MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 671       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 24 octombrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

136. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României

 

137. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

138. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor

 

1.037. - Hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Articol unic. - Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, modificatã si completatã prin Legea nr. 156/1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmezã:

1. Titlul articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:

“ARTICOLUL 3

Colaborarea cu alte autoritãti”

2. Dupã alineatul (4) al articolului 3 se introduc alineatele (5), (6), (7) si (8) cu urmãtorul cuprins:

“(5) Pentru îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, conventii la care România este parte Banca Nationalã a României colaboreazã cu autoritãtile competente din tarã si din strãinãtate prin furnizarea de informatii, adoptarea de mãsuri corespunzãtoare sau în orice alt mod.

(6) În scopul întãririi stabilitãtii si integritãtii sistemului financiar Banca Nationalã a României poate colabora cu alte institutii si autoritãti din tarã si din strãinãtate, acestea cuprinzând, fãrã a fi limitative, autoritãtile însãrcinate cu supravegherea institutiilor financiare, de asigurãri si a pietelor financiare.

(7) Colaborarea se va realiza prin schimb de informatii sau în orice alt mod, potrivit legii si/sau acordurilor încheiate cu aceste institutii ori autoritãti, în scopul îndeplinirii atributiilor lor specifice si în conditii de reciprocitate si de asigurare a confidentialitãtii informatiilor astfel furnizate.

(8) Institutiile si autoritãtile publice vor furniza Bãncii Nationale a României informatiile pe care le considerã necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizãrii unei supravegheri eficiente si al îndeplinirii obiectivelor Bãncii Nationale a României.”

3. Dupã alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:

“(3) Îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu bunã credintã si fãrã neglijentã a oricãrui act sau fapt în legãturã cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor de supraveghere nu poate atrage rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, a membrilor consiliului de administratie sau a personalului însãrcinat de Banca Nationalã a României în acest sens.”

4. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Furnizarea de informatii de natura celor prevãzute la alin. (1) va putea fi fãcutã sub semnãtura guvernatorului Bãncii Nationale a României sau a persoanelor împuternicite în acest sens, în urmãtoarele situatii:

a) în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisã a organelor judiciare abilitate sau, dupã caz, a organelor de cercetare penalã, cu autorizarea procurorului;

b) în cadrul negocierii sau al derulãrii unor acorduri internationale la care România sau Banca Nationalã a României este parte;

c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autoritãti sau din initiativa Bãncii Nationale a României, în scopul asigurãrii îndeplinirii atributiilor specifice de supraveghere si control asupra respectãrii prevederilor legale.”

5. Dupã alineatul (2) al articolului 55 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmãtorul cuprins:

“(3) Persoanele abilitate sã solicite si sã primeascã informatii de natura secretului profesional în domeniul bancar sunt obligate sã pãstreze confidentialitatea acestora si le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate potrivit legii ori acordurilor încheiate,

orice abatere fiind pedepsitã potrivit legii.

(4) Când informatiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autoritãtii care le-a furnizat si, dupã caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Guvernatorul Bãncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isãrescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. I. - Legea bancarã nr. 58/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Literele i) si k) ale articolului 3 vor avea urmãtorul cuprins:

“i) actionar semnificativ - persoana fizicã sau juridical ori grupul de persoane fizice sau juridice care actioneazã împreunã si care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al unei societãti sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;

.................................................................................................

k) grup de persoane care actioneazã împreunã – douã sau mai multe persoane fizice sau juridice care înfãptuiesc o politicã comunã fatã de societate;”

2. Literele j) si l) ale articolului 3 se abrogã.

3. Dupã articolul 3 se introduc articolele 31 si 32 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 31. - Se prezumã cã un grup de persoane actioneazã împreunã când acesta este format din:

a) soti, rude si afini pânã la gradul al doilea inclusiv;

b) persoanele prevãzute la lit. a) si societãtile aflate sub controlul lor efectiv;

c) o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercitã controlul efectiv asupra acesteia;

d) societãti aflate sub controlul efectiv al aceleiasi ori acelorasi persoane fizice sau juridice.

O societate se aflã sub control efectiv al unei persoane în situatiile în care persoana fizicã sau juridicã:

a) detine cel putin 50% din drepturile de vot într-o societate;

b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societãti;

c) poate decide sau influenta asupra gestiunii si politicii de afaceri a unei societãti.

Art. 32. - Banca Nationalã a României poate decide cã un grup de persoane actioneazã împreunã, având în vedere si alte circumstante decât cele prevãzute la art. 31.”

4. Litera b) a articolului 14 se abrogã.

5. Literele e), f) si g) ale articolului 14 vor avea urmãtorul cuprins:

“e) din evaluarea documentatiei prezentate rezultã cã banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sã asigure clientelei o sigurantã satisfãcãtoare, sau cã aceste obiective nu corespund conditiilor existente în cadrul segmentului de piatã ce urmeazã sã fie acoperit de serviciile oferite de bancã;

f) calitatea conducãtorilor si administratorilor bãncii sau, dupã caz, a cenzorilor acesteia nu corespunde obiectivelor propuse si necesitãtii desfãsurãrii activitãtii bãncii în conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sãnãtoase;

g) calitatea actionarilor nu corespunde necesitãtii asigurãrii unei gestiuni prudente si sãnãtoase a bãncii si realizãrii unei supravegheri eficiente;”

6. Dupã litera i) a articolului 14 se introduce litera j) cu urmãtorul cuprins:

“j) Banca Nationalã a României considerã cã supravegherea în tara de origine a unei bãnci care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientã.”

7. Dupã litera f) a articolului 16 se introduc literele g)-k) cu urmãtorul cuprins:

“g) s-a pronuntat o hotãrâre de declansare a procedurii falimentului bãncii, dacã aceasta mai detine autorizatie de functionare la data pronuntãrii hotãrârii;

h) actionariatul bãncii nu mai prezintã încredere pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sãnãtoase a bãncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;

i) Banca Nationalã a României apreciazã cã mentinerea autorizatiei bãncii pericliteazã interesele deponentilor si ale altor creditori ai bãncii ori cã banca nu mai justificã prezenta sa în piatã întrucât activitatea desfãsuratã nu corespunde scopului pentru care banca s-a înfiintat ori aceastã activitate nu poate fi desfãsuratã decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piatã;

j) conducerea bãncii nu a fost asiguratã de cel putin douã persoane pe o perioadã de cel mult 3 luni;

k) nu mai sunt îndeplinite orice alte conditii care au stat la baza emiterii autorizatiei.”

8. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 25. - Conducãtorii si administratorii unei bãnci trebuie sã aibã o bunã reputatie, calificare si competentã adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse si pentru.crearea premiselor necesare în vederea desfãsurãrii activitãtii bãncii în conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sãnãtoase, în scopul asigurãrii credibilitãtii si viabilitãtii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai bãncii.

Fiecare dintre persoanele prevãzute la alin. 1 trebuie sã fie aprobatã de Banca Nationalã a României înainte de începerea exercitãrii responsabilitãtilor.

Banca Nationalã a României are autoritatea de a analiza în ce mãsurã sunt respectate conditiile minime prevãzute în prezenta lege si reglementãrile date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia, integritatea moralã si de experienta fiecãrei persoane si de a decide dacã aceste persoane corespund cerintelor prevãzute la alin. 1.”

9. Dupã articolul 25 se introduc articolele 251 si 252 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 251. - Conducerea bãncii trebuie sã fie asiguratã de cel putin douã persoane.

Conducãtorii bãncii trebuie sã fie rezidenti în România, sã exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia sã fie cetãtean român. Ei trebuie sã fie licentiati în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activitãtii financiar-bancare si/sau sã fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii si sã aibã experientã de cel putin 7 ani în domeniul financiar-bancar.

Administratorii bãncii trebuie sã aibã experientã de cel putin 3 ani în domeniul financiar-bancar.

Art. 252. - În scopul asigurãrii credibilitãtii si viabilitãtii sistemului bancar Banca Nationalã a României poate sã stabileascã prin reglementãri si alte criterii specifice de evaluare a calitãtii, activitãtii si experientei persoanelor desemnate în calitate de conducãtor sau administrator al unei bãnci, precum si alte reguli si norme etice si profesionale pentru personalul bancar.”

10. Dupã litera c) a alineatului 2 al articolului 27 se introduce litera d) cu urmãtorul cuprins:

“d) îi este interzis, printr-o dispozitie legalã, o hotãrâre judecãtoreascã sau o decizie a unei alte autoritãti, sã conducã o bancã, o organizatie cooperatistã de credit, o institutie financiarã sau o societate de asigurãri.”

11. Articolul 45 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 45. - Bãncile trebuie sã respecte cerintele prudentiale, la nivel individual sau consolidat, dupã caz, prevãzute în reglementãrile emise de Banca Nationalã a României, care se referã, fãrã a fi limitative, la:

a) solvabilitate;

b) lichiditate;

c) expunerea maximã fatã de un singur debitor si expunerea maximã agregatã;

d) expunerea fatã de persoanele aflate în relatii speciale cu banca;

e) riscul valutar;

f) calitatea activelor, constituirea si utilizarea provizioanelor de risc;

g) organizare si control intern.”

12. Titlul sectiunii a 4-a din capitolul IX va avea urmãtorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4-a

Actionari”

13. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 51. - Orice persoanã fizicã sau juridicã ori grup de persoane care intentioneazã sã devinã actionar semnificativ al unei bãnci trebuie sã obtinã în prealabil aprobarea Bãncii Nationale a României, în conformitate cu reglementãrile emise de aceasta.”

14. Dupã articolul 52 se introduc articolele 521, 522 si 523 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 521. - Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care fac parte trebuie sã corespundã nevoii garantãrii unei gestiuni prudente si sãnãtoase a bãncii si sã permitã realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurãrii credibilitãtii si viabilitãtii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai unei bãnci.

Banca Nationalã a României are autoritatea de a analiza în ce mãsurã sunt respectate conditiile minime stabilite de prezenta lege si reglementãrile date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si integritatea moralã ale persoanelor mentionate la art. 51 si 52, inclusiv provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei, si de a decide dacã acestea corespund cerintelor prevãzute la alin. 1.

Art. 522. - În sensul celor prevãzute la art. 521 persoanele mentionate la art. 51 si 52 trebuie sã îndeplineascã cel putin urmãtoarele conditii:

a) sã dispunã de o situatie financiarã stabilã, care sã justifice în mod satisfãcãtor provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la capitalul social al bãncii si care sã creeze premise pentru o eventualã sustinere financiarã a bãncii;

b) sã furnizeze suficiente informatii care sã asigure transparenta necesarã pentru identificarea structurii grupului din care fac parte;

c) persoanele juridice sã functioneze de minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate în functiune de minimum 3 ani;

d) sã fie supravegheate în mod adecvat de cãtre autoritatea competentã din tara de origine.

Art. 52 3 . - În scopul asigurãrii stabilitãtii si viabilitãtii sistemului bancar Banca Nationalã a României poate sã stabileascã prin reglementãri si alte criterii specifice de evaluare a calitãtii actionariatului unei bãnci.”

15. Litera d) a alineatului 2 al articolului 69 va avea urmãtorul cuprins:

“d) retragerea aprobãrii date conducãtorilor si/sau administratorilor bãncii;”

16. Dupã litera c) a articolului 70 se introduce litera d) cu urmãtorul cuprins:

“d) retragerea aprobãrii acordate actionarilor semnificativi si/sau suspendarea exercitiului dreptului de vot al celorlalti actionari, în cazurile în care persoanele respective nu mai îndeplinesc cerintele prevãzute de prezenta lege si de reglementãrile emise în aplicarea acesteia privind calitatea

actionariatului unei bãnci ori înfãptuiesc o politicã individualã sau comunã care pericliteazã asupra unei gestiuni prudente si sãnãtoase a bãncii, în detrimentul interesului deponentilor si al altor creditori.”

17. Dupã alineatul 1 al articolului 70 se introduc douã alineate cu urmãtorul cuprins:

“În cazul retragerii aprobãrii acordate actionarilor semnificativi exercitiul dreptului de vot al acestora se suspendã.

Actionarii aflati în situatia prevãzutã la lit. d) nu mai pot achizitiona noi actiuni ale bãncii.”

18. Articolul 79 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 79. - Mãsurile de administrare specialã a bãncii se pot dispune în cazul în care Banca Nationalã a României constatã una dintre urmãtoarele situatii:

a) mãsurile de supraveghere specialã nu au dat rezultate într-o perioadã de pânã la 120 de zile;

b) indicatorul de solvabilitate, calculat în conformitate cu reglementãrile Bãncii Nationale a României în raport cu fondurile proprii, se situeazã la un nivel care nu depãseste jumãtate din nivelul minim prevãzut de aceste reglementãri;

c) banca a încãlcat în mod repetat prevederile legii si/sau ale reglementãrilor emise în aplicarea acesteia.

Hotãrârea Bãncii Nationale a României privind instituirea administrãrii speciale va fi publicatã integral sau în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în mai multe ziare de circulatie nationalã.

Instituirea mãsurilor de administrare specialã se dispune de Banca Nationalã a României si în cazul sesizãrii de cãtre aceasta a instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului unei bãnci.”

19. Dupã alineatul 3 al articolului 82 se introduce un nou alineat cu urmãtorul cuprins:

“În cazul în care Banca Nationalã a României hotãrãste retragerea autorizatiei bãncii si sesizarea instantei competente în vederea declansãrii procedurii falimentului, pânã la pronuntarea unei hotãrâri judecãtoresti definitive si irevocabile pentru începerea procedurii, administrarea bãncii va fi asiguratã în continuare de administratorul special.”

20. Dupã articolul 83 se introduc articolele 831 si 832 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 831. - Pânã la adoptarea unei hotãrâri de cãtre Banca Nationalã a României potrivit art. 83 alin. 1 sau, dupã caz, pânã la pronuntarea unei hotãrâri definitive si irevocabile de cãtre instanta judecãtoreascã potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, executarea actelor Bãncii Nationale a României nu se suspendã.

Art. 832. - Banca Nationalã a României este singura autoritate în mãsurã sã se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluãrilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

În cazul contestãrii în instantã a actelor Bãncii Nationale a României instanta judecãtoreascã se va pronunta asupra legalitãtii acestor acte.”

Art. II. - Cererile de autorizare nesolutionate la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, astfel cum a fost modificatã prin prezenta ordonantã de urgentã, si cu reglementãrile emise în aplicarea acestei legi, pot fi retrase si prezentate din nou Bãncii Nationale a României.

Dacã cererea de autorizare nu este retrasã, deficientele existente în documentatia prezentatã trebuie sã fie înlãturate pânã la data expirãrii termenelor în care Banca Nationalã a României trebuie sã se pronunte asupra acestora, potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998. În caz contrar devin incidente prevederile art. 14 din lege.

Art. III. - Banca Nationalã a României va evalua calitatea conducãtorilor, administratorilor si actionarilor bãncilor autorizate si va lua mãsurile corespunzãtoare, astfel încât în termen de 7 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã sã se asigure îndeplinirea cerintelor prevãzute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificatã prin prezenta ordonantã de urgentã, si a reglementãrilor emise în aplicarea acestei legi. În cazul conducãtorilor care au obtinut aprobarea Bãncii Nationale a României pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, rãmân valabile conditiile de pregãtire si experientã profesionalã în vigoare la data aprobãrii acestora.

Pentru motive justificate Banca Nationalã a României poate prelungi termenul prevãzut la alin. 1 o singurã datã, cu cel mult 3 luni.

În cazul neîndeplinirii cerintelor prevãzute de lege, dupã expirarea termenelor mentionate la alin. 1 si 2 Banca Nationalã a României va proceda, dupã caz, la aplicarea sanctiunilor prevãzute la art. 69 alin. 2 lit. d) si e) si/sau la luarea mãsurilor prevãzute la art. 70 lit. c) si d) sau la art. 16 din Legea nr. 58/1998.

Art. IV. - Legea bancarã nr. 58/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia în Parlament, dându-se articolelor o nouã numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Guvernatorul Bãncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isãrescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 137.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. I. - Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 186/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 19 noiembrie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Titlul Legii nr. 83/1998 va avea urmãtorul cuprins:

“LEGEA Nr. 83/1998

privind procedura falimentului institutiilor de credit”

2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Procedura falimentului instituitã prin prezenta lege se aplicã urmãtoarelor douã categorii de institutii:

a) bãncilor persoane juridice române si Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., inclusiv sucursalelor acestora având sediul în strãinãtate;

b) caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv cooperativelor de credit afiliate acestora, numite în continuare institutii de credit.”

3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - O institutie de credit este consideratã în stare de faliment dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situatii:

a) institutia de credit nu a onorat integral o creantã certã, lichidã si exigibilã, de cel putin 7 zile lucrãtoare de la scadentã, în cazul bãncilor, inclusiv al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., si de cel putin 30 de zile lucrãtoare de la scadentã, în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv al cooperativelor de credit afiliate acestora;

b) indicatorul de solvabilitate calculat în functie de nivelul capitalului propriu al institutiei de credit scade sub 2%. Indicatorul de solvabilitate se calculeazã în conformitate cu reglementãrile emise de Banca Nationalã a României.”

4. Litera c) a alineatului 3 al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:

“c) desemnarea, prin hotãrâre, a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestuia, controlul asupra activitãtii lui si, dacã este cazul, înlocuirea lui.”

5. Ultimul alineat al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Hotãrârile judecãtorului-sindic sunt definitive si executorii. În conditiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs.”

6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - Prin hotãrârea judecãtoreascã privind începerea procedurii falimentului, judecãtorul-sindic ridicã administratorilor institutiei de credit debitoare dreptul de a reprezenta institutia de credit, de a administra bunurile institutiei respective, de a dispune de ele, va desemna lichidatorul, cu avizul Bãncii Nationale a României, si va preciza atributiile acestuia; prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitãtii practicienilor în reorganizare si lichidare, lichidatorul este, de regulã, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul.

Adunarea generalã a actionarilor bãncii debitoare, respectiv adunarea generalã a casei centrale a cooperativelor de credit debitoare, va putea desemna în cel mai scurt termen, cu majoritate simplã, un reprezentant care sã îi reprezinte în cadrul procedurii si care va avea dreptul, în conditiile legii, sã conteste mãsurile luate de lichidator sau sã exercite cãile de atac împotriva hotãrârilor judecãtoresti.

În prima sedintã a adunãrii creditorilor acestia vor putea alege un alt lichidator, cu o majoritate de 51% din valoarea creantelor valabile, înregistrate la tribunal pânã la data prevãzutã în notificarea trimisã de judecãtorul-sindic, sau vor putea decide mentinerea lichidatorului desemnat de judecãtorul-sindic.

În cazul în care sunt propusi mai multi lichidatori, va fi considerat ales lichidatorul care va întruni voturile creditorilor titulari ai celei mai mari pãrti din valoarea creantelor înregistrate la tribunal, în conditiile alin. 3. Pe data stabilirii atributiilor noului lichidator de cãtre judecãtorul-sindic vor înceta atributiile lichidatorului numit de acesta la data deschiderii procedurii. Lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la lichidatorul înlocuit, sub controlul judecãtorului-sindic.

În cazul propunerii lichidatorului de cãtre creditori, acesta va trebui sã primeascã avizul Bãncii Nationale a României înainte de a fi desemnat de judecãtorul-sindic.

Pe perioada lichidãrii se revocã drepturile tuturor structurilor de conducere si control - adunarea generalã, administratori, conducerea executivã, cenzori, auditori.

Prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, republicatã, referitoare la remuneratia lichidatorului, se aplicã în mod corespunzãtor.

Activitatea lichidatorului este remuneratã cu 3% din sumele rezultate din operatiunile de lichidare.”

7. Alineatul 1 al articolului 9 se abrogã.

8. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - Principalele atributii ale lichidatorului sunt:

a) în momentul primirii hotãrârii judecãtoresti privind începerea procedurii falimentului va deschide la o bancã, care functioneazã pe teritoriul României, douã conturi, unul în lei si altul în valutã, cu mentiunea cont tip «institutie de credit în faliment», cu drept exclusiv de dispozitie în interesul procedurii falimentului. În conturile tip «institutie de credit în faliment» vor fi virate de cãtre lichidator sumele existente în conturi la alte institutii financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Bãncii Nationale a României banca comercialã si conturile deschise la aceasta, dupã care Banca Nationalã a României va transfera imediat în aceste conturi disponibilitãtile institutiei de credit aflate în evidentele sale. În continuare operatiunile institutiei de credit în faliment se vor desfãsura prin aceste conturi;

b) examinarea activitãtii institutiei de credit debitoare în raport cu situatia de fapt, întocmirea unui raport amãnuntit asupra cauzelor si împrejurãrilor care au dus la starea de faliment, cu mentionarea persoanelor cãrora le-ar fi imputabilã, si supunerea acestui raport judecãtorului-sindic, spre aprobare, si Bãncii Nationale a României, spre informare, în termen de cel mult 30 de zile de la începerea procedurii falimentului; la cererea lichidatorului judecãtorul-sindic va putea prelungi aceastã perioadã, pentru motive temeinice, prin încheiere;

c) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor institutiei de credit debitoare si luarea mãsurilor corespunzãtoare pentru conservarea lor, la începerea procedurii falimentului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicatã;

d) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea lichidãrii si conducerea activitãtii acestuia, angajarea putându-se face din cadrul personalului existent al institutiei de credit debitoare;

e) conducerea activitãtii institutiei de credit debitoare, respectiv efectuarea de operatiuni în interesul procedurii falimentului, inclusiv reesalonãri de credite si stabiliri de noi rate ale dobânzilor aferente activelor institutiei de credit debitoare, cu conditia ca orice nou nivel al ratei dobânzilor

sã nu fie mai mic decât cel mai scãzut nivel practicat pe piata bancarã, precum si participãri la piata valutarã interbancarã, luarea tuturor mãsurilor, cum ar fi redimensiona- rea personalului angajat în scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare;

f) contractarea de împrumuturi, garantând cu activele institutiei de credit debitoare sau fãrã garantie, cu aprobarea judecãtorului-sindic;

g) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de institutia de credit debitoare în dauna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurilor;

h) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor sau a transferurilor de drepturi patrimoniale cãtre terti si pentru restituirea de cãtre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de institutia de credit debitoare în dauna intereselor creditorilor, prin:

- acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori începerii procedurii falimentului; sunt exceptate sponsorizãrile în scop umanitar derulate conform prevederilor legale;

- operatiuni comerciale în care prestatia institutiei de credit debitoare o depãseste vãdit pe cea primitã, efectuate în cei 3 ani anteriori începerii procedurii falimentului;

- acte încheiate în cei 3 ani anteriori începerii procedurii falimentului, cu intentia tuturor pãrtilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmãrirea de cãtre creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;

- acte de transfer de proprietate cãtre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare începerii procedurii falimentului, dacã suma pe care creditorul ar putea sã o obtinã în caz de faliment al institutiei de credit debitoare este mai micã decât valoarea actului de transfer;

- constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creantã care era chirografarã în cele 120 de zile anterioare începerii procedurii falimentului;

- acte încheiate, în anul anterior începerii procedurii falimentului, cu persoane aflate în relatii speciale cu institutia de credit debitoare. Persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit debitoare sunt cele stabilite prin lege;

i) stabilirea datelor sedintelor adunãrii creditorilor, ori de câte ori considerã necesar, si prezidarea sedintelor;

j) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte încheiate de institutia de credit debitoare, precum si încheierea de noi contracte în interesul procedurii falimentului;

k) examinarea creantelor asupra bãncii debitoare si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;

l) primirea sumelor în lei si în valutã pe seama institutiei de credit debitoare si consemnarea acestora în termen de 24 de ore în noile conturi ale institutiei de credit debitoare, cu mentiunea cont tip «institutie de credit în faliment», conturi deschise la o bancã comercialã;

m) luarea mãsurilor corespunzãtoare privind conturile în valutã ale institutiei de credit debitoare, deschise la institutii de credit corespondente, prin:

- notificarea corespondentilor asupra declarãrii în stare de faliment a institutiei de credit debitoare, precum si asupra blocãrii disponibilitãtilor din conturile respective în valutã;

- transferarea ulterioarã, în cel mai scurt termen, a disponibilitãtilor în contul în valutã, cu mentiunea cont tip «institutie de credit în faliment», ce se dezvoltã pe analitice - pentru fiecare valutã, deschis la banca comercialã; sumele aflate în contul în valutã vor fi convertite în lei si transferate în contul tip «institutie de credit în faliment», deschis în lei;

- efectuarea de plãti pentru operatiunile în curs ale institutiei de credit debitoare, precum si administrarea eficientã a disponibilitãtilor;

n) urmãrirea încasãrii creantelor din averea institutiei de credit debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta înainte de înregistrarea cererii introductive;

o) lichidarea bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare - ansamblul procedeelor, mãsurilor si tehnicilor pentru realizarea activelor institutiei de credit în faliment, cu respectarea principiului costului minim presupus, respectiv al valorificãrii optime a acestora, în scopul achitãrii datoriilor cãtre creditori prin:

1. tranzactii privind cumpãrarea de active si asumarea de pasive prin care o institutie de credit cu o situatie financiarã bunã achizitioneazã, partial sau total, activele institutiei de credit debitoare si îsi asumã, partial sau total, pasivele acesteia, incluzând totalitatea depozitelor garantate. Tranzactiile privind cumpãrarea de active si asumarea de pasive pot fi efectuate la vedere sau la termen cu

optiune. Pentru tranzactiile prevãzute la acest alineat lichidatorul poate sã perceapã o primã negociatã în functie de calitatea activelor cumpãrate si a pasivelor asumate, plãtibilã la momentul transferului proprietãtii, precum si o primã pentru exercitarea optiunii, în functie de termenul optiunii, plãtibilã la momentul negocierii.

În situatia în care pasivele asumate sub forma depozitelor garantate depãsesc activele cumpãrate în contrapartidã, ranzactia poate fi efectuatã prin achitarea diferentei de cãtre Fond din resursele sale, în cazul în care acesta este lichidatorul.

Dupã cumpãrare, pentru activele grevate de operatiuni pentru care se probeazã cã au la bazã fraude sau cã provin din furturi de instrumente financiare, pãrtile pot modifica tranzactia initialã, urmând ca institutia de credit achizitoare sã primeascã de la lichidator, în contravaloare, alte active ori sume de bani si partea corespunzãtoare din prima negociatã în functie de calitatea activelor cumpãrate si a pasivelor asumate, dacã o astfel de primã a fost achitatã;

2. vânzarea de bunuri, cum ar fi: clãdiri, terenuri, aparaturã, valori mobiliare, operatiuni de lichidare ce se realizeazã cu respectarea prevederilor sectiunii a 6-a «Falimentul» din Legea nr. 64/1995, republicatã;

3. alte tehnici de realizare a activelor, cum ar fi cesiuni de creantã ori novatii, realizate în interesul procedurii falimentului la o valoare negociatã;

p) întocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii falimentului, respectiv asupra stadiului îndeplinirii atributiilor de lichidator, pe care îl va prezenta judecãtorului-sindic, spre aprobare, si Bãncii Nationale a României, spre informare. Un astfel de raport va include informatii referitoare la valoarea totalã a creantelor asupra institutiei de credit debitoare si la valoarea totalã a activelor acesteia care au fost valorificate, la sumele obtinute din lichidarea si încasarea de creante, la planul de distribuire între creditori;

q) întocmirea bilantului final de lichidare; dacã lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sã întocmeascã bilantul contabil anual si sã îl depunã la organele si la termenele prevãzute în modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci;

r) sesizarea judecãtorului-sindic despre orice problemã care ar cere o solutionare de cãtre acesta;

s) încheierea oricãrui document în numele institutiei de credit debitoare, initierea si coordonarea, în numele acesteia, a oricãrei actiuni sau proceduri legale;

t) efectuarea oricãror acte de procedurã cerute de prezenta lege.”

9. Articolul 13 se abrogã.

10. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 16. - Orice creditor care are o creantã certã, lichidã si exigibilã poate introduce la tribunal o cerere împotriva unei institutii de credit debitoare care nu a onorat o astfel de creantã în conditiile prevãzute la art. 2 lit. a).

Creditorul nu va putea introduce cererea fãrã sã facã dovada cã în prealabil, ca urmare a introducerii unei actiuni de executare silitã asupra contului institutiei de credit debitoare, Banca Nationalã a României, în calitate de tert poprit, a comunicat cã institutia de credit respectivã nu detine disponibilitãtile necesare pentru onorarea plãtilor respective.”

11. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 17. - Banca Nationalã a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancarã, va putea introduce cerere pentru începerea procedurii falimentului împotriva institutiei de credit aflate în una dintre situatiile prevãzute la art. 2.”

12. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 18. - În urma înregistrãrii cererii, introdusã conform art. 14, 16 si 17, judecãtorul-sindic va notifica imediat despre aceasta pãrtilor mentionate la aceste articole, inclusiv Bãncii Nationale a României.

De la data primirii notificãrii Banca Nationalã a României va numi un administrator special pânã la data hotãrârii judecãtoresti definitive si executorii privind începerea procedurii falimentului, care va avea atributiile stipulate la art. 81 din Legea bancarã nr. 58/1998. Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea institutiei de credit debitoare.

În lipsa disponibilitãtilor în conturile prevãzute la art. 10 lit. a) se vor utiliza disponibilitãti din fondul de lichidare prevãzut de Legea nr. 64/1995, republicatã.”

13. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 19. - La primul termen de judecatã judecãtorul-sindic va analiza cererea si, în cazul în care institutia de credit debitoare nu contestã starea de faliment, va da hotãrârea privind începerea procedurii falimentului acesteia.

Contestatia împotriva cererii de declansare a procedurii falimentului se poate face în termen de 5 zile de la data comunicãrii acestei cereri.

Judecãtorul-sindic se va pronunta asupra contestatiei în termen de 5 zile, termen care poate fi prelungit o singurã datã cu încã 5 zile.

În urma pronuntãrii hotãrârii de începere a procedurii falimentului, ca urmare a cererii introduse conform art. 14, 16 si 17 si a desemnãrii lichidatorului, cu avizul Bãncii Nationale a României, judecãtorul-sindic va comunica aceasta pãrtilor prevãzute la articolele mentionate, inclusiv lichidatorului si Fondului, în vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, precum si oficiului registrului comertului la care institutia de credit debitoare este înmatriculatã, pentru efectuarea mentiunii «bancã în faliment», respectiv «casã centralã a cooperativelor de credit în faliment». Comunicarea va fi fãcutã publicã în douã ziare de circulatie nationalã. În situatia în care institutia de credit în faliment are deschise sucursale în alte tãri, Banca Nationalã a României va comunica de îndatã despre începerea procedurii falimentului autoritãtii de supraveghere bancarã din tara gazdã a sucursalei respective.

De la data începerii procedurii falimentului toate actele institutiei de credit debitoare vor purta mentiunea «bancã în faliment», respectiv «casã centralã a cooperativelor de credit în faliment».

Pentru scopuri statistice institutiile de credit în faliment vor fi considerate ca apartinând în continuare sectorului bancar. Raportãrile care trebuie întocmite si transmise de cãtre lichidator Bãncii Nationale a României, periodicitatea si modalitatea de transmitere a acestora vor fi stabilite prin norme emise de Banca Nationalã a României.”

14. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 20. - Judecãtorul-sindic va comunica în aceeasi zi Bãncii Nationale a României hotãrârea sa privind începerea procedurii falimentului institutiei de credit debitoare.

La data comunicãrii hotãrârii privind începerea procedurii falimentului Banca Nationalã a României va închide imediat, dupã decontarea finalã din ziua respectivã, conturile institutiei de credit debitoare, deschise în evidentele sale, si va transfera disponibilitãtile în conturile tip “institutie de credit în faliment”, deschise la o bancã comercialã conform art. 10.

În ziua comunicãrii hotãrârii operatiunile de plãti si încasãri care au fost acceptate de cãtre sistemul de plãti - autorizat de Banca Nationalã a României - înainte de momentul comunicãrii hotãrârii de începere a procedurii falimentului unei institutii de credit vor fi decontate final si irevocabil în conformitate cu procedurile uzuale.

Garantiile constituite de institutia de credit debitoare vor fi utilizate în cadrul sistemului de plãti pentru care acestea au fost constituite, în scopul decontãrii pozitiilor nete aferente tuturor obligatiilor de platã ale institutiei de credit, acceptate de sistem înainte de primirea comunicãrii de începere a procedurii falimentului.

Garantiile rãmase neutilizate dupã decontarea finalã a obligatiilor de platã mentionate la alineatul precedent vor fi utilizate în interesul procedurii falimentului.

Momentul acceptãrii unei instructiuni de platã de cãtre sistemul de plãti va fi stabilit potrivit regulilor sistemului, conform legii si reglementãrilor în vigoare ale Bãncii Nationale a României.

Dupã decontarea finalã si irevocabilã a transferurilor de fonduri acceptate de sistemul de plãti înainte de comunicarea hotãrârii de începere a procedurii falimentului, Banca Nationalã a României va transfera sumele aflate în aceste conturi în conturile tip “institutie de credit în faliment”, deschise la banca comercialã stabilitã de lichidator.

Din momentul deschiderii conturilor Banca Nationalã a României si operatorul sistemului de plãti vor accepta pentru institutia de credit în faliment doar operatiunile de plãti initiate de lichidator.

În continuare operatiunile financiare ale institutiei de credit în faliment vor fi decontate final si irevocabil prin conturile mentionate în prezenta lege.”

15. Articolul 203 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 203. - Dupã ce s-a dispus începerea procedurii falimentului este interzis administratorilor institutiei de credit debitoare, sub sanctiunea nulitãtii, sã înstrãineze fãrã acordul judecãtorului-sindic actiunile, respectiv pãrtile sociale detinute la institutia de credit debitoare care face obiectul acestei proceduri.

Judecãtorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, respectiv a pãrtilor sociale, potrivit alin. 1, în registrele speciale de evidentã sau în conturile înregistrate electronic.”

6. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 21. - Prevederile cap. III sectiunea a 6-a «Falimentul» din Legea nr. 64/1995, republicatã, se vor aplica corespunzãtor si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 79, respectiv art. 100 alin. (2), în ceea ce priveste începerea lichidãrii dupã afisarea tabelului de creante, si art. 108, în ceea ce priveste ordinea de platã a creantelor creditorilor asupra institutiei de credit în faliment.”

17. Articolul 211 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 211. - Creantele creditorilor asupra institutiei de credit în faliment vor fi plãtite în lei în urmãtoarea ordine:

1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea institutiei de credit în faliment, precum si plata remuneratiei lichidatorului;

2. creantele reprezentând creditele, cu dobânzile si cheltuielile aferente, acordate institutiei de credit în faliment în cursul procedurii falimentului, la cererea lichidatorului si cu aprobarea judecãtorului-sindic;

3. creantele izvorâte din contracte de muncã, pe cel mult 6 luni anterioare începerii procedurii falimentului;

4. creantele statului provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezintã venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, creantele Fondului, ca subrogat în drepturile deponentilor si ca urmare a plãtilor pentru depozitele garantate, precum si creantele Bãncii Nationale a României decurgând din credite acordate de aceasta institutiei de credit în faliment;

5. creantele garantate cu garantii reale asupra bunurilor;

6. creantele deponentilor garantati, în situatia în care acestea nu au fost valorificate în sensul plãtii de cãtre Fond în termenul legal de prescriptie a plãtilor de compensatii;

7. creantele decurgând din operatiuni de trezorerie, din operatiuni interbancare, din operatiuni cu clientela, din operatiuni cu titluri, din alte operatiuni bancare, precum si din cele rezultate din livrãri de produse, prestãri de servicii sau alte lucrãri, precum si din chirii;

8. alte creante chirografare, inclusiv creantele deponentilor negarantati si pãrtile negarantate ale creantelor deponentilor garantati;

9. creantele actionarilor bãncii în faliment, respectiv creantele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit în faliment.”

18. Titlul capitolului IV va avea urmãtorul cuprins:

“Rãspunderea organelor de conducere, a cenzorilor, a organelor de control, a organelor de audit - intern si extern - ale institutiei de credit în faliment”

19. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 22. - Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul institutiei de credit în faliment sã fie suportatã de cãtre membrii organelor de conducere, personalul cu atributii de control intern si audit intern, cenzorii si auditorii independenti care au detinut functiile respective în cei 3 ani anteriori începerii procedurii falimentului, dacã au contribuit la falimentul acesteia prin una dintre urmãtoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele institutiei în folosul propriu;

b) au fãcut acte de comert în interes personal, sub acoperirea institutiei de credit;

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activitãti care ducea în mod vãdit institutia de credit la încetarea de plãti;

d) au tinut o contabilitate fictivã, au fãcut sã disparã unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul institutiei de credit ori au mãrit în mod fictiv pasivul acesteia;

f) au folosit mijloace ruinãtoare, pentru a procura institutiei de credit fonduri, în scopul întârzierii încetãrii de plãti;

g) în luna precedentã încetãrii plãtilor au plãtit sau au dispus sã se plãteascã, cu preferintã, unui creditor, în dauna celorlalti creditori;

h) au certificat bilanturi contabile, alte situatii contabile ori raportãri întocmite cu nerespectarea prevederilor legale, nu au semnalat neregulile referitoare la organizarea si functionarea institutiei de credit sau au emis opinii asupra situatiilor financiare ale acesteia, cu încãlcarea prevederilor legale;

i) în cadrul actiunilor de verificare nu au identificat si nu au sesizat faptele care au condus la fraude si gestiune defectuoasã a patrimoniului.

Aplicarea dispozitiilor alin. 1 nu înlãturã aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiune.”

20. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 26. - Procedura falimentului va fi închisã atunci când judecãtorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit în faliment au fost distribuite si fondurile nereclamate au fost depuse la Banca Nationalã a României.

În urma cererii lichidatorului judecãtorul-sindic va da o hotãrâre de închidere a procedurii falimentului. Hotãrârea va fi comunicatã, în scris sau prin presã în cel putin douã ziare de circulatie nationalã, tuturor creditorilor institutiei de credit debitoare, oficiului registrului comertului, Bãncii

Nationale a României si lichidatorului care va închide conturile tip «institutie de credit în faliment». Eventualele sume rãmase vor fi virate la bugetul de stat.”

21. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 27. - Dispozitiile prezentei legi se completeazã, în mãsura compatibilitãtii lor cu cele ale Codului de procedurã civilã, precum si cu cele ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, republicatã.”

Art. II. - Sintagma libanca debitoare” din textul articolelor 3, 4, 8, 12, 14, 15, 201, 202, 203, 204 si 23 din Legea nr. 83/1998, cu modificãrile ulterioare, va fi înlocuitã cu sintagma lainstitutia de credit debitoare”.

Art. III. - Articolul II din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 19 noiembrie 1999, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. II. - Procedurile de reorganizare judiciarã declansate în baza prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificãrile ulterioare, vor fi continuate în conformitate cu prevederile acestei legi.

Procedurile falimentului declansate în baza prevederilor Legii nr. 83/1998, cu modificãrile ulterioare, vor fi continuate în conformitate cu prevederile acestei legi.”

Art. IV. - Prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã dupã aprobarea prezentei ordonante de urgentã prin lege de cãtre Parlament, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Guvernatorul Bãncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isãrescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 138.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea salarizãrii nr. 14/1991, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 noiembrie 2000, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Pentru perioada 1 martie 2002 - 1 martie 2003 salariul de bazã minim brut pe tarã se stabileste la 1.750.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lunã, reprezentând 10.294,15 lei/orã.

(2) Nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã prevãzut la alin. (1) se aplicã începând cu data de 1 martie 2002.”

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã stabilit potrivit art. 1 nu modificã cuantumul salariilor de bazã si nici valoarea sporurilor, primelor si a altor drepturi salariale existente la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, stabilite prin contractul colectiv de muncã, contractul individual de muncã sau prin alte acte normative, în functie de nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.037.