Pagina a 2-a

 

SECTIUNEA a 7-a

Admiterea temporară a mijloacelor de transport

 

Art. 284. - (1) Mijloacele de transport pot fi admise sub regim de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import.

(2) Mijloacele de transport aflate în regimul prevăzut la alin. (1) nu pot fi date în comodat, gajate sau cedate unei persoane fizice sau juridice domiciliate sau cu resedinta în România.

(3) În sensul prezentei sectiuni, se întelege prin:

a) mijloc de transport - toate mijloacele utilizate la transportul persoanelor sau al mărfurilor.

Termenul mijloace de transport include si piesele de schimb, accesoriile si echipamentele normale, utilizate la amarare, ancorare sau la protejarea mărfurilor, importate cu mijlocul de transport;

b) persoană stabilită în străinătate - atât o persoană fizică a cărei resedintă este în afara teritoriului national, cât si o persoană juridică care are sediul în afara acestui teritoriu;

c) uz comercial - utilizarea unui mijloc de transport pentru transportul persoanelor cu titlu oneros sau transport industrial si comercial al mărfurilor, cu sau fără titlu oneros;

d) uz privat - utilizarea unui mijloc de transport de către o persoană exclusiv pentru folosinta personală, exceptând în totalitate uzul comercial;

e) container - un mecanism-cadru, cisternă, caroserie sau alt mecanism analog, precum un compartiment, total sau partial închis, care:

- este destinat să fie încărcat cu mărfuri;

- are un caracter permanent si este suficient de rezistent pentru a fi folosit în mod repetat;

- este special conceput pentru a facilita transportul mărfurilor fără a afecta încărcătura, pe unul sau mai multe mijloace de transport;

- este construit astfel încât permite manipularea si transbordarea de pe un mijloc de transport pe altul;

- este construit astfel încât să fie usor de încărcat si descărcat si să aibă un volum interior de cel putin 1 m3.

Platformele descoperite sunt asimilate containerelor.

Termenul container cuprinde accesoriile si echipamentele acestuia, cu conditia să fie transportate împreună.

Termenul container nu cuprinde vehicule, accesorii sau piese detasate de pe vehicule, ambalajele si nici paletele.

Prin derogare de la ultimul alineat termenul container se aplică totodată containerelor utilizate în trafic aerian la un volum interior de cel putin 1 m3;

f) transport sub sigiliu vamal - utilizarea unui container pentru transportul mărfurilor, când identificarea lor este asigurată prin sigilarea containerului;

g) caroserie demontabilă - un compartiment de încărcare care nu este în dotarea nici unui mijloc de locomotie si care este construit în principal pentru a fi transportat pe vehicule rutiere, sasiul acestui vehicul si cadrul inferior al caroseriei care este special adaptată în acest scop. Această definitie acoperă totodată caroseriile mobile care sunt compartimentele de încărcare special construite pentru transporturi combinate;

h) container ce are un compartiment partial închis - mecanism care este în general constituit dintr-un planseu si o superstructură delimitând un fel de încărcătură, echivalent celui unui container închis. Superstructura este în general făcută din elemente metalice ce constituie carcasa containerului. Acest tip de container poate comporta unul sau mai multi pereti laterali sau frontali. Anumite containere de acest tip au un acoperis legat la planseu prin cadre verticale. Containerele de acest tip sunt utilizate în special pentru transportul mărfurilor voluminoase;

i) platforme descoperite - platforme de încărcare care nu au o superstructură sau au una incompletă, care are aceeasi lungime si lătime a bazei ca a containerului, si sunt echipate cu piese ce au colturi superioare si inferioare dispuse în laturile platformei pentru a permite utilizarea acelorasi dispozitive de amarare si de ridicare ca pentru containere;

j) accesorii si echipamente pentru containere - ansamblul următoarelor dispozitive:

- echipamente destinate pentru a controla, a modifica sau a mentine temperatura în interiorul containerului;

- mici aparate (de înregistrare a temperaturii) utilizate pentru a indica sau a înregistra variatiile privind conditiile ambiante;

- peretii interiori, paletele, suporturile, rafturile si alte dispozitive similare;

k) palete - dispozitive pe planseul cărora pot fi grupate anumite cantităti de mărfuri, ce constituie o unitate de încărcare în vederea transportului sau în vederea administrării. Acest dispozitiv este constituit fie din două plansee legate între ele, fie dintr-un planseu asezat în picioare sau dintr-un planseu special utilizat în traficul aerian; înăltimea sa totală este redusă pe cât posibil pentru a permite administrarea sau asezarea pe rulouri sau pe transpalete;

l) utilizatorul containerului sau al paletelor – persoana care, proprietară sau nu a acestor cotainere sau a acestor palete, controlează efectiv miscările;

m) beneficiarul regimului pentru un container sau palete - utilizatorul containerului sau al paletelor ori reprezentantul său;

n) trafic intern - transportul persoanelor îmbarcate sau al mărfurilor încărcate, în interiorul teritoriului vamal national, pentru a fi debarcate sau descărcate în interiorul acestui teritoriu.

A. Mijloace de transport rutiere

Art. 285. - (1) Vehiculele rutiere de folosintă comercială beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import. Prin vehicule se întelege orice vehicul rutier, inclusiv remorcile care pot fi atasate.

(2) Admiterea temporară a vehiculelor rutiere se acordă sub îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) să fie introduse de o persoană stabilită în străinătate sau de un reprezentant al său;

b) să fie utilizate pentru transport comercial de această persoană sau de un reprezentant al său;

c) să fie înmatriculate în afara teritoriului României pe numele unei persoane stabilite în străinătate;

d) să fie utilizate exclusiv pentru un transport care începe sau se termină în afara teritoriului României.

(3) Dacă la un vehicul cu motor înmatriculat în România este atasată o remorcă înmatriculată în străinătate, aceasta beneficiază de regimul de admitere temporară.

(4) Regimul de admitere temporară se acordă pe perioada necesară realizării operatiunilor de transport, de debarcare sau îmbarcare a pasagerilor, de descărcare si încărcare a mărfurilor si, după caz, de întretinere a vehiculelor.

Art. 286. - (1) Vehiculele rutiere de folosintă personală fără scop lucrativ beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import. Prin vehicule se întelege orice vehicul rutier, inclusiv caravanele si remorcile care pot fi atasate la un vehicul cu motor.

(2) Regimul se aplică cu conditia ca vehiculele să îndeplinească următoarele conditii cumulative:

a) să fie introduse de persoane stabilite în afara teritoriului României;

b) să fie utilizate de aceste persoane în scop privat;

c) să fie înmatriculate în afara teritoriului vamal al României pe numele unei persoane din afara acestui teritoriu sau, dacă nu sunt înmatriculate în străinătate, să apartină unei persoane stabilite în străinătate.

(3) Regimul de admitere temporară se aplică si în următoarele cazuri:

a) pentru utilizarea unui vehicul de folosintă personală, înmatriculat în tara de domiciliu a utilizatorului, pe traseul aflat pe teritoriul României, pentru a se îndrepta spre domiciliu, la locul de muncă si invers. Acordarea acestui regim nu este supusă unei limitări în timp;

b) pentru utilizarea de către un student a unui vehicul de folosintă personală, înmatriculat în tara de domiciliu, pe teritoriul României, până la terminarea studiilor.

(4) Vehiculele de folosintă personală pot rămâne în regim de admitere temporară:

a) pe o perioadă continuă sau nu, timp de 6 luni dintr-o perioadă de 12 luni;

b) pe o perioadă egală cu sejurul studentilor, în cazul vehiculelor mentionate la alin. (3) lit. b);

c) în cazul persoanelor domiciliate în străinătate care execută o misiune în România pe o perioadă determinată.

(5) Vehiculele de folosintă personală admise temporar în România pot fi vândute, închiriate, împrumutate sau date în comodat altor persoane numai după achitarea taxelor vamale si a altor drepturi de import.

(6) Sotul si rudele până la gradul al treilea ale persoanei fizice domiciliate în străinătate pot utiliza un vehicul de folosintă personală aflat în regim de admitere temporară.

De asemenea, un vehicul de folosintă personală poate fi utilizat în mod ocazional de o persoană fizică stabilită în România, dacă aceasta lucrează pentru titularul regimului de admitere temporară care se află în România.

B. Mijloace de transport feroviar

Art. 287. - (1) Mijloacele de transport feroviar beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import.

(2) Prin mijloace de transport feroviar se întelege: materialul de tractiune, trenurile automotoare, vagoanele automotoare, precum si vagoanele de orice natură destinate transportului de persoane, de bagaje si de mărfuri.

(3) Regimul de admitere temporară se acordă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) să apartină unor persoane stabilite în străinătate;

b) să fie înmatriculate într-un stat străin.

(4) Mijloacele de transport feroviar pot fi puse la dispozitie unei persoane juridice române în scopul utilizării în comun în baza unui acord prin care se stabileste că fiecare retea feroviară le poate folosi ca pe ale sale.

(5) Biroul vamal poate admite ca, în cazuri exceptionale, o persoană juridică română să utilizeze vagoane destinate transportului de mărfuri, plasate sub regim de admitere temporară, o perioadă limitată, fixată pentru fiecare caz.

C. Mijloace de transport străine aeriene, maritime si fluviale

Art. 288. - (1) Mijloacele de transport străine aeriene, maritime si fluviale beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import.

(2) Mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) pot rămâne în România pe o perioadă necesară realizării operatiunilor pentru care a fost cerută admiterea temporară.

(3) Pentru mijloacele de transport străine aeriene, maritime si fluviale destinate folosintei personale se aplică conditiile prevăzute la art. 286 pentru vehiculele rutiere.

D. Palete

Art. 289. - Paletele utilizate de orice mijloc de transport străin beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import.

E. Containere

Art. 290. - (1) Containerele străine cu certificate de agreare, atât cele destinate pentru transportul sub sigilii vamale, cât si cele marcate, beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerare totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import, dacă sunt introduse în România în numele si sub răspunderea proprietarului, utilizatorului sau reprezentantilor acestora.

(2) Containerele prevăzute la alin. (1), plasate sub regim de admitere temporară, pot fi utilizate în trafic intern în România în vederea reexportării lor în afara teritoriului national. Containerele nu pot fi utilizate decât o singură dată pe durata sederii în tară.

(3) Accesoriile si echipamentul normal ale containerelor pot fi importate împreună cu containerul si reexportate izolat sau cu alt container, fie importate izolat si reexportate împreună cu containerul.

Art. 291. - (1) Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute la art. 290 alin. (1) containerele trebuie să aibă înscrise în mod vizibil, într-un loc special destinat, următoarele mentiuni:

a) identificarea proprietarului sau a utilizatorului;

b) mărcile si numerele de identificare ale containerului, adoptate de proprietar sau de utilizator;

c) tara de apartenentă a containerului;

d) greutatea containerului gol, inclusiv a echipamentelor acestuia.

(2) Mentiunile prevăzute la alin. (1) lit. d) nu sunt necesare în cazul lăzilor mobile utilizate în transportul combinat cale ferată - cale rutieră, iar cele de la alin. (1) lit. c) nu sunt necesare în cazul containerelor utilizate în transportul aerian.

(3) Tara de apartenentă a containerului poate fi indicată prin înscrierea numelui complet sau utilizându-se codul tărilor prevăzut în normele internationale ori un semn distinctiv pentru identificarea tării de înmatriculare a autovehiculelor în circulatia rutieră internatională. În cazul lăzilor mobile utilizate în transportul combinat cale ferată - cale rutieră tara de apartenentă este indicată prin cifre. Identificarea proprietarului sau a utilizatorului poate fi asigurată prin indicarea numelui acestuia, printr-o siglă sau prin cifre consacrate pentru folosintă, fiind excluse simboluri cum ar fi drapelele sau emblemele.

Art. 292. - (1) Sunt agreate pentru transportul sub sigilii vamale containerele care poartă în afara datelor prevăzute la art. 291 numărul de ordine atribuit de constructor sau numărul de fabricatie, iar dacă sunt agreate tipurile de constructie, numărul tipului sau al scrisorii de identificare a tipului corespunzător prescriptiilor tehnice.

(2) Prescriptiile tehnice aplicabile containerelor admise pentru transportul sub sigilii vamale si procedura pentru agrearea containerelor sunt cele stabilite în anexa nr. 7 la Conventia vamală referitoare la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, Conventia TIR încheiată la Geneva la 14 noiembrie 1975 la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 1979.

(3) Dacă se constată că unele containere agreate nu satisfac prescriptiile tehnice prevăzute la alin. (2) ori dacă un container prezintă defectiuni majore si, în consecintă, nu îndeplineste normele de agreare pentru transportul sub sigilii vamale, autoritătile vamale iau măsurile prevăzute în anexa nr. 24.

(4) În cazul transportului combinat unitatea de transport intermodal (UTI) este formată dintr-un container de mare capacitate, cutie mobilă, semiremorcă rutieră etc. si urmează să fie înscrisă ca atare în declaratia vamală de tranzit, respectiv în scrisoarea de trăsură.

F. Piese de schimb, accesorii si echipamente uzuale

Art. 293. - (1) Piesele de schimb, accesoriile si echipamentele uzuale, inclusiv echipamentele folosite pentru fixarea, protejarea sau amararea mărfurilor pe mijloacele de transport, aflate împreună sau separat de mijloacele de transport cărora le sunt destinate, beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale sau a altor drepturi de import.

(2) Piesele de schimb aflate împreună cu mijloacele de transport cărora le sunt destinate sau separat de acestea trebuie să servească numai unor mici reparatii sau întretinerii normale a acestor mijloace de transport.

(3) Piesele înlocuite după reparare sau întretinere, precum si piesele de schimb noi pot fi importate sau reexportate.

G. Alte dispozitii

Art. 294. - (1) Mijloacele de transport prevăzute la art. 285-292 sunt admise temporar fără a fi necesară obtinerea de la biroul vamal a autorizatiei si fără depunerea declaratiei vamale.

(2) În cazul în care biroul vamal are motive temeinice că există un risc privind nerespectarea obligatiei de reexport al mijloacelor de transport, poate fi cerută depunerea declaratiei vamale de admitere temporară.

Pentru containere declaratia vamală de admitere temporară este înlocuită cu o listă care cuprinde denumirea si adresa proprietarului, utilizatorului sau ale reprezentantului acestuia, modul de identificare a containerelor, numărul containerelor, accesoriile si echipamentele uzuale.

(3) Sunt admise temporar fără obtinerea autorizatiei si fără depunerea declaratiei vamale piesele de schimb, accesoriile si echipamentele uzuale prevăzute la art. 293, cu exceptia pieselor de schimb aflate separat de mijloacele de transport cărora le sunt destinate, pentru care se depune declaratie vamală de admitere temporară.

Art. 295. - (1) Pentru mijloacele de transport, piesele de schimb, accesoriile si echipamentele uzuale aflate în regim de admitere temporară, pentru care nu s-au depus declaratii vamale, nu se garantează taxele vamale si alte drepturi de import.

(2) În cazul în care se aplică prevederile art. 294 alin. (2) si se constată că plata datoriei vamale ce se poate naste nu este asigurată, biroul vamal poate cere constituirea unei garantii egale cu valoarea taxelor vamale si a altor drepturi de import.

Art. 296. - Mijloacele de transport pentru care au fost depuse declaratii vamale conform art. 294 alin. (2) se reexportă în termenul stabilit de biroul vamal, pe baza declaratiei vamale de reexport la care se anexează si documentul depus cu ocazia admiterii temporare.

Art. 297. - Biroul vamal poate anula autorizatia de admitere temporară pentru mijloacele de transport în cazul în care constată că:

a) mijloacele de transport rutiere pentru folosintă comercială sunt utilizate fără drept în trafic intern;

b) mijloacele de transport pentru folosintă personală sunt utilizate pentru folosintă comercială în trafic intern;

c) mijloacele de transport au fost vândute, închiriate, împrumutate sau date în folosintă unor terti după acordarea regimului de admitere temporară.

Art. 298. - Regimul de admitere temporară se consideră încheiat si prin abandonarea în favoarea statului a bunurilor, mărfurilor si a mijloacelor de transport prevăzute în sectiunile a 6-a si a 7-a din acest capitol, pe bază de declaratie de abandon, fără ca statul să fie obligat să suporte eventualele datorii care grevează bunurile abandonate.

 

SECTIUNEA a 8-a

Perfectionarea pasivă

 

Art. 299. - În aplicarea prezentei sectiuni, se întelege prin:

a) mărfuri de export temporar - mărfurile plasate sub regim de perfectionare pasivă;

b) produse compensatoare principale - produsele compensatoare pentru obtinerea cărora a fost autorizat regimul de perfectionare pasivă;

c) produse compensatoare secundare - produsele compensatoare, altele decât cele pentru care a fost autorizat regimul de perfectionare pasivă, dar care rezultă în mod necesar din procesul de perfectionare;

d) pierderi - partea din mărfurile de export temporar care se distruge si dispare în cursul operatiunii de perfectionare pasivă, mai ales prin evaporare, uscare, scurgeri gazoase, scurgeri în apa de spălare si altele asemenea;

e) metoda cheii cantitative - repartizarea cantitătilor de marfă de export temporar pe fiecare produs compensator;

f) metoda cheii valorice - repartizarea valorii mărfurilor de export temporar pe fiecare produs compensator;

g) rata de randament - cantitatea sau procentajul de produse compensatoare obtinut dintr-o cantitate determinată de mărfuri supuse procesului de perfectionare pasivă;

h) import anticipat - produsele de înlocuire importate înainte de a fi realizat exportul de “mărfuri de export temporar”;

i) cheltuieli de încărcare, de transport si de asigurare - toate cheltuielile referitoare la încărcarea, transportul si asigurarea mărfurilor, inclusiv comisioanele si costurile de intermediere, cu exceptia comisioanelor de cumpărare, costul ambalajului care nu face corp comun cu marfa de export temporar, costul manoperei de ambalare si al materialelor de ambalare, precum si cheltuieli de întretinere conexe transportului de marfă.

Art. 300. - Persoanele juridice române care au încheiat un contract de perfectionare pasivă cu un partener străin pot cere autorizarea regimului de perfectionare pasivă, prin completarea cererii privind autorizatia pentru regimul de perfectionare pasivă, prevăzută în anexa nr. 25.

Regimul de perfectionare pasivă se autorizează de directia regională vamală interjudeteană în a cărei rază teritorială se află sediul titularului operatiunii comerciale.

Art. 301. - (1) Directiile regionale vamale interjudetene acordă în termenul legal autorizatii pentru regimul de perfectionare pasivă când constată că din prelucrarea mărfurilor de export temporar vor rezulta produse compensatoare.

(2) Autorizatia pentru regimul de perfectionare pasivă se eliberează pe formularul prevăzut în anexa nr. 26.

Art. 302. - Exonerarea totală sau partială a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import se acordă numai când produsele compensatoare se declară pentru import în numele sau în contul titularului autorizatiei sau de către altă persoană juridică română care a obtinut consimtământul de cesiune al titularului autorizatiei si este obligată să îndeplinească conditiile cuprinse în aceasta.

Art. 303. - (1) Exonerarea totală sau partială a plătii taxelor vamale si a altor drepturi de import constă în deducerea din cuantumul drepturilor si taxelor de import aferente produselor compensatoare importate a cuantumului drepturilor si taxelor de import care s-ar fi perceput la aceeasi dată pentru mărfurile de export temporar dacă ele ar fi fost importate în România din tara în care a avut loc ultima operatiune de perfectionare pasivă.

(2) Cuantumul care se deduce potrivit alin. (1) se calculează în functie de cantitatea si de felul mărfurilor înscrise în declaratia de plasare sub regimul de perfectionare pasivă si pe baza elementelor de taxare aplicabile la data înregistrării declaratiei vamale de import al produselor compensatoare.

(3) Valoarea mărfurilor de export temporar este cea înscrisă în declaratia vamală de plasare sub regimul de perfectionare pasivă sau, dacă nu este posibilă determinarea valorii în acest mod, valoarea se determină prin diferenta dintre valoarea în vamă a produselor compensatoare si cheltuielile de perfectionare justificate.

(4) Când mărfurile de export temporar au fost anterior plasării lor sub regimul de perfectionare pasivă mărfuri străine importate si acestea au beneficiat de taxe reduse pentru anumite scopuri sau utilizări si conditiile pentru acordarea taxelor reduse rămân aceleasi si în momentul în are produsele compensatoare sunt importate, cuantumul de dedus este cuantumul taxelor vamale si al altor drepturi de import plătibile la importul acestor mărfuri.

(5) Dacă produsele compensatoare beneficiază de o măsură tarifară preferentială sau această măsură este aplicabilă si în cazul mărfurilor importate, încadrate la aceeasi pozitie tarifară ca si mărfurile de export temporar, taxele vamale si alte drepturi de import care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului ce se deduce sunt cele care rezultă din aplicarea măsurilor preferentiale.

Art. 304. - (1) Când operatiunea de perfectionare pasivă constă în repararea mărfurilor importate care ulterior se constată că sunt defecte sau se defectează în perioada de garantie, reimportul lor se efectuează cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a altor drepturi la import, dacă se dovedeste că repararea a fost efectuată gratuit.

(2) În cazul unui import de mărfuri defecte care se exportă temporar pentru reparare, nu sunt aplicabile dispozitiile alin. (1).

Art. 305. - Dacă operatiunea de perfectionare pasivă are ca obiect repararea de mărfuri de export temporar, cu titlu oneros, importul produselor compensatoare se efectuează cu exonerarea partială a taxelor vamale si a altor drepturi de import. Cuantumul acestora se determină pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data înregistrării declaratiei vamale de import a acestor produse, luându-se în considerare ca valoare în vamă numai cheltuielile de reparatie.

Art. 306. - (1) Regimul de perfectionare pasivă se poate realiza si prin înlocuirea unei mărfi importate, atunci când în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de acelasi standard.

(2) Prin acelasi standard se întelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelasi cod tarifar, să fie de aceeasi calitate comercială si să posede aceleasi caracteristici tehnice ca si produsul compensator.

Art. 307. - (1) Biroul vamal poate permite ca produsele de înlocuire să fie, în conditiile fixate în autorizatie, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul anticipat se realizează numai cu constituirea unei garantii care să acopere integral cuantumul taxelor vamale si al altor drepturi de import.

(2) Dacă mărfurile de export temporar au fost deja folosite înaintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Biroul vamal poate acorda derogări de la această normă dacă se dovedeste că produsele de înlocuire, desi noi, au fost livrate gratuit.

Art. 308. - (1) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult două luni de la data înregistrării declaratiei vamale de import al acelor produse.

(2) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizatiei, biroul vamal poate aproba prelungirea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 309. - Când pentru importurile anticipate se aplică prevederile art. 307, cuantumul taxelor vamale si al altor drepturi de import, care urmează să fie dedus, se determină în functie de elementele de taxare aplicabile mărfurilor de export temporar la data înregistrării declaratiei de plasare a mărfurilor sub acest regim.

Art. 310. - În aplicarea regimului de perfectionare pasivă biroul vamal poate să recurgă la următoarele procedee:

a) mentionarea sau descrierea în declaratie a marcajelor particulare sau a numerelor de fabricatie ale mărfurilor de export temporar;

b) aplicarea de sigilii, stampile sau alte mijloace de marcare individuală la mărfurile de export temporar;

c) prelevarea de esantioane, solicitarea de fotografii sau descrieri tehnice, analize de laborator ale mărfurilor de export temporar;

d) examinarea de documente justificative referitoare la operatiunea de perfectionare pasivă care urmează să fie efectuată (contracte, corespondentă, facturi), care să demonstreze că produsele compensatoare urmează să fie fabricate din mărfurile de export temporar.

Art. 311. - (1) Când aplicarea regimului de perfectionare pasivă se solicită în scopul reparării mărfurilor, biroul vamal poate permite operatiunea numai dacă se asigură că mărfurile sunt efectiv defecte si necesită reparatii.

(2) Când se aplică schimbul de mărfuri în sistem standard, autoritatea vamală procedează conform art. 310 lit. a)-c). În acest caz actele justificative trebuie să facă dovada că reparatia se realizează cu ajutorul unui produs de înlocuire si că operatiunea nu se efectuează pentru ameliorarea performantelor tehnice initiale ale mărfurilor.

Art. 312. - (1) Autorizatia prin care se acordă schimbul de mărfuri în sistem standard, fără import anticipat, poate fi utilizată atunci când sunt îndeplinite conditiile pentru reimportul de produse compensatoare în locul produselor de înlocuire.

(2) Importul de produse de înlocuire este permis când sunt îndeplinite conditiile de acordare a sistemului de schimburi standard fără import anticipat, chiar dacă operatiunea nu a fost initial înscrisă în autorizatia de plasare sub regim de perfectionare pasivă.

(3) Operatiunea prevăzută la alin. (2) este permisă numai dacă este solicitată până în momentul importului produselor de înlocuire.

Art. 313. - (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei pentru regimul de perfectionare pasivă este stabilit de directia regională vamală interjudeteană în functie de conditiile specifice ale operatiunii, dar nu mai mult de 2 ani.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit în cazuri temeinic justificate.

Art. 314. - (1) Termenul în care se încheie operatiunea de perfectionare pasivă se stabileste de biroul vamal în declaratia vamală de plasare sub acest regim, tinându-se seama de durata necesară pentru realizarea operatiunii de perfectionare pasivă.

(2) Importul produselor compensatoare sau importul produselor de înlocuire se consideră realizat la data înregistrării declaratiei vamale de import sau la data declaratiei vamale de plasare a mărfurilor sub regim de antrepozit vamal ori de perfectionare activă.

Art. 315. - (1) Rata de randament se stabileste de către titularul operatiunii cel mai târziu în momentul plasării mărfurilor sub regim de perfectionare pasivă, tinându-se seama de conditiile operatiunii de perfectionare pasivă.

(2) Rata de randament se poate stabili si după plasarea mărfurilor sub regimul de perfectionare pasivă, în cazuri justificate, dar nu mai târziu de data înregistrării declaratiei de import al produselor compensatoare.

Art. 316. - În cazuri justificate directia regională vamală interjudeteană poate permite ca importul produselor compensatoare sau importul produselor de înlocuire să fie efectuat de o altă persoană juridică română decât titularul autorizatiei sau al declaratiei de plasare sub regimul de perfectionare pasivă.

Art. 317. - Mărfurile de export temporar si mărfurile destinate exportului temporar în cadrul sistemului de schimburi standard se plasează sub regimul de perfectionare pasivă, prin depunerea unei declaratii vamale corespunzătoare regimului la biroul vamal prevăzut în autorizatie.

Art. 318. - (1) Declaratia vamală de încheiere a regimului de perfectionare pasivă se depune la biroul vamal care are în evidentă operatiunea.

(2) Declaratia vamală prevăzută la alin. (1) poate fi depusă si la alt birou vamal, cu conditia ca titularul autorizatiei să transmită o copie de pe declaratie si de pe documentele însotitoare, în termen de 15 zile, la biroul vamal la care s-a depus initial declaratia vamală de plasare sub regim de perfectionare pasivă.

Art. 319. - În declaratiile vamale de plasare sub regim de perfectionare pasivă si de încheiere a acestui regim, la rubrica destinată descrierii mărfurilor se mentionează “Marfă PP”.

Art. 320. - (1) Cheltuielile de încărcare-descărcare, de transport si de asigurare a mărfurilor de export temporar până la locul unde a fost efectuată operatiunea de per- fectionare pasivă nu se includ în valoarea mărfurilor de export temporar care se ia în calcul la determinarea valorii în vamă a produselor compensatoare.

(2) Cheltuielile de încărcare-descărcare, de transport si de asigurare privind produsele compensatoare se includ în valoarea în vamă a acestor produse.

Art. 321. - Cheltuielile de reparatie cu titlu oneros sunt sumele efectiv plătite sau de plătit de titularul autorizatiei.

Art. 322. - (1) Repartitia mărfurilor de export temporar pe produsele compensatoare se realizează folosindu-se în mod corespunzător una dintre metodele prevăzute la art. 217-219.

(2) Metodele de calcul prevăzute la alin. (1) se utilizează în scopul determinării sumei care se deduce din cuantumul drepturilor si taxelor vamale de import aferente produselor compensatoare importate potrivit art. 303.

Art. 323. - La înregistrarea declaratiei vamale pentru plasarea mărfurilor sub regim de perfectionare pasivă se iau în considerare măsurile de politică comercială pentru exportul mărfurilor în vigoare.

Art. 324. - (1) La importul produselor compensatoare se iau în considerare măsurile de politică comercială stabilite pentru importul mărfurilor.

(2) Măsurile de politică comercială pentru import nu se aplică în cazul reparatiilor si recurgerii la sistemul de schimburi standard.

 

CAPITOLUL X

Alte operatiuni vamale

SECTIUNEA 1

Transbordarea vamală

 

Art. 325. - Mărfurile aflate sub supraveghere vamală se pot transborda dintr-un mijloc de transport în altul ori se pot depozita temporar pe teritoriul României.

Art. 326. - Operatiunea de transbordare se efectuează în prezenta autoritătii vamale.

Art. 327. - (1) Transbordarea mărfurilor trebuie să fie cerută de transportatorul acestora, de un comisionar în vamă sau de orice altă persoană care face dovada că are dreptul de a dispune asupra mărfurilor.

(2) Biroul vamal, analizând cererea, eliberează un permis vamal în care se mentionează felul si cantitatea mărfii are urmează să fie transbordată si termenul de efectuare a operatiunii. Acest termen poate fi prelungit în cazuri justificate. Permisul vamal este înregistrat la biroul vamal emitent.

Art. 328. - (1) Permisul vamal este asimilat cu declaratia vamală acceptată si produce aceleasi efecte juridice.

(2) În cazul în care se constată lipsuri sau substituiri din mărfurile transbordate, permisul vamal constituie titlu executoriu pentru încasarea taxelor vamale si a altor drepturi de import. Elementele de taxare sunt cele în vigoare la data înregistrării permisului vamal.

(3) În statiile de cale ferată în care este organizată transbordarea în vagoane cu ecartament diferit operatiunea se efectuează fără a se mai depune permisul vamal.

Transportatorul răspunde de felul si de cantitatea mărfurilor transbordate, precum si de concordanta acestora cu datele înscrise în documentul de transport international.

Art. 329. - (1) În caz de fortă majoră sau caz fortuit transbordarea mărfurilor se poate efectua si în locurile unde nu functionează birouri vamale, în prezenta organelor de politie care certifică pe documentul de transport felul si cantitatea mărfurilor.

(2) Transportatorul este obligat să sigileze mijloacele de transport sau mărfurile si să le prezinte la biroul vamal cel mai apropiat. În acest caz documentele vamale si documentele de transport se modifică în mod corespunzător si se iau măsuri de sigilare vamală a mijloacelor de transport sau a mărfurilor. În cazul transportului pe calea ferată, atunci când nu poate fi asigurată prezenta organelor de politie, transbordarea mărfurilor se poate efectua si în prezenta a doi martori străini de calea ferată, încheindu-se un proces-verbal constatator.

 

SECTIUNEA a 2-a

Introducerea sau scoaterea de bunuri din tară în afara

activitătii de comert exterior de către persoanele juridice

 

Art. 330. - Persoanele juridice române pot introduce sau scoate din tară bunuri, chiar dacă nu au prevăzute în obiectul lor de activitate operatiuni de comert exterior, în următoarele conditii:

a) la introducerea în tară bunurile să fie destinate folosintei proprii si să nu fie comercializate;

b) la scoaterea din tară bunurile să fie din patrimoniul propriu si să fie transmise fără plată.

Art. 331. - Introducerea sau scoaterea de bunuri din tară se face cu depunerea declaratiei vamale de import sau de export si cu îndeplinirea celorlalte conditii legale privind importul si exportul de mărfuri, inclusiv plata taxelor vamale si a altor drepturi de import sau export prevăzute de lege.

Art. 332. - (1) Reprezentantele firmelor comerciale si ale organizatiilor economice străine, care functionează legal în România, pot introduce în tară bunuri pentru dotarea si întretinerea sediilor lor, cu plata taxelor vamale si a altor drepturi de import.

(2) Reprezentantele, agentiile si sectiile economice ale altor state în România pot introduce în tară mostre si probe, materiale publicitare si de reclamă, precum si articole destinate să fie folosite la târguri, expozitii, congrese, conferinte, simpozioane, competitii si alte manifestări similare la care participă, cu aplicarea regimului tarifar prevăzut de lege.

(3) Persoanele juridice mentionate la alin. (1) si (2) pot scoate din tară bunurile aduse din străinătate, precum si bunurile pe care le-au achizitionat în tară pentru nevoile lor uzuale.

Art. 333. - (1) Pe bază de reciprocitate se aplică reduceri sau exceptări de la plata taxelor vamale ori se acordă regimul de introducere temporară, fără garantarea taxelor vamale, în cazul bunurilor introduse în tară pentru dotarea si întretinerea reprezentantelor prevăzute la art. 332 alin. (1).

(2) Conditia de reciprocitate se aplică numai pe baza prezentării de către solicitant a confirmării de către administratia vamală din statul respectiv că reprezentantele române similare beneficiază de aceleasi facilităti.

Art. 334. - (1) Pentru autoturisme si alte autovehicule si autoremorcile lor înmatriculate în străinătate, apartinând reprezentantelor si sucursalelor firmelor comerciale si orga- nizatiilor economice străine, care functionează în România potrivit normelor legale, se garantează plata taxelor vamale si a altor drepturi de import.

(2) Pe bază de reciprocitate stabilită conform art. 333 alin. (2) autovehiculele pot fi introduse temporar în tară si fără garantarea taxelor vamale si a altor drepturi de import.

Art. 335. - Bunurile pentru dotarea reprezentantelor si sediilor altor persoane juridice române cu sediul în străinătate pot fi scoase din tară si readuse, fără plata taxelor vamale. Aceste operatiuni se efectuează pe baza adresei din care să rezulte că bunurile sunt înscrise în evidentele sale contabile din tară.

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimul vamal al mostrelor, modelelor de referintă

si materialelor publicitare

 

Art. 336. - (1) Se consideră mostre orice bunuri sau părti din acestea primite de la parteneri externi în mod gratuit pentru cunoasterea, testarea sau analizarea caracteristicilor tehnice în vederea importului sau producerii lor în tară, precum si cele expediate gratuit partenerilor externi în scopul prospectării pietei externe sau obtinerii de comenzi.

(2) Prin mostre cu valoare comercială se întelege bunuri sau părti din acestea, cărora li se poate da si o altă întrebuintare decât cea de mostre.

(3) Prin mostre fără valoare comercială se întelege bunuri sau părti din acestea sectionate, divizate, desperecheate, perforate sau care au fost supuse altor operatiuni similare, cărora nu li se poate da o altă întrebuintare decât cea de mostre.

Art. 337. - Modelele de referintă sunt modele de mărfuri a căror fabricare este proiectată, cu conditia cumulativă ca:

a) să apartină unei persoane stabilite în străinătate si să fie introduse în tară cu scopul de a fi prezentate sau a face obiectul unei demonstratii în vederea obtinerii de comenzi;

b) să nu fie vândute sau închiriate;

c) să fie reexportate.

Art. 338. - Materialul publicitar, de reclamă si de documentare constă în cataloage si liste de preturi, referitoare la mărfuri puse în vânzare sau la prestări de servicii, cu conditia ca fiecare trimitere:

a) să fie compusă dintr-un singur document; sau

b) să cuprindă un singur exemplar al fiecărui document, dacă este compusă din mai multe documente; sau

c) să nu depăsească greutatea brută de 1 kg, oricare ar fi numărul documentelor sau al exemplarelor.

Art. 339. - (1) Regimul tarifar al bunurilor prevăzute la art. 336-338 este următorul:

a) la introducerea în tară se aplică regimul tarifar prevăzut în legea de aplicare a Tarifului vamal de import al României;

b) la scoaterea din tară nu se percep taxe vamale.

(2) Pentru bunurile introduse sau scoase din tară fără plata taxelor vamale se depune la biroul vamal o declaratie în formă simplificată, potrivit modelului stabilit de Directia Generală a Vămilor. Pentru bunurile introduse cu plata taxelor vamale se depune o declaratie vamală în detaliu.

Art. 340. - (1) Bunurile aflate în regim de admitere temporară pentru a fi prezentate la expozitii, târguri, congrese sau manifestări similare, consumate sau distribuite în timpul manifestării, sunt supuse regimului tarifar prevăzut în legea de aplicare a Tarifului vamal de import al României.

(2) Pe durata manifestării pot fi introduse în tară de firmele străine expozante, cu exceptare de la plata taxelor vamale de import: 200 de tigări, 1 l băuturi alcoolice, 5 l vin, 10 l bere, pe zi si pentru fiecare firmă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Regimul vamal al aprovizionării mijloacelor de transport

în trafic international

 

Art. 341. - (1) Navele sub pavilion străin care acostează în porturile române pot fi aprovizionate cu combustibil, lubrifianti, produse alimentare, precum si cu alte materiale de către persoane juridice române care au în obiectul lor de activitate astfel de operatiuni, cu respectarea normelor privind exportul mărfurilor.

(2) În porturile unde nu functionează persoane juridice care au în obiectul de activitate astfel de operatiuni aprovizionarea cu produsele mentionate la alin. (1) se poate face de către agentul navei direct de pe piata liberă, cu respectarea normelor privind exportul mărfurilor.

(3) Aprovizionarea poate fi făcută cu produse românesti sau cu produse de provenientă străină, care au fost legal importate anterior.

Art. 342. - (1) Bunurile destinate aprovizionării se introduc la bordul navelor sub pavilion străin pe baza documentului de livrare si a permisului vamal eliberat de biroul vamal, la cererea comandantului navei, a armatorului si a agentului navei.

(2) Se poate depune o singură declaratie vamală de export pentru toată durata de stationare a navei în fiecare port. În cazul prevăzut la art. 341 alin. (2) declaratia vamală de export se depune numai de către agentul navei.

Art. 343. - Aprovizionarea navelor române care efectuează curse în străinătate se face de societătile comerciale române de navigatie cărora le apartin, cu produse românesti sau cu produse de provenientă străină, care au fost legal importate anterior, în baza documentului de livrare si a permisului vamal, fără depunerea declaratiei vamale de export. Aprovizionarea se face tinându-se seama de durata călătoriei, de capacitatea rezervoarelor si de numărul membrilor echipajului.

Art. 344. - Societătile comerciale române de navigatie pot efectua aprovizionarea cu combustibil, lubrifianti, materiale sau alimente a navelor sub pavilion străin, dacă în cadrul unor întelegeri cu societăti similare din străinatate s-au stabilit livrări prin compensatie. Societătile  comerciale române de navigatie tin evidenta acestor operatiuni si prezintă biroului vamal documentele justificative.

Art. 345. - (1) Agentiile societătilor de transport străine autorizate să functioneze în România pot introduce temporar în tară bunuri pentru aprovizionarea mijloacelor de transport proprii aflate în trafic international, cu depunerea declaratiei vamale în detaliu.

(2) Agentiile prevăzute la alin. (1) au obligatia să înscrie bunurile introduse temporar în tară în documentele de evidentă contabilă operativă, care vor fi puse, la cerere, la dispozitia biroului vamal.

Art. 346. - Dispozitiile referitoare la aprovizionarea navelor române si străine se aplică în mod corespunzător aeronavelor române si străine aflate pe aeroporturile române. Controlul vamal se efectuează în baza documentului de livrare.

Art. 347. - Bunurile de consum aflate la bordul navelor, aeronavelor, vagoanelor-restaurant, vagoanelor de dormit si autocarelor, destinate consumului pe parcursul călătoriei, nu se supun normelor prevăzute pentru importul mărfurilor.

 

CAPITOLUL XI

Garantarea datoriei vamale

 

Art. 348. - Datoria vamală este garantată distinct pentru regimurile vamale în cazurile si în conditiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 349. - (1) Bunurile transportate pe cale rutieră sunt supuse garantării datoriei vamale numai dacă nu circulă sub acoperirea unei conventii internationale care asi- gură plata datoriei vamale.

(2) Bunurile transportate pe cale ferată, prin postă, pe calea aerului si pe apă sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale.

Art. 350. - Bunurile prevăzute la art. 256-270 si 284-293, care sunt în regim de admitere temporară cu exonerarea totală a plătii taxelor vamale si a drepturilor de import, nu sunt supuse garantării datoriei vamale.

 

CAPITOLUL XII

Supravegherea vamală

SECTIUNEA 1

Supravegherea executată de biroul vamal

 

Art. 351. - Supravegherea vamală cuprinde orice actiune a autoritătii vamale, în vederea asigurării respectării reglementărilor vamale si a altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală.

Art. 352. - Sunt supuse supravegherii vamale:

a) mărfurile si bunurile nevămuite la intrarea în tară;

b) mărfurile si bunurile în tranzit;

c) navele sub pavilion străin si aeronavele străine, pe timpul stationării în apele teritoriale sau în porturi si, după caz, pe aeroporturi.

Art. 353. - Supravegherea vamală se realizează prin:

a) tinerea operativă a evidentei mărfurilor si bunurilor supuse regimului vamal prin înscrierea lor în registrul sau documentele vamale;

b) aplicarea de sigilii vamale la mărfurile, bunurile si mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum si la accesul în spatiile în care acestea se găsesc;

c) efectuarea de verificări selective, inopinate la mijloacele de transport încărcate cu mărfuri nevămuite sau aflate în tranzit;

d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor în porturi si aeroporturi, la scara navelor si aeronavelor, în depozite sau în alte locuri unde se află mărfuri si alte bunuri supuse vămuirii, precum si la mijloacele de transport;

e) efectuarea, în cazuri de indicii de fraudă vamală, de verificări totale la mărfurile sau bunurile care trec frontiera în anumite perioade sau pentru unele categorii.

Art. 354. - În porturile si zonele libere supravegherea vamală se efectuează în mod specific si prin:

a) organizarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor în care se efectuează, specifice porturilor si zonelor libere;

b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor si bunurilor în porturile si zonele libere;

c) alte măsuri proprii unor porturi si zone libere, prevăzute în actele normative de înfiintare si functionare a acestora.

Art. 355. - (1) Conditiile materiale necesare desfăsurării supravegherii vamale prevăzute la art. 354 pentru porturile si zonele libere se stabilesc de administratia acestora, de comun acord cu autoritatea vamală.

(2) Administratia zonelor si porturilor libere are obligatia să notifice în scris, în prealabil, biroului vamal transporturile de mărfuri si bunuri prohibite legal care se efectuează în si din porturile si zonele libere.

Art. 356. - Supravegherea vamală se organizează de fiecare birou vamal, în functie de specificul si cerintele activitătii.

Art. 357. - (1) Biroul vamal care functionează în porturi exercită supravegherea în incinta si în rada acestora asupra ambarcatiunilor, pontoanelor, precum si asupra bunurilor apartinând persoanelor care intră, ies sau îsi desfăsoară activitatea în porturi.

(2) Biroul vamal de frontieră care functionează în punctele rutiere si în statiile de cale ferată exercită supravegherea vamală în incinta acestora. Pe calea ferată supravegherea vamală se realizează si în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de călători.

(3) Biroul vamal din interiorul tării, care functionează în statiile de cale ferată, în oficii postale sau în incinte proprii, îsi exercită atributiile de supraveghere vamală în aceste locuri, precum si în alte locuri unde autoritatea vamală se deplasează în vederea executării unor operatiuni vamale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Aplicarea de sigilii vamale

 

Art. 358. - (1) Mărfurile si bunurile aflate sub supraveghere vamală se pun sub sigilii vamale, cu exceptia transporturilor de mesagerie, a sacilor postali în tranzit, a mărfurilor si bunurilor antrepozitate si a celor care fac obiectul operatiunilor de admitere temporară.

(2) Sigiliile aplicate de persoanele juridice române sau străine pot fi acceptate de Directia Generală a Vămilor în locul sigiliilor vamale.

Art. 359. - (1) Sigiliile vamale se aplică la usi, ferestre sau la alte sisteme de închidere a mijloacelor de transport.

(2) Pentru sigilarea coletelor, acestea trebuie să fie ambalate astfel încât să nu se poată pătrunde la continutul lor fără ruperea sigiliului sau fără a lăsa urme vizibile.

Art. 360. - Mijloacele de transport si spatiile în care se află bunuri sub regim vamal pentru a fi sigilate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) constructia să permită scoaterea sau introducerea de bunuri numai prin deschideri care pot fi sigilate;

b) constructia să fie suficient de solidă pentru a nu permite spargerea peretilor, podelelor sau acoperisului, fără a lăsa urme de efractie;

c) constructia să nu permită scoaterea, în întregime sau în parte, a peretilor, podelelor sau acoperisului si repunerea lor la loc, fără a lăsa urme de efractie;

d) usile, ferestrele si conductele pentru mărfurile lichide să fie prevăzute cu inele sau alte dispozitive care să permită aplicarea cu usurintă a sigiliilor vamale.

 

CAPITOLUL XIII

Supravegherea si controlul vamal exercitate

în afara birourilor vamale

 

Art. 361. - Supravegherea si controlul vamal în afara birourilor vamale se realizează de către autoritatea vamală abilitată din cadrul Directiei Generale a Vămilor, în scopul prevenirii, combaterii si sanctionării fraudei în domeniul vamal pe întregul teritoriu national.

Art. 362. - Autoritatea vamală abilitată la nivel central si structurile teritoriale ale Directiei Generale a Vămilor îndeplinesc următoarele atributii principale:

a) exercită prin mijloace si procedee specifice supravegherea persoanelor, precum si a bunurilor care sunt supuse vămuirii pe întregul teritoriu national;

b) constată si încasează diferentele de drepturi de import sau de export datorate declarării nereale a bunurilor în cadrul operatiunilor de import, export si tranzit, rezultate ca urmare a actiunilor proprii întreprinse;

c) constată si sanctionează nerespectarea reglementărilor în domeniul vamal;

d) constată si retin în vederea confiscării bunurile care fac obiectul încălcării legislatiei vamale, ca urmare a actiunilor proprii întreprinse;

e) previn si combat prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, munitii, materiale explozive si radioactive, produse si substante stupefiante si psihotrope, precursori ai acestora si substante chimice esentiale, produse si substante toxice, obiecte din patrimoniul cultural national, metale si pietre pretioase.

Art. 363. - Pe întregul teritoriu national autoritatea vamală abilitată are, în conditiile legii, următoarele drepturi:

a) opreste orice mijloace de transport, utilizând semnale formale specifice;

b) verifică documentele mijlocului de transport, precum si cele care arată provenienta si regimul vamal al bunurilor, inclusiv documentele de transport international;

c) controlează mijlocul de transport, aplicând sigilii vamale asupra compartimentului de marfă  atunci când este cazul;

d) controlează clădiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective, unde se găsesc sau ar putea să se găsească bunuri supuse vămuirii ori cu regim special.

Art. 364. - În zona specială de supraveghere vamală, autoritatea vamală abilitată controlează magazinele, punctele de desfacere, care comercializează mărfuri, în vederea identificării mărfurilor străine a căror provenientă nu poate fi justificată cu documente vamale.

Art. 365. - În zona specială de supraveghere vamală autoritatea vamală abilitată legitimează persoanele suspectate de încălcarea reglementărilor vamale.

Art. 366. - (1) La semnalul autoritătii vamale abilitate conducătorul mijlocului de transport este obligat să oprească si să creeze conditiile necesare verificării acestuia.

(2) Nesupunerea la semnal determină luarea tuturor măsurilor necesare pentru oprirea mijlocului de transport, inclusiv solicitarea ajutorului organelor politiei de frontieră sau, după caz, al organelor de politie.

(3) În cazul în care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport în locul unde a fost oprit, se procedează la însotirea acestuia până la cel mai apropiat birou vamal, în vederea realizării controlului.

Art. 367. - În afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile în vederea realizării supravegherii si controlului vamal.

Art. 368. - (1) Pe întregul teritoriu national mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însotite de autoritatea vamală abilitată între două birouri vamale, în cazul în care există suspiciunea descărcării frauduloase.

(2) Actiunea de însotire poate fi realizată la initiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau a reprezentantului acestuia ori la initiativa autoritătii vamale abilitate.

(3) Atunci când însotirea se realizează din initiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea autoritătii vamale abilitate sunt suportate de titularul operatiunii de tranzit.

(4) Metodologia de însotire si modalitatea de calcul al cheltuielilor de deplasare se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 369. - În exercitarea atributiilor de control vamal, în afara birourilor vamale, autoritatea vamală abilitată are dreptul de a realiza următoarele activităti pe întregul teritoriu national:

a) efectuarea de investigatii, supravegheri si verificări în cazurile în care sunt semnalate încălcări ale legislatiei vamale;

b) verificarea de registre, evidente financiar-contabile, orice înscrisuri, inclusiv cele pe suport informatic care au legătură directă sau indirectă cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul national;

c) prelevarea de probe din mărfurile supuse vămuirii pentru a fi analizate în laboratoarele proprii sau abilitate în vederea identificării si expertizării acestora;

d) când consideră că prin încălcarea reglementărilor vamale au fost săvârsite infractiuni sesizează organele de cercetare penală competente.

Art. 370. - În baza acordurilor internationale la care România este parte autoritatea vamală abilitată realizează cu alte institutii vamale din străinătate schimbul de informatii necesar prevenirii si combaterii fraudei vamale.

Art. 371. - În scopul stabilirii modului în care persoanele fizice sau juridice au respectat reglementările vamale, autoritatea vamală abilitată efectuează controlul ulterior al operatiunilor de vămuire.

Art. 372. - Activitatea de control vamal ulterior se realizează prin programe aprobate de director general al Directiei Generale a Vămilor sau inopinat.

Art. 373. - Controlul vamal ulterior se exercită pe o perioadă de 5 ani de la data acordării liberului de vamă.

În cadrul aceluiasi termen pot fi încasate sau restituite diferente de drepturi vamale constatate.

Art. 374. - Normele tehnice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior se aprobă prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL XIV

Bunuri pentru care nu sunt îndeplinite conditiile

de vămuire

 

Art. 375. - (1) Bunurile introduse de persoanele fizice ca bagaj însotit, pentru care nu sunt îndeplinite conditiile de vămuire, se păstrează sub supraveghere vamală în depozitele biroului vamal, la dispozitia titularilor, timp de 120 de zile.

(2) Mărfurile si bunurile intrate în tară, destinate persoanelor juridice, pentru care nu sunt îndeplinite conditiile de vămuire la import, se păstrează în depozit necesar de comisionarii în vamă, sub supraveghere vamală, cel mult 120 de zile.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică si în cazul bunurilor destinate persoanelor fizice sau juridice, pentru care există un contract de transport international, iar transportatorul nu le poate preda destinatarului sau acesta nu îndeplineste conditiile de vămuire la import. În aceste cazuri bunurile sunt păstrate sub supraveghere vamală în depozit necesar la transportatori sau la comisionarii în vamă, pe cheltuiala importatorului.

(4) Transportatorul sau comisionarul în vamă, care primeste mărfurile si bunurile în depozit necesar, este obligat să îl încunostinteze pe destinatar.

Art. 376. - Autoritatea vamală are dreptul să prelungească termenele prevăzute la art. 375 alin. (1) si (2) în cazurile în care din documente rezultă că expirarea termenului nu este din culpa titularului.

Art. 377. - (1) În cazul bunurilor prevăzute la art. 375 alin. (1) termenul de păstrare curge de la data emiterii de către autoritatea vamală a adeverintei de retinere a bunurilor.

(2) În cazul mărfurilor si bunurilor prevăzute la art. 375 alin. (2) si (3) termenul de păstrare curge de la data expirării perioadei prevăzute la art. 46 din Codul vamal al României, la care se adaugă prelungirile legal acordate.

Art. 378. - Mărfurile si bunurile clasificate la cap. 1-3 din Tariful vamal de import al României se consideră a fi perisabile si termenul de păstrare sub supraveghere vamală este de 48 de ore de la data emiterii adeverintei de retinere în cazul bunurilor prevăzute la art. 375 alin. (1) si de la data înregistrării în evidenta biroului vamal în cazul bunurilor prevăzute la art. 375 alin. (2), dacă nu sunt conditii de depozitare care să le asigure conservarea, confirmate de detinătorul depozitului.

Art. 379. - Autoritatea vamală nu răspunde de deteriorarea, alterarea sau de pierderile cantitative din cauze naturale, produse la bunurile păstrate în conditiile prevăzute la art. 375, 376 si 378.

Art. 380. - Mărfurile si bunurile a căror detinere sau circulatie este supusă prin legi speciale unor conditii care nu sunt îndeplinite la intrarea sau la iesirea din tară se retin si se înregistrează de biroul vamal care le predă imediat în depozit autoritătii competente prevăzute de legea specială.

Art. 381. - (1) La expirarea termenelor de păstrare prevăzute în prezentul capitol, dacă titularii nu au reglementat situatia vamală a bunurilor, acestea se valorifică potrivit normelor legale în vigoare.

(2) În cazul în care titularii abandonează bunurile printr-o declaratie scrisă dată autoritătilor vamale conditiile de valorificare sunt îndeplinite din momentul depunerii acestei declaratii.

Art. 382. - Mărfurile si bunurile identificate de autoritătile vamale în exercitarea atributiilor lor fără a fi cunoscut titularul acestora se înscriu în evidentele biroului vamal, pe baza adeverintei de retinere a acestora. Dacă titularul acestora nu a putut fi stabilit în termenele prevăzute în prezentul capitol, la expirarea acestor termene bunurile se valorifică.

Art. 383. - (1) Mărfurile si bunurile care îndeplinesc conditiile de valorificare potrivit prezentului regulament se declară bilunar de către biroul vamal la organele financiare locale, care sunt obligate să le preia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării, cu exceptia celor perisabile, care se declară si se preiau imediat.

(2) Mărfurile si bunurile prevăzute la art. 380 se valorifică de către autoritatea competentă la care se află în depozit după expirarea termenelor prevăzute la art. 375 si 376.

(3) Sumele obtinute ca urmare a valorificării acestor bunuri se fac venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL XV

Contraventii vamale

 

Art. 384. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte:

a) nedepunerea la autoritatea vamală de frontieră sau de interior de către transportator ori de reprezentantul acestuia a documentelor însotitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic international si a documentelor privind mărfurile transportate cu acestea;

b) nedepunerea declaratiei proviziilor de bord în termenele legale;

c) neîndeplinirea de către organele postale a obligatiei de a prezenta lista sacilor postali;

d) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligatiei de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamală;

e) neprezentarea de către transportator a evidentelor si informatiilor cerute de reglementările vamale privind bunurile aflate în tranzit;

f) neîndeplinirea de către transportatorul sau de gestionarul bunurilor nevămuite a obligatiei de a asigura integritatea sigiliilor si marcajelor vamale;

g) prezentarea de către declarantii vamali a unor documente continând date nereale ori depunerea declaratiei vamale continând date eronate privind încadrarea tarifară, dacă fapta nu constituie contraventia prevăzută la art. 386 lit. k).

Art. 385. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei următoarele fapte:

a) descărcarea, încărcarea sau transbordarea bunurilor pe nave fără permis vamal; în acest caz cantitatea de bunuri încărcate, descărcate sau transbordate se confiscă. Atunci când bunurile nu mai pot fi identificate contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora;

b) exercitarea activitătii de comisionar în vamă fără autorizatia emisă de autoritatea competentă; veniturile realizate din activitatea neautorizată se confiscă;

c) neîndeplinirea corectă si completă de către comisionarul în vamă a obligatiilor prevăzute de reglementările vamale;

d) părăsirea porturilor sau aeroporturilor de către navele sau aeronavele care pleacă în cursă externă fără viza autoritătii vamale; în acest caz amenda se aplică căpităniei portului sau autoritătilor aeroportuare;

e) neîndeplinirea de către organele postale a obligatiei de a declara si de a prezenta autoritătii vamale coletele postale în vederea vămuirii;

f) prezentarea de către transportator la biroul vamal de interior a bunurilor nevămuite transportate, fără a fi depus declaratie vamală de tranzit la biroul vamal de plecare;

g) neîndeplinirea de către persoanele fizice care intră sau ies din tară a obligatiei de a declara si de a prezenta bunurile pe care le au asupra lor sau în bagaje în vederea vămuirii.

Art. 386. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei următoarele fapte:

a) sustragerea de la vămuire sau încercarea de sustragere de la vămuire a oricăror bunuri supuse regimului vamal ori care urmează să fie supuse unui regim vamal, caz în care bunurile se confiscă; atunci când bunurile nu mai pot fi identificate contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora;

b) refuzul titularului operatiunii de vămuire sau al reprezentantului acestuia de a pune la dispozitie autoritătilor vamale registrele si corespondenta, actele, piesele justificative, bilanturile contabile si alte documente necesare în vederea efectuării controlului vamal ulterior;

c) neîndeplinirea de către administratia zonelor si porturilor libere a obligatiei de a notifica în scris biroului vamal transporturile de bunuri prohibite, intrate în zona liberă sau în portul liber;

d) nedeclararea mărfurilor la import în termenele legale;

e) neîndeplinirea de către transportator sau gestionar a obligatiei de păstrare a bunurilor nevămuite, pe timpul transportului sau al depozitării lor, dacă fapta a avut ca rezultat lipsuri sau substituiri din aceste bunuri;

f) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate în tranzit vamal. Bunurile înstrăinate se confiscă. Atunci când bunurile nu mai pot fi identificate, titularul operatiunii de tranzit sau dobânditorul bunurilor este obligat la plata contravalorii acestora;

g) acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor în alte locuri decât în punctele de control unde functionează autoritatea vamală, cu exceptia cazului de fortă majoră sau de boală gravă la bord;

h) neîndeplinirea obligatiei de a declara autoritătii vamale modificarea destinatiei bunurilor fată de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub un anume regim;

i) eliberarea de către transportator direct beneficiarilor a bunurilor nevămuite;

j) nerespectarea de către titularii operatiunii de trecere temporară de bunuri peste frontieră sau de către titularii regimurilor suspensive a termenelor, obligatiilor si a conditiilor stabilite pentru derularea si încheierea acestor operatiuni si regimuri;

k) depunerea declaratiei vamale sau a documentelor însotitoare continând date eronate privind valoarea în vamă, felul, cantitatea sau originea bunurilor; în acest caz bunurile constatate în plus în ceea ce priveste felul, cantitatea sau originea se confiscă. În situatia în care, în urma efectuării controlului ulterior, bunurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora.

Art. 387. - (1) Contraventiile vamale se constată prin procese-verbale de contraventie încheiate potrivit prevederilor art. 185 din Codul vamal al României de personalul vamal cu atributii de serviciu în acest sens. Personalul vamal care încheie procesul-verbal de constatare a contraventiei aplică si sanctiunea.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contravenientul poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Plângerea se depune la autoritatea vamală din care face parte agentul constatator care o va înainta de îndată la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârsit contraventia.

Art. 388. - Contravaloarea bunurilor care nu mai pot fi identificate este egală cu valoarea în vamă a acestora plus drepturile de import aferente.

Art. 389. - Directia Generală a Vămilor poate emite norme tehnice specifice privind aplicarea dispozitiilor prezentului capitol.

 

CAPITOLUL XVI

Controlul destinatiei finale

 

Art. 390. - (1) Pentru mărfurile care beneficiază de un tratament tarifar favorabil în functie de destinatia lor finală, acordat prin legi speciale, regimul vamal de import se admite dacă persoana care importă sau pentru care se importă aceste mărfuri a obtinut o autorizatie scrisă.

(2) Autorizatia se eliberează de directia regională vamală interjudeteană în a cărei rază de competentă se află sediul importatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27, în baza unei cereri scrise care se depune la autoritatea vamală competentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28.

(3) Autorizatia se emite pentru a permite autoritătii vamale să verifice în orice moment existenta mărfurilor în locul în care acestea sunt depozitate sau utilizate în scopul declarat.

Art. 391. - Termenul de valabilitate a autorizatiei este cel prevăzut în actul normativ care acordă tratamentul tarifar favorabil, iar în cazul în care nu este fixat un astfel de termen, valabilitatea autorizatiei este cea care rezultă din calculul amortizărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale.

Art. 392. - Beneficiarul autorizatiei are următoarele obligatii:

a) să utilizeze mărfurile numai pentru destinatia declarată;

b) să tină o evidentă contabilă si operativă care să permită autoritătii vamale să constate dacă destinatia declarată a fost respectată si să păstreze această evidentă pentru perioada mentionată în autorizatie;

c) să utilizeze mărfurile pentru destinatia declarată înainte de expirarea unui termen de un an de la data declaratiei vamale de import, validată de autoritatea vamală; termenul poate fi prelungit de autoritatea vamală dacă mărfurile nu au fost utilizate datorită unui caz fortuit ori de fortă majoră sau datorită unor cauze impuse de procesele tehnice de utilizare ori de transformare a mărfurilor.

Art. 393. - Deseurile si resturile rezultate ca urmare a procesului de prelucrare a mărfurilor se consideră ca fiind mărfuri utilizate conform destinatiei declarate.

Art. 394. - (1) Autoritatea vamală care are în atributii efectuarea de controale ulterioare verifică periodic dacă mărfurile importate în conditiile acestui capitol au fost utilizate potrivit destinatiei declarate si înscriu în rubrica 5 din autorizatie rezultatele controlului.

(2) În cazul în care mărfurile urmează să fie utilizate în alte scopuri decât destinatia declarată sau autoritatea vamală constată că au fost utilizate în alte scopuri, sunt aplicabile prevederile art. 71 din Codul vamal al României.

Elementele de taxare în baza cărora se calculează drepturile de import sunt cele în vigoare la data schimbării destinatiei, valoarea în vamă fiind cea declarată la data importului. Încasarea drepturilor de import se face în baza procesului-verbal de control sau, după caz, a actului constatator întocmit de autoritatea vamală.

(3) Dacă mărfurile importate nu au putut fi utilizate pentru destinatia declarată din motive justificate, datorate importatorului sau mărfurilor, restituirea acestora expeditorului initial sau distrugerea sub control vamal, potrivit legii, nu se consideră schimbare a destinatiei în sensul art. 71 din Codul vamal al României si nu se datorează drepturi de import. Dacă mărfurile au fost sau nu au fost utilizate potrivit scopului declarat si apoi au fost vândute în vederea exportului, se consideră schimbare de destinatie si se încasează drepturile de import potrivit prevederilor alin. (2).

 

CAPITOLUL XVII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 395. - Operatiunile pentru care s-au depus declaratii vamale sub regimul prevăzut în reglementările vamale anterioare prezentului regulament se derulează si se încheie în conformitate cu acele reglementări.

Art. 396. - Atunci când titularii operatiunilor vamale, transportatorii sau comisionarii în vamă solicită efectuarea operatiunilor de vămuire în afara birourilor vamale, acestia au obligatia de a asigura autoritătii vamale, fără plată, spatii de lucru, magazii pentru depozitarea bunurilor si instalatii pentru cântărirea acestora.

Art. 397. - Atunci când persoanele interesate prevăzute la art. 396 solicită efectuarea operatiunilor de vămuire în afara incintelor birourilor si punctelor vamale acestea suportă cheltuielile de transport si, dacă este cazul, cele de cazare si de diurnă, potrivit normelor legale.

Art. 398. - (1) Autoritatea vamală poate să închirieze în conditiile legii imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea si în proprietatea sa, precum si în proprietatea publică a statului, prin licitatie publică, potrivit legii.

(2) Sumele încasate din închiriere se varsă integral la bugetul de stat.

Art. 399. - Pentru alte formulare decât cele prevăzute în anexele la prezentul regulament, precum si pentru registru, sigilii si stampile vamale utilizate de autoritatea vamală, Directia Generală a Vămilor va stabili modelul si modul de utilizare prin decizie a directorului general al acesteia.

Art. 400. - Directia Generală a Vămilor poate emite norme tehnice de aplicare a prevederilor prezentului regulament, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 401. - Anexele nr. 1-28 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament.

 

 INFORMATII PRIVIND CLASIFICAREA TARIFARA – FORMULARUL 1

 

Formularul 2

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

NORME

privind cantitătile uzuale de produse din tutun si băuturi alcoolice lăsate

pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor,

în raport cu durata stationării navei în port

 

În aplicarea art. 26 din prezentul regulament, cantitătile de produse din tutun si băuturi alcoolice care se lasă de către organele vamale nesigilate, pentru folosinta comandantului si secundului, precum si a echipajului si pasagerilor, sunt următoarele:

 

 

Tigarete

Tigări de foi

Băuturi alcoolice peste 22ş

a) Pentru uzul comandantului si secundului

80 de bucăti/zi/persoană

20 de bucăti/zi/persoană

2 l/zi/persoană

b) Pentru uzul echipajului si pasagerilor

40 de bucăti/zi/persoană

20 de bucăti/zi/persoană

1 l/zi/persoană

 

Cantitătile de produse sus-mentionate se lasă nesigilate cu ocazia efectuării reviziei de sosire a navei, în raport cu durata stationării în port declarată de comandant, dar nu pe o perioadă mai mare de 15 zile. Dacă durata de stationare este mai mare de 15 zile, cantitătile respective de produse vor fi scoase de sub sigiliul vamal la cererea comandantului sau a agentului navei.

În cazuri deosebite, cum ar fi: sărbători nationale, actiuni protocolare etc., seful vămii poate aproba să fie lăsate la dispozitia comandantului si secundului cantităti suplimentare din produsele mentionate, corespunzătoare actiunii, cu conditia să fie consumate la bord.

Produsele lăsate la dispozitia comandantului, echipajului si pasagerilor vor fi notate de fiecare dată pe declaratia proviziilor de bord cu ocazia fiecărei operatiuni.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

DECLARATIE SUMARĂ

nr. ........... din ..................

 

1. Denumirea si sediul depozitarului ..............................................................................................

2. Expeditorul bunurilor       .......................................................................................................

3. Destinatarul bunurilor ..................................................................................................................

4. Felul bunurilor .............................................................................................................................

5. Cantitatea bunurilor .....................................................................................................................

6. Valoarea

 

Semnătura

......................................

 

NOTĂ:

Se completează după documentele de transport sau comerciale care însotesc bunurile.

Se înregistrează în registrul de evidentă al biroului vamal.

 

ANEXA Nr. 4 a)

la regulament.

 

Declaratia primară – Formularul 1

 

Formularul 2

 

Formularul 3

 

Formularul 4

 

Formularul 5

 

Formularul 6

 

Formularul 7

 

Formularul 8

 

Formularul 9

 

Formularul 10

 

Formularul 11

 

ANEXA Nr. 4 b)

la regulament.

 

Declaratie complementară – Formularul 1

 

Formularul 2

 

Formularul 3

 

Formularul 4

 

Formularul 5

 

Formularul 6

 

Formularul 7

 

Formularul 8

 

Formularul 9


 

ANEXA Nr. 4 c)

la regulament.

 

Declaratie primară – Formularul 1

 

Formularul 2

 

Formularul 3

 

Formularul 4

 

Formularul 5

 

Formularul 6

 

ANEXA Nr. 4 d)

la regulament.

 

Declaratie complementară – Formularul 1

 

Formularul 2

 

Formularul 3

 

Formularul 4

 

ANEXA Nr. 5

la regulament.

 

Declaratie pentru valoarea în vamă – Formularul 1

 

Formularul 2

 

Formularul 3

 

 

Instructiuni de completare

 

1. Formularul “Declaratia pentru valoarea în vamă” se depune într-un singur exemplar, în forma si modelul prevăzute în prezenta anexă, împreună cu declaratia vamală si cu celelalte documente necesare vămuirii.

2. Declaratia pentru valoarea în vamă trebuie să fie completată prin dactilografiere lizibilă, fără stersături sau adăugări.

3. Declaratia pentru valoarea în vamă se depune la biroul vamal de către importator. În cazul în care este depusă prin reprezentant se completează rubrica 2.b) cu numele si adresa acestuia, răspunderea privind datele declarate fiind solidară cu cea a importatorului.

4. Pentru mărfurile primite de persoane juridice, care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, declaratia pentru valoarea în vamă se va completa în mod obligatoriu cu următoarele date:

- expeditorul mărfurilor importate (rubrica 1);

- destinatarul mărfurilor importate [rubrica 2.a)];

- reprezentantul importatorului [rubrica 2.b)], în cazul în care declaratia pentru valoarea în vamă este depusă prin reprezentant;

- numărul si data facturii sau ale documentului primit de la expeditorul extern al mărfii, în care este înscrisă valoarea;

- valoarea în vamă declarată (rubrica 24).

5. Declaratia pentru valoarea în vamă nu se depune în următoarele cazuri:

- valoarea mărfurilor importate nu depăseste echivalentul sumei de 100 euro;

- valoarea mărfurilor importate este stabilită, prin reglementări legale, în sumă fixă.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

CONDITIILE SI LIMITELE

privind introducerea si scoaterea din tară a bunurilor apartinând călătorilor si altor persoane fizice

 

1. Călătorii si persoanele fizice stabilite în România sau cu domiciliul în străinătate pot să introducă în tară, ca bagaje însotite sau neînsotite, fără să fie supuse la plata taxelor vamale, următoarele bunuri, în limitele si în conditiile stabilite mai jos:

a) efectele personale si medicamentele necesare, în mod rational, pe durata călătoriei si a sederii în străinătate sau în tară;

b) bijuteriile de uz personal definite ca atare în prezenta anexă;

c) cărtile, publicatiile, înregistrările de orice fel, diapozitivele si altele asemenea, necesare uzului personal;

d) bunurile obtinute ca premii sau distinctii în cadrul unor manifestări oficiale;

e) băuturile alcoolice, tigările, tigaretele si tutunul în următoarele cantităti: 2 l de băuturi alcoolice peste 22ş, 4 l de vin, 4 l de bere, 200 bucăti de tigarete, 50 bucăti de tigări de foi si 250 g de tutun pentru uzul persoanelor în vârstă de peste 16 ani;

f) alte bunuri de orice fel în limita valorică reprezentând în total echivalentul în lei al sumei de 100 euro.

Călătorii si persoanele fizice stabilite în România sau cu domiciliul în străinătate pot scoate din tară, ca bagaje însotite sau neînsotite, fără plata taxelor vamale: bunurile prevăzute la pct. 1 lit. a)-e), bunuri de orice fel în limita valorică reprezentând în total echivalentul în lei al sumei de 1.200 euro, precum si câte un bun a cărui valoare individuală depăseste limita de 1.200 euro.

2. Limita valorică stabilită la pct. 1 lit. f) se aplică numai la o singură trecere de frontieră (dus si întors) în cursul unei luni. Pentru următoarele călătorii într-o lună limita valorică se reduce la 20 euro.

Pentru bunurile prevăzute la pct. 1 lit. e) limitele se aplică la o singură trecere de frontieră (dus si întors) în cursul unei luni. Pentru următoarele călătorii într-o lună limitele se reduc la jumătate.

În cazul trecerilor pe bază de întelegere între România si tările limitrofe se aplică prevederile alin. 1 si 2, fără să fie permisă introducerea sau scoaterea din tară de bunuri, cu plata taxelor vamale.

3. În afara bunurilor prevăzute la pct. 1 alin. 1 se pot introduce în tară, prin bagaje însotite sau neînsotite, cu plata taxelor vamale stabilite la art. 90 din Codul vamal al României, bunuri în limita valorică reprezentând contravaloarea în lei a 1.200 euro pentru fiecare călător sau persoană fizică, o singură dată pe lună.

4. Prin colete postale expediate potrivit reglementărilor internationale în domeniul postal se pot introduce în tară, fără să fie supuse la plata taxelor vamale, bunuri în conditiile si în limitele valorice prevăzute la pct. 1 alin. 1 lit. a), c), d) si f), precum si, cu plata taxelor vamale, orice alte bunuri cu o valoare până la echivalentul în lei a 500 euro.

Prin colete postale se pot scoate din tară cantităti uzuale, fără să fie supuse la plata taxelor vamale: efectele personale, medicamentele, cărtile, publicatiile, înregistrările de orice fel, diapozitivele si altele asemenea, bunurile obtinute ca premii sau distinctii în cadrul unor manifestări oficiale, precum si bunuri de orice fel, în limita valorică reprezentând în total echivalentul în lei a 500 euro, si câte un bun a cărui valoare individuală depăseste limita de 500 euro.

5. În limitele valorice prevăzute la pct. 3 si 4 nu pot fi introduse sau scoase din tară bunurile mentionate la pct. 1 lit. e).

6. Pe lângă bunurile în limita valorică, prevăzute la pct. 1 alin. 1 si pct. 3 si 4, se poate introduce în tară câte un bun a cărui valoare individuală depăseste limitele respective, cu plata taxelor vamale prevăzute la art. 90 din Codul vamal al României.

7. Nu sunt supuse la plata taxelor vamale la introducerea în tară următoarele bunuri:

a) obiectele de artă, de colectie si antichităti, astfel cum acestea sunt definite în Tariful vamal de import al României si în notele explicative ale Sistemului armonizat de descriere si denumire a mărfurilor;

b) protezele, instrumentele, aparatele, cărucioarele si triciclurile cu sau fără motor, inclusiv piesele de schimb ale acestora, pentru uzul bolnavilor sau al invalizilor, cu avizul organelor sanitare;

c) bunurile introduse în tară care se înapoiază nefiind admise la destinatie.

De asemenea, nu sunt supuse la plata taxelor vamale la introducerea sau la scoaterea din tară bunurile expediate pentru a fi reparate sau înlocuite în termenul de garantie.

8. Nu sunt supuse la plata taxelor vamale bunurile mobile care formează masa succesorală, dobândite prin succesiuni deschise în tară sau în străinătate, dovedite pe baza unor documente oficiale, precum si monumentele funerare.

9. Persoanele fizice care au domiciliat cel putin 24 de luni în străinătate si care îsi stabilesc domiciliul definitiv în România pot introduce în tară, fără să fie supuse la plata taxelor vamale, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vămuire, inclusiv două vehicule rutiere, indiferent de categoria acestora, care fac dovada că le-au avut în proprietate si au fost utilizate de titular în tara din care îsi strămută resedinta, cu cel putin 6 luni înainte de data stabilirii definitive a domiciliului în tară. Prevederile referitoare la perioada de detinere în proprietate si utilizare a bunurilor nu se aplică categoriei de persoane mentionate la pct. 10.

Prevederile alin. 1 se aplică o singură dată, în termen de 9 luni de la data stabilirii definitive a domiciliului.

Termenul prevăzut la alin. 3 poate fi prelungit de autoritatea vamală în cazuri temeinic justificate.

În cazul unor transporturi succesive de bunuri sau când acestea sosesc în tară înainte de data stabilirii domiciliului în România, bunurile pot fi eliberate titularului, în custodie vamală, cu garantarea drepturilor de import.

10. Prevederile pct. 9 se aplică si persoanelor cu domiciliul în România trimise în misiune permanentă în străinătate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 sau a conventiilor internationale la care România este parte, pe o perioadă de cel putin 24 de luni, după expirarea acestei perioade, în temeiul unei adeverinte eliberate de unitatea respectivă la terminarea misiunii.

11. Persoanele fizice cu domiciliul în România, care se stabilesc în străinătate, pot scoate din tară, fără să fie supuse la plata taxelor vamale, următoarele bunuri:

a) ca bagaj însotit: efecte personale si alte articole necesare pe durata călătoriei;

b) ca bagaj însotit, neînsotit sau colet postal, o singură dată, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vămuire, inclusiv două mijloace de transport auto, indiferent de categoria acestora.

12. Valoarea în vamă pentru bunurile introduse sau scoase din tară de călători si de alte persoane fizice stabilite în România sau în străinătate, ce nu fac obiectul unor operatiuni comerciale, se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, prin aprobarea listei de valori unice în vamă ale unor produse sau grupe de produse.

Atunci când bunurile nu pot fi identificate în lista de valori unice în vamă, biroul vamal este autorizat să determine valoarea în vamă pe baza facturii externe sau, în lipsa acesteia ori când există suspiciuni, prin asimilare, luând în considerare valoarea stabilită pentru bunuri cu caracteristici asemănătoare, potrivit alin. 1.

Atunci când nu este posibilă stabilirea valorii în vamă potrivit alin. 2, valoarea în vamă este stabilită de Directia Generală a Vămilor, care poate lua în considerare valorile din cataloage sau cele comunicate de o societate comercială producătoare de profil ori de o instituite specializată.

Taxele vamale se aplică la valoarea în vamă a bunurilor, fără a se tine seama de uzura lor.

Pentru autovehiculele si vehiculele introduse sau scoase din tară de călători si de alte persoane fizice stabilite în România sau domiciliate în străinătate valoarea în vamă se stabileste potrivit art. 109 alin. (5) si (6) din prezentul regulament.

Pentru bijuteriile din metale pretioase care depăsesc uzul personal, astfel cum acesta este definit prin reglementările vamale, valoarea în vamă se stabileste pe baza pretului gramului de aur comunicat de Banca Natională a României la cursul valutar transmis potrivit art. 111 din prezentul regulament, precum si a expertizelor privind manopera, efectuate, la cererea si pe cheltuiala persoanei fizice solicitante, de biroul local de expertize contabile si tehnice de pe lângă judecătoriile arondate.

13. Călătorii si alte persoane fizice pot introduce sau scoate temporar din tară ori tranzita teritoriul României cu bunurile care le apartin.

Pentru a asigura reintroducerea sau, după caz, scoaterea bunurilor introduse temporar Directia Generală a Vămilor poate stabili măsuri de supraveghere vamală, inclusiv garantii până la nivelul cuantumului datoriei vamale.

Dispozitiile privind garantarea nu se aplică în cazul bunurilor scutite de la plata taxelor vamale.

14. Călătorii cu domiciliul în străinătate pot introduce temporar în tară, fără garantarea drepturilor de import si fără formalităti vamale, următoarele bunuri:

a) o cameră video si două casete;

b) două aparate fotografice si 24 de casete sau 10 role de film pentru fiecare aparat;

c) un binoclu;

d) un radioreceptor portabil si un televizor portabil;

e) un casetofon portabil;

f) un cărucior de copil;

g) un cort si alte echipamente de cantonament, precum si alte articole de sport uzuale, inclusiv o ambarcatiune;

h) două arme de vânătoare cu câte 100 cartuse de fiecare armă, în conditiile prevăzute de reglementările privind regimul armelor de foc si al munitiilor;

i) o bicicletă cu sau fără motor si o masină de scris portabilă.

Când există suspiciuni că bunurile nu se introduc pentru uzul personal autoritatea vamală poate să ceară garantarea plătii drepturilor de import sau să înmâneze titularilor declaratii vamale de călători, care se înscriu în documentele de călătorie.

15. Călătorii cu domiciliul în România pot scoate temporar din tară, fără garantarea drepturilor de export, bunurile prevăzute la pct. 14. La reintroducerea în tară, pentru a beneficia de scutire de la plata taxelor vamale, călătorii trebuie să facă dovada scoaterii din tară a acestor bunuri prin declaratie dată de călător la iesirea din tară sau prin acte care atestă provenienta bunurilor din România.

La cerere birourile vamale pun la dispozitie gratuit formulare pentru declararea în scris.

16. Persoanele fizice cu domiciliul în străinătate, care vin în interes de serviciu în România, pot introduce temporar în tară, fără garantarea drepturilor de import, ca bagaj însotit sau neînsotit, efectele personale, precum si alte bunuri, pe baza unui inventar, în două exemplare, vizat de autoritatea vamală, dacă aceste bunuri intră în tară în cel mult 3 luni de la data instalării titularului.

Prevederile alin. 1 se aplică si elevilor si studentilor veniti la studii în România; termenul de 3 luni curge de la începerea fiecărui an de învătământ.

Liberul de vamă se acordă în baza unei adeverinte emise de unitătile române sau de unitătile străine autorizate să functioneze în România, cu care aceste persoane sunt în relatii de serviciu.

17. Persoanele fizice cu domiciliul în România, trimise în străinătate în interes de serviciu sau la studii, pot scoate din tară, fără să fie supuse la plata taxelor vamale, ca bagaj însotit sau neînsotit, următoarele:

a) efectele personale, precum si materialele de studiu si documentare;

b) obiectele de folosintă îndelungată, cu conditia să fie înscrise într-un inventar, în dublu exemplar, vizat de autoritatea vamală.

Membrii de familie pot expedia persoanelor mentionate la alin. 1, prin colete, obiecte de îmbrăcăminte, încăltăminte si lenjerie necesare pe durata sederii lor în străinătate, fără a fi supuse la plata taxelor vamale.

18. Mijloacele de transport si remorcile acestora, înmatriculate în România, pot fi scoase temporar din tară fără garantarea plătii taxelor vamale si fără formalităti vamale.

19. Mijloacele de transport si remorcile acestora, înmatriculate în străinătate, pot fi introduse temporar în România fără garantarea drepturilor de import si fără formalităti vamale, dacă apartin:

a) persoanelor cu domiciliul în străinătate, sosite în tară ca turisti în grupuri organizate sau individual;

b) specialistilor, tehnicienilor, studentilor străini sau altor persoane cu domiciliul în străinătate, sosite în tară pe bază de acorduri, contracte sau de alte întelegeri cu partea română;

c) persoanelor cu domiciliul în România, plecate în străinătate în interes de serviciu si la studii, reîntoarse pentru efectuarea concediului sau pentru îndeplinirea unei misiuni temporare în tară;

d) personalului străin al reprezentantelor si sucursalelor firmelor comerciale si organizatiilor economice străine care functionează în România, potrivit normelor legale.

Prevederile alin. 1 se aplică numai pentru un mijloc de transport, cu sau fără remorcă, de persoană.

20. Părtile si piesele detasate pentru repararea mijloacelor de transport si remorcilor prevăzute la pct. 19 se eliberează cu garantarea datoriei vamale.

Garantia se restituie dacă titularul operatiunii face dovada că a efectuat reparatia cu piesele si părtile introduse temporar în tară.

Prevederile alin. 1 si 2 se aplică în mod corespunzător si pentru părtile si piesele detasate care se scot din tară pentru repararea mijloacelor de transport si a remorcilor scoase temporar din tară.

21. Operatiunile de introducere sau de scoatere temporară a bunurilor prevăzute în prezenta anexă se încheie în termenele si în conditiile prevăzute în reglementările vamale pentru regimul de admitere temporară sau, după caz, exportul temporar de mărfuri.

22. În sensul prezentei anexe se întelege prin:

- bijuterii de uz personal - obiectele din metale pretioase cu sau fără pietre pretioase, si anume:

- pentru persoane peste 16 ani: 1 verighetă din aur si una de argint, 2 inele, 1 ceas cu sau fără brătară, 2 medalioane cu lăntisor, 2 perechi de cercei, 2 brătări, 1 ac de cravată, 2 perechi de butoni, 1 brosă, 1 colier, 1 trusă creion-stilou, 2 perechi de ochelari;

- pentru persoane până la 16 ani: 1 inel, 1 ceas cu sau fără brătară, 1 medalion cu lăntisor, 1 pereche de cercei, 1 brătară;

- pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o dată în cursul unei luni (dus-întors): 1 verighetă, 1 inel, 1 ceas cu sau fără brătară, 1 medalion cu lăntisor, 1 pereche de cercei, 1 brătară;

- bagaj însotit - bunurile pe care o persoană le duce cu sine în acelasi mijloc de transport sau care o însotesc în acelasi mijloc de transport;

- bagaj neînsotit - bunurile expediate si înscrise în acelasi document de transport;

- colet postal - bunurile expediate potrivit reglementărilor internationale în domeniul postal;

- bunuri de acelasi fel, în bucăti, seturi sau garnituri - bunurile clasificate la acelasi cod de 8 cifre prevăzut în Tariful vamal de import al României.

23. Plafoanele valorice si valorile în vamă, exprimate în valută, se transformă în lei potrivit reglementărilor vamale referitoare la importul de mărfuri.

24. Bunurile procurate de persoanele fizice din magazinele care functionează în zonele libere pot fi introduse în tară în limitele prevăzute la pct. 3 si 6 si cu respectarea celorlalte conditii impuse de normele legale în vigoare, cu exceptia bunurilor mentionate la pct. 1 lit. e), care pot fi introduse în tară numai dacă se face dovada că magazinele de desfacere a acestor produse au achitat drepturile de import în conformitate cu prevederile art. 132 si 133 din Codul vamal al României.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozitare

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul (1)  ......................................................................................................................

2. Descrierea locului destinat utilizării ca antrepozit vamal sau, în cazul solicitării autorizării nui antrepozit de tip D, precizarea instalatiilor de stocaj utilizate de solicitant

.....................................................................

3. Tipul de antrepozit solicitat (2) ...................................................................................................

4. Proceduri de utilizare (3):

a) pentru plasarea mărfurilor sub regimul ......................................................................................

b) pentru introducerea în circuitul economic a mărfurilor plasate sub regimul

...............................................................

c) pentru exportul mărfurilor plasate sub regimul ...........................................................................

d) pentru transferul eventual într-un alt antrepozit vamal fără a încheia regimul

..........................................................

5. Justificarea economică a antrepozitării .........................................................................................................................

6. Descrierea evidentei contabile materiale tinute si locul unde aceasta este tinută

....................................................

7. Durata medie a stocajului (4) ....................................................................................................

8. Felul mărfurilor .............................................................................................................................

9. Manipulările preconizate să fie efectuate în timpul antrepozitării ................................................................................

10. Scoaterile temporare din antrepozit, preconizate să fie efectuate ..............................................................................

11. Operatiuni preconizate să fie efectuate în timpul antrepozitării:

a) perfectionare activă .....................................................................................................................

b) transformarea mărfurilor agricole înaintea exportului ................................................................

12. Avizul autoritătilor vamale care controlează antrepozitul ..............................................................................................

13. Avizul autoritătilor vamale care acordă regimul ...........................................................................................................

14. Documentele anexate (5) ............................................................................................................

 

 

Data .........................

Semnătura .....................

 

Instructiuni de completare

 

(1) Această mentiune nu este cerută când cererea este redactată pe hârtie cu antetul solicitantului, pe care figurează datele cerute.

(2) Se indică, în ordinea de preferintă, unul dintre tipurile de antrepozit vamal prevăzute la art. 175 din prezentul regulament.

(3) Se indică, după caz:

- procedura vamală de plasare;

- una dintre procedurile simplificate de plasare;

- procedura normală de încheiere;

- una dintre procedurile simplificate de încheiere.

(4) Se completează numai în cazul antrepozitului de tip B, deoarece acest tip de antrepozit este destinat stocajului de mărfuri pentru o durată relativ limitată.

(5) De exemplu: planuri, descrierea detaliată a locurilor destinate depozitării sau a evidentei contabile materiale.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

OPERATIUNI UZUALE

la care pot fi supuse mărfurile aflate sub regim de antrepozitare

 

Orice fel de operatiune efectuată, manual sau nu, asupra mărfurilor plasate sub regim de antrepozitare în vederea asigurării conservării, ameliorării conditiilor de prezentare sau de vânzare, de pregătire a distribuirii sau revânzării

Asamblarea si montajul mărfurilor nu sunt admise decât dacă este vorba de o operatiune de montaj asupra unei mărfi complete, de piese accesorii care nu joacă un rol esential în fabricarea mărfii 1) .

1) De exemplu: montarea unui aparat de radio la un autoturism.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament.

 

Autorizatie de antrepozit vamal

 

 

Instructiuni de completare

 

1. Se mentionează denumirea, actul constitutiv si sediul titularului.

Numărul de identificare este numărul scrisorii prin care se indică tipul antrepozitului si litera indicând tipul antrepozitului.

2. Se indică data si numărul cererii de autorizare.

3. Se indică autoritatea competentă pentru controlul antrepozitului.

4. Se indică adresa completă a antrepozitului sau a instalatiilor de stocaj utilizate pentru mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal.

5. Se mentionează locul exact unde se tine evidenta contabilă materială.

7. Se mentionează, cu indicarea bazei legale, procedura ce se utilizează, precum si termenul pentru depunerea declaratiei vamale de antrepozitare.

9. În cazul în care nu se cere o garantie se mentionează “Nu este cazul”.

10. Se completează numai în cazul antrepozitului privat.

11. Se mentionează, pentru fiecare fel de marfă, procentul natural de pierderi în functie de natura mărfii.

12. Se mentionează mărfurile (împreună cu statutul lor vamal) care pot fi stocate în locurile de antrepozit vamal, fără să fie plasate sub acest regim.

13-14. Se mentionează, eventual într-o anexă, forma în care autoritatea vamală de control este informată în prealabil.

15. Se mentionează, după caz, alte operatiuni autorizate (perfectionare activă etc.), când acestea pot fi efectuate în antrepozitele vamale.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

PROCEDURA

privind transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal

 

1. Pentru transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal, fără încheierea regimului, exemplarele 1, 4, 5 si un exemplar suplimentar identic exemplarului 1 al formularului declaratiei vamale în detaliu, prevăzut în anexa nr. 4, completat conform indicatiilor de mai jos, sunt depuse de detinătorul antrepozitului căruia îi sunt expediate mărfurile la autoritatea vamală pe lângă care functionează antrepozitul vamal. Autoritatea vamală poate dispensa titularul de antrepozit de obligatia de a prezenta mărfurile. În acest caz exemplarul 1 al declaratiei vamale în detaliu este depus la autoritatea vamală de control de către titularul antrepozitului de plecare.

2. Autoritatea vamală prevăzută la pct. 1 avizează documentul în caseta D, atestând astfel verificarea sau admiterea mentiunilor înscrise. Totodată stabileste termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate unitătii vamale în a cărei rază teritorială se antrepozitează mărfurile care sunt transferate.

Exemplarul 1 al documentului se retine de unitatea vamală emitentă.

3. Exemplarul suplimentar si exemplarele 4 si 5 ale documentului însotesc mărfurile si sunt prezentate împreună cu acestea unitătii vamale de destinatie. Autoritatea vamală poate excepta antrepozitarul de obligatia de a prezenta mărfurile. În acest caz exemplarele 4 si 5 ale documentului sunt transmise unitătii vamale de destinatie de către noul antrepozitar.

4. Exemplarul 5 al documentului se avizează de unitatea vamală de destinatie în caseta I si se transmite unitătii vamale emitente.

Exemplarul 4 se retine de unitatea vamală de destinatie, iar exemplarul suplimentar se remite antrepozitarului care primeste mărfurile.

5. Unitatea vamală emitentă verifică închiderea corectă a transferului, comparând exemplarele 1 si 5 ale documentului. Exemplarul 5 se remite imediat antrepozitarului initial.

6. Antrepozitarii păstrează exemplarele care le sunt emise în evidenta lor.

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

CERERE DE AUTORIZARE

a regimului de perfectionare activă

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:

a) solicitantului ......................................

b) operatorului .......................................

2. Sistemul solicitat:

a) sistemul cu suspendare .............................................................................................................

b) sistemul cu restituire ...................................................................................................................

3. Modalităti speciale solicitate:

a) compensare prin echivalent          ........................................................................................................

b) export anticipat

....................................

4. Mărfurile destinate să fie supuse operatiunilor de perfectionare si justificarea cererii:

a) denumirea comercială si/sau tehnică .........................................................................................

b) mentiuni relative la clasificarea în Nomenclatura combinată ..................................................

....................................

c) cantitatea prevăzută .....................................................................................................................

d) valoarea prevăzută ......................................................................................................................

e) originea .........

5. Produse compensatoare si exportul prevăzut:

a) denumirea comercială si/sau tehnică .........................................................................................

b) mentiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ....................................................................................

c) produse compensatoare principale ............................................................................................

d) export prevăzut ............    ................................................................................................................

6. Rata de randament

......................................................................................................................

7. Natura (felul) procesului de perfectionare

..................................................................................

8. Locul unde are loc operatiunea de perfectionare

.....................................................................

9. Durata estimată a fi necesară pentru:

a) realizarea operatiunilor de perfectionare si derularea produselor compensatoare (termenul

de reexport) ....................................................

b) aprovizionarea si transportul către România al mărfurilor străine ...............................................................................

10. Mijloace de identificare preconizate .........................................................................................

11. Nominalizarea vămilor:

a) de acordare a regimului ..............................................................................................................

b) de încheiere a regimului .............................................................................................................

12. Durata preconizată a  autorizatiei

..............................................................................................

13. Mărfuri

....................................

14. Importatorul autorizat să plaseze mărfurile sub regim ...........................................................

15. Mentiuni cu privire la autorizatiile anterioare:

a) pentru 3 ani precedenti, în cazul mărfurilor identice cu cele constituind obiectul prezentei

cereri ...............................................................

b) în cazul mărfurilor destinate să fie supuse operatiunilor de perfectionare

.................................................................

 

Data........................

 

Semnătura

.............................

 

NOTĂ:

Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Datele care se referă la mărfuri

sau la produse se furnizează în raport cu fiecare fel de marfă sau de produs.

 

Instructiuni de completare

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul persoanei: în cazul în care cererea este prezentată pe hârtie cu antet si aceasta contine toate mentiunile de la pct. 1 a), completarea acestui punct nu mai este necesară. Pct. 1 lit. b) va fi completat, întrucât operatorul este o persoană distinctă de solicitant.

2. Sistemul solicitat: se va indica sistemul dorit, tinându-se seama de prevederile art. 196-208 din prezentul regulament.

3. Modalităti speciale solicitate: se mentionează dacă una sau mai multe modalităti prevăzute pentru acest punct sunt solicitate. Aceste mentiuni pot avea o incidentă asupra felului datelor care se furnizează la punctele următoare.

4. Mărfuri destinate să fie supuse operatiunilor de perfectionare si justificarea cererii:

a) denumirea comercială si/sau tehnică: această mentiune trebuie să fie furnizată în termeni suficient de clari si precisi, pentru a permite luarea deciziei asupra cererii si, în special, pentru a se stabili dacă, în functie de informatiile primite, conditiile economice pot fi considerate îndeplinite.

În orice caz, în situatia în care este solicitată compensarea prin echivalent cu sau fără export anticipat, se mentionează, de asemenea, calitatea comercială si caracteristicile tehnice;

b) mentiuni relative la clasificarea în Nomenclatura combinată: aceste mentiuni, care nu se dau decât cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de 4 cifre în cazul în care referirea la codul de 8 cifre nu este necesară pentru emiterea autorizatiei si buna derulare a operatiunii de perfectionare. În situatia în care este solicitat sistemul de compensare prin echivalent se va face referire la codul de 8 cifre;

c) cantitatea prevăzută: această mentiune poate fi omisă dacă nu a fost solicitat sistemul de compensare prin echivalent. Dacă cantitatea este mentionată, se face referire si la o perioadă în care urmează să se efectueze importul;

d) valoarea prevăzută: această mentiune poate fi omisă în aceleasi conditii ca la lit. c) de mai sus. Dacă valoarea este mentionată, ea trebuie să fie valoarea în vamă estimată a mărfurilor, pe baza elementelor cunoscute si a documentelor prezentate;

e) originea: se mentionează tara de origine cunoscută.

5. Produse compensatoare si exportul prevăzut:

a) denumirea comercială si/sau tehnică: se completează în aceleasi conditii ca la pct. 4 lit. a) de mai sus pentru toate produsele compensatoare obtinute;

b) mentiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată: se completează în aceleasi conditii ca la pct. 4 lit. b) de mai sus pentru toate produsele compensatoare obtinute;

c) produse compensatoare principale: se mentionează dintre produsele compensatoare care sunt produse compensatoare principale;

d) exportul prevăzut: această mentiune trebuie înscrisă când se solicită sistemul cu suspendare. În acest caz se precizează posibilitătile de export al produselor compensatoare.

6. Rata de randament: se mentionează rata de randament declarată de titularul operatiunii.

7. Natura (felul) procesului de perfectionare: se mentionează operatiunile la care mărfurile de import trebuie să fie supuse în vederea obtinerii produselor compensatoare.

8. Locul unde are loc operatiunea de perfectionare: se mentionează adresa locului unde trebuie să fie efectuată operatiunea de perfectionare.

9. Durata estimată ar fi necesară pentru:

a) realizarea operatiunilor de perfectionare si derularea produselor compensatoare (termenul de reexport): această mentiune se furnizează în raport cu o anumită parte de mărfuri (de exemplu: pe unitate sau cantitate) si trebuie să indice durata medie estimată a operatiunilor de perfectionare în raport cu această parte, precum si termenul estimat care curge de la terminarea operatiunilor de perfectionare până la momentul exportului produselor compensatoare obtinute;

b) aprovizionarea si transportul către România al mărfurilor străine: această mentiune se înscrie numai dacă se solicită modalitatea de export anticipat. În acest caz se va indica perioada necesară pentru aprovizionare si transport către România al mărfurilor de import.

10. Mijloace de identificare preconizate: se mentionează mijloacele de identificare cele mai adecvate a mărfurilor de import în produsele compensatoare.

11. Nominalizarea vămilor: se mentionează dintre vămile posibile cele care pot fi utilizate ca vămi:

a) de acordare a regimului: pentru acceptarea declaratiei vamale de plasare a mărfurilor sub regim si de control al acestuia;

b) de încheiere a regimului: pentru acceptarea declaratiilor vamale prin care mărfurilor străine li se dă una dintre destinatiile vamale admise.

12. Durata preconizată a autorizatiei: se indică termenul prevăzut pentru importul mărfurilor destinate operatiunilor de perfectionare.

13. Mărfurile echivalente: se mentionează numai dacă este solicitată modalitatea compensării prin echivalent, codul Nomenclaturii combinate pe specific, calitatea comercială si caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente, pentru a permite autoritătii vamale să efectueze comparatiile necesare dintre mărfurile străine si mărfurile echivalente si primirea de alte informatii în vederea aplicării eventuale a art. 207 alin. (1) din prezentul regulament.

14. Importatorul autorizat să plaseze mărfurile sub regim: se mentionează denumirea, statutul juridic si sediul importatorului.

15. Mentiuni cu privire la autorizatiile anterioare:

a) pentru 3 ani precedenti, în cazul mărfurilor identice cu cele constituind obiectul prezentei cereri: se mentionează autorizatiile ce au fost emise;

b) în cazul mărfurilor destinate să fie supuse operatiunilor de perfectionare: se mentionează dacă mărfurile în cauză sunt produse compensatoare în cadrul uneia sau mai multor autorizatii deja emise si, în caz afirmativ, se mentionează autorizatiile respective (autorizatii succesive).

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

AUTORIZATIE

de perfectionare activă

 

Referitor la cererea ..............................

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul (1):

a) solicitantului

....................................

b) operatorului.

....................................

2. Sistemul autorizat (2):

a) sistemul cu suspendare ............................................................................................................

b) sistemul cu restituire .................................................................................................................

3. Modalităti (2):

a) compensare prin echivalent ......................................................................................................

b) export anticipat

....................................

4. Mărfurile destinate a suferi operatiuni de perfectionare (3):

a) denumirea comercială/tehnică ...................................................................................................

b) mentiuni relative la clasificarea în Nomenclatura combinată .................................................

c) cantitatea prevăzută ...................................................................................................................

d) valoarea prevăzută ....................................................................................................................

5. Produsele compensatoare (3):

a) denumirea comercială/tehnică ...................................................................................................

b) mentiuni relative la clasificarea în Nomenclatura combinată .................................................

....................................

c) produse compensatoare principale ...........................................................................................

6. Rata de randament sau modul de fixare a acesteia (4)

...........................................................................................

7. Felul perfectionării

....................................

8. Locul unde se efectuează operatiunea de perfectionare

...........................................................................................

9. Termenul de reexport (5) ......................................................................................................

10. Termenul de plasare a mărfurilor de import sub regim (6)

.......................................................................................

11. Mijloace de identificare stabilite ................................................................................................

12. Unitătile vamale desemnate:

a) de control ...

b) de plasare ..

c) de încheiere ...............................................................................................................................

13. Termen de valabilitate a autorizatiei (7)

..................................................................................

14. Mărfurile echivalente (8)

............................................................................................................

15. Data de reexaminare a conditiilor economice (9)  ...................................................................

 

Data ..................

 

Semnătura ........................

 

Instructiuni de completare

 

(1) Se completează dacă este o persoană diferită de titularul autorizatiei.

(2) Se indică sistemul autorizat si/sau modalitătile specifice.

(3) Aceste indicatii sunt furnizate, în măsura necesară, pentru a permite unitătilor vamale controlul utilizării autorizatiei, mai ales în ceea ce priveste aplicarea ratei de randament prevăzute si în ceea ce priveste cantitatea si valoarea, tinându-se seama de conditiile economice luate în considerare. Indicatiile referitoare la cantitate sau la valoare pot fi furnizate prin referire la o perioadă de import. Dacă indicatia se referă la produsele compensatoare, trebuie să se facă distinctia dintre produsele principale si produsele secundare.

(4) Se indică rata de randament sau modalitătile în baza cărora unitătile vamale de control fixează această rată. Dacă randamentul este cel rezultat din evidenta operativă a titularului autorizatiei, se mentionează acest fapt.

(5) Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operatiunii de perfectionare activă a unei cantităti determinate de mărfuri de import si de obtinere a produselor compensatoare.

(6) Se indică dacă este utilizată modalitatea de export anticipat.

(7) În cazuri justificate autorizatia poate fi eliberată pentru o perioadă mai mare de 2 ani; termenul mentionat sau expresia “durată nelimitată” se justifică si prin depunerea clauzei de reexaminare mentionate la pct. 15.

(8) Se indică, numai dacă este avut în vedere sistemul de comparatie prin echivalent, codul din Nomenclatura combinată de 8 cifre, calitatea comercială si caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente.

(9) A se vedea nota (7).

 

NOTĂ:

Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor.

Datele care se referă la mărfuri sau produse se furnizează în raport cu fiecare fel de marfă sau de produs.

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

MODEL MATEMATIC

 

Formule 1

 

Formule 2

 

Formule 3

 

ANEXA Nr. 14

la regulament

 

LISTA

cuprinzând mărfurile care pot fi supuse transformărilor sub control vamal

 

Nr. crt.

Mărfuri a căror transformare sub control vamal este autorizată

Transformări prevăzute să fie efectuate

1.

Mărfuri de orice fel

Transformarea în mostre prezentate în aceeasi stare sau sub formă de colectie

2.

 Mărfuri de orice fel

Reducerea la starea de deseuri ori resturi sau distrugerea

3.

Mărfuri de orice fel

Denaturarea

4.

Mărfuri de orice fel

Recuperarea de părti sau elemente

5.

Mărfuri de orice fel

Separarea si/sau distrugerea de părti avariate

6.

Mărfuri de orice fel

Transformarea în scopul remedierii efectelor avariilor suferite

7.

Mărfuri de orice fel

Manipulări uzuale care pot fi efectuate în antrepozite vamale sau în zonele libere

 

ANEXA Nr. 15

la regulament

 

CERERE

de acordare a regimului de transformare sub control vamal

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:

a) solicitantului ......................................

b) operatorului .......................................

2. Mărfuri destinate să fie supuse operatiunilor de transformare:

a) denumirea comercială/tehnică        .....................................................................................................

b) indicatii referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ...................................................................................

c) cantitatea prevăzută ....................................................................................................................

d) valoarea prevăzută ......................................................................................................................

3. Produse transformate:

a) denumirea comercială/tehnică .....................................................................................................

b) indicatii referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ...................................................................................

4. Rata de randament .....................................................................................................................

5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se efectuează ....................................

........................................................................

6. Locul unde se efectuează transformarea ..................................................................................

7. Termenul estimat ca necesar pentru a da mărfurilor de import o destinatie vamală

..............................................

8. Mijloace de identificare prevăzute ..............................................................................................

9. Birourile vamale desemnate:

a) de control.....

b) de plasare....

c) de încheiere .

10. Termen de autorizare .................................................................................................................

11. Alte elemente ...............................................................................................................................

 

Data ....................

 

Semnătura .........................

 

NOTĂ:

Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor.

Datele care se referă la mărfuri sau produse se furnizează în raport cu fiecare fel de marfă

sau produs.

 

Instructiuni de completare

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul persoanei: în cazul în care cererea este prezentată pe hârtie cu antetul agentului economic care cere autorizatia si dacă aceasta cuprinde toate indicatiile cu privire la pct. 1 lit. a), acest punct nu se completează. Pct. 1 lit. b) se completează dacă operatorul este o persoană diferită de solicitant.

2. Mărfuri destinate să fie supuse operatiunilor de transformare:

a) denumirea comercială/tehnică: această indicatie se furnizează în termeni suficient de clari si precisi pentru a permite, în baza cererii, si de a decide, în functie de informatiile primite, dacă conditiile economice pot fi considerate ca îndeplinite;

b) indicatiile referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată: aceste date, care sunt furnizate cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de 4 cifre în cazul în care indicatiile codului de 8 cifre nu sunt necesare pentru a permite eliberarea autorizatiei si derularea corespunzătoare a regimului;

c) cantitatea prevăzută: cantitatea se exprimă în unităti (kg, litri, metri etc.). Ea poate să se refere la o perioadă de import;

d) valoarea prevăzută: se indică valoarea în vamă a mărfurilor, estimată pe baza elementelor cunoscute si a documentelor prezentate.

3. Produse transformate:

a) denumirea comercială/tehnică: se completează în aceleasi conditii ca si pct. 2 lit. a) pentru produsele transformate;

b) indicatii referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată: se indică codul de 8 cifre pentru toate produsele obtinute.

4. Rata de randament: se indică rata de randament prevăzută sau se face o propunere pentru această rată.

5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se efectuează: se indică operatiunile la care sunt supuse mărfurile de import pentru a obtine produsele transformate.

