MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 648      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 16 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

506. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

 

734. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

 

514. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

 

742. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

965. - Hotãrâre privind aprobarea Politicii industriale a României si a Planului de actiune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2001

privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control

sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea urmãtorul cuprins:

“c) motivele de fapt si de drept pe care se întemeiazã contestatia.”

2. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Contestatiile care au ca obiect sume al cãror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate.împotriva actelor întocmite de organele de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finantelor Publice, indiferent de sumã, se solutioneazã de organele specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.”

3. La articolul 10, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:

“(11) Decizia de suspendare poate fi atacatã la instanta de contencios administrativ competentã. Judecata se face în regim de urgentã, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. Solutia instantei este definitivã si irevocabilã.”

4. La articolul 11, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Decizia emisã ca urmare a solutionãrii contestatiei este definitivã în sistemul cãilor administrative de atac.”

5. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Deciziile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti*), precum si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competentã. Judecata se face în regim de urgentã, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.”

6. Dupã articolul 16 se introduce articolul 17 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 17. - Ministerul Finantelor Publice va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de solutionare a contestatiilor, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentã, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 506.


*) Potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 251/2001, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si-au schimbat denumirea în directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2001

privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 734.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999

privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 25 din 30 martie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 514.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 742.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Politicii industriale a României si a Planului de actiune

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. - Se aprobã Politica industrialã a României si Planul de actiune, elaborate de Ministerul Industriei si Resurselor, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 965.


*) Anexa este reprodusã în facsimil.

 

ANEXÃ

 

POLITICA INDUSTRIALÃ A ROMÂNIEI

 

1. Introducere

2. Pozitia actualã a industriei românesti

2.1. Mediul intern

2.2. Mediul extern

2.3. Evolutii comparative ale industriei românesti

2.4. Evolutii în industria prelucrãtoare în perioada 1990-1999

2.5. Puncte de plecare în relansarea activitãtii industriale

3. Obiectivul general si obiectivele derivate ale politicii industriale a României

3.1. Obiectivele dezvoltãrii economice a României pe termen mediu (2001-2004)

3.2. Obiectivul general al politicii industriale

3.3. Obiectivele derivate ale politicii industriale. Prioritãti pe termen scurt

4. Elemente de sustinere a dezvoltãrii industriei în perioada 2001-2004

4.1. Sustinerea dezvoltãrii unui mediu de afaceri viabil si deschis

4.2. Dezvoltarea pietei libere si concurentiale

4.3. Promovarea investitiilor intangibile

4.4. Dezvoltarea cooperãrii industriale

4.5. Sustinerea dezvoltãrii IMM

4.6. Modernizarea rolului autoritãtii publice

4.7. Promovarea coeziunii sociale

4.8. Initiative în restructurare si privatizare

4.8.1. Alte initiative de restructurare si privatizare

4.9. Dezvoltarea cadrului stimulativ pentru investitii

4.10. Dezvoltarea pietei interne de produse industriale

4.11. Asigurarea compatibilitãtii cu mediul înconjurãtor

4.12. Corelarea cu Programul de Dezvoltare Regionalã a României

5. Evolutii posibile în structura industriei prelucrãtoare

6. Sectorul energetic

6.1. Industria energiei electrice si termice

6.2. Extractia de titei si gaze naturale

6.3. Extractia de cãrbune

7. Evaluãri în abordarea

7.1. Industria metalurgicã

7.1.1. Industria siderurgica

7.1.2. Metalurgia neferoasã

7.2. Industria constructiilor de masini

7.2.1. Industria constructiilor metalice si produselor din metal

7.2.2. Industria de masini si echipamente

7.2.3. Industria mijloacelor de transport

7.3. Industria electrotehnicã si electronicã

7.3.1. Industria de echipamente electrice si optice

7.3.2. Tehnologia in 27

7.4. Industria chimicã si petrochimicã

7.4.1. Industria de prelucrare a titeiului

7.4.2. Industria chimicã, a fibrelor si firelor sintetice si artificiale

7.4.3. Industria prelucrãrii cauciucului si maselor plastice

7.5. Industria de textile-confectii si industria pielãriei-încãltãmintei

7.5.1. Sectorul textil

7.5.2. Sectorul pielãrie-încãltãminte

7.6. Industria lemnului

7.6.1. Industria de exploatare si prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobilã)

7.6.2. Industria mobilei si a altor produse din lemn

7.6.3. Industria de celulozã si hârtie 33

7.7. Industria materialelor de constructii, a sticlei si a ceramicii de uz gospodãresc

7.7.1. Industria materialelor de constructii

7.7.2. Industria sticlei si a ceramicii de uz gospodãresc

7.8. Industria de apãrare

7.9. Industria alimentarã

8. Implementarea prevederilor politicii industriale

 

PLAN DE ACTIUNE

PENTRU IMPLEMENTAREA

POLITICII INDUSTRIALE A ROMÂNIEI

 

Introducere

1. Sustinerea dezvoltãrii unui mediu de afaceri viabil, deschis si predictibil

1.1. Eliminarea barierelor administrative si birocratice

1.2. Asigurarea unui cadru legislativ stabil, simplu si coerent

1.3. Eliminarea barierelor la iesirea de pe piatã prin îmbunãtãtirea procedurilor de faliment

1.4. Îmbunãtãtirea sistemului contabil si de audit

1.5. Crearea de conditii favorabile activitãtilor industriale

1.6. Stimularea dezvoltãrii investitiilor

2. Dezvoltarea pietei libere si concurentiale

2.1. Prevenirea practicilor anticoncurentiale

2.2. Aplicarea regulilor privind acordarea sprijinului de stat stabilit prin Legea nr. 143/1999 (legea ajutorului de stat)

2.3. Clarificarea obiectivului si limitelor reglementãrii de cãtre stat a activitãtilor în diferite sectoare economice

2.4. Asigurarea competitiei libere în obtinerea de contracte privind achizitiile publice

3. Accelerarea restructurãrii si privatizãrii

3.1. Continuarea realizãrii prevederilor programului PSAL I cu Banca Mondialã

3.2. Accelerarea procesului de privatizare în industrie

3.3. Adâncirea restructurãrii societãtilor comerciale din industrie

4. Promovarea investitiilor intangibile

4.1. Utilizarea eficientã a resurselor umane si dezvoltarea instruirii vocationale

4.2. Stimularea initiativelor de C&D si inovare si a implementãrii acestora

4.3. Promovarea unei politici active de dezvoltare a infrastructurii calitãtii

4.4. Realizarea compatibilitãtii institutionale si legislative cu UE privind infrastructura calitãtii si evaluarea conformitãtii

4.5. Mediatizarea exemplelor de succes în promovarea investitiilor intangibile

4.6. Utilizarea eficientã a datelor prelucrate si gestionate de sistemele informationale nationale si internationale si diseminarea acestora cãtre operatorii economici

4.7. Întãrirea capacitãtii institutionale si administrative si cresterea eficientei aplicãrii legislatiei în domeniul dreptului de autor si a proprietãtii intelectuale si industriale

4.8. Sustinerea extinderii aplicãrii în activitatea industrialã a tehnologiei informatiei

5. Dezvoltarea cooperãrii industriale

5.1. Asigurarea unui cadru legislativ favorabil cooperãrii industriale

5.2. Dezvoltarea instrumentelor de cooperare industrialã

5.3. Facilitarea informãrii asupra posibilitãtilor de cooperare

5.4. Elaborarea de noi solutii de cooperare

5.5. Sprijinirea extinderii ofertei de servicii specializate de consultantã si de instruire în domeniul comertului exterior

5.6. Sprijinirea cunoasterii instrumentelor moderne de marketing

5.7. Stimularea dezvoltãrii cooperãrii tehnologice între industrie, centrele de cercetare si universitãti

prin mese rotunde si conferinte

5.8. Extinderea întelegerilor bilaterale cu alte tãri privind protectia investitiilor

5.9. Cresterea eficientei activitãtii compartimentelor comerciale ale ambasadelor în vederea extinderii comertului, vizând cu prioritate cooperarea industrialã

6. Sustinerea dezvoltãrii IMM 43

6.1. Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil si stimulativ pentru investitii în sectorul IMM

6.2. Satisfacerea unor nevoi specifice ale IMM pentru îmbunãtãtirea capacitãtii de participare pe piatã

6.3. Promovarea IMM în zonele defavorizate

6.4. Sprijinirea extinderii folosirii tehnologiei informatiei în activitatea industrialã a IMM si în serviciile suport pentru acestea si a transferului de tehnologie cãtre IMM

7. Corelarea cu Programul de dezvoltare regionalã a României

7.1. Reducerea discrepantelor între nivelurile de dezvoltare în interiorul regiunilor, între judete, orase si comune, conform Programului de dezvoltare regionalã a României

8. Promovarea coeziunii sociale

8.1. Atragerea partenerilor sociali si a altor factori implicati în activitatea industrialã în procesul de elaborare a politicilor si în participarea la decizie

8.2. Sustinerea întreprinderilor în realizarea cresterii coeziunii sociale

9. Dezvoltarea capacitãtii de protectie a mediului înconjurãtor

9.1. Întãrirea capacitãtii institutionale pentru protectia mediului înconjurãtor

9.2. Consolidarea cadrului legislativ

9.3. Prevenirea si reducerea poluãrii industriale

9.4. Distrugerea deseurilor nereciclabile

10. Modernizarea rolului autoritãtii publice centrale în domeniul industriei