roman, corp 36;

- diametrul cercului - ż 20 mm;

- litera “C” simbolizează cerinta esentială;

- litera “S” simbolizează securitate.

În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele C si S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

 

ANEXA Nr. 3

 

MARCAJUL C E

 

Marcajul de conformitate CE constă din initialele “CE” având următoarea formă:

 

În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele C si E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind evaluarea conformitătii produselor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 861.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de acordare a titlului de parc industrial

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

având în vedere dispozitiile art. 3 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. A.n) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei,

emite prezentul ordin.

 

Articol unic. - Se aprobă Instructiunile de acordare a titlului de parc industrial, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul dezvoltării si prognozei,

Mihai David,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 305.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de acordare a titlului de parc industrial

 

Art. 1. - Titlul de parc industrial se acordă, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, denumită în continuare ordonantă, în vederea realizării următoarelor scopuri:

a) crearea si dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie;

b) cresterea calitătii si competitivitătii produselor realizate;

c) cresterea capacitătii de export si reducerea importurilor de produse industriale;

d) crearea în ritm accelerat de noi locuri de muncă;

e) dezvoltarea de activităti care să determine angajarea personalului cu înaltă calificare;

f) cresterea gradului de pregătire profesională a personalului angajat în parcurile industriale;

g) desfăsurarea de activităti în concordantă cu obiectivele de dezvoltare regională;

h) cresterea volumului investitiilor străine.

Art. 2. - (1) În vederea constituirii si pentru a asigura buna functionare a unui parc industrial se poate colabora în una dintre următoarele forme:

a) asociere între diferite persoane fizice si/sau juridice în vederea constituirii societătii-administrator, situatie în care terenul aferent parcului industrial este  adus de către unul sau mai multi asociati în patrimoniul societătii-administrator;

b) asociere între consilii locale si societăti-administrator prin transmiterea terenului aferent parcului industrial în folosinta societătii-administrator; în această situatie consiliile locale stabilesc modul în care acest teren poate fi pus la dispozitie agentilor economici care desfăsoară activităti specifice parcurilor industriale;

c) alte forme de colaborare între persoane juridice interesate.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. a) societatea administrator stabileste, în vederea bunei functionări a parcului industrial, formele colaborării cu partenerii enumerati la art. 1 alin. (4) din ordonantă.

Art. 3. - (1) În vederea obtinerii titlului de parc industrial societatea-administrator depune la Ministerul Dezvoltării si Prognozei o cerere însotită de documentatia alcătuită din următoarele documente sau declaratii ale persoanei îndreptătite să reprezinte societatea-administrator:

a) documente si/sau informatii prin care se face dovada accesului la un drum national sau european, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonantă;

b) declaratie continând motivarea detaliată a constituirii unui parc industrial pe o suprafată mai mică de 10 hectare, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonantă;

c) titlul de proprietate, în copie, sau orice alte documente, în copie, prin care se face dovada îndeplinirii de către terenul aferent a conditiei prevăzute la art. 2 alin. (1)  lit. c) din ordonantă;

d) declaratie prin care se certifică îndeplinirea de către terenul aferent a conditiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din ordonantă; conditia nu este îndeplinită în cazul în care există o cerere de retrocedare a terenului aferent parcului industrial sau asupra unei părti din acesta;

e) studiu de fezabilitate;

f) acordul autoritătii administratiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial, sub forma avizului directiei de specialitate a consiliului local din unitatea administrativ-teritorială în care se realizează parcul industrial;

g) prezentarea caracteristicilor ariei aflate pe o rază de 100 km în jurul parcului industrial:

- infrastructura tehnică: drumuri nationale, calitatea transportului pe căile ferate, aeroporturi si relatii aeriene internationale, sisteme de telecomunicatii, resurse de apă, canalizare, energie electrică, gaz metan, precum si calitatea utilitătilor;

- infrastructura economică: servicii bancare, centre de afaceri, centre de conferinte, servicii de consultantă;

- educatia si cercetarea: universităti, institute de cercetare, licee, colegii;

- mediu: conditiile de locuire, servicii de salubritate, rata criminalitătii, arii comerciale organizate modern, facilităti turistice, posibilitatea creării unui mediu atractiv pentru investitori;

- institutii social-culturale: teatre, operă, muzee, cluburi, arene sportive;

h) copie de pe actul constitutiv;

i) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului teritorial;

j) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

k) adresa societătii-administrator, numerele de telefon si fax, adresa de e-mail.

(2) Ministerul Dezvoltării si Prognozei poate realiza modelul cererii pentru eliberarea titlului de parc industrial pe pagina de Internet a acestui minister; în această situatie societătile-administrator vor completa cererea cu informatiile solicitate în modelul respectiv.

Art. 4. - Nu poate fi societate-administrator societatea comercială care este în procedură de dizolvare voluntară sau de drept, de lichidare, de reorganizare judiciară sau de faliment.

Art. 5. - Îndeplinirea de către terenul aferent parcului industrial a conditiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din  ordonantă este demonstrată prin prezentarea căii optime de acces la un drum national sau european, astfel:

a) descrierea detaliată a căii optime de acces;

b) numărul si categoria drumurilor care compun calea de acces;

c) starea prezentă a acestor drumuri si existenta unor eventuale lucrări sau proiecte de îmbunătătire a lor, cu finantare internă si/sau internatională;

d) distantele în kilometri pentru fiecare portiune de drum;

e) o hartă pe care să fie evidentiată calea optimă de acces la drumuri si care să contină evidentieri ale infrastructurii feroviare, portuare sau aeroportuare, în situatia în care această cale de acces prezintă interes pentru parcul industrial.

