MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

644. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”

 

911. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.153. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

309/729.- Ordin al ministrului industriei si resurselor si al ministrului sănătătii si familiei privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice

 

2.243. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1054

 

2.244. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.924/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000

privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27 din 11 aprilie 2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 13 aprilie 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) si f) si ale alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, Regia Autonomă «Locato» va retine, pentru constituirea surselor proprii de finantare, profitul rămas după plata impozitului pe profit si deducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din acelasi act normativ.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 644.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 911.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998

privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică,

care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 1 alin. (4) si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Începând cu data de 1 ianuarie 2002 nivelul mediu lunar al subventiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este de 600.000 lei.

Art. 3. - Documentatia de solicitare a subventiei pentru anul 2002 se înaintează în pachet închis de către asociatiile si fundatiile interesate si se înregistrează la registratura Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale sau, după caz, a consiliului local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 2, care se abrogă pe data de 1 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.153.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În sensul prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, pot primi subventii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale asociatiile si fundatiile care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite potrivit legii;

b) acordă de cel putin 12 luni servicii de asistentă socială într-un cadru organizat, denumit în continuare unitate de asistentă socială;

c) serviciile de asistentă socială sunt acordate persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îsi asigure nevoile sociale, să îsi dezvolte propriile capacităti si competente pentru a se integra social, denumite în continuare persoane asistate.

(2) Serviciile de asistentă socială acordate de asociatiile si fundatiile prevăzute la alin. (1) sunt subventionate dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) exercită activitate în interesul persoanelor asistate si cu respectarea demnitătii acestora, prin personal calificat;

b) activitatea de asistentă socială se desfăsoară într-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;

c) există un proiect de sprijin si integrare socială;

d) sunt utilizate si alte resurse.

(3) Conditia prevăzută la alin. (2) lit. c) este îndeplinită dacă pentru acordarea serviciilor de asistentă socială sunt planificate activităti concrete, etapizate, care presupun participarea persoanei asistate si care au ca finalitate, în principal, recâstigarea capacitătii persoanei asistate de a se integra social.

Art. 2. - (1) Asociatiile si fundatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot primi subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după cum urmează:

a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cele a căror activitate de asistentă socială se adresează unor persoane din mai multe judete ale tării;

b) de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate de consiliile locale, prin bugetele consiliilor locale, cele a căror activitate de asistentă socială se adresează persoanelor dintr-un singur judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

(2) Subventiile prevăzute la alin. (1) se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociatie sau fundatie pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistentă socială si vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare a subventiei

 

Art. 3. - (1) Documentatia de solicitare a subventiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis de către asociatiile si fundatiile interesate si se înregistrează la registratura Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale sau, după caz, a consiliului local în a cărui rază teritorială îsi are sediul asociatia sau fundatia, în luna octombrie a anului curent.

(2) Data limită de depunere a documentatiei prevăzute la alin. (1) este ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.

Art. 4. - (1) Documentatia de solicitare a subventiei va contine următoarele:

a) cererea de solicitare a subventiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) raportul privind activitatea asociatiei sau fundatiei în domeniul asistentei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;

c) statutul si actele aditionale, după caz;

d) dovada dobândirii personalitătii juridice;

e) ultimul bilant contabil înregistrat la directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratia financiară municipală, respectiv la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

f) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisă de banca la care are deschis contul;

g) raportul privind acordarea serviciilor de asistentă socială si utilizarea subventiei, în cazul asociatiilor si fundatiilor care au beneficiat de subventii în anul anterior;

h) dovada privind situatia juridică a sediului unitătii de asistentă socială;

i) autorizatia sanitară de functionare a unitătii de asistentă socială pe anul curent, precum si alte autorizatii sau acreditări potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) si lit. g)-i) vor fi prezentate în copie.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor

 

Art. 5. - (1) Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor în vederea acordării subventiilor se realizează de către Comisia de evaluare si selectionare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, respectiv la nivelul consiliului local.

(2) Componenta, modul de organizare si de functionare a comisiei, precum si grila de evaluare a asociatiilor si fundatiilor în vederea acordării subventiei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, respectiv prin hotărâre a consiliului local.

