MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 629       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 8 octombrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

626. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

22. - Ordin privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

23. - Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

24. - Ordin pentru aprobarea tarifelor medii de achizitie a energiei electrice si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice,

precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora

 

Ministrul sănătătii si familiei,

în temeiul prevederilor art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman si ale art. 12 lit. h) din Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România,

tinând seama de Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. DB 8.150 din 11 septembrie 2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) În sensul prevederilor prezentului ordin unitătile farma- ceutice sunt: farmacia, drogheria, depozitul farmaceutic si unitatea de productie.

Art. 2. - Prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 201/1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea de functionare a unitătilor farmaceutice, precum si a Normelor.tehnice privind functionarea farmaciei, depozitului farmaceutic si a drogheriei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 iunie 1999, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Directia generală farmaceutică, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Agentia Natională a Medicamentului si Colegiul Farmacistilor din România vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 11 septembrie 2001.

Nr. 626.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice

 

Art. 1. - Unitătile farmaceutice (farmaciile, drogheriile, depozitele, unitătile de productie) functionează pe baza auto- rizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătătii si Familiei, conform modelelor nr. I-IV.

Art. 2. - Obtinerea autorizatiei de functionare pentru unitătile farmaceutice de distributie-farmacie, depozit, drogherie - se face în baza cererii pentru planificarea inspectiei farmaceutice si a următoarelor documente, care se depun la Ministerul Sănătătii si Familei - Directia generală farmaceutică:

a) cererea-tip (modelul nr. V);

b) personalul angajat - schema organizatorică a personalului în functie de mărimea unitătii, cerintele de calificare în domeniu, contractele de muncă ale personalului de specialitate angajat si avizul de liberă practică;

c) avizul conform al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind înfiintarea unitătii farmaceutice respective;

d) actul constitutiv al societătii comerciale (statutul si/sau contractul);

e) încheierea irevocabilă a judecătorului delegat pentru autorizarea si înmatricularea societătii comerciale sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă;

f) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului si, dacă este cazul, cerere de mentiune la registrul comertului pentru înregistrarea sediului unitătilor farmaceutice;

g) schita si memoriul tehnic privind localul unitătii;

h) dotarea cu mobilier, ustensile si aparatură;

i) autorizatia sanitară a unitătii farmaceutice;

j) dovada detinerii spatiului;

k) lista cuprinzând literatura de specialitate si legislatia în vigoare.

Art. 3. - (1) În urma analizării documentatiei complete depuse, solicitantului i se va răspunde în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii; în cazul unei documentatii incomplete termenul de maximum 15 zile curge de la data completării acesteia.

(2) În cazul unui răspuns favorabil inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie al Directiei generale farmaceutice vor efectua inspectia în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(3) Inspectia se finalizează cu un raport de inspectie în vederea autorizării, întocmit în două exemplare, dintre care unul va rămâne la unitatea inspectată.

(4) În cazul unui raport de inspectie favorabil solicitantul va plăti suma de autorizare prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările ulterioare. Autorizatia de functionare va fi eliberată în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării inspectiei.

(5) În cazul unui raport de inspectie nefavorabil solicitantul poate face contestatie în termen de 3 zile de la data primirii raportului la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică. Răspunsul la contestatie se va comunica solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei.

Art. 4. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitătile de productie solicitantul va depune la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică cerere-tip (model nr. VI) pentru planificarea inspectiei, însotită de următoarele documente:

a) personalul angajat, schema organizatorică în functie de capacitatea de productie, cerintele de calificare în domeniu, programul de instruire conform Regulilor de bună practică de fabricatie;

b) actul constitutiv al societătii comerciale (statutul si/sau contractul);

c) încheierea irevocabilă a judecătorului delegat pentru autorizarea si înmatricularea societătii comerciale sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului pentru modificarea sediului;

e) declaratia de intentie privind tipul de produse farmaceutice care se vor fabrica (forma farmaceutică, grupa terapeutică, tipul de produs farmaceutic, capacitatea de productie). Se va specifica dacă se vor fabrica forme farmaceutice cu antibiotice, hormoni, substante anticanceroase, substante toxice si/sau puternic active;

f) date privind localul unitătii de productie (amplasare, constructie, compartimentare, flux de productie, facilităti pentru asigurarea unor conditii de productie conforme - sursă de apă potabilă, echipament pentru prepararea apei distilate, aer conditionat, aer filtrat, conditii de temperatură si umiditate);

g) schita si datele privind dotarea cu instalatii, utilaje si aparatură:

- pentru productie;

- pentru control (materii prime, interfazic, produse finite);

h) manualul calitătii, care contine datele specifice ale unitătii de productie;

i) autorizatia sanitară;

j) avizul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, Comisiei de urbanism si P.S.I.;

k) dovada detinerii spatiului;

l) documente care să ateste competentele persoanelor responsabile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările ulterioare.

(2) Autorizatiile de functionare se emit în termenele prevăzute la art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999.

Art. 5. - (1) Pentru unitătile de productie inspectia în vederea obtinerii autorizatiei de functionare se face de către farmacistii inspectori din Serviciul de inspectie al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, împreună cu inspectorii din Departamentul de inspectie al Agentiei Nationale a Medicamentului.

(2) Autorizatia de functionare se eliberează numai dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 35 si 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999.

Art. 6. - (1) Pentru mediul urban pot solicita autorizatia de functionare pentru farmacii si depozite farmaceutice farmacistii care detin titlul de farmacist specialist, farmacist primar sau de doctor în farmacie.

(2) Pentru mediul rural pot solicita autorizatii de functionare pentru farmacii si depozite farmaceutice farmacistii care nu au titlul de farmacist specialist, dar care detin autorizatie de liberă practică.

(3) Asistentii de farmacie pot solicita autorizatia de functionare pentru drogherii în mediul urban, dacă detin titlul de asistent principal, iar în mediul rural, asistentii de farmacie cu o vechime de minimum 3 ani în activitatea cu profil farmaceutic.

Art. 7. - (1) În autorizatia de functionare a unitătilor farmaceutice de distributie se va mentiona, după caz, calitatea de: farmacist-sef, farmacist-sef de depozit, asistent de farmacie, sef de drogherie.

(2) În autorizatia de functionare pentru unitătile de productie se va mentiona:

- tipul de productie (produse medicamentoase, ambalaje pentru uz farmaceutic, cosmetice);

- în cazul produselor medicamentoase se vor face mentiuni speciale privind formele farmaceutice care contin antibiotice, hormoni, substante anticanceroase, substante toxice si/sau substante puternic active.

Art. 8. - În unitătile de distributie schimbarea conducătorului de unitate se face numai cu o persoană având aceeasi calificare, prevăzută la art. 6, si în baza următoarelor documente:

- cererea farmacistului care solicită schimbarea din functie sau plecarea lui din unitate, însotită de autorizatia de functionare a unitătii, în original;

- cererea farmacistului care solicită numirea;

- hotărârea organului de conducere al societătii comerciale farmaceutice, referitoare la această schimbare;

- autorizatia de liberă practică a noului conducător de unitate;

- dovada detinerii titlului de farmacist primar, specialist sau de doctor în farmacie;

- dovada angajării cu contract de muncă pentru un program de 8 ore sau a asocierii în unitatea respectivă.

Art. 9. - În situatiile care impun înlocuirea farmacistuluisef si, respectiv, a asistentului-sef pe o perioadă determinată, care nu va depăsi 90 de zile, se va adresa o cerere în acest sens Ministerului Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică, precizându-se si motivele care au determinat această înlocuire.

Art. 10. - Personalul farmaceutic (farmacistii si asistentii de farmacie) îsi desfăsoară activitatea numai pe baza autorizatiei de liberă practică emise de Ministerul Sănătătii si Familiei conform modelelor nr. VII si, respectiv, VIII.

