MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

630. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

897. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

631. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

898. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

657. - Ordin la ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

 

698. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din

25 noiembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Punctul V al articolului 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, se completează după litera a) cu litera a1) cu următorul cuprins:

«a1) încheie acorduri de cooperare; întretine relatii de colaborare cu institutiile similare din celelalte state ale lumii; asigură, prin atasatii de afaceri interne, desemnati de ministrul de interne, reprezentarea Ministerului de Interne din România în raporturile cu ministerele de interne ale statelor cu care statul român are relatii diplomatice;»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 630.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 897.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare

a pachetelor de servicii turistice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 107 din 30 august 1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, emisă în temeiul art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Punctul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“2. contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit în continuare contract - acordul de vointă dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist si eliberarea documentelor de plată si a documentelor de

călătorie de către agentia de turism.”

2. Punctul 3 al articolului 2 se abrogă.

3. La articolul 2, partea introductivă a punctului 4 va avea următorul cuprins:

“4. agentia de turism - orice unitate specializată, persoană juridică, care organizează, oferă si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.

Agentiile de turism pot fi de următoarele tipuri:”

4. După articolul 2 se introduc articolele 21 si 22 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - În sensul prezentelor prevederi, turistul este persoana definită ca beneficiar la art. 2 pct. 5 sau care a cumpărat pachetul de servicii turistice ori componente ale acestuia de la agentia de turism.

Art. 22. - Facturarea separată a diferitelor prestatii ale aceluiasi pachet de servicii nu exonerează agentia de turism touroperatoare sau detailistă de obligatiile ce decurg din prezenta ordonantă.”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Dacă o agentie de turism actionează în calitate de intermediar pentru o agentie de turism touroperatoare care nu este stabilită în România, aceasta este considerată organizator de călătorii turistice în raporturile cu turistul.”

6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“Informarea turistului”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Agentia de turism are obligatia să furnizeze turistilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informatii referitoare la:

a) localitatea de destinatie;

b) ruta de parcurs;

c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoria acestuia/acestora;

d) tipul unitătilor de cazare, adresele si categoriile de clasificare a acestora;

e) serviciile de masă oferite si categoria de clasificare a unitătilor de alimentatie;

f) durata programului, cu indicarea datei sosirii si a plecării;

g) informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor, precum si al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie si sejur;

h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum si termenul pentru achitarea restului de plată;

i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului si termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;

j) posibilităti de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistentă în caz de boală, accidente si altele asemenea.

k) durata pentru care operează oferta turistică.”

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Informatiile continute în materialele publicitare turistice angajează organizatorul sau detailistul de călătorii turistice, în afara cazului în care:

a) eventualele schimbări în aceste informatii au fost comunicate în mod clar turistului înaintea încheierii contractului;

b) modificările au fost efectuate, cu acordul părtilor contractante, ulterior încheierii contractului.”

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Organizatorul si/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informatiile de ordin general privind regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitătile de sănătate necesare pentru călătorie si sedere.”

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Organizatorul si/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legăturile, precum si, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritătilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autorităti locale nu există, turistul

trebuie să dispună de un număr de apel de urgentă sau de orice altă informatie care să îi permită contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile si sederile minorilor, informatii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul sederii copilului;

d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistentă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală.”

11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice”

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Agentia de turism touroperatoare sau detailistă este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agentiei de turism.

(2) Contractul ia nastere în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisă a rezervării, ce se transmite de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice, care actionează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă.

(3) În cazul în care continutul bonului de comandă diferă de continutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

(4) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedică încheierea cu întârziere a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, indiferent de perioada rămasă până la plecare, dacă părtile sunt de acord.’

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:

a) destinatia/destinatiile călătoriei turistice, durata si datele de sosire si de plecare;

b) mijlocul/mijloacele de transport si categoria acestuia/acestora;

c) tipul si categoria structurilor de primire;

d) serviciile de masă (pensiune completă/demipensiune/mic dejun);

e) programul turistic solicitat;

f) numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârsta si actele de identificare a acestora;

g) alte solicitări speciale.

(2) Contractul cuprinde cel putin următoarele clauze:

a) destinatia/destinatiile călătoriei turistice si, în cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;

b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele si locurile de plecare/sosire, la ducere si la întoarcere;

c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include si cazarea, adresa si categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementările tărilor de primire;

d) serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun;

e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice comandate;

f) ruta;

g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în pretul total convenit al pachetului de servicii turistice;

h) denumirea si sediul/adresa agentiei/agentiilor de turism organizatoare si, după caz, ale agentiei de turism detailiste si ale societătii de asigurări;

i) pretul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, si tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi si pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu sunt incluse în pretul pachetului de servicii turistice;

j) termenele si modalitatea de plată;

k) solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii si acceptate de cele două părti;

l) termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică;

m) conditiile de modificare si de reziliere a contractului;

n) obligatiile agentiei/agentiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii sau al neasigurării unor servicii;

o) posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terte persoane si modul de realizare a acestuia;

p) eventualele modificări pe care agentia de turism le poate aduce serviciilor cumpărate;

r) răspunderea agentiei si despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

(3) În toate cazurile agentia de turism are obligatia să înmâneze turistului un exemplar din contract.

(4) Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta si dacă documentul contine informatiile prevăzute la alin. (2).”

Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat.

(2) Cesionarea poate fi realizată numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului.

(3) Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului călătoriei si a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.”

15. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligatie fată de agentia de turism, aceasta din urmă având obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente călătoriei

turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.”

16. Partea introductivă a articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - În cazul în care agentia de turism este nevoită să modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia să informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecării, iar acesta este obligat să comunice agentiei de turism, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării, hotărârea sa de a opta fie pentru:”

17. Partea introductivă a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - În cazul în care turistul reziliază contractul conform prevederilor art. 13 sau agentia de turism anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:”

18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Turistul poate să rezilieze în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care turistul reziliază contractul pentru un motiv care îi este imputabil, el va despăgubi agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum pretul călătoriei turistice.

19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - În cazurile mentionate la art. 13 si 14 turistul are dreptul să solicite agentiei de turism si o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane mentionat în contract, iar agentia de turism a informat turistul în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de fortă majoră, prin acesta întelegându-se circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invocă, si ale căror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările;

c) anularea s-a făcut din vina turistului.”

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau agentia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea pretului;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, după caz, despăgubirea pentru serviciile

neprestate.”

21. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Agentia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de către o altă agentie de turism sau de către alti prestatori de servicii.

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează următoarele cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligatiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datorează unor cauze de fortă majoră.”

22. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agentia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea turistului nu poate depăsi de două ori pretul pachetului de servicii turistice înscris în contract.

(2) Agentia de turism organizatoare si/sau detailistă nu pot exclude sau nu pot limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de rănirea turistului ca urmare a actiunilor ori a neglijentei lor.”

23. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Deficientele constatate de către turist la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât prestatorului de servicii, cât si agentiei de turism de la care turistul a cumpărat pachetul de servicii turistice.

(2) Această obligatie a turistului trebuie mentionată clar si explicit în contract.”

24. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - În cazul unor reclamatii ale turistului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agentia de turism organizatoare, agentia de turism detailistă, precum si prestatorii de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea reclamatiilor si vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.”

25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Agentia de turism parte contractantă trebuie să dovedească cu garantii acoperitoare sau prin polite de asigurare că poate asigura, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de turist, precum si a celor necesare în vederea repatrierii acestuia.

(2) Sistemul prin polite de asigurare se va aplica începând cu data de 1 octombrie 2000 pentru agentiile de turism nou-înfiintate, iar pentru celelalte agentii de turism, esalonat, pe măsura expirării termenului de valabilitate a scrisorilor de garantie bancară sau a angajamentelor de plată în favoarea Ministerului Turismului, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2001.”

26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Actiunile cărora le poate da nastere un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, din cauză de deces, de rănire sau altă atingere a integritătii fizice ori psihice a turistului, se prescriu după 2 ani.

(2) În cazul rănirii sau al altei atingeri aduse integritătii fizice ori psihice, care a cauzat moartea după data la care contractul prevedea că ia sfârsit prestatia ce a dat nastere la diferend, termenul de prescriptie de 2 ani prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data decesului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data executării prestatiei prevăzute în contract.

(3) Actiunile cărora le-a dat nastere un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, altele decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), se prescriu în termen de un an.

(4) Termenul de prescriptie curge de la data la care contractul prevede că ia sfârsit prestatia ce a dat nastere diferendului.”

27. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

Art. 24. - Controlul respectării dispozitiilor prezentei ordonante se face de către organele de specialitate ale Ministerului Turismului.”

28. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Organizatorul si/sau intermediarul de călătorii turistice au obligatia de a prezenta în original organelor de control contractele încheiate cu turistii.”

29. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Dispozitiile prezentei ordonante se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările ulterioare.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 631.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 898

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

având în vedere art. 5 alin. (1), art. 9, art. 18 alin. (1) lit. b) si art. 20 lit. c) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicată,

în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea functionării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii, cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Normele metodologice prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Începând cu aceeasi dată se abrogă Normele metodologice privind autorizarea functionării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 388/1996 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996.

Art. 4. - Normele metodologice mentionate la art. 1 sunt obligatorii pentru toate activitătile din economia natională, cu exceptia cazurilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social, si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2001.

Nr. 657.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind autorizarea functionării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedura autorizării si reautorizării functionării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii.

(2) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii reprezintă documentul care conditionează functionarea persoanelor juridice si fizice de respectarea legislatiei de protectie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă si bolilor profesionale.

(3) Eliberarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii dă dreptul persoanelor juridice si fizice să functioneze si să desfăsoare activitătile pentru care au fost autorizate.

Art. 2. - Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se eliberează de către inspectoratul teritorial de muncă organizat la nivelul fiecărui judet sau al municipiului Bucuresti, în a cărui rază teritorială se află sediul persoanei juridice, adresa persoanei fizice sau punctele de lucru unde se desfăsoară o activitate.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile persoanei juridice si persoanei fizice

 

Art. 3. - Pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii persoana juridică sau persoana fizică va depune la inspectoratul teritorial de muncă un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere de acordare a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, în două exemplare semnate în original de conducătorul persoanei juridice sau de persoana fizică, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copii de pe actele de înfiintare;

c) declaratia pe propria răspundere privind respectarea legislatiei de protectie a muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;

d) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite în zone cu pericol de explozie (după caz);

e) dovada achitării tarifului pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare

 

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de autorizare inspectoratul teritorial de muncă va proceda astfel:

a) va evalua continutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislatiei de protectie a muncii;

b) va controla la sediul solicitantului, în situatia în care acesta desfăsoară activităti prevăzute în codul CAEN, asigurarea conditiilor minime necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă si bolilor profesionale;

c) va redacta procesul-verbal de control, propunând clar acordarea sau respingerea autorizării;

d) după caz, va elibera autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, sau va respinge cererea de autorizare si va comunica în scris solicitantului decizia luată si motivele pe care se întemeiază.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 5. - (1) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii este valabilă atât timp cât nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberată.

(2) La modificarea conditiilor initiale persoana juridică sau fizică va solicita revizuirea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

(3) Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicată, persoana juridică sau fizică are obligatia să confirme anual la inspectoratul teritorial de muncă faptul că se mentin conditiile initiale pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

Art. 6. - Tarifele pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

Art. 7. - (1) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se retrage de către inspectoratul teritorial de muncă în cazul în care se constată că nu sunt mentinute conditiile initiale existente la data obtinerii acesteia, iar persoana juridică sau fizică nu a solicitat revizuirea autorizatiei.

(2) Retragerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se face pe baza unui proces-verbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncă cu o motivatie temeinică privind neconformitătile si actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite persoanei juridice sau fizice, iar o copie la Inspectia Muncii.

Art. 8. - În cazul în care persoana juridică sau fizică nu este de acord cu decizia inspectoratului teritorial de muncă privind solutionarea cererii de autorizare sau de retragere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, ea poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la înstiintare la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 9. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă asigură evidenta dosarelor de autorizare si reautorizare, a autorizatiilor eliberate, a retragerilor de autorizatii în registrul de evidentă a autorizării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă asigură arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberării autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizărilor.

Art. 10. - Prezentele norme metodologice nu se aplică:

a) comerciantilor definiti conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001;

b) unitătilor Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, Ministerului Finantelor Publice – Garda Financiară, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Pază.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Unitatea ............................................

Nr. de înregistrare la ITM ................./...................

............................................................

 

Către

Inspectoratul teritorial de muncă

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicată, solicităm acordarea/reînnoirea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii pentru activitătile mentionate în declaratia pe propria răspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii.

Datele de identificare, activitătile unitătii si conditiile în care se solicită autorizatia de

functionare din punct de vedere al protectiei muncii sunt cele mentionate în declaratia pe propria

răspundere.

 

Solicitant,

.............................................................................

(functia, numele si prenumele conducătorului)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Antetul persoanei juridice sau fizice

 

DECLARATIE

pe propria răspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii

 

..... (denumirea persoanei juridice sau fizice) reprezentată de ................................................., în calitate de ..................................., cu sediul social/adresa în localitatea ..................................., str. ..................................................... nr. ..........., bl. ..............., sc. ........., et. .............., ap. .............., judetul/sectorul .............................................., telefon ......................../........................., fax ........................../..........................., e-mail ......................, persoană juridică/fizică înfiintată prin ............................................, cu forma de proprietate publică/privată/mixtă, declarăm pe propria răspundere că activitătile enumerate mai jos si pentru care se solicită autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se vor desfăsura în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicată, ale normelor generale de protectie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate si ale altor reglementări în vigoare specifice activitătii desfăsurate.

Numărul de personal care desfăsoară activităti în sediul social este de ................ .

Activităti efectuate:

Codul CAEN

Denumirea CAEN

Activitate principală

 

........................................................

............................................................

Alte activităti

 

........................................................

............................................................

........................................................

............................................................

........................................................

............................................................

........................................................

............................................................

 

Ne angajăm ca în situatia în care urmează să efectuăm si alte activităti să solicităm revizuirea autorizatiei emise si în situatia în care vom înfiinta subunităti (filiale, sucursale sau puncte de lucru) să solicităm autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii pentru acestea.

În sustinerea celor de mai sus:

I. Declarăm că:

Conditii

Dacă este cazul,

se marchează cu

X

1. Activitatea de protectie a muncii este asigurată si se desfăsoară în mod organizat.

o

2. Conditiile pentru instruirea corespunzătoare în domeniul protectiei muncii a participantilor la procesul de muncă sunt asigurate.

o

3. Spatiul construit este adecvat activitătilor unitătii si corespunde ca rezistentă reglementărilor legale în vigoare.

o

4. Riscurile de accidentare sau de îmbolnăvire profesională generate de activitătile desfăsurate sunt identificate.

o

5. Sunt stabilite măsurile de apărare a vietii, integritătii corporale si sănătătii participantilor la procesul de muncă.

o

6. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere normale sunt certificate din punct de vedere al calitătii în ceea ce priveste securitatea muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

o

7. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potential explozive sunt certificate din punct de vedere al calitătii în ceea ce priveste securitatea muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

o

8. Echipamentele tehnice sunt asigurate corespunzător cu sisteme si dispozitive de protectie, cu aparatură de măsură si control.

o

9. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare pentru interventie în caz de accidente sau intoxicatii, conform baremurilor în vigoare.

o

10. Concentratiile substantelor toxice, explozive si inflamabile în mediul de lucru sunt controlate periodic.

o

11. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protectie reglementar, necesar pentru protejarea împotriva tuturor factorilor de risc la care este expus, de calitate si de protectie corespunzătoare si certificat conform reglementărilor în vigoare.

o

12. Este încadrat personalul necesar, calificat si autorizat reglementar pentru meserii si profesii specificate în normele generale de protectia muncii.

o

 

 

II. Precizăm că:

1. Riscurile principale de accidentare si/sau de îmbolnăvire profesională sunt următoarele: ..................................

2. Se dispune, după caz, de:

- proiectul pentru constructie si tehnologie si/sau Raportul de expertiză nr. ...................... data ..............................., elaborat de .......................................;

- proiectul de zonare Ex pentru prevenirea exploziilor si incendiilor în zonele cu atmosferă potential explozivă nr. ............................... data ......................., elaborat de ..............................;

- autorizatia pentru produse si substante toxice conform Decretului nr. 466/1979;

- autorizatia pentru materii explozive conform Legii nr. 126/1995, cu modificările ulterioare;

- autorizatia pentru produse de uz fitosanitar conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 85/1995.

3. Lista cuprinzând echipamentele tehnice (tip, nr.) sub incidenta ISCIR, cu mentionarea numărului autorizatiei si a datei scadente de verificare.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală.

 

Semnătura/stampila

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Inspectia Muncii

Inspectoratul teritorial de muncă

Seria ............. nr. .............

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

din punct de vedere al protectiei muncii

nr. ............./.............

 

În baza dispozitiilor art. 9, ale art. 18 alin. (1) lit. b) si ale art. 20 lit. c) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, se autorizează functionarea ...................................................................................................................................................................

din localitatea ........................................., str. .......................................... nr. ....., sectorul .........., judetul ................................................., pentru următoarele activităti:

Nr. crt.

Denumirea activitătii (adresa)

Codul CAEN

Punctul de lucru

 

Inspector-sef,

...................................................

L.S.

 

Data eliberării:

ziua ............ luna .................... anul .....

 

Reautorizări (La modificarea conditiilor initiale se reautorizează unitatea.)

 

Anul ..............

 

Inspector-sef,

........................

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Inspectia muncii

Inspectoratul teritorial de muncă

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ

a autorizării persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Sediul

Numărul de salariati

Data depunerii documentatiei

Specificul activitătii

 

Data eliberării autorizatiei

 

Felul autorizatiei

Data retragerii autorizatiei

 

Data reautorizării

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor,

farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate

cu studii superioare din unitătile sanitare publice

 

Ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul Directiei generale resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. DB 9.081/2001,

în scopul aplicării unitare de către organele sanitare teritoriale si de ministerele cu retea sanitară proprie a dispozitiilor legale referitoare la angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice, pentru ocuparea postului de sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator, farmacist-sef în unitătile sanitare publice si pentru descentralizarea unor competente,

în temeiul Legii nr. 30/1990, al Legii nr. 74/1995, republicată, al Legii nr. 81/1997 si al celorlalte dispozitii legale în vigoare, referitoare la angajare, avansare, transferare si detasare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate, Metodologia-cadru privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef în unitătile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate, precum si Metodologia privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a postului de medic sef desectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef în unitătile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr.124/1998, cu modificările si completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică si la selectionarea medicilor de familie si a celor din unitătile ambulatorii de specialitate, care îsi desfăsoară activitatea în imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei, unitătilor sanitare, precum si în administrarea unitătilor administrativ-teritoriale. Selectia se face pe cabinete libere organizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare, si nu pe post. Medicii selectionati vor urma procedura de acreditare cu comisiile paritare (casa de asigurări de sănătate, colegiul medicilor).

Art. 3. - Medicii de familie si cei din unitătile ambulatorii, care îsi desfăsoară activitatea în spatii private, vor fi selectionati în vederea încheierii de contracte cu casa de asigurări de sănătate de către comisiile paritare, iar în situatia în care se impune o verificare profesională, aceasta va fi efectuată împreună cu Ministerul Sănătătii si Familiei prin directiile de sănătate publică, conform metodologiilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 4. - Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, celelalte directii generale si directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, unitătile direct subordonate Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si ministerele cu retea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 9 septembrie 2001.

Nr. 698.


*) Pentru compartimentele din directiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică si centrele de sănătate publică. (verso).

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare, precum si ocuparea postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator si farmacist-sef se pot face numai pe posturi normate si vacante, potrivit legii si prezentei metodologii.

Art. 2. - Posturile vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist, chimist, precum si pentru alt personal de specialitate cu studii superioare se ocupă numai prin concurs, potrivit dispozitiilor legale si prezentei metodologii.

Art. 3. - Prevederile prezentei metodologii se aplică medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si altui personal de specialitate cu studii superioare, mentionati la art. 1, din reteaua Ministerului Sănătătii si Familiei si a ministerelor cu retea sanitară proprie.

 

CAPITOLUL II

Angajarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor după încetarea activitătii

SECTIUNEA 1

 

Art. 4. - (1) După încetarea activitătii angajarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor se poate face numai prin concurs, cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei, în specialitatea confirmată prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, după caz, în profilul diplomei.

(2) Încadrarea celuilalt personal de specialitate cu studii superioare în unitătile sanitare publice se face prin concurs organizat de unitatea sanitară respectivă conform prevederi- lor anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Angajarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, pensionari de invaliditate, care îsi redobândesc capacitatea de muncă si sunt depensionati, se face fără concurs, în unitatea în care au functionat anterior pensionării, conform prevederilor legale, sau în altă unitate sanitară în care există un post echivalent vacant.

Pentru medici prevederea se aplică în cazul în care întreruperea activitătii nu a fost mai mare de 5 ani.

Art. 6. - Femeile care au un copil în vârstă de până la 6 ani pot ocupa posturi cu jumătate de normă pe perioadă determinată în unitătile sanitare publice, în conditiile stabilite de lege, fără concurs, pe posturi vacante sau temporar vacante.

Art. 7. - Medicii care nu au exercitat profesiunea mai mult de 5 ani consecutivi, chiar dacă au continuitate în muncă, conform Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, pierd dreptul de practică medicală.

