MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 720         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

883. - Decret privind eliberarea din functie a unui adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

145. - Ordonantă de urgentă pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.103. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor si penalitătilor de întârziere, si aprobarea modelului Declaratiei-inventar privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui adjunct

al directorului Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 12 noiembrie 2001 domnul Mircea Gheordunescu se eliberează din functia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2001.

Nr. 883.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenele de 6 luni prevăzute la art. 21 alin. (1) si la art. 40, termenul de 18 luni prevăzut la art. 22, precum si termenul de un an prevăzut la art. 46  alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, prelungite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, se prelungesc cu 3 luni.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 145.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor si penalitătilor de întârziere, si aprobarea modelului Declaratiei-inventar privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. III din Ordonanta Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor si penalitătilor de întârziere, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul Declaratiei-inventar privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali, precum si instructiunile de întocmire si depunere prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. 2 si 6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorările de întârziere, aprobate prin Ordinul

ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 620/1997, cu modificările si completările ulterioare, pct. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea si scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.051/1997.

Art. 4. - Directia generală de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia contabilitătii publice, Directia Generală a Vămilor si unitătile sale teritoriale, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile lor subordonate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 2.103.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor si penalitătilor de întârziere

 

1. Referitor la art. 8, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001

1.1. Debitorii sunt obligati să facă plata obligatiilor bugetare distinct, pe fiecare impozit, taxă, contributie sau pe alte venituri bugetare, inclusiv pe majorări de întârziere aferente si penalităti de orice fel, în următoarea ordine:

a) obligatii bugetare cu termene de plată în anul curent;

b) obligatii bugetare datorate si neachitate până la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii;

c) obligatii bugetare reprezentând majorări de întârziere si penalităti de întârziere aferente obligatiilor bugetare, datorate si neachitate până la data de 31 decembrie a anului precedent;

d) obligatii bugetare cu termene de plată viitoare.

Prin termene de plată a obligatiilor bugetare se întelege termene de plată scadente stabilite prin acte normative, respectiv prin legi specifice sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, pentru cele care nu au termene de plată prevăzute de lege, precum si cele stabilite prin acte de verificare a modului de determinare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare sau prin grafice de acordare a înlesnirilor la plată, întocmite sau aprobate, conform legii, după caz, de organele competente ale creditorilor bugetari.

A. În categoria obligatiilor bugetare cu termene de plată în anul curent se cuprind:

1. sumele datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligatiilor bugetare pentru care s-au aprobat esalonări si/sau amânări la plată, precum si majorările datorate si calculate conform legii;

2. penalitătile datorate si calculate conform legii, precum si amenzile stabilite de organele competente prin documente de constatare sau de verificare si/sau procese-verbale de constatare a contraventiei, întocmite conform legii;

3. impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare, cu termene scadente în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului curent, atât cele declarate de debitori, cât si cele stabilite de organele de specialitate prin documente de impunere, potrivit legii;

4. majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, pentru care se stabilesc termene de plată în anul curent de organele competente, aferente obligatiilor bugetare neachitate prevăzute la pct. 3.

Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere se stabilesc de organele competente ale creditorilor bugetari, pe baza evidentei pe plătitori, prin procese-verbale de

stabilire a majorărilor de întârziere si a penalitătilor, conform modelului prezentat în anexa la prezentele norme metodologice;

5. diferente de impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare, precum si majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora, calculate si stabilite de organele competente prin acte de verificare si control, conform legii, indiferent de perioada la care se referă.

B. În categoria obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent se cuprind obligatiile bugetare datorate si neachitate la scadentă ori la termenele de plată stabilite conform legii, reprezentând impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare din anii precedenti, inclusiv penalităti si amenzi neachitate în termen si pentru care nu s-au acordat înlesniri la plată conform legii.

C. În categoria majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare datorate si.neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent se cuprind majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestor obligatii, calculate până la data de 31 decembrie a anului precedent, precum si majorările de întârziere calculate până la data stingerii acestor obligatii.

D. În categoria obligatiilor bugetare cu termene de plată viitoare se cuprind sumele definite la lit. A.1, A.2, A.3 si A.5 cu termene de plată ulterioare datei plătii.

1.2. În cazul în care plata se face prin virament bancar, debitorii sunt obligati să întocmească documentul de plată pentru fiecare impozit, taxă, contributie si alte venituri bugetare, specificând termenul de plată si natura obligatiei definite conform pct. 1.1.

În situatia în care debitorul nu respectă prevederea de mai sus, creditorul bugetar va efectua stingerea obligatiei bugetare în ordinea prevăzută la pct. 1.1.

În conditiile în care la acelasi termen de plată sunt concurente mai multe obligatii bugetare, iar debitorul nu le poate îndestula pe toate din disponibilitătile bănesti, plata se va face în ordinea prevăzută la pct. 1.1.

În situatia în care debitorul nu efectuează plata obligatiilor bugetare conform prevederilor pct. 1.1, organul fiscal competent va proceda la stingerea obligatiilor bugetare, înstiintând debitorul despre operatiunea efectuată.

2. Referitor la art. 13, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001

2.1. Pentru orice obligatie bugetară neplătită la termenul de plată se datorează majorări de întârziere.

Calculul majorărilor de întârziere începe cu ziua imediat următoare termenului de plată a obligatiei bugetare până la data stingerii acesteia prin plată voluntară în numerar sau prin virament ori până la stingerea obligatiei bugetare prin alte modalităti prevăzute de lege, respectiv: compensare, insolvabilitate, executare silită, prescriptie si alte forme legale prevăzute de lege.

Prin data stingerii obligatiei bugetare prin compensare sau insolvabilitate se întelege:

a) data la care compensarea a devenit posibilă potrivit legii, după cum urmează:

- pentru debitele plătite în plus fără existenta unui titlu de creantă sau pentru cele plătite ca urmare a unei erori de calcul, data la care debitele au fost achitate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, precum si ale normelor aplicabile în materie, emise de Banca Natională a României;

- pentru sumele plătite în plus fată de obligatiile datorate, data depunerii deconturilor sau a declaratiilor, după caz;

- pentru sumele ce urmează să fie rambursate sau restituite de la buget, pentru T.V.A. sau pentru accize, după caz, data depunerii decontului, din care rezultă sumele cuvenite să fie rambursate sau restituite, după caz, potrivit reglementărilor aplicabile în materie;

b) data documentului prin care obligatia bugetară este scăzută din evidenta organelor competente, în cazul în care debitorul se află în stare de insolvabilitate.

2.2. Majorările de întârziere se calculează în lei atât pentru debitele stabilite în lei, cât si pentru cele stabilite în valută.

Pentru debitele datorate în valută calculul majorărilor de întârziere se efectuează prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere asupra debitului datorat în valută, transformat în lei la cursul de schimb valutar din ziua scadentei debitului.

2.3. Pentru neplata la termen a impozitului pe venit, datorat de persoane fizice, se datorează majorări de întârziere după cum urmează:

a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plătile anticipate, neefectuate în termen, se calculează astfel:

- până la data plătii debitului, în cazul în care acesta este plătit în cursul anului de impunere;

- până la data de 31 decembrie, pentru plătile anticipate, neachitate până la finele anului de impunere;

b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate, înscrise în deciziile de plăti anticipate cu titlu de impozit pentru anul precedent, se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data plătii inclusiv;

c) în cazul în care impozitul stabilit în decizia de impunere anuală este inferior sumei datorate cu titlu de plăti anticipate în contul impozitului pe venitul global, majorările de întârziere calculate la sumele înscrise în deciziile de plăti anticipate se recalculează pentru impozitul înscris în decizia de impunere anuală, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere;

d) pentru diferentele de impozit pe venit mai mari de 1.000.000 lei, stabilite prin decizia de impunere anuală, majorările de întârziere se calculează după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

3. Referitor la art. 13 1 , astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001

3.1. Pentru obligatiile bugetare neplătite la termenul de plată legal se datorează o penalitate de întârziere de 0,5% pe fiecare lună si/sau fractiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată. De exemplu, în cazul unei obligatii bugetare cu termenul de plată stabilit la data de 25 martie, dacă suma a fost achitată între 1 aprilie - 30 aprilie se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare unei luni, iar dacă se achită în perioada 1 mai - 31 mai se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare pentru două luni si asa mai departe.

3.2. Penalitătile de întârziere prevăzute la pct. 3.1 se aplică si obligatiilor bugetare neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate la data de 31 septembrie 2001, precum si obligatiilor bugetare datorate si neachitate în perioada 1 ianuarie 2001 - 30 septembrie 2001.

3.3. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligatia de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor pentru nevărsarea de către plătitori a sumelor retinute la sursă.

4. Referitor la art. 87, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001

Sumele plătite în plus de contribuabil sau cele de rambursat ori de restituit, după caz, prevăzute la pct. 1.1, se compensează cu obligatii fiscale si nefiscale către bugetul de stat, în ordinea prevăzută la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001.

5. Dispozitii finale

Majorările de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligatiilor bugetare, precum si majorările datorate pe perioada înlesnirilor la plată se achită în acelasi cont bugetar în care se face plata debitului care le-a generat.

Penalitătile de întârziere si penalitătile datorate pentru neplata obligatiilor retinute la sursă se achită în contul bugetar 20.22.01.03 “Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit legii”.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice

a judetului ............................................

Unitatea fiscală ....................................

Str. ....................................... nr. .........

Localitatea ............................................

Nr. ......................... din .......................

