MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  651     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 17 octombrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.880. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitãtii la microîntreprinderi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice

privind organizarea si conducerea contabilitãtii la microîntreprinderi

 

Ministrul finantelor publice,

în baza atributiilor prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de executare a Legii contabilitãtii nr. 82/1991, precum si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitãtii la microîntreprinderile care se încadreazã în criteriile prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, anexã la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitãtii la microîntreprinderi se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2002, cu exceptia microîntreprinderilor înfiintate dupã data publicãrii acestora, care aplicã de la înfiintare reglementãrile simplificate.

(2) Prevederile pct. II din norme se aplicã începând cu data de 1 septembrie 2001.

Art. 3. - Directia de reglementãri contabile va luamãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2001.

Nr. 1.880.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

privind organizarea si conducerea contabilitãtii la microîntreprinderi

 

Pentru organizarea si conducerea contabilitãtii la microîntreprinderile care se încadreazã în criteriile prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor si care vor aplica sistemul simplificat de impunere se emit urmãtoarele norme:

I. Organizarea si conducerea contabilitãtii

1. Contribuabilii care se încadreazã în conditiile prevãzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor utilizeazã modelul Planului de conturi simplificat pentru microîntreprinderi (anexa nr. 1) si, ca sistem simplificat de raportare, modelele de bilant si cont de profit si pierdere (anexele nr. 2 si 3).

2. Modelul Planului de conturi simplificat pentru microîntreprinderi respectã structura si regulile de functionare a conturilor prevãzute în Planul de conturi general aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993, cu urmãtoarele mentiuni:

a) în contul 129 “Repartizarea profitului” vor fi evidentiate repartizãrile din rezultatul exercitiului;

b) în contul 208 “Alte imobilizãri necorporale” vor fi evidentiate toate imobilizãrile necorporale;

c) în contul 263 “Alte titluri imobilizate” vor fi evidentiate toate imobilizãrile financiare;

d) în contul 301 “Materiale consumabile” vor fi evidentiate si stocurile de natura materiilor prime;

e) în contul 441 “Impozitul pe profit” va fi evidentiat impozitul determinat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001;

f) în contul 508 “Alte titluri de plasament si creante asimilate” vor fi evidentiate toate titlurile de plasament;

g) în contul 601 “Cheltuieli cu materialele consumabile” vor fi evidentiate si cheltuielile cu materiile prime;

h) în contul 658 “Alte cheltuieli de exploatare” vor fi evidentiate si cheltuielile cu lucrãrile si serviciile executate de terti;

i) în contul 668 “Alte cheltuieli financiare” vor fi evidentiate toate cheltuielile financiare;

j) în contul 691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit” va fi evidentiatã cheltuiala cu impozitul reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001;

k) în contul 768 “Alte venituri financiare” vor fi evidentiate toate veniturile financiare;

l) în contul 781 “Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” vor fi evidentiate toate veniturile din reluarea provizioanelor.

3. În cazul microîntreprinderilor plãtitoare de T.V.A., la înregistrarea acesteia se vor utiliza conturile corespunzãtoare prevãzute de reglementãrile legale în vigoare.

4. Orice operatiune patrimonialã se consemneazã într-un document justificativ care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate.

Documentele justificative sunt cele cuprinse în Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã si contabilã si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, în ordinele ministrului finantelor date în aplicarea acesteia si în Normele metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiarã si contabilã,

precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998.

5. Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale se efectueazã cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupã data de întocmire sau de intrare în unitate si sistematic, în conturi, cu ajutorul registrului-jurnal si al registrului cartea mare.

Microîntreprinderile plãtitoare de T.V.A. utilizeazã jurnale de vânzãri si cumpãrãri, precum si documente specifice plãtitorilor de T.V.A. (facturã fiscalã etc.).

6. Modelele registrului-jurnal, registrului-inventar si registrului cartea mare, prevãzute în Regulamentul de aplicare a Legii contabilitãtii nr. 82/1991, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993, împreunã cu documentele justificative, constituie documente obligatorii si pentru microîntreprinderi.

