MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 725         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

43. - Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualului

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

143. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al

Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 si la Bucuresti la 23 iulie 2001, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

 

144. - Ordonantă de urgentă privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii

Europene si în alte state

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

26. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de ajustare operativă a preturilor pentru energia termică

 

27. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de repartizare a cheltuielilor între serviciile si produsele de bază si secundare în centralele care produc ener-

gie termică în regim de cogenerare

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Consiliului National

al Audiovizualului

 

În temeiul prevederilor art. 25 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ralu Traian Filip se numeste în calitatea de membru al Consiliului National al Audiovizualului pentru restul duratei neexpirate a mandatului de 4 ani început la 30 iunie 1998 si devenit vacant prin demisia doamnei Ecaterina Murgescu-Oproiu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2001.

Nr. 43.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite

prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 si la Bucuresti la 23 iulie 2001, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare

a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Se aprobă amendamentele convenite prin Scrisoarea Suplimentară semnată la Paris la 19 iunie 2001 si la Bucuresti la 23 iulie 2001 între România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 28/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2 - Aplicarea acordului va fi realizată de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, desemnate ca agentii de implementare. Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor acorduri de împrumut subsidiar, prin care va transfera acestora obligatiile si răspunderile ce decurg din acordul-cadru de împrumut prevăzut la art. 1.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Fondurile necesare pentru cofinantarea programului, precum si cele aferente rambursării creditului si plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente creditului se vor asigura de la bugetul de stat, prin includerea acestora în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru partea de împrumut aferentă componentelor 1, 3 si 4 si în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru partea din împrumut aferentă componentei 2. Repartizarea sumelor între componentele 1, 3 si 4 rămâne la latitudinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 143.

 

ANEXĂ

 

F/P 1.309 (1998) Amendament nr. 1

 

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

 

- Cu referire la Acordul-cadru de împrumut în valoare de 20.000.000 EUR (douăzeci milioane EUR), încheiat între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (fostul Fond de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei) (denumit în cele ce urmează BCE) si România, reprezentată de Ministerul Finantelor (denumit în cele ce urmează Împrumutat), semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, pentru finantarea creării infrastructurii pentru prevenirea inundatiilor F/P 1.309 (1998) si

- Având în vedere prevederile hotărârilor Guvernului nr. 12/2001 si 17/2001, prin care Regia Natională a Pădurilor a trecut sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, iar Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului a devenit Ministerul Apelor si Protectiei Mediului,

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI Paris

si

ROMÂNIA

reprezentată prin Ministerul Finantelor au convenit următoarele:

Acordul-cadru de împrumut numărul F/P 1309 (1998) va fi amendat după cum urmează:

- articolul 2 se va amenda după cum urmează: Paragraful 2, al doilea rând: se sterge “Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului” si se înlocuieste cu “Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului”.

- anexa nr. 1 va fi amendată după cum urmează: la rândul 2: se sterge “Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului” si se înlocuieste cu “Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului”.

Cu exceptia amendamentelor specificate mai sus, Acordul-cadru de împrumut semnat la 19 ianuarie 1999 rămâne neschimbat.

 

Paris, 19 iunie 2001

Bucuresti, 23 iulie 2001

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei România, reprezentată de Ministerul Finantelor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare

în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Cetătenii români care călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare trebuie să prezinte la iesirea din tară următoarele:

a) asigurare medicală;

b) bilet de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului;

c) o sumă minimă în valută liber convertibilă la vedere sau cărti de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoană, într-un cuantum corespunzător sumelor de referintă determinate de autoritătile nationale ale statelor de destinatie sau de tranzit, proportional cu durata sejurului, dar nu mai putin de 5 zile.

(2) Cuantumul sumei minime în valută se stabileste si se actualizează prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, în functie de hotărârile în materie adoptate de autoritătile respectivelor state. Ordinul ministrului de interne va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

Art. 2. - Seful punctului de trecere a frontierei române poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat că nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezenta ordonantă de urgentă va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 144.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de ajustare operativă a preturilor pentru energia termică

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 3 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de ajustare operativă a preturilor pentru energia termică, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

Art. 3. - Agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice si termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2001.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de ajustare operativă a preturilor pentru energia termică

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta procedură se emite în scopul cresterii operativitătii în ajustarea pretului energiei termice, pentru a nu induce pierderi producătorului de energie termică, ca urmare a practicării unui pret care nu reflectă costurile.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Procedura se aplică în următoarele cazuri:

a) producerea energiei termice pe bază de gaze naturale sau pe bază de combustibili pentru încălzit, pentru care se datorează accize, conform art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2000;

b) producerea, inclusiv serviciile de distributie si furnizare, a energiei termice pe bază de gaze naturale sau pe bază de combustibili pentru încălzit, pentru care se datorează accize.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 3. - Termenii folositi în cadrul prezentei proceduri au semnificatiile următoare:

