MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  622     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 3 octombrie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

716. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii României din Conventia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului din nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978

 

717. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

938. - Hotărâre privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

 

946. - Hotărâre pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a “Banc Post” - S.A.

 

947. - Hotărâre pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

615. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind organizarea serviciilor de medicina muncii

 

1.876. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seria VAL 6 USD 2003

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din judetul Galati care au primit subventii de la bugetul local în anul 2001, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii României

din Conventia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului

din nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 304 din 20 septembrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului retragerea României din Conventia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului din nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 septembrie 2001.

Nr. 716.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambassador

           

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Magheru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, seful Misiunii Permanente a României pe lângă Consiliul Europei de la Strasbourg.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 septembrie 2001.

Nr. 717.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 225/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea strategiei de privatizare a unora dintre societătile comerciale la care statul detine actiuni, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în scopul creării premiselor dezvoltării durabile a domeniului

tehnologiei informatiei si comunicatiilor în România.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri activitate în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor reprezintă una dintre următoarele activităti, respectiv:

1. Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice (cod CAEN 3002), care cuprinde fabricarea:

a) masinilor automate numerice, analogice sau hibride pentru prelucrarea automată a datelor;

b) sistemelor numerice complete, cuprinzând o unitate centrală, o unitate de intrare si o unitate de iesire; sistemelor numerice care cuprind unităti periferice ca: unităti suplimentare de intrare si de iesire, unităti suplimentare de memorie, unităti de conversie a semnalelor etc.;

c) masinilor analogice de prelucrare a informatiei, compuse din organe analogice, organe de comandă si din dispozitive de programare; organelor suplimentare având o functie de intrare sau de iesire pentru calculatoarele analogice; unitătilor periferice pentru calculatoare analogice, cum sunt: cititoare de benzi perforate, trasoare de curbe, cititoare magnetice sau optice, masini de imprimare a informatiei pe suporti, masini de codificare si prezentare a datelor, cu exceptia lucrărilor de întretinere si reparare a masinilor, aparatelor de birou si a calculatoarelor.

2. Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice (cod CAEN 3210), care cuprinde fabricarea:

a) lămpilor, tuburilor si valvelor electronice cu catod cald sau rece ori fotocatod (tuburi catodice pentru: televizoare, camere de televiziune, tuburi convertizoare sau intensifica- toare de imagini; tuburi pentru receptie sau amplificare);

b) diodelor, tranzistorilor si dispozitivelor similare cu semiconductori; dispozitivelor fotosensibile cu semiconductori;

c) circuitelor integrate (monolitice, hibride); microansamblurilor electronice de micromodule sau de alte tipuri similare;

d) circuitelor imprimate sau a altor elemente imprimate;

e) condensatorilor electrici; rezistentelor electrice încălzitoare (reostate si potentiometre),

cu exceptia fabricării subansamblurilor compuse dintr-un număr de microcircuite electronice, montate pe un anumit suport.

3. Productia de emitătoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice (cod CAEN 3220), care cuprinde fabricarea:

a) aparatelor de emisie pentru radiodifuziune fără fir; aparatelor de emisie pentru televiziune prin fir sau prin unde hertziene, emitătoare relee si emitătoare de televiziune pentru uz industrial;

b) aparatelor de emisie pentru radiotelefonie ori radiotelegrafie cuprinzând sau nu un receptor ori un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului;

c) emitătoarelor, emitătoarelor-receptoare fixe, emitătoarelor sau emitătoarelor-receptoare si aparatelor pentru intercomunicatii destinate mijloacelor de transport si radiotelefoniei; altor emitătoare;

d) camerelor de televiziune de toate tipurile;

e) aparatelor pentru telefonie sau telegrafie cu fir (aparate de telecomunicatii prin curent purtător), cum sunt: posturi telefonice ale utilizatorilor, echipamente telefonice automate sau neautomate, manipulatoare pentru telegraful morse; altor aparate de transmisie telegrafică;

f) receptoarelor de tip morse; receptoarelor cu imprimare, aparatelor speciale pentru belinograme si pentru telefotografii.

4. Productia de receptoare de radio si televiziune, aparate de înregistrare si reproducere audio si video (cod CAEN 3230), care cuprinde fabricarea:

a) receptoarelor de televiziune (inclusiv a monitoarelor video, a proiectoarelor video sau combinate cu aparat receptor video ori cu aparat de înregistrare a sunetului sauimaginii);

b) receptoarelor radio sau a combinelor, receptoarelor pentru radiofonie ori radiotelegrafie;

c) magnetofoanelor, casetofoanelor sau a altor aparate de înregistrare a sunetului ori încorporate într-un dispozitiv de reproducere a sunetului;

d) aparatelor video de înregistrare si reproducere;

e) microfoanelor, căstilor, amplificatoarelor de audiofrecventă si aparatelor selective de amplificare a sunetului;

f) subansamblurilor specializate ale aparatelor din această grupă.

5. Realizarea si furnizarea de programe (cod CAEN 7220), care cuprind prestarea de servicii în legătură cu analiza, proiectarea si programarea sistemelor pregătite pentru utilizare, activităti care implică analiza necesitătilor si problemelor utilizatorilor si consultarea asupra solutiilor celor mai economice, precum si producerea de software pentru realizarea acestor solutii, ca de exemplu: servicii consultative privitoare la sisteme si înzestrarea cu programe, servicii de analiză de sistem, servicii de proiectare a sistemelor, servicii de programare si servicii de întretinere tehnică a sistemelor.

6. Întretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor (cod CAEN 7250), care cuprind servicii de întretinere si reparare a masinilor de birou si de contabilizat, a calculatoarelor si a echipamentelor periferice.

Art. 3. - (1) Privatizarea societătilor comerciale la care statul este actionar, situate pe platformele industriale Băneasa si Pipera, precum si a altor societăti la care statul detine actiuni, din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilite potrivit prevederilor art. 5 lit. a), se va efectua prin vânzarea pachetelor de actiuni corespunzătoare numai către investitori strategici al căror obiect principal de activitate îl constituie o activitate în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare de actiuni.

(3) Investitorii care cumpără de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pachete de actiuni la una dintre societătile mentionate la alin. (1), precum si succesorii în drepturi ai acestor investitori au obligatia de a păstra ca obiect principal de activitate al societătii respective, timp de cel putin 5 ani de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra actiunilor, o activitate în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

(4) Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni trebuie să prevadă expres, sub sanctiunea nulitătii absolute:

a) faptul că obligatia prevăzută la alin. (3) revine cumpărătorului si oricărui succesor în drepturi al acestuia;

b) faptul că în cazul încălcării obligatiei prevăzute la alin. (3) contractul se desfiintează de drept, fără punere în întârziere si fără nici o altă formalitate prealabilă.

Art. 4. - (1) Dobânditorii dreptului de proprietate asupra unor active din patrimoniul unora dintre societătile comerciale la care statul este actionar majoritar, din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (active, respectiv societăti comerciale, care sunt stabilite potrivit prevederilor art. 5 lit. b)) au obligatia, pe întreaga durată a existentei dreptului în patrimoniul lor, de a exploata activele respective exclusiv în scopul desfăsurării unei activităti în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceeasi obligatie revine si succesorilor în drepturi ai acestor dobânditori.

(2) Dreptul de proprietate prevăzut la alin. (1) nu poate fi dobândit decât de persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie o activitate în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(3) Contractul prin care se transmite dreptul de proprietate prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă expres, sub sanctiunea nulitătii absolute:

a) faptul că obligatia prevăzută la alin. (1) revine dobânditorului si oricărui succesor în drepturi al acestuia;

b) faptul că în cazul încălcării obligatiei prevăzute la alin. (1) contractul se desfiintează de drept, fără punere în întârziere si fără nici o altă formalitate prealabilă, iar dobânditorul datorează pretul folosintei activelor pe perioada de la încheierea contractului prin care a dobândit dreptul de proprietate si până la desfiintarea acestuia, eventualele îmbunătătiri aduse activelor devenind proprietatea statului român.

Art. 5. - Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei vor stabili prin ordine comune:

a) societătile comerciale a căror privatizare se va efectua cu respectarea prevederilor art. 3;

b) societătile comerciale la care statul detine actiuni, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, pentru care dreptul de proprietate asupra activelor din patrimoniu poate fi dobândit în conditiile art. 4 si, dacă este cazul, active cu privire la care se aplică prevederile art. 4.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 938.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a “Banc Post” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea vânzării pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Banc Post” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Libertătii nr. 18, bl. 104, sectorul 5, înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. J/40/9052/1991, se constituie comisia de privatizare cu următoarea componentă:

1. Cristiana Gociu, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

2. Ioana Pantazescu, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

3. George Musliu, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

4. Enache Jiru, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

5. Maria Manolescu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

6. Petre Tulin, reprezentant al Băncii Nationale a României

7. Ion Păduraru, reprezentant al Băncii Nationale a României

8. Mircea Panaite, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei

9. Aurel Camara, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea detine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea functiei lor, functia de administrator, de membru în comisia de supraveghere specială, de administrator special sau de membru în comitetul de directie la banca comercială care a fost privatizată ori la una dintre filialele sau sucursalele acesteia ori să exercite o activitate remunerată în această bancă.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 660/1997 pentru constituirea comisiei de privatizare a Societătii Comerciale “Banc Post” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 17 octombrie 1997, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 946.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea vânzării pachetului de actiuni detinut de stat la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Doamnei nr. 4, sectorul 3, înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. J/40/608/1991, se constituie comisia de privatizare cu următoarea componentă:

1. Adriana Miron, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

2. Bogdan Stănescu, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

3. Radu Ghenoiu, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

4. Gheorghe Gherghina, reprezen          tant al Ministerului Finantelor Publice

5. Moise Popescu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

6. Mihai David, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei

7. Ion Simion, reprezentant al Ministerului Dezvoltării si Prognozei

8. Mihai Gheorghe Ionescu, reprezentant al Băncii Nationale a României

9. Iuliu Iacobescu, reprezentant al Băncii Nationale a României.

Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea detine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea functiei lor, functia de administrator, de membru în comisia de supraveghere specială, de administrator special sau de membru în comitetul de directie la banca comercială care a fost privatizată ori la una dintre filialele sau sucursalele acesteia, ori să exercite o activitate remunerată în această bancă.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea comisiei de privatizare a Societătii Comerciale la Banca Română pentru Dezvoltare” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 947.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind organizarea serviciilor de medicina muncii

 

Ministrul sănătătii si familiei,

în temeiul prevederilor art. 12, 15 si 22 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB 8.093 din 10 septembrie 2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Angajatorii din sectoarele public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital străin, sunt obligati să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor angajatilor în relatie cu determinantii profesionali specifici postului/locului de muncă prin servicii de medicina muncii.

Art. 2. - (1) Serviciile de medicina muncii functionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătătii si Familiei, activitatea acestora având un caracter predominant preventiv.

(2) Atributiile serviciului de medicina muncii sunt:

a) organizarea si participarea la evaluarea riscurilor profesionale;

b) monitorizarea stării de sănătate a angajatilor prin: examene medicale la angajarea în muncă, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea muncii;

c) reabilitarea profesională, reinsertia, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afectiuni cronice;

d) comunicarea riscului profesional către toti factorii implicati în procesul muncii;

e) consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor;

f) acordarea asistentei medicale de urgentă în caz de accidente de muncă sau boli acute în timpul activitătii profesionale;

g) consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate si securitate la locul de muncă;

h) participarea la sistemul informational national privind accidentele de muncă si bolile profesionale.

Art. 3. - Serviciile de medicina muncii vor fi coordonate de medici specialisti de medicina muncii si vor avea în structură asistenti medicali cu pregătire de profil.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii si Familiei stabileste personalul medical superior si mediu sanitar, necesar pentru asigurarea activitătii de medicina muncii întregii populatii active, si aprobă programul national de formare profesională.

Art. 5. - Serviciile de medicina muncii se organizează ca:

1. serviciu de medicina muncii - unitate functională în structura unitătilor de stat sau private;

2. serviciu de medicina muncii, înfiintat în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Angajatorul asigură respectarea standardelor de calitate în organizarea serviciului propriu de medicina muncii si este obligat să asigure fondurile necesare pentru aparatura de specialitate, medicamentele de urgentă, vaccinurile, materialele sanitare consumabile, conform reglementărilor Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 7. - Angajatorii nu pot interveni prin nici un mijloc în influentarea activitătii medicale, continutului acesteia, concluziilor si măsurilor medicale stabilite.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii si Familiei abilitează serviciile de medicina muncii, care pot fi:

1. cabinete de medicina muncii din centre medicale, publice si private;

2. sectii de medicina muncii din institute de sănătate publică;

3. sectii clinice de medicina muncii si boli profesionale;

4. centre de monitorizare a unitătilor cu risc profesional;

5. compartimente de medicina muncii din directiile de sănătate publică teritoriale.

Art. 9. - Serviciul de medicina muncii organizat de angajator respectă timpul minim necesar pentru asigurarea calitătii prestatiilor de medicina muncii. Acest timp este de o oră pe lună pentru:

1. 20 de angajati tehnico-administrativ;

2. 15 muncitori;

3. 10 angajati care necesită supraveghere medicală specifică (femei gravide, persoane cu handicap).

Art. 10. - Angajatorul este obligat să respecte concluziile medicului de medicina muncii si să asigure fondurile necesare pentru realizarea următoarelor obiective:

1. angajarea salariatilor în posturi corespunzătoare aptitudinilor lor fiziologice si psihologice;

2. mentinerea si promovarea stării de sănătate, precum si mentinerea capacitătii de muncă a salariatilor;

3. prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor profesionale si a celor legate de profesie.

Art. 11. - Activitatea de medicina muncii la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este coordonată metodologic si informational de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de medicina muncii.

Art. 12. - Serviciile de medicina muncii au obligatia să asigure raportarea datelor solicitate în sistemul informational national (morbiditate profesională, morbiditate cu incapacitate temporară de muncă, accidente de muncă etc.).

Art. 13. - Institutele de sănătate publică din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Târgu Mures, Sibiu si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti asigură asistentă si îndrumare tehnică de medicina muncii în zonele arondate si efectuează studii de cercetare si evaluare a riscurilor profesionale la locurile de muncă.

Art. 14. - Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 10 septembrie 2001.

Nr. 615.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută,

seria VAL 6 USD 2003

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat în valută de pe piata internă si ale Ordonantei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1997

privind regimul investitiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobândă denominate în valută, seria VAL 6 USD 2003, cu următoarele caracteristici:

 

Seria

Perioada de subscriere

Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii inclusiv)

Numărul de zile până la scadentă

Data scadentei

(data la care încetează

calculul dobânzii exclusiv)

VAL 6 USD2003

8-12 octombrie 2001

17 octombrie 2001

547

17 aprilie 2003

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii este valoarea acceptată de Ministerul Finantelor Publice după închiderea perioadei de subscriptie.

După închiderea subscrierii, dar în aceeasi zi, intermediarii autorizati vor fi informati asupra acceptării sau neacceptării, totale sau partiale, a cererilor depuse.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă denominată în valută este de 1.000 dolari S.U.A. cu multiplii aferenti.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă denominate în valută se pun în vânzare la valoarea nominală, în formă dematerializată.

Art. 5. - Metoda de vânzare este subscriptia publică, obligatiunile de stat cu dobândă denominate în valută putând fi cumpărate de către intermediarii autorizati pe piata titlurilor de stat, care pot subscrie în nume si în cont proprii, precum si în nume propriu si în contul clientilor lor,

persoane fizice si juridice rezidente si/sau nerezidente în România.

Cererile de subscriere se depun la Banca Natională a României în perioada 8-12 octombrie 2001 până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere considerate a fi data vânzării.

Art. 6. - Adjudecarea emisiunilor de obligatiuni de stat cu dobândă denominate în valută se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind operatiunile cu titluri de stat.

Art. 7. - Rata dobânzii este de 5,50% pe an.

Dobânda se va plăti semianual, la datele de 17 aprilie 2002, 16 octombrie 2002 si 17 aprilie 2003, prin creditarea conturilor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizati pe piata titlurilor de stat, comunicate oficial de către acestia Băncii Nationale a României cu două zile

lucrătoare anterioare plătii dobânzii.

Dobânda se va determina conform formulei:

 

D = N x r x z/365,

în care:

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută detinute;

r = rata dobânzii;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda.

Pentru respectarea perioadelor de detinere de către Ministerul Finantelor Publice a contravalorii obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută emise, de 547 de zile, în situatia în care datele decontării sau datele scadentei capitalului si dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 8. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat, în contul de dolari S.U.A. al Băncii Nationale a României, deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în dolari S.U.A. adjudecate.

În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întârziere se va plăti o dobândă de penalizare la nivelul ratei dobânzii de emisiune plus 2% pe an.

Art. 9. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută se va efectua la scadentă, conform datei prevăzute în tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizati, comunicate oficial Băncii Nationale a României de către acestia la data înregistrării curente, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută exprimate în dolari S.U.A.

În cazul în care detinătorul înregistrat nu îsi poate exercita drepturile, plata se poate efectua împuternicitilor legali ai acestuia, pe bază de procură notarială sau, în caz de deces, mostenitorilor legali pe baza si în limitele stabilite prin certificatul de mostenitor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Nu sunt admise răscumpărările în avans.

Art. 11. - Obligatiunile de stat cu dobândă denominate în valută sunt negociabile pe piata secundară, tranzactionarea acestora efectuându-se prin intermediarii autorizati pe piata titlurilor de stat. Proprietatea acestora va fi înregistrată la Banca Natională a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anuntată acesteia conform reglementărilor în vigoare privind operatiunile cu titluri de stat.

Art. 12. - Tranzactionarea obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută pe piata secundară nu va fi permisă:

- în ultimele două zile lucrătoare anterioare plătii dobânzii;

- în ultimele două zile lucrătoare anterioare datei scadentei.

Art. 13. - Regimul fiscal al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 1.876.

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul local în anul 2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor

si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de

asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/ fundatiei

Judetul/ municipiul

Cuantumul

sumelor acordate

(mii lei)

1.

Fundatia “Inimă de copil”

Galati

134.200

2.

Fundatia “Împreună”

Galati

100.000

3.

Asociatia Filantropică Crestin-Ortodoxă “Sf. Vasile Cel Mare”

Galati

676.700