Art. 11. - Autorizatia de liberă practică pentru farmacisti si asistenti de farmacie se acordă pe baza următoarelor documente:

- cerere;

- copie de pe diploma eliberată de o institutie de învătământ cu profil farmaceutic, acreditată conform legii;

- certificat de cazier judiciar;

- certificat de sănătate;

- dovada detinerii titlului sau a gradului profesional;

- avizul conform al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

- adeverintă de recomandare de la ultimul loc de muncă pentru farmacisti si asistentii de farmacie;

- dovada achitării sumei prevăzute de reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 12. - Pregătirea personalului farmaceutic trebuie să fie continuă si se va asigura prin cursuri de perfectionare de minimum 12 zile pe an.

Art. 13. - Retragerea de căt      re Ministerul Sănătătii si Familiei a autorizatiei de liberă practică pentru farmacisti se face potrivit Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România, iar pentru asistentii de farmacie se face în cazul nerespectării de către acestia a reglementărilor Ministerului Sănătătii si Familiei, la sesizarea colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sau a altor autorităti competente.

Art. 14. - (1) Unitătile farmarceutice de distributie vor fi amplasate în clădiri adecvate, la parter, cu acces direct din artera de circulatie. Nu este admisă amplasarea acestora în spatii cu destinatia de locuintă.

(2) În incinta spitalelor în cadrul cărora functionează farmacii ca sectii ale acestora nu este permisă înfiintarea farmaciilor publice (de circuit deschis).

(3) În mediul urban o farmacie se poate înfiinta la o populatie de 5.000 de locuitori. În calculul numărului de locuitori nu va intra si populatia comunelor învecinate sau subordonate acestora, în care nu există farmacii.

(4) În mediul rural se vor înfiinta farmacii, de preferintă lângă sediul unitătilor sanitare, iar activitatea farmaceutică se poate desfăsura în unitatea farmaceutică care poate deservi una sau mai multe comune.

(5) În localitătile rurale izolate în care nu functionează farmacii asigurarea cu medicamente a populatiei se va face de către cele mai apropiate farmacii, prin înfiintarea de puncte de lucru. Farmaciile autorizate care pot înfiinta aceste puncte de lucru vor solicita acordul Ministerului Sănătătii si Familiei si vor respecta următoarele conditii:

a) vor asigura un spatiu care să îndeplinească conditiile de depozitare, conservare si eliberare a produselor medicamentoase;

b) vor nominaliza farmacisti care să se deplaseze în acele localităti;

c) vor stabili un program de activitate în acord cu programul unitătii sanitare din localitatea respectivă;

d) vor anunta colegiul farmacistilor judetean;

e) punctul de lucru îsi va înceta activitatea în momentul autorizării unei farmacii de sine stătătoare în localitatea respectivă.

Art. 15. - (1) În unitătile farmaceutice de distributie, la expirarea termenului de valabilitate de 5 ani a autorizatiei (termen care are această durată de la data intrării în vigoare a prezentului ordin) se efectuează inspectia în vederea reautorizării de către Inspectia de farmacie din cadrul Directiei generale farmaceutice a Ministerului Sănătătii si Familiei.

(2) În acest scop se vor depune următoarele documente:

- cerere de planificare a inspectiei;

- avizul conform al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

- autorizatia de functionare în original;

- autorizatia sanitară vizată pe anul respectiv;

- dovada detinerii spatiului;

- ordin de plată privind suma de reautorizare prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Mutarea sediului unei unităti farmaceutice dintr-un spatiu autorizat de Ministerul Sănătătii si Familiei se poate face numai după obtinerea acordului Ministerului Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică, în baza motivatiei expuse si a raportului de inspectie favorabil întocmit de Inspectia de farmacie din cadrul Directiei generale farmaceutice a Ministerului Sănătătii si Familiei, si numai pentru motive obiective certificate ca atare de Colegiul Farmacistilor din România.

Art. 17. - (1) Inspectiile efectuate de inspectorii Serviciului de inspectie din cadrul Directiei generale farmaceutice a Ministerului Sănătătii si Familiei în vederea reautorizării, mutării sediului sau a verificării conditiilor de functionare a unitătilor farmaceutice si a respectării Regulilor de bună practică farmaceutică si de distributie se vor încheia cu un raport de inspectie pe baza unei grile de inspectie. Raportul de inspectie va fi trimis unitătii inspectate si va cuprinde neconformitătile găsite, termenele acordate pentru remedierea acestora si concluzia provizorie.

Raportul de inspectie poate fi contestat în termen de 3 zile, în caz contrar concluzia rămânând definitivă.

(2) Documentele care se vor depune la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică în vederea mutării sediului unitătii farmaceutice sunt următoarele:

- cerere în vederea efectuării inspectiei la noul sediu;

- acordul Directiei generale farmaceutice;

- cerere;

- autorizatia de functionare în original;

- certificarea de către Colegiul Farmacistilor din România privind obiectivitatea motivelor care presupun schimbarea sediului;

- cerere de înscriere de mentiuni la registrul comertului pentru noua adresă;

- autorizatia sanitară;

- schita noului spatiu;

- dovada detinerii spatiului;

- taxa de autorizare.

(3) Desfiintarea unitătilor farmaceutice se va face cu anuntarea Ministerului Sănătătii si Familiei si a colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 18. - Unitătile farmaceutice au obligatia de a comunica Ministerului Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică programul lor de functionare, precum si modificările ce intervin în programul de functionare si în organigrama unitătii.

Art. 19. - Functia de sef al unei unităti farmaceutice poate fi exercitată într-o singură unitate cu profil farmaceutic.

Art. 20. - (1) Pe firma unitătii farmaceutice se va înscrie cu litere de culoare verde pe fond alb denumirea unitătii, precedată în mod obligatoriu de tipul de unitate (farmacie, depozit, unitate de productie, drogherie) si de numărul de înmatriculare la registrul comertului.

(2) Farmaciile vor purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile egale în unghi drept, de dimensiuni egale, de culoare verde pe fond alb.

Art. 21. - (1) Unitătile “Tehnofarm”, înfiintate si conduse de asistentii de farmacie până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 382/1996, cu modificările ulterioare, vor continua să functioneze sub această denumire până la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de

functionare; o dată cu reautorizarea, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, acestea vor purta denumirea de drogherii.

(2) Drogheriile vor elibera numai medicamentele ce se eliberează fără prescriptie medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 22. - Unitătile farmaceutice au obligatia de a respecta reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei privind activitatea farmaceutică. Inspectia de farmacie din cadrul Directiei generale farmaceutice a Ministerului Sănătătii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din România (conform Legii nr. 81/1997) sunt abilitate să controleze în aceste unităti aplicarea si respectarea acestora, precum si a Regulilor de bună practică farmaceutică si de distributie.

Art. 23. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei decide dacă sunt îndeplinite conditiile pentru emiterea autorizatiei de functionare a unitătilor farmaceutice prevăzute în anexa nr. 2, precum si pentru retragerea acesteia.

(2) Retragerea autorizatiei de functionare a unitătilor farmaceutice se poate face în următoarele situatii:

a) în toate situatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările ulterioare;

b) în cazul în care se constată abateri de la etica si deontologia profesională, sanctionate de organele competente si sesizate de Colegiul Farmacistilor din România;

c) în cazul în care nu au obtinut în termenul legal autorizatia sanitară;

d) în cazul pierderii dreptului asupra spatiului în care functionează;

e) în cazul încetării activitătii, la cererea titularului autorizatiei, care va depune la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică originalul autorizatiei.

(3) Autorizatia de functionare initială sau cea depusă pentru reautorizare se va ridica de la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică în termen de 60 de zile de la semnarea ei de către ministrul sănătătii si familiei.

În cazul neridicării acesteia după expirarea acestui termen autorizatia se anulează. Autorizatia de functionare se anulează, de asemenea, si dacă în termen de 6 luni de la eliberarea acesteia unitatea farmaceutică nu îsi începe activitatea.

(4) Pentru situatiile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) procedura de retragere este următoarea: în baza raportului de inspectie întocmit la sediul unitătii inspectate farmacistul inspector propune retragerea autorizatiei de functionare; împotriva raportului de inspectie se poate face contestatie în termen de 7 zile, iar răspunsul la aceasta se va trimite în termen de 15 zile.

Art. 24. - În cazul aplicării sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările ulterioare, se va întocmi un proces-verbal de constatare, conform modelului nr. IX.

Art. 25. - Dacă retragerea autorizatiei de functionare este definitivă, aceasta va fi radiată din evidentele Ministerului Sănătătii si Familiei. Ministerul Sănătătii si Familiei comunică Colegiului Farmacistilor din România ridicarea temporară sau definitivă a autorizatiei de functionare.

Art. 26. - Pierderea autorizatiei de functionare atrage anularea acesteia, iar emiterea unei noi autorizatii de functionare se face în baza următoarelor documente:

- cerere;

- chitantă de publicare a pierderii într-un cotidian de largă circulatie;

- copie de pe actele depuse la dosarul initial de autorizare.

Art. 27. - Modelele nr. I-IX fac parte integrantă din prezentele norme.


MODELUL Nr. I

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ..... din ......

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 15/1991 privind înfiintarea societătilor comerciale farmaceutice - S.A., în baza documentatiei înaintate la data de ....., Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează functionarea farmaciei cu denumirea ..........................................................................................................................................................,

condusă de farmacist-sef .............. .

Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei atrage anularea autorizatiei de functionare.

Autorizatia de functionare se va viza la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică, la 5 ani de la data emiterii (vezi verso).

 

Data eliberării ......

 

Ministrul sănătătii si familiei,

................................................

 

MODELUL Nr. II

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ..... din ......

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 15/1991 privind înfiintarea societătilor comerciale farmaceutice - S.A., în baza documentatiei înaintate la data de ....., Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează functionarea drogheriei cu denumirea .................................................................................................................................................,

condusă de asistent de farmacie-sef de drogherie ...................................................... .

Drogheria este autorizată să detină si să elibereze produse medicamentoase din grupa B, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei atrage anularea autorizatiei de functionare.

Autorizatia de functionare se va viza la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică, la 5 ani de la data emiterii (vezi verso).

 

Data emiterii ......

Ministrul sănătătii si familiei,

...............................................

MODELUL Nr. III

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ..... din ......

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 15/1991 privind înfiintarea societătilor comerciale farmaceutice - S.A., în baza documentatiei înaintate la data de ....., Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează functionarea depozitului cu denumirea ...............................................................................................................................................,

condusă de farmacist-sef de depozit ......................................................... .

Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei atrage anularea autorizatiei de functionare.

Autorizatia de functionare se va viza la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică, la 5 ani de la data emiterii (vezi verso).

Data emiterii ......

 

Ministrul sănătătii si familiei,

...............................................

 

MODELUL Nr. IV

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ..... din ......

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 15/1991 privind înfiintarea societătilor comerciale farmaceutice - S.A., în baza documentatiei înaintate la data de ....., Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează functionarea unitătii de productie cu denumirea ..........................................................................................................................................,

cu sediul în localitatea ................. .

Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei atrage anularea autorizatiei de functionare.

Valabilitatea, fluxurile si clasa de produse pentru care a fost autorizat producătorul sunt înscrise pe verso.

 

Data eliberării ......

 

Ministrul sănătătii si familiei,

...............................................

 

MODELUL Nr. V

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

DIRECTIA GENERALĂ FARMACEUTICĂ

 

Către

Ministerul Sănătătii si Familiei

DIRECTIA GENERALĂ FARMACEUTICĂ

 

Subsemnatul/subsemnata ............, născut/născută la data de ........, cu domiciliul în ........., de profesie ......, posesor/posesoare al/a autorizatiei de liberă practică eliberată de Ministerul Sănătătii si Familiei nr. ....., salariat/salariată la ..........., confirmat/confirmată (specialist/primar) prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. ....., vă rog să binevoiti a analiza următoarele documente anexate:

a) avizul conform al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru înfiintarea unitătii farmaceutice (farmacie, depozit sau drogherie);

b) personalul angajat, schema organizatorică în functie de mărimea unitătii, cerintele de calificare în domeniu, contractele de muncă ale personalului de specialitate angajat si autorizatiile de liberă practică;

c) actul constitutiv al societătii comerciale, statutul si/sau contractul societătii comerciale;

d) încheierea irevocabilă a judecătorului delegat pentru autorizarea si înmatricularea societătii comerciale sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă;

e) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului si, dacă este cazul, cerere de

mentiune la registrul comertului pentru modificarea sediului;

f) schita si datele privind localul unitătii (amplasare, constructie, compartimentare, legături functionale conforme cu prezentele norme - sursă de apă potabilă, echipament de preparare a apei distilate, conditii de temperatură si umiditate);

g) dotarea cu mobilier, ustensile si aparatură, masă de analiză;

h) lista cuprinzând literatura de specialitate aflată în dotarea unitătii: Farmacopeea Română,

Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, legislatia farmaceutică în vigoare;

i) autorizatia sanitară;

j) dovada detinerii spatiului;

k) autorizatia de liberă practică (copie), contract de muncă pentru un program de 8 ore (copie); farmacistii vor depune dovada detinerii titlului de specialist, primar sau doctor în farmacie; asistentii de farmacie vor depune dovada vechimii minime prevăzute în normele de autorizare sau, după caz, a gradului profesional.

Vă rog să binevoiti a planifica efectuarea inspectiei la sediul unitătii farmaceutice (farmacie, deposit farmaceutic, drogherie) în vederea obtinerii autorizatiei de functionare a unitătii farmaceutice din localitatea .........................................................

Data ..……………

 

Semnătura

...............………..

MODELUL Nr. VI

 

Către

Ministerul Sănătătii si Familiei

DIRECTIA GENERALĂ FARMACEUTICĂ

 

Societatea Comercială ........., având sediul social în localitatea ........., cu punct de lucru în localitatea ......., vă rog să binevoiti a analiza următoarele documente anexate:

a) personalul angajat, schema organizatorică în functie de capacitatea de productie, cerintele de calificare în domeniu, programul de instruire conform Regulilor de bună practică de fabricatie;

b) actul constitutiv, statutul si/sau contractul societătii comerciale;

c) încheierea irevocabilă a judecătorului delegat pentru autorizarea si înmatricularea societătii comerciale sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului si, dacă este cazul, cerere de mentiune la registrul comertului pentru modificarea sediului;

e) declaratia de intentie privind tipul de produse farmaceutice care se vor fabrica (forma farmaceutică, grupa terapeutică, tipul de produs farmaceutic - de uz stomatologic, fitofarmaceutic, dietetic, parafarmaceutic, cosmetic - si capacitatea de productie). Se va specifica dacă se vor fabrica forme farmaceutice cu antibiotice, hormoni, substante anticanceroase, substante toxice si/sau puternic active;

f) date privind localul unitătii de productie (amplasare, constructie, compartimentare, flux de productie, facilităti pentru asigurarea unor conditii de productie conforme - sursă de apă potabilă, echipament pentru prepararea apei distilate, aer conditionat, aer filtrat, conditii de temperatură si umiditate);

g) schita si datele privind dotarea cu instalatii, utilaje si aparatură:

- pentru productie;

- pentru control (materii prime, interfazic, produse finite);

h) manualul calitătii, care contine datele specifice ale unitătii de productie;

i) autorizatia sanitară;

j) avizul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, al Comisiei de urbanism si P.S.I.;

k) dovada detinerii spatiului;

l) documentele care să ateste competentele persoanelor responsabile, prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Vă rog să binevoiti a planifica efectuarea inspectiei la sediul unitătii de productie ......, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru următoarele fluxuri de productie: ......................................................................

Data .…………………

 

Semnătura

..........…….....

 

MODELUL Nr. VII

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

DIRECTIA PENTRU PRIVATIZARE SI RELATII

CU INVESTITORII STRĂINI SI AUTOHTONI

 

AUTORIZATIE DE LIBERĂ PRACTICĂ

Nr. .......... din .....................

 

Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează pe ..................................................................................... de profesie farmacist, specialitatea .........................................................................................................., a doua specialitate ......................................................., gradul profesional ............................................., domiciliat/domiciliată în .............................................................................................................................., să practice profesia de farmacist în unităti farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei, îndeplinind atributiile corespunzătoare pregătirii profesionale, în conformitate cu dispozitiile legale si cu reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei privind activitatea farmaceutică.

