MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 739         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

620. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

Acord între România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

875. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 231 din 5 iulie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, astfel cum au fost modificate prin art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daune morale

 

Decizia nr. 236 din 5 iulie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea

si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2001.

Nr. 620.

 

ACORD

între România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

România si Bosnia si Hertegovina, denumite în cele ce urmează părti contractante, dorind să extindă si să intensifice cooperarea economică dintre cele două state pe baza egalitătii si avantajului reciproc, intentionând să creeze si să mentină conditii favorabile pentru cresterea investitiilor investitorilor unei părti contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante,

recunoscând că promovarea si protejarea reciprocă a unor astfel de investitii în baza acestui acord vor conduce la stimularea initiativei în afaceri si vor spori prosperitatea economică a ambelor state,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul acestui acord:

1. Termenul investitie va însemna orice fel de activ investit în scopul avantajului economic sau într-un alt scop de afaceri de către un investitor al unei părti contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante, în conformitate cu legea si cu reglementările legale ale acesteia din urmă, si va include, în special, dar nu exclusiv:

a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum si orice alte drepturi reale, cum ar fi: ipoteci, garantii sau gajuri si alte drepturi similare;

b) actiuni, părti sociale sau altă formă de participare la societăti comerciale;

c) drepturi de creantă sau orice alte drepturi privind prestatii care au o valoare economică;

d) drepturi de proprietate intelectuală, cum sunt: drepturi de autor, brevete, desene industriale, procedee tehnice, precum si mărci de comert, goodwill si know-how;

e) concesiuni de afaceri acordate prin lege sau conform unui contract, incluzând concesiuni privind prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale.

Nici o modificare ulterioară a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investitii, cu conditia ca o astfel de modificare să fie în conformitate cu legile si cu reglementările legale ale părtii contractante pe teritoriul căreia s-a efectuat investitia.

2. Termenul investitor va însemna orice persoană fizică sau juridică a unei părti contractante, care investeste pe teritoriul celeilalte părti contractante.

a) În ceea ce priveste România:

(i) termenul persoană fizică va însemna orice persoană fizică care are cetătenia României, în concordantă cu legile sale;

(ii) termenul persoană juridică va însemna orice entitate, cum ar fi: o societate comercială, organizatie sau asociatie înregistrată sau constituită în conformitate cu legea în vigoare în România si care îsi are sediul pe teritoriul României.

b) În ceea ce priveste Bosnia si Hertegovina:

(i) termenul persoană fizică va însemna persoanele fizice al căror statut de cetătean al Bosniei si Hertegovinei îl dobândesc conform legii în vigoare în Bosnia si Hertegovina si care îsi au domiciliul sau locul principal de afaceri în Bosnia si Hertegovina;

(ii) termenul persoană juridică va însemna persoanele juridice constituite în concordantă cu legile în vigoare în Bosnia si Hertegovina, care îsi au sediul înregistrat, managementul central sau locul principal de afaceri pe teritoriul Bosniei si Hertegovinei.

3. Termenul venit va însemna o sumă produsă de o investitie si include, în special, dar nu exclusiv, profituri, dobânzi, dividende, câstiguri de capital, redevente si alte onorarii.

4. Termenul teritoriu va desemna:

a) în legătură cu România: teritoriul României, inclusiv marea sa teritorială si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mării tertoriale, asupra cărora România îsi exercită suveranitatea, precum si zona contiguă, platoul continental si zona economică exclusivă, asupra cărora România îsi exercită jurisdictia, respectiv drepturile suverane, în concordantă cu propria sa legislatie si cu dreptul international, în ceea ce priveste exploatarea resurselor naturale, biologice si minerale existente în apele mării, pe fundul si în subsolul acestor ape;

b) în legătură cu Bosnia si Hertegovina: întregul teritoriu terestru al Bosniei si Hertegovinei, marea sa teritorială, solul si subsolul si spatiul aerian de deasupra, incluzând orice suprafată maritimă situată dincolo de marea teritorială a Bosniei si Hertegovinei care a fost sau poate fi desemnată în viitor în baza legii Bosniei si Hertegovinei, în concordantă cu dreptul international, ca o suprafată în interiorul căreia Bosnia si Hertegovina îsi poate exercita drepturi în legătură cu fundul mării, subsolul si resursele naturale.

 

ARTICOLUL 2

Promovarea si protejarea investitiilor

 

1. Fiecare parte contractantă va încuraja si va crea conditii favorabile pentru investitorii celeilalte părti contractante pentru a investi capital pe teritoriul său si, în conformitate cu legile si cu reglementările sale legale, va admite astfel de investitii.