Art. 6. - (1) În vederea constituirii unui parc industrial pe o suprafată de teren mai mică decât cea prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonantă este necesară prezentarea activitătilor care urmează să se desfăsoare în parcul industrial, suprafata de teren aferentă parcului industrial si motivatia reducerii suprafetei de teren în raport cu activitătile preconizate a fi desfăsurate.

(2) Ministerul Dezvoltării si Prognozei verifică, la cel  putin un an de la acordarea titlului de parc industrial în conditiile alin. (1), dacă în parcul industrial respectiv se realizează activitătile care au justificat constituirea unui parc industrial pe o suprafată mai mică de 10 hectare.

(3) În situatia în care se constată că nu se realizează activitătile precizate la alin. (1) ministrul dezvoltării si prognozei poate să retragă, prin ordin, titlul de parc industrial,  în conditiile art. 10 din ordonantă.

(4) Alin. (1)-(3) se aplică si în cazul parcurilor industriale prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonantă.

Art. 7. - (1) În vederea acordării titlului de parc indusrial se constituie o comisie de analiză si evaluare, denumită în continuare comisie, alcătuită din 3 membri, dintre care 2 sunt reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării si Prognozei si unul este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

(2) Numirea membrilor comisiei se realizează prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei.

(3) Ministerul Dezvoltării si Prognozei asigură secretariatul comisiei.

Art. 8. - (1) Comisia primeste, la sediul Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cererea si documentatia în vederea analizei si evaluării.

(2) În situatia în care documentatia nu este completă, comisia poate amâna analiza si evaluarea documentatiei privind acordarea titlului de parc industrial si poate solicita deponentului completarea acesteia.

(3) Societatea-administrator este obligată să transmită comisiei, în termen de 3 zile de la primirea solicitării, documentele si declaratiile necesare completării documentatiei.

(4) Comisia prezintă ministrului dezvoltării si prognozei, în termen de 20 de zile de la primirea cererii si documentatiei complete, un referat privind rezultatele analizei efectuate; referatul stă la baza ordinului prin care se acordă titlul de parc industrial.

(5) Ministrul dezvoltării si prognozei poate solicita comisiei, în termen de 10 zile de la primirea primului referat, reanalizarea cererii si documentatiei depuse de către societatea-administrator; comisia va prezenta ministrului dezvoltării si prognozei un nou referat în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia.

Art. 9. - (1) Ministrul dezvoltării si prognozei poate accepta sau respinge cererea de acordare a titlului de parc industrial.

(2) Acceptarea cererii este temeiul pentru acordarea titlului de parc industrial, prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei, în termen de 45 de zile de la depunerea cererii si documentatiei complete.

(3) Prin ordin se stabilesc:

a) perimetrul si vecinătătile zonei, strict delimitate, în care se constituie parcul industrial;

b) denumirea societătii-administrator si numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) activitătile preconizate a fi desfăsurate în parcul industrial, în situatia în care acesta este constituit pe o suprafată mai mică de 10 hectare.

(4) Studiul de fezabilitate si graficul de realizare a lucrărilor pentru realizarea investitiilor prevăzute la art. 7 din ordonantă, detaliat pentru primul an de la acordarea titlului de parc industrial, sunt anexe la ordin si fac parte integrantă din acesta.

Art. 10. - (1) În situatia respingerii cererii Ministerul  Dezvoltării si Prognozei va aduce la cunostintă societătii administrator care a solicitat acordarea titlului de parc industrial, în termen de 45 de zile de la depunerea cererii si documentatiei complete, motivele care au determinat respingerea acesteia.

(2) Societatea-administrator căreia i s-a respins cererea de acordare a titlului de parc industrial poate depune o nouă cerere după cel putin 3 luni de la depunerea primei cereri.

Art. 11. - În vederea exploatării parcului industrial societatea-administrator poate să înstrăineze sau să transmită în folosintă către agentii economici din parcul industrial loturi de teren si/sau constructii din acesta.

Art. 12. - (1) Retragerea titlului de parc industrial, în conditiile art. 10 alin. (1) din ordonantă, se dispune prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei.

(2) Ministerul Dezvoltării si Prognozei analizează, pe baza rapoartelor depuse trimestrial de către societătile - administrator, activitătile realizate în parcurile industriale, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din ordonantă.

(3) Ministerul Dezvoltării si Prognozei va anunta în scris societatea-administrator aflată în situatia descrisă la alin. (1) că se află în situatia de a i se retrage titlul de parc industrial.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, se fac următoarele rectificări:

- la art. I pct. 16 - art. 12 lit. e), rândul 6, se elimină virgula după expresia “…de constructii noi…”;

- la art. I pct. 26 - art. 25 2 alin. (1), rândul 2, se elimină prepozitia lrpentru” după expresia “…urbanism si..”;

- la anexa nr. 1 lit. A “Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.”, cap. II “Piese desenate”, la pct. 1.1, prima liniută, în loc de “vizată” se va citi “vizat” si la pct. 1.2, prima liniută, în loc de levizată” se va citi l.vizat”.

În Legea nr. 489/2001 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 octombrie 2001, se face următoarea rectificare:

- la art. 2 alin. (3), în loc de “(3) Echivalentul în valută al plătii în lei…” se va citi “(3) Echivalentul în valută al părtii în lei…”.

În Legea nr. 490/2001 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Transport Bucuresti pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucuresti - B, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 11 octombrie 2001, se face următoarea rectificare:

- la art. 2 alin. (3), în loc de “(3) Echivalentul în valută al plătii în lei…” se va citi “(3) Echivalentul în valută al părtii în lei…”.