Autorizatia de liberă practică se eliberează pentru următoarele activităti farmaceutice: activitate în farmacie, depozit de medicamente si de alte produse farmaceutice, unitate de productie de produse medicamentoase, igienico-cosmetice, parafarmaceutice.

 

Director,

..................................

 

MODELUL Nr. VIII

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

DIRECTIA PENTRU PRIVATIZARE SI RELATII

CU INVESTITORII STRĂINI SI AUTOHTONI

 

AUTORIZATIE DE LIBERĂ PRACTICĂ

Nr. ......... din .....................

 

Ministerul Sănătătii si Familiei autorizează pe ........................., de profesie ............................., gradul profesional ............, domiciliat în ........................, să practice profesia de asistent de farmacie .................. în unităti farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei, îndeplinind atributiile corespunzătoare pregătirii profesionale, în conformitate cu dispozitiile legale si cu reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei privind activitatea farmaceutică.

 

Director,

..................................

 

MODELUL Nr. IX

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

DIRECTIA GENERALĂ FARMACEUTICĂ

Serviciul de inspectie Bucuresti,

Str. Ministerului nr. 1-3, sectorul 1

Telefon: 315.02.00, int. 399

 

PROCES - VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI

Nr. ...................

 

Încheiat astăzi: ziua............luna.............anul.............

Subsemnatul/subsemnata............, în calitate de...............la..............., am constatat că unitatea farmaceutică.........................., cu sediul în................., str. ............................... nr. ..........., nr. de înmatriculare la registrul comertului ........................................., reprezentată prin domnul/doamna .................., în calitate

de ........................., domiciliat/domiciliată în ...................., str. ............................. nr. ............., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ......... nr. ........., emis/emisă de................., se face vinovată de următoarea faptă ......................, săvârsită la data de ................................, constatată ca urmare a

inspectiei efectuate, contravenind prin aceasta dispozitiilor art. ............ alin. ............. din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, care atrag sanctionarea cu amendă de la .............. până la .............. lei. În termen de 48 de ore contravenientul poate achita la CEC jumătate din minimul contraventiei ....................... lei, prezentând în acelasi termen chitanta în orginal la sediul.............................

Plata se face la Trezoreria................................. în contul................................................................

 

Agent constatator, Contravenient,

Am primit copia de pe procesul-verbal.

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor: numele ............................ prenumele ........................, buletinul/cartea de identitate, seria ......... nr. ..................., domiciliul ......................................

 

Semnătura

..............................

 

REZOLUTIA DE APLICARE A SANCTIONĂRII SI ÎNSTIINTAREA DE PLATĂ

Nr. ................. din ......................

 

Subsemnatul/subsemnata ..............., în calitate de .........................., aplic contravenientului sus-numit o amendă de ............ lei, pe care o va achita la Trezoreria .......................... în termen de 15 zile de la comunicare, urmând ca în acelasi termen să prezinte chitanta de plată la Inspectoratul ........................., localitatea ..........................., str. .............. nr. .......................

Nerespectarea acestui termen atrage executarea silită conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare. Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune împreună cu copia de pe procesul-verbal la organul care a aplicat sanctiunea.

 

Semnătura organului care a aplicat sanctiunea, ..........................................................................

 

Am luat cunostintă,

Contravenient,

 

Către

Administratia financiară .................

Str. ..................... nr. ...............

 

Vă rugăm ca în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare, să ne confirmati luarea în evidentă, în vederea executării debitului, a contravenientului ........................., domiciliat/domiciliată ......................., cu suma de ................. lei pentru încălcarea normelor prevăzute de

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura conducătorului unitătii

L.S. ......................

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITIILE

de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice.

 

CAPITOLUL I

Farmacia

 

A. Farmacia de circuit deschis (comunitară)

Definitie

Art. 1. - Farmacia de circuit deschis (comunitară) este unitatea sanitară care asigură asistenta în ambulatoriu a populatiei cu produse medicamentoase, igienico-cosmetice, dispozitive medicale, produse parafarmaceutice, medicamente de uz veterinar si în care se execută prescriptii magistrale si oficinale.

Art. 2. - (1) Eliberarea produselor medicamentoase către populatie se face numai cu amănuntul, fiind interzisă autoservirea.

(2) Farmacia poate elibera produse medicamentoase si materiale sanitare pe condici de aparat pentru dispensare medicale, de întreprindere, scolare si din cluburi sportive.

Programul farmaciei

Art. 3. - (1) Programul de functionare a farmaciei în zilele lucrătoare va fi stabilit de farmacistul-sef al farmaciei în cadrul intervalului cuprins între orele 7,00/8,00 si 20,00/21,00, în functie de volumul activitătii si de încadrarea cu personal de specialitate.

(2) În zilele nelucrătoare si de sărbători legale programul farmaciei va fi stabilit de seful farmaciei de comun acord cu colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului

Bucuresti, după un grafic bine stabilit, astfel încât în functie de mărimea localitătii să fie asigurată asistenta cu medicamente în mod corespunzător.

(3) Farmacia ca unitate sanitară de interes public, trebuie să asigure asistenta cu medicamente si pe timpul noptii, în intervalul cuprins între orele 20,00-7,00, respectiv 21,00-8,00.

(4) Programul de permanentă pe timpul noptii va fi stabilită de seful farmaciei de comun acord cu colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si va trebui să fie

mentinut pe o perioadă de minimum 6 luni.

(5) Pe toată perioada de functionare a farmaciei, inclusiv în timpul noptii, activitatea se va desfăsura în prezenta farmacistului.

(6) Programul farmaciilor permanente va fi comunicat organelor administratiei publice locale si va fi publicat în mass-media, pentru informarea populatiei.

(7) Programul tuturor farmaciilor va fi afisat la loc vizibil si va fi comunicat Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei.

Personalul farmaciei

Art. 4. - (1) În farmacie îsi desfăsoară activitatea, pe aza autorizatiei de liberă practică, personalul de specialitate compus din:

- farmacisti;

- farmacisti specialisti;

- farmacisti primari;

- farmacisti rezidenti;

- doctorri farmacisti;

- asistenti de farmacie;

- asistenti principali de farmacie.

(2) Farmacia este condusă de farmacistul-sef care desemnează si un înlocuitor al său pe perioadele absentei sale din farmacie.

(3) Farmacistii rezidenti sau studenti în farmacie si asistentii de farmacie aflati în stagiu de practică pot desfăsura activitate în farmacie sub îndrumarea farmacistilor specialisti sau primari.

(4) În afara personalului de specialitate în farmacie pot lucra următoarele categorii de personal:

- contabili;

- programatori, casieri;

- îngrijitori etc.

Art. 5. - (1) Încadrarea cu farmacisti si asistenti de farmacie se face astfel încât să se asigure functionarea corespunzătoare a farmaciei pe durata programului declarat si corelat cu volumul de activitate.

(2) Personalul de specialitate va fi angajat pe bază de contract de muncă, înregistrat la camera de muncă, sau de alte forme de angajare prevăzute de lege.

(3) Activitatea personalului angajat în farmacie se va desfăsura conform fisei postului, întocmită potrivit pregătirii profesionale de către farmacistul-sef si semnată de fiecare angajat.

Art. 6. - (1) Atributiile farmacistului sunt:

a) asigură prepararea, conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale;

b) asigură conservarea si eliberarea produselor medicamentoase, a produselor igienico-cosmetice, precum si a dispozitivelor medicale;

c) efectuează receptia calitativă si cantitativă a produselor medicamentoase si a altor produse de uz uman la primirea lor în farmacie;

d) efectuează, în conformitate cu prevederile Farmacopeei Române în vigoare, controlul de calitate al apei distilate;

e) participă la activitatea de farmacovigilentă;

f) cooperează cu medicul în legătură cu schema terapeutică în cazul asocierilor de medicamente si al prescrierii de retete magistrale;

g) urmăreste noutătile terapeutice pe plan national si nternational;

h) trebuie să cunoască legislatia sanitară si pe cea farmaceutică în vigoare;

i) se informează asupra legislatiei si reglementărilor organismelor internationale în domeniul medicamentului, la care România a aderat;

j) supraveghează activitatea asistentului de farmacie si a asstentilor de farmacie aflati în practică;

k) asigură si urmăreste stagiile practice ale studentilor, farmacistilor rezidenti si stagiari;

l) în întreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale.

(2) Farmacistul-sef sau înlocuitorul acestuia răspunde de activitatea farmaciei în ansamblu si de reprezentarea farmaciei fată de orice control al autoritătilor competente, neputând fi substituit de o persoană de altă profesie.

Atributiile asistentului de farmacie

Art. 7. - (1) Asistentul de farmacie este personal sanitar absolvent al scolii postliceale cu profil farmaceutic sau al altor forme de învătământ postliceal ale cărui studii au fost echivalate si care are titlul de asistent de farmacie.

(2) Asistentul de farmacie îsi desfăsoară activitatea în farmacie sub îndrumarea directă a farmacistului. El este personal de executie.

(3) Asistentul de farmacie poate elibera produse medicamentoase care se eliberează fără prescriptie medicală, fiind interzisă manipularea de către acesta a produselor toxice si stupefiante.

(4) Asistentul de farmacie trebuie să cunoască legislatia sanitară si pe cea farmaceutică în vigoare.

Localul farmaciei

Art. 8. - (1) Localul farmaciei trebuie să fie amplasat pe străzi accesibile, la parterul clădirilor; în complexele de sănătate, dacă nu poate fi amplasat la parter, acesta poate fi situat numai la etajul 1.

(2) În clădirile în care se află si locuinta farmacistului farmacia va fi complet separată de aceasta.

(3) Este interzisă amplasarea farmaciei în barăci de lemn, aluminiu, garaje si în apartamente cu destinatie de locuintă.

(4) Localul farmaciei va avea o suprafată utilă de minimum 50 m2, excluzând din această suprafată holurile si grupurile sociale.

Art. 9. - (1) Localul farmaciei în mediul urban va avea următoarele încăperi:

a) oficina - încăperea în care are acces publicul si în care se face eliberarea produselor medicamentoase, a produselor igienico-cosmetice si a dispozitivelor medicale:

- are o suprafată de minimum 16 m2 ;

- cuprinde un spatiu destinat discutiei confidentiale cu pacientul;

- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de oficină, dulapuri si rafturi destinate păstrării medicamentelor, produselor igienico-cosmetice si dispozitivelor medicale;

b) receptura - încăperea în care se prepară prescriptiile magistrale; în această încăpere este interzis accesul altor persoane decât al celor care lucrează în farmacie:

- receptura trebuie să aibă un loc special amenajat pentru masa de analiză;

- dotarea cu mobilier trebuie să cuprindă mese de receptură, dulapuri pentru substante toxice si stupefiante (Separanda si Venena), dulapuri pentru păstrarea substantelor farmaceutice;

- receptura va fi dotată cu veselă si cu aparatură de măsură, necesare pentru prepararea retetelor magistrale; această aparatură va fi verificată metrologic anual sau ori de câte ori este nevoie;

c) laboratorul - încăperea în care se prepară produsele oficinale elaborate conform Farmacopeei Române în vigoare:

- laboratorul va fi dotat cu sursă de apă potabilă, gaze, canalizare;

- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de laborator, dulapuri si rafturi destinate păstrării diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic si veselei folosite în farmacie;

- laboratorul va fi dotat cu veselă si aparatură de măsură, necesare pentru prepararea produselor oficinale.

În cazul în care spatiul destinat recepturii este suficient de mare, se poate organiza si laboratorul în aceeasi încăpere;

d) spatiul destinat preparării apei distilate - spatiul boxat în incinta laboratorului, în care este instalat aparatul pentru obtinerea apei distilate si în care are loc si colectarea acesteia.

În cazul în care localitatea nu are apă curentă sau calitatea apei potabile nu este corespunzătoare, farmacia va putea achizitiona apă distilată de la o unitate autorizată de Ministerul

Sănătătii si Familiei, care va fi însotită de documente care să ateste calitatea acesteia;

e) depozitul - încăperea în care se stochează si se asigură conservarea produselor medicamentoase, a produselor igienico-cosmetice si a dispozitivelor medicale. Separat se vor

organiza spatii destinate depozitării substantelor farmaceutice, substantelor inflamabile si ambalajelor de uz farmaceutic:

- depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii si a umiditătii necesare conservării produselor farmaceutice;

- dotarea cu mobilier va cuprinde rafturi metalice sau din alt material usor lavabil si rezistent la foc, paleti, dacă este cazul, si dulapuri;

- depozitul va fi dotat cu frigidere pentru păstrarea produselor medicamentoase care impun conditii de păstrare speciale;

- depozitul va cuprinde spatii sau dulapuri destinate păstrării produselor toxice si stupefiante, amenajate conform legislatiei specifice;

f) grupul social - va cuprinde vestiar, spălător si toaletă;

g) biroul farmacistului-sef.

Încăperile farmaciei vor fi astfel amplasate încât să existe legături functionale între ele, iar cele destinate preparării retetelor magistrale si oficinale, cele destinate preparării apei distilate, precum si ale grupului social vor avea peretii acoperiti cu materiale lavabile, iar pardoselile vor fi acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum.

(2) În mediul rural farmacia va fi amplasată în clădiri adecvate, la parter, de preferintă lângă sau în clădirile destinate dispensarelor medicale. Dotarea farmaciei cu mobilier, aparatură si veselă va fi la fel cu cea a farmaciei din mediul urban, iar localul va cuprinde următoarele încăperi:

a) oficina;

b) receptura - laborator;

c) depozit;

d) grup sanitar.

B. Farmacia de circuit închis (de spital)

Art. 10. - Farmacia de circuit închis (de spital) este unitatea sanitară care asigură asistenta cu produse medicamentoase de uz uman a bolnavilor internati în unitătile sanitare aflate în structura Ministerului Sănătătii si Familiei, a altor ministere cu retea sanitară proprie si a altor institutii sau asociatii.

Art. 11. - Farmaciile de circuit închis sunt integrate în structura organizatorică a unitătilor sanitare în cadrul cărora functionează ca sectii ale acestora.

Art. 12. - Programul farmaciei este stabilit de conducerea spitalului împreună cu farmacistul-sef.

Art. 13. - Conducerea spitalului va stabili, după caz, cu acordul conducerii farmaciei, un serviciu de urgentă care să asigure asistenta cu medicamente a spitalului pe timpul în care farmacia este închisă.

Art. 14. - Personalul farmaciei este acelasi cu cel al farmaciei de circuit deschis, prevăzut la art. 4.

Art. 15. - Încadrarea cu personal a farmaciei se face în functie de numărul de paturi deservite, si anume:

- un farmacist la 110 paturi si un asistent la 40 de paturi în spitalele clinice;

- un farmacist la 175 de paturi si un asistent de farmacie la 60 de paturi pentru celelalte tipuri de spitale; si

- un farmacist la 280 de paturi pentru sanatorii.

Art. 16. - (1) Farmacistul-sef sau înlocuitorul acestuia va face parte din consiliul de administratie al unitătii sanitare în care functionează farmacia. El face parte din comisia de licitatie pentru achizitionarea de medicamente.

(2) Farmacistul-sef sau înlocuitorul acestuia este membru al comitetului pentru stabilirea necesarului de medicamente si materiale consumabile si va păstra în farmacie o copie de pe procesul-verbal întocmit la sedintele acestui comitet.

(3) Farmacistul-sef sau înlocuitorul acestuia va participa la raportul de gardă în vederea îmbunătătirii permanente a actului terapeutic.

(4) Farmacistul-sef sau înlocuitorul acestuia face parte din colectivul de farmacovigilentă.

Art. 17. - Farmacistul va urmări drumul parcurs de medicament până la administrarea acestuia bolnavului, precum si valabilitatea medicamentelor aflate pe sectii în dulapurile de urgentă.

