MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 743         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne

 

149. - Ordonantă de urgentă privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

1.119. - Hotărâre privind utilizarea Fondului Elvetian de Contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei  financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

 

1.120. - Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Grupul de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la mediul de afaceri

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri

si a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii efectuate în anul 2001, contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne, pentru care plătile au fost esalonate trimestrial si anual până în anul 2008, prevăzute în contractul nominalizat în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 Art. 2. - Importurile pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată prevăzute la art. 1 se efectuează în anul 2001 prin Regia Autonomă “Rami-Dacia” de sub autoritatea Ministerului de Interne.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 148.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE IMPORT

pentru bunuri si servicii, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată,

destinate înzestrării Ministerului de Interne

 

Nr. crt.

Valoarea contractului si obiectul

  Nr. contractului aferentă anului 2001

1.

Contract nr. 82.690.029 din data de 23 decembrie 1999, încheiat cu  firma I.B.M. WORLD TRADE CORPORATION - S.U.A., privind achizitia de produse hardware si software pentru solutionarea problemei anului 2000 în cadrul Sistemului informatic central, al Sistemului national informatic de evidentă a populatiei

195.399,40 dolari S.U.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se instituie Tariful intern de călători, denumit în continuare T.I.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - T.I.C. se aplică tuturor operatorilor de transport feroviar public de călători cu capital de stat si/sau privat care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au ca obiect principal de activitate transporturile de călători pe calea ferată;

b) detin licentă pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate române, acordată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în conditiile legii.

Art. 3. - (1) T.I.C. cuprinde tarifele maximale care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de călători pentru deservire generală în transportul feroviar de călători.

(2) Tarifele maximale prevăzute la alin. (1) se aplică în două etape, după cum urmează:

a) cele prevăzute în tabelele nr. 1-4 din anexă, începând cu data de 25 noiembrie 2001;

b) cele prevăzute în tabelele nr. 5-8 din anexă, începând cu data de 1 februarie 2002.

Art. 4. - Tarifele pentru serviciile auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, se stabilesc, în conditiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de călători si se formează liber pe piată.

Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă operatorii de transport feroviar public de călători vor elabora si vor face publice instructiunile de aplicare a prevederilor T.I.C., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) În perioada în care statul este actionar majoritar la operatorii de transport feroviar public de călători instructiunile prevăzute la alin. (1) se vor aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 6. - La propunerea operatorilor de transport feroviar public de călători si cu acordul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, tarifele maximale prevăzute în T.I.C. se vor putea ajusta în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă orice dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2001.

Nr. 149.

 

ANEXĂ

 

TARIFUL INTERN DE  CĂLĂTORI

 

PARTEA I

Conditiile de transport si modul de aplicare a tarifelor

 

ARTICOLUL 1

Continutul si sfera de aplicare a tarifului intern de călători

 

(1) T.I.C. stabileste principiile adoptate la alcătuirea tarifelor si normele privind modul si conditiile de aplicare, precum si nivelul tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României.

(2) T.I.C. se aplică de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., precum si de toti operatorii de transport feroviar public de călători, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători si ale căror tarife sunt stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, în conditiile legii. Prin T.I.C. se stabilesc tarifele pentru deservirea generală în transportul feroviar public de călători pentru prestatiile efectuate si nivelurile maxime ale acestora.

 

ARTICOLUL 2

Structura tarifului intern de călători

 

(1) T.I.C. este compus din două părti:

a) Partea I, care cuprinde normele privind conditiile si modul de aplicare a tarifelor în transportul feroviar public de călători pe teritoriul României;

b) Partea a II-a, care cuprinde tarifele pentru deservirea generală în transportul intern de călători - tarifele pentru trenurile de persoane si suplimentele pentru trenurile accelerate si rapide, clasa I si clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.

(2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generală din transportul intern de călători nu poate fi depăsit de operatorii de transport feroviar public de călători.