6. Locul unde se efectuează transformarea: se indică adresa locului în care se efectuează operatiunea de transformare.

7. Termenul estimat ca necesar pentru a da mărfurilor de import o destinatie vamală: se indică termenul aproximativ al operatiunilor de transformare plus termenul estimat care curge de la terminarea operatiunilor de transformare până în momentul încheierii regimului.

8. Mijloace de identificare prevăzute: se indică posibilitătile de identificare a mărfurilor de import în produsele transformate în termenii cei mai apropiati.

9. Denumirea birourilor vamale: se indică dintre birourile vamale posibile cele care pot fi utilizate:

a) de control: pentru controlul regimului;

b) de plasare: pentru acceptarea declaratiei de plasare a mărfurilor sub regim;

c) de încheiere: pentru acceptarea declaratiei de a plasa mărfurile de import sub o destinatie vamală.

10. Termenul de autorizare: se indică termenul prevăzut pentru importul mărfurilor de import, destinate să fie supuse operatiunilor de transformare admise.

11. Alte elemente: această rubrică este utilizată pentru orice indicatii pe care solicitantul le consideră utile pentru autoritătile vamale.

 

ANEXA Nr. 16

la regulament

 

AUTORIZATIE

pentru transformare sub control vamal

 

Referitor la cererea ..............................

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:

a) titularului de autorizatie ...............................................................................................................

b) operatorului

....................................

2. Mărfuri destinate să fie supuse operatiunilor de transformare (2):

a) denumirea comercială/tehnică .....................................................................................................

b) indicatii referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ....................................................................................

c) cantitatea prevăzută .....................................................................................................................

d) valoarea prevăzută ......................................................................................................................

3. Produse transformate (2):

a) denumirea comercială/tehnică .....................................................................................................

 

b) indicatii referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ....................................................................................

4. Rata de randament (3) ...............................................................................................................

 

Instructiuni de completare

 

(1) Se completează în cazul unei persoane diferite de titularul autorizatiei.

(2) Aceste indicatii sunt furnizate în măsura necesară, pentru a permite birourilor vamale de a controla utilizarea autorizatiei, mai ales în ceea ce priveste aplicarea ratei de randament prevăzute, sau de a putea prevedea cantitatea si valoarea. Indicatiile referitoare la cantitate si la valoare pot fi furnizate prin referire la o anumită perioadă de import.

(3) Se indică rata de randament sau modalitătile în baza cărora unitătile vamale de control fixează această rată. Dacă randamentul este cel rezultat din evidenta operativă, se mentionează: “din evidenta operativă”.

(4) Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operatiunilor de transformare a unei cantităti determinate de mărfuri de import si de obtinere a produselor transformate corespunzătoare.

(5) Dacă conditiile justifică prelungirea autorizatiei mai mult de 2 ani, termenul de valabilitate acordat sau mentiunea “termen nelimitat”, mentionat la pct. 10, poate fi însotit de justificările prevăzute la pct. 11.

 

NOTĂ:

Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Autorizatia cuprinde referirile la cerere. Dacă informatiile sunt furnizate prin trimiteri la cerere, acelea fac parte integrantă din autorizatie.

 

ANEXA Nr. 17

la regulament

 

LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

cuprinzând bunurile considerate material profesional

 

5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se efectuează

.................................................................................................................................................

6. Locul unde se efectuează transformarea ......................................................................................................................

7. Termenul necesar pentru a da mărfurilor de import o destinatie vamală (4)

...........................................................

8. Mijloace de identificare retinute: ................................................................................................

9. Birourile vamale desemnate:

a) de control .....

b) de plasare ....

c) de încheiere .

10. Termen de valabilitate a autorizatiei (5)....................................................................................

11. Data de reexaminare a conditiilor economice (5).....................................................................

12. Număr de anexe ..........................................................................................................................

Data ......................

Semnătura ............................

A. Material de presă, radiodifuziune sau televiziune:

a) material de presă, precum:

- ordinatoare personale;

- telecopiatoare;

- masini de scris;

- camere de luat vederi, de orice tip (filme si electronice);

- aparate de transmitere, de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, ncinte acustice);

- suporturi de sunet sau de imagini, neînregistrate sau nregistrate;

- instrumente si aparate de măsură si control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor si magnetoscoapelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.);

- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);

- accesorii (casete, fotometre, obiective, suporturi, acumulatoare, curele de transmisie, încărcătoare de baterii, monitoare);

b) material de radiodifuziune, precum:

- material de telecomunicatie, precum: emitătoarereceptoare sau difuzoare terminale, care se racordează la retea sau la cabluri, legături tip satelit;

- echipamente de audiofrecventă (aparate de captare a sunetului, de înregistrare si reproducere);

- instrumente si aparate de măsură si de control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor si magnetoscoapelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.);

- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice pentru înregistrarea sunetului, grupuri electrogene, transformatoare de curent, baterii si acumulatoare, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, climatizare sau de ventilare etc.);

- suporturi de sunet înregistrate sau neînregistrate;

c) material de televiziune, precum:

- aparate de luat imagini de televiziune;

- telecinematografe;

- instrumente si aparate de măsură si control tehnic;

- aparate de transmisie si retransmisie;

- aparate de comunicatie;

- aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului si a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, incinte acustice);

- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);

- material de montaj;

- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, suporturi, încărcătoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare de curent, baterii si acumulatoare, aparate de încălzit, climatizare si ventilare etc.);

- suporturi de sunet sau imagini, înregistrate sau neînregistrate (generice, semnale de apel de statie, racorduri muzicale etc.);

- instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii de teatru, estradă, produse de machiaj, peruci;

d) vehicul conceput sau special adaptat pentru a fi utilizat în scopurile de mai sus, cum sunt vehiculele pentru:

- transmisiunea televizată;

- accesoriile pentru televiziune;

- înregistrarea semnalelor video;

- înregistrarea si reproducerea sunetului;

- efectele de ralanti;

- iluminat.

B. Material cinematografic, precum:

- camere de luat vederi, de toate tipurile (filme si electronice);

- instrumente si aparate de măsură si control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.), căi de rulaj si macarale;

- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);

- material de montaj;

- aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de montaj, incinte acustice etc.);

- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de montaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii si alimentatoare, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, climatizare si de ventilare etc.);

- instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii de teatru, estradă, produse de machiaj, peruci;

- vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate în scopurile de mai sus.

C. Alt material:

a) material pentru montaj, probe, punere în functiune, control, verificare, întretinere sau reparatii de masini, instalatii, material de transport etc., precum:

- unelte si scule;

- material si aparate de măsură, verificare sau control (de temperatură, presiune, distantă, înăltime, suprafată, viteză etc.), inclusiv aparate electrice (voltmetre, ampermetre, comparatoare, transformatoare, înregistratoare etc.) si gabarite;

- aparate si material pentru fotografierea masinilor si instalatiilor în timpul montajului si după montajul lor;

- aparate pentru controlul tehnic al navelor;

b) material necesar oamenilor de afaceri, expertilor în organizarea stiintifică sau tehnică a muncii, productivitătii, contabilitătii si persoanelor care exercită profesiuni similare, precum:

- ordinatoare personale;

- masini de scris;

- aparate de transmisie, de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginii;

- instrumente si aparate de calcul;

c) material necesar expertilor însărcinati cu executarea de relevee topografice sau cu operatiuni de prospectare geografică, precum:

- instrumente si aparate de măsură;

- material de foraj;

- aparate de transmisie si comunicatie;

d) material necesar expertilor însărcinati cu combaterea poluării;

e) instrumente si aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moaselor si persoanelor care exercită profesiuni similare;

f) material necesar expertilor în arheologie, paleontologie, geografie, zoologie;

g) material necesar artistilor, trupelor de teatru si orchestrelor, precum si orice fel de obiecte utilizate pentru reprezentare, instrumentele muzicale, decorurile si costumele etc.;

h) material necesar conferentiarilor pentru ilustrarea expozeelor;

i) material necesar cu ocazia călătoriilor efectuate pentru a realiza fotografii (aparate fotografice de orice tip, casete, exponometre, obiective, suporturi, acumulatoare, cordoane de transmisie, încărcătoare de baterii, monitoare, material de iluminat, articole de modă si accesorii pentru manechine etc.);

j) vehicule concepute sau special amenajate pentru a fi utilizate în scopurile de mai sus, cum ar fi cele pentru postă, control ambulant, vehicule-atelier, vehicule-laborator etc.

 

ANEXA Nr. 18

la regulament

 

LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

cuprinzând bunurile considerate material pedagogic

 

a) Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului si imaginilor, precum:

- proiectoare de diapozitive sau de filme fixe;

- proiectoare de cinema;

- retroproiectoare si episcoape;

- magnetofoane, magnetoscoape si cinescoape;

- circuite închise de televiziune.

b) Suporturi de sunet si imagini, precum:

- diapozitive, filme fixe si microfilme;

- filme cinematografice;

- înregistrări sonore (benzi magnetice, discuri);

- benzi video.

c) Material specializat, precum:

- material bibliografic;

- biblioteci rulante;

- laboratoare de limbi străine;

- material de traducere simultană;

- masini mecanice sau electronice de înregistrat programe;

- obiecte special concepute pentru învătământ sau formare profesională a persoanelor cu handicap.

d) Alt material, precum:

- planse, machete, grafice, hărti, planuri, fotografii si desene;

- instrumente, aparate si modele concepute pentru demonstratii;

- colectii de obiecte care însotesc informatiile vizuale sau sonore, pregătite pentru clarificarea unui subiect (truse pedagogice);

- instrumente, aparate, utilaje si masini-unelte pentru învătarea unor tehnici sau meserii;

- materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate în scopuri de caritate sau destinate formării persoanelor care lucrează în scopuri de caritate.

 

ANEXA Nr. 19

la regulament

 

LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

cuprinzând efectele personale ale călătorilor si materialul sportiv

 

A. Efecte personale ale călătorilor:

1. îmbrăcăminte si încăltăminte;

2. articole de toaletă;

3. bijuterii personale;

4. aparate fotografice si aparate cinematografice de luat vederi, însotite de o cantitate rezonabilă de pelicule si de accesorii;

5. aparate de proiectie portabile de diapozitive sau de filme si accesoriile lor, precum si o cantitate rezonabilă de diapozitive sau de filme;

6. camere video si aparate portative de înregistrare video, însotite de o cantitate rezonabilă de benzi;

7. instrumente muzicale portabile;

8. fonografe portative cu discuri;

9. aparate portabile de înregistrare si de reproducere a sunetului, inclusiv dictafoane cu benzi;

10. aparate receptoare de radio portative;

11. aparate receptoare de televiziune portative;

12. masini de scris portative;

13. masini de calculat portative;

14. calculatoare personale portative;

15. binocluri;

16. masini pentru copii;

17. fotolii sau cărucioare pentru invalizi;

18. aparate si echipamente sportive de orice fel, precum si materiale de camping, articole de pescuit, echipament pentru alpinism, echipament pentru înot subacvatic, arme de vânătoare cu cartuse, biciclete fără motor, canoe sau caiace cu o lungime sub 5,5 m, schiuri, rachete de tenis, plansete cu sau fără pânză pentru surfing, echipament pentru golf, deltaplane;

19. aparate de dializă portabile, material medical similar,

precum si articole care se utilizează împreună cu acestea;

20. alte articole având un evident caracter personal.

B. Mărfuri importate în scop sportiv:

a) material de atletism, precum:

- garduri de sărit;

- sulite, discuri, prăjini, greutăti, ciocane;

b) materiale pentru jocuri cu mingea, precum:

- mingi de orice fel;

- rachete, crose, plase, bastoane si altele similare;

- fileuri de orice fel si montanti pentru porti sau buturi;

c) material pentru sporturi de iarnă, precum:

- schiuri si bete;

- patine;

- sănii si sănii de viteză (boburi);

- material pentru joc cu palete (curling);

d) îmbrăcăminte, încăltăminte si mănusi de sport, căsti pentru practicarea sporturilor etc., de orice fel;

e) material pentru practicarea sporturilor nautice, precum:

- canoe si caiace;

- ambarcatiuni cu pânze sau cu rame, pânze, vâsle si pagaie;

- aeroplane si pânze pentru acestea;

f) vehicule ca: autoturisme si masini de curse, motociclete, ambarcatiuni;

g) material destinat pentru diverse manifestări, precum:

- arme de tir sportiv si munitie pentru acestea;

- biciclete fără motor;

- arcuri si săgeti;

- material pentru scrimă;

- material pentru gimnastică;

- busole;

- saltele si covoare pentru lupte si arte martiale;

- materiale pentru haltere;

- material pentru echitatie, sulky;

- aripi delta, planse cu pânză;

- material pentru escaladări;

- casete muzicale destinate ilustratiilor muzicale la demonstratii sau concursuri sportive;

h) material auxiliar, precum:

- materiale de măsurat sau de afisaj al rezultatelor;

- aparate pentru analiza sângelui si urinei.

 

ANEXA Nr. 20

la regulament

 

LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

cuprinzând materialele considerate de propagandă turistică

 

a) Obiecte destinate expunerii în birourile reprezentantilor acreditati sau corespondentilor desemnati de organismele oficiale de turism sau în alte localuri agreate de autoritătile vamale, cum ar fi: tablouri si desene, fotografii si panouri, cărti de artă, gravuri sau litografii, sculpturi, tapiserii si alte lucrări de artă similare

b) Materiale care servesc pentru expunere (vitrine, suporturi si obiecte similare), inclusiv aparatele electrice sau mecanice necesare pentru functionarea acestora

c) Filme documentare, discuri, panglici magnetice imprimate si alte înregistrări sonore destinate pentru manifestări gratuite, cu exceptia celor al căror subiect vizează propa- ganda comercială sau sunt în mod curent puse în vânzare în România

d) Drapele diferite, într-un număr rezonabil

e) Diorame, machete, diapozitive, clisee negative, negative fotografice

f) Mostre, într-un număr rezonabil, de produse ale artizanatului national, costume nationale si alte articole similare cu caracter folcloric.

 

ANEXA Nr. 21

la regulament

 

CERERE DE AUTORIZARE

a regimului de admitere temporară

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:

a) solicitantului ....................................

b) utilizatorului ....................................

c) proprietarului ....................................

2. Mărfurile destinate utilizării sub regim:

a) denumirea comercială si/sau tehnică .......................................................................................

b) indicatii referitoare la încadrarea în Nomenclatura combinată ..............................................

c) cantitatea prevăzută ..............................................................................................................

d) valoarea prevăzută ................................................................................................................

3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului ...............................................................................

4. Modul în care urmează să fie utilizate mărfurile .................................................................

5. Locul sau locurile unde urmează să fie utilizate mărfurile ....................................................

 

Instructiuni de completare

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:

În cazul în care cererea este prezentată pe hârtie cu antetul solicitantului si dacă aceasta cuprinde toate indicatiile prevăzute la pct. 1 lit. a), acest punct nu se mai completează. Pct. 1 lit. b) se completează dacă utilizatorul este altă persoană decât solicitantul. Pct. 1 lit. c) se completează dacă acordarea regimului se face pentru mărfuri care apartin unei persoane fizice sau juridice stabilite în afara teritoriului vamal al României.

2. Mărfurile destinate utilizării sub regim:

a) denumirea comercială si/sau tehnică: această indicatie trebuie să fie furnizată în termeni suficient de clari si precisi pentru o identificare corectă;

b) indicatii referitoare la încadrarea în Nomenclatura combinată: aceste date, care nu au decât un caracter indicativ, pot fi limitate la pozitiile tarifare de 4 cifre în cazul în care mentionarea subpozitiilor de 8 cifre nu este necesară pentru a permite eliberarea autorizatiei si derularea regimului;

c) cantitatea prevăzută: cantitatea trebuie exprimată în unităti de măsură specifice (kg, litri, metri etc.);

d) valoarea prevăzută: se mentionează valoarea în vamă a mărfurilor, estimată pe baza elementelor si a documentelor prezentate.

3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului: se mentionează articolul din actul normativ în baza căruia se solicită acordarea regimului.

4. Modul în care urmează să fie utilizate mărfurile: se mentionează toate utilizările care vor fi date mărfurilor.

5. Locul sau locurile unde urmează să fie utilizate mărfurile: se mentionează adresa locului unde mărfurile trebuie să fie utilizate.

6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului: se mentionează termenul necesar în vederea realizării obiectivului pentru care se importă mărfurile.

7. Mijloace de identificare a mărfurilor: se mentionează modalitătile de identificare a mărfurilor plasate sub regim, considerate ca fiind cele mai adecvate.

8. Desemnarea unitătilor vamale: se mentionează unitătile vamale la care urmează să fie realizate controlul, acordarea si încheierea regimului.

9. Termenul de valabilitate a autorizatiei: se mentionează termenul de valabilitate a autorizatiei în cadrul căruia trebuie să fie importate mărfurile.

10. Proceduri de transfer: se mentionează, dacă este cazul, intentia de a transfera mărfurile importate altui titular.

11. Alte mentiuni: această rubrică se utilizează pentru orice alte elemente pe care solicitantul le consideră necesare să fie aduse la cunostintă autoritătilor vamale.

6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului ........................................................................

7. Mijloace de identificare a mărfurilor ......................................................................................

8. Desemnarea unitătilor vamale:

a) de control .......................................

b) de acordare a regimului ...........................................................................................................

c) de încheiere a regimului ..........................................................................................................

9. Termenul de valabilitate a autorizării.......................................................................................

10. Proceduri de transfer ...............................................................................................................

11. Alte mentiu

................................................................................................................................................

 

Data ..............

 

Semnătura .................

 

NOTĂ:

Informatiile de mai sus trebuie furnizate în ordinea prevăzută. Cele referitoare la mărfuri se furnizează pentru fiecare fel de marfă

 

ANEXA Nr. 22

la regulament

 

AUTORIZATIE DE ADMITERE TEMPORARĂ

 

Referitor la cererea .......................

