MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 689         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 octombrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.063. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare

 

1.066. - Hotãrâre privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial în cadrul Societãtii Comerciale “Uzina Mecanicã Vãlenii de Munte” - S.A

 

1.067. - Hotãrâre privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societãtii Comerciale “Uzina Mecanicã Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale ”Romarm” - S.A.

 

1.068. - Hotãrâre privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societãtii Comerciale “Uzina Automecanicã Moreni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

1.069. - Hotãrâre privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societãtii Comerciale “Electromecanica Ploiesti” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

1.072. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor umanitar Poloniei

 

1.074. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “CTE - Rovinari - Extinderea, unificarea si supraînãltarea depozitelor de zgurã si cenusã Cicani si Beterega”, judetul Gorj, si “CTE - Mintia - Extinderea pe orizontalã a depozitului de zgurã si cenusã mal drept râu Mures”, judetul Hunedoara

 

1.076. - Hotãrâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii anuale a ministrilor agriculturii din tãrile membre ale Acordului Central European de Comert Liber - CEFTA Bucuresti, 12-13 noiembrie 2001

 

1.077. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2001, pentru Clubul Sportiv “Dinamo” Bucuresti, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

 

1.095. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor pe anul 2001 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 366/2001, si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã acordarea unor ajutoare pentru efectuarea de tratamente medicale în strãinãtate, în cuantumurile si pentru persoanele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - (1) În anul 2001 sumele se vor acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, prin directiile de muncã si solidaritate socialã judetene, la cursul de schimb valutar al Bãncii Nationale a României din ziua lucrãtoare precedentã efectuãrii deschiderii de credite bugetare.

(2) Deschiderile de credite bugetare corespunzãtoare sumelor prevãzute în anexã se vor realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei.

(3) Sumele aprobate pentru efectuarea tratamentelor medicale în strãinãtate vor fi transferate, de cãtre directiile de muncã si solidaritate socialã judetene, directiilor de sãnãtate publicã judetene, la solicitarea acestora.

Art. 3. - Începând cu anul 2002 sumele se vor acorda în lei, din bugetul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, prin directiile de sãnãtate publicã judetene.

Art. 4. - Fundamentarea sumelor solicitate si justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentelor medicale în strãinãtate revin Ministerului Sãnãtãtii si Familiei prin directiile de sãnãtate publicã judetene care vor efectua plata si vor certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din strãinãtate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.063.

 

ANEXÃ

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordatã

- în valutã -

1.

Matei Teodor Alexandru

Comuna Cornu, judetul Prahova

200.000.000 lire italiene

2.

David Bogdan

municipiul Pitesti, cartierul Gãvana II bl. A 25, sc. D, ap. 4, judetul Arges

77.000 dolari S.U.A.

3.

Rãdescu Ramona

municipiul Craiova, cartierul Valea Rosie, bl. G 3, sc. 2, ap. 17, judetul Dolj

127.000 dolari S.U.A.

4.

Stãnculescu Marian

Comuna Costesti, judetul Arges

127.000 dolari S.U.A.

20

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial în cadrul Societãtii Comerciale “Uzina Mecanicã Vãlenii de Munte” - S.A.

 

În temeiul prvederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si ale art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Societatea Comercialã “Uzina Mecanicã Vãlenii de Munte” - S.A., inclusiv terenul aferent, trece de sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova, în vederea constituirii unui parc industrial.

(2) Predarea-preluarea societãtii comerciale se face pe bazã de protocol încheiat între Societatea Comercialã “Uzina Mecanicã Vãlenii de Munte” - S.A. si Consiliul Judetean Prahova, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(3) Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale ”Romarm” - S.A. prin fuziunea Societãtii Nationale ”Romarm” - S.A. cu Regia Autonomã “Arsenalul Armatei”, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 2. - Pentru administrarea parcului industrial se înfiinteazã o societate comercialã al cãrei capital social initial este cel al societãtii comerciale prevãzute la art. 1.

