MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

567. - Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000

 

Protocol facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului

 

804. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.036. - Hotãrâre pentru aprobarea Protocolului de intentii dintre Ministerul de Interne din România si Agentia Federalã pentru Managementul Situatiilor de Urgentã din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii si interventiei în cazul situatiilor de urgentã de origine naturalã sau tehnologicã, semnat la Bucuresti la 22 ianuarie 2001

 

Protocol de intentii între Ministerul de Interne din România si Agentia Federalã pentru Managementul Situatiilor de Urgentã din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii si interventiei în cazul situatiilor de urgentã de origine naturalã sau tehnologicã

 

1.060. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru modernizarea Patinoarului artificial “Vakar Lajos” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

1.061. - Hotãrâre pentru modificarea art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 691/2001 privind înfiintarea Muzeului National de Artã Contemporanã al României

 

1.062. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru continuarea lucrãrilor la Asezãmântul românesc din Ierihon, Israel

 

LEGI SI  DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate,

la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratificã Protocolul facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 19 octombrie 2001.

Nr. 567.

 

PROTOCOL FACULTATIV

cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului*)

 


*) Traducere

 

Adoptat si deschis semnãrii, ratificãrii si aderãrii prin Rezolutia Adunãrii Generale A/RES/54/263 din 25 mai 2000

Statele pãrti la prezentul protocol,

încurajate de sprijinul larg acordat Conventiei privind drepturile copilului, care denotã o vointã generalã de deschidere pentru promovarea si protectia drepturilor copilului,

reafirmând cã drepturile copilului reclamã o atentie specialã si lansând un apel pentru îmbunãtãtirea continuã a situatiei tuturor copