MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 724         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

628. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea  Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

885. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

629. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

886. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

884. - Decret pentru conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

641. - Ordin al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de monitorizare a implementării Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 120 din 31 august 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 17 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 3 se introduc punctele 31 -33 cu următorul cuprins:

31. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (1 1 ) cu următorul cuprins:

«(11 ) În vederea extinderii activitătii sale, utilizării experientei acumulate si completării resurselor financiare Fondul poate desfăsura si alte activităti în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistentă si consultantă.»

32. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

«(3) Fondul se înfiintează pentru o durată initială de 4 ani si reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu sustinerea financiară a organizatiilor financiare internationale si a altor donatori din tară si din străinătate, a bugetului de stat si a bugetelor locale. Fondul îsi va continua activitatea, si după expirarea duratei initiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.»

33. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

«(2) Pentru participarea la sedintele consiliului director presedintele si membrii beneficiază de o indemnizatie lunară de cel mult 25% din indemnizatia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului presedintele si membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar.»”

2. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 51 -53 cu următorul cuprins:

“51. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

«(2) Structura personalului, drepturile si obligatiile acestuia, inclusiv sub aspectul nivelului salarizării, se stabilesc prin reglementările Fondului. Numărul maxim de posturi care se finantează din sumele alocate de la bugetul de stat este de 32.»

52. Alineatele (2) si (3) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

«(2) Resursele financiare ale Fondului provin:

a) de la organisme financiare internationale;

b) din donatii ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, din tară si din străinătate, si din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), precum si pentru extinderea modalitătilor de combatere a sărăciei;

c) din venituri financiare, constând în dobânzi la conturi curente si depozite ale Fondului, care vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea proiectelor;

d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistentă si consultantă în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare si functionare ale Fondului, precum si finantării de proiecte;

e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judetene, după caz;

f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului, în lei, a 12,1 milioane dolari S.U.A.

(3) Sumele care se acordă anual sub formă de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administratiei Publice.»

53 . La alineatul (1) al articolului 23, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

«c1) organizarea programelor de instruire pentru reprezentantii beneficiarilor;»”

Art. II. - Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 628.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea

si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 885.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea

si functionarea cabinetelor medicale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, adoptată în temeiul art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistentă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare si de urgentă.

(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical autorizat.”

2. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Actul de înfiintare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeste si se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de directiile de sănătate publică judetene sau de Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.

(3) Documentatia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.”

3. La articolul 6, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăsura activităti de radiodiagnostic, imagistică medicală si alte activităti medicale si conexe actului medical, cu autorizarea lor în conditiile legii, precum si activităti de învătământ si de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetării.

..................................................................................................

(3) Controlul privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătătii si Familiei si de Colegiul Medicilor din România.”

4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfăsurarea activitătilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătătii si Familiei si unitătile sale subordonate, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în conditiile legii.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.”

6. La articolul 8, literele d), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“d) activităti de consiliere medicală;

e) activităti contractate cu unitătile care coordonează activitătile de învătământ si de cercetare din reteaua Ministerului Sănătătii si Familiei;

f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.”

7. La articolul 9 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continuă, investitii, dotări si alte utilităti necesare înfiintării si functionării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) si la art. 14 alin. (1), se scad din veniturile realizate.”

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze si activităti epidemiologice prevăzute în contractul-cadru si să transmită situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătătii si Familiei privind starea de sănătate si demografică a populatiei.

(2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotatie, urgentele medicale stomatologice.”

9. După capitolul III se introduce capitolul III 1 cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL III 1

Sanctiuni

Art. 12 1 . - (1) Pentru nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate

contraventional cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei si 20.000.000 lei.

(2) Pentru neefectuarea activitătilor epidemiologice si pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei si 10.000.000 lei.

(3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti.

(4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinta în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spatii puse la dispozitie de autoritătile publice centrale sau locale ori în spatii private, autorizate.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităti medicale, pot fi date în folosintă gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitatie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităti medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitatie publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operatiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.

(5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date în folosintă gratuită, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sănătătii si Familiei.

(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, este încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată si îsi desfăsoară efectiv activitatea în spatiile mentionate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).

(7) Conditiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, care rămân în patrimoniul public.”

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Unitătile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiintează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor functiona cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităti conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei;

b) administratorul societătii comerciale sau cel putin o treime din numărul membrilor consiliului de administratie să fie medici;

c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

(2) Dispozitiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 si ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.”

12. După articolul 14 se introduc articolele 14 1 si 14 2 cu următorul cuprins:

“Art. 14 1 . - (1) Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activităti medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lăcasele de cult religios, legal constituite, pot înfiinta si organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale, furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale înfiintate în conditiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7 si 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiintate în conditiile alin. (1).

Art. 14 2 . - Cabinetul medical organizat în conditiile art. 14 1 poate realiza venituri din:

a) finantarea organizatiei sau asociatiei în structura căreia functionează;

b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donatii sau sponsorizări;

d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate judeteană sau a municipiului Bucuresti ori cu alte persoane fizice sau juridice;

e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale în vigoare.”

13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Ministerul Sănătătii si Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

14. În cuprinsul ordonantei sintagma “casele de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti” se înlocuieste cu sintagma licasele de asigurări de sănătate”.

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 629.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea

cabinetelor medicale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 886.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de

decoratii al României,

în semn de omagiu si înaltă pretuire pentru Suveranul Regatului Tărilor de Jos, în considerarea relatiilor de prietenie dintre poporul român si cel olandez,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Majestătii Sale Beatrix, Regina Regatului Tărilor de Jos, Ordinul national Steaua României în grad de Colan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2001.

Nr. 884.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de monitorizare a implementării Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara

 

Ministrul turismului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind conditiile de monitorizare a implementării Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara, denumit în continuare Program special, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se constituie Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării

Programului special, denumit în continuare grup interministerial, organism fără personalitate juridică care functionează pe lângă Ministerul Turismului.

(2) Grupul interministerial este format din câte un reprezentant din cadrul Ministerului Turismului, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Cultelor si Culturii, Ministerului Administratiei Publice si al Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

(3) Grupul interministerial este coordonat de Ministerul Turismului printr-o persoană desemnată în acest sens de ministrul turismului, în calitate de presedinte.

(4) Atributiile grupului interministerial sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 641.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind conditiile de monitorizare a implementării Programului special de dezvoltare turistică

a zonei Sighisoara

 

Art. 1. - Implementarea Programului special se va realiza în etape de către Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A., individual sau în asociere cu alte persoane juridice române sau străine.

Art. 2. - În vederea monitorizării implementării programului special grupul interministerial are următoarele atributii:

a) asigurarea colaborării eficiente între autoritătile publice pe care le reprezintă, în vederea implementării în conditii optime a Programului special;

b) monitorizarea fiecărei etape de implementare a programului special;

c) stabilirea sumelor alocate de la bugetul local sau de la bugetul de stat în vederea finantării Programului special, în conditiile legii;

d) realizarea de întâlniri periodice cu rol consultativ cu principalii factori de influentă asupra activitătii turistice: reprezentanti ai autoritătilor publice centrale si locale, reprezentanti ai sectorului privat, sindicate, organizatii neguvernamentale, agentii regionale;

e) aprobarea constituirii unor comisii de evaluare de către Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. în vederea atribuirii contractelor de lucrări care se vor executa în cadrul Programului special, care vor fi finantate din alocatii bugetare în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice. În componenta acestor comisii se va include un reprezentant al Ministerului Turismului si un reprezentant al autoritătii publice locale.

Art. 3. - (1) Grupul interministerial se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar la convocarea

presedintelui.

(2) Secretariatul grupului interministerial este asigurat de Ministerul Turismului printr-o persoană numită de ministrul turismului.

Art. 4. - (1) Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. va prezenta, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, Ministerului Turismului rapoarte tehnico-financiare cu privire la stadiul implementării Programului special.

(2) La sfârsitul fiecărui an Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Dezvoltării si Prognozei, va efectua o evaluare, selectând în acest scop un agent economic specializat în domeniu, care va întocmi un raport de evaluare si va indica solutii în cazul în care se constată abateri de la program.

Art. 5. - Documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului executate în vederea realizării obiectivelor Programului special vor fi supuse spre avizare Ministerului Turismului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 31/1996, la propunerea Societătii Comerciale “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A.