Art. 3. - Suprafata de teren prevãzutã la art. 1 nu poate fi concesionatã sau înstrãinatã pe toatã durata existentei parcului industrial. Desfiintarea parcului industrial se poate face numai prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 4. - Personalul aferent capacitãtilor de productie transmise parcului industrial va fi preluat prin transfer de societatea administrator.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.066.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societãtii Comerciale “Uzina Mecanicã Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale ”Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si ale art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Filiala Societatea Comercialã “Uzina Mecanicã Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale ”Romarm” - S.A. se divide, potrivit legii, în douã societãti comerciale, din care o societate comercialã, cu terenul aferent, trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita în vederea constituirii unui parc industrial.

(2) Operatiunea de divizare se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(3) Predarea-preluarea societãtii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita se face pe bazã de protocol încheiat între Compania Nationalã ”Romarm” - S.A. si Consiliul Judetean Dâmbovita, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(4) Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale ”Romarm” - S.A. prin.fuziunea Societãtii Nationale ”Romarm” - S.A. cu Regia Autonomã “Arsenalul Armatei”, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 2. - Pentru administrarea parcului industrial se înfiinteazã o societate comercialã al cãrei capital social initial este cel al societãtii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita.

Art. 3. - Suprafata de teren prevãzutã la art. 1 nu poate fi concesionatã sau înstrãinatã pe toatã durata existentei parcului industrial. Desfiintarea parcului industrial se poate face numai prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 4. - Personalul aferent capacitãtilor de productie transmise parcului industrial va fi preluat prin transfer de societatea administrator.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul industriei si resurselor

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.067.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societãtii Comerciale “Uzina Automecanicã Moreni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale ”Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si ale art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Societatea Comercialã “Uzina Automecanicã Moreni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale ”Romarm” - S.A. se divide, potrivit legii, în douã societãti comerciale, din care o societate comercialã, cu terenul aferent, trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita în vederea constituirii unui parc industrial.

(2) Operatiunea de divizare se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(3) Predarea-preluarea societãtii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita se face pe bazã de protocol încheiat între Compania Nationalã ”Romarm” - S.A. si Consiliul Judetean Dâmbovita, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(4) Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale ”Romarm” - S.A. prin fuziunea Societãtii Nationale ”Romarm” - S.A. cu Regia Autonomã “Arsenalul Armatei”, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 2. - Pentru administrarea parcului industrial se înfiinteazã o societate comercialã al cãrei capital social initial este cel al societãtii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita.

Art. 3. - Suprafata de teren prevãzutã la art. 1 nu poate fi concesionatã sau înstrãinatã pe toatã durata existentei parcului industrial. Desfiintarea parcului industrial se poate face numai prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 4. - Personalul aferent capacitãtilor de productie transmise parcului industrial va fi preluat prin transfer de societatea administrator.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.068.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind unele mãsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societãtii Comerciale “Electromecanica Ploiesti” - S.A. din cadrul Companiei Nationale ”Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si ale art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Filiala Societatea Comercialã “Electromecanica Ploiesti” - S.A. a Companiei Nationale ”Romarm” - S.A. se divide, potrivit legii, în douã societãti comerciale, din care o societate comercialã, inclusiv terenul aferent, trece sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova în vederea constituirii unui parc industrial.

(2) Operatiunea de divizare se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(3) Predarea-preluarea societãtii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova se face pe bazã de protocol încheiat între Compania Nationalã ”Romarm” - S.A. si Consiliul Judetean Prahova, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(4) Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale ”Romarm” - S.A. prin fuziunea Societãtii Nationale la”Romarm” - S.A. cu Regia Autonomã “Arsenalul Armatei”, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 2. - Pentru administrarea parcului industrial se înfiinteazã o societate comercialã al cãrei capital social initial este cel al societãtii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova.

Art. 3. - Suprafata de teren prevãzutã la art. 1 nu poate fi concesionatã sau înstrãinatã pe toatã durata existentei parcului industrial. Desfiintarea parcului industrial se poate face numai prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 4. - Personalul aferent capacitãtilor de productie transmise parcului industrial va fi reluat prin transfer de societatea administrator.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.069.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar Poloniei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se acordã un ajutor umanitar gratuit Poloniei, constând în lenjerie de pat si de corp, în limita sumei de 6,5 miliarde lei, exclusiv transportul.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992, republicatã, se aprobã scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitãtilor de produse prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde pe cale diplomaticã demersurile necesare în vederea preluãrii ajutorului la destinatie.

Art. 4. - Produsele care fac obiectul prezentei hotãrâri vor fi predate de cãtre reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat autoritãtilor abilitate de Guvernul Poloniei, pe bazã de proces-verbal de predare-primire.

Art. 5. - Transportul se va asigura cu mijloace auto de cãtre societãti de transport ce vor fi stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

Cheltuielile de transport, ambalare si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni vor fi suportate de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat din disponibilul creat conform prevederilor art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicatã.

Art. 6. - Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat va scãdea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, la pretul de înregistrare, cantitãtile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat conform prezentei hotãrâri, pe bazã de proces-verbal de predare-primire încheiat potrivit art. 4.

Art. 7. - Finantarea acumulãrii pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigurã în anul 2001 de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicatã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Colteanu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.072.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând produsele care se scot cu titlu gratuit din rezervele de stat ca ajutor umanitar

pentru Polonia

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

1.

Pãturi

bucatã

10.000

2.

Cearsafuri

bucatã

10.000

3.

Fete de pernã

bucatã

10.000

4.

Maiouri

bucatã

10.000

5.

Ciorapi

pereche

20.000

6.

Prosoape

bucatã

10.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii

“CTE - Rovinari - Extinderea, unificarea si supraînãltarea depozitelor de zgurã si cenusã

Cicani si Beterega”, judetul Gorj, si “CTE - Mintia - Extinderea pe orizontalã a depozitului

de zgurã si cenusã mal drept râu Mures”, judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “CTE - Rovinari - Extinderea, unificarea si supraînãltarea depozitelor de zgurã si cenusã Cicani si Beterega”, judetul Gorj, cuprinsi în anexa nr. 1.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, credite bancare si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “CTE - Mintia - Extinderea pe orizontalã a depozitului de zgurã si cenusã mal drept râu Mures”, judetul Hunedoara, cuprinsi în anexa nr. 2.

Art. 4. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 3 se face din surse proprii, credite bancare si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobat potrivit legii.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre si se comunicã beneficiarilor obiectivelor de investitii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.074.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii anuale a ministrilor agriculturii din tãrile membre ale Acordului Central European de Comert Liber - CEFTA

Bucuresti, 12-13 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã organizarea, sub auspiciile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, a reuniunii anuale a ministrilor agriculturii din tãrile membre ale Acordului Central European de Comert Liber - CEFTA, la Bucuresti, în perioada 12-13 noiembrie 2001.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizãrii reuniunii anuale a ministrilor agriculturii din tãrile membre CEFTA, în sumã totalã de 576.193.000 lei, se suportã din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, de la capitolul 67.01 “Agriculturã si silviculturã”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Colteanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.076.


*) Anexa se comunicã persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2001,

pentru Clubul Sportiv “Dinamo” Bucuresti, din Fondul de rezervã bugetarã

la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre:

 

Art. 1. - Se suplimenteazã bugetul Ministerului de Interne pe anul 2001, la capitolul 59.01 “Culturã, religie si actiuni privind activitatea sportivã si de tineret”, titlul “Subventii”, cu suma de 6 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.

Art. 2. - (1) Suma prevãzutã la art. 1 se va utiliza de Ministerul de Interne pentru premierea sportivilor, antrenorilor si a altor tehnicieni si specialisti ai Clubului Sportiv “Dinamo” Bucuresti pentru performante deosebite obtinute la campionatele mondiale, europene si nationale din anul 2001.

(2) Cu sumele rãmase neutilizate pânã la data de 25 decembrie 2001 se va reîntregi rezerva bugetarã la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului de Interne pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mãrãsescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.077.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor pe anul 2001 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se suplimenteazã bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor pe anul 2001, la capitolul 67.01 “Agriculturã-silviculturã”, titlul “Subventii”, cu suma de 100 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001, necesarã Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A. pentru punerea în functiune a unor suprafete noi de 171.280 hectare.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

Art. 3. - În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor va prezenta spre adoptare Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Societãtii Nationale “Îmbunãtãtiri Funciare” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.095.