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:

a) titularului de autorizatie ...................................................................................................................................................

b) utilizatorului de autorizatie (1) .......................................................................................................................................

c) proprietarului mărfurilor (1) .............................................................................................................................................

2. Mărfurile destinate utilizării sub regim (2):

a) denumirea comercială si/sau tehnică ...........................................................................................................................

b) indicatii referitoare la încadrarea în Nomenclatura combinată ....................................................................................

c) cantitatea prevăzută ....................................................................................................................

d) valoarea prevăzută ......................................................................................................................

3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului .................................................................................

4. Modul în care urmează să fie utilizate mărfurile .....................................................................

5. Locul sau locurile autorizate pentru utilizarea mărfurilor .............................................................................................

6. Termenul în care mărfurilor importate trebuie să li se dea o destinatie vamală (3) ...........

....................................

7. Modalităti de identificare admise de autoritătile vamale ..................................................................................................................................

8. Unităti vamale:

a) de control ...………….

b) de acordare a regimului .............................................................................................................

c) de încheiere a regimului .............................................................................................................

9. Termenul de valabilitate a autorizatiei .......................................................................................

10. Utilizarea procedurilor de transfer ..............................................................................................

11. Anexe ...................................................................................

Data .....................

 

Semnătura .........................

 

Instructiuni de completare

(1) Se completează în cazul în care utilizatorul este altă persoană decât titularul sau proprietarul.

Pct. 1 lit. c) se completează dacă acordarea regimului se face pentru mărfuri care apartin unei persoane fizice sau juridice stabilite în afara teritoriului vamal al României.

(2) Aceste mentiuni sunt furnizate astfel încât să permită autoritătilor vamale controlul utilizării autorizatiei.

(3) Acest termen corespunde cu timpul necesar în vederea realizării obiectivului pentru care s-a solicitat autorizarea. În cazul în care solicitantul nu a cerut un termen autoritatea vamală fixează un termen de 24 de luni.

 

NOTĂ:

Datele de mai sus trebuie furnizate în ordinea prevăzută. Elementele din autorizatie trebuie să fie în concordantă cu cele din cererea de autorizare.

 

ANEXA Nr. 23

la regulament

 

LISTA

cuprinzând mărfurile pentru care admiterea temporară se poate acorda sub acoperirea unui carnet ATA

 

1. Materiale profesionale

2. Mărfuri destinate prezentării sau utilizării la expozitii, târguri, congrese sau manifestări similare

3. Materiale pedagogice

4. Material stiintific

5. Materiale medico-chirurgicale si de laborator

6. Materiale destinate activitătilor pentru înlăturarea efectelor cauzate de catastrofe

7. Ambalaje pentru care poate fi solicitată depunerea unei declaratii vamale scrise

8. Mărfurile de orice fel, care se supun încercărilor, probelor, experientelor sau demonstratiilor, inclusiv probelor si experientelor necesare procedurilor de omologare, cu exceptia probelor, experientelor sau demonstratiilor care constituie o activitate lucrativă

9. Mărfurile de orice fel, care servesc efectuării de probe, experiente sau demonstratii, cu exceptia probelor, experientelor sau demonstratiilor care constituie o activitate lucrativă

10. Esantioane (mostre) reprezentative ale unei categorii determinate de mărfuri, care sunt destinate prezentării sau urmează să facă obiectul unei demonstratii, în scopul obtinerii de comenzi de mărfuri similare

11. Mijloace de productie pentru înlocuire, care sunt puse, provizoriu si gratuit, la dispozitie importatorului, la initiativa furnizorului mijloacelor de productie similare, care se vor importa ulterior în scopul introducerii în circuitul economic sau al mijloacelor de productie pe care le restituie în urma reparării lor

12. Opere de artă importate pentru a fi expuse în vederea vânzării lor

13. Filme cinematografice, impresionate si developate, pozitive, destinate vizionării înainte de utilizarea lor comercială

14. Filme, benzi magnetice si filme magnetizate, destinate sonorizării, dublajului sau reproducerii

15. Filme care prezintă, după caz, felul, functionarea sau folosirea produselor ori materialelor străine, cu conditia ca ele să nu fie destinate unui program public cu scop lucrativ

16. Suporturi de informatii, înregistrate, trimise gratuit, destinate utilizării în prelucrarea automată a datelor

17. Animale vii, importate pentru dresaj, antrenament, reproducere sau tratamente medicale

18. Material de propagandă turistică

19. Bunuri necesare activitătii si întretinerii navigatorilor maritimi si fluviali

20. Materiale diverse, utilizate sub supravegherea si răspunderea unei administratii publice, destinate construirii, reparării sau întretinerii infrastructurilor de interes general din zonele de frontieră.

 

ANEXA Nr. 24

la regulament

 

MĂSURI

ale autoritătii vamale privind containerele care nu corespund normelor tehnice

 

1. Dacă se constată că containerele agreate nu corespund prescriptiilor tehnice prevăzute la art. 292 alin. (2) din prezentul regulament, autoritatea vamală refuză recunoasterea valabilitătii agreării, cu exceptia cazului în care diferentele constatate sunt de importantă minoră si nu creează nici un risc de fraudă.

2. Dacă un container prezintă un defect sau o lipsă majoră, devenind astfel neconform cu normele în baza cărora el a fost agreat pentru transportul sub sigilii vamale, autoritătile vamale informează transportatorul sau reprezentantul acestuia ca acesta să aducă acel container în starea corespunzătoare normelor de agreare, cu conditia ca reparatiile să poată fi efectuate rapid. În cazul în care containerul a fost reparat transportul sub sigiliu vamal poate fi continuat. În caz contrar sau când transportatorul ori reprezentantul acestuia preferă repararea containerului în tara în care a fost agreat autoritătile vamale:

a) refuză autorizarea transportului si aplicarea sigiliilor, când această aplicare este necesară; sau

b) retrag containerul din circulatie si dispun transbordarea acestuia într-un alt mijloc de transport; sau

c) autorizează continuarea transportului conform procedurilor care, fiind aplicate, nu prezintă riscuri de contrabandă, de pierdere ori de prejudiciere a mărfurilor transportate în container. Defectul sau lipsa constatată se mentionează de autoritătile vamale în documentele de tranzit.

Pentru a se asigura că reparatia containerului se efectuează într-un mod adecvat autoritătile vamale retrag placa de agreare.

Când autoritătile vamale retrag placa de agreare sau descoperă la o serie de containere un defect ori o lipsă majoră care le face neconforme cu normele de agreare, ele notifică transportatorului sau reprezentantului acestuia defectiunea constatată sau retragerea plăcii ori, după caz, administratiei vamale care a emis agrearea. Autoritătilor răspunzătoare de agrearea initială trebuie să li se solicite să intervină în solutionarea cazului.

3. Un container se consideră ca prezentând un defect sau o lipsă majoră atunci când:

a) mărfurile pot fi sustrase din partea sigilată a containerului sau introduse în acesta fără a fi lăsate urme vizibile de efractie sau fără ruperea sigiliilor vamale;

b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu si eficace;

c) containerul prezintă spatii ascunse care permit disimularea mărfurilor;

d) toate spatiile destinate mărfurilor nu sunt usor accesibile pentru controlul vamal.

 

ANEXA Nr. 25

la regulament

 

CERERE PRIVIND AUTORIZATIA

pentru regimul de perfectionare pasivă

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul solicitantului .......................................................................................................

2. Sistemul sau modalitătile specifice, luate în considerare (vizate):

a) sistemul de schimburi standard fără import anticipat ..............................................................

b) sistemul de schimburi standard cu import anticipat.................................................................

3. Mărfuri destinate să sufere operatiuni de perfectionare sau să fie exportate în cadrul sistemului de schimburi standard si justificarea cererii:

a) denumirea comercială si/sau tehnică .........................................................................................

b) mentiuni referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ..................................................................................

c) cantitatea prevăzută ....................................................................................................................

d) valoarea prevăzută ....................................................................................................................

e) justificarea

4. Produse compensatoare care se importă sau produse de înlocuire pentru import, care se importă:

a) denumirea comercială sau tehnică ............................................................................................

b) mentiuni referitoare la clasificarea din Nomenclatura combinată  ...............................................................................

5. Rata de randament .....................................................................................................................

6. Natura operatiunilor de perfectionare ........................................................................................

7. Tările în care operatiunile de perfectionare vor fi efectuate sau în cazurile în care sistemul de schimburi standard este angajat, tările din care produsele de înlocuire vor fi importate ............

8. Termenul estimat a fi necesar pentru importul produselor compensatoare sau al produselor de înlocuire ..........

9. Mijloace de identificare preconizate ...........................................................................................

10. Nominalizarea autoritătii vamale care:

a) acordă regi

b) încheie regimul ............................................................................................................................

11. Termenul preconizat al autorizatiei .............................................................................................

12. Referiri la autorizatiile eliberate pentru mărfuri identice cu cele care fac obiectul prezentei cereri si destinate să fie supuse operatiunilor de perfectionare .....................................................

............................................................................................................

13. Alte mentiu

........................................................................

Data .................

 

Semnătura ........................

 

NOTĂ:

Informatiile de mai sus trebuie să fie date, pe cât posibil, în ordine.

Informatiile care se referă la mărfuri sau produse se furnizează în raport cu fiecare fel de mărfuri sau de produse.

 

ANEXA Nr. 26

la regulament

 

AUTORIZATIE

pentru regimul de perfectionare pasivă

 

Referitor la cererea ............................

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul titularului autorizatiei .........................................................................................

2. Sistemul autorizat ........................................................................................................................

3. Mărfurile destinate să fie supuse operatiunilor de perfectionare:

a) denumirea comercială si/sau tehnică .........................................................................................

b) mentiuni (explicatii) referitoare la clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată ...............................................

c) cantitatea prevăzută ....................................................................................................................

d) valoarea prevăzută ......................................................................................................................

4. Produse compensatoare care se importă sau produse de înlocuire care se importă:

a) denumirea comercială sau tehnică ............................................................................................

b) mentiuni referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ..............................................

5. Rata de randament sau modul de stabilire a acesteia ...........................................................

6. Natura operatiunilor de perfectionare .........................................................................................

7. Tări în care operatiunile de perfectionare se efectuează........................................................

8. Termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie importate....................................

9. Mijloace de identificare stabilite .................................................................................................

10. Biroul vamal:

a) de control .....

b) de plasare sub regim .................................................................................................................

c) de încheiere a regimului .............................................................................................................

11. Termenul de valabilitate a autorizatiei .......................................................................................

12. Data de reexaminare a conditiilor economice ..........................................................................

13. Numărul de anexe ......................................................................................................................

Data .................

 

Semnătura ........................

 

NOTĂ:

Datele de mai jos trebuie să fie furnizate în ordine. Autorizatia trebuie să contină referirile la cerere.

Când mentiunile (indicatiile) sunt făcute printr-o trimitere la cerere, aceasta face parte integrantă din autorizatie.

 

ANEXA Nr. 27

la regulament

 

DIRECTIA REGIONALĂ VAMALĂ

INTERJUDETEANĂ Nr. ......../.............

 

AUTORIZATIE

privind acordarea regimului vamal favorabil pentru societatea importatoare .....................

 

Referitor la cererea nr. ........./...........

1. Denumirea, sediul social, adresa, codul fiscal ale:

a) societătii importatoare

....................................

....................................

....................................

b) societătii beneficiare

....................................

....................................

....................................

....................................

2. Descrierea comercială si/sau tehnică a bunurilor care beneficiază de facilităti vamale,

codul/pozitia tarifară, valoarea în vamă, cantitatea, originea, destinatia bunurilor, actul normativ în baza căruia se acordă facilitătile vamale ................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

3. Termenul de valabilitate a autorizatiei .....................................................................................

4. Biroul vamal de control .............................................................................................................

Vizat:

 

Director,

..........................

Responsabil financiar,

.............................................

 

5. Spatiu destinat controlului ulterior al utilizării

 

Data controlului

Autoritatea vamală de control; numărul actului de control încheiat

Constatări.

 

Instructiuni de completare

 

1. La pct. 1 lit. a) se vor mentiona elementele de identificare a societătii importatoare, respectiv a celei care este titulara regimului vamal favorabil. Aceste elemente sunt cele declarate în cerere. În momentul îndeplinirii formalitătilor de vămuire elementele de identificare a societătii importatoare sunt justificate cu documente.

La pct. 1 lit. b) se vor mentiona elementele de identificare a societătii beneficiare atunci când importul se efectuează în baza unui contract de comision, de mandat sau a altor forme de contract.

În cazul în care în perioada de valabilitate a autorizatiei elementele de identificare a celor două societăti suferă modificări, acestea vor fi operate, la cererea titularului autorizatiei, de către unitatea vamală emitentă pe ambele exemplare ale formularului.

2. La pct. 2 se vor mentiona date referitoare la bunurile importate, conditiile în care se derulează importul, elementele prin care se face dovada că bunurile se încadrează în prevederile actului normativ care reglementează facilitătile vamale.

3. Perioada pentru care se acordă facilitătile vamale este stabilită de actul normativ care le reglementează sau de contractul în baza căruia se derulează operatiunile vamale de import. Termenul  de valabilitate a autorizatiei este de 5 ani de la data eliberării declaratiei vamale sau este termenul corespunzător perioadei în care se acordă facilitătile vamale, prevăzută în actul normativ care le reglementează.

4. La pct. 4 se mentionează biroul vamal de control la care urmează să fie efectuate formalitătile de import, chiar dacă acesta (acestea) este (sunt) în raza de competentă a altei directii regionale vamale interjudetene.

5. La pct. 5 se înscriu datele referitoare la controalele ulterioare efectuate.

 

ANEXA Nr. 28

la regulament

 

ANTET Nr. ......../..........

 

CERERE

de autorizare a regimului vamal favorabil

 

1. Elemente de identificare a societătii importatoare .......................................................................................................................................

2. Elemente de identificare a societătii beneficiare a bunurilor importate ..................................

3. Mentiuni referitoare la bunurile importate:

a) denumirea comercială si/sau tehnică .........................................................................................

b) indicatii referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată ...............................................

c) cantitatea......

d) valoarea .......

e) originea ........

f) destinatia comercială si/sau tehnică ...........................................................................................

g) cuantumul taxelor care se datorează în lipsa facilitătilor vamale...........................................

h) perioada pentru care se solicită acordarea facilitătilor vamale ...............................................

i) termenul de valabilitate a autorizatiei solicitat ...........................................................................

4. Actul normativ care reglementează facilitătile vamale ......................................................................................................................................

5. Declaratie privind utilizarea bunurilor în conformitate cu prevederile actului normativ care

reglementează facilitătile vamale ..............................................................................................................

.........................................................................................................….

 

Responsabil financiar,

..........................................

Director,

............................

 

Instructiuni de completare

 

1. La pct. 1 se mentionează denumirea societătii importatoare, sediul social, adresa, codul fiscal, locul unde urmează să fie amplasate/utilizate bunurile pentru care se solicită acordarea facilitătilor vamale.

2. Pct. 2 se completează în cazul în care bunurile sunt utilizate de o altă societate decât cea care are calitatea de importator si în cazul în care actul normativ care regle- mentează facilitătile vamale permite acest fapt. Pct. 2 contine elementele de la pct. 1 pentru societatea beneficiară a bunurilor importate.

3. Pct. 3 contine:

a) descrierea comercială si/sau tehnică: aceste informatii trebuie să fie suficient de clare si precise ca să permită autoritătii vamale să identifice posibilitătile de acordare a facilitătilor vamale;

b) indicatii referitoare la clasificarea în Nomenclatura combinată: aceste date au caracter informativ; pot fi mentionate codurile tarifare (4 cifre) ale bunurilor atunci când aceasta permite acordarea facilitătilor vamale;

c) cantitatea: poate fi exprimată în unităti de măsură specifice;

d) valoarea: se va mentiona valoarea în vamă a bunurilor estimată, luându-se în considerare elementele cunoscute; se va face referire la facturi, contracte etc.; se va mentiona cursul de schimb utilizat;

e) originea: se va indica tara de origine a bunurilor cunoscută;

f) destinatia comercială si/sau tehnică: se vor mentiona scopul importului, modul de utilizare ulterioară;

g) cuantumul taxelor datorate: se va efectua calculul taxelor datorate în lipsa facilitătilor vamale, luându-se înconsiderare elementele de taxare în vigoare la data înregistrării cererii la registratura societătii importatoare;

h) perioada pentru care se solicită acordarea facilitătilor vamale: această perioadă este cea prevăzută de actul normativ care reglementează facilitătile vamale sau este limitată de durata de valabilitate a contractului extern;

i) termenul de valabilitate a autorizatiei solicitat: acesta poate fi de 5 ani sau poate să fie corespunzător perioadei în care se acordă facilitătile vamale, prevăzută de actul normativ care le reglementează.

4. La pct. 4 se va mentiona actul normativ care reglementează facilitătile vamale solicitate.

5. La pct. 5 se vor declara scopul efectuării importurilor de bunuri care beneficiază de facilităti, modul de folosire, perioada în care aceste bunuri vor fi folosite (dacă această mentiune este cunoscută sau cerută de actul normativ printr-o reglementare care acordă facilitătile pe o perioadă limitată).

Veridicitatea datelor continute de cerere este asumată de către conducerea societătii importatoare prin semnăturile directorului si responsabilului financiar.

Furnizarea de informatii eronate cu scopul de a beneficia în mod nejustificat de facilităti vamale atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Codul vamal al României si de prezentul regulament pentru aceste situatii.

În cazul în care ulterior obtinerii autorizatiei privind acordarea regimului cu facilităti vamale informatiile cuprinse în cerere se modifică, acestea vor fi aduse la cunostintă unitătii vamale emitente.