2. Investitiilor investitorilor fiecărei părti contractante li se va acorda întotdeauna un tratament just si echitabil si ele se vor bucura de întreaga protectie si securitate pe teritoriul celeilalte părti contractante. Nici o parte contractantă nu va afecta în nici un fel, prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii, managementul, întretinerea, folosinta, posesia sau înstrăinarea investitiilor de pe teritoriul său ale investitorilor celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

Tratamentul national si al natiunii celei mai favorizate

 

1. Fiecare parte contractantă va acorda pe teritoriul său investitiilor si veniturilor investitorilor celeilalte părti contractante un tratament care, în orice caz, nu va fi mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă investitiilor si veniturilor propriilor săi investitori sau investitiilor si veniturilor investitorilor oricărui stat tert, oricare dintre acestea este mai favorabil investitorilor în cauză.

2. Nici o parte contractantă nu va supune pe teritoriul său investitorii celeilalte părti contractante, cu privire la managementul, întretinerea, folosinta, posesia sau înstrăinarea investitiilor lor, la un tratament mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor săi investitori sau investitorilor oricărui stat tert, oricare dintre acestea este mai favorabil investitorilor în cauză.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate ca obligatie a unei părti contractante de a extinde asupra investitorilor celeilalte părti contractante avantajul oricărui tratament, preferintă sau privilegiu care rezultă din:

a) orice zonă de comert liber existentă sau viitoare, uniune vamală, uniune economică, organizatie economică regională sau din alt acord international similar la care partea contractantă este sau poate deveni membru;

b) orice acord de evitare a dublei impuneri sau din orice alte întelegeri referitoare în întregime sau în principal la probleme privind impozitarea.

 

ARTICOLUL 4

Despăgubire pentru nationalizare si expropriere

 

1. Investitiile investitorilor oricărei părti contractante nu vor fi nationalizate, expropriate sau supuse unor măsuri având efect echivalent cu nationalizarea sau exproprierea (denumite în continuare expropriere) pe teritoriul celeilalte părti contractante, decât pentru utilitate publică si conform unei proceduri legale corespunzătoare, pe o bază nediscriminatorie si contra unei despăgubiri prompte, adecvate si efective.

2. Această despăgubire va fi echivalentă cu valoarea de piată a  investitiilor afectate imediat înainte de expropriere sau înainte ca exproprierea iminentă să devină cunoscută public, oricare dintre situatii intervine prima. Despăgubirea va include dobânda la o rată comercială normală până la data plătii si va fi plătită si transferată fără întârziere în tara desemnată de solicitantii în cauză si în valuta tării ale cărei persoane fizice sau juridice sunt acestia sau în orice valută liber convertibilă acceptată de solicitanti.

3. Investitorii afectati ai oricărei părti contractante vor avea dreptul, în conformitate cu legea părtii contractante care face exproprierea, la o promptă revizuire, de către o autoritate judiciară sau altă autoritate independentă a acestei părti contractante, privind legalitatea exproprierii, procedeul de efectuare a acesteia si evaluarea investitiei, în concordantă cu principiile stabilite la paragraful 1 al acestui articol.

 

ARTICOLUL 5

Despăgubire pentru pierderi

 

Investitorilor oricărei părti contractante care suferă pierderi incluzând pagube cu privire la investitiile lor de pe teritoriul celeilalte părti contractante, ca urmare a războiului sau altui conflict armat, revolutiei, stării nationale de urgentă, revoltei, insurectiei sau răscoalei, li se va acorda de către această din urmă parte contractantă un tratament, în ceea ce priveste restituirea, indemnizatia, despăgubirea sau altă modalitate de solutionare, nu mai putin favorabil decât cel pe care această parte contractantă îl acordă propriilor săi investitori sau investitorilor oricărui stat tert, oricare dintre acestea este mai favorabil investitorilor în cauză.

 

ARTICOLUL 6

Repatrierea investitiilor

 

1. Fiecare parte contractantă va garanta investitorilor celeilalte părti contractante transferul liber al plătilor în legătură cu investitiile acestora. Aceste transferuri vor include în special, dar nu exclusiv:

a) capitalul si fondurile suplimentare necesare pentru mentinerea si dezvoltarea investitiei;

b) veniturile rezultate din investitie;

c) fondurile pentru rambursarea împrumuturilor referitoare la o investitie;

d) sumele rezultate din vânzarea totală sau partială ori din lichidarea unei investitii;

e) orice despăgubire sau altfel de plată la care se face referire la art. 4 si 5;

f) sumele provenite din reglementarea unui diferend referitor la investitii, la care se face referire la art. 8 si 10;

g) câstigurile sau altfel de remuneratie a cetătenilor străini angajati în legătură cu investitia.