Art. 8. - Medicii care redobândesc dreptul de exercitare a profesiei pot fi încadrati în unităti sanitare cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, cu respectarea dispozitiilor legale si a prezentului ordin.

Art. 9. - (1) Prevederile art. 7 nu se aplică medicilor care ocupă functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi, primării, ministere si organe ale administratiei publice centrale sau locale si în alte unităti bugetare si care au dreptul, potrivit reglementărilor legale în vigoare, să desfăsoare activitate profesională în unităti sanitare, în specialitatea si în gradul dobândit, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 524/1991 privind drepturile unor categorii de personal încadrat în unităti sanitare.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îsi păstrează pe toată durata respectivă postul de medic avut în reteaua sanitară.

(3) Perioada lucrată în functii eligibile, în administratie si în alte unităti publice constituie, potrivit legii, vechime în munca sanitară. Se consideră vechime si în specialitate dacă medicii respectivi lucrează efectiv în specialitatea avută 50% din norma de timp a functiei medico-sanitare, în cadrul normei de bază unde sunt salarizati.

Art. 10. - Conditiile de echivalare a studiilor, stagiului si vechimii în specialitate se stabilesc de Ministerul Sănătătii si Familiei, pe baza unor criterii stabilite cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, pe baza unui protocol.

Art. 11. - Echivalarea diplomelor si atestatelor obtinute de medici si farmacisti în străinătate se face în conditiile stabilite de lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Ocuparea postului de medic sef de sectie,

sef de compartiment, sef de laborator si de farmacist-sef

 

Art. 12. - (1) Postul de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si de farmacist-sef se ocupă pe bază de concurs organizat de Ministerul Sănătătii si Familiei, conform prevederilor prezentei metodologii, cu exceptia profesorilor sau a conferentiarilor universitari, care pot fi numiti pe baza unui interviu din legislatia în vigoare.

Interviul se sustine în fata unei comisii desemnate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(2) Persoanele sanctionate în ultimii 5 ani de către unitătile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, nu pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef.

Art. 13. - (1) La concursurile pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment si sef de laborator se prezintă medicii primari confirmati în specialitătile respective si care practică în mod curent specialitatea pentru care concurează. La directiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică si centrele de sănătate publică posturile de sef de laborator pot fi scoase la concurs pentru medici primari, biologi principali, biochimisti principali, chimisti principali, farmacisti primari, după caz.

(2) Pentru posturile de farmacist-sef în farmacii publice pot concura farmacistii primari.

(3) Posturile de medic sef de sectie, sef de laborator, sef de compartiment si farmacist-sef, publicate la concurs si rămase libere din lipsă de candidati, pot fi republicate, urmând să aibă drept de participare si candidatii cu gradul profesional de specialist, care au urmat cel putin două cursuri de perfectionare postuniversitare acreditate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmacistilor din România, efectuate după obtinerea specialitătii.

Art. 14. - Concursul se desfăsoară conform calendarelor anuale publicate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 15. - Acordarea de delegatie pentru postul de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef se va face de către Ministerul Sănătătii si Familiei în conditiile prevăzute de lege si numai pentru perioada cuprinsă între vacantarea postului si finalizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii delegatiei, dar nu mai mult de un an.

Art. 16. - Medicul sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacistul-sef promovat într-o functie de conducere în aceeasi unitate sanitară publică poate exercita si functia de sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef.

Art. 17. - (1) Pentru medicii sefi de sectie, sefi de compartiment, sefi de laborator si pentru farmacistii-sefi, care ocupă functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi, în organe ale administratiei publice centrale sau locale si în alte unităti bugetare, se păstrează functia de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef, pe care o vor putea reocupa fără concurs, pe vechiul post, la terminarea mandatului în organele legislative sau la încetarea contractului de muncă în administratie ori în alte unităti prevăzute mai sus.

(2) În aceste cazuri va fi numit un medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef, cu delegatie, pe toată perioada absentei titularului. Delegatiile se vor acorda pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii din 6 în 6 luni, la propunerea conducerii unitătii. Medicii care ocupă functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi, în organe ale administratiei publice centrale sau locale si în alte unităti bugetare pot exercita si functiile de medic sef de sectie, sef de laborator, sef de compartiment si farmacist-sef, dacă ambele unităti sunt în aceeasi localitate.

(3) Functiile de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef pot fi suspendate sau anulate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea unitătii sanitare, directiilor de sănătate publică, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei în situatiile în care se apreciază că prestatia în functie nu este conformă cu normele metodologice sau deontologice.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursurilor si modul

de ocupare a posturilor ca urmare a acestor concursuri

SECTIUNEA 1

Organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea

posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist,

precum si a posturilor de medic sef de sectie,

sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef

 

Art. 18. - Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist se organizează si se desfăsoară la nivelul unitătii care are în statul de functii postul vacant. Concursul pentru ocuparea cabinetelor de medici de familie, stomatologi si a celor din ambulatoriile de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, se organizează si se desfăsoară la nivelul directiilor de sănătate publică sau al ministerelor cu retea sanitară proprie.

Art. 19. - Pentru ocuparea postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau de farmacist-sef concursul se organizează de Ministerul Sănătătii si Familiei, la nivelul directiilor de sănătate publică din centre universitare medicale, stabilite de acesta.

Art. 20. - Concursurile se sustin în fata comisiilor de examinare constituite potrivit dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 21. - (1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la nivelul unitătii sanitare care a publicat postul vacant pentru concurs.