7. Microîntreprinderile întocmesc bilantul si contul de profit si pierdere anual, precum si cu ocazia lichidãrii, fuziunii sau încetãrii activitãtii, potrivit legii. Dupã caz, acestea pot fi însotite de raportul administratorilor.

8. Evaluarea si inventarierea elementelor patrimoniale se efectueazã în conformitate cu  prevederile Legii nr. 82/1991, republicatã, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993.

9. Utilizarea de cãtre microîntreprinderi si a altor conturi cuprinse în Planul de conturi general aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 si dezvoltarea conturilor utilizate în conturi sintetice de gradul II sau în analitice sunt la latitudinea acestora.

10. Raportãrile contabile anuale (bilantul si contul de profit si pierdere) se depun la organele în drept, la termenele prevãzute de lege.

11. Transpunerea din balanta de verificare la data de 31 decembrie 2001 a soldului conturilor din Planul general de conturi aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993, care nu se regãsesc în modelul de plan de conturi simplificat pentru microîntreprinderi, se va face potrivit anexei nr. 4 (prin analitice distincte).


Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantã din prezentele norme.

 

II. Determinarea bazei impozabile la microîntreprinderi

12. Veniturile trimestriale asupra cãrora se aplicã cota de 1,5% conform art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 sunt cele evidentiate în creditul conturilor din clasa a 7-a “Conturi de venituri”, cu exceptia celor înregistrate în conturile 711 ”Venituri din productia stocatã”, 722 “Venituri din productia de imobilizãri corporale” si 781 “Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”, deoarece acestea nu reprezintã venituri efective, ci au rolul de echilibrare a unor cheltuieli efectuate.

13. Contribuabilii care se încadreazã în prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 vor calcula si vor plãti impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie - 31 august 2001, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si vor

depune pânã la data de 25 octombrie 2001, pentru aceeasi perioadã, “Declaratia privind impozitul pe profit” - cod 14.13.01.04, aprobatã prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 165/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de platã a bugetul de stat datorate de persoanele juridice.

14. Contribuabilii care aplicã dupã data de 1 septembrie 2001 prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 au obligatia sã calculeze impozitul stabilit de aceastã ordonantã pentru veniturile obtinute în luna septembrie 2001 si sã înregistreze impozitul datorat aferent lunii septembrie la rd.19 din “Declaratia privind obligatiile de platã la bugetul de stat” - cod 14.13.01.01, aprobatã prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, care va fi depusã conform termenelor legale.

15. Aplicarea facilitãtilor fiscale prevãzute la art. 6 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 se va face prin raportarea ambelor reduceri la impozitul stabilit potrivit prevederilor acestei ordonante ca bazã unicã de calcul. Suma reducerilor nu poate depãsi impozitul datorat pe întregul an fiscal.

Data acordãrii facilitãtii prevãzute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 este data punerii în functiune a imobilizãrilor, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicatã, cu modificãrile ulterioare. Pentru investitiile care nu sunt finalizate în anul fiscal curent deducerea se acordã proportional cu valoarea lucrãrilor realizate efectiv, în baza unei situatii partiale de lucrãri.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

 

MODEL DE PLAN DE CONTURI SIMPLIFICAT

PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

 