2. Transferurile vor fi efectuate fără nici o restrictie si fără întârziere nejustificată, într-o valută liber convertibilă, la cursul de schimb al principalei piete pentru tranzactii curente, aplicabil la data transferului.

3. Transferurile vor fi considerate ca fiind făcute fără întârziere nejustificată în sensul paragrafului 2 al acestui articol dacă sunt făcute într-o perioadă normală necesară pentru efectuarea transferurilor. Această perioadă nu va depăsi în nici un caz 3 luni.

4. Părtile contractante înteleg să acorde unor astfel de transferuri un tratament nu mai putin favorabil decât cel acordat transferurilor provenite din investitiile efectuate de investitorii oricărui stat tert.

 

ARTICOLUL 7

Subrogare

 

1. Dacă o parte contractantă sau agentia desemnată de ea face o plată legală oricăruia dintre investitorii săi pe baza unei garantii sau a unui contract de asigurare împotriva riscurilor necomerciale, dată cu privire la o investitie, cealaltă parte contractantă va recunoaste, cu toate drepturile sale stabilite în baza art. 10, valabilitatea subrogării în favoarea primei părti contractante sau a agentiei sale în orice drept sau titlu detinut de investitor. 2. Partea contractantă sau agentia sa care este subrogată în drepturile unui investitor va fi învestită în toate cazurile cu aceleasi drepturi si va avea acelasi tratament ca si cel al investitorului garantat, plătile cuvenite făcându-se potrivit acestor drepturi.

3. În cazul subrogării, astfel cum este definită la paragraful 1 al acestui articol, investitorul nu va solicita sau nu va urmări o creantă decât dacă este autorizat de către partea contractantă sau agentia sa să o facă.

 

ARTICOLUL 8

Reglementarea diferendelor dintre o parte contractantă si un

investitor al celeilalte părti contractante

 

1. Orice diferend care poate apărea între o parte contractantă si un investitor al celeilalte părti contractante în legătură cu o investitie de pe teritoriul acelei alte părti contractante va fi reglementat pe cale amiabilă, prin negocieri.

2. Dacă un astfel de diferend nu poate fi reglementat astfel în termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul în cauză poate supune diferendul fie:

a) instantei judecătoresti sau tribunalului administrativ competent al părtii contractante pe teritoriul căreia s-a efectuat investitia; fie

b) unui tribunal arbitral ad-hoc constituit pe baza Regulamentului de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL); fie

c) Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (denumit în cele ce urmează Centrul) pentru conciliere sau arbitraj, înfiintat conform Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state si persoane ale altor state, deschisă pentru semnare la Washington D.C. la 18 martie 1965 (denumită în cele ce urmează conventie), în cazul în care ambele părti contractante vor fi devenit membre ale conventiei.

3. Partea contractantă care este parte la diferend nu va invoca niciodată, pe durata procedurilor privind diferendele referitoare la investitii, ca apărare, imunitatea sa sau faptul că investitorul a primit o despăgubire în cadrul unui contract de asigurare care acoperă integral sau partial paguba ori pierderea suferită.

4. Nici o parte contractantă nu va urmări pe căi diplomatice vreun diferend supus Centrului decât dacă:

a) secretarul general al Centrului sau o comisie de conciliere ori un tribunal arbitral constituit de acesta hotărăste că diferendul nu se află sub jurisdictia Centrului; sau

b) cealaltă parte contractantă nu reuseste să se supună sau să se conformeze vreunei sentinte adoptate de un tribunal arbitral.

5. Sentinta arbitrală se va baza pe:

- prevederile prezentului acord;

- legile părtii contractante pe teritoriul căreia s-a efectuat  investitia, inclusiv regulile referitoare la conflictele de legi; si

- regulile si principiile universal acceptate de dreptul international.

6. Sentinta arbitrală va fi definitivă si obligatorie pentru ambele părti la diferend si va fi executată în conformitate cu legea părtii contractante în cauză.

 

ARTICOLUL 9

Consultări si schimb de informatii

 

1. Fiecare parte contractantă poate să propună celeilalte părti contractante să înceapă consultări cu privire la orice probleme referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului acord. Cealaltă parte contractantă va întreprinde demersurile necesare pentru ca aceste consultări să aibă loc.

2. La solicitarea oricărei părti contractante va avea loc un schimb de informatii cu privire la impactul pe care îl pot avea asupra investitiilor ce fac obiectul acestui acord legile, reglementările legale, hotărârile, practicile administrative ori procedurile sau politicile celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 10

Reglementarea diferendelor dintre părtile contractante

 

1. Diferendele dintre părtile contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi reglementate, pe cât posibil, prin consultări si negocieri pe căi diplomatice.

2. Dacă un diferend între părtile contractante nu poate fi reglementat astfel într-un termen de 6 luni de la data cererii dereglementare, diferendul, la cererea oricărei părti contractante, va fi supus unui tribunal arbitral format din 3 membri.

3. Acest tribunal arbitral va fi constituit pentru fiecare caz în felul următor: în termen de două luni de la data primirii cererii pentru arbitrare, fiecare parte contractantă va numi un membru al tribunalului; acesti 2 membri vor alege un cetătean al unui stat tert care, cu aprobarea celor două părti contractante, va  fi numit presedintele tribunalului; presedintele va fi numit în termen de două luni de la data numirii celorlalti 2 membri.

4. Dacă în termenele specificate la paragraful 3 al acestui articol numirile necesare nu au fost făcute, fiecare parte contractantă, în lipsa oricărei alte întelegeri, poate să îl invite pe presedintele Curtii Internationale de Justitie să facă numirile necesare. Dacă presedintele este cetătean al vreunei părti contractante sau dacă este în orice alt fel împiedicat să îsi exercite respectiva functie, vicepresedintele va fi invitat să facă numirile necesare. Dacă vicepresedintele este cetătean al vreunei părti contractante sau dacă este împiedicat, de asemenea, să îsi exercite functia respectivă, membrul Curtii Internationale de Justitie cu cea mai mare functie, care nu este cetătean al vreunei părti contractante, va fi invitat să facă numirile necesare.

5. Tribunalul arbitral îsi va adopta hotărârile cu o majoritate de voturi. Aceste hotărâri vor fi definitive si obligatorii pentru ambele părti contractante.

6. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile propriului membru al tribunalului si ale reprezentării sale în procedurile arbitrale; cheltuielile pentru presedinte si celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de părtile contractante. Tribunalul poate totusi să stabilească prin hotărâre ca o proportie mai mare a cheltuielilor să fie suportată de una dintre cele două părti contractante, iar hotărârea sa va fi obligatorie pentru ambele părti contractante.

7. Tribunalul îsi va stabili propria procedură.

 

ARTICOLUL 11

Aplicarea altor reguli

 

Dacă prevederile legii oricărei părti contractante sau obligatiile în conformitate cu dreptul international, existente în prezent sau stabilite ulterior între părtile contractante, în plus fată de prezentul acord, contin reguli generale sau specifice, care îndreptătesc investitiile investitorilor celeilalte părti contractante la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut de prezentul acord, aceste reguli, în măsura în care sunt mai favorabile, vor prevala asupra acestui acord atât timp cât acestea sunt în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

Intrare în vigoare, durată si expirare

 

1. Fiecare parte contractantă va notifica celeilalte părti contractante în scris cu privire la îndeplinirea formalitătilor interne legale cerute pe teritoriul său pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei dintre cele două notificări.

2. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani si va continua să fie în vigoare dacă nu va fi denuntat în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol.

3. Prevederile prezentului acord se vor aplica viitoarelor investitii efectuate de investitorii unei părti contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante si, de asemenea, investitiilor existente, în concordantă cu legile părti contractante, la data la care prezentul acord intră în vigoare. Totusi prevederile acestui acord nu se vor aplica pretentiilor sau diferendelor provenite din evenimente care s-au produs ori pretentiilor sau diferendelor care au fost reglementate înainte de intrarea sa în vigoare.

4. Fiecare parte contractantă, prin transmiterea cu un an înainte a unei notificări scrise celeilalte părti contractante, poate să denunte prezentul acord la sfârsitul perioadei initiale de 10 ani sau în orice moment ulterior.

5. În legătură cu investitiile efectuate sau dobândite înaintea datei de încetare a valabilitătii prezentului acord prevederile tuturor celorlalte articole ale acestui acord vor continua să fie în vigoare pentru o perioadă ulterioară de 10 ani de la respectiva dată a încetării valabilitătii.

6. Prezentul acord poate fi amendat pe baza unei întelegeri scrise între părtile contractante. Orice amendament va intra în vigoare în baza aceleiasi proceduri cerute pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

7. Prezentul acord se va aplica indiferent dacă părtile contractante au sau nu au relatii diplomatice ori consulare. Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati, au semnat acest acord.

Semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bosniacă/croată/sârbă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente în interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Mircea Geoană,

ministrul afacerilor externe

Pentru Bosnia si Hertegovina,

Mirsad Kurtovici,

ministrul comertului exterior si relatiilor economice

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea

si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2001.

Nr. 875.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 231

din 5 iulie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f 1 )

din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, astfel cum au fost modificate

prin art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri

privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daune morale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 112/1998, si ale art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, introduse prin aceste acte normative, exceptie ridicată de Fundatia Editura Revista leRomânia Mare” si de Corneliu Vadim Tudor în Dosarul nr. 5.656/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind nefondată, arătând că în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat în mod constant că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 si nici celor ale art. 54 din Constitutie. Se mai sustine că scutirea de taxa judiciară de timbru, instituită prin dispozitiile legale atacate, nu poate determina exercitarea drepturilor procesuale prin abuz de drept, pe lângă alte motive si pentru acela că prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din anul 2000 a fost instituită plata unei cautiuni care trebuie să fie plătită de cel care introduce actiune pentru acordarea de despăgubiri pentru daune morale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 14 septembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 5.656/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 112/1998, precum si a dispozitiilor art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, introduse prin aceste acte normative, exceptie ridicată de Fundatia Editura Revista “România Mare” si de Corneliu Vadim Tudor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. I pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 112/1998, precum si ale art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997, introduse prin aceleasi acte normative, contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) si art. 54 din Constitutie, deoarece “se creează o categorie de persoane privilegiate care pot să introducă actiuni fără satisfacerea taxei de timbru precum si o altă categorie care este supusă cu usurintă abuzurilor procesuale ale reclamantilor”. Se mai sustine că dispozitiile criticate impun conditii de exercitare a drepturilor procesuale care reprezintă un mijloc artificial prin care se acordă înlesniri “pentru introducerea unor actiuni de o anumită categorie”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă, exprimându-si opinia, apreciază că dispozitiile criticate sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2), precum si ale art. 54 din Constitutie. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că dispozitiile art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997, astfel cum au fost modificate, nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 54 din Constitutie, întrucât scutirea în discutie “decurge din însăsi natura nepatrimonială a valorilor ocrotite: onoarea si demnitatea”, iar instituirea unei taxe proportionale cu valoarea despăgubirilor ar face ineficiente dispozitiile constitutionale care ocrotesc demnitatea si onoarea, precum si datorită faptului că legiuitorul poate reglementa exceptii de la obligatia generală de plată a taxelor judiciare de timbru. În plus, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 s-a instituit obligatia reclamantului de a depune o cautiune, stabilită la o cotă de 5% din valoarea despăgubirilor solicitate, “care poate să functioneze ca o contrapondere a tendintei reclamantului de a solicita sume exorbitante pentru acest tip de daune”. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 112/1998, se apreciază că aceasta a fost ridicată în mod gresit, întrucât autorii exceptiei au avut în vedere, si de această dată, dispozitiile art. 15 lit. f 1 ), iar nu pe cele ale art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997, astfel cum a fost modificată.

Presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 2, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Prin Încheierea din 14 septembrie 2000 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 112/1998, precum si ale art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, introduse prin aceste acte normative.

Curtea, analizând cererea privind exceptia de neconstitutionalitate, retine că aceasta a fost ridicată numai cu privire la dispozitiile art. 15 lit. f 1 ), introduse în Legea nr. 146/1997 prin art. I pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 112/1998. Se observă însă că art. 15 lit. f 1 ) a fost introdus, în realitate, prin dispozitiile cuprinse în art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, astfel cum a fost aprobat prin Legea nr. 112/1998, iar nu prin dispozitiile cuprinse la art. I pct. 5. Prin urmare, Curtea constată că exceptia, asa cum a fost ridicată de autori, vizează numai dispozitiile art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998), astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 112/1998 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998), prin care în art. 15 din Legea nr. 146/1997 a fost introdusă dispozitia prevăzută la lit. f 1 ). Aceste dispozitii se referă la “stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice;”.