- ajustare (a preturilor) - proces de modificare periodică a preturilor pentru energia termică, pe baza indexării în raport cu parametrii de ajustare, din care cel putin unul are o variatie mai mare de ± 5%, cu efect cumulat asupra costurilor unitare totale mai mare de ± 5%;

- acciză - taxă impusă combustibililor pentru încălzit, exprimată în €/t, a cărei valoare se determină în monedă natională prin aplicarea cursului de schimb valutar, lei/€, comunicat

de BNR în ultima zi a lunii precedente. Prin hotărâre a Guvernului valoarea accizei pentru combustibilii pentru încălzit a fost stabilită la 105 €/t;

- ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- BNR - Banca Natională a României;

- combustibili pentru încălzit - produse petroliere destinate încălzirii, pentru care, cu exceptia păcurii, se datorează accize, cum ar fi combustibilul lichid usor (CLU), combustibilul tip “M”;

- consum de energie termică - cantitate de căldură retinută de consumator din purtătorii de energie termică (diferenta dintre cantitatea de căldură primită si cea restituită direct);

- consumator de energie - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care cumpără si consumă energie termică termică pentru uzul propriu si, eventual, pentru un alt consumator racordat la instalatiile sale, denumit subconsumator;.- curs de schimb valutar - pret al monedei nationale în raport cu altă monedă. Cursurile de schimb valutar sunt cotate în raport cu o monedă etalon, care în contextul prezentei proceduri se exprimă în lei/€;

- distributie (a energiei termice) - transmiterea energiei termice în scopul livrării ei la consumator, utilizându-se retele termice de distributie;

- furnizor de energie termică - persoană juridică, titulară a unei licente de furnizare, care asigură alimentarea cu energie termică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

- parametru de ajustare - parametru la modificarea căruia cu mai mult de ± 5% se pot ajusta periodic preturile pentru energia termică. El poate fi: pretul combustibilului, cursul de schimb valutar, acciza;

- producător de energie - persoană juridică, titulară a unei licente de producere a energiei termice, având ca specific termică producerea energiei termice în scopul vânzării;

- revizuire (a preturilor) - proces de stabilire a preturilor pe baza unei analize amănuntite a tuturor factorilor de influentă din structura de costuri;

- transport (al energiei - transmiterea energiei termice de la producători la statiile termice sau la consumatorii termice) racordati direct la retele termice de transport;

- SI - Sistemul international de unităti de măsură.

 

CAPITOLUL IV

Documente de referintă

 

Art. 4. - Prezenta procedură are la bază prevederile următoarelor documente de referintă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare;

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică;

d) Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările ulterioare;

e) Metodologia de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică, aprobată prin Decizia presedintelui ANRE nr. 126/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000;

f) Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 33/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 octombrie 1999.

 

CAPITOLUL V

Ajustarea operativă a preturilor pentru energia termică

 

 

Art. 5. - În relatiile de calcul din prezenta metodologie costurile se exprimă în lei/GJ.

Art. 6. - În procesul de ajustare operativă a pretului pentru energia termică se porneste de la structura pretului în vigoare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.

Art. 7. - În structura pretului în vigoare, cuprinsă în anexa la referatul de aprobare întocmit de Directia preturi si tarife din cadrul ANRE pentru emiterea deciziei presedintelui ANRE, se precizează, după caz, următoarele elemente:

a) consumul specific de combustibil acceptat, c sp , exprimat în Nm 3 /GJ - în cazul gazelor naturale si, respectiv în kg/GJ - în cazul combustibilului pentru încălzit pentru care se datorează accize;

b) pretul gazelor naturale, p v comb , exprimat în lei/Nm 3 , considerat la stabilirea pretului energiei termice, justificat prin factură sau aprobat prin ordin al presedintelui ANRGN publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) pretul combustibilului pentru încălzit pentru care se datorează acciză, p v comb , exprimat în lei/kg, justificat prin factură sau comunicat de Societatea Natională a Petrolului Petrom” - S.A.;

d) valoarea accizei, A, exprimată în €/kg, în vigoare la data solicitării ajustării;

e) cursul de schimb, v v cs , al BNR, exprimat în lei/€ considerat la fundamentarea pretului în vigoare pentru energia termică.

