MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 663       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 23 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

513. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal

si/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat în mod ilegal si/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective

 

741. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia

persoanelor care au intrat si/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000

 

544. - Lege privind liberul acces la informatiile de interes public

 

775. - Decret pentru promulgarea Legii privind liberul acces la informatiile de interes public

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

127. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 119/2001 privind unele mãsuri pentru privatiza-

rea Societãtii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia

privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal si/sau stau în mod ilegal

pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal si/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 513.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat în mod ilegal si/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare pãrti contractante,

dorind sã faciliteze, în spiritul unei bune cooperãri si pe bazã de reciprocitate, readmisia persoanelor care au intrat în mod ilegal si/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective,

au convenit urmãtoarele:

 

I. READMISIA CETÃTENILOR STATELOR PÃRTILOR CONTRACTANTE

 

Articolul 1

 

1. Fiecare parte contractantã, la cererea celeilalte pãrti contractante si fãrã alte formalitãti speciale, va readmite pe teritoriul statului sãu orice persoanã care a intrat în mod ilegal si/sau stã în mod ilegal pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitante, dacã s-a stabilit sau s-a prezumat în mod justificat cã o astfel de persoanã are cetãtenia statului pãrtii contractante solicitate.

2. Cetãtenia poate fi stabilitã pe baza unui certificat de cetãtenie valabil, a unui pasaport sau act de identitate.

3. Cetãtenia poate fi prezumatã în mod justificat pe baza actelor enumerate la paragraful 2, chiar dacã acestea au expirat, si pe baza altor date si acte (permis de conducere, legitimatie de student, livret militar etc.). În cazul unei cetãtenii prezumate în mod justificat aceasta va fi stabilitã în colaborare cu misiunea diplomaticã cea mai apropiatã sau cu biroul consular al statului pãrtii contractante solicitate.

4. Partea contractantã solicitantã, în aceleasi conditii, va readmite o persoanã dacã s-a stabilit prin verificãri detaliate cã acea persoanã nu are cetãtenia statului pãrtii contractante solicitate.

II. READMISIA CETÃTENILOR DIN STATELE TERTE SI A APATRIZILOR

 

Articolul 2

 

1. Fiecare parte contractantã va readmite pe teritoriul statului ei, la cererea celeilalte pãrti contractante si fãrã alte formalitãti speciale, un cetãtean dintr-un stat tert sau un apatrid care a intrat în mod ilegal si/sau stã în mod ilegal pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitante, dacã s-a stabilit cã o astfel de persoanã a intrat pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitate.

2. Fiecare parte contractantã, la cererea celeilalte pãrti contractante si fãrã alte formalitãti speciale, va readmite un cetãtean dintr-un stat tert sau un apatrid care a intrat în mod ilegal si/sau stã în mod ilegal pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitante, dacã aceastã persoanã are vizã valabilã, cu exceptia vizei de tranzit neutilizate, sau un permis de rezidentã valabil, astfel cum este acesta definit de legislatia nationalã si emis de partea contractantã solicitatã.

 

Articolul 3

 

Obligatia de readmisie stipulatã la art. 2 nu se va aplica în cazul:

a) cetãtenilor unor state terte care au granita statului comunã cu statul pãrtii contractante solicitante;

b) cetãtenilor statelor terte sau apatrizilor care au obtinut, dupã ce au plecat de pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitate sau dupã ce au intrat pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitante, o vizã sau un permis de rezidentã de la acesta din urmã;

c) cetãtenilor statelor terte sau apatrizilor care au locuit pe teritoriul statului pãrtii contractante solicitante în ultimele 3 luni;

d) cetãtenilor statelor terte sau apatrizilor care au fost recunoscuti de cãtre partea contractantã solicitantã ca având fie statutul de refugiat în baza prevederilor Conventiei de la Geneva cu privire la Statutul refugiatilor din 28 iulie 1951 si ale Protocolului de la New York cu privire la Statutul refugiatilor din 31 ianuarie 1967, fie statutul de apatrizi în baza Conventiei de la New York cu privire la Statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954;

e) cetãtenilor statelor terte sau apatrizilor care au solicitat azil, în asteptarea deciziilor finale ale autoritãtilor competente;

f) cetãtenilor statelor terte sau apatrizilor care au fost returnati de partea contractantã solicitatã statului lor de origine sau în oricare stat tert.

 

Articolul 4

 

Partea contractantã solicitantã este de acord sã primeascã înapoi pe teritoriul statului sãu cetãteni din state terte sau apatrizi pentru care s-a stabilit, dupã o verificare adecvatã de cãtre partea contractantã solicitatã, faptul cã nu au intrat sub incidenta prevederilor art. 2 si 3 din prezentul acord în momentul plecãrii lor pe teritoriul statului

 pãrtii contractante solicitante.

III. PROCEDURA DE READMISIE

 

Articolul 5

 

                  1. Partea contractantã solicitatã este obligatã sã rãspundã cererii de readmisie, în scris, fãrã întârziere si, în orice caz, în decurs de cel mult 15 zile. Orice refuz al cererii de readmisie trebuie sã fie justificat.

2. La cererea pãrtii contractante solicitante partea contractantã solicitatã va elibera, în cel mult 15 zile, documentele de cãlãtorie pentru repatriere, necesare persoanei pentru a fi readmisã, conform prevederilor art. 1 paragraful 1.

Partea contractantã solicitatã îi va readmite pe cetãtenii statului sãu imediat dupã eliberarea acestor documente.

3. Partea contractantã solicitatã va readmite în cel mult o lunã un cetãtean dintr-un stat tert sau un apatrid a cãrui readmisie a fost confirmatã. Aceastã perioadã poate fi prelungitã printr-o solicitare justificatã de cãtre oricare dintre pãrtile contractante.

 

Articolul 6

 

Partea contractantã solicitatã va elibera o confirmare de readmisie pãrtii contractante solicitante, cuprinzând inclusiv datele de identitate ale persoanei a cãrei readmisie a fost solicitatã, iar dacã readmisia se va face fãrã escortã, partea contractantã solicitatã va fi informatã în scris.

 

Articolul 7

 

Partea contractantã solicitantã va acoperi cheltuielile transportului pânã la granita pãrtii contractante solicitate al persoanelor care urmeazã sã fie readmise. Partea contractantã solicitantã va suporta, dacã este necesar, toate cheltuielile legate de readmisia persoanelor.

 

Articolul 8

 

1. Partea contractantã solicitantã va permite persoanei care urmeazã sã fie returnatã sã îi fie transportate cãtre tara ei de destinatie toate bunurile ei obtinute în mod legal, conform legislatiei nationale.

2. Nici una dintre pãrtile contractante nu va avea nici o obligatie cu privire la suportarea costurilor pentru transportul unor astfel de bunuri

 

IV. TRANZITUL ÎN CAZUL RETURNÃRII

 

Articolul 9

 

1. Fiecare parte contractantã va permite cetãtenilor din statele terte sau apatrizilor sã tranziteze teritoriul statului sãu în cazul returnãrii, la cererea celeilalte pãrti contractante, partea contractantã solicitatã putând solicita unui reprezentant al autoritãtii competente a pãrtii contractante

solicitante sã asigure escorta acestora pe durata tranzitãrii teritoriului statului sãu, în conditiile în care o astfel de escortã este necesarã. Tranzitul poate fi realizat prin mijloace de transport rutiere, feroviare sau aeriene.

2. Partea contractantã solicitantã îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru continuarea cãlãtoriei acestor persoane cãtre tara de destinatie finalã si va readmite aceste persoane dacã mãsura de returnare nu va putea fi îndeplinitã din diferite motive.

3. Partea contractantã solicitantã va confirma pãrtii contractante solicitate cã persoanele pentru care a fost aprobat tranzitul au un document de transport spre tara de destinatie.

 

Articolul 10

 

Partea contractantã solicitantã va informa partea contractantã solicitatã în cazul în care persoana returnatã are nevoie de escortã. Escorta va fi asiguratã de partea contractantã solicitantã, care suportã toate cheltuielile necesare pentru tranzitul cãtre tara de destinatie finalã, precum si orice costuri care pot apãrea în cazul returnãrii.

 

Articolul 11

 

Cererea de tranzit se adreseazã direct autoritãtilor competente ale pãrtilor contractante. Cererea trebuie sã continã toate datele referitoare la identitatea si nationalitatea persoanei, data cãlãtoriei, ora si locul sosirii acesteia în statul de tranzit, precum si ora si locul plecãrii acesteia din statul de tranzit cãtre statul de destinatie si sã includã toate datele persoanelor oficiale, dacã acestea din urmã însotesc persoana. Partea contractantã solicitatã va rãspunde cererii de tranzit trimise de partea contractantã solicitantã în decurs de 48 de ore de la data primirii unei astfel de cereri.

 

Articolul 12

 

Tranzitul poate fi refuzat dacã persoana este amenintatã sã fie persecutatã în tara de destinatie finalã din cauza rasei, religiei, etniei sau apartenentei sale la un anumit grup sau din cauza opiniilor sale politice.

 

V. CLAUZE GENERALE

 

Articolul 13

 

Pãrtile contractante vor stabili prin canale diplomatice:

- autoritãtile statale responsabile pentru solutionarea cererilor de readmisie sau de tranzit;

- punctele de frontierã internationale care pot fi folosite pentru readmisia sau intrarea persoanelor în tranzit.

 

Articolul 14

 

1. În mãsura în care datele personale trebuie sã fie comunicate pentru implementarea prezentului acord, astfel de informatii pot avea în vedere urmãtoarele:

a) datele exacte ale persoanei care urmeazã sã fie readmisã sau admisã în tranzit si, dacã este necesar, ale membrilor de familie ai persoanei, cum sunt: numele, prenumele, orice alt nume anterior, poreclã sau pseudonim, alias, data si locul nasterii, sexul, nationalitatea actualã si anterioarã;

b) pasaportul, actul de cãlãtorie, permisul de liberã trecere sau alt document de identitate (numãrul, data eliberãrii, autoritatea emitentã, locul emiterii, perioada de valabilitate);

c) alte detalii necesare pentru identificarea persoanei care urmeazã sã fie readmisã sau admisã în tranzit;

d) itinerare;

e) permise de intrare eliberate de una dintre pãrtile contractante sau de un stat tert; descrierile acestora;

f) dacã este necesar, trebuie sã fie notificatã asistenta specialã pentru persoane în vârstã sau bolnave.

2. Nici una dintre pãrtile contractante nu va face publice informatiile confidentiale privind datele personale ale celor care fac subiectul readmisiei sau admisiei în tranzit si nu va transmite aceste date unor tãri terte fãrã a avea permisiunea prealabilã, în scris, a celeilalte pãrti contractante.

 

Articolul 15

 

Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere drepturilor si obligatiilor asumate de pãrtile contractante în conformitate cu alte tratate internationale la care acestea sunt pãrti.

 

Articolul 16

 

1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadã nelimitatã si va intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei notificãri prin care pãrtile contractante se vor informa reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare în vederea intrãrii în vigoare a acestuia.

2. La data la care prezentul acord intrã în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind returnarea-readmisia cetãtenilor din cele douã tãri în care intrarea sau rezidenta acestor cetãteni pe teritoriul celuilalt stat sunt ilegale, semnat la Ljubljana la

11 aprilie 1995, îsi înceteazã valabilitatea.

3. Fiecare parte contractantã poate sã suspende temporar aplicarea prezentului acord, integral sau partial, cu exceptia art. 2, din motive de sigurantã a statului, ordine publicã sau sãnãtate publicã, prin notificarea celeilalte pãrti contractante. Suspendarea va intra în vigoare imediat.

4. Fiecare parte contractantã poate denunta prezentul acord prin notificare cãtre cealaltã parte contractantã.

Denuntarea va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni ce urmeazã lunii în care notificarea a fost primitã de cealaltã parte contractantã.

Pentru confirmarea celor de mai sus reprezentantii ambelor pãrti contractante, pe deplin autorizati pentru aceasta, au semnat prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la data de 4 octombrie 2000, în ouã exemplare originale, fiecare în limbile românã, slovenã si englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente sau diferente de interpretare a prezentului acord va prevala textul în limba englezã.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Muresan, secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Vinko Gorenak, secretar de stat

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia

privind readmisia persoanelor care au intrat si/sau stau

în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective,

semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat si/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 741.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind liberul acces la informatiile de interes public

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Accesul liber si neîngrãdit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritãtile publice, în conformitate cu Constitutia României si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României.

Art. 2. - În sensul prezentei legi:

a) prin autoritate sau institutie publicã se întelege orice autoritate sau institutie publicã, precum si orice regie autonomã care utilizeazã resurse financiare publice si care îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul României, potrivit Constitutiei;

b) prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitãtile sau rezultã din activitãtile unei autoritãti publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;

c) prin informatie cu privire la datele personale se întelege orice informatie privind o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si asigurarea accesului la informatiile

de interes public

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune privind accesul la informatiile

de interes public

 

Art. 3. - Asigurarea de cãtre autoritãtile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricãrei persoane la informatiile de interes public autoritãtile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.

(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritãtii sau institutiei publice respective.

Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publicã are obligatia sã comunice din oficiu urmãtoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeazã organizarea si functionarea autoritãtii sau institutiei publice;

b) structura organizatoricã, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritãtii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritãtii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritãtii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitãtile de contestare a deciziei autoritãtii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considerã vãtãmatã în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

(2) Autoritãtile si institutiile publice au obligatia sã publice si sã actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevãzute la alin. (1).

(3) Autoritãtile publice sunt obligate sã dea din oficiu publicitãtii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

(4) Accesul la informatiile prevãzute la alin. (1) se realizeazã prin:

a) afisare la sediul autoritãtii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masã, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autoritãtii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

Art. 6. - (1) Orice persoanã are dreptul sã solicite si sã obtinã de la autoritãtile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.

(2) Autoritãtile si institutiile publice sunt obligate sã asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmãtoarele elemente:

a) autoritatea sau institutia publicã la care se adreseazã cererea;

b) informatia solicitatã, astfel încât sã permitã autoritãtii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

c) numele, prenumele si semnãtura solicitantului, precum si adresa la care se solicitã primirea rãspunsului.

Art. 7. - (1) Autoritãtile si institutiile publice au obligatia sã rãspundã în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupã caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitãrii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrãrilor documentare si

de urgenta solicitãrii. În cazul în care durata necesarã pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depãseste 10 zile, rãspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintãrii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicãrii informatiilor solicitate se motiveazã si se comunicã în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, dacã sunt întrunite conditiile tehnice necesare, si în format electronic.

Art. 8. - (1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sã precizeze conditiile si formele în care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.

(2) În cazul în care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumatã sã solicite în scris informatia de interes public, urmând ca cererea sã îi fie rezolvatã în termenele prevãzute la art. 7.

(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunicã în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritãtii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfãsura în mod obligatoriu în timpul functionãrii institutiei, incluzând si o zi pe sãptãmânã, dupã programul de functionare.

(4) Activitãtile de registraturã privind petitiile nu se pot include în acest program si se desfãsoarã separat.

(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de cãtre mijloacele de informare în masã vor fi comunicate, de regulã, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Art. 9. - (1) În cazul în care solicitarea de informatii implicã realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publicã, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în conditiile legii.

(2) Dacã în urma informatiilor primite petentul solicitã informatii noi privind documentele aflate în posesia autoritãtii sau a institutiei publice, aceastã solicitare va fi tratatã ca o nouã petitie, rãspunsul fiind trimis în termenele prevãzute la art. 7 si 8.

Art. 10. - Nu este supusã prevederilor art. 7-9 activitatea autoritãtilor si institutiilor publice de rãspunsuri la petitii si de audiente, desfãsuratã potrivit specificului competentelor acestora, dacã aceasta priveste alte aprobãri, autorizãri, prestãri de servicii si orice alte solicitãri în afara informatiilor de interes public.

Art. 11. - (1) Persoanele care efectueazã studii si cercetãri în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritãtii sau al institutiei publice pe baza solicitãrii personale, în conditiile legii.

(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publicã se realizeazã în conditiile art. 9.

Art. 12. - (1) Se excepteazã de la accesul liber alcetãtenilor, prevãzut la art. 1, urmãtoarele informatii:

a) informatiile din domeniul apãrãrii nationale, sigurantei si ordinii publice, dacã fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) informatiile privind deliberãrile autoritãtilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, dacã fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

c) informatiile privind activitãtile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporalã, sãnãtatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfãsurare;

f) informatiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãreia dintre pãrtile implicate în proces;

g) informatiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protectie a tinerilor.

(2) Rãspunderea pentru aplicarea mãsurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevãzute la alin. (1) revine persoanelor si autoritãtilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sã asigure securitatea informatiilor.

Art. 13. - Informatiile care favorizeazã sau ascund încãlcarea legii de cãtre o autoritate sau o institutie publicã nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.

Art. 14. - (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetãteanului pot deveni informatii de interes public numai în mãsura în care afecteazã capacitatea de exerci- tare a unei functii publice.

(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritãtile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare

în masã la informatiile de interes public

 

Art. 15. - (1) Accesul mijloacelor de informare în masã la informatiile de interes public este garantat.

(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfãsuratã de mijloacele de informare în masã, constituie o concretizare a dreptului cetãtenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.

Art. 16. - Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masã la informatiile de interes public autoritãtile si institutiile publice au obligatia sã desemneze un purtãtor de cuvânt, de regulã din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.

Art. 17. - (1) Autoritãtile publice au obligatia sã organizeze periodic, de regulã o datã pe lunã, conferinte de presã pentru aducerea la cunostintã a informatiilor de interes public.

(2) În cadrul conferintelor de presã autoritãtile publice sunt obligate sã rãspundã cu privire la orice informatii de interes public.

Art. 18. - (1) Autoritãtile publice au obligatia sã acorde fãrã discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare în masã.

(2) Acreditarea se acordã la cerere, în termen de douã zile de la înregistrarea acesteia.

(3) Autoritãtile publice pot refuza acordarea acreditãrii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedicã desfãsurarea normalã a activitãtii autoritãtii publice si care nu privesc opiniile exprimate în presã de respectivul ziarist, în conditiile si în limitele legii.

(4) Refuzul acordãrii acreditãrii si retragerea acreditãrii unui ziarist se comunicã în scris si nu afecteazã dreptul organismului de presã de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

Art. 19. - (1) Autoritãtile si institutiile publice au obligatia sã informeze în timp util mijloacele de informare în masã asupra conferintelor de presã sau oricãror alte actiuni publice organizate de acestea.

(2) Autoritãtile si institutiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masã la actiunile publice organizate de acestea.

(3) Autoritãtile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sã desfãsoare activitãti specifice în prezenta publicului sunt obligate sã permitã accesul presei la acele activitãti, în difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmând sã se tinã seama doar de deontologia profesionalã.

Art. 20. - Mijloacele de informare în masã nu au obligatia sã publice informatiile furnizate de autoritãtile sau de institutiile publice.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

                 

Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritãti ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage rãspunderea disciplinarã a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevãzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducãtorul  autoritãtii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostintã de cãtre persoana lezatã.

(3) Dacã dupã cercetarea administrativã reclamatia se dovedeste întemeiatã, rãspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22. - (1) În cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãtii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7.

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publicã sã furnizeze informatiile de interes public solicitate si sã plãteascã daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotãrârea tribunalului este supusã recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitivã si irevocabilã.

(5) Atât plângerea, cât si apelul se judecã în instantã în procedurã de urgentã si sunt scutite de taxã de timbru.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 23. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 24. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind mãsurile necesare pentru ca informatiile de interes public sã devinã disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.

(2) Mãsurile prevãzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritãtilor si institutiilor publice cu echipamentele de tehnicã de calcul adecvate.

Art. 25. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã orice prevederi contrare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2001.

Nr. 544.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind liberul acces la informatiile

de interes public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind liberul acces la informatiile de interes public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2001.

Nr. 775.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 119/2001

privind unele mãsuri pentru privatizarea Societãtii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex”

- S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 119/2001 privind unele mãsuri pentru privatizarea Societãtii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 5 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:

“(2) Se aprobã preluarea de cãtre APAPS, prin contract de cesiune de creantã, a creantei bancare  reprezentând creditul acordat societãtii de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A. în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 8/1999 privind unele mãsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercialã «Sidex» - S.A. Galati si conversia acesteia în actiuni, precum si a sumelor trase de Banca Comercialã Românã - S.A. din depozitul bancar constituit de cãtre APAPS.”

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:

“(2) La data conversiei în actiuni a creantelor APAPS asupra societãtii, conform prevederilor art. 5, se anuleazã si obligatiile APAPS cãtre bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 127.