MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 687         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

527. - Lege privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

Contract de finantare între România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND) (Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a)

 

755. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.320. - Ordin al ministrului educatiei si cercetãrii cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfãsurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

 

4.638. - Ordin al ministrului educatiei si cercetãrii pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor lucrãtorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii

si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare

a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000*)

 


*) A se vedea si Decretul nr. 639 din 23 iulie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 26 iulie 2001.

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratificã Contractul de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

Art. 2. - Implementarea contractului de finantare va fi realizatã de cãtre Administratia Nationalã a Drumurilor (AND), în calitate de beneficiar final al împrumutului.

Art. 3. - Între Ministerul Finantelor Publice, pe de o parte, si Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND), pe de altã parte, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se vor delega Administratiei Nationale a Drumurilor (AND) întreaga autoritate si responsabilitate pentru utilizarea împrumutului, realizarea proiectului si respectarea obligatiilor asumate prin contractul de finantare.

Art. 4. - (1) Fondurile necesare în vederea rambursãrii împrumutului, plãtii dobânzilor si a altor costuri aferente împrumutului se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Contributia Guvernului României la realizarea investitiilor finantate prin împrumutul Bãncii Europene de Investitii mentionat la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tãrii, precum si contravaloarea altor costuri locale care nu se pot plãti din împrumutul extern, se va asigura din surse proprii ale Administratiei Nationale a Drumurilor (AND), din alte surse atrase (ISPA, PHARE) si, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 5. - Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND), sã introducã pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocãri de fonduri, modificãri de termene, precum si orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligatiile financiare ale României fatã de Banca Europeanã de Investitii sau sã determine noi conditionãri economice fatã de cele convenite initial între pãrti.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 527.

 

BANCA EUROPEANÃ DE INVESTITII

 

FI Nr. 20.781

Agora nr. 2000 0080

ROMÂNIA - PROIECTUL DE REABILITARE A DRUMURILOR, ETAPA A IV-A

 

CONTRACT DE FINANTARE

între România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND)*)

 


*) Traducere.

 

Acest contract este încheiat între:

România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, cu sediul în România, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumitã în continuare Împrumutatul, ca prima parte;

Banca Europeanã de Investitii, cu sediul central în Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd Konrad Adenauer nr. 100, reprezentatã de domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, denumitã în continuare Banca, ca a doua parte;

si

Administratia Nationalã a Drumurilor (AND), cu sediul în România, municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentatã de domnul Dãnilã Bucsã, director general, denumitã în continuare AND, ca a treia parte.

Având în vedere cã:

1. La data de 1 februarie 1993 Comunitãtile Europene si Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere ntre Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altã parte (denumit în continuare acord european).

2. În cadrul acordului european si în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 2.000/24/CE din 22 decembrie 1999 Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat la data de 28 martie 2000 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investitii în România.

3. La data de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru) referitor la cooperarea financiarã a fost semnat de Împrumutat si de Bancã si este aplicabil acestui contract.

4. Împrumutatul a propus initierea unui proiect (denumit în continuare Proiect ) care urmeazã sã fie realizat de AND si care constã în reabilitarea si modernizarea unor sectiuni din reteaua principalã de drumuri, dupã cum se specificã mai detaliat în descrierea tehnicã prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumitã în continuare Descrierea tehnicã).

5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Bancã, este de 688.000.000 EUR (sase sute optzeci si opt milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevãzute si dobânzi pe perioada executiei, dar excluzând impozite si taxe.

6. Costul Proiectului urmeazã sã fie finantat astfel:

Contributia statului, fonduri proprii ale AND sau alte fonduri EUR 443.000.000

Împrumutul Bãncii EUR 245.000.000

TOTAL: EUR 688.000.000

7. În consecintã, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în sumã echivalentã cu 245.000.000 EUR (douã sute patruzeci si cinci milioane euro).

8. În baza art. 3 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobânda si toate celelalte plãti datorate Bãncii si care apar ca urmare a activitãtilor avute în vedere prin acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bãncii legate de astfel de activitãti sã fie scutite de impozite.

9. În baza art. 4 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca pe întreaga perioadã de efectuare a oricãrei operatiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru:

a) sã asigure:

i(i) ca beneficiarii sã poatã schimba în orice valutã liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationalã a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legãturã cu împrumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si

(ii) ca aceste sume sã fie transferabile liber, imediat si efectiv; si

b) sã asigure:

i(i) ca Banca sã poatã schimba în orice valutã liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationalã a Împrumutatului, primite de Bancã cu titlu de plãti aferente unor împrumuturi si garantii sau oricãrei alte activitãti, si ca Banca sã poatã transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta astfel,

(ii) ca Banca sã poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

10. Convinsã cã prezenta operatiune corespunde scopurilor functiilor sale si cã este conformã cu scopurile acordului-cadru si tinând seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sã dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i un credit în sumã echivalentã cu 245.000.000 EUR (douã sute patruzeci si cinci milioane euro).

11. Doamna Valentina Siclovan, secretar de stat la Ministerul Finantelor, este pe deplin autorizatã, potrivit conditiilor stabilite în documentul I anexat, sã semneze acest contract în numele Împrumutatului si domnul Dãnilã Bucsã, director general, este pe deplin autorizat, potrivit conditiilor stabilite în documentul II anexat, sã semneze acest contract în numele AND.

12. Euro este moneda comunã a statelor membre ale Uniunii Europene care participã la etapa a treia a Uniunii

Economice si Monetare Europene (UEM).

13. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si Reglementarea Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro.

14. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe si documente anexate reprezintã referiri fãcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele si documentele anexate ale prezentului contract.

Drept care prin prezentul contract s-a convenit dupã cum urmeazã:

 

ARTICOLUL 1

Trageri

 

1.01. Suma creditului

Prin acest contract Banca acordã Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptã, un credit (denumit în continuare credit) în sumã echivalentã cu 245.000.000 EUR (douã sute patruzeci si cinci milioane euro), care va fi utilizat exclusiv pentru finantarea partialã a costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

A. Creditul va fi pus la dispozitie pentru a fi tras de AND, în numele Împrumutatului, în cel mult 20 de transe (denumite în continuare transe, iar fiecare denumitã transã).

Fiecare transã va avea o valoare echivalentã cu cel putin 10 milioane euro (cu exceptia ultimei transe), dar nu mai mult de 20 milioane euro.

B. Tragerea fiecãrei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumitã în continuare cerere) din partea AND, în numele Împrumutatului, potrivit conditiilor mentionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:

a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul transei;

b) va specifica valuta în care AND, în numele Împrumutatului, solicitã sã fie trasã transa, ca fiind o valutã la care se face referire în paragraful 1.03;

c) va specifica rata dobânzii aplicabilã, dacã este cazul, indicatã anterior de Bancã la AND, în numele Împrumutatului, fãrã angajament;

d) va specifica data preferatã pentru efectuarea tragerii, întelegându-se cã Banca poate disponibiliza transa în termen de pânã la 4 luni calendaristice de la data cererii; si

e) va fi însotitã de documente justificative, solicitate conform prevederilor subparagrafului 1.04 C.

Nici o cerere nu va putea fi efectuatã dupã data de

31 decembrie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C fiecare cerere este irevocabilã.

C. Cu 10-15 zile înainte de data disponibilizãrii transei, în cazul în care cererea este conformã cu prevederile subparagrafului 1.02 B si în mãsura în care documentele justificative puse la dispozitie în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) sunt acceptabile pentru Bancã, aceasta va remite Împrumutatului si AND o notificare (denumitã în continuare aviz de tragere) prin care:

a) va confirma valoarea si valuta transei specificate în cerere;

b) va specifica rata dobânzii aplicabilã transei conform paragrafului 3.01; si

c) va specifica data disponibilizãrii transei.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzãtoare din cerere, AND, în numele Împrumutatului, într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg de la primirea avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresatã Bãncii si, ca urmare, cererea si avizul de tragere vor rãmâne fãrã efect.

D. Tragerea se va efectua în acel cont bancar, în numele si pe seama Împrumutatului sau AND, pe care AND, în numele Împrumutatului, îl va notifica Bãncii cu cel putin 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existentei disponibilitãtilor, Banca va disponibiliza fiecare transã în valuta pentru care AND, în numele Împrumutatului, si-a exprimat o preferintã. Fiecare valutã de tragere va fi euro, o valutã a unuia dintre statele membre ale Bãncii care nu participã la etapa a treia a UEM sau orice altã valutã care este tranzactionatã pe scarã largã pe principalele piete valutare.

Pentru calculul sumelor ce urmeazã sã fie trase în alte valute decât euro Banca va aplica cursurile de schimb de referintã calculate si publicate de Banca Centralã Europeanã din Frankfurt sau, în lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleazã pe orice altã piatã financiarã aleasã de Bancã, la o datã cuprinsã într-un interval de 15 zile anterior datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.

1.04. Conditii de tragere

A. Tragerea primei transe, conform paragrafului 1.02, va fi conditionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Bancã a urmãtoarelor conditii, si anume ca înainte de data primei cereri:

a) un consilier juridic al Împrumutatului sã fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre Împrumutat, precum si privind documentele relevante, în forma si continutul acceptabile pentru Bancã;

b) un consilier juridic al AND sã fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre AND, precum si privind documentele relevante, în forma si continutul acceptabile pentru Bancã;

c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul) sã fi fost obtinute pentru a permite AND sã efectueze trageri în conditiile prezentului contract si pentru a permite Împrumutatului sã ramburseze împrumutul (astfel cum este definit în paragraful 2.01) si sã plãteascã dobânda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobãri trebuie sã se extindã si asupra deschiderii si mentinerii conturilor în care AND, în numele Împrumutatului, solicitã Bãncii sã disponibilizeze creditul;

d) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba englezã, care sã ateste cã Împrumutatul a autorizat si a împuternicit pe deplin AND sã solicite trageri si sã primeascã sumele corespunzãtoare în conformitate cu prezentul contract, în numele si pe seama Împrumutatului;

e) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare privind împuternicirea persoanei sau a persoanelor autorizate sã semneze cererile, precum si specimenele de semnãturã autentificate ale acestei sau acestor persoane;

f) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare care sã ateste cã AND a înfiintat o unitate de implementare a Proiectului, cu o structurã adecvatã, care sã poatã realiza Proiectul;

g) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare care sã ateste angajarea consultantilor în conditiile paragrafului 6.10;

h) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba englezã, referitoare la împuternicirea doamnei Valentina Siclovan si a domnului Dãnilã Bucsã de a semna acest contract în numele Împrumutatului si, respectiv, al AND, precum si o copie de pe o rezolutie satisfãcãtoare, prin care AND sã fie autorizatã sã fie parte la acest contract.

Dacã o cerere pentru tragerea primei transe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Bancã a unor dovezi satisfãcãtoare, demonstrând cã aceste conditii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Bancã la acea datã la care conditiile vor fi fost îndeplinite.

B. Tragerea fiecãrei transe ulterioare primei transe va fi conditionatã de primirea de cãtre Bancã, înainte sau chiar la data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire în subparagraful 1.04 C.

În plus tragerea fiecãrei asemenea transe se va face cu conditia ca Banca sã fie convinsã permanent cã suficiente fonduri continuã sã fie asigurate în conformitate cu prevederile paragrafului 6.07, astfel încât sã se asigure realizarea si terminarea la timp a Proiectului.

Fiecare tragere, inclusiv tragerea primei transe, va fi în plus conditionatã de aprobarea de cãtre autoritãtile competente din domeniul mediului a lucrãrilor care urmeazã sã fie finantate din sumele acelei trageri.

C. În decurs de 90 de zile de la tragerea oricãrei transe AND va remite Bãncii dovezi satisfãcãtoare, demonstrând cã AND a efectuat cheltuieli (excluzând impozitele si taxele plãtibile în România) pentru articolele finantate de Bancã, în conformitate cu Descrierea tehnicã, în sumã globalã egalã cu toate transele trase anterior, mai putin o sumã de 3.000.000 EUR, exceptie fãcând ultima tragere.

Dacã vreo parte a acestor dovezi nu este satisfãcãtoare pentru Bancã, aceasta poate disponibiliza proportional mai putin decât suma solicitatã, fãrã a contraveni însã conditiilor subparagrafului 1.02 A.

D. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare cu 30 de zile înainte de data cererii.

E. Dacã vreo parte a dovezilor furnizate de AND nu este satisfãcãtoare pentru Bancã, aceasta poatã fie sã actioneze în concordantã cu prevederile ultimei fraze din subparagraful 1.04 A, fie sã elibereze proportional mai putin decât suma solicitatã.

1.05. Anularea creditului

În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si AND, sã anuleze creditul proportional cu diferenta. Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresatã Bãncii, sã anuleze integral sau partial orice sumã netrasã din credit, cu conditia ca, dacã Împrumutatul anuleazã orice transã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere si care nu a fost revocatã în conformitate cu prevederile subparagrafului nr. 1.02 C, sã plãteascã un comision calculat asupra sumei anulate, la o ratã fixã egalã cu jumãtate din rata dobânzii aplicabilã acelei transe.

Banca poate, dupã data de 30 aprilie 2005, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si AND, sã anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.

1.06. Anularea si suspendarea creditului

Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si AND, sã anuleze integral sau partial, în orice moment si cu efect imediat, partea netrasã din credit:

a) ca urmare a aparitiei oricãrui eveniment mentionat în subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau

b) dacã vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe piata nationalã de capital sau pe pietele internationale de capital relevante.

Alternativ, dacã a survenit o situatie dintre cele desrise la alin. a) sau b) de mai sus si în opinia Bãncii aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau partial, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si AND, partea netrasã din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua pânã când Banca înstiinteazã Împrumutatul si AND cã este din nou în mãsurã sã emitã un aviz de tragere cu privire la acea parte din credit.

Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevãzute în paragraful 1.05.

Totusi Banca nu va fi îndreptãtitã sã anuleze sau sã suspende, în temeiul alin. b) al acestui paragraf, nici o transã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere.

Partea netrasã din credit va fi consideratã ca anulatã dacã Banca solicitã rambursarea în baza art. 10.

În cazul în care creditul este anulat în temeiul alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plãti un comision pentru suma anulatã a oricãrei transe netrase care a fãcut obiectul unui aviz de tragere, la o ratã anualã de 0,75%, calculat de la data avizului de tragere respectiv pânã la data anulãrii.

1.07. Valuta comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii în baza prezentului articol vor fi calculate si plãtibile în euro.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancã, astfel cum au fost notificate de Bancã cu ocazia disponibilizãrii fiecãrei transe.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare efectuatã în baza art. 4 sau, dupã caz, a art. 10 se va face în valutele dizponibilizate si în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.

2.03. Valuta dobânzii si a altor obligatii de platã

Dobânda si celelalte obligatii de platã datorate conform prevederilor art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si plãtibile proportional în fiecare valutã în care împrumutul este rambursabil.

Orice altã platã va fi efectuatã în valuta specificatã de Bancã, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sã fie rambursate prin acea platã.

2.04. Notificãri ale Bãncii

Dupã disponibilizarea fiecãrei transe Banca va transmite Împrumutatului si AND o situatie rezumativã cuprinzând suma, data tragerii si rata dobânzii pentru acea transã.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

A. Soldul nerambursat al oricãrei transe va fi purtãtor de dobândã la rata specificatã în avizul de tragere aferent acesteia, care va fi rata dobânzii aplicabilã la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valuta respectivã si acordate de Bancã împrumutatilor sãi în aceleasi conditii de rambursare si de platã a dobânzii ca cele pentru transa în cauzã.

B. Dobânda va fi plãtibilã semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.

3.02. Dobânda la sumele cu scadentã depãsitã

Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 si ca exceptie de la cele ale paragrafului 3.01, pentru orice sumã restantã plãtibilã în conditiile acestui contract se va datora dobânda de la data scadentei pânã la data efectivã a plãtii, la o ratã anualã calculatã dupã cum urmeazã:

a) pentru o sumã datoratã din orice transã, la o ratã egalã cu suma a:

i(i) 2,5% (doi virgulã cinci procente); si

(ii) rata relevantã specificatã conform paragrafului 3.01; si

b) pentu orice altã sumã, la o ratã egalã cu suma a:

i(i) 2,5% (doi virgulã cinci procente); si

(ii) rata dobânzii perceputã de Bancã la data scadentei pentru împrumuturi acordate în valuta respectivã pe termen de 20 de ani.