Curtea mai constată însă că si aceste dispozitii au fost, la rândul lor, modificate anterior ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, si anume prin art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele.morale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000), dispozitii care au următorul cuprins: “Litera f 1 ) a articolului 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru se modifică si va avea următorul cuprins: “f 1 ) stabilirea si acordarea de despăgubiri persoanei fizice pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii, reputatiei, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine;””

În consecintă, Curtea urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii acestui text legal în vigoare atât la data ridicării exceptiei, cât si la data solutionării acesteia.

Autorii exceptiei sustin că aceste dispozitii legale, care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel determinat, sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 54: “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997, conservate prin actele normative modificatoare, în sensul respingerii exceptiilor de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiate. Astfel, prin Decizia nr. 173 din 26 septembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 5 februarie 2001, Curtea a retinut că “instituirea unor exceptii (scutiri de plata taxei) de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru este o prerogativă exclusivă a legiuitorului. Potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie,  “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale  bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege” .

Stabilirea unor exceptii de la plata taxelor de timbru trebuie corelată cu prevederile art. 53 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice” ”. De asemenea, prin Decizia nr. 175 din 26 septembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000, Curtea Constitutională a statuat că rămâne “la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situatii diferite fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalitătii în drepturi. Plata unor taxe sau impozite nu reprezintă un drept, ci o obligatie constitutională a cetătenilor, prevăzută de art. 53 alin. (1)  din Legea fundamentală”. În concluzie, nu se poate considera că  prin textul de lege criticat ar fi fost încălcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Referitor la sustinerile autorilor exceptiei, potrivit cărora dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 54 din Constitutie, prin aceea că ele creează o categorie de persoane “care este supusă cu usurintă abuzurilor procesuale ale reclamantilor”, Curtea constată că legiuitorul a instituit prin alte norme juridice o garantie procesuală a exercitării drepturilor fundamentale cu bună-credintă. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000, “Cel care, considerându-se prejudiciat printr-o atingere adusă onoarei, demnitătii sau reputatiei sale, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine, formulează cerere la instanta civilă referitoare la stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daune morale trebuie să depună o cautiune de 5% din valoarea despăgubirilor solicitate”.

Instituirea acestei garantii legale are menirea să salvgardeze ordinea de drept prin descurajarea abuzului de drept.

De altfel, cautiunea se restuie de îndată reclamantului, după rămânerea irevocabilă a hotărârii prin care s-a admis actiunea pentru acordarea despăgubirilor pentru daune morale, ori aceasta, dimpotrivă, se eliberează pârâtului integral, în cazul în care cererea reclamantului a fost respinsă tot printr-o hotărâre irevocabilă, însă numai cu conditia ca pârâtul să fi solicitat despăgubiri pentru daunele pricinuite de proces si, după caz, cheltuieli de judecată; mai mult decât atât, în acest din urmă caz se restituie reclamantului suma ce rezultă din diferenta dintre valoarea despăgubirilor acordate pârâtului si valoarea cautiunii.

Având în vedere toate aceste considerente, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate să fie respinsă ca nefondată.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, astfel cum au fost modificate prin art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000, exceptie ridicată de Fundatia Editura Revista “România Mare” si de Corneliu Vadim Tudor în Dosarul nr. 5.656/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iulie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 236

din 5 iulie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea

cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, exceptie ridicată de Gurguiatu Sandu în Dosarul nr. 1.147/2000 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că textele legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale mentionate de către autorul exceptiei, întrucât, pe de o parte, fiind vorba de o ordonantă de urgentă, nu este necesară o lege de abilitare, iar pe de altă parte, dispozitia art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 nu contravine în nici un fel prevederilor constitutionale. În consecintă, se solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

 

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 martie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.147/2000, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale.

Exceptia a fost invocată de contestatorul Gurguiatu Sandu în contradictoriu cu Societatea Comercială “INSTAELECTRIC” - S.A. Focsani într-un litigiu de muncă având ca obiect plata de despăgubiri pentru daunele morale suferite de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 contravin prevederilor constitutionale referitoare la ordonantele Guvernului.

Pe de o parte, nu a fost adoptată de Parlament o lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonante, iar pe de altă parte, nu s-a făcut de către Guvern dovada existentei cazului exceptional pentru a justifica emiterea ordonantei de urgentă. Ordonantele Guvernului nu pot modifica sau abroga legi votate de Parlament. În spetă, art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 modifică art. 15 lit. f 1 ) din Legea nr. 146/1997, iar art. 5 abrogă Legea nr. 3/1974, cu exceptia art. 72-75 si a art. 93.

