MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 665       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 23 octombrie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

821. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

822. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

823. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

824. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 212 din 28 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 lit. a), teza a doua, din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistentã socialã, astfel cum au fost preluate de art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale

 

REPUBLICÃRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambassador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Domnul Adrian Vierita se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federalã Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 19 octombrie 2001.

Nr. 821.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1) si (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

pentru contributia exemplarã la promovarea si dezvoltarea teatrului românesc, în semn de recunoastere si pretuire pentru întreaga sa carierã pusã în slujba culturii românesti,

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se conferã Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului prof. univ. dr. docent Ion Zamfirescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 22 octombrie 2001.

Nr. 822.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

pentru sporirea credibilitãtii si influentei Organizatiei Natiunilor Unite în lume si pentru rolul cu totul deosebit pe care l-a avut în mentinerea pãcii si securitãtii internationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se conferã Ordinul national Steaua României în grad de Colan Excelentei sale domnului Kofi Annan, secretar general al Organizatiei Natiunilor Unite.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 22 octombrie 2001.

Nr. 823.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit

în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

pentru contributia sa în dezvoltarea conlucrãrii dintre Organizatia Natiunilor Unite si România,

 

Presed intele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se conferã Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului Winston Temple, rezident coordonator al Organizatiei Natiunilor Unite în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 22 octombrie 2001.

Nr. 824.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 212

din 28 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 lit. a),

teza a doua, din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistentã socialã, astfel cum au fost preluate de art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 lit. a), teza a doua, din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistentã socialã, astfel cum au fost preluate de art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, exceptie ridicatã de Gabriel Dragos Visan în Dosarul nr. 8.638/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercialã si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constatã lipsa pãrtilor, fatã de care procedura este legal îndeplinitã.

Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea exceptiei ca fiind nefondatã, apreciind cã dispozitiile legale criticate, care au fost preluate de Legea nr. 19/2000, sunt în concordantã cu prevederile constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 20 februarie 2001, pronuntatã în Dosarul nr. 8.638/2000, Curtea de Apel Timisoara – Sectia comercialã si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 lit. a), teza a doua, din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistentã socialã, exceptie ridicatã de Gabriel Dragos Visan într-un proces de contencios administrativ, în contradictoriu cu Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale si cu Directia generalã de muncã si solidaritate socialã Drobeta-Turnu

Severin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã “prevederile art. 40 lit. a) din Legea nr. 3/1977, limitând beneficiul dreptului la pensie de urmas a copiilor care îsi continuã studiile pânã la vârsta de cel mult 26 de ani, îi lasã pe cei care nu îsi pot termina studiile pânã la împlinirea acestei vârste fãrã nici o protectie socialã, contravenind astfel dispozitiilor constitutionale ale art. 43, referitoare la nivelul de trai si la dreptul la pensie, ale art. 45 alin. (1), privind protectia copiilor si a tinerilor, precum si celor ale art. 20 alin. (1) cu raportare la art. 2 alin. 1, art. 25 alin. 1 si la art. 26 alin. 1 din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului”.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercialã si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciazã cã exceptia ridicatã nu este întemeiatã, întrucât “Statul este suveran în a decide care sunt mãsurile de protectie socialã care se impun a fi luate, evident cu respectarea strictã a Legii fundamentale române, iar aprecierea cã pensia de urmas poate fi acordatã cel mult pânã la vârsta de 26 de ani se bazeazã pe faptul cã, în mod obisnuit, un tânãr îsi terminã studiile pânã pânã la aceastã vârstã”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã exceptia ridicatã este nefondatã, întrucât textul de lege criticat nu încalcã nici o dispozitie constitutionalã. În acest sens se aratã cã potrivit art. 45 alin. (2) din Constitutie formele “de protectie socialã a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege”, deci leConstitutia a dat dreptul legiuitorului de a stabili conditiile si limitele protectiei sociale a copiilor si tinerilor, în acest sens prevederile art. 40 lit. a) din Legea nr. 3/1977 fiind constitutionale”. Se mai aratã cã reglementãrile invocate din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului lmau un caracter de generalitate si nu sunt încãlcate de prevederile art. 40 din Legea nr. 3/1977”.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 40 lit. a), teza a doua, din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistentã socialã, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 73/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 decembrie 1991. Aceste dispozitii au urmãtorul continut: “Copiii au drept la pensie de urmas: a) pânã la vârsta de 16 ani sau, dacã îsi continuã studiile, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãsi însã vârsta de 25 ani si, respectiv, de 26 ani, în cazul acelora care urmeazã studii superioare cu o duratã de scolarizare mai mare de 5 ani;”

Dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încãlcate de textul de lege criticat sunt:

- Art. 43: “(1) Statul este obligat sã ia mãsuri de dezvoltare economicã si de protectie socialã, de naturã sã asigure cetãtenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetãtenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plãtit, la asistentã medicalã în unitãtile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistentã socialã prevãzute de lege.”;

- Art. 45 alin. (1): “Copiii si tinerii se bucurã de un regim special de protectie si de asistentã în realizarea drepturilor lor.”;

- Art. 20 alin. (1): “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertãtile cetãtenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantã cu Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.”

Se invocã totodatã si încãlcarea urmãtoarelor reglementãri din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului:

- Art. 2 pct. 1: “Fiecare se poate prevala de toate drepturile si de toate libertãtile proclamate în prezenta Declaratie, fãrã nici o deosebire, în special de rasã, de culoare, de sex, de limbã, de religie, de opinie politicã sau de orice altã opinie, de origine nationalã sau socialã, de avere, de nastere sau decurgând din orice altã situatie.”;

- Art. 25 pct. 1: “Orice persoanã are dreptul la un nivel de viatã corespunzãtor asigurãrii sãnãtãtii sale, bunãstãrii proprii si a familiei, cuprinzând hrana, îmbrãcãmintea, locuinta, îngrijirea medicalã, precum si serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare în caz de somaj, de boalã, de invaliditate, vãduvie, bãtrânete sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistentã ca urmare a unor împrejurãri independente de vointa sa.”;

- Art. 26 pct. 1: “Orice persoanã are dreptul la educatie.

Educatia trebuie sã fie gratuitã, cel putin în ce priveste învãtãmântul elementar si de bazã. Învãtãmântul elementar este obligatoriu. Învãtãmântul tehnic si profesional trebuie sã fie accesibil tuturor, accesul la studii superioare trebuie sã fie deschis tuturor pe baza deplinei egalitãti, în functie de merit.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constatã cã ulterior sesizãrii Curtii Constitutionale, respectiv la data de 1 aprilie 2001, o datã cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000), Legea nr. 3/1977 a fost expres si în întregime abrogatã, deci si textul de lege criticat. Reglementãrile art. 40 lit. a), teza a doua, din Legea nr. 3/1977 au fost preluate de Legea nr. 19/2000 în art. 66 lit. b), având urmãtorul continut:

Copiii au dreptul la pensie de urmas: […] b) dacã îsi continua studiile într-o formã de învãtãmânt organizatã potrivit legii, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãsi vârsta de 26 de ani.”

Întrucât dispozitia legalã criticatã de autorul exceptiei, desi abrogatã, a fost preluatã în esentã de noua reglementare legalã a dreptului la pensia de urmas, rãmânând determinantã în solutionarea litigiului în cadrul cãruia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionalã urmeazã sã se pronunte asupra constitutionalitãtii dispozitiilor art. 40 lit. a), teza a doua, din Legea nr. 3/1977, astfel cum au fost preluate de art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000.

Curtea constatã cã prevederile legale criticate nu încalcã nici o normã constitutionalã. Astfel, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) si ale art. 45 alin. (2) din Constitutie, “dreptul la pensie” (inclusiv la pensia de urmas a copiilor), dreptul la “alte forme de asistentã socialã”, precum si dreptul la “alte forme de protectie socialã a copiilor si tinerilor” sunt prevãzute sau se stabilesc prin lege. Este firesc si necesar ca pentru acordarea pensiei de urmas copiilor (cu exceptia celor invalizi) sã se stabileascã o limitã de vârstã chiar si în situatia în care îsi continuã studiile. Vârsta de 26 de ani reprezintã o limitã rezonabilã pânã la care un tânãr poate sã îsi termine atât studiile liceale, cât si pe cele superioare.

Referirea în motivarea exceptiei la prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului nu are nici o relevantã, întrucât aceste reglementãri internationale nu vizeazã în mod concret dreptul la pensie de urmas.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 lit. a), teza a doua, din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistentã socialã, astfel cum au fost preluate de art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, exceptie ridicatã de Gabriel Dragos Visan în Dosarul nr. 8.638/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercialã si de contencios administrativ.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 28 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

REPUBLICÃRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 20/1994

privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente*)

 


*) Republicatã în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dându-se textelor o nouã numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998 si ulterior modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 12/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 8 martie 2000) si prin Legea nr. 460/2001.

 

Art. 1. - Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexã, de interes national, în contextul atenuãrii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde mãsuri de interventie la constructiile existente care prezintã niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradãri sau avarieri în urma unor actiuni seismice.

Art. 2. - (1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au în administrare constructii vor actiona pentru:

a) identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;

b) expertizarea tehnicã a constructiilor de cãtre experti tehnici atestati, în conformitate cu reglementãrile tehnice;

c) aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (2), în functie de concluziile fundamentate din raportul de expertizã tehnicã.

(2) Pentru constructiile expertizate tehnic si încadrate prin raportul de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au în administrare constructii sunt obligate sã procedeze la:

a) proiectarea lucrãrilor de interventie de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de cãtre verificatori tehnici atestati;

b) executia lucrãrilor de interventie de cãtre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia, atestati, inclusiv urmãrirea, verificarea si receptia executiei lucrãrilor de interventie prin diriginti de santier autorizati.

Art. 3. - Mãsurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementãri tehnice si se vor realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicatã.în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum si a conditiilor tehnice prevãzute de Normativul de proiectare antiseismicã.

Art. 4. - (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitãtii în domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeazã de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin:

a) organizarea elaborãrii, avizarea si aprobarea reglementãrilor tehnice în domeniul protectiei antiseismice;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importantã vitalã pentru societate, a cãror functionalitate, în timpul cutremurului si imediat dupã cutremur, trebuie sã fie asiguratã integral. În acest scop, în cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei se organizeazã Comisia tehnicã pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, formatã din personalitãti în domeniu.

(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de apãrare împotriva dezastrelor vor actiona, în aria lor de autoritate, pentru:

a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;

b) educarea antiseismicã a populatiei.

(3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, în aria lor de autoritate, pentru:

a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datoritã conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuintã, descrise la art. 1, proprietate privatã a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unitãtilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a agentilor economici, si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnicã, proiectarea si executia lucrãrilor de interventie;

c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz.

Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporarã a persoanelor si a familiilor, pe perioada executãrii interventiilor care nu se pot efectua în clãdiri ocupate.

            Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuintã, expertizate tehnic si încadrate prin raportul de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au în administrare aceste constructii, obligatiile ce le

revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul cã îsi asumã riscul si rãspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, în situatia în care nu se conformeazã obligatiilor legale.

(4) Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC din subordinea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin inspectoratele teritoriale în constructii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând prioritãtile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnicã, proiectarea si executia lucrãrilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

(5) Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor, în vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecatã sã oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuintã, încadrate în clasa I de risc seismic, sã ia mãsurile de interventie stabilite prin raportul de expertizã tehnicã. Actiunea se adreseazã judecãtoriei în raza cãreia este situatã constructia.

Actiunea este scutitã de taxã de timbru.

Art. 5. - (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnicã, proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare la constructiile existente se vor asigura dupã cum urmeazã:

a) la constructiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea institutiilor publice:

i(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globalã “Alte cheltuieli de investitii”;

(ii) din veniturile proprii ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare;

b) la constructiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea agentilor economici, din fondurile proprii ale agentilor economici.

(2) Pentru locuintele proprietate privatã a persoanelor fizice fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnicã, proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru expertizarea tehnicã;

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despãgubiri acordate de societãtile de asigurare si/sau din credite, pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare.

Art. 6. - (1) Clãdirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public, se includ în programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.

(2) Programele anuale se elaboreazã de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreunã cu Ministerul Administratiei Publice, în baza prioritãtilor stabi- lite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnicã pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, si se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceastã destinatie.

(3) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, împreunã cu consiliile municipiilor si oraselor care beneficiazã de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate sã punã la dispozitie Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate documentele justificative solicitate, rãspunzând pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare la clãdirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru locuintele proprietate privatã a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);

b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, aflate în proprietatea sau în administrarea unitãtilor administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupã caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceastã destinatie pentru locuintele si spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte institutii publice, în functie de subordonarea institutiilor respective;

d) din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.

(2) Institutiile publice si agentii economici care detin locuinte sau spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã în clãdirile incluse în programele anuale sunt obligati sã asigure finantarea proiectãrii si executiei lucrãrilor de consolidare, proportional cu cota-parte indivizã pe care o detin din proprietatea comunã.

Art. 8. - (1) Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din clãdirile incluse în programele anuale vor actiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) si vor beneficia de finantare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare, în urmãtoarele conditii:

a) existenta hotãrârii asociatiei de proprietari, adoptatã în conditiile legii, privind executia lucrãrilor de consolidare, precum si a documentelor, acordurilor si avizelor prevãzute în Legea nr. 50/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii;

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei;

c) restituirea, la terminarea lucrãrilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrãrilor de consolidare, în rate lunare egale fãrã dobândã, cu o duratã de rambursare de pânã la 25 de ani de la data receptiei terminãrii lucrãrilor de consolidare; în cazul întârzierii la platã a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculeazã majorãri de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilitã în conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integralã a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrãrilor de consolidare.

(3) Instituirea si radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru.

Art. 9. - Proprietarii locuintelor, persoane fizice, care realizeazã venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câstigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizeazã aceste venituri sunt scutiti de la plata ratelor lunare, prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrãrilor de consolidare se diminueazã cu sumele aferente perioadelor de scutire la platã a ratelor lunare.

Art. 10. - (1) Pentru clãdirile incluse în programele anuale primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor lua mãsurile necesare pentru:

a) contractarea proiectãrii lucrãrilor de consolidare si aprobarea studiilor de fezabilitate;

b) contractarea executiei lucrãrilor de consolidare;

c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privatã a persoanelor fizice, la care urmeazã sã se execute lucrãri de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat;

d) asigurarea dirigintilor de santier autorizati;

e) verificarea si decontarea documentatiei de proiectare, precum si a situatiilor de lucrãri real executate pentru consolidarea sistemului structural în ansamblu sau a elementelor structurale si, dupã caz, introducerea unor elemente structurale suplimentare si/sau repararea elementelor nestructurale ale constructiei existente, inclusiv desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor si finisajelor din zona de interventie;

f) organizarea receptiei la terminarea lucrãrilor de consolidare;

g) stabilirea situatiei valorice a decontãrilor pe categorii de lucrãri real executate si repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executia lucrãrilor de consolidare, proportional cu cota-parte de proprietate indivizã din proprietatea comunã care revine fiecãrui proprietar;

h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrãrilor de consolidare, evidenta, calcularea si încasarea ratelor lunare si urmãrirea, potrivit legii, a debitorilor restanti.

(2) Contractul prevãzut la alin. (1) lit. h) are valoare de înscris autentic si constituie titlu executoriu.

Art. 11. - (1) Înstrãinarea, în decurs de 25 de ani de la receptia terminãrii lucrãrilor de consolidare, a locuintelor proprietate privatã a persoanelor fizice din clãdirile incluse în programele anuale si la care s-au executat lucrãri de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat

este conditionatã de rambursarea integralã a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data înstrãinãrii.

(2) Actualizarea se efectueazã în functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de Institutul National de Statisticã în Buletinul statistic de preturi, pentru intervalul cuprins între luna de referintã a receptiei la terminarea lucrãrilor de consolidare si luna actualizãrii ratelor neachitate.

Art. 12. - Sumele încasate din ratele lunare, precum si cele aferente ratelor rãmase de achitat si actualizate la data înstrãinãrii se vireazã în contul de venituri cu destinatie specialã al unitãtii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finantarea în continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintã.

Art. 13. - Actele juridice de înstrãinare încheiate cu încãlcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absolutã, buna-credintã neputând fi invocatã în astfel de cazuri.

Art. 14. - Apartamentele proprietate privatã a persoanelor fizice din imobilele cu destinatia de locuinte încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertizã tehnicã, dobândite în conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale si la care se finanteazã, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare, se vor ipoteca o datã cu dobândirea dreptului de proprietate, prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).

Art. 15. - Proprietarii, persoane fizice, beneficiazã, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxã privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executia lucrãrilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuintã din proprietate.

Art. 16. - (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevãzute la art. 5 alin. (2) lit. a) si la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamenteazã distinct de cãtre consiliile locale cu ocazia elaborãrii bugetului de stat si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeazã, verificã si centralizeazã situatiile primite, stabilesc prioritãtile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei valoarea cheltuielilor necesare.

(3) În executia bugetului de stat transferurile se repartizeazã de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acordã consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.

(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor rãspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficientã a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.

Art. 17. - Contractarea expertizãrii tehnice, proiectãrii si executiei lucrãrilor de consolidare finantate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 18. - În termen de 30 de zile de la data aprobãrii prezentei ordonante, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante.

Art. 19. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 20. - Obligatiile si rãspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au în administrare constructii, se completeazã cu dispozitiile legislatiei civile.

Art. 21. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, în conditiile legii, rãspunderea materialã, civilã, administrativã sau penalã, dupã caz.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Administratiei Publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 844/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor înainta spre adoptare Guvernului.”


NOTÃ:

Potrivit prevederilor art. II si III din Legea nr. 460/2001:

“Art. II. - Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din clãdirile de locuit încadrate prin raportul de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic, care, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, beneficiazã de proiecte de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate si aflate în curs de elaborare, vor continua executia lucrãrilor de consolidare în conditiile prezentei legi.