(3) Celelalte tarife practicate în transportul feroviar public de călători, în trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC) si Inter City Expres (ICE), tarifele auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, facilitătile sau reducerile comerciale se vor stabili si se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de călători, în conditiile legii, se vor forma liber pe piată si se vor aduce la cunostintă publicului călător.

 

ARTICOLUL 3

Principiile care stau la baza alcătuirii tarifelor

 

(1) Principiile avute în vedere la alcătuirea tarifelor de transport feroviar public de călători pe teritoriul României sunt:

a) nivelul tarifului de transport, împreună cu subventia acordată, în conditiile legii, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, să acopere nivelul costurilor de transport al călătorilor pe calea ferată, inclusiv cota de profit prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) reflectarea în tariful de transport a confortului oferit călătorilor în timpul călătoriei cu diversele categorii de trenuri;

c) corelarea zonelor kilometrice ale diverselor tarife;

d) în cazul în care călătorul optează pentru călătoria cu o altă categorie de tren decât cea pentru care si-a procurat initial legitimatia de călătorie, acesta va plăti tarif doar pentru sporul de confort oferit în plus la transport;

e) corelarea tarifului plătit de călător pentru transport cu distanta parcursă de acesta.

(2) Distanta kilometrică se calculează pe ruta cerută de călător la distantele ce se parcurg în mod efectiv, conform indicatorului kilometric C.F.R.

(3) Ruta este directă atunci când între statia de plecare si cea de destinatie este urmat drumul cel mai scurt. În acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimatia de călătorie.

(4) În cazul în care nu este urmat drumul cel mai scurt si călătoria se face pe rută ocolitoare, trebuie indicată ruta pe legitimatia de călătorie, prin denumiri de statii intermediare care nu sunt de ramificatie, astfel încât să nu existe dubiu asupra parcursului de urmat.

(5) Ruta poate cuprinde si portiuni de linie care se parcurg de două ori. În astfel de cazuri distanta kilometrică se calculează pe ruta efectiv parcursă.

(6) În cazul călătoriilor în circuit, când pe unele portiuni călătoria se efectuează cu alte mijloace decât trenurile de călători, aceste portiuni nu se iau în calculul distantei kilometrice.

(7) Perceperea tarifului se face prin încadrarea distantei kilometrice calculate în zonele kilometrice corespunzătoare respectivului tarif.

 

ARTICOLUL 4

Dispozitii finale

 

(1) Normele cuprinse în T.I.C. sunt valabile pentru toti operatorii de transport feroviar care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători.

(2) Dispozitiile cuprinse în Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 9 februarie 1999, se aplică în mod corespunzător.

 

P A R T E A a II-a

 

T A R I F E

pentru deservire generală în transportul intern de călători

 

Tabelul Nr. 1

Tabelul Nr. 3

Tabelul Nr. 4

Tabelul Nr. 6

Tabelul Nr. 7

Tabelul Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea Fondului Elvetian de Contrapartidă

constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene

privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului Elvetian de Contrapartidă, va aloca suma de 7.200 milioane lei Consiliului Local al Orasului Cristuru Secuiesc, judetul Harghita, pentru finantarea proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termică a blocurilor de locuit din cartierul Orban Balasz al orasului Cristuru Secuiesc din judetul Harghita”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice transferă beneficiarului fondurile alocate, pe baza unei conventii de alocare, utilizare si control. Dacă este cazul, beneficiarul transferă fondurile unui agent de implementare tot pe baza unei con- ventii de alocare, utilizare si control.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului un raport privind finantarea si implementarea proiectului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 1.119.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea unui membru în Grupul de lucru pentru elaborarea si monitorizarea

Planului de actiuni referitor la mediul de afaceri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În componenta grupului de lucru prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la mediul de afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 29 august 2001, domnul Florin Tudorie, director în cadrul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, se înlocuieste cu domnul Cristian Aurelian Popescu, director în cadrul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Ion Taban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 1.120.