101 Capital social
104 Prime legate de capital
105 Rezerve din reevaluare
106 Rezerve
107 Rezultatul reportat
121 Profit si pierdere
129 Repartizarea profitului
151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
162 Credite bancare pe termen lung si mediu
167 Alte împrumuturi si datorii asimilate
208 Alte imobilizări necorporale
211 Terenuri
212 Mijloace fixe
231 Imobilizări corporale în curs
263 Alte titluri imobilizate
280 Amortizări privind imobilizările necorporale
281 Amortizări privind imobilizările corporale
301 Materiale consumabile
345 Produse finite
371 Mărfuri
378 Diferente de pret la mărfuri
401 Furnizori
411 Clienti
421 Personal - remuneratii datorate
431 Asigurări sociale
437 Ajutor de somaj
441 Impozitul pe profit
444 Impozitul pe salarii
446 Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate
456 Decontări cu asociatii privind capitalul
457 Dividende de plată
461 Debitori diversi
462 Creditori diversi
471 Cheltuieli înregistrate în avans
472 Venituri înregistrate în avans
508 Alte titluri de plasament si creante asimilate
512 Conturi curente la bănci
519 Credite bancare pe termen scurt
531 Casa
532 Alte valori
601 Cheltuieli cu materialele consumabile
607 Cheltuieli privind mărfurile
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate
641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului
645 Cheltuieli privind asigurările si protectia socială
658 Alte cheltuieli de exploatare
668 Alte cheltuieli financiare
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările si provizioanele
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
701 Venituri din vânzarea produselor finite
704 Venituri din lucrări executate si servicii prestate
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
711 Venituri din productia stocată
722 Venituri din productia de imobilizări corporale
758 Alte venituri din exploatare
768 Alte venituri financiare
781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare


 

JUDETUL

FORMA DE PROPRIETATE __________

UNITATEA

ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire grupa CAEN)

___________________-

ADRESA loc. _____________, sector ____

str. ______________________, nr. ______

bl. __________, ap. _________, sc. ______

COD GRUPA CAEN __________________

TELEFONUL ___________ FAXUL____

NUMÃRUL DIN REGISTRUL COMERTULUI __________

CODUL FISCAL __________________

 

BILANT PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

încheiat la data de 31 decembrie ….

 

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Nr.
rd.

Sold la

Începutul anului

Sfârşitul anului

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 208280)

01

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+231281)

02

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 263)

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE  TOTAL(rd. 01+02+03)

04

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI(ct. 301+345+371378)

05

 

 

II. CREANTE

 

 

 

1. Creante comerciale (ct. 411)

06

 

 

2. Alte creante (ct. 431+437+441+444+446+456+461)

07

 

 

TOTAL: (rd. 06+07)

08

 

 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 508)

09

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 512+531+532)

10

 

 

ACTIVE CIRCULANTE  TOTAL (rd. 05+08+09+10)

11

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

12

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi datorate institutiilor de credit (ct. 162)

13

 

 

2. Datorii comerciale (ct. 401)

14

 

 

3. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 167+421+431+437+441+444+446+456+457+462+519)

15

 

 

TOTAL: (rd. 13 la 15)

16

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 11+121624)

17

 

 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+17)

18

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi datorate institutiilor de credit (ct. 162)

19

 

 

2. Datorii comerciale (ct. 401)

20

 

 

3. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale

(ct. 167+421+431+437+441+444+446+456+457+462)

21

 

 

TOTAL: (rd. 19 la 21)

22

 

 

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)

23

 

 

I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)

29

 

 

J. CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL (ct. 101)

25

 

 

din care vărsat

26

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

27

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

 

 

 

Sold C

28

 

 

Sold D

29

 

 

IV. REZERVE (ct. 106)30

 

 

 

V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 107)

 

 

 

Sold C

31

 

 

Sold D

32

 

 

VI. rezultatul exercitiului (ct. 121)

 

 

 

Sold C

33

 

 

Sold D

34

 

 

Repartizarea rezultatului (ct. 129)

35

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 25+27+2829+30+3132+333435)

36

 

 

 

ADMINISTRATOR,

(Numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

ÎNTOCMIT,

(Numele, prenumele, si semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

 

JUDETUL

FORMA DE PROPRIETATE __________

UNITATEA

ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire grupa CAEN) ___________________-

ADRESA loc. _____________, sector ____

str. ______________________, nr. ______

bl. __________, ap. _________, sc. ______

COD GRUPA CAEN __________________

TELEFONUL ___________ FAXUL____

NUMÃRUL DIN REGISTRUL COMERTULUI ___________

CODUL FISCAL __________________CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU MICROÎNTREPRINDERI
încheiat la data de 31 decembrie ...

 

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Nr.
rd.

Exercitiul financiar

precedent

încheiat

A

B

1

2

1. VENITURI DIN VÂNZĂRI SI PRESTATII (ct. 701+704+707+758)

01

 

 

2. Variatia stocurilor (ct. 711)

 

 

 

Sold C

02

 

 

Sold D

03

 

 

3. Productia imobilizată(ct. 722)

04

 

 

4. Venituri din provizioane (ct. 781)

05

 

 

5. VENITURI DIN EXPLOATARE  TOTAL(rd. 01+0203+04+05)

06

 

 

6. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (ct. 601+607+635+641+645+658+681)

07

 

 

7. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

08

 

 

Profit (rd. 06-07)

 

 

 

Pierdere (rd. 07-06)

 

 

 

8. VENITURI FINANCIARE (ct. 768)

09

 

 

9. CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 668)

10

 

 

10. REZULTATUL FINANCIAR

11

 

 

Profit (rd. 09-10)

 

 

 

Pierdere (rd. 10-09)

 

 

 

11. REZULTATUL CURENT (rd. 08+11)

12

 

 

12. IMPOZITUL PE VENIT (ct. 691)

13

 

 

13. REZULTATUL EXERCITIULUI (rd. 1213)

14

 

 

 

ADMINISTRATOR,

(Numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

ÎNTOCMIT,

(Numele, prenumele, si semnătura)


ANEXA Nr. 4

 

TRANSPUNEREA
soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2001
în planul de conturi simplificat pentru microîntreprinderi

 

CONTURI VECHI

CONTURI NOI

Simbol cont

Denumire cont

Simbol cont

Denumire cont

 101

Capital social 

101

Capital social

 104

Prime legate de capital 

104

Prime legate de capital

 105

Rezerve din reevaluare 

105

Rezerve din reevaluare

 106

Rezerve 

106

Rezerve

 107

 Rezultatul reportat 

107

Rezultatul reportat

 112

 Fondul de participare la profit 

421

Personal  remuneratii datorate

 118

Alte fonduri

106

Rezerve

 121

Profit si pierdere 

121

Profit si pierdere

 129

Repartizarea profitului 

129

Repartizarea profitului

 131

Subventii pentru investitii

462

Creditori diversi

 141

 Provizioane reglementate

151

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 151

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

151

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 161

Împrumuturi de obligatiuni

162

Credite bancare pe termen lung

 162

Credite bancare pe termen lung 

162

Credite bancare pe termen lung

 166

Datorii legate de participatii

167

Alte împrumuturi si datorii asimilate

 167

Alte împrumuturi si datorii asimilate

167

Alte împrumuturi si datorii asimilate

 168

Dobânzi aferente împrumuturilor si datorii asimilate

167

Alte împrumuturi si datoriilor asimilate 

 169

Prime privind rambursarea obligatiunilor

167

Alte împrumuturi si datorii assimilate (debit)

 201

Cheltuieli de constituire 

208

Alte imobilizări necorporale

 203

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

208

Alte imobilizări necorporale

 205

Concesiuni, brevete si alte drepturi si  valori similare  

208

Alte imobilizări necorporale

 207

Fond comercial 

208

Alte imobilizări necorporale

 208

Alte imobilizări necorporale 

208

Alte imobilizări necorporale

 211

Terenuri 

211

Terenuri

 212

Mijloace fixe 

212

Mijloace fixe

 230

Imobilizări necorporale în curs 

208

Alte imobilizări necorporale

 231

Imobilizări corporale în curs 

231

Imobilizări corporale în curs

 261

Titluri de participare 

263

Alte titluri imobilizate

 262

Titluri imobilizate ale activitătii de portofoliu

263

Alte titluri imobilizate

 263

Alte titluri imobilizate

263

Alte titluri imobilizate

 267

Creante imobilizate 

263

Alte titluri imobilizate

 269

Vărsăminte de efectuat pentru   imobilizări financiare  

263

Alte titluri imobilizate (credit)