Art. 8. - Pentru ajustarea operativă a pretului la energia termică produsă sau, după caz, produsă, distribuită si furnizată de către un agent economic se parcurg următoarele etape:

a)      se calculează costul suplimentar C s , rezultat ca urmare a modificării pretului combustibilului utilizat, cu formula:

 

C s = c sp x (p n comb - p v comb ), (1)

în care:

p n comb - pretul nou al combustibilului exprimat, după caz, în lei/Nm 3 sau lei/kg;

b) se calculează costul aditional C a , rezultat ca urmare a modificării cursului de schimb valutar luat în calcul la stabilirea valorii accizei datorate pentru combustibilii de încălzit, cu formula:

C a =A x c sp x (v n cs - v v cs ), (2)

în care:

v n cs - cursul de schimb leu/€ al BNR din ultima zi a lunii anterioare datei depunerii solicitării de ajustare a pretului;

c) se calculează valoarea pretului nou al energiei termice după cum urmează:

c.1 în cazul producerii energiei termice pe bază de gaze naturale, cu formula:

p n = p v + C s (3)

c.2 în cazul producerii energiei termice pe bază de combustibili pentru încălzit pentru care se datorează acciză, dacă s-a modificat numai valoarea cursului de schimb valutar lei/€, cu formula:

p n = p v + C a (4)

c.3 în cazul producerii energiei termice pe bază de combustibili pentru încălzit pentru care se datorează acciză, dacă s-a modificat atât pretul combustibilului, cât si valoarea cursului de schimb valutar, cu formula:

 

p n = p v + C s + C a (5)

 

d) se calculează indicele de crestere a pretului:

 

c r =( p n/ p v-1) x 100 (6)

 

e) dacă c r > ± 5%, este îndeplinită conditia de ajustarea a pretului la energia termică pentru agentul economic la care se aplică prezenta metodologie, iar acesta poate solicita ANRE aprobarea noului pret.

Art. 9. - Solicitarea de ajustare a pretului energiei termice adresată de agentii economici ANRE va cuprinde tabelul din anexa nr. 1, completat cu datele corespunzătoare agentului solicitant, însotit de scrisoarea de înaintare în care se specifică pretul solicitat si o copie de pe adresa prin care se aduce la cunostintă consiliului local intentia de modificare a pretului pentru energia termică. Un exemplu de calcul pentru cazul producerii energiei termice pe bază de CLU este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 10. - Până la generalizarea aplicării SI în metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor pentru energia termică se folosesc în paralel sistemul curent utilizat si SI. În anexa nr. 3 se prezintă acelasi exemplu de calcul din anexa nr. 2 cu datele exprimate în unităti ale SI.

Art. 11. - În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării de ajustare a pretului departamentul de specialitate din cadrul ANRE analizează datele transmise, întocmeste referatul de aprobare si supune aprobării presedintelui ANRE decizia de stabilire a noului pret.

Art. 12. - Pierderile înregistrate ca urmare a existentei unor decalaje în timp între modificările parametrilor de ajustare si momentul emiterii deciziei ANRE, precum si alti factori de influentă sunt analizati cu ocazia primei revizuiri a preturilor.

 

CAPITOLUL VI

Monitorizare si control

 

Art. 13. - În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 ANRE efectuează periodic, prin sondaj, controale la agentii economici pentru care a aprobat preturi de vânzare/cumpărare, tarife de transport si de distributie a energiei termice.

Art. 14. - Abaterile de la aplicarea prezentei metodologii sunt sanctionate conform art. 79 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

 

Elementele necesare pentru ajustarea preturilor pentru energia termică

 

Nr. crt.

Elementul de calcul

Simbolul

U.M.

Valoarea

1.

Valoarea consumului specific acceptat la calculul pretului în vigoare

C sp

Nm 3 /GJ sau kg/GJ

 

2.

 Pretul combustibilului luat în calculul pretului curent al energiei termice

p v comb

lei/Nm 3 sau lei/kg

 

3.

 Pretul nou al combustibilului

p n comb

lei/Nm 3 sau lei/kg

 

4.

Costul suplimentar rezultat ca urmare a modificării pretului la combustibil

C s

 lei/GJ

C s = c sp x (p n comb - p v comb )

5.

Valoarea cursului de schimb valutar luat în calcul la stabilirea pretului în vigoare

 v v cs

 lei/€

 

6.

Valoarea cursului de schimb valutar al BNR din ultima zi a lunii anterioare solicitării de ajustare a pretului

v n cs

 lei/€

 

7.

Valoarea accizei

A

€/kg

 

8.