De asemenea, autorul exceptiei mai consideră că prin ordonante nu se poate reglementa în domenii ce fac obiectul legilor organice, fiind astfel încălcate si prevederile art. 72 alin. (3) lit. h), l) si r) din Constitutie.

În legătură cu dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 se afirmă că acestea contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 20, 21 si ale art. 43 alin. (1). Aceste dispozitii încalcă prevederile internationale referitoare la drepturile si libertătile fundamentale ale omului, la care face trimitere art. 20 din Constitutie. Accesul liber la justitie se consideră a fi nesocotit, întrucât cetătenii “nu au cu ce plăti cautiune”, acestia trebuind să aibă asigurat, potrivit art. 43 alin. (1) din Constitutie, un nivel de trai decent.

Autorul exceptiei consideră că urmează să fie aplicat art. 150 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia actele normative ce contravin Constitutiei sunt abrogate.

De asemenea, se mai afirmă că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 contravin si prevederilor Codului muncii, Legii nr. 168/1999 si ale Legii nr. 146/1997.

Judecătoria Focsani, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată întrucât, pe de o parte, conform prevederilor art. 107 si 114 din Constitutie, Guvernul poate să adopte ordonante de urgentă, iar pe de altă parte, desi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 impune plata unei cautiuni de 5%, totodată stabileste si conditiile în care cautiunea urmează să fie restituită.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată deoarece accesul la justitie nu este îngrădit prin instituirea obligatiei de depunere a cautiunii, aceasta reprezentând doar o garantie că “mecanismul statului nu este pus în functiune în mod abuziv, sicanator si total nefondat”.

Se mai apreciază că nu au fost modificate prevederile Codului muncii si nici ale Legii nr. 168/1999, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 având ca obiect de reglementare actiunile întemeiate pe dispozitiile art. 998-999 din Codul civil. În ceea ce priveste sustinerea că nu se poate reglementa prin ordonantă de urgentă în domeniul legii organice, se consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 contine reglementări privitoare la procedura civilă, care, conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 718/1997, nu fac parte din domeniul legilor organice. În ceea ce priveste sustinerea privind inexistenta cazului exceptional, se arată că ordonanta a fost emisă datorită cresterii “numărului de litigii în care se solicită despăgubiri pentru daune morale”, precum si faptului că în ultima perioadă s-a observat ridicarea unor pretentii bănesti neobiective, sicanatorii, în fata instantelor de judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. În legătură cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, desi în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale este indicat art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000, în realitate, din analiza notelor scrise ale autorului exceptiei rezultă că este contestat doar alin. (1) al art. 1, text ce reglementează obligatia de plată a cautiunii. În consecintă, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, text ce are următorul cuprins: “Cel care, considerându-se prejudiciat printr-o atingere adusă onoarei, demnitătii sau reputatiei sale, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine, formulează cerere la instanta civilă referitoare la stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daune morale trebuie să depună o cautiune de 5% din valoarea despăgubirilor solicitate.”

În sustinerea exceptiei autorul acesteia a invocat încălcarea următoarelor dispozitii constitutionale:

- art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si  legile interne, au prioritate reglementările internationale.”

- art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

 - art. 43. alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- art. 72 alin. (3) lit. h), l), r): “Prin lege organică se reglementează: [...]

h) organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecătoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi; [...]

l) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială; [...]

r) celelalte domenii pentru care, în Constitutie, se prevede adoptarea de legi organice.”;

- art. 107 alin. (1) si (3): l3(1) Guvernul adoptă hotărâri si ordonante. [...]

(3) Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta.”;

- art. 114 alin. (1) si (4): l4(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. [...]

(4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.”;

- art. 150 alin. (1): l1Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii.”

În legătură cu motivele de neconstitutionalitate invocate Curtea constată că unele dintre ele privesc Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 în ansamblul său, si deci implicit art. 1 alin. (1), iar altele se referă în mod direct la dispozitia ce constituie obiectul exceptiei.

I. Criticile aduse ordonantei în ansamblul său privesc inexistenta unei legi de abilitare, încălcarea interdictiei reglementării prin ordonantă în domeniul legilor organice si inexistenta cazului exceptional.

Examinând critica de neconstitutionalitate referitoare la inexistenta unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să fie respinsă. Astfel, din prevederile art. 114 din Constitutie rezultă că guvernul poate adopta două tipuri de ordonante:  ordonante emise în baza unei legi speciale de abilitare si ordonante de urgentă. Cerinta existentei unei legi speciale de abilitare, prevăzută la art. 107 alin. (3) si art. 114 alin. (1), vizează, în mod evident, numai prima categorie de ordonante, iar nu si pe cele de urgentă, sediul materiei pentru acestea din urmă fiind dat de art. 114 alin. (4) din Constitutie. Referitor la sustinerea privind interdictia reglementării prin ordonante în domeniul legii organice, Curtea observă că potrivit art. 107

alin. (3) si art. 114 alin. (1) din Constitutie această interdictie vizează doar ordonantele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare, iar nu si ordonantele de urgentă. Ordonanta de  urgentă reprezintă o situatie de exceptie, pentru care art. 114 alin. (4) nu prevede restrictia impusă de alin. (1) al aceluiasi articol în materia ordonantelor emise în temeiul unei legi de abilitare. În acest sens este si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, concretizată, de exemplu, prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998 sau Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000. Rezultă astfel că nu prezintă interes, din acest punct de vedere, dacă materia reglementată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 face parte sau nu din domeniul legii organice, critica de neconstitutionalitate fiind nefondată.

În ceea ce priveste motivul de neconstitutionalitate referitor la inexistenta cazului exceptional, Curtea constată că emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 a fost justificată de numărul foarte mare de litigii aflate pe rolul instantelor judecătoresti având ca obiect cereri pentru acordarea de despăgubiri pentru daunele morale suferite. Astfel, pentru a preîntâmpina încărcarea nejustificată a rolului instantelor judecătoresti cu astfel de cereri, precum si exercitarea abuzivă a dreptului de a pretinde despăgubiri într-o materie cu un grad ridicat de subiectivism a fost emisă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000.

II. În legătură cu motivele de neconstitutionalitate ce privesc în mod nemijlocit dispozitia art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000, Curtea constată că sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea art. 21 din Constitutie nu poate fi primită, cerinta depunerii unei cautiuni neîngrădind în nici un fel accesul la justitie. Accesul liber la justitie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instantele judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus nici unei conditionări. Prin instituirea obligatiei de plată a cautiunii de 5% din valoarea despăgubirilor solicitate, obligatie reglementată prin art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000, s-a urmărit, pe de o parte, preîntâmpinarea exercitării abuzive, cu reacredintă, a dreptului de acces la justitie, prin introducerea unor cereri vădit nejustificate, în scop sicanatoriu, iar pe de altă parte, protejarea drepturilor si libertătilor celui chemat în judecată pentru plata de despăgubiri pentru daune morale. De altfel, potrivit art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 cautiunea se restituie reclamantului după rămânerea irevocabilă a hotărârii, cu exceptia cazului în care cererea a fost respinsă si pârâtul solicită despăgubiri sau cheltuieli de judecată, situatie în care cautiunea serveste la dezdăunarea acestuia.

Această modalitate de reglementare, care reprezintă o optiune a legiuitorului, este în conformitate cu dispozitiile constitutionale privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti si exercitarea cu bună-credintă a drepturilor subiective. Astfel, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, iar conform art. 54, “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti”. Cu privire la constitutionalitatea instituirii unei cautiuni, ca o conditie a sesizării instantelor judecătoresti, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000, sau prin Decizia nr. 242 din 23 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 21 decembrie 2000, respingându-se sustinerile privind încălcarea dreptului de acces la justitie.

Nu se poate sustine nici încălcarea dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Constitutie privind obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si protectie socială de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent, instituirea unei cautiuni ca garantie a exercitării cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor cetătenesti neavând legătură cu măsurile de dezvoltare economică si protectie socială ce trebuie luate de către stat.

De asemenea, critica referitoare la încălcarea art. 20 din Constitutie urmează să fie respinsă, întrucât autorul exceptiei nu arată în nici un fel care drept fundamental este încălcat, raportat la actul international în care ar fi consacrat acest drept. În legătură cu invocarea art. 150 alin. (1), Curtea constată că acesta nu poate avea incidentă în cazul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000, întrucât ipoteza textului constitutional vizează actele normative preconstitutionale ce sunt abrogate în măsura în care contravin Constitutiei.

În final, în legătură cu sustiner ea autorului exceptiei conform căreia art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 nu ar fi aplicabil în litigiul de la instanta de fond, Curtea retine că acest aspect reprezintă o problemă de aplicare a legii, ce nu intră în competenta sa, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, ci în competenta instantelor judecătoresti, partea nemultumită de modul de aplicare a dispozitiilor legale de către instantă putându-se folosi de căile de atac reglementate de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, exceptie ridicată de Gurguiatu Sandu în Dosarul nr. 1.147/2000 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iulie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu