MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

562. - Lege privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia cu privire la privilegiile si imunitãtile institutiilor specializate, aprobatã de Adunarea generalã a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947

 

796. - Decret pentru promulgarea Legii privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia cu privire la privilegiile si imunitãtile institutiilor specializate, aprobatã de Adunarea generalã a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947

 

563. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri

 

800. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri

 

565. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregãtirea populatiei pentru apãrare

 

802. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregãtirea populatiei pentru apãrare

 

566. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã

 

803. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã

 

568. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive

 

805. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive

 

569. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive

 

806. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive

 

572. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului

 

813. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia cu privire la privilegiile si imunitãtile institutiilor specializate,

aprobatã de Adunarea generalã a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia cu privire la privilegiile si imunitãtile institutiilor specializate, aprobatã de Adunarea generalã a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 91 din 27 iulie 1970, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 133/1974, se completeazã dupã cum urmeazã:

- La articolul 2, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:

“Conform aceleiasi sectiuni România se angajeazã sã aplice prevederile conventiei si în raporturile sale cu Corporatia Financiarã Internationalã (Anexa XIII).”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 562.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste

România la Conventia cu privire la privilegiile si imunitãtile institutiilor specializate, aprobatã de Adunarea generalã a

Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia cu privire la privilegiile si imunitãtile institutiilor specializate, aprobatã de Adunarea generalã a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 796.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea

Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate

din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945,

precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicatã în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000, cu urmãtoarea modificare:

- La articolul I, punctul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 6 vor avea urmãtorul cuprins:

«Art. 6. - (1) Persoanele aflate în una dintre situatiile prevãzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor si a taxelor locale.

(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situatiile prevãzute la art. 1 vor beneficia de urmãtoarele drepturi:

a) asistentã medicalã si medicamente, în mod gratuit si prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizãrilor;

            b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun apartinând unitãtilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

c) douãsprezece cãlãtorii gratuite, anual, pe calea feratã românã, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupã caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilã si de cãtre însotitori, membri de familie, în cadrul numãrului de cãlãtori stabilit pentru titular;

d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o statiune balneoclimatericã;

e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;

g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.»”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea  prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 octombrie 2001.

Nr. 563.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din.motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 800.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 38/1999 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 46/1996 privind pregãtirea populatiei pentru apãrare

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 38 din 5 aprilie 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregãtirea populatiei pentru apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 16 aprilie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 19 octombrie 2001.

Nr. 565.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 38/1999

pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregãtirea populatiei pentru apãrare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregãtirea populatiei pentru apãrare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 802.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 198/1999 privind privatizarea societãtilor comerciale

ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate

permanent sub luciu de apã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 octombrie 2001.

Nr. 566.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole

sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 803.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii

de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite

din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice,

mãsuri administrative abuzive

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. Titlul ordonantei de urgentã va avea urmãtorul cuprins:

“ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de rãsturnare prin fortã a regimului comunist instaurat

în România”

2. La articolul 1 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:

“(2) Se recunoaste calitatea de luptãtor anticomunist si persoanelor din rezistenta armatã care au participat la actiuni de împotrivire cu arma si de rãsturnare prin fortã a regimului comunist în perioada 6 martie 1945-august 1964.”

3. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea urmãtorul cuprins:

“b) sustinerea sau aplicarea principiilor democratiei si a pluralismului politic;”

4. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera c) se introduce litera c1) cu urmãtorul cuprins:

c1)  actiunea de împotrivire cu arma si rãsturnare prin fortã a regimului comunist;”

5. La articolul 2 alineatul (1), litera d) va avea urmãtorul cuprins:

“d) respectarea drepturilor si libertãtilor fundamentale ale omului, recunoasterea si respectarea drepturilor civile, politice, economice, sociale si culturale;”

6. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentã nu se aplicã persoanelor condamnate pentru infractiuni împotriva umanitãtii sau celor în cazul cãrora s-a dovedit cã au desfãsurat o activitate fascistã în cadrul unei organizatii sau miscãri de acest fel.”

7. La articolul 3, litera e) va avea urmãtorul cuprins:

“e) deportarea în strãinãtate, dupã 23 august 1944, pentru motive politice;”

8. La articolul 3, dupã litera e) se introduce litera f) cu urmãtorul cuprins:

“f) exmatricularea din scoli, licee si facultãti.”

9. La articolul 4, partea introductivã a alineatului (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Se înfiinteazã Comisia pentru constatarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã, denumitã în continuare Comisie, cu sediul în Bucuresti, la Ministerul Justitiei, compusã din:”

10. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cererea poate fi introdusã de persoana condamnatã sau supusã unei mãsuri administrative abusive ori, dupã decesul acesteia, de sotul sau rudele pânã la gradul al patrulea inclusiv, în termen de 18 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.”

11. La articolul 7, partea introductivã si literele c) si e) ale alineatului (1) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Persoanele care au calitatea de luptãtor în rezistenta anticomunistã, precum si cele din rezistenta armatã care au participat la actiuni de împotrivire cu arma si de rãsturnare prin fortã a regimului comunist beneficiazã de: ................................................................................................

c) acordarea de ordine si medalii prevãzute de legislatia în vigoare;

................................................................................................

e) orice alte drepturi prevãzute în legi speciale.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 19 octombrie 2001.

Nr. 568.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 805.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor

în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice,

mãsuri administrative abuzive

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 274 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 19 decembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 19 octombrie 2001.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãtii de luptãtor în rezistenta anticomunistã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 806.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18 din 17 martie 1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 martie 1999, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. Titlul ordonantei de urgentã va avea urmãtorul cuprins:

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor”

2. În tot cuprinsul ordonantei de urgentã sintagma “Ministerul Industriei si Comertului” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Industriei si Resurselor”.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

 

Bucuresti, 22 octombrie 2001.

Nr. 572.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1999

privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 813.