Costul aditional rezultat din modificarea cursului de schimb valutar

C a

lei/GJ

C a = A x c sp x (v n - v v )

9.

Pretul în vigoare pentru energia termică (Decizia p v lei/GJ presedintelui ANRE nr. nnn/zz.ll.aaaa)

 

 

 

10.

Pretul nou pentru energia termică rezultat în urma ajustării

 p n

 lei/GJ

p n = p v + C s + C a *)

11.

Cresterea indusă de parametrii de ajustare

c r

  %

c r =( p n/ p v- 1) x 100

 

*) Se calculează numai în cazul producerii energiei termice pe bază de combustibil pentru care se datorează acciză, altfel C a este zero.

Data

 

Director general,

Contabil-sef,

 

ANEXA Nr. 2

 

Exemplu de calcul

 

1.

Valoarea consumului specific acceptat la calculul pretului în vigoare

Csp

kg/Gcal

124

2.

Pretul combustibilului luat în calculul pretului curent al energiei termice, fără TVA si acciză

P v comb

lei/kg

 4.875

3.

Pretul nou al combustibilului, fără TVA si acciză

P n comb

 lei/kg

5.038

4.

Costul suplimentar rezultat ca urmare a modificării pretului la combustibil

C s

lei/Gcal

C s = 124 x (5.038- 4.875) = 20.212

5.

Valoarea cursului de schimb valutar luat în calcul la stabilirea pretului în vigoare

v v cs

 lei/€

 26.000

6.

Valoarea cursului de schimb valutar al BNR din ultima zi a lunii anterioare solicitării de ajustare a pretului

v n cs

 lei/€

27.719

7.

Valoarea accizei

 A

 €/kg

0.105

8.

Costul aditional rezultat din modificarea cursului de schimb valutar

C a

 lei/Gcal

C a = 0.105 x 124 x (27.719-26.000) = 22.381

9.

Pretul în vigoare pentru energia termică (Decizia presedintelui ANRE nr. nnn/zz.ll.aaaa)

p v

 lei/Gcal

850.000

10.

Pretul nou pentru energia termică rezultat în urma ajustării

 p n

 lei/Gcal

p n = 850.000 + 20.212 + 22.381 = 892.593

11.

Cresterea indusă de parametrii de ajustare

c r

%

cr = (892.593/850.000 –1) x 100 = 5.01%

 

Data

 

Director general,

Contabil-sef,

 

ANEXA Nr. 3

 

Exemplu de calcul (SI)

 

 

1.

Valoarea consumului specific acceptat la calculul pretului în vigoare

C sp

 kg/GJ

29.6

2.

 Pretul combustibilului luat în calculul pretului curent al energiei termice, fără TVA si acciză

 p v comb

 lei/kg

4875

3.

Pretul nou al combustibilului, fără TVA si acciză

p n comb

 lei/kg

5038

4.

Costul suplimentar rezultat ca urmare a modificării pretului la combustibil

C s

lei/GJ

C s = 29.6 x (5038-4875) = 4828

5.

Valoarea cursului de schimb valutar luat în calcul la stabilirea pretului în vigoare

 v v cs

lei/€

26000

6.

Valoarea cursului de schimb valutar al BNR din ultima zi a lunii anterioare solicitării de ajustare a pretului

 v n cs

lei/€

27719

7.

Valoarea accizei

A

€/kg

0.105

8.

Costul aditional rezultat din modificarea cursului de schimb valutar

C a

 lei/GJ

C a = 0.105 x 29.6 x (27719 -26000) = 5346

9.

Pretul în vigoare pentru energia termică (Decizia presedintelui ANRE nr.nnn/zz.ll.aaaa)

p v

 lei/GJ

203019

10.

Pretul nou pentru energia termică rezultat în urma ajustării

p n

 lei/GJ

p n = 203019 + 4828 + 5346 = 213192

11.

Cresterea indusă de parametrii de ajustare

c r

 %

 c r = (213192/203019-1) x 100 = 5.01%

 

Data

 

Director general,

Contabil-sef,

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de repartizare a cheltuielilor între serviciile si produsele de bază

si secundare în centralele care produc energie termică în regim de cogenerare

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 3 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de repartizare a cheltuielilor între serviciile si produsele de bază si secundare în centralele care produc energie termică în regim de cogenerare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei va pune anexa la dispozitie agentilor economici interesati.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/1999 pentru aprobarea metodologiei de alocare a cheltuielilor între energia electrică si termică la centralele electrice de cogenerare existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 24 noiembrie 1999.

Art. 3. - Agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice si termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2001.

Nr. 27.