 280

Amortizări privind imobilizările necorporale

280

Amortizări privind imobilizările necorporale

 281

Amortizări privind imobilizările  corporale 

281

Amortizări privind imobilizările corporale

 290

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 

280

Amortizări privind imobilizările necorporale

291

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale 

281

Amortizări privind imobilizările corporale

293

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs 

231

Imobilizări corporale în curs (credit) 

296

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare

263

Alte titluri imobilizate (credit)

300

Materii prime 

301

Materiale consumabile                         

301

Materiale consumabile 

301

Materiale consumabile                         

308

Diferente de pret la materii prime si materiale

301

Materiale consumabile                                     

321

Obiecte de inventar 

301

 Materiale consumabile                                    

322

Uzura obiectelor de inventar 

301

Materiale consumabile (credit)                        

323

Baracamente si amenajări provizorii 

301

Materiale consumabile                         

328

Diferente de pret la obiecte de inventar  

301

Materiale consumabile

331

Produse în curs de executie

345

Produse finite   

332

Lucrări si servicii în curs de executie

345

Produse finite

341

Semifabricate

345

Produse finite

345

Produse finite

345

Produse finite

346

Produse reziduale 

345

Produse finite                           

348

Diferente de pret la produse

345

Produse finite   

351

Materii si materiale aflate la terti 

301

Materiale consumabile                         

352

 Obiecte de inventar la terti 

301

Materiale consumabile                         

354

Produse aflate la terti 

345

Produse finite

356

Animale aflate la terti 

301

Materiale consumabile                         

357

Mărfuri în custodie sau consignatie 

371

Mărfuri  aflate la terti                            

358

Ambalaje aflate la terti

371

Mărfuri                                    

361

Animale si păsări 

301

Materiale consumabile                         

368

Diferente de pret la animale si păsări 

301

Materiale consumabile                         

371

Mărfuri 

371

Mărfuri                                    

378

Diferente de pret la mărfuri

378

Diferente de pret la mărfuri                               

381

Ambalaje

371

Mărfuri

388

Diferente de pret la ambalaje

378

Diferente de pret la mărfuri                               

390

Provizioane pentru deprecierea materiilor prime

301

Materiale consumabile (credit)

391

Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile    

301

Materiale consumabile (credit)

392

Provizioane pentru deprecierea  obiectelor de inventar  

301

Materiale consumabile (credit)

393

Provizioane pentru deprecierea productiei în curs de executie

345

Produse finite (credit)

394

Provizioane pentru deprecierea  produselor

345

Produse finite (credit)                           

395

Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti 

301

Materiale consumabile (credit)

396

Provizioane pentru deprecierea animalelor (credit)

301

Materiale consumabile

397

Provizioane pentru deprecierea mărfurilor 

371

Mărfuri (credit)                        

398

Provizioane pentru deprecierea ambalajelor 

371

Mărfuri (credit)                                    

401

Furnizori 

401

Furnizori                                  

403

Efecte de plătit

401

Furnizori

404

Furnizori de imobilizări

401

Furnizori                                  

405

Efecte de plătit pentru imobilizări 

401

Furnizori                                  

408

Furnizori  facturi nesosite 

401

Furnizori                                  

409

Furnizori  debitori 

461

Debitori                                   

411

Clienti 

411

Clienti                          

413

Efecte de primit

411

Clienti                          

416

Clienti incerti 

411

Clienti                          

418

Clienti  facturi de întocmit

411

Clienti                          

419

Clienti  creditori

462

Creditori diversi           

421

Personal  remuneratii datorate

421

Personal  remuneratii datorat    

423

Personal  ajutoare materiale datorate

421

Personal  remuneratii datorat    

424

Participarea personalului la profit 

421

Personal  remuneratii datorate

425

Avansuri acordate personalului

421

Personal  remuneratii datorate (debit)