Art. 6. - Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor se realizează în baza următoarelor criterii:

a) justificarea unitătii de asistentă socială pentru care se solicită subventia, în raport cu necesitătile si prioritătile de asistentă socială ale comunitătii;

b) ponderea serviciilor de asistentă socială în raport cu celelalte activităti desfăsurate;

c) resursele materiale si umane adecvate acordării serviciilor de asistentă socială;

d) nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistentă socială;

e) experienta asociatiei sau fundatiei în domeniul serviciilor de asistentă socială;

f) aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistentă socială, în cazul în care sunt încheiate acorduri sau contracte de parteneriat.

Art. 7. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) comisia va solicita directiilor judetene de muncă si solidaritate socială, respectiv Directiei generale de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, sau, după caz, serviciilor publice

specializate ale consiliilor locale, în a căror rază teritorială au sediul unitătile de asistentă socială, un raport privind oportunitatea acordării subventiei.

(2) Modelul raportului privind oportunitatea acordării subventiei este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) În baza criteriilor prevăzute la art. 6 si tinând seama de propunerea din raportul privind oportunitatea acordării subventiei comisia selectionează asociatiile si fundatiile care urmează să primească subventii.

(2) În termen de 30 de zile de la data limită de depunere a documentatiei prevăzute la art. 3 alin. (2) comisia comunică asociatiilor si fundatiilor neselectionate motivele neacordării subventiei.

Art. 9. - (1) Asociatiile si fundatiile selectionate, precum si nivelul subventiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, respectiv prin hotărâre a consiliului local.

(2) În termen de 5 zile de la data emiterii ordinului, respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (1), comisia comunică asociatiilor si fundatiilor selectionate nivelul subventiilor aprobate.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) comisia din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale comunică nivelul subventiilor aprobate si directiilor teritoriale.

Art. 10. - (1) Selectionarea asociatiilor si fundatiilor în vederea acordării subventiilor se poate realiza si în cursul anului curent, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinatie.

(2) Termenul privind depunerea documentatiei de solicitare a subventiei se aprobă prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local si se anuntă într-un ziar de largă circulatie.

(3) La selectia prevăzută la alin. (1) pot participa asociatiile sau fundatiile care nu au încheiate pentru anul curent conventii pentru acordarea de servicii de asistentă socială cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale sau, după caz, cu consiliul local.

 

Acordarea subventiei

 

Art. 11. - (1) Subventia se acordă în baza conventiei pentru acordarea de servicii de asistentă socială, denumită în continuare conventie, încheiată între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, prin directia teritorială, sau, după caz, consiliul local si asociatia sau fundatia selectată.

(2) Modelul conventiei prevăzute la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 12. - (1) Conventia pentru anul în care se acordă subventia se încheie în luna decembrie a anului precedent.

(2) În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subventia nu este aprobat, se încheie o conventie provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului să se încheie conventia definitivă.

(3) Pentru încadrare în suma aprobată prin bugetul pe anul pentru care se acordă subventia, prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local vor fi aprobate nivelurile subventiilor pentru care se încheie conventiile definitive.

(4) Nivelul subventiilor prevăzute la alin. (3) se stabileste în functie de necesitătile si prioritătile în domeniul asistentei sociale ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale sau, după caz, ale consiliului local pentru anul respectiv.

Art. 13. - În vederea încheierii conventiei comisia transmite directiei teritoriale sau, după caz, consiliului local în a cărui rază teritorială îsi are sediul asociatia sau fundatia selectată cererea de solicitare a subventiei, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), în două exemplare.

Art. 14. - (1) Subventia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, la cererea asociatiei sau fundatiei, de către directia teritorială sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

(2) Nivelul lunar al subventiei se stabileste pe baza numărului de persoane asistate, fără a depăsi media lunară stabilită prin conventie.

(3) La stabilirea subventiei pentru luna curentă se va lua în calcul suma necheltuită din subventia acordată în luna anterioară.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1), însotită de raportul privind acordarea serviciilor de asistentă socială si utilizarea subventiei acordate în luna anterioară, se depune până la data de 5 a lunii pentru care se solicită subventia.

(5) Modelul raportului prevăzut la alin. (4) este prezentat în anexa nr. 4.

(6) Nerespectarea conditiilor prevăzute la alin. (4) conduce la neacordarea subventiei pentru luna respectivă.

Art. 15. - (1) În cazul în care directia teritorială sau, după caz, consiliul local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de fortă majoră si în această perioadă serviciile de asistentă socială au fost acordate cu respectarea conditiilor care au stat la baza acordării subventiei,

subventia se poate acorda si pentru această perioadă, dar nu mai mult de 3 luni calendaristice.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) subventia se acordă în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1)-(3), pe baza documentelor justificative si a înregistrărilor financiar-contabile si a unui raport privind acordarea serviciilor de asistentă socială în perioada respectivă.

(3) Subventia nu se acordă în perioada în care, datorită unor cauze de fortă majoră, asociatia sau fundatia se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistentă socială.

Art. 16. - (1) Asociatia sau fundatia îsi deschide un cont bancar special pentru subventie, iar cheltuielile din subventia acordată se evidentiază distinct.

(2) Sumele primite cu titlu de subventie, rămase neutilizate la finele anului în contul asociatiei sau fundatiei, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor.

 

CAPITOLUL V

Verificarea acordării serviciilor de asistentă socială si a utilizării subventiei

 

Art. 17. - Directia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistentă socială, precum si utilizarea subventiei s-au realizat pe baza conventiei încheiate si cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 alin. (2).

Art. 18. - (1) Verificarea acordării serviciilor de asistentă socială se realizează la sediul unitătii de asistentă socială sau la domiciliul persoanelor asistate, de către directia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul unitatea de asistentă socială.

(2) Verificarea utilizării subventiei se realizează la sediul asociatiei sau fundatiei, pe baza documentelor justificative si a înregistrărilor financiar-contabile, de către directia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociatia sau fundatia.

Art. 19. - (1) În urma efectuării verificărilor prevăzute la art. 18 directia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local întocmeste un raport privind acordarea serviciilor de asistentă socială, respectiv un raport privind utilizarea subventiei.

(2) Raportul întocmit de directia teritorială sau serviciul public specializat al consiliului local, prevăzut la art. 18 alin. (1), se transmite la directia teritorială, respectiv la serviciul public specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociatia sau fundatia.

Art. 20. - (1) În situatia în care directia teritorială sau, după caz, consiliul local constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum si a clauzelor prevăzute în conventie, acesta are obligatia să procedeze, după caz, la suspendarea sau încetarea conventiei.

(2) Directia teritorială are obligatia să comunice Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale măsurile luate în situatiile prevăzute la alin. (1).

Art. 21. - (1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor directia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociatia sau fundatia întocmeste raportul privind acordarea serviciilor de asistentă socială si utilizarea subventiei

acordate în anul pentru care a fost încheiată conventia.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi transmis Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale sau, după caz, consiliului local.

Art. 22. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

de solicitare a subventiei în temeiul Legii nr. 34/1998*)

 

I. Date despre asociatie/fundatie

1. Denumirea:

Asociatia/Fundatia .........................................................................................................................., cu sediul în  ..................................................., tel. ....................................., (localitatea, strada, sector/judet)

2. Dobândirea personalitătii juridice:

Hotărârea nr. ................... din data de..........................., pronuntată de .................................... Certificat de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor .........................................................

3. Codul fiscal nr. ................., emis de ............................... din data de ....................................

4. Nr. contului bancar ..........................................., deschis la Banca......................................., cu sediul în ....................................................................................................

5. Date personale ale presedintelui asociatiei/fundatiei:

Numele.................................................................................. prenumele......................................., domiciliul ..................................................................................................., tel. ...................................... (localitatea, strada, sector/judet)

6. Date personale ale responsabilului financiar al asociatiei/fundatiei

Numele................................................................................., prenumele......................................., domiciliul ..................................................................................................., tel. ...................................... (localitatea, strada, sector/judet)

II. Experienta asociatiei/fundatiei în domeniul serviciilor de asistentă socială

1. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:

Titlul proiectului ............................................................................., anul........................................

Parteneri în proiect ..........................................................................................................................

Natura parteneriatului

Descrierea pe scurt a proiectului ...................................................................................................

2. Venituri totale din ultimele 12 luni: ..........................

3. Cheltuieli cu serviciile de asistentă socială din ultimele 12 luni: ..........................

4. Asociatia/fundatia desfăsoară servicii de asistentă socială:

- la nivel local ............................................................................................................................... (precizati localitatea)

- la nivel de judet/judete .............................................................................................................. (precizati judetul/judetele)

III. Subventia solicitată de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, în anul ............ este de .................................... lei, pentru un număr mediu lunar de ...................... persoane asistate, conform anexelor A si B la prezenta cerere, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de asistentă socială

Judetul în care are sediul unitatea de asistentă socială

Numărul mediu lunar al persoanelor asistate

Subventia solicitată

(lei)

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul ......................., posesor/posesoare a/al buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. ..........................., eliberat/eliberată la data de ..................... de către ...................., împuternicit/împuternicită de consiliul director al Asociatiei/Fundatiei ................................... prin Hotărârea nr. ........./..............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

- datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitătii;

- asociatia/fundatia nu are sume neachitate la scadentă către persoane fizice sau juridice

ori bunuri urmărite în vederea executării silite, mă angajez ca suma de .............................. să o utilizez  în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor prezentate în anexele A si B la prezenta cerere.

 

Persoana împuternicită,

 ...................................

(semnătura si stampila)

Responsabil financiar,

 ....................................

(semnătura si stampila)

 

Data .................


*) Cererea si anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.

 

ANEXA A

la cerere

 

FISA TEHNICĂ

privind unitatea de asistentă socială

 

1. Unitatea de asistentă socială:

- denumirea ……….

- tipul de unitate ..........................................................................................................................

2. Sediul unitătii de asistentă socială ....................................................., tel. ............................ (localitatea, strada, nr., sector/judet)

3. Justificarea unitătii de asistentă socială în raport cu necesitătile si prioritătile de asistentă socială ale comunitătii:

- descrieti problemele sociale existente în comunitate si, dacă este posibil, oferiti date cantitative si calitative ale acestora;

- precizati, dacă este cazul, alti furnizori de servicii de asistentă socială existenti în comunitate, precum si tipul serviciilor acordate;

- precizati problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistentă socială acordate de unitatea de asistentă socială.

4. Serviciile de asistentă socială acordate ................................................................................. (rezumati în maximum 10 rânduri)

5. Date despre persoanele asistate:

5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în .............................................................................. (precizati localitatea/localitătile)

5.2. Numărul de persoane asistate............................................................................................

5.3. Criterii de selectionare a persoanelor asistate..................................................................

6. Descrierea unitătii de asistentă socială:

6.1. Functionează din anul .........................................................................................................

6.2. Descrierea proiectului de sprijin si integrare socială în baza căruia se acordă serviciile de asistentă socială .............................................................................................................................. (în maximum 3 pagini descrieti activitătile din proiect si planificarea acestora)

6.3. Parteneri în proiect si natura parteneriatului ...................................................................

(prezentati în copie conventiile de parteneriat)

6.4. Acordarea serviciilor de asistentă socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fise de evaluare etc.) ..................................

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistentă socială...........................................

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistentă socială:

a) în cazul unitătii care asistă persoanele la sediul acesteia:

- suprafată locuibilă/persoană asistată ...............................................................................;

- conditii de cazare, numărul de persoane/dormitor .........................................................;

- conditii de petrecere a timpului liber...............................................................................;

- conditii de comunicare cu exteriorul................................................................................;

- conditii de servire a mesei...............................................................................................;

- alte conditii în functie de tipul de servicii de asistentă socială acordate....................;

- grupurile sanitare: .............. la .................. persoane asistate;

- 1 lavabou la ................ persoane asistate;

- 1 dus/cadă la .............. persoane asistate;

- conditiile de preparare si servire a hranei......................................................................;

b) în cazul unitătii care asistă persoanele la domiciliul acestora:

- frecventa interventiilor, numărul de vizite/săptămână .....................................................;

- posibilităti ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia;

- posibilităti ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistentă socială....;

- conditii de transport al mesei ..........................................................................................;

- operativitatea interventiei................................................................................................. .

6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitătii de asistentă socială (personal calificat/persoane

6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite ......................

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: ................................., din care:

- de conducere ..........................................................................;

- de executie..............................................................................;

- cu contract individual de muncă ...........................................;

- cu conventie civilă de prestări de servicii............................;

- cu contract de voluntariat .................................................... .

7.2. Personal calificat în domeniul asistentei sociale, din care:

- asistenti sociali cu studii superioare .....................................;

- asistenti sociali cu studii medii..............................................;

- personal cu altă calificare (Specificati tipul calificărilor.) ... .

 

Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistentă socială:

- număr........................................................................................

- responsabilităti..........................................................................

8. Date privind coordonatorul unitătii de asistentă socială:

Numele ............................. prenumele....................................., profesia ....................................

Functia în asociatie/fundatie .......................................................................................................

Angajat cu contract individual de muncă/conventie civilă de prestări de servicii..................

9. Patrimoniul unitătii de asistentă socială (Precizati valoarea.):

- constructii

- terenuri ....

- alte mijloace fixe ....................................................................................................................

- mijloace de transport .............................................................................................................

10. Rezultate preconizate în urma acordării subventiei .........................

 

ANEXA B

la cerere

 

DATE

privind bugetul unitătii de asistentă socială în anul.........

 

Denumirea unitătii de asistentă socială ........................, sediul .................................................

Număr de persoane asistate lunar ............., subventia lunară/persoană asistată ................. lei

I. Bugetul

 

 

 

mii lei

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Venituri totale, din care:

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei 1)

2. Subventie acordată în temeiul Legii nr. 34/1998

Cheltuieli totale, din care: 2)-3)

1. Cheltuieli de personal 4)

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3. Cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei

4. Cheltuieli cu iluminatul

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament pentru persoanele asistate

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si însotitorii lor

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10. Cheltuieli cu materiale pentru curătenie pentru persoanele asistate

11. Cheltuieli pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitătii unitătii de asistentă socială 5 )

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii etc.)

 

 

 

 

 


1) La veniturile provenite din donatii, sponsorizări si alte venituri se vor evidentia si bunurile în natură la pretul pietei.

2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subventiei acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

3) Din subventia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

4) Din subventia acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială.

5) Din subventia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitătii unitătii de asistentă socială.

 

II. Utilizarea subventiei

 

mii lei

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subventie de la bugetul de stat/local

Din venituri

proprii

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3. Cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei

4. Cheltuieli cu iluminatul

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament pentru persoanele asistate

8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însotitorii lor

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10. Cheltuieli cu materiale pentru curătenie pentru persoanele asistate

11. Cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitătii unitătii de asistentă socială

III. Cheltuieli lunare de întretinere în unitatea de asistentă socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 si 8-12) .............................................

IV. Costul mediu de întretinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întretinere raportate la numărul de persoane asistate/lună) ...............................................

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Directia de muncă si solidaritate socială

Judetul .....................................................

Consiliul Local.........................................

Serviciul specializat.................................

Localitatea ...............................................

 

RAPORT

privind oportunitatea acordării subventiei

 

Denumirea asociatiei/fundatiei care a solicitat subventia .............................................................

Numărul/data de înregistrare la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale/consiliul local a cererii de solicitare a subventiei  ................................................

Unitatea de asistentă socială pentru care se solicită subventia .................................................

Localitatea în care are sediul unitatea de asistentă socială .......................................................

Persoane intervievate (nume, prenume, functie)...........................................................................

Data efectuării evaluării ...................................................................................................................

1. Necesitătile si prioritătile comunitătii:

- problemele sociale existente ...............................................................................................;

- prioritătile comunitătii.............................................................................................................. .

2. Descrierea unitătii de asistentă socială:

- functionează din anul................................................................................................................;

- serviciile de asistentă socială acordate...................................................................................;

- numărul de persoane asistate................................................................................................ .

3. Justificarea unitătii de asistentă socială:

- concordanta dintre necesitătile si prioritătile de asistentă socială ale comunitătii si serviciile de asistentă socială acordate în unitatea de asistentă socială;

- existenta si a altor furnizori de servicii de asistentă socială si tipul serviciilor acordate.

4. Acordarea serviciilor de asistentă socială

4.1. Instrumente de lucru utilizate..................................................................................................

4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistentă socială......................................................

4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistentă socială:

a) în cazul unitătii care asistă persoanele la sediul acesteia:

- suprafată locuibilă/persoană asistată .......................................................................................;

- conditii de cazare, numărul de persoane/dormitor .................................................................;

- conditii de petrecere a timpului liber.......................................................................................;

- conditii de comunicare cu exteriorul........................................................................................;

- conditii de servire a mesei.......................................................................................................;

- alte conditii în functie de tipul de servicii de asistentă socială acordate ............................;

- grupurile sanitare: .............. la .................. persoane asistate;

- 1 lavabou la ................ persoane asistate;

- 1 dus/cadă la .............. persoane asistate;

- conditiile de preparare si servire a hranei.............................................................................;

b) în cazul unitătii care asistă persoanele la domiciliul acestora:

- frecventa interventiilor, numărul de vizite/săptămână .............................................................;

- posibilităti ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia .......;

- posibilităti ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistentă socială ............;

- conditii de transport al mesei ..................................................................................................;

- operativitatea interventiei......................................................................................................... .

4.4. Date privind personalul de specialitate al unitătii de asistentă socială (personal calificat/persoane asistate)

4.5. Procedura prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite ........................

5. Resurse umane

5.1. Numărul total de personal: ...................................., din care:

- de conducere .............................................................................;

- de executie.................................................................................;

- cu contract individual de muncă ..............................................;

- cu conventie civilă de prestări de servicii...............................;

- cu contract de voluntariat ....................................................... .

5.2. Personal calificat în domeniul asistentei sociale, din care:

- asistenti sociali cu studii superioare ........................................;

- asistenti sociali cu studii medii.................................................;

- personal cu altă calificare (specificati tipul calificărilor) ........ .

5.3. Personal de specialitate care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială, din care:

- asistenti sociali cu studii superioare ........................................;

- asistenti sociali cu studii medii.................................................;

- personal cu altă calificare (specificati tipul calificărilor)...........

6. Alte probleme identificate ...........................................................................................................

7. Propunere privind oportunitatea acordării subventiei pentru unitatea de asistentă socială:

a) numărul de persoane asistate lunar ........................................................................................;

b) subventia ce urmează să fie acordată în anul ................................................................. lei.

 

.........................................

(numele si prenumele persoanei care a efectuat evaluarea semnătura)

Directia de muncă si solidaritate socială

Director, .....................................

(numele si prenumele

semnătura/stampila)

 

Consiliul Local ...................................

Data întocmirii raportului .........................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Directia de muncă si solidaritate socială

Consiliul Local ..........................................

Judetul .......................................

Nr. ............/.................................

Asociatia/Fundatia

Nr. ............/.......................

 

CONVENTIE 1)

pentru acordarea de servicii de asistentă socială

 

În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială,

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Directia de muncă si solidaritate socială/ Consiliul Local ................................, cu sediul în ........................................., telefon ................, cod fiscal .............................., cont virament ....................................................................................., deschis la ........................................., reprezentat de ............................................................................ (numele, prenumele si functia)

si

Asociatia/Fundatia  .......................................................................................................................,

cu sediul în......................................................................., telefon ...................., cod fiscal ................, cont virament 2 )....................................................................................., deschis la ..............................., reprezentată de ........................................................., (nume si prenume)

au convenit următoarele:

I. Obiectul conventiei

1. Acordarea de către Asociatia/Fundatia ........................................ a serviciilor de asistentă socială, în conformitate cu fisele tehnice ale unitătilor de asistentă socială, pentru un număr mediu lunar de ........................ persoane asistate.

2. Subventionarea de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale de la bugetul de stat/ consiliul local de la bugetul local a serviciilor de asistentă socială acordate de asociatie/fundatie, în limita sumei de .............................................lei în anul ............... .

II. Durata conventiei

1. Durata conventiei este de la 1 ianuarie până la ...................... (nu poate depăsi data de

31 decembrie a anului pentru care se acordă subventia).

2. Durata conventiei provizorii este de la data de 1 ianuarie până la data încheierii conventiei definitive, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat/data aprobării bugetului local.

3. Durata conventiei definitive este de la data încetării conventiei provizorii până la data prevăzută la pct. 1.

III. Obligatiile asociatiei/fundatiei sunt:

1. acordarea serviciilor de asistentă socială potrivit fiselor tehnice ale unitătilor de asistentă socială;

2. utilizarea subventiei în exclusivitate pentru serviciile de asistentă socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subventia a fost aprobată;

3. depunerea, până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistentă socială si utilizarea subventiei acordate în luna anterioară si a cererii privind subventia pentru luna curentă la directia de muncă si solidaritate socială/consiliul local;

4. depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării conventiei definitive, la directia de muncă si solidaritate socială/consiliul local a raportului privind acordarea serviciilor de asistentă socială si utilizarea subventiei în anul pentru care a fost încheiată conventia;

5. mentionarea în documentele referitoare la activitatea de asistentă socială a faptului că beneficiază de subventie de la bugetul de stat/local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială;

6. comunicarea în termen de 30 de zile la directia de muncă si solidaritate socială/consiliul local, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informatiile si documentele care au stat la baza aprobării subventiei;

1 ) provizorie/definitivă.

2 ) cont bancar special pentru subventie.

 

7. asigurarea accesului la sediul asociatiei/fundatiei/unitătii de asistentă socială a persoanelor împuternicite de directia de muncă si solidaritate socială/consiliul local să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistentă socială si modul de utilizare a subventiei, precum si punerea la dispozitia acestora a documentelor solicitate;

8. restituirea, în termen de 5 zile de la încetarea conventiei, a sumelor primite cu titlu de subventie si rămase necheltuite până la 31 decembrie.

IV. Obligatiile directiei de muncă si solidaritate socială/consiliului local sunt:

1. acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni, a subventiei aprobate;

2. acordarea de asistentă de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistentă socială si utilizarea subventiei de către asociatie/fundatie.

V. Forta majoră

Partea care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea fortei majore si de a lua orice măsură care îi stă la dispozitie în vederea încetării acesteia.

Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentei conventii, fără ca nici o parte să poată pretinde daune-interese.

Forta majoră exonerează părtile de îndeplinirea obligatiilor prevăzute în prezenta conventie.

În situatia în care directia teritorială sau, după caz, consiliul local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de fortă majoră si în această perioadă serviciile de asistentă socială au fost acordate cu respectarea conditiilor care au stat la baza acordării subventiei, subventia se poate acorda si retroactiv pe o perioadă care nu poate depăsi 3 luni calendaristice.

În cazul încetării fortei majore care a condus la imposibilitatea de plată, directia teritorială sau, după caz, consiliul local va notifica imediat asociatiei/fundatiei această situatie.

În perioada în care, datorită unor cauze de fortă majoră, asociatia sau fundatia se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistentă socială, subventia nu se acordă.

VI. Suspendarea conventiei

Prezenta conventie se suspendă în cazul nerespectării obligatiilor prevăzute la cap. III pct. 3 si 7.

Directia de muncă si solidaritate socială/consiliul local va notifica asociatiei/fundatiei că subventia pe luna respectivă nu se mai acordă.

VII. Încetarea conventiei

Prezenta conventie încetează:

a) prin acordul de vointă al părtilor;

b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părti;

c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care conventia nu a fost reziliată;

d) dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 3 luni.

În cazul în care una dintre părti nu îsi respectă obligatiile asumate prin prezenta conventie, partea lezată va notifica părtii în culpă să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral conventia.

VIII. Modificarea conventiei

Modificarea prezentei conventii poate fi făcută prin act aditional, cu acordul ambelor părti.

IX. Litigii

În caz de litigiu părtile vor încerca solutionarea acestuia în mod amiabil.

În cazul în care nu reusesc solutionarea în mod amiabil a litigiului, acesta se solutionează de către instantele judecătoresti, potrivit legii.

X. Dispozitii finale

Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentei conventii, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

Prezenta conventie s-a încheiat la sediul directiei de muncă si solidaritate socială/consiliului local, în două exemplare.

 

Directia de muncă si solidaritate socială/Asociatia/Fundatia ......................................

 

Consiliul Local

.......................................

Data ............................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ASOCIATIA/FUNDATIA

.....................................

 

RAPORT

privind acordarea serviciilor de asistentă socială

si utilizarea subventiei în luna .............................. anul ........

 

În baza Conventiei nr. ............, încheiată la data ...................... între Directia de muncă si solidaritate socială/Consiliul Local ..................................si Asociatia/Fundatia ............................, cu

sediul în ....................................., subventia în sumă de .................... lei, acordată în luna ..............., a fost utilizată după cum urmează:

I. Raport de activitate 1)

1. Descrierea pe scurt a derulării serviciilor de asistentă socială până la data întocmirii raportului (beneficiarii, servicii de asistentă socială acordate, resurse umane, eventualele modificări în desfăsurarea activitătilor, colaborarea cu alti parteneri etc.; descrierea nu va depăsi o pagină):

- activităti planificate si realizate;

- activităti planificate si nerealizate;

- activităti neplanificate si realizate;

- rezultate obtinute.

2. Numărul total 2) de persoane beneficiare pentru care s-a cheltuit subventia în luna raportată, din care, pe fiecare unitate de asistentă socială:

- .............................................;

- ........................................... .

II. Raport financiar 3) :

- valoarea subventiei de la bugetul de stat/bugetul local.........................................................;

- dobânzi bancare (cumulate pentru perioada respectivă)........................................................;

- sold în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont...........................;

- sold în casă la începutul perioadei raportate .........................................................................;

- sold la sfârsitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont ....................................;

-         sold în casă la sfârsitul perioadei de raportare.................................................................... .

 

Cheltuieli efectuate (mii lei):

 

Cheltuieli

Cheltuieli totale

Cheltuieli subventionate conform Legii nr. 34/1998

Cheltuieli din

contributia

asociatiei/fundatiei

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3. Cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei

4. Cheltuieli cu iluminatul

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament pentru persoanele asistate

8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însotitorii lor

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10. Cheltuieli cu materiale pentru curătenie pentru persoanele asistate

11. Cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specifice activitătii unitătii de asistentă socială

 

 

 

TOTAL:

 

 

 


1) Se va completa pentru fiecare unitate/tip de unitate de asistentă socială.

2) Numărul de persoane beneficiare din toate unitătile de asistentă socială ale asociatiei/fundatiei.

3) Se va completa atât centralizat pentru toate unitătile de asistentă socială ale asociatiei/fundatiei, cât si distinct pentru fiecare unitate de asistentă socială.

 

Justificarea cheltuielilor (se anexează în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din subventia acordată):

           

Natura/nr./data documentului justificativ

Emitentul documentului justificativ

Suma(lei)

Bunuri/servicii achizitionate

Observatii

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Reprezentantul asociatiei/fundatiei,............................... (numele si prenumele)

Semnătura si stampila

...............................

Responsabilul financiar

al unitătii de asistentă socială,

......................................

(numele si prenumele)

Semnătura

......................................

 

Data ..........................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 309/10 octombrie 2001

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 729/17 octombrie 2001

 

ORDIN

privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice

 

Ministrul industriei si resurselor si ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere Programul national de armonizare legislativă care în capitolul “Libera circulatie a mărfurilor” include preluarea directivelor din domeniul cosmeticelor si adaptarea la progresul tehnic al reglementărilor existente,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Inventarul ingredientelor folosite în produsele cosmetice este prezentat în anexa nr. 1 - Lista ingredientelor cosmetice, altele decât materiile prime parfumante si aromatizante, si în anexa nr. 2 - Lista materiilor prime parfumante si aromatizante.

Art. 2. - Datele de identificare a fiecărui ingredient din Lista ingredientelor cosmetice, altele decât materiile prime parfumante si aromatizante, sunt prevăzute în anexa nr. 3 - Terminologie.

Art. 3. - Datele de identificare a fiecărui ingredient din Lista materiilor prime parfumante si aromatizante sunt prevăzute la pct. 4, 5 si 6 din anexa nr. 3 - Terminologie.

Art. 4. - Inventarul va fi periodic actualizat în vederea adaptării la progresul tehnic din domeniul produselor cosmetice.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1054

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 28 noiembrie 2001.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1054.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 28, 29, 30 noiembrie, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 si 21 decembrie 2001.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 27, 28, 29 mai, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 si 19 iunie 2002.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 34% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 34 x 180/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc la data de 21 decembrie 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului, care se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 2.243.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.924/2001

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.924/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1053, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 3 octombrie 2001, modificat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.128/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 31 octombrie 2001, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 si 21 decembrie 2001, cu termen de răscumpărare în zilele de 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 si 21 martie 2002.

Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 21 decembrie 2001 la ora 14,00.

Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice din conturile curente personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. în contul curent general al trezoreriei statului.

Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 32% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si se calculează după formula:

 

D = VN x 32 x 90/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 2.244.