 

PROCES - VERBAL

privind calculul majorărilor de întârziere si al penalitătilor de întârziere

 

În temeiul art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru neachitarea la scadentă a obligatiilor bugetare în sarcina debitorului .......................................... din localitatea ...................................................., str. ..................................................... nr. ............, bl. ........., sc. ........., ap. ............, cod numeric personal/cod fiscal ........................., s-au calculat pentru perioada  ..................... următoarele majorări de întârziere:

 

Natura obligatiei bugetare

Suma datorată

Scadenta

Majorări de întârziere calculate până la data de*):

Penalităti de întârziere calculate până la data de:

Penalităti calculate pentru nevirarea sumelor calculate si retinute la sursă

A. Pentru debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent:

TOTAL:

 

 

 

 

 

B. Pentru obligatiile bugetare cu termene de plată în anul curent:

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creantă.

Vă invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentului proces-verbal, care constituie si înstiintare de plată, să achitati sumele mentionate la pct. B sau să faceti dovada plătii acestora.

 

Sef serviciu evidentă,

..........................................

Director,

Semnătura ......................................

L.S.

 


*) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plătii inclusiv, utilizându-se cota de ….%.

 

ANEXA Nr. 2

(Se va adapta corespunzător de către fiecare creditor bugetar.)

 

Denumirea contribuabilului ............................

Localitatea........................................................

Str. ..................................... nr. ...................

Codul fiscal ....................................................

Nr. ............../...............................................

 

DECLARATIE - INVENTAR

privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali

 

- lei -

Denumirea impozitului, taxei, contributiei, venitului

Simbol bugetar

Sold la data de 31 decembrie 2000

Scadenta soldului

Sume neachitate la data de 30 septembrie 2001

Sume esalonate

Majorări de întârziere

* ) …....

** ) …......

A. Taxa pe valoarea adăugată

 

........

........

........

........

........

........

........

 

 

........ * ) ........ *)

........ * ) ................

** )

B. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

 

 

 

 

 

 

C. Impozit pe profit

 

 

 

 

 

 

D. Accize

 

 

 

 

 

 

E. Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă

 

 

 

 

 

 

F. Taxa pe jocurile de noroc

 

 

 

 

 

 

G. Impozit pe dividende

 

 

 

 

 

 

H. Impozit pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinut de plătitorii de venit

 

 

 

 

 

 

I. Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

 

 

 

 

 

 

J. Impozit pe veniturile sub formă de dobânzi

 

 

 

 

 

 

K. Impozit pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si părtilor sociale

 

 

 

 

 

 

L. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

 

 

 

 

 

 

M. Fond special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2001)

 

 

 

 

 

 

N. Alte impozite/taxe datorate bugetului de stat

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că debitele cuprinse în această declaratie-inventar sunt corecte si complete.

 

Administrator, .................................................

(numele, prenumele)

.................................................

(semnătura si stampila)

Întocmit, ........................................................

(numele, prenumele)

........................................................

(semnătura)


*) Aferente sumelor restante.

**) Aferente sumelor achitate cu întârziere.

 

(verso)

 

Instructiuni de completare

 

- Debitorii, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati să întocmească si să depună până la data de 15 noiembrie 2001 Declaratia-inventar privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali.

- Declaratia-inventar se depune la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care acestia sunt înscrisi ca plătitori de impozite si taxe, iar în situatia debitorilor din categoria contribuabili mari acestea se vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la Directia de administrare mari contribuabili din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, după caz.

- Declaratia-inventar se poate depune la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si în format electronic.

- Declaratia-inventar cuprinde, pentru fiecare impozit, taxă, contributie sau alt venit bugetar, debitele restante aflate în sold, pe ani fiscali, împreună cu majorările de întârziere aferente si evidentiate contabil, precum si majorările de întârziere datorate si calculate pe propria răspundere pentru sumele achitate cu întârziere, care nu figurează ca debite restante.

Obligatiile restante către bugetul de stat, care figurează în sold la data de 31 decembrie 2000, vor fi cele evidentiate în anexa “Impozite, taxe si alte obligatii datorate si vărsate” la bilantul contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000, respectiv coloana 1 minus coloana 3 sau coloana 4 plus coloana 5.

Soldul fiecărui cont referitor la obligatiile către bugetul de stat din balanta de verificare încheiată la data de 31 decembrie 2000 va trebui să se regăsească la una sau mai multe pozitii din această declaratie-inventar, defalcat pe scadente începând cu ultima scadentă din anul 2000 si mergând în urmă, pe scadente, până la justificarea întregului sold al contului.

Sumele trecute pe scadente vor trebui să corespundă cu declaratiile-inventar depuse, iar în cazul în care în sold figurează si diferente stabilite prin acte de control ale organelor competente, aceste sume se vor evidentia în subsolul declaratiei-inventar, indicându-se numărul si data procesului-verbal prin care s-au stabilit, defalcat pe surse de venituri ale bugetului de stat.

- Totalul sumelor neachitate la data de 30 septembrie 2001 din declaratia-inventar trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu soldul debitor la data de 31 decembrie 2000.