MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 676       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 25 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

546. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitãtii de protectie a plantelor si carantinã fitosanitarã

 

780. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitãtii de protectie a plantelor si carantinã fitosanitarã

 

547. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

 

781. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

 

548. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale

 

782. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale

 

549. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe

 

783. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe

 

550. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncã

 

784. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncã

 

551. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2000 privind unele mãsuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

785. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2000 privind unele mãsuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitãtii

de protectie a plantelor si carantinã fitosanitarã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17 din 26 ianuarie 2001 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitãtii de protectie a plantelor si carantinã fitosanitarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul I punctul 1, articolul 2 se abrogã.

2. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitãtii de protectie a plantelor si carantinã fitosanitarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 206/2001, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 546.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitãtii de protectie a plantelor si carantinã fitosanitarã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitãtii de protectie a plantelor si carantinã fitosanitarã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 780.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2000

privind taxa pe valoarea adãugatã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17 din 14 martie 2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul 2, litera a) a alineatului 1 va avea urmãtorul cuprins:

“a) livrãri de bunuri mobile si/sau prestãri de servicii efectuate în cadrul exercitãrii activitãtii profesionale;”

2. La articolul 3, litera b) a alineatului 1 va avea urmãtorul cuprins:

“b) organizatiile cultelor religioase recunoscute legal si organizatiile care desfãsoarã activitãti de naturã religioasã, politicã sau civicã înregistrate legal;”

3. La articolul 6, litera A.d) va avea urmãtorul cuprins:

“d) persoanele care exercitã profesii libere, cum ar fi: avocatii, notarii publici, indiferent de forma de exercitare a profesiei, arhitectii, inginerii, consultantii, auditorii financiari, expertii contabili si tehnici, contabilii autorizati, sau alte profesii asemãnãtoare desfãsurate în mod independent, în conditiile legii;”

4. La articolul 6 litera A, dupã litera d) se introduce litera d1) cu urmãtorul cuprins:

“d1) gospodãriile agricole individuale;”

5. La articolul 6 litera A, literele h)1 si k)11 vor avea urmãtorul cuprins:

“h)1. Banca Nationalã a României, pentru operatiunile specifice reglementate în mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, cu modificãrile ulterioare;

...........................................................................................

k)11. activitãtile contribuabililor cu venituri din operatiuni impozabile în sensul prezentei ordonante de urgentã, declarate organului fiscal competent sau, dupã caz, realizate, de pânã la 125 milioane lei anual; activitãtile care îndeplinesc conditiile unor operatiuni impozabile desfãsurate de contribuabilii prevãzuti la art. 3, cu venituri de pânã la 125 milioane lei anual, realizate din astfel de operatiuni.

În situatia realizãrii unor venituri superioare plafonului prevãzut mai sus contribuabilii mentionati la alineatul precedent devin plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã în conditiile si la termenele stabilite la art. 25.

Dupã înscrierea ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã contribuabilii respectivi nu mai beneficiazã de scutire, chiar dacã ulterior realizeazã venituri inferioare plafonului prevãzut mai sus;”

6. La articolul 6, litera B.c) va avea urmãtorul cuprins:

“c) materiile prime si materialele importate, destinate exclusiv realizãrii de produse finite care sunt exportate în termen de 90 de zile de la data efectuãrii importului, pe bazã de certificat eliberat în conditii stabilite de Ministerul Finantelor Publice;”

7. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - Contribuabilii care efectueazã operatiuni scutite de taxa pe valoarea adãugatã pot opta pentru plata acestei taxe pentru întreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se dã de cãtre Ministerul Finantelor Publice prin organele fiscale teritoriale si se referã la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adãugatã, iar aplicarea se face începând cu data de întâi a lunii urmãtoare datei aprobãrii.”

8. La articolul 14, literele a) si b) vor avea urmãtorul cuprins:

“a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor în vederea stimulãrii vânzãrilor, în conditiile prevãzute în contractele încheiate;

b) penalizãrile, precum si sumele reprezentând dauneinterese, stabilite prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, solicitate pentru neîndeplinirea totalã sau partialã a obligatiilor contractuale;”

9. La articolul 17, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:

Pentru operatiunile prevãzute la lit. k), l), m), n) si o) aplicarea cotei zero de taxã pe valoarea adãugatã se realizeazã în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”

10. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 23. - Rambursarea diferentei de taxã, rãmasã dupã compensarea realizatã conform art. 22, se efectueazã în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice si a verificãrilor efectuate de organele fiscale teritoriale.

Rambursarea taxei pe valoarea adãugatã se efectueazã lunar.

Nu beneficiazã de rambursarea efectivã a sumelor de la bugetul de stat contribuabilii care nu au achitat total sau partial facturile furnizorilor si/sau prestatorilor din tarã, din care sã rezulte taxa pe valoarea adãugatã deductibilã.”

11. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 24. - Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentã se stabilesc cazurile si conditiile în care, pentru anumite rambursãri de taxã pe valoarea adãugatã, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.solicitã constituirea de garantii personale sau solidare, în conditiile legii.”

12. La articolul 25, litera A.a) va avea urmãtorul cuprins:

“a) sã depunã sub semnãturã persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de înregistrare fiscalã, conform modelului aprobat de Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data eliberãrii certificatului de înmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire, dupã caz.

Contribuabilii care devin plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã ca urmare a depãsirii plafonului de scutire prevãzut la art. 6, ale cãror conditii de desfãsurare a activitãtii s-au modificat sau au intervenit modificãri legislative în sensul trecerii activitãtii desfãsurate de la regimul de scutire la cel de impozitare, ulterior înregistrãrii fiscale, sunt obligati sã depunã declaratie de mentiuni în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, în vederea atribuirii de cod fiscal, precedat de litera «R» care atestã calitatea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã.

Atribuirea calitãtii de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã se face cu data de întâi a lunii urmãtoare;”

13. La articolul 25, litera C.b) va avea urmãtorul cuprins:

“b) sã întocmeascã si sã depunã lunar la organul fiscal, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare, decontul de taxã pe valoarea adãugatã, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice;”

14. La articolul 25, litera D.b) va avea urmãtorul cuprins:

“b) sã achite taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor din import definitiv, la organul vamal, conform regimului în vigoare privind plata taxelor vamale.

Prin derogare de la prevederile lit. b), se suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, pe termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale care se importã în vederea efectuãrii si derulãrii investitiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã capacitãtile existente sau se retehnologizeazã fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole. De asemenea, se suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc în tarã sau care sunt deficitare, importate în vederea realizãrii obiectului de activitate.

Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea plãtii taxei pe valoarea adãugatã în vamã se face prin certificat eliberat în conditii stabilite de Ministerul Finantelor Publice;”

15. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 26. - Formularele pentru facturi fiscale, borderourile zilnice de vânzare, încasare si alte documente necesare în vederea aplicãrii prevederilor prezentei ordonante de urgentã se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice si sunt obligatorii pentru plãtitorii de taxã pe valoarea adãugatã.”

16. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 32. - Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice pentru constatarea obligatiilor de platã privind taxa pe valoarea adãugatã constituie titluri executorii numai dacã plãtitorul nu si-a exercitat cãile legale de atac în termen de 15 zile de la întocmirea actului.

Bãncile vor pune în aplicare aceste titluri fãrã acceptul plãtitorilor, dacã în intervalul mentionat la alin. 1 plãtitorul nu si-a exercitat calea legalã de atac.”

17. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 34. - Solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor privind taxa pe valoarea adãugatã, constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor Publice, se face conform prevederilor legale în vigoare.”

18. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 35. - Pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale privind taxa pe valoarea adãugatã se constituie Comisia centralã fiscalã a impozitelor indirecte, coordonatã de ministrul finantelor publice. Componenta comisiei se aprobã prin ordin al ministrului finantelor publice. Deciziile Comisiei centrale fiscale a impozitelor indirecte se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

19. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 36. - În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 547.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2000

privind taxa pe valoarea adãugatã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al  României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 781.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 150 din 14 octombrie 1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 18 octombrie

1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 548.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã

a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea

societãtilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 782.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 93 din 29 august 2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe, adoptatã în temeiul art. 1 lit. B pct. 14 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului

de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000, cu urmãtoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, alineatul (6) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:

“(6) Persoanele fizice române fãrã domiciliu în România si persoanele fizice strãine care realizeazã venituri din activitãti desfãsurate pe teritoriul României sunt obligate sã completeze si sã depunã declaratie de înregistrare fiscalã pentru persoanele strãine, în termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat în România, în vederea atribuirii numãrului de identificare fiscalã si a eliberãrii certificatului de înregistrare fiscalã.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 549.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Odonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 783.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea

Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 172 din 19 octombrie 2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. La punctul 1 articolul 2, literele c) si e) ale alineatului (2) vor avea urmãtorul cuprins:

“c) au intrat în tarã în scop de afaceri si solicitã angajarea la propria firmã;

............................................................................................

e) sunt membri de familie - sot, sotie, copii – ai cetãtenilor români cu domiciliul în România;”

2. La punctul 1 articolul 2, dupã litera e) a alineatului (2) se introduce litera f) cu urmãtorul cuprins:

“f) alte situatii reglementate prin lege.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 550.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 784.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2000 privind unele mãsuri pentru aprobarea

si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate

si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 18 din 27 ianuarie 2000 privind unele mãsuri pentruaprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 551.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2000 privind unele mãsuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2000 privind unele mãsuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 785.