MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 677       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE     Vineri, 26 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

552. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie

 

786. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie

 

553. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispozitii privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupã functii de demnitate publicã

 

787. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispozitii privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupã functii de demnitate publicã

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

128. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Universitãtii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

129. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

130. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Universitãtii “Emanuel” din Oradea

 

131. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Universitãtii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

132. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Universitãtii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

133. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Universitãtii “George Bacovia” din Bacãu

 

134. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Universitãtii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

135. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea Universitãtii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul 1, alineatele (4) si (6) vor avea urmãtorul cuprins:

“(4) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei si Resurselor, activitãtile legate de exercitarea calitãtii de actionar al statului la societãtile si companiile nationale si la celelalte societãti comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competentelor aprobate, în conformitate cu prevederile legale.

...........................................................................................

(6) Salarizarea si alte drepturi ale personalului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie se fac prin ordin al ministrului industriei si resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile institutiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispozitiilor legale, urmãrindu-se eficientizarea activitãtii prin calitate si stabilitate.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Finantarea organizãrii si functionãrii Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie si a activitãtilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea actiunilor emise de societãtile si companiile nationale si de celelalte societãti comerciale la care Ministerul Industriei si Resurselor, în calitate de reprezentant al statului, îsi exercitã drepturile ce decurg din calitatea de actionar si din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului Industriei si Resurselor, inclusiv cele realizate în anul 2000 si nevãrsate pânã la data prezentei ordonante de urgentã, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 552.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea

Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizãrii în Industrie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 786.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispozitii

privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor

pentru persoanele care ocupã functii de demnitate publicã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 52 din 30 ianuarie 2000 pentru completarea unor dispozitii privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupã functii de demnitate publicã, emisã în temeiul art. 1 lit. Q pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 553.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispozitii privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupã functii de demnitate

publicã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispozitii privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupã functii de demnitate publicã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 787.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Universitãtii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 81, judetul Arad.

(2) Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad se înfiinteazã cu urmãtoarele facultãti si specializãri acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba românã;

b) Facultatea de Marketing, Management, Informaticã, specializarea Marketing, cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este utilizat în cadrul sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad este obligatã sã transfere acesteia întregul patrimoniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Universitãtii de Vest “Vasile Goldis” din Arad.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 19, sectorul 1.

(2) Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti se înfiinteazã cu Facultatea de Teologie Romano-Catolicã si cu urmãtoarele specializãri acreditate:

a) specializarea Teologie Romano-Catolicã Didacticã, cu predare în limba românã;

b) specializarea Teologie Romano-Catolicã – Litere (limba si literatura românã sau o limbã si literaturã strãinã - latinã, englezã), cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este  utilizat în cadrul sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti este obligatã sã transfere acestuia întregul patri-moniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Universitãtii “Emanuel” din Oradea

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Universitatea “Emanuel” din Oradea ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Nufãrului nr. 87, judetul Bihor.

(2) Universitatea “Emanuel” din Oradea se înfiinteazã cu urmãtoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Teologie, specializarea Teologie Baptistã Pastoralã, cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este utilizat în cadrul sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Universitatea “Emanuel” din Oradea este obli- gatã sã transfere acesteia întregul patrimoniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Universitãtii “Emanuel” din Oradea.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 130.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Universitãtii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Bucuresti, calea Vãcãresti nr. 185, sectorul 4.

(2) Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti se înfiinteazã cu urmãtoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este utilizat în cadrul  sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti este obligatã sã transfere acesteia întregul patrimoniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Universitãtii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Universitãtii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 70, sectorul 1.

(2) Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti se înfiinteazã cu urmãtoarele facultãti si specializãri acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba românã;

b) Facultatea de Medicinã si Stomatologie, specializarea Stomatologie, cu predare în limba românã;

c) Facultatea de Psihologie, specializarea Psihologie, cu predare în limba românã;

d) Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante, bãnci, contabilitate, cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este utilizat în cadrul sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti este obligatã sã transfere acesteia întregul patrimoniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Universitãtii “Titu Maiorescu” din Bucuresti.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 132.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Universitãtii “George Bacovia” din Bacãu

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Universitatea “George Bacovia” din Bacãu ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Bacãu, calea Mãrãsesti nr. 157, judetul Bacãu.

(2) Universitatea “George Bacovia” din Bacãu se înfiinteazã cu urmãtoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Contabilitate si Informaticã de Gestiune, specializarea Contabilitate si Informaticã de Gestiune, cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este utilizat în cadrul sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Universitatea “George Bacovia” din Bacãu este obligatã sã transfere acesteia întregul patrimoniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Universitãtii “George Bacovia” din Bacãu.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 133.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Universitãtii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Universitatea Crestinã “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 4.

(2) Universitatea Crestinã “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti se înfiinteazã cu urmãtoarele facultãti si specializãri acreditate:

a) Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, specializarea Stiinte Juridice si Administrative, cu predare în limba românã;

b) Facultatea de Management Turistic si Comercial, specializarea Management Turistic si Comercial, cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este utilizat în cadrul sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Universitatea Crestinã “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti este obligatã sã transfere acesteia întregul patrimoniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Universitãtii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 134.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind înfiintarea Universitãtii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti ca institutie de învãtãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat, parte a sistemului national de învãtãmânt, cu sediul în municipiul Pitesti, Calea Bascovului nr. 2A, judetul Arges.

(2) Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti se înfiinteazã cu urmãtoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice, specializarea Management, Marketing în Afaceri Economice, cu predare în limba românã.

Art. 2. - (1) Patrimoniul propriu al institutiei de învãtãmânt superior înfiintate conform prevederilor art. 1 este cel putin la nivelul celui avut la data acreditãrii si este utilizat în cadrul sistemului national de învãtãmânt, în conditiile legii.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã persoana juridicã care a înfiintat initial Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti este obligatã sã transfere acesteia întregul patrimoniu folosit în procesul de învãtãmânt în momentul propunerii pentru acreditare.

(3) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii initiazã în conditiile legii actiunea de încetare a activitãtii de învãtãmânt si de desfiintare a Universitãtii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti.

Art. 3. - (1) Institutia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã de 3 ani, perioadã în care are dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.

(2) Comisiile constituite pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentã profesori din învãtãmântul de stat acreditat în proportie de cel putin douã treimi.

Art. 4. - Cheltuielile privind functionarea noii institutii de învãtãmânt superior particular înfiintate conform prezentei ordonante de urgentã se suportã din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 5. - Prezenta ordonantã de urgentã se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 135.