Art. 18. - Localul farmaciei va fi amplasat în spatii adecvate, evitându-se situarea lui în vecinătatea sectiilor care pot contamina sau influenta negativ calitatea medicamentelor.

Art. 19. - Amplasarea farmaciei se va face astfel încât să existe o cale directă de acces pentru o bună aprovizionare cu medicamente.

Art. 20. - Farmacia va cuprinde următoarele încăperi:

a) o încăpere destinată primirii condicilor din sectii si păstrării condicilor de preparate. Camera este dotată cu rafturi sau cu mese pentru păstrarea condicilor. Distribuirea condicilor pe sectii de către personalul farmaciei se face în cutii închise, inscriptionate cu numele sectiei respective;

b) receptura este încăperea destinată preparării retetelor magistrale;

c) laboratorul este încăperea destinată preparării produselor oficinale - când spatiul o permite, aceste două încăperi pot functiona împreună;

d) depozitul cuprinde două sau mai multe încăperi destinate depozitării produselor medicamentoase:

- spatii sau zone destinate produselor returnate din sectii sau, după caz, retrase din consum;

- dulapuri destinate produselor toxice si stupefiantelor;

- spatii special amenajate pentru păstrarea substantelor inflamabile;

e) boxa distilator este destinată preparării si colectării apei distilate;

f) sectia de sterile este amenajată într-un spatiu separat si va functiona în conformitate cu Regulile de bună practică de fabricatie în vigoare;

g) spălătorul este încăperea destinată spălării veselei si ambalajelor de uz farmaceutic;

h) biroul farmacistului-sef;

i) grupul social este compus din: vestiar, dus, spălător si toaletă.

Art. 21. - Amenajarea si dotarea cu mobilier, veselă si aparatură de măsură a recepturii si a laboratorului sunt aceleasi cu cele ale farmaciei comunitare.

Art. 22. - Farmaciile de circuit închis si deschis detin si eliberează numai produse medicamentoase care au autorizatie de punere pe piată si pe care le achizitionează de la unităti farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 23. - Farmaciile vor detine literatura de specialitate care să asigure informarea personalului medico-farmaceutic în legătură cu orice aspect legat de actiunea si de administrarea medicamentului:

- Farmacopeea Română în vigoare;

- Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman în vigoare;

- legislatia farmaceutică.

Art. 24. - Farmaciile trebuie să detină următoarele documente:

a) documente care să ateste provenienta si calitatea produselor medicamentoase: facturi, note de transfer, buletine de analiză, certificate de calitate; facturile vor cuprinde în mod obligatoriu si denumirea, seria de fabricatie si buletinul de analiză ale produsului respectiv;

b) documente de evidentă a retetelor magistrale si a elaboratelor: caiet de copiere a retetelor si caiet de elaborate;

c) documente care să ateste receptia calitativă a substantelor farmaceutice si calitatea apei distilate: fise pentru reactii de identificare si controlul apei distilate conform Farmacopeei Române în vigoare;

d) documente care să ateste eliberarea medicamentelor psihotrope si a altor grupe terapeutice care se eliberează pe bază de prescriptie medicală care se retine în farmacie: caiet de barbiturice, retete retinute.

Art. 25. - Documentele se vor arhiva si se vor păstra în farmacie în spatii speciale si pe timpul prevăzut de legislatia în domeniu în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Depozitul farmaceutic

Definitie

 

Art. 26. - (1) Depozitul farmaceutic este unitatea sanitară care are ca obiect de activitate distributia angro a produselor medicamentoase, incluzând: procurarea, stocarea, supravegherea calitătii si difuzarea acestora.

(2) La nivelul depozitului farmaceutic pot fi stocate si distribuite, pe lângă produsele farmaceutice, ambalaje de uz farmaceutic, dispozitive medicale, produse igienico-cosmetice, suplimente alimentare, medicamente de uz veterinar si produse parafarmaceutice.

Tipuri de depozite

Art. 27. - Ministerul Sănătătii si Familiei eliberează autorizatie de functionare pentru următoarele tipuri de depozite:

- depozit de medicamente;

- depozit de substante farmaceutice;

- depozit de produse stomatologice;

- depozit de ambalaje de uz farmaceutic.

Art. 28. - Depozitul farmaceutic functionează în baza autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătătii si Familiei potrivit cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 29. - (1) Pot solicita autorizatie de functionare pentru depozitul farmaceutic farmacistii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 6 alin (1) si (2) din Normele privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice.

(2) La depozitul de produse stomatologice seful de deposit poate fi farmacist sau medic stomatolog.

Art. 30. - Depozitul farmaceutic distribuie numai acele produse medicamentoase care detin autorizatii de punere pe piată, eliberate de Agentia Natională a Medicamentului.

Amplasarea si organizarea spatiului

Art. 31. - (1) Depozitele farmaceutice vor fi amplasate în zone în a căror vecinătate nu există poluanti, astfel încât să se elimine riscul contaminării produselor farmaceutice.

(2) Clădirea în care functionează depozitul farmaceutic trebuie să fie asigurată pentru evacuarea produselor în situatii de necesitate (inundatii, incendii etc.).

(3) Depozitele vor fi amplasate în clădiri adecvate, la parter sau parter + etajul 1, dispunând de două căi de acces: una de primire si alta de expeditie a produselor.

Art. 32. - Depozitele de substante farmaceutice active, auxiliare si de de ambalaje primare farmaceutice trebuie să îndeplinească conditiile conforme cu Regulile de bună practică farmaceutică si de fabricatie.

Art. 33. - Depozitul farmaceutic va prezenta Ministerului Sănătătii si Familiei lista proprie cuprinzând produsele medicamentoase pe care le distribuie.

Art. 34. - Întreruperea de către detinătorul unei autorizatii de functionare pentru un depozit farmaceutic a distributiei unui produs din lista proprie aprobată potrivit art. 33 va fi comunicată Ministerului Sănătătii si Familiei cu 90 de zile înainte sau cel mai târziu la data livrării ultimului lot din produsul respectiv.

Art. 35. - Depozitul farmaceutic este organizat pe sectii sau diviziuni; este obligatorie delimitarea în spatiul de depozitare a zonelor de expeditie si de receptie, precum si a celei pentru eventualele rechemări sau returnări.

Art. 36. - Depozitul farmaceutic trebuie să aibă un spatiu special amenajat si dotat pentru depozitarea produselor farmaceutice din categoria toxicelor si stupefiantelor.

Art. 37. - Dotarea depozitului farmaceutic este următoarea:

- rafturi metalice si paleti;

- sistem de verificare si mentinere a temperaturii si umiditătii;

- sistem pentru asigurarea conditiilor optime de climatizare;

- sistem de protectie împotriva rozătoarelor si a insectelor;

- echipamente de măsurare pentru depozitele de substante farmaceutice;

- mijloace de transport care să asigure transportul la beneficiar în conditii care să nu pericliteze calitatea medicamentelor.

Art. 38. - Depozitele detin evidente scrise care cuprind:

a) data operatiunii efectuate;

b) numele produsului medicamentos, denumirea si tara de origine a producătorului;

c) modul de prezentare, forma farmaceutică, concentratia substantei active, mărimea ambalajului;

d) seria si data expirării;

e) certificatul de calitate si/sau buletinul de analiză, după caz;

f) cantitatea primită si distribuită;

g) denumirea si sediul furnizorului.

Documente

Art. 39. - Depozitul farmaceutic trebuie să detină următoarele documente:

- facturi de intrare a produselor farmaceutice;

- facturi de expeditie a produselor farmaceutice;

- lista proprie cuprinzând medicamentele distribuite;

- lista cuprinzând furnizorii de medicamente;

- lista cuprinzând beneficiarii;

- documente financiare;

- documente privind calitatea produselor.

Art. 40. - Depozitele farmaceutice au obligatia de a întocmi proceduri scrise referitoare la: receptia, pregătirea comenzilor, distrugerea medicamentelor expirate, curătarea spatiilor si a echipamentelor, expeditia, rechemări, returnări, reclamatii.

Art. 41. - Personalul depozitului farmaceutic este compus din următoarele categorii: farmacisti primari, farmacisti specialisti, farmacisti rezidenti, asistenti de farmacie, asistenti de

farmacie principali; sub îndrumarea farmacistilor îsi pot desfăsura stagiul de practică farmacistii stagiari si studentii aflati în practică, precum si asistentii de farmacie aflati în stagiul de practică.

 

CAPITOLUL III

Drogheria

Definitie

 

Art. 42. - Drogheria este unitatea sanitară care asigură asistenta în ambulatoriu a populatiei cu produse medicamentoase care se eliberează fără prescriptie medicală, igienico-cosmetice si cu dispozitive medicale.

Programul drogheriei

Art. 43. - (1) Programul de functionare a drogheriei în zilele lucrătoare va fi stabilit de asistentul de farmacie-sef de drogherie, în functie de volumul activitătii si de încadrarea cu personal de specialitate.

(2) În zilele nelucrătoare si de sărbători legale programul drogheriei va fi stabilit de asistentul de farmacie-sef de drogherie de comun acord cu colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(3) Pe toată perioada de functionare a drogheriei activitatea se va desfăsura în prezenta asistentului de farmacie.

Personalul drogheriei

Art. 44. - (1) În drogherie îsi desfăsoară activitatea, pe baza autorizatiei de liberă practică, personalul de specialitate compus din:

- asistenti de farmacie;

- asistenti de farmacie principali.

(2) Drogheria va fi condusă de asistentul de farmacie-sef care va desemna, pe perioada absentei sale din unitate un înlocuitor al său, cu aceeasi calificare. În lipsa înlocuitorului cu aceeasi calificare unitatea se închide.

(3) Sub îndrumarea asistentului de farmacie îsi pot desfăsura activitatea în drogherie asistenti de farmacie în stagiu de practică.

(4) În afara personalului de specialitate în drogherie pot lucra: contabili, programatori, casieri si îngrijitori.

Art. 45. - (1) Încadrarea cu asistenti de farmacie se face astfel încât să se asigure functionarea corespunzătoare a drogheriei pe perioada programului declarat si corelat cu volumul de activitate.

(2) Personalul de specialitate va fi angajat pe bază de contract de muncă, înregistrat la camera de muncă, sau de alte forme de angajare prevăzute de lege.

(3) Activitatea personalului angajat în drogherie se va desfăsura conform fisei postului, întocmită potrivit pregătirii profesionale de către asistentul de farmacie-sef si semnată de fiecare angajat.

Art. 46. - (1) Atributiile asistentului de farmacie sunt:

a) asigură aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor medicamentoase care se eliberează fără prescriptie medicală, a produselor igienico-cosmetice si a dispozitivelor medicale;

b) efectuează receptia cantitativă si calitativă a produselor medicamentoase de uz uman la primirea lor în drogherie;

c) participă la activitatea de farmacovigilentă;

d) trebuie să cunoască legislatia sanitară si pe cea farmaceutică în vigoare, să participe la programe de instruire profesională continuă;

e) supraveghează activitatea asistentilor de farmacie aflati n stagiul de practică;

f) în întreaga sa activitate respectă principiile eticii si deontologiei profesionale;

g) asistentul de farmacie-sef sau loctiitorul acestuia răspunde de activitatea drogheriei si reprezintă drogheria în cazul oricărui control al autoritătilor competente, neputând fi substituit de o persoană de altă profesie.

Localul drogheriei

Art. 47. - (1) Localul drogheriei trebuie să fie amplasat pe străzi accesibile, la parterul clădirilor.

(2) În clădirile în care se află si locuinta asistentului de farmacie drogheria va fi complet separată de aceasta.

(3) Este interzisă amplasarea drogheriei în barăci de lemn, aluminiu, în garaje si în apartamente cu destinatie de locuintă.

(4) Localul drogheriei va avea o suprafată utilă de minimum 30 m2, excluzând din această suprafată holurile, grupul social si biroul asistentului de farmacie-sef.

(5) Localul drogheriei va avea următoarele încăperi:

a) oficina, cu suprafată de minimum 16 m 2 , este dotată cu mobilier format din masa de oficină, dulapuri si rafturi;

b) depozitul, dotat cu rafturi si dulapuri în care se vor asigura conditii de temperatură si umiditate corespunzătoare conservării medicamentelor. Depozitul va fi dotat cu frigider;

c) grupul social care va cuprinde: vestiar, spălător si toaletă;

d) biroul asistentului de farmacie-sef.

Art. 48. - Drogheria poate detine si elibera numai produse medicamentoase care au autorizatie de punere pe piată si care sunt procurate de la unităti farmaceutice de distributie autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 49. - Drogheriile vor detine literatura de specialitate care să asigure informarea personalului farmaceutic în legătură cu orice aspect legat de actiunea si de administrarea

medicamentului:

- Nomenclatorul de produse farmaceutice în vigoare;

- Farmacopeea Română în vigoare;

- legislatia farmaceutică.

Art. 50. - (1) Drogheriile trebuie să detină următoarele documente:

a) documente care să atesteze provenienta si calitatea produselor medicamentoase: facturi, note de transfer, buletine de analiză;

b) lista cuprinzând furnizorii;

c) documente care să ateste efectuarea receptiei calitative a produselor medicamentoase.

(2) Documentele se vor arhiva si se vor păstra în spatii speciale în perioada prevăzută de lege.

 

CAPITOLUL IV

Unitatea de productie

 

Art. 51. - Unitatea de productie functionează în baza autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 52. - Unitatea de productie trebuie să fie amplasată într-o zonă nepoluată, de preferintă în afara localitătilor, dar cu căi de acces pentru aprovizionare-desfacere.

Art. 53. - Planul constructiei trebuie să fie în concordantă cu specificul activitătii de productie care se desfăsoară, iar materialele utilizate în constructie si/sau pentru finisări, ameajări trebuie să asigure conditiile impuse de Regulile de bună practică de fabricatie.

Art. 54. - Unitătile de productie pentru fabricarea produselor medicamentoase trebuie să dispună de următoarele utilităti: sursă de apă potabilă, energie electrică, sistem de canalizare, de epurare a reziduurilor provenite din fabricatie si, după caz, instalatii de climatizare cu clase de climă, sisteme de exhaustare, generatoare de aer comprimat, de gaze inerte, de abur etc.

Art. 55. - (1) Unitătile de productie pentru fabricarea ambalajelor de uz farmaceutic trebuie să dispună de următoarele utilităti: sursă de apă potabilă, sistem de canalizare, sursă de energie electrică, sistem de ventilatie, precum si alte utilităti si echipamente specifice tehnologiei folosite la fabricarea ambalajelor.

(2) În fabricarea ambalajelor de uz farmaceutic se vor asigura un flux de productie si unul de personal.

Art. 56. - În fabricarea produselor medicamentoase de uz uman se vor asigura fluxuri de fabricatie si de personal în concordantă cu forma farmaceutică si cu clasa de produse medicamentoase fabricate; pentru următoarele clase de produse: antibiotice, citostatice, hormoni, substante puternic active, radiofarmaceutice se impun fluxuri de fabricatie separate.

Art. 57. - Pentru produsele medicamentoase cu risc terapeutic crescut (parenterale, colire) sunt obligatorii conditiile de clasă si de climă prevăzute de Regulile de bună practică de fabricatie.

Art. 58. - (1) Organigrama unitătii de productie a produselor medicamentoase de uz uman si a ambalajelor de uz farmaceutic (prezentată în proiect), la solicitarea autorizării, se va întocmi în conformitate cu specificul si volumul activitătii.

(2) Persoanele responsabile cu activitatea de fabricatie, control si distributie trebuie să facă dovada competentei necesare pentru ocuparea posturilor respective si să fie angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată si cu normă întreagă.

Art. 59. - Unitatea de productie trebuie să dispună de echipamentele si de aparatura necesare pentru fabricarea produselor medicamentoase de uz uman si a ambalajelor de uz farmaceutic pentru care solicită autorizatia de functionare (montate, în curs de montare sau în probe tehnologice) si va

face dovada functionării acestora la parametrii pentru care au fost proiectate si executate.

Art. 60. - Unitatea de productie va functiona cu laborator propriu de control (interfazic si produs finit), care va dispune de spatiu, dotare cu echipamente de lucru si aparatura necesare pentru controlul produselor medicamentoase proprii, autorizate de punere pe piată si va face dovada functionării acestora la parametrii pentru care au fost proiectate si executate.

Art. 61. - Unitatea de productie va desemna o persoană are va fi instruită si va fi responsabilă cu asigurarea calitătii.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE

DE REGLEMENTARE  ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată

de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

având în vedere Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de întelegere negociate de către Guvernul României cu Fondul Monetar International,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., cuprinse în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele intră în vigoare după 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001.

Art. 4. - Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

Nr.

crt.

 

 

 

Energia termică

Consumatori si revânzători racordati la iesirea din centrala electrică de termoficare sau din centrala termică

Consumatori si revânzători racordati la retelele de transport

 

Pretul pentru 1 Gcal/h putere termică maximă anuală contractată (lei/an)

Pretul pentru energie (lei/Gcal)

Pretul pentru 1 Gcal/h putere termică maximă anuală contractată (lei/an)

Pretul pentru

Energie  (lei/Gcal)

 

1.

Apă fierbinte pentru:

 

 

 

 

- populatie

-

408.828

468.720

 

- agenti economici 

-

408.537

486.302

 

2.

Abur, în functie de presiunea la iesirea din centrală, în ata:

 

 

 

 

2.1.

Presiuni până la 19 ata inclusiv:

durată mică

97.210.956

471.188

110.774.484

536.931

 

 

durată medie

291.632.856

347.887

332.323.440

396.426

 

 

durată mare

479.358.004

313.098

546.241.268

356.783

2.2.

Presiuni peste 19 ata:

 

 

 

 

 

2.2.1.

- din prizele turbinelor

durată mică

98.678.952

525.358

110.950.716

590.691

 

 

durată medie

296.036.844

400.194

332.852.136

449.962

 

 

durată mare

511.987.935

360.175

575.659.013

404.966

2.2.2.

- din cazane

durată mică

110.460.552

653.147

121.440.552

718.071

 

 

durată medie

331.381.668

513.040

364.321.668

564.037

 

 

durată mare

608.226.141

461.736

668.685.033

507.633

3.

Apă demineralizată (condens nereturnat)

41.300 lei/m3

 

 

 

4.

Apă dedurizată (apă nereturnată)

19.800 lei/m 3

 

 

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii

pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici

din cadrul sectorului energetic

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi, cuprinse în anexele nr. 1.1.1-6.1.4 la prezentul ordin.

(2) Durata de aplicabilitate a tarifelor este indicată în anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vânzare cu amănuntul si includ taxa pe valoarea adăugată. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 3. - Se aprobă tarifele pentru activitătile de transport si distributie a energiei electrice cuprinse în anexele nr. 1.2.a)-6.2.a) si nr. 1.2.b)-6.2.b) care fac parte din prezentul ordin.

Art. 4. - Orele de vârf de sarcină ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin; la aplicarea tarifelor A si B se vor lua în considerare numai orele de vârf de seară extinse si pentru zilele de sâmbătă si duminică.

Art. 5. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

1. Pentru toate tipurile de consumatori:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;

b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;

c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.

2. Pentru consumatorii tip agent economic (suplimentar fată de prevederile paragrafului anterior):

a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

b) de la tarif binom de tip C la tarif binom de tip A sau A33;

c) de la tarif binom de tip A la tarif binom de tip A33.

Art. 6. - Pentru consumatorii captivi, industriali si similari, care aleg tariful A si care detin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim si două

cadrane, taxa de putere se aplică numai la puterea consumată la orele de vârf de seară.

Art. 7. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare în functie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 8. - Tariful A33 pentru nivelul de înaltă tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.

Art. 9. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 10. - Aplicarea tarifelor cu preplată la consumatorii casnici se va face treptat, în functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul sucursalelor de distributie ale Societătii Comerciale “Electrica” - S.A.

Art. 11. - Pentru tariful E1 si tarifele optionale pentru consumatorii casnici cu plată postconsum sau cu plată anticipată, de tip monom diferentiat pe două si, respective pe trei zone orare, intervalele orare sunt definite în anexa nr. 7.

Art. 12. - La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.

Art. 13. - În cazul tarifelor de tip binom, dacă puterea măsurată depăseste cu mai mult de 15% puterea contractată, diferenta dintre puterea măsurată si puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul în care a intervenit depăsirea.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 6 iulie 2001.

Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare după 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2001.

Nr. 23.

 

ANEXA Nr. 1.1.1

 

TARIFUL BINOM

diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33

(Valabil după 5 zile de la data publicării până la data de 31 octombrie 2001)

 

Nr.

crt.

Niveluri
de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durata de utilizare mică

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere

Pentru energie

Pentru putere

Pentru energie

Pentru putere

Pentru energie

Oe de vârf

Restul orelor

Ore de vârf

Ore normale

Ore de gol

Ore de vârf

Restul orelor

Ore de vârf

Ore normale

Ore de gol

Ore de vârf

Restul orelor

Ore de vârf

Ore normale

Ore de gol

1.

Înaltă tensiune (220 kV)

470.784

204.684

1.812

903

711

1.176.936

511.716

1.431

 713

561

2.483.028

1.079.580

1.156

576

453

2.

 Înaltă tensiune(110 kV)

553.596

240.696

1.978

985

776

1.384.020

601.740

1.517

756

595

2.706.180

1.176.600

1.239

617

486

3.

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

567.288

246.648

2.186

1.089

857

1.418.196

616.608

1.619

806

635

2.443.368

1.062.336

1.391

693

546

4.

Joasă tensiune (0,01-1 kV inclusiv)

670.536

291.540

2.956

1.472

1.159

1.676.340

728.856

2.042

1.017

801

2.536.848

1.102.980

1.840

916

722

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată.

 

 

ANEXA Nr. 1.1.2

 

TARIFELE A , B , C S I D

(Valabile după 5 zile de la data publicării până la data de 31 octombrie 2001)

 

 Nr.

crt.

Niveluri
de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energie electrică activă

Preturi pentru energia electrică reactivă livrată consumatorilor cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92 (lei/kvrah)

 

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif  binom simplu

D. Tarif binom simplu

 

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

 

Pentru energie (lei/kWh)

 

Ore de vârf de seară

Restul orelor

Ore de vârf de seară

Restul orelor

Ore de vârf de seară

Restul orelor

1.

Înaltă tensiune

(110 kV si peste)

1.913.400

824.736

 1.911

695

2.618

 994

1.444.992

 905

 1.209

121

 

2.

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

2.591.700

1.087.596

 1.966

 715

 2.895

1.102

 1.623.024

 971

 1.324

 132

3.

Joasă tensiune            (0,1-1 kV inclusiv)

4.430.376

1.905.972

 2.323

845

3.854

 1.432

2.073.396

1.239

1.728

 173

 

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată.

 

ANEXA Nr. 1.1.3

 

TARIFELE ZI – NOAPTE E1 SI E2

(Valabile după 5 zile de la data publicării până la data de 31 octombrie 2001)

 

Nr.

crt.

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele dde delimitare a instalatiilor

Tariful E1

Pentru consumul de energie electrică din orele de zi si noapte, inclusive din zilele de sâmbătă si duminică

(lei/KWh)

Tariful E2

Pentru consumul de energie electrică din orele de zi si din orele de noapte

(lei/KWh)

Ore de zi

6,00-22,00

Ore de noapte*)

22,00-6,00

Ore de zi

6,00-22,00

Ore de noapte*)

22,00-6,00

 1.

Înaltă tensiune (110 kV si peste)

1.582

764

1.273

748

 2.

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

1.668

842

1.414

835

 3.

Joasă tensiune (0,1-1 kV inclusiv)

2.183

1.107

1.857

1.088

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată.


*) Se aplică si consumului înregistrat în perioada vineri, ora 20,00 - luni, ora 6,00.

 

Continuarea în pagina a 2-a