(2) La înscrierea pentru concurs a cărui publicitate a fost asigurată conform legii candidatii vor depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele acte:

a) cerere în care se mentionează postul pentru care doresc să concureze;

b) copia xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare în gradul profesional;

c) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

d) declaratie scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îi fac incompatibili cu postul pentru care doresc să concureze;

e) certificat privind starea de sănătate;

f) dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitătile în care a activat si de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Farmacistilor din România;

g) copie xerox de pe autorizatia de liberă practică;

h) chitanta de plată a taxei de concurs.

(3) Unitătile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs vor verifica si vor confirma actele din dosarele respective.

(4) Dosarele admise si respinse se vor afisa la sediul unitătii, stabilindu-se un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor.

(5) Contestatiile privind dosarele de concurs se adresează, în termen de 24 de ore din momentul luării la cunostintă, directiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu retea sanitară proprie, care au obligatia de a le rezolva în termen de 24 de ore de la depunere. Pentru concursurile organizate la nivelul directiilor de sănătate publică contestatiile se depun la Ministerul Sănătătii si Familiei.

(6) Dosarele definitive pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef se trimit la directia de sănătate publică de care apartine unitatea care publică postul, respectiv la ministerele cu retea sanitară proprie, care le vor înainta Ministerului Sănătătii si Familiei. După înregistrarea la Ministerul Sănătătii si Familiei acestea nu mai pot fi completate cu alte acte.

Art. 22. - (1) Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a concurat, se consemnează într-un proces-verbal si se comunică candidatilor în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.

(2) După comunicarea rezultatelor contestatiile se depun în scris la comisie, în termen de 24 de ore, iar răspunsul se comunică tot în scris de către comisie, în termen de 24 de ore de la depunerea contestatiei.

Art. 23. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist se validează de către conducerea unitătii care a publicat postul si se afisează la avizierul acesteia.

(2) Contestatiile privind modul de validare a concursului se adresează Ministerului Sănătătii si Familiei, în termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor finale.

Art. 24. - (1) Candidatii declarati reusiti la concursul de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef sunt con- firmati prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(2) Candidatii la posturile de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef vor putea formula contestatii împotriva hotărârii comisiei de examinare la Ministerul Sănătătii si Familiei, în termen de 5 zile de la luarea la cunostintă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist

si chimist, precum si a celor de medic sef de sectie,

sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef,

ca urmare a concursurilor

 

Art. 25. - (1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, candidatii care la proba scrisă a examenului de specialitate prevăzut la pct. II din anexa nr. 3 la ordin au obtinut minimum 60 de puncte vor putea continua concursul.

Candidatii care nu au obtinut punctajul sus-mentionat vor fi declarati respinsi si nu vor continua concursul.

(2) În urma sustinerii tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au realizat un punctaj minim de 110 puncte.

Art. 26. - (1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef, candidatii care la proba scrisă a examenului de specialitate prevăzut la pct. II din anexa nr. 3 la ordin au obtinut minimum 70 de puncte vor putea continua concursul. Candidatii care nu au obtinut punctajul sus-mentionat vor fi declarati respinsi si nu vor continua concursul.

(2) În urma sustinerii tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au realizat un punctaj minim de 150 de puncte.

(3) La concursul de sef de sectie cu profil chirurgical proba clinică este proba operatorie pe bolnav.

Responsabilitatea actului chirurgical revine presedintelui comisiei.

Art. 27. - Clasificarea candidatilor promovati se întocmeste pentru fiecare post publicat si pentru care s-a candidat, obtinerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare (aceeasi unitate si specialitate), clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

Art. 28. - (1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, confirmarea candidatilor declarati reusiti se face prin dispozitie de către unitatea care a publicat postul.

(2) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef confirmarea candidatilor declarati reusiti se face pe post prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 29. - Medicii, farmacistii, biologii, biochimistii si chimistii care nu se prezintă la posturile alese în termenul stabilit de lege pierd dreptul câstigat prin concurs. În cazul în care neprezentarea se datorează unor situatii obiective unitatea poate prelungi termenul de prezentare la post cu 30 de zile.

Art. 30. - (1) Încadrarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor care au ales post în urma concursurilor se face de către conducătorul unitătii care a publicat postul vacant, pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Cei care au candidat pentru cabinete medicale organizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, vor încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.

(2) Candidatii selectionati în conditiile art. 2 si 3 din ordin vor putea încheia cu casele de asigurări de sănătate contracte de furnizare de servicii medicale, ca titulari ai cabinetelor respective.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea concursurilor de rezidentiat, a examenelor de acordare a titlurilor de medic specialist si farmacist specialist, a examenelor pentru obtinerea titlului de medic primar si farmacist primar si a examenelor pentru obtinerea titlului de chimist, biochimist si biolog specialist si principal

 

Art. 31. - (1) Admiterea la rezidentiat, examenul de acordare a titlului de medic specialist si farmacist specialist, examenul de acordare a celei de a doua specialităti, precum si examenele pentru obtinerea de supraspecializări si competente se organizează conform reglementărilor legale referitoare la învătământul postuniversitar medical si farmaceutic uman.

            (2) Examenul de medic primar si farmacist primar se organizează de Ministerul Sănătătii si Familiei, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, respectiv cu Colegiul Farmacistilor din România.

(3) Examenele pentru obtinerea titlului de specialist si principal de către chimisti, biochimisti si biologi se organizează de Ministerul Sănătătii si Familiei.

 

CAPITOLUL IV

Detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor,

biochimistilor si chimistilor în unitătile sanitare

 

Art. 32. - Încadrarea prin detasare se face de către fiecare unitate, potrivit legii.

Art. 33. - Ministerul Sănătătii si Familiei poate detasa personal sanitar, indiferent de subordonarea unitătii sanitare în care este încadrat, în caz de epidemii, calamităti sau în alte situatii deosebite, declarate conform reglementărilor legale în vigoare, cu acordul celui în cauză.

Art. 34. - Medicii, farmacistii si ceilalti specialisti cu studii superioare din unitătile sanitare pot acorda asistentă de specialitate în alte tări, în conditiile prevăzute de dispozitiile legale si de eventualele acorduri si conventii de cooperare bilaterală încheiate de Ministerul Sănătătii si Familiei în acest scop. Până la revenirea titularilor la post pe posturile celor plecati, rămase temporar vacante, poate fi încadrat personal de specialitate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, fără concurs, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii comune si tranzitorii

 

Art. 35. - Dispozitiile cuprinse în prezenta metodologie se completează cu prevederile Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentă, ale celorlalte acte normative privind angajarea pe post a salariatilor din unitătile publice, organele administratiei publice, precum si

cu reglementările specifice emise de Ministerul Sănătătii si Familiei referitoare la angajarea si promovarea categoriilor de personal prevăzute în prezenta metodologie. Dispozitiile prezentei metodologii nu afectează drepturile câstigate de medici, farmacisti si ceilalti specialisti cu studii superioare sub regimul actelor normative anterioare.

Art. 36. - Pentru medicii si farmacistii din unitătile sanitare publice, care ocupă functii eligibile sau alte functii în Parlament, prefecturi si în organe ale administratiei publice centrale sau locale, se rezervă, în conditiile legii, un post, conform specialitătii si gradului profesional, în unitatea în care au fost încadrati anterior ocupării acestor functii.

Art. 37. - (1) Medicii si farmacistii care sunt disponibilizati potrivit legii din unitătile sanitare publice pot ocupa fără concurs un post vacant într-o altă unitate sanitară publică din localitate sau din alte localităti, din judetul respectiv sau din alte judete, în cazul în care postul a fost publicat la concurs si nu s-au înscris candidati.

(2) Orice alt post se poate ocupa numai prin concurs.


*) Pentru compartimentele din directiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică si centrele de sănătate publică.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA - CADRU

privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator, farmacist-sef în unitătile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate

 

CAPITOLUL I

Organizarea concursului

 

1. Solicitările unitătilor sanitare si farmaceutice publice si ale directiilor de sănătate publică vor fi avizate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmacistilor din România. Posturile vor fi publicate după aprobarea lor de către Ministerul Sănătătii si Familiei.

Solicitările unitătilor sanitare si farmaceutice subordonate Ministerului Sănătătii si Familiei sau ministerelor cu retea sanitară proprie vor fi aprobate de ministerele respective, cu respectarea prevederilor privind avizele mentionate mai sus.

2. Anuntarea acestor posturi se va face cu minimum 30 de zile înainte de data fixării concursului în publicatii stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei.

3. Publicatia de concurs va cuprinde:

a) unitatea sanitară si specialitatea în care se publică postul, cu precizarea gradului profesional si, după caz, a supraspecializărilor si competentelor (rezident ultimul an; specialist; primar, respectiv principal; medic, stomatolog si farmacist, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 418/2001 privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie cu licentă si cu minimum un an de pregătire practică);

b) conditii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în functie de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidatilor, cu exceptia ministerelor cu retea sanitară proprie pentru care există reglementări legislative specifice);

c) pentru functiile de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef se pot înscrie candidatii care au obtinut minimum două puncte dintre cele 10 prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3 la ordin;

d) conditii pe care le oferă unitatea sanitară;

e) continutul dosarului de înscriere si locul de înscriere conform prezentului ordin;

f) tematica de concurs si bibliografia stabilită de unitătile care publică posturile, cu avizul colegiului medicilor ori al colegiului farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti;

g) termen de înscriere - 15 zile de la data publicării;

h) taxa de concurs..4. Pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist concursul se va organiza de către unitatea care a publicat postul.

5. Sesiuni de concurs pot fi organizate si de Ministerul Sănătătii si Familiei în situatiile în care există mai multe solicitări similare.

6. Pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef, concursul se va organiza de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Concursul se va desfăsura la nivelul directiilor de sănătate publică din centre universitare stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei, pe baza tematicii examenelor pentru obtinerea titlului de medic primar, farmacist primar, chimist, biochimist si biolog principal si a legislatiei sanitare.

7. Comisiile vor fi formate din:

A. Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef:

a) presedinte - cadru didactic din disciplina de profil (profesor universitar, conferentiar);

b) membri: - două cadre didactice din disciplina de profil (profesor universitar, conferentiar sau sef de lucrări);

- un medic primar sau farmacist primar din specialitatea respectivă desemnat de colegiul medicilor, respectiv de colegiul farmacistilor din centrul universitar în care are loc concursul;

c) un reprezentant al Ministerului Sănătătii si Familiei si un reprezentant al directiei de sănătate publică;

d) secretar - medic sau farmacist.

B. Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist:

- când există mai multi candidati pentru acelasi post:

a) presedinte - cadru didactic cu functie de predare din disciplina de profil (profesor univer-

sitar, conferentiar, sef de lucrări);

b) membri: - un cadru didactic cu functie de predare din disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al presedintelui;

- un medic primar sau farmacist primar din specialitatea respectivă, desemnat de colegiul medicilor ori colegiul farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti;

c) reprezentantul directiei de sănătate publică, respectiv al ministerelor cu retea sanitară proprie;

d) secretar - medic, respectiv farmacist;

- când există un singur candidat pe post:

a) presedinte: medic primar sau farmacist primar, chimist, biochimist sau biolog principal în specialitatea respectivă, desemnat de directia de sănătate publică;

b) membri: 2 medici primari sau farmacisti primari, chimisti, biochimisti sau biologi principali în specialitatea respectivă (în cazul posturilor de medic sau farmacist, unul dintre membri va fi desemnat de colegiul medicilor sau colegiul farmacistilor);

c) reprezentantul directiei de sănătate publică, respectiv al ministerelor cu retea sanitară proprie;

d) secretar - medic, respectiv farmacist.

Reprezentantii Ministerului Sănătătii si Familiei, directiilor de sănătate publică sau ai altor ministere cu retea sanitară proprie nu notează candidatii.

Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist comisiile vor fi aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei, la propunerile unitătilor si ale directiilor de sănătate publică care organizează concursul, propuneri care se fac imediat după terminarea înscrierilor, precizându-se numărul candidatilor pentru fiecare post.

Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef, comisiile vor fi desemnate de Ministerul Sănătătii si Familiei, având si reprezentat al colegiului medicilor sau al colegiului farmacistilor si vor fi nominalizate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

 

CAPITOLUL II

Desfăsurarea concursului

 

8. Pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist sau de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si de farmacist-sef concursul va consta în:

A. Proba scrisă (obligatorie)

Proba scrisă este secretă.

Ea va consta în alegerea prin tragere la sorti a 10 titluri din tematica anuntată prin publicatia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte de concurs.

Fiecare subiect va putea fi notat între 0-10 puncte, conform unui barem întocmit de comisia de examen înainte de începerea corectării. Astfel, la proba scrisă candidatii pot obtine maximum 100 de puncte.

Proba scrisă este eliminatorie, fiind obligatorie obtinerea a cel putin 60 de puncte în cazul candidatilor care concurează pentru ocuparea unui post de medic, farmacist, biolog, biochimist sau chimist, respectiv a minimum 70 de puncte în cazul candidatilor care concurează pentru ocuparea posturilor de medic sef de sectie, sef de compartiment sef de laborator sau farmacist-sef. În caz contrar candidatul este eliminat din concurs chiar dacă nu are contracandidat.

Pentru concursul de medic sef de sectie, sef de laborator, sef de compartiment sau farmacist-sef, la proba scrisă, din cele 10 întrebări două vor fi din legislatia sanitară.

B. Proba clinică sau practică (în functie de particularitătile specialitătii si ale postului scos la concurs)

La proba clinică sau practică se pot obtine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de examen înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Proba clinică sau proba practică pentru medici se sustine în fata comisiei pe baza metodologiei obisnuite a examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Continutul probei practice pentru farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti va fi stabilit de comisie conform specificului specialitătii si postului.

La punctajele obtinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A si B se va adăuga un punctaj rezultat din analiza si evaluarea activitătii profesionale si stiintifice, pe baza documentelor depuse de candidati la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.

9. După desfăsurarea tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au obtinut minimum 110 puncte, în cazul celor care concurează pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, respectiv 150 de puncte, în cazul celor care concurează pentru postul de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator sau farmacist-sef.

După întocmirea clasificatiei, conform înscrierii candidatilor pe posturi, se stabilesc candidatii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut.

 

CAPITOLUL III

Prevederi finale

 

10. Încadrarea se face conform gradului profesional în care candidatul este confirmat prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

11. Concursul se organizează în termen de maximum 90 de zile de la publicarea anuntului.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIE

privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator si farmacist-sef în unitătile sanitare publice

si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998,

cu modificările si completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate

 

I. Punctaj

1. Rezidentiat prin concurs 10 puncte

2. Media la examenul de specialitate **)

3. Media la examenul pentru obtinerea titlului de medic primar ***)

4. Doctorat 10 puncte

5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul Universitătii de Medicină si Farmacie sau de academia de stiinte medicale la data înscrierii la concurs) 5 puncte

6. A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătătii si familiei **)

7. Fiecare competentă sau supraspecializare obtinută 10 puncte

8. Activitate stiintifică 1/10 puncte din punctajul candidatului, obtinut prin programele de educatie medicală continuă, acreditate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmacistilor din România

9. Activitatea de organizare (minimum 1 an)****):

- director de spital sau alte unităti sanitare 3 puncte

- directie de sănătate publică 3 puncte

- Ministerul Sănătătii si Familiei (sau alte unităti ale Ministerului Sănătătii si Familiei cu rol de management sanitar sau educational la nivel national) 3 puncte

- sef de sectie 2 puncte

- sef de dispensar policlinică 2 puncte

- competenta în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale sau ori sociale 4 puncte acordate în plus fată de cele prevăzute la pozitia 7

II. Examen de specialitate:

- proba scrisă 100 de puncte (eliminatorie sub 60 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea unor posturi de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, respectiv sub 70 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea postului de medic sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator, farmacist-sef);

- proba clinică sau practică 100 de puncte (eliminatorie dacă nu se obtin 50 de puncte)


**) Pentru compartimentele din directiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică si centrele de sănătate publică.

***) Media obtinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel:

- în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare;

- în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obtinută.

****) Media obtinută la examenul pentru obtinerea titlului de medic primar.

****) Pentru functiile de sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator si farmacist-sef.