MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 627     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 5 octombrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

119. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati

 

971. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.182/2000 de declarare a utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Sanatoriul antituberculos situat în orasul Busteni, judetul Prahova”

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru privatizarea

Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În vederea privatizării Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati, denumită în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare APAPS, transferă dreptul de proprietate asupra întregului pachet de actiuni detinut de stat la societate către investitorul strategic, în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În acord cu strategia de privatizare a societătii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS oferă la privatizare investitorului strategic actiunile noi rezultate din orice conversie în actiuni a creantelor detinute asupra societătii.

Art. 2. - În întelesul prezentului act normativ, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) investitor strategic - LNM Holdings N.V., în calitate de cumpărător al pachetului majoritar de actiuni în societate;

b) data finalizării - data realizării privatizării societătii prin transferul către cumpărător al dreptului de proprietate asupra tuturor actiunilor detinute la societate de către APAPS, în numele statului, precum si asupra celor care vor reveni APAPS ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor mentionate la art. 3, 5

si 6 ;

c) certificate de obligatii bugetare - certificatele care precizează obligatiile bugetare ale societătii, emise de Ministerul Finantelor Publice, de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, de Casa Natională de Asigurări de.Sănătate, precum si de orice alte institutii ale statului, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997.

Art. 3. - Se aprobă stingerea, prin conversia în actiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a următoarelor creante asupra societătii:

a) creantele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si ale altor institutii ale statului asupra societătii, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, care se scutesc de  la plată potrivit art. 9 alin. (1), exigibile la data de 31 iulie 2001, conform certificatelor de obligatii bugetare;

b) creantele statului constând în sume plătite de Ministerul Finantelor Publice în calitate de garant băncilor împrumutătoare în contul împrumuturilor contractate de societate si garantate de stat, dobânzile si comisioanele aferente, precum si comisionul datorat fondului de risc, exigibile la data de 31 iulie 2001.

Art. 4. - Se aprobă stingerea, prin conversia în actiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a următoarelor creante asupra societătii:

a) creantele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si ale altor institutii ale statului asupra societătii, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, care se scutesc de la plată potrivit art. 9 alin. (1), calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizării;

b) creantele statului constând în sume plătite de Ministerul Finantelor Publice în calitate de garant băncilor împrumutătoare în contul împrumuturilor contractate de societate si garantate de stat, precum si dobânzile si comisioanele aferente, calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizării.

Art. 5. - Se aprobă stingerea, prin conversia în actiuni  care vor fi vândute investitorului strategic, a creantelorAPAPS asupra societătii, constând în dividende si finantări.

Art. 6. - (1) Se aprobă preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin contract de cesiune de creantă, a creantelor bancare reprezentând credite si dobânzi aferente acestora, în limita sumei de 20 milioane dolari S.U.A., clasificate la categoria “pierderi”, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată si modificată prin Legea nr. 409/2001, pe care Banca Comercială Română - S.A. le are asupra societătii. În schimbul activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat denominate în valută, la valoarea nominală totală de 20 milioane dolari S.U.A.

(2) Titlurile de stat sunt negociabile, au scadenta la 2 ani, se emit cu data predării creantelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si sunt purtătoare de dobândă de 5% pe an, calculată si plătită trimestrial.

(3) Plata dobânzii titlurilor de stat emise în conditiile prezentei ordonante de urgentă se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului expirat.

(4) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 409/2001, se aprobă preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantelor pe care societatea le are împotriva societătilor comerciale “Tepro” - S.A. Iasi, cu sediul în municipiul Iasi, Str. Chisinăului nr. 132, judetul Iasi, si “Helitube” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 461, sectorul 2.

(5) Se aprobă stingerea, prin conversia în actiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a creantelor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, precum si a creantelor care vor fi preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare conform alin. (1), diminuate cu valoarea nominală a creantelor preluate conform alin. (4).

Art. 7. - Se aprobă stingerea debitelor societătii, exigibile la data finalizării, către societătile comerciale “Electrica” - S.A., “Termoelectrica”- S.A., “Romgaz” - S.A., “Distrigaz Sud” - S.A. si “C.F.R. Marfă” - S.A. în conditiile prevăzute de lege, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul debitelor, inclusiv majorările de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de creditorii mentionati mai sus si a penalitătilor de întârziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite si nerecuperată de creditorii mentionati, se anulează la data finalizării, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 8. - (1) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor mentionate la art. 3-7, la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei lor de participare la capitalul social.

(2) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni, la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune, a tuturor creantelor acestora asupra societătii, la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(4) Actiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, apartinând creditorilor mentionati la art. 3, 4 si 6, se transferă către APAPS pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic.

(5) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 să actioneze pentru transmiterea către APAPS, pe bază de protocol, a actiunilor apartinând acestora, emise de societate ca urmare a conversiilor, în vederea vânzării lor către investitorul strategic.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor se distribuie de APAPS institutiilor si societătilor comerciale mentionate la art. 3, 4, 6 si 7, proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării pretului.

Art. 9. - (1) Se scutesc de la plată toate majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente creantelor prevăzute la art. 3-7, acumulate până la data conversiilor.

(2) La data conversiei în actiuni a creantelor APAPS asupra societătii, conform prevederilor art. 5, se anulează si obligatiile APAPS către buget ca urmare a neîncasării dividendelor.

Art. 10. - (1) Creditorii mentionati la art. 3-6 sunt mandatati să renunte la toate litigiile, actiunile în justitie sau în fata instantelor arbitrale, precum si la actiunile de executare silită în legătură cu creantele ce vor fi convertite conform dispozitiilor art. 3-6 si să solicite ridicarea si radierea oricărei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum si a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creantelor respective.

