MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 668      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 24 octombrie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

808. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Federalã Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnatã la Berlin la 4 iulie 2001

 

809. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene asupra coproductiilor cinematografice, adoptatã la Strasbourg la 2 octombrie 1992

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.987. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

 

Lista cuprinzând agentii economici (societãti comerciale) avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001 si nr. 315 din 13 iunie 2001

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului

a Conventiei dintre România si Republica Federalã Germania

pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele

pe venit si pe capital, semnatã la Berlin la 4 iulie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 317 din 27 septembrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Federalã Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnatã la Berlin.la 4 iulie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 808.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului

a Conventiei europene asupra coproductiilor cinematografice,

adoptatã la Strasbourg la 2 octombrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 313 din 27 septembrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeanã asupra coproductiilor cinematografice, adoptatã la Strasbourg la 2 octombrie 1992, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 809.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.631/1999

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 6 si 50 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 11 februarie 2000, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Punctul 4 al capitolului II va avea urmãtorul cuprins:

“Contractarea de împrumuturi interne de cãtre autoritãtile administratiei publice locale se face conform prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.

Împrumuturile contractate de autoritãtile administratiei publice locale, prin titluri de valoare si împrumuturi de la bãnci sau de la alte institutii de credit, fac parte din datoria publicã a României, dar nu reprezintã datorii sau rãspunderi ale Guvernului, iar plata serviciului aferent acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din veniturile cu care s-au garantat împrumuturile respective de cãtre autoritãtile administratiei publice locale.

Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, hotãrãsc contractarea de împrumuturi, cu votul a cel putin douã treimi din numãrul membrilor lor, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.

Emiterea si lansarea titlurilor de valoare pe piata internã de capital se pot face direct de cãtre autoritãtile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.

Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot angaja împrumuturi interne fãrã garantia Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 189/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu conditia informãrii prealabile a Ministerului Finantelor Publice, care va notifica primirea acesteia.”

2. Litera f) a punctului 6 din capitolul III va avea urmãtorul cuprins:

“f) Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, reprezentând rate de capital, dobânzi si alte costuri adiacente, se vor recupera de la garantat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationalã a României, în vigoare la data plãtii la extern.

Pentru aceste sume garantatii vor suporta majorãri de întârziere si penalitãti de întârziere la nivelul celor prevãzute de dispozitiile legale în vigoare privind obligatiile bugetare.

În conditiile legii Ministerul Finantelor Publice poate aproba acte aditionale la conventii si/sau la acorduri de recuperare, care vor cuprinde: (i) esalonarea sau reesalonarea la platã a sumelor datorate de beneficiarii de împrumut respectivi; si (ii) înlesniri la plata majorãrilor de întârziere.”

3. Titlul “Registrul datoriei publice a statului si Registrul garantiilor de stat pentru împrumuturi” din capitolul V se înlocuieste cu titlul “Registrele datoriei publice”.

4. Subtitlul “Registrul de evidentã a datoriei publice locale” din capitolul V se înlocuieste cu subtitlul “Registrele datoriei publice locale si Registrele garantiilor locale”, cu urmãtorul cuprins:

“1. Pentru evidentierea datoriei provenite din contractarea directã de împrumuturi interne si/sau externe de cãtre o autoritate a administratiei publice locale, aceasta are obligatia de a înfiinta si de a mentine Registrul de evidentã a datoriei publice locale, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 189/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Registrul datoriei publice locale este documentul care evidentiazã situatia datoriei publice locale contractate, în ordine cronologicã, si care are douã componente:

- Subregistrul datoriei publice interne locale a autoritãtii administratiei publice locale (anexa nr. 1);

- Subregistrul datoriei publice externe locale a autoritãtii administratiei publice locale (anexa nr. 2).

Pe documentele ce reflectã obligatia directã, internã sau externã, a autoritãtii administratiei publice locale se va mentiona numãrul din Subregistrul datoriei publice interne locale, respectiv din Subregistrul datoriei publice externe locale.

2. Pentru evidentierea datoriei provenite din garantarea de cãtre o autoritate a administratiei publice locale a împrumuturilor interne si/sau externe contractate de unitãti administrativ-teritoriale, regii autonome de subordonare localã sau de unitãti prestatoare de servicii publice locale la care autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar, aceasta are obligatia de a înfiinta si de a mentine Registrul garantiilor locale, potrivit prevederilor art. 52 1 din Legea nr. 189/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Registrul garantiilor locale este documentul care evidentiazã situatia garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, în ordine cronologicã, si care are douã componente:

- Subregistrul garantiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administratiei publice locale (anexa nr. 3);

- Subregistrul garantiilor locale pentru împrumuturi externe, acordate de autoritatea administratiei publice locale (anexa nr. 4).

Pe documentele care atestã garantia acordatã de o autoritate a administratiei publice locale pentru împrumuturi interne sau externe se va mentiona numãrul din Subregistrul garantiilor interne locale, respectiv, din Subregistrul garantiilor externe locale.

3. În Registrul datoriei publice locale si în Registrul garantiilor locale nu se admit stersãturi, corecturi si completãri fãrã confirmarea prin numele si prenumele în clar, fãrã semnãtura persoanei care tine aceste registre si fãrã precizarea datei la care s-au efectuat stersãtura, corectura si/sau completarea.

4. Numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul garantiilor locale, precum si înlocuirea acesteia se vor face prin hotãrâre a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupã caz.

5. În temeiul prevederilor art. 6 si 45 din lege Ministerul Finantelor Publice va înfiinta si va mentine urmãtoarele registre:

a) Registrul datoriei publice locale, în care se evidentiazã situatia datoriei publice contractate direct de autoritãtile administratiei publice locale, fãrã garantia statului, si care are douã componente:

- Subregistrul datoriei publice interne locale la nivel central (anexa nr. 5);

- Subregistrul datoriei publice externe locale la nivel central (anexa nr. 6);

b) Registrul garantiilor locale în care se evidentiazã situatia garantiilor acordate de autoritãtile administratiei publice locale, conform prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 189/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si care are douã componente:

- Subregistrul garantiilor pentru împrumuturi interne, acordate de autoritãti ale administratiei publice locale, la nivel central (anexa nr. 7);

- Subregistrul garantiilor pentru împrumuturi externe, acordate de autoritãti ale administratiei publice locale, la nivel central (anexa nr. 8).

6. La nivel central înregistrãrile în Subregistrul datoriei publice interne/externe locale si în Subregistrul garantiilor interne/externe locale se vor efectua în ordine cronologicã, pe baza raportãrilor transmise Ministerului Finantelor Publice de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 53 1 din Legea nr. 189/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Formularul pentru raportarea împrumuturilor interne/externe contractate direct de autoritãtile administratiei publice locale, fãrã garantia statului, precum si a garantiilor acordate de acestea, conform prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 189/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, este prezentat în anexa nr. 9. Raportarea împrumuturilor externe contractate de autoritãtile administratiei publice locale si garantate de stat se va efectua de cãtre acestea în conformitate cu prevederile cap. VI.”

5. Anexele nr. 5 si 6 se eliminã.

6. Dupã anexa nr. 13 se introduc anexele nr. 1-9 la prezentul ordin.

7. În textul normelor metodologice expresia “Directia generalã a datoriei publice” se înlocuieste cu expresia “directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice”.

Art. II. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu modificãrile si completãrile aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se anexelor o nouã numerotare.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 1.987.

 

ANEXA Nr. 1

- model –

 

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autoritãtii administratiei publice locale

Informatii de identificare a împrumutului intern

 

Numãrul de ordine al împrumutului

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Valoarea împrumutului

Data acordãrii

Data scadentei

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Comisionul de administrare

 

Comisionul de angajament

Alte costuri

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

Termenul de platã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

- model –

 

SUBREGISTRUL

datoriei publice externe locale a autoritãtii administratiei publice locale

Informatii de identificare a împrumutului extern

 

Numãrul de ordine al împrumutului

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Valoarea împrumutului

(valuta de contract)

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Comisionul de administrare

 

Comisionul de angajament

Alte costuri

Numãrul si data actelor aditionale la acord

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

Termenul de platã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

- model –

 

SUBREGISTRUL

garantiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administratiei publice locale

Informatii de identificare a împrumutului intern garantat de autoritatea administratiei publice locale

 

Numãrul de ordine al împrumutului

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Denumirea garantului

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Suma garantatã

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Numãrul comisioanelor si alte costuri

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

- model –

 

SUBREGISTRUL

garantiilor locale pentru împrumuturi externe, acordate de autoritatea administratiei publice locale

Informatii de identificare a împrumutului extern garantat de autoritatea administratiei publice locale

 

 

Numãrul de ordine al împrumutului

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Denumirea garantului

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Suma garantatã

(valuta de contract)

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Numãrul comisioanelor si alte costuri

Numãrul si data actelor aditionale la acord

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

- model –

 

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale la nivel central

Informatii de identificare a împrumuturilor interne contractate direct de autoritãti ale administratiei publice locale,

fãrã garantia statului

 

Numãrul de ordine al împrumutului

Autoritatea localã împrumutatã

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Valoarea împrumutului

Data acordãrii

Data scadentei

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Comisionul de administrare

 

Comisionul de angajament

Alte costuri

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

Termenul de platã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

- model –

 

SUBREGISTRUL

datoriei publice externe locale la nivel central

Informatii de identificare a împrumuturilor externe contractate direct de autoritãti ale administratiei publice locale,

fãrã garantia statului

 

 

Numãrul de ordine al împrumutului

 

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Valoarea împrumutului

(valuta de contract)

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Comisionul de administrare

 

Comisionul de angajament

Alte costuri

Numãrul si data actelor aditionale la acord

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

Termenul de platã

Nivelul

(%)

 

Termenul de platã

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

- model –

 

SUBREGISTRUL

garantiilor pentru împrumuturi interne, acordate de autoritãti ale administratiei publice locale, la nivel central Informatii de identificare a împrumuturilor interne garantate de autoritãti ale administratiei publice locale

 

Numãrul de ordine al garantiei

Autoritatea localã împrumutatã

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Denumirea garantului

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Suma garantatã

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Numãrul comisioanelor si alte costuri

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8

- model –

 

SUBREGISTRUL

garantiilor pentru împrumuturi externe, acordate de autoritãti ale administratiei publice locale, la nivel central informatii de identificare a împrumuturilor externe garantate de autoritãti ale administratiei publice locale

 

 

Numãrul de ordine al garantiei

Autoritatea localã împrumutatã

Denumirea documentului încheiat, numãrul si data semnãrii

Denumirea garantului

Destinatia împrumutului

Denumirea si sediul creditorului

Suma garantatã

(valuta de contract)

Dobânda

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

Numãrul comisioanelor si alte costuri

Numãrul si data actelor aditionale la acord

Observatii

Nivelul

(%)

Termenul de platã

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

 

SITUATIA

privind împrumutul intern/extern contractat direct, fãrã garantia statului, sau garantat de autoritatea administratiei publice locale la data de.................

 

1. Împrumutat/garant ...............................

2. Adresa completã, telefon/fax .............

3. Persoana împuternicitã .......................

4. Garantat ...............................................

5. Împrumutãtor .......................................

6. Destinatia împrumutului ......................

7. Valoarea împrumutului (în valuta de contract) ..........................................................................................................

8. Data semnãrii ......................................

9. Data intrãrii în vigoare .......................

10. Durata împrumutului (ani) .. din care:

- perioada de gratie .........................

- perioada de rambursare ...............

11. Pentru creditele furnizorului se completeazã numele garantului tranzactiei din partea împrumutãtorului ..........................................................................

12. Trageri/utilizãri:

- data ................................................

- suma ...............................................

13. Plãti efectuate la scadentã:

 

Rate de capital

Dobânzi

Comisioane

Data

Valoarea

Data

Valoarea

Procentul

Data

Valoarea

 

14. Plãti aflate la scadentã si neefectuate:

Rate de capital

Dobânzi

Comisioane

Data

Valoarea

Data

Valoarea

Procentul

Data

Valoarea

 

15. Plãti de arierate:

Rate de capital

Dobânzi

Comisioane

Data

Valoarea

Data

Valoarea

Procentul

Data

Valoarea

 

Data ....................

 

Semnãtura .........................

 

Modul de completare a formularului

 

Formularul se întocmeste pentru fiecare împrumut intern/extern contractat direct, fãrã garantia statului, sau garantat de o autoritate a administratiei publice locale si se raporteazã de aceasta în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a împrumutului/garantiei, împreunã cu contractul de împrumut/garantare si cu o copie de pe înregistrarea acestuia în Subregistrul datoriei publice interne/externe locale sau în Subregistrul garantiilor interne/externe locale, dupã caz. Dupã aceea formularul se întocmeste si se raporteazã lunar în termen de 20 de zile de la sfârsitul lunii de raportare.

Împrumutat/garant: se înscrie denumirea completã a autoritãtii administratiei publice locale care raporteazã împrumutul/garantia acordatã.

Persoana împuternicitã: se înscriu numele, prenumele si functia reprezentantului legal al autoritãtii administratiei publice locale care raporteazã împrumutul/garantia.

Garantat: se înscrie unitatea administrativ-teritorialã, regia autonomã de subordonare localã sau unitatea prestatoare de servicii publice locale la care autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar.

Împrumutãtor: se înscrie denumirea sau numele împrumutãtorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica denumirea bãncii conducãtoare (principale). Se va înscrie si denumirea tãrii (de resedintã si nu cea de origine) în care este localizat împrumutãtorul, în cazul împrumuturilor externe. Pentru împrumuturile externe cu mai mult de un împrumutãtor localizat în tãri diferite se va mentiona cuvântul “multiple”. În cazul unui organism oficial nu trebuie mentionatã tara în care îsi are sediul general, ci doar numele organismului.

Destinatia împrumutului: se înscrie obiectivul de investitii pentru a cãrui realizare a fost contractat/garantat împrumutul intern/extern.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract): se completeazã suma exactã, la nivel de unitãti si zecimale, asa cum este prevãzutã în acordul de împrumut, în valuta în care se contracteazã împrumutul, dupã caz.

Data semnãrii: se înscrie data semnãrii acordului de împrumut/garantare.

Data intrãrii în vigoare: se înscrie data intrãrii în vigoare a acordului de împrumut/garantare, comunicatã de banca finantatoare.

Durata împrumutului: se înscrie perioada pentru care este acordat împrumutul, în cadrul cãreia se specificã atât perioada de gratie, cât si perioada de rambursare.

Trageri/utilizãri: se completeazã data si suma exactã pentru fiecare tragere efectuatã în luna pentru care se face raportarea.

Plãti efectuate la scadentã: se completeazã data si suma exactã a plãtii pentru fiecare ratã de capital, dobândã sau comision plãtit în luna pentru care se face raportarea.

Plãti aflate la scadentã si neefectuate: se completeazã data si suma exactã scadentã si neplãtitã în contul ratelor de capital, al dobânzilor sau al comisioanelor.

Plãti de arierate: se completeazã în cazul în care una dintre plãtile raportate într-o lunã anterioarã la pct. 14 din formular este efectuatã în luna pentru care se face raportarea.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici (societãti comerciale) avizati sã distribuie aparate de marcat

electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001

si nr. 315 din 13 iunie 2001

 

1. ROMANIAN BUSINESS CONSULT - S.R.L.,

Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, P+1, sectorul 4, cod fiscal R 399557, telefon/fax: 3304537:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0133 din 28 mai 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CALYPSO POS, configuratie: aplicatie PC: S.C. - BEET.EXE, imprimantã fiscalã ND77MF (WINCOR NIXDORF), afisaj client WINCOR NIXDORF; tipul hârtiei: normalã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0141 din 30 august 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SPECTRUM POS MX, configuratie: aplicatie PC: SPECTRUM POS MX, imprimantã fiscalã ND77MF WINCOR NIXDORF, afisaj client 2X20; tipul hârtiei: normalã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 4 agenti economici de distributie si 4 agenti economici de service.

2. VICTORIA R.G. EXPORT-IMPORT - S.R.L., Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 98, bl. S28, sc. 2, ap. 29, sectorul 3, cod fiscal R 7300161, telefon/fax: 3222460, 3222413;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0134 din 20 iulie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELITE model MICRO LT, configuratie: structurã închisã, retea; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 23 de agenti economici de distributie si 21 de agenti economici de service.

3. MILO TRADING 2000 - S.R.L., Bucuresti, str. Vasile Stroiescu nr. 28, sectorul 2, cod fiscal R 12616722, telefon/fax: 2528029, 2523488;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0135 din 23 iulie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OPTIMA R model CR 655, configuratie: structurã închisã, retea; tipul hârtiei: autocopiativã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 17 agenti economici de distributie si 17 agenti economici de service.

4. DANUBIUS EXIM - S.R.L., Bucuresti, str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, sc. A, ap. 4, sectorul 4, cod fiscal R 6386718, telefon/fax: 2503439:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0136 din 20 iulie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS MP50 model 01, configuratie: structurã închisã, retea; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 65 de agenti economici de distributie si 64 de agenti economici de service;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0137 din 20 iulie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS model RISCONT, configuratie: aplicatie PC: Riscont, imprimantã fiscalã FP 3530 - Bulgaria, afisaj cli- ent 2X20; tipul hârtiei: autocopiativã; destinatie: comert, prestãri de servicii, alimentatie publicã, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 65 de agenti economici de distributie si 64 de agenti economici de service;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0139 din 4 septembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SAMSUNG model ER - 350 F-ROBG, configuratie: structurã închisã, retea; tipul hârtiei: autocopiativã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 71 de agenti economici si de distributie si 71 de agenti economici de service;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0140 din 4 septembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tipDATECS MP55, configuratie: structurã închisã, retea; tipul hârtiei: termicã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 71 de agenti economici de distributie si 71 de agenti economici de service.

5. SOFTEH PLUS - S.R.L., Bucuresti, bd. Armata Poporului nr. 17, bl. 21P, sc. 5, et. 6, ap. 182, sectorul 6, cod fiscal R 4381714, telefon/fax: 3237838, 3237837; aviz de distributie si utilizare nr. 0138 din 7 septembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip  GESTFARM - EP, configuratie: aplicatie PC: GESTFARM - EP; imprimantã fiscalã Epson MF România, produsã de MASTER COMPUTERS - S.R.L., afisaj client 2X20; tipul hârtiei: autocopiativã; destinatie: comert, prestãri de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 3 agenti economici de service.

 

NOTÃ:

Reteaua de distributie si service inclusã în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificatã prin acreditarea, respectiv retragerea acreditãrii unor agenti economici.

 

MODIFICARE:

 

În Lista cuprinzând agentii economici (societãti comerciale) avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 10 februarie 2000, la pozitia 1, si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 mai 2000, la pozitia 20, denumirea Societãtii Comerciale U.T.I. - UNITED TRADE INTERNATIONAL - S.R.L. se schimbã în U.T.I. BRASOV - S.R.L., conform mentiunii efectuate pe Certificatul de înmatriculare emis de Camera de Comert si Industrie a Judetului Brasov - oficiul registrului comertului seria A nr. 616284, eliberat la data de 12 ianuarie 1998 în baza Certificatului de înscriere de mentiuni din data de 9 iulie 2001.