Aceastã dobândã este plãtibilã în aceeasi valutã ca si suma restantã pentru care este datoratã.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01. Rambursarea obisnuitã

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipatã voluntarã

A. Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau partial o transã, în baza unei comunicãri scrise (denumitã în continuare notificare de rambursare anticipatã) în care se specificã suma (suma rambursatã anticipat) care urmeazã sã fie rambursatã anticipat si data propusã pentru rambursarea anticipatã (data rambursãrii anticipate), care va fi o datã specificatã în paragraful 5.03 (fiecare denumitã datã de platã). Notificarea de rambursare anticipatã va fi transmisã Bãncii cu cel putin o lunã înainte de data rambursãrii anticipate. Rambursarea anticipatã va fi conditionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensatii, dacã este cazul, datoratã Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B si 4.02 C.

B. Valoarea compensatiei va fi suma diferentei de dobândã neîncasatã de Bancã pentru fiecare semestru încheiat la datele de platã ulterioare datei rambursãrii anticipate, calculatã dupã cum se specificã în urmãtorul subparagraf si diminuatã în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.

Suma acestei diferente va fi calculatã ca fiind suma prin care:

x) dobânda care ar fi fost plãtibilã în timpul acelui semestru pentru transa sau partea din transã rambursatã anticipat depãseste

y) dobânda care ar fi fost astfel plãtibilã în timpul acelui semestru dacã ar fi fost calculatã la rata de referintã; în acest scop rata de referintã înseamnã rata anualã a dobânzii (diminuatã cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileste cu o lunã înainte de data rambursãrii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Bancã din surse proprii împrumutatilor sãi, denominat în valuta transei respective, având aceleasi caracteristici financiare ca si transa care urmeazã sã fie rambursatã anticipat, în special aceeasi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeasi perioadã rãmasã pânã la scadentã si acelasi tip de rambursare.

Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de Consiliul Guvernatorilor Bãncii, o stabileste pentru un împrumut este, în conformitate cu statutul Bãncii, determinatã pe baza conditiilor dominante de pe piata de capital.

C. Fiecare sumã calculatã în acest mod va fi diminuatã la data rambursãrii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinatã conform alin. y) al subparagrafului 4.02 B.

D. Banca va notifica Împrumutatului valoarea compensatiei datorate sau, dupã caz, neperceperea vreunei compensatii. Dacã pânã la ora 5 p.m. - ora Luxemburgului la data notificãrii Împrumutatul nu confirmã în scris intentia sa de a efectua rambursarea anticipatã în conditiile comunicate de Bancã, notificarea de rambursare anticipatã va rãmâne fãrã efect. Cu  exceptia unui astfel de caz mentionat anterior, Împrumutatul va avea obligatia sã efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipatã si sã plãteascã dobânda datoratã asupra sumei rambursate anticipat, precum si orice altã sumã datoratã

conform prezentului paragraf.

4.03. Rambursarea anticipatã obligatorie

A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat în mod voluntar, partial sau integral, orice alt împrumut contractat initial pe o perioadã mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipatã a unei pãrti din suma nerambursatã în acel moment a împrumutului, în aceeasi proportie cu aceea dintre suma rambursatã anticipat si suma totalã nerambursatã a tuturor acelor împrumuturi. Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective conform prevederilor subparagrafului 8.02 a). Orice sumã solicitatã de Bancã va fi plãtitã, împreunã cu dobânda datoratã, la data indicatã de Bancã, datã care nu va preceda data rambursãrii anticipate a celuilalt împrumut. Rambursarea anticipatã a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca si termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipatã.

B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul Banca poate cere rambursarea anticipatã a împrumutului proportional cu diferenta.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipatã conform prezentului articol

Rambursarea anticipatã va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proportional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege în schimb sã ramburseze anticipat, în conditiile paragrafului 4.02, întreaga sumã trasã si nerambursatã, într-o singurã transã.

În cazul rambursãrii anticipate partiale în toate valutele fiecare sumã rambursatã anticipat va determina o reducere pro rata a fiecãrei rate rãmase de rambursat. Dispozitiile prezentului articol nu vor contraveni prevederilor art. 10.

 

ARTICOLUL 5

Plãtile

 

5.01. Locul plãtii

Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat conform acestui contract va fi plãtitã în contul respectiv comunicat  Împrumutatului si AND de cãtre Bancã. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima platã pe care o va face Împrumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu cel putin 15 zile înainte de data primei plãti la care se aplicã modificarea. Aceastã perioadã de notificare nu se aplicã în cazul plãtilor efectuate în baza art. 10.

5.02. Calculul plãtilor referitoare la o fractiune de an

Orice sumã datoratã sub formã de dobândã, comision sau în alt mod de cãtre Împrumutat, conform acestui contract, si calculatã pentru orice fractiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

5.03. Datele de platã

Sumele datorate semestrial conform acestui contract sunt plãtibile Bãncii în fiecare an la datele de 10 aprilie si 10 octombrie. Orice platã scadentã într-o zi nelucrãtoare va fi plãtibilã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzactii în centrul financiar al tãrii a cãrei monedã nationalã este moneda sumei datorate, cu mentiunea cã în cazul monedei euro zi lucrãtoare înseamnã o zi în care instructiunile de creditare sau transfer în euro se prelucreazã prin sistemul de decontare euro, denumit Transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real (TARGET).

Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Bancã. O sumã datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de Bancã.

 

ARTICOLUL 6

Angajamente speciale

 

6.01. Utilizarea împrumutului si a altor fonduri

AND, în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului si celelalte fonduri mentionate în planul de finantare descris în preambul exclusiv pentru executia Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului

AND, în numele Împrumutatului, se angajeazã sã realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã si sã îl finalizeze pânã la data specificatã în aceasta, datã care poate fi modificatã periodic cu aprobarea Bãncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depãseste cifra estimatã prezentatã la pct. 5 din preambul Împrumutatul si/sau AND vor obtine finantare pentru a acoperi depãsirea costului fãrã a apela la Bancã, astfel încât sã permitã AND sã finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã. Planurile pentru finantarea costului suplimentar vor fi comunicate Bãncii în timp util pentru aprobare.

6.04. Procedura de licitatie

AND se angajeazã sã achizitioneze bunuri si servicii si sã comande lucrãri pentru Proiect, acolo unde este cazul si în mod satisfãcãtor pentru Bancã, prin licitatie internationalã deschisã participantilor din toate tãrile.

6.05. Asigurare

Atât timp cât împrumutul este nerambursat AND va asigura în mod corespunzãtor toate lucrãrile si proprietãtile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica obisnuitã pentru lucrãri de interes public similare.

6.06. Întretinerea

Atât timp cât împrumutul este nerambursat AND se va îngriji ca toate proprietãtile ce fac parte din Proiect sã fie întretinute, reparate, ca acestora sã li se facã reparatii capitale si sã fie modernizate, dupã cum va fi necesar, pentru a fi  mentinute în bunã stare de functionare.

6.07. Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare, pentru completarea planului de finantare a Proiectului, pentru partea neacoperitã de împrumut, si sã permitã finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnicã.

6.08. Auditarea conturilor

Împrumutatul si AND se angajeazã sã supunã auditãrii anuale, în conformitate cu standardele contabile internationale, atât Fondul special al drumurilor, creat în baza Legii nr. 118 din 16 octombrie 1996, cât si conturile, bugetul si situatiile financiare ale AND.

6.09. Functionarea Proiectului

Atât timp cât împrumutul este nerambursat si dacã Banca nu îsi va fi dat consimtãmântul altfel în scris, AND îsi va pãstra titlul de proprietate si posesiunea asupra activelor care fac parte din Proiect sau, dupã caz, va înlocui si va reînnoi aceste active si va mentine Proiectul în permanentã functionare, în conformitate cu scopul sãu initial. Banca poate sã nu îsi dea consimtãmântul numai în cazul în care actiunea propusã ar prejudicia interesele Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sã devinã neeligibil pentru finantare din partea Bãncii.

6.10. Servicii de consultantã

AND se obligã sã angajeze, în urma unei proceduri de selectie satisfãcãtoare pentru Bancã, consultanti internationali ale cãror calificare, experientã si termeni de referintã vor fi satisfãcãtori pentru Bancã, în urmãtoarele scopuri:

a) sã asigure asistentã AND în ceea ce priveste proiectarea si specificatiile Proiectului (incluzând pregãtirea pentru fiecare sectiune de drum inclusã în prezentul contract a studiilor privind impactul asupra mediului) si pregãtirea documentelor de licitatie respective;

b) sã asigure asistentã AND pentru licitarea lucrãrilor si serviciilor referitoare la Proiect;

c) sã certifice evidenta cheltuielilor efectuate, mentionate în subparagraful 1.04 C;

d) sã supervizeze si sã raporteze asupra implementãrii Proiectului.

6.11. Aranjamente speciale

AND se angajeazã ca sectiunile din drumurile nationale cuprinse în anexa A si localizate în zone municipale sã fie incluse în sfera lucrãrilor cuprinse în Proiect.

6.12. Prevederi privind mediul

Atât timp cât împrumutul este nerambursat AND:

a) îsi va desfãsura activitãtile în conformitate cu legislatia aplicabilã privind mediul si cu standardele Uniunii Europene referitoare la protectia mediului, dupã cum acestea pot fi amendate si modificate, dupã caz, va obtine si va mentine toate autorizatiile guvernamentale necesare aplicabile în aceastã privintã;

b) va realiza toate lucrãrile de întretinere, constructie si reabilitare, precum si politicile de reducere a impactului asupra mediului, care pot fi necesare în cadrul Proiectului, în conformitate cu buna practicã si cu standardele la care se face referire la alin. a) al acestui paragraf; si

c) va realiza toate lucrãrile de întretinere si de reabilitare pentru facilitãtile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritãtile competente.

6.13. Vizite

A. Împrumutatul întelege cã Banca poate fi obligatã sã divulge Curtii de Conturi a Comunitãtilor Europene (denumitã în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat si la Proiect, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curtii de Conturi, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

B. Împrumutatul va determina AND sã permitã persoanelor desemnate de Bancã, care pot fi însotite de reprezentati ai Curtii de Conturi, sã viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrãrile incluse în Proiect si sã efectueze acele verificãri pe care acestia le doresc. În acest scop Împrumutatul le va acorda sau se va asigura cã le va fi acordatã toatã asistenta necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita AND sã prezinte documentele care cad sub incidenta subparagrafului 6.13 A.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

7.01. Garantii

Dacã Împrumutatul va acorda unei terte pãrti vreo garantie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligatiile sale privind datoria externã sau orice fel de preferintã ori prioritate în legãturã cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garantie echivalentã pentru îndeplinirea obligatiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferintã ori o prioritate echivalentã.

Împrumutatul confirmã cã în prezent nu existã nici o astfel de garantie, preferintã sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii

 

8.01. Informatii privind Proiectul

AND:

a) se va asigura cã evidentele sale prezintã toate operatiunile referitoare la finantarea si realizarea Proiectului;

b) va transmite Bãncii, în limba englezã sau în traducere în limba englezã:

i(i) pânã la 30 iunie 2001 si ulterior, trimestrial, pânã a terminarea Proiectului, câte un raport privind implementarea Proiectului, care va fi elaborat de consultantii independenti mentionati la alin. g) al subparagrafului 1.04 A;

(ii) la 6 luni dupã încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; si

(iii) periodic, orice alte documente sau informatii suplimentare privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind elaborate si aprobate de consultantul independent, mentionat la alin. g) al subparagrafului 1.04 A;

c) va supune aprobãrii Bãncii fãrã întârziere orice modificare de naturã materialã în planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau în programul de cheltuieli ale Proiectului, în legãturã cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea acestui contract;

d) va informa Banca în timp util despre orice situatie care impune consimtãmântul Bãncii, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.09; si

e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment ce îi este cunoscut, care poate prejudicia în mod substantial sau poate afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.

8.02. Informatii privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa Banca:

a) imediat despre orice hotãrâre luatã de el din orice motiv sau despre orice situatie care îl obligã ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat initial pentru o perioadã mai mare de 5 ani;

b) imediat despre orice intentie din partea sa de a acorda în favoarea unei terte pãrti orice garantie pentru oricare dintre activele sale; sau

c) în general despre orice situatie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãrei obligatii a Împrumutatului asumate în cadrul acestui contract sau ar prejudicia în mod substantial ori ar afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.

8.03. Informatii privind AND

AND:

a) va furniza Bãncii în fiecare an, în termen de o lunã de la publicarea lor, raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul auditorului, efectuate în concordantã cu standardele internationale de contabilitate; si

b) va informa Banca:

(i) imediat în legãturã cu orice modificare adusã documentelor sale statutare de bazã si cu orice schimbare a statutului legal sau a mandatului sãu; sau

(ii) în general despre orice situatie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligatiile sale asumate în cadrul prezentului contract.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul si/sau AND vor plãti toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice naturã, inclusiv taxele de timbru si taxele de înregistrare, aferente semnãrii sau implementãrii prezentului contract sau a oricãrui document legat de acesta si aferente acordãrii oricãrei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va plãti integral capitalul, dobânda, comisioanele si alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sã facã orice astfel de deducere, acesta sã majoreze suma de platã cãtre Bancã, astfel încât dupã deducere suma netã primitã de Bancã sã fie echivalentã cu suma datoratã.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta si de acordarea oricãrei garantii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Rambursarea anticipatã ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligatiilor

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii fãcute în acest sens de Bancã:

A. imediat:

a) dacã vreo informatie materialã sau document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al AND, în legãturã cu negocierea acestui contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare, se dovedeste incorect în orice detaliu de naturã materialã;

b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, nu plãteste dobânda la acesta sau nu efectueazã orice altã platã cãtre Banca, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;

c) dacã, din cauza neîndeplinirii oricãrei obligatii în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatului sau AND i se cere sã ramburseze anticipat orice împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d) dacã survine vreun eveniment sau o situatie care este posibil sã pericliteze îndeplinirea obligatiilor de platã care decurg din împrumut sau sã afecteze negativ orice garantie acordatã pentru acesta;

e) dacã vreo obligatie asumatã de Împrumutat si la care se face referire la pct. 8 si 9 din preambul înceteazã sã fie îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;

f) dacã Împrumutatul sau AND nu îsi îndeplineste orice obligatie cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene; sau

g) (i) dacã un executor intrã în posesia oricãrei pãrti a activelor AND sau dacã un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau

(ii) dacã orice retinere, executare, sechestru sau orice alt proces este initiat ori aplicat asupra proprietãtii AND;

B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificatã de Bancã într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sã fi fost remediatã în mod satisfãcãtor pentru Bancã:

a) dacã Împrumutatul sau AND nu îndeplineste vreo obligatie care rezultã din prezentul contract, alta decât cea mentionatã în subparagraful 10.01 A alin b); sau

b) dacã vreun fapt esential prevãzut în preambul se modificã sau se dovedeste eronat si dacã modificarea fie prejudiciazã interesul Bãncii, în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau functionarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Prevederile paragrafului 10.01 nu vor limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipatã a împrumutului.

10.03. Daune

În cazul solicitãrii rambursãrii anticipate conform prevederilor paragrafului 10.01, Împrumutatul va plãti Bãncii o sumã calculatã la data la care s-a fãcut solicitarea, oricare este mai mare dintre:

a) o sumã calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, aplicatã asupra sumei care a devenit scadentã si plãtibilã si cu efect de la data scadentei specificatã în solicitarea scrisã a Bãncii; si

b) o sumã calculatã la o ratã anualã de 0,25% de la data solicitãrii pânã la data la care fiecare ratã de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabilã dacã nu ar fi fost fãcutã solicitarea.

10.04. Nederogãri

Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere de cãtre Bancã a exercitãrii oricãruia dintre drepturile sale conform prevederilor prezentului articol nu va fi consideratã ca o renuntare la un astfel de drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a solicitãrii formulate conform prevederilor prezentului articol vor fi utilizate în primul rând pentru plata daunelor, comisioanelor si a dobânzii, în aceastã ordine, si în al doilea rând pentru acoperirea ratelor nerambursate în ordinea inversã a scadentelor. Acestea se vor aplica între transe, dupã cum va considera Banca.

 

ARTICOLUL 11

Legea si jurisdictia

 

11.01. Legea

Prezentul contract, precum si întocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea francezã. Locul realizãrii acestui contract este sediul central al Bãncii.

11.02. Jurisdictia

Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitãtilor Europene (denumitã în continuarea Curtea).

Pãrtile la acest contract renuntã, prin acesta, la orice imunitate sau drept de a obiecta fatã de jurisdictia Curtii.

O decizie a Curtii, emisã conform prevederilor prezentului paragraf, va fi definitivã si obligatorie pentru pãrti, fãrã restrictie sau rezervã.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice actiune juridicã ce decurge din acest contract certificarea de cãtre Bancã a oricãrei sume datorate Bãncii potrivit acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01. Notificãri

Notificãrile si ale comunicãri transmise în legãturã cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificãrilor cãtre Împrumutat si AND în legãturã cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul si AND îsi aleg sediul:

- pentru Bancã: 1. 1 0 0 , b o u l e v a r d Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului;

- pentru Împrumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucuresti, România;

2. Misiunea României pe lângã Comunitãtile Europene, 107, r u e G a b r i e l l e , B - 1 1 8 0 Bruxelles, Belgia;

- pentru AND: 1. bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113,

Bucuresti, România;

2. Misiunea României pe lângã Comunitãtile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia.

Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte pãrti, sã îsi schimbe adresele mentionate mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sã fie schimbate numai cu altã adresã din cadrul Uniunii Europene.

12.02. Forma notificãrii

Notificãrile si alte comunicãri, pentru care sunt mentionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegramã, telex sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declaratã a primirii documentului transmis va fi concludentã pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul, anexe si documente anexate

Preambulul si urmãtoarele anexe fac parte din acest contract:

- anexa A “Descrierea tehnicã”;

- anexa B “Graficul de rambursare”.

Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul contract:

- documentul I “Împuternicirea pentru semnare din partea Împrumutatului”;

- documentul II “Împuternicirea pentru semnare din partea AND”.

Ca urmare pãrtile la prezentul contract au convenit ca acesta sã fie semnat în 4 exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã fiind semnatã cu initiale în numele Împrumutatului de doamna Carmen Ghitã, director general adjunct, în numele Bãncii de domnul Gerhard Hurtz, consilier-sef, si în numele AND de doamna Eugenia Dunca, director.

 

Semnat pentru si în numele României,

Valentina Siclovan

Semnat pentru si în numele Bãncii Europene de Investitii, Wolfgang Roth

Semnat pentru si în numele

Administratiei Nationale a Drumurilor (AND),

Dãnilã Bucsã

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

 

ANEXA A

 

DESCRIEREA TEHNICÃ

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

 

Scopul Proiectului este de a reabilita si moderniza mai multe sectoare din reteaua românã de drumuri europene.

Sunt vizate urmãtoarele tronsoane de drumuri:

- tronsonul 1: Cluj-Napoca-Dej-Bistrita-Suceava (E 576 - 310,5 km);

- tronsonul 2: Petrosani-Simeria (E 79 - 74,5 km);

- tronsonul 3: Lugoj-Caransebes-Drobeta-Turnu Severin-Craiova (E 70 - 254 km).

Lungimea totalã de drum reabilitat si modernizat efectiv pe tronsonul 1 mentionat mai sus va fi stabilitã numai dupã ce proiectul detaliat al tuturor sectiunilor din Proiect va fi încheiat.

Se asteaptã ca o lungime de cel putin 240 km pe tronsonul 1, între orasele Cluj-Napoca si Câmpulung Moldovenesc, sã fie inclusã în Proiect.

Proiectul cuprinde detalii de executie, studii de impact asupra mediului si documentele de licitatie (pentru toate tronsoanele de drum avute în vedere), precum si achizitionarea de terenuri, constructii, supervizare de lucrãri si dare în exploatare (numai pentru sectoarele de drum care vor fi reabilitate si modernizate). Creditul va fi folosit în scopul finantãrii cheltuielilor aferente tronsoanelor 1 si 2.

Reabilitarea si modernizarea vor cuprinde ranforsarea pãrtii carosabile existente sau realizarea de noi structuri de drum. În majoritatea cazurilor partea carosabilã va fi lãrgitã cu un acostament carosabil suplimentar de 0,75 m pânã la 2,50 m, pe ambele pãrti, în functie de situatia traficului.

Pentru teren deluros, acolo unde este cazul, vor fi adãugate benzi de urcare.

Proiectul include, de asemenea, reabilitarea infrastructurii de drenare (conducte tubulare si casetate, santuri) si a podurilor. Proiectul cuprinde si alte lucrãri necesare pentru modernizare, precum lucrãri de consolidare, ziduri de sprijin, santuri, lucrãri de terasare, reabilitarea drumurilor de acces pe o lungime de pânã la 25 m de la intersectii, indicatoare si marcarea drumurilor.

Viteza proiectatã va fi de 80-90 km/h în teren plat si de 50-60 km/h în teren deluros, în functie de topografie si aliniamente.

Data estimatã de terminare a lucrãrilor este luna octombrie 2004.

Sectiunile transversale tip ale sectoarelor de drum de pe tronsoanele avute în vedere sunt urmãtoarele:

 

 

Ranforsarea benzilor existente

Consolidarea acostamentelor

Banda suplimentarã de urcare sau ranforsarea celei existente

Lãrgirea acostamentelor pânã la lãtimea pãrtii carosabile

Numãr de benzi

Lãtimea sectiunii pavate

Lãtimea

totalã a

platformei

Tipul1

2 x 3,50 m

2 x 0,75 m (+2 x 0,75 m)*)

-

-

2

8,5 m

10,00 m

Tipul 2

2 x 3,50 m

2 x 0,75 m

(+2 x 0,75 m)*)

3,50 m

(2,50 m)**)

-

3

12 m (11 m)

13,50 m (12,50 m)

Tipul 3

2 x 3,50 m

0

(+2 x 0,50 m)*)

-

2 x 2,50 m

2 + 2

12 m

13,00 m

Tipul 4

2 x 7,00 m

2 x 0,75 m

-

 

4

15,9 m

19,40 m

 

Tipul 5 (zone

municipale)

2 x (3,50 - 10) m

0

-

 

4

 

7,00 - 20,00 m

+ eventual banda

de

separare

 

*) Pe stratul de balast se vor pune dale de beton sau de pãmânt vegetal înierbat.

**) 2,50 m în teren deluros cu panta transversalã accentuatã combinatã cu riscul alunecãrilor de teren.

Detaliile referitoare la sectoarele de drum de pe tronsoanele avute în vedere sunt:

 

 

Drumul

Sectiunea

Lungimea(km)

Sectiunea transversalã

Tip 1 (km)

Tip 2 (km)

Tip 3 (km)

Tip 4 (km)

Tip 5 (km)

1a

DN6

E70

Lugoj-Caransebes

39,0

 

37,5

 

 

1,5

 

1b

DN 6

E 70

Caransebes-Drobeta-Turnu Severin

113,0

104,5

1,0

 

1,5

6,0

1c

DN 6

E 70

Drobeta-Turnu Severin-Craiova

102,0

90,5

5,0

 

 

6,5

 

 

 

............................................................

.........

.........

.........

.........

.........

.........

 

 

 

Subtotal 1 (EC-ISPA)

254,0

232,5

6,0

 

3,0

12,5

2a

DN 1C

E 576

Cluj-Napoca-Dej

53,5

 

 

 

33,0

20,5

2b

DN 17

E 576

Dej granita Nãsãud/Suceava

116,0

93,0

14,0

 

 

9,0

2c

DN 17

E 576

Granita Nãsãud/Suceava-Suceava*)

141,0

126,0

11,0

 

 

4,0

2d

DN 66

E 79

Petrosani-Simeria

74,5

64,5

8,0

 

 

2,0

 

 

 

............................................................

.........

.........

.........

.........

.........

.........

 

 

 

Subtotal 2 (EIB)

385,0

283,5

33,0

33,0

0

35,5

 

 

 

TOTAL GENERAL:

639,0

516,0

39,0

33,0

3,0

48,0

 

*) Inclusiv reabilitarea a 4 km în cadrul zonei urbane a orasului Suceava.

 

Lungimile sectiunilor transversale tip prezentate în tabelul de mai sus sunt doar orientative.

Configuratia finalã a sectiunii transversale a fiecãrui sector de drum care urmeazã sã fie reabilitat si modernizat va fi stabilitã prin acordul dintre Bancã si AND, o datã ce proiectele detaliate ale tuturor sectiunilor Proiectului vor fi definitivate.

 

ANEXA B

 

GRAFIC DE RAMBURSARE

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

 

Data scadentã a ratei de rambursat

Sume de rambursat exprimate ca procent din împrumut

1. 10 aprilie 2006

3,33 %

2. 10 octombrie 2006

3,33 %

3. 10 aprilie 2007

3,33 %

4. 10 octombrie 2007

3,33 %

5. 10 aprilie 2008

3,33 %

6. 10 octombrie 2008

3,33 %

7. 10 aprilie 2009

3,33 %

8. 10 octombrie 2009

3,33 %

9. 10 aprilie 2010

3,33 %

10. 10 octombrie 2010

3,33 %

11. 10 aprilie 2011

3,33 %

12. 10 octombrie 2011

3,33 %

13. 10 aprilie 2012

3,33 %

14. 10 octombrie 2012

3,33 %

15. 10 aprilie 2013

3,33 %

16. 10 octombrie 2013

3,33 %

17. 10 aprilie 2014

3,33 %

18. 10 octombrie 2014

3,33 %

19. 10 aprilie 2015

3,33 %

20. 10 octombrie 2015

3,33 %

21. 10 aprilie 2016

3,33 %

22. 10 octombrie 2016

3,33 %

23. 10 aprilie 2017

3,33 %

24. 10 octombrie 2017

3,33 %

25. 10 aprilie 2018

3,33 %

26. 10 octombrie 2018

3,33 %

27. 10 aprilie 2019

3,33 %

28. 10 octombrie 2019

3,33 %

29. 10 aprilie 2020

3,33 %

30. 10 octombrie 2020

3,43 %

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului

de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii

si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND)

pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor,

etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 755.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETÃRII

 

ORDIN

cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfãsurare a examenului

pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

 

Ministrul educatiei si cercetãrii,

în baza prevederilor alin. (3) si (4) ale art. 26 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobã Metodologia de organizare si desfãsurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Cu data intrãrii în vigoare a acestui ordin se abrogã orice dispozitie contrarã prezentei metodologii.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generalã pentru învãtãmânt preuniversitar, Directia generalã pentru învãtãmânt în limbile minoritãtilor, inspectoratele scolare si conducerile liceelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 29 august 2001.

Nr. 4.320.

 

ANEXÃ

 

METODOLOGIA

de organizare si desfãsurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Metodologia de organizare si desfãsurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se adreseazã absolventilor liceelor industriale, agricole, silvice, economico-administrative si de servicii, pedagogice, de informaticã, de metrologie, de artã si sportive, ai seminariilor teologice liceale si ai claselor bilingve.

2. Certificatul de competente profesionale este un act prin care se confirmã pregãtirea de specialitate si profesionalã dobânditã de absolventii de liceu în clasele IX-XII (XIII), cursuri de zi.

3. Candidatilor proveniti de la învãtãmântul liceal seral, filiera tehnologicã, li se elibereazã certificate de competente profesionale numai dacã în clasele IX-XIII au studiat discipline de specialitate si tehnologice si fac dovadã cã au lucrat în productie cel putin un an în meserii corespunzãtoare celei pentru care au fost scolarizati sau au efectuat practicã în productie în conditiile prevãzute pentru cei de la învãtãmântul de zi.

4. Candidatii proveniti din învãtãmântul de stat pot sustine examenul de certificare a competentelor profesionale fãrã taxã, de cel mult douã ori. Prezentãrile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

Candidatii din învãtãmântul particular vor sustine examenul de certificare a competentelor profesionale cu taxã, într-un centru de examen organizat, astfel:

a) pentru unitãtile de învãtãmânt acreditate, în unitatea respectivã;

b) pentru unitãtile de învãtãmânt autorizate, într-un centru de examen apartinând învãtãmântului de stat, stabilit de inspectoratul scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

Taxa de examen va fi stabilitã de fiecare inspectorat scolar. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.

5. Înscrierea candidatilor pentru examenul de obtinere a certificatului de competente profesionale se face la secretariatul liceului la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit (în cazul candidatilor din seriile anterioare), în perioada stabilitã prin graficul de actiuni privind organizarea si desfãsurarea probei.

6. Certificatul de competente profesionale se elibereazã de secretariatul liceului dupã încheierea cursurilor clasei terminale (a XII-a/a XIII-a) acelor absolventi care au obtinut la roba practicã de specialitate, prevãzutã în prezenta metodologie, cel putin media 7.

7. Eliberarea certificatului de competente profesionale nu este conditionatã de promovarea examenului de bacalaureat, cu exceptia profilului pedagogic.

 

CAPITOLUL II

Proba pentru obtinerea certificatului de competente

profesionale

 

8. (1) Obtinerea certificatului de competente profesionale presupune sustinerea si promovarea de cãtre candidati a unei probe practice de specialitate.

(2) În cazul candidatilor de la liceele sportive înscrierea la examenul pentru obtinerea  certificatului de competente profesionale este conditionatã de prezentarea avizului medical la zi.

9. (1) Proba practicã pentru obtinerea certificatului de competente profesionale constã în executarea unei lucrãri în profil (lucrãri scrise, eseuri, lucrãri practice pe calculator, lucrãri muzicale/artistice, piese, lucrãri de întretinere si reparatii, mãsurãri, verificãri, determinãri de caracteristici, identificarea si remedierea defectelor, lucrãri practice referitoare la sistemul contabil al agentilor economici,  probã practicã sportivã, probe practice artistice etc.), urmatã de prezentarea si motivarea/argumentarea teoreticã a acesteia.

(2) La liceele teologice la probele practice se adaugã si douã probe scrise.

(3) La liceele cu profil sportiv proba practicã este completatã de o probã teoreticã scrisã, cu subiecte si bareme elaborate de inspectorul de specialitate. Pentru aceste licee proba practicã este eliminatorie si se desfãsoarã înaintea celei scrise.

 

CAPITOLUL III

Comisiile de examinare

 

10. (1) Evaluarea probelor pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se face de cãtre o comisie propusã de unitatea de învãtãmânt, avizatã de inspectorul de specialitate si aprobatã de inspectorul scolar general judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cu 3 zile înainte de începerea probei. În cazul claselor de informaticã si al liceelor/claselor sportive propunerea se face de cãtre inspectorul de specialitate.

(2) Pentru seminariile teologice liceale comisia de examinare este propusã de unitatea de învãtãmânt, avizatã de inspectorul de specialitate si de conducerea fiecãrui cult si aprobatã de inspectorul general cu 3 zile înainte de începerea probei.

11. O comisie se constituie pentru un numãr maxim de 90 de candidati (de regulã 3 clase).

12. (1) Comisiile sunt alcãtuite din:

a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al liceului (de regulã cadre cu pregãtire de specialitate);

b) vicepresedinte - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea scolarã respectivã;

c) membri: - un profesor din unitatea scolarã respectivã, specialist în domeniul în care s-au pregãtit candidatii;

- cadrul didactic care a asigurat instruirea practicã la clasa (grupa) respectivã sau, în cazul în care nu existã instruire practicã, alt cadru didactic de specialitate din unitatea respectivã sau din altã unitate de învãtãmânt.

(2) În cazul liceelor/claselor de informaticã cei 2 membri din cadrul comisiei sunt profesori de specialitate din altã unitate scolarã decât cea în care au învãtat elevii.

(3) În cazul liceelor/claselor bilingve presedintele comisiei va fi inspectorul de limbi moderne, dacã acesta este specialist în limba modernã respectivã, sau un profesor metodist de specialitate.

Vicepresedintele comisiei îndeplineste si functia de secretar; acolo unde este cazul, un alt membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protectie a muncii.

Inspectorul de specialitate va stabili atributiile pentru fiecare membru al comisiei. Acestea vor fi consemnate în fise individuale, care vor fi semnate de persoanele desemnate în comisie si vor fi pãstrate la dosarul comisiei.

În cazul liceelor tehnologice din comisie poate face parte în calitate de observator, fãrã drept de notare, un reprezentant al partenerului social. În cazul liceelor teologice observatorul poate fi un reprezentant al cultului respectiv. Pentru liceele sportive observatorul poate fi un reprezentant al Directiei judetene pentru tineret si sport.

13. Comisiile au urmãtoarele atributii:

- întocmesc graficul de actiuni privind organizarea si desfãsurarea probei si îl afiseazã cu cel putin douã zile înainte de începerea acesteia;

- pregãtesc documentatia tehnicã, sãlile, aparatele, instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare si asigurã conditiile normale de desfãsurare a probei;

- asigurã asistenta medicalã de specialitate pe perioada desfãsurãrii probei practice de specialitate (acolo unde specialitatea examinatã o impune);

- stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrãrile practice, probele orale sau scrise, abilitãtile tehnice specifice exercitãrii meseriei, parametrii descrierii si motivãrii lucrãrilor; stabilesc în dimineata sustinerii probei (dupã caz) subiectele pentru proba practicã selectate din listele cu teme comunicate candidatilor; presedintele si vicepresedintele comisiei de la liceele sportive participã la extragerea subiectului pentru proba scrisã dintre cele 3 variante elaborate de inspectorul de specialitate;

- extragerea se desfãsoarã în dimineata sustinerii probei scrise la inspectoratul scolar, în prezenta inspectorului general si a inspectorului de specialitate;

- presedintele si vicepresedintele comisiei rãspund de securitatea subiectului pânã la deschiderea lui în unitatea scolarã în care se desfãsoarã examenul;

- desemneazã prin tragere la sorti, în cazul desfãsurãrii unei probe scrise, câte 2 supraveghetori pentru fiecare salã;

- organizeazã si efectueazã examinarea si notarea candidatilor; afiseazã rezultatele probelor în fiecare zi si la sfârsitul etapei;

- înainteazã inspectoratului scolar un raport asupra modului de desfãsurare a examenului, care trebuie sã continã propuneri cu privire la optimizarea desfãsurãrii examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si desfãsurarea probei

 

14. Fiecare unitate scolarã va elabora graficul propriu de desfãsurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale în perioada 1-31 mai.

15. Organizarea si desfãsurarea probei:

Graficul de actiuni privind organizarea si desfãsurarea probelor cuprinde:

- perioada pentru depunerea fiselor de înscriere;

- programarea pe zile si ore a candidatilor, în ordine alfabeticã, pe clase (grupe) si meserii (specializãri);

- numãrul maxim al candidatilor dintr-o grupã va fi stability de fiecare unitate scolarã, în functie de posibilitãtile sale.

Durata probei practice pentru liceele sportive se stabileste în functie de ramura de sport, numãrul concurentilor si de baza materialã existentã.

Catedra de specialitate din fiecare liceu elaboreazã si afiseazã, pânã la sfârsitul lunii noiembrie din semestrul I al anului scolar terminal, listele cuprinzând temele pentru probele practice, specifice fiecãrei specializãri/meserii; în selectarea temelor se va tine seama de aspectele fundamentale prevãzute în programa scolarã si se va urmãri în mod special latura practic-aplicativã a meseriei sau domeniului.

16. Temele probelor practice vor fi astfel stabilite încât sã aibã grade de complexitate aproximativ egale.

Proba practicã se desfãsoarã în afara orelor de curs.

Proba practicã se sustine în cabinete sau laboratoare de specialitate, baze sportive acoperite sau în aer liber, ateliere, poligoane, ferme sau statii-pilot, în unitãtile scolare liceale sau în unitãtile economice cu care acestea dezvoltã relatii de parteneriat. În cazul liceelor/claselor de muzicã, coregrafie si teatru proba practicã se poate sustine public.

La liceele industriale, agricole, silvice, economice, de metrologie si la seminariile teologice proba practicã se desfãsoarã într-o sãptãmânã de instruire practicã programatã în ultima parte a semestrului II. La celelalte licee/clase proba pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se va desfãsura în cursul semestrului II, conform unei planificãri fãcute de catedra de specialitate, aprobatã de directorul scolii si avizatã de inspectorul de specialitate. La liceele sportive proba scrisã se desfãsoarã simultan în toate unitãtile scolare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

În ziua si la ora anuntate prin grafic fiecare candidat de la liceele industriale, agricole, silvice, economico-administrative, de metrologie va extrage biletul, va executa si va prezenta în fata comisiei lucrarea practicã corespunzãtoare instruirii profesionale si stiintifice din domeniile în care s-a specializat.

Durata de executie a lucrãrilor practice pentru liceul tehnologic trebuie sã fie de pânã la 3 ore, tinându-se seama de prevederile normelor de timp si de parametrii de calitate prevãzuti în normativele din unitãtile economice.

Proba practicã pentru liceul tehnologic se desfãsoarã în douã etape:

- candidatii din grupa respectivã executã lucrãrile practice, fãrã a depãsi 3 ore; membrii comisiei evalueazã lucrãrile respective si acordã o notã fiecãrui candidat;

- dupã expirarea timpului stabilit pentru executarea lucrãrilor fiecare candidat îsi va prezenta lucrarea în fata comisiei; membrii comisiei pot adresa candidatului întrebãri, fãrã a depãsi un timp maxim de 20 de minute pentru fiecare candidat.

Pentru liceele de artã (arte plastice, muzicã, coregrafie, teatru), liceele de informaticã si clasele bilingve sau clasele cu predare în limba germanã elevii aleg, pânã la sfârsitul semestrului I, subiectele lucrãrilor (dintre cele propuse de catedra de specialitate) si elaboreazã/pregãtesc lucrãrile sub îndrumarea profesorilor desemnati de catedra de specialitate în acest scop. În ziua si la ora anuntate prin grafic fiecare candidat va prezenta si va sustine lucrarea elaboratã/pregãtitã, rãspunzând la întrebãrile comisiei.

Pentru sectia teoreticã din cadrul liceelor de muzicã subiectele pentru dicteu melodic si solfegiu vor fi pregãtite de comisia de examen cu o orã înainte de începerea pro- bei si vor fi elaborate în conformitate cu programa scolarã.

 

CAPITOLUL V

Continutul probei pentru obtinerea certificatului

de competente profesionale

 

17. Continutul probei practice este, în functie de filierã, profil si specializare:

a) la liceele industriale si de metrologie, agricole, silvice, economico-administrative si de servicii, la liceele de arte plastice, decorative si ambientale:

- executarea unei lucrãri practice în profil;

- prezentarea si motivarea teoreticã;

b) la liceele/clasele cu profil de informaticã:

- prezentarea si motivarea teoreticã a unui produs soft realizat în timpul orelor de aplicatii practice de laborator în semestrul II;

- realizarea practicã a cerintelor din biletul extras în ziua probei, bilet cuprinzând douã subiecte (un subiect privind sistemele de gestiune a bazelor de date, celãlalt vizând sisteme de operare si abilitãti de tehnoredactare);

c) la liceele de muzicã:

sectia instrumentalã:

- recital instrumental care cuprinde un studiu si douã lucrãri de stil, caracter si forme diferite;

- argumentarea teoreticã a lucrãrilor prezentate;

sectia canto:

- recital vocal care cuprinde douã lucrãri (arie, lied);

- argumentarea teoreticã a lucrãrilor prezentate;

sectia teoreticã:

- dicteu de 16 mãsuri;

- solfegiu si analiza teoreticã;

d) la liceele de artã, sectia coregrafie:

- dans clasic - studiu la salã;

- repertoriu-spectacol;

- argumentarea teoreticã.

Pentru repertoriu-spectacol candidatul se prezintã solo, în duet sau ansamblu, cu lucrãri în stil clasic, modern, de caracter sau românesc;

e) la liceele de artã, sectia teatru:

- spectacol ce va cuprinde momente de teatru (monolog, versuri de toate genurile, scene din dramaturgia universalã sau româneascã);

- argumentarea teoreticã, sustinutã de fiecare candidat pentru propriul rol;

f) la liceele/clasele bilingve si la clasele cu predare în limbile minoritãtilor:

- elaborarea unei lucrãri pe o temã de culturã si civilizatie din cadrul unei structuri tematice fixate de catedra de specialitate din liceu, din tematica aprobatã de Comisia nationalã de specialitate;

- prezentarea si motivarea teoreticã a lucrãrii;

g) la seminariile teologice:

- dogmaticã - probã scrisã;

- studiul biblic al Vechiului si Noului Testament – probã scrisã;

- tipic si muzicã psalticã - probã practicã;

- predicã si catehezã - probã practicã;

h) la seminariile teologice, specializarea patrimoniu:

- dogmaticã - probã scrisã;

- studiul biblic al Vechiului si Noului Testament – probã scrisã;

- executarea unei lucrãri practice în specialitate;

i) la liceele pedagogice:

- lectie finalã la o disciplinã din planul de învãtãmânt al scolii primare;

- activitate comunã finalã din planul de învãtãmânt prescolar;

- prezentarea si sustinerea proiectelor de lectie;

j) la liceele (clasele) cu program sportiv:

- proba practicã din specialitate, care constã în demonstrarea unui numãr de 3 elemente tehnico-tactice din ramura de sport studiatã, considerate separat sau în aplicarea lor la conditiile de joc, set, rundã;

- lucrare scrisã din pregãtirea sportivã teoreticã.

 

CAPITOLUL VI

Evaluarea probei

 

18. (1) Proba practicã va fi evaluatã de cei 2 membri ai comisiei, stabiliti conform pct. 12 lit. c).

(2) În situatia în care diferenta dintre notele acordate de membrii comisiei este mai mare de un punct, presedintele sau vicepresedintele (cadru de specialitate) va stabili nota finalã prin reevaluarea probei.

19. Nota finalã pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se stabileste ca medie aritmeticã a notelor finale acordate de fiecare examinator. Nota finalã a fiecãrui examinator se stabileste ca medie aritmeticã a urmãtoarelor note:

a) la liceele industriale si de metrologie, agricole, silvice, economico-administrative si de servicii, la liceele de arte plastice, decorative si ambientale:

- nota pentru executarea lucrãrii practice în profil;

- nota pentru prezentarea si motivarea teoreticã;

b) la liceele/clasele cu profil de informaticã:

- nota pentru realizarea, prezentarea si motivarea teoreticã a produsului soft realizat în timpul orelor de aplicatii practice de laborator în semestrul II;

- media aritmeticã a notelor obtinute la cele douã subiecte din biletul extras în ziua probei;

c) la liceele de muzicã:

sectia instrumentalã:

- nota pentru recital instrumental;

- nota pentru argumentarea teoreticã a lucrãrilor prezentate;

sectia canto:

- nota pentru recital vocal:

- nota pentru argumentarea teoreticã a lucrãrilor prezentate;

sectia teoreticã:

- nota pentru dicteu muzical;

- nota pentru solfegiu si analiza teoreticã;

d) la liceele de artã, sectia coregrafie:

- nota pentru dans clasic;

- nota pentru repertoriu;

- nota pentru argumentarea teoreticã;

e) la liceele de artã, sectia teatru:

- nota pentru spectacol;

- nota pentru argumentarea teoreticã sustinutã de fiecare candidat pentru propriul rol;

f) la liceele/clasele bilingve si la clasele cu predare în limbile minoritãtilor:

- nota pentru lucrarea elaboratã;

- nota pentru prezentarea si motivarea teoreticã a lucrãrii;

g) la seminariile teologice:

- nota pentru proba scrisã la dogmaticã;

- nota pentru proba scrisã la studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;

- nota pentru proba practicã la tipic si muzica psalticã;

- nota pentru proba practicã la predicã si catehezã;

h) la seminariile teologice, specializarea patrimoniu:

- nota pentru proba scrisã la dogmaticã;

- nota pentru proba scrisã la studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;

- nota pentru executarea unei lucrãri practice în specialitate;

i) pentru liceele pedagogice:

- media notelor celor douã activitãti finale mentionate la pct. 17 lit. i) (nota acordatã pentru fiecare activitate finalã evalueazã si prezentarea si sustinerea proiectelor de lectie respective);

- media anualã obtinutã la practica pedagogicã în ultimul an de studiu;

j) pentru liceele (clasele) cu program sportiv:

- nota obtinutã la proba practicã din specialitate;

- nota obtinutã la lucrarea scrisã din pregãtirea sportivã teoreticã.

Pentru a putea participa la proba scrisã candidatul trebuie sã obtinã cel putin nota 6 (sase) la proba practicã de la fiecare dintre examinatori.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

20. Nu se admit contestatii la proba practicã.

Contestatiile la probele scrise se depun la secretariatul scolii în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor.

Lucrãrile contestate vor fi recorectate de vicepresedintele comisiei (profesor de specialitate) si de inspectorul de specialitate. Nota acordatã dupã recorectare rãmâne definitivã.

21. Media minimã de obtinere a certificatului de competente profesionale este 7 (sapte).

22. Eliberarea certificatului de competente profesionale se va face de cãtre secretariatul fiecãrei unitãti scolare astfel:

a)      dupã promovarea clasei a XII-a (a XIII-a);

b) dupã promovarea examenului de bacalaureat pentru absolventii profilului pedagogic.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETÃRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor lucrãtorilor migranti

si asigurarea personalului didactic calificat

 

Ministrul educatiei si cercetãrii,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învãtãmântul obligatoriu din România al copiilor lucrãtorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene,

în temeiul prevederilor Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificatã si completatã,

în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, cu modificãrile ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice privind scolarizarea copiilor lucrãtorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat, prezentate în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generalã pentru învãtãmântul preuniversitar, Directia generalã buget-finante, Directia generalã pentru integrare europeanã si relatii internationale, Directia generalã pentru educatie continuã, formare si perfectionarea personalului didactic, inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, si unitãtile de învãtãmânt preuniversitar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2001.

Nr. 4.638.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

privind scolarizarea copiilor lucrãtorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat

 

Art. 1. - Lucrãtorii migranti aflati pe teritoriul României, care au în întretinere copii în vârstã de pânã la 18 ani, au dreptul sã solicite inspectoratelor scolare judetene, respective Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, înscrierea acestora în învãtãmântul general obligatoriu.

Art. 2. - (1) În vederea scolarizãrii copiii lucrãtorilor migranti trebuie sã urmeze si sã promoveze un curs de initiere în limba românã.

(2) În vederea promovãrii cursului prevãzut la alin. (1) copiii lucrãtorilor migranti sunt înscrisi, pe durata unui an scolar, în clase/grupe pe categorii de vârstã: 6-12 ani, 12-14/15 ani si 15-18 ani.

(3) Cererile de înscriere în clasele/grupele de învãtare a limbii române se depun, de regulã, în perioada 1-15 august la sediul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

(4) În perioada de învãtare a limbii române copiii lucrãtorilor migranti pot participa, cu acordul directorului scolii la care urmeazã sã fie integrati, la unele activitãti didactice cu caracter teoretic, practic si ludic, fãrã ca prezenta lor sã fie înregistratã în documente oficiale.

Art. 3. - (1) La sfârsitul anului de initiere/învãtare a limbii române elevii sunt supusi unei evaluãri finale.

(2) Testul se desfãsoarã în perioada 1-15 iunie si are în vedere verificarea urmãtoarelor competente:

a) întelegerea semnificatiei globale a unui mesaj oral;

b) construirea oralã a unor enunturi logice pe o temã datã;

c) citirea unui text si desprinderea semnificatiei globale;

d) scrierea corectã a unor enunturi.

(3) Comisia de evaluare este alcãtuitã din directorul scolii la care urmeazã sã fie repartizati elevii, un profesor de limba românã, un învãtãtor si un psiholog scolar, numiti prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 4. - (1) În raport cu rezultatele obtinute la evaluarea finalã, vârsta candidatului si studiile anterioare, comisia recomandã înscrierea în anul de studiu corespunzãtor din cadrul învãtãmântului obligatoriu, prin echivalarea studiilor fãrã examen de diferente.

(2) În cazul în care dupã o perioadã se constatã o evidentã inadaptare scolarã a elevului ca urmare a neatingerii standardelor sau a necunoasterii limbii române, directorul scolii poate decide, cu acordul pãrintilor, trecerea sa într-o clasã inferioarã celei frecventate pânã atunci sau chiar retrimiterea la cursurile de învãtare a limbii române.

Art. 5. - În cazul în care copiii lucrãtorilor migranti vorbesc limba românã, acestia pot fi înscrisi direct în învãtãmântul obligatoriu, în urma promovãrii unui test de verificare a cunoasterii limbii române, în conditiile art. 3 alin. (2), prin echivalarea studiilor.

Art. 6. - (1) Cursurile de initiere în limba românã sunt predate de profesori de limba românã, dupã un curriculum adaptat, elaborat de Consiliul National pentru Curriculum.

(2) Retributia profesorilor care predau cursurile de initiere se face, în conditiile legii, prin cumul sau platã cu ora.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetãrii asigurã formarea initialã si continuã a personalului didactic care predã limba românã ca limbã oficialã a statului român, pe perioada anului pregãtitor.

(4) Ministerul Educatiei si Cercetãrii, prin Directia generalã pentru educatie continuã, formare si perfectionarea personalului didactic, asigurã în perioada cursurilor de pregãtire pentru obtinerea gradelor didactice, desfãsurate de cãtre universitãti, pregãtirea specificã a personalului didactic care predã limba românã ca limbã strãinã, pe perioada unui an pregãtitor.

Art. 7. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii stabileste mãsurile necesare pentru predarea limbii materne si a culturii tãrii de origine, pe întreaga duratã a învãtãmântului obligatoriu, în colaborare cu autoritãtile similare din statele de origine ale lucrãtorilor migranti.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetãrii comunicã inspectoratelor scolare judetene, respectiv Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, mãsurile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1) si urmãreste punerea lor în practicã.

Art. 8. - Finantarea pe durata învãtãmântului obligatoriu se asigurã potrivit prevederilor legale privind finantarea învãtãmântului preuniversitar de stat.