(2) Reprezentantii statului în organele de conducere ale  creditorilor mentionati la art. 7 sunt mandatati să actioneze pentru renuntarea la toate litigiile, actiunile în justitie sau în fata instantelor arbitrale, precum si la actiunile de executare silită în legătură cu creantele ce vor fi convertite conform dispozitiilor art. 7 si să solicite ridicarea si radierea oricărei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum si a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creantelor respective.

Art. 11. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, debitele neachitate de către societate, inclusiv dobânzile si comisioanele aferente, rezultate din contractele de împrumut extern cu garantia statului, vor fi plătite în continuare la scadentă, de Ministerul Finantelor Publice în numele societătii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate esalonat de către societate în termen de 10 ani, cu o perioadă de gratie de 3 ani.

(3) Societatea va fi scutită de obligatia de plată a oricăror majorări de întârziere si penalităti pe perioada de gratie. În cazul în care societatea nu îsi va respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de esalonare, se vor percepe majorări de întârziere, conform legislatiei în vigoare, de la data scadentei până la plata integrală a debitului.

Art. 12. - Se scutesc de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată importurile de echipamente, materii prime si orice alte produse, efectuate direct de către societate în vederea realizării obiectului principal de activitate si a efectuării angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data finalizării, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 13. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată se scutesc de la plata taxei pe valoarea adaugată livrările de pe piata internă de echipamente, materii prime si de orice alte produse către societate, în vederea realizării angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data finalizării, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Furnizorii vor deduce taxa aferentă bunurilor achizitionate destinate acestor operatiuni.

Art. 14. - (1) Prin derogare de la prevederile  Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 se acordă o amânare de 3 ani pentru achitarea taxei pe valoarea  adăugată de plată, rezultată din decontul de T.V.A. întocmit lunar, începând cu data finalizării.

(2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, rezultată în urma întocmirii decontului lunar, se va înregistra în contul 4428 l4T.V.A. neexigibilă.” La sfârsitul perioadei de 3 ani suma taxei pe valoarea adăugată amânată la plată, cumulată în contul 4428, se achită într-o singură transă.

Art. 15. - Se acordă societătii următoarele facilităti temporare privitoare la plata contributiilor de asigurări sociale, contributiilor de asigurări sociale de sănătate si a contributiilor la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, după cum urmează:

a) esalonarea plătii, cu o perioadă de gratie de 36 de luni de la data finalizării, pentru sumele aferente primelor 36 de luni de la data finalizării, în sensul că debitele aferente fiecăreia dintre aceste luni, înregistrate cu titlu de contributii de asigurări sociale în această perioadă, se vor plăti lunar începând cu luna a 37-a de la data finalizării (data primei plăti);

b) amânarea la plată cu 24 de luni de la data primei plăti a sumelor reprezentând diferenta dintre contributia lunară pentru asigurări sociale normal datorată si suma pe care societatea ar urma să o plătească lunar, în limita cheltuielilor cu salariile prevăzute în bugetul său anual de venituri si cheltuieli (diferenta cumulată);

c) plata diferentei cumulate în 36 de rate lunare începând cu luna a 25-a de la data primei plăti; 

d) pe perioada cuprinsă între data finalizării si a 61-a  lună de la data finalizării nu se datorează penalităti de întârziere.

Art. 16. - Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, societatea este scutită de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie 2002.

Art. 17. - APAPS este mandatată să acorde investitorului strategic, pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării, o optiune de cumpărare pentru toate actiunile noi dobândite în numele statului la societate.

Art. 18. - Nerespectarea destinatiei bunurilor ce intră sub incidenta art. 12 si 13 conduce la plata de către societate a taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată aferente.

Art. 19. - (1) Salariatii societătii care într-o perioadă de 36 de luni de la data finalizării se pensionează în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, în vederea obtinerii pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate partial, beneficiază, până la expirarea perioadei celor 36 de luni, si de un venit de completare egal cu diferenta dintre pensia calculată si salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate.

(2) Salariatii al căror contract individual de muncă va înceta, inclusiv pe baza acordului încheiat între societate si salariat, într-o perioadă de 12 luni de la data finalizării beneficiază de ajutor de somaj stabilit în baza prevederilor legale în vigoare si au dreptul, până la expirarea perioadei celor 12 luni, la un venit de completare egal cu diferenta dintre nivelul ajutorului de somaj si salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate.

(3) Sumele destinate acoperirii valorii venitului de completare se suportă de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si sunt exceptate de la plata obligatiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Rambursarea partială a plătilor efectuate în acest scop de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se va face din bugetul componentei de plăti compensatorii a Programului RICOP, în conformitate cu prevederile memorandumului de finantare si ale memorandumului de întelegere RICOP.

(5) Veniturile de completare de care pot beneficia salariatii societătii, care îsi încetează activitatea în perioada de 36 de luni de la data finalizării, sunt asimilate plătilor compensatorii si se vor acorda în conditiile prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 20 - Începând cu data finalizării până la data integrării României în Uniunea Europeană societatea va fi exonerată de la obligatia respectării oricăror preturi de export care ar putea fi impuse în numele statului român de către orice autoritate competentă, cu conditia ca pretul de export practicat să acopere costurile de fabricatie si să asigure o marjă de profit.

Art. 21. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS este mandatată să notifice Consiliului Concurentei, în numele

Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si al oricăror alte institutii publice care acordă ajutoarele de stat în sensul prevederilor Legii nr. 143/1999, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii printr-un singur formular de notificare.

Art. 22. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7, 11, 12 si 13 din aceasta.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 119.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.182/2000 de declarare a utilitătii publice pentru lucrarea

de interes national “Sanatoriul antituberculos situat în orasul Busteni, judetul Prahova”

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2000 de declarare a utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Sanatoriul antituberculos situat în orasul Busteni, judetul Prahova”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 4 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 971.