426

Drepturi de personal neridicate

421

Personal  remuneratii datorate

427

 Retineri din remuneratii datorate tertilor

421

Personal  remuneratii datorate

428

Alte datorii si creante în legătură cu personalul

421

Personal  remuneratii datorate

431

Asigurări sociale

431

Asigurări sociale

437

Ajutor de somaj

437

Ajutor de somaj           

438

Alte datorii si creante sociale 

431

Asigurări sociale                      

441

Impozitul pe profit

441

Impozitul pe profit                    

444

Impozitul pe salarii 

444

Impozitul pe salarii       

445

Subventii                     

461

Debitori diversi            

446

Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

446

Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate          

447

Fonduri speciale  taxe si vărsăminte asimilate

446

Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

448

Alte datorii si creante privind bugetul statului

446

Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

451

Decontări în cadrul grupului 

456

Decontări cu asociatii privind capitalul

455

 Asociati  conturi curente 

456

Decontări cu asociatii privind capitalul                                   

456

Decontări cu asociatii privind  capitalul

456

Decontări cu asociatii privind capitalul                       

457

Dividende de plată 

457

Dividende de plată                   

458

Decontări din operatii în participatie                   

461/462

Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz          

461

Debitori diversi 

461

Debitori diversi            

462

Creditori diversi 

462

Creditori diversi

471

Cheltuieli înregistrate în avans 

471

Cheltuieli înregistrate în avans

472

Venituri înregistrate în avans

472

Venituri înregistrate în avans     

473

Decontări din operatii în curs de clarificare

461/462

Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz

476

Diferente de conversie  activ

668

Alte cheltuieli financiare

477

Diferente de conversie  pasiv

768

Alte venituri financiare

481

Decontări între unitate si subunităti 

461/462

Debitori diversi/Creditori diversi, după caz          

482

Decontări între subunităti 

461/462

Debitori diversi/ Creditori diversi, după caz

491

Provizioane pentru deprecierea creantelor 

411

Clienti (credit) clienti                            

495

Provizioane pentru deprecierea creantelor grupului, unitătii si cu asociatii

456

Decontări cu asociatii privind decontări în cadrul  capitalul (credit)

496

Provizioane pentru deprecierea creantelor 

461

Debitori diversi (credit) debitori diversi

502

Actiuni proprii

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate                      

503

Actiuni

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate                      

505

Obligatiuni emise si răscumpărate

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate

506

Obligatiuni                               

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate

509

Vărsăminte de efectuat pentru titluri de plasament

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate (credit)

511

Valori de încasat

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate                      

512

Conturi curente la bănci 

512

Conturi curente la bănci           

518

Dobânzi 

461/42

Debitori diversi/Creditori diversi, după caz

519

Credite bancare pe termen scurt 

519

Credite bancare pe termen scurt

531

Casa

531

Casa

532

Alte valori

532

Alte valori                                

541

Acreditive 

512

Conturi curente la bănci

542

Avansuri de trezorerie

461

Debitori diversi

581

Viramente interne

512/531

Conturi curente la bănci/Casa, după caz          

590

Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament

508

Alte titluri de plasament si creante asimilate (credit)          

600

Cheltuieli cu materiile prime 

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

601

Cheltuieli cu materialele consumabile 

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

Cheltuieli privind obiectele de inventar

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

603

Cheltuieli privind baracamentele si amenajările provizorii 

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

605

Cheltuieli privind energia si apa

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

606

Cheltuieli cu animalele si păsările 

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

607

Cheltuieli privind mărfurile 

607

Cheltuieli privind mărfurile

608

Cheltuieli privind ambalajele 

607

Cheltuieli privind mărfurile

611

Cheltuieli de întretinere si reparatii 

658

Alte cheltuieli de exploatare

612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

658

Alte cheltuieli de exploatare si chiriile

613

Cheltuieli cu primele de asigurare 

658

Alte cheltuieli de exploatare

614

Cheltuieli cu studiile si cercetările

658

Alte cheltuieli de exploatare

621

Cheltuieli cu colaboratorii

658

Alte cheltuieli de exploatare

622

Cheltuieli privind comisioanele onorariile

658

Alte cheltuieli de exploatare

623

Cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate  

658

Alte cheltuieli de exploatare

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 

658

Alte cheltuieli de exploatare

625

Cheltuieli cu deplasări, detasări si transferări  

658

Alte cheltuieli de exploatare 

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii  

658

Alte cheltuieli de exploatare

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate  

658

Alte cheltuieli de exploatare

628

Alte cheltuieli cu serviciile executat  de terti  

658

Alte cheltuieli de exploatare

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate 

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

641

Cheltuieli cu remuneratiile personalului

641

Cheltuieli cu remuneratiile personalului

645

Cheltuieli privind asigurările si protectia socială 

645

Cheltuieli privind asigurările si protectia socială

654

Pierderi din creante 

658

Alte cheltuieli de exploatare

658

Alte cheltuieli de exploatare 

658

Alte cheltuieli de exploatare

663

Pierderi din creante legate de participatii

668

Alte cheltuieli financiare

664  

Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

668

Alte cheltuieli financiare

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar 

668

Alte cheltuieli financiare

666

Cheltuieli privind dobânzile 

668

Alte cheltuieli financiare

667

Cheltuieli privind sconturile acordate 

668

Alte cheltuieli financiare

668

Alte cheltuieli financiare 

668

Alte cheltuieli financiare

671

Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune

658

Alte cheltuieli de exploatare

672

Cheltuieli privind operatiile de capital

658

Alte cheltuieli de exploatare

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizările si provizioanele 

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizările si provizioanele

686

Cheltuieli financiare privind amortizările si provizioanele

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizările si provizioanele

687

Cheltuieli exceptionale privind amortizările si provizioanele 

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizările si provizioanele

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit 

691

Cheltuieli cu impozitul profit

701

Venituri din vânzarea produselor finite

701

Venituri din vânzarea produselor finite

702

Venituri din vânzarea semifabricatelor

701

Venituri din vânzarea produselor finite

703

Venituri din vânzarea produselor reziduale 

701

Venituri din vânzarea produselor finite

704

Venituri din lucrări executate si servicii prestate 

704

Venituri din lucrări executate si servicii prestate

705

Venituri din studii si cercetări

701

Venituri din vânzarea produselor finite

706

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

704

Venituri din lucrări executate si servicii prestate

707

Venituri din vânzarea mărfurilor

707

Venituri din vânzarea mărfurilor

708

Venituri din activităti diverse

704

Venituri din lucrări executate si servicii prestate

711

Venituri din productia stocată

711

Venituri din productia stocată

721

Venituri din productia de imobilizări necorporale  

758

Alte venituri din exploatare

722

Venituri din productia de imobilizări corporale

722

Venituri din productia de imobilizări corporale

741

Venituri din subventii de exploatare

758

Alte venituri din exploatare

754

Venituri din creante reactivate 

758

Alte venituri din exploatare

758

Alte venituri din exploatare 

758

Alte venituri din exploatare

761

Venituri din participatii 

768

Alte venituri financiare

762

Venituri din imobilizări financiare 

768

Alte venituri financiare

763

Venituri din creante imobilizate 

768

Alte venituri financiare

764

Venituri din titluri de plasament

768

Alte venituri financiare

765

Venituri din diferente de curs valutar 

768

Alte venituri financiare

766

Venituri din dobânzi

768

Alte venituri financiare

767

Venituri din sconturi obtinute

768

Alte venituri financiare

768

Alte venituri financiare

768

Alte venituri financiare

771

Venituri exceptionale din operatii de gestiune 

758

Alte venituri din exploatare

772

Venituri din operatii de capital

758

Alte venituri din exploatare

781

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 

781

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

786

Venituri financiare din provizioane 

781

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

787

Venituri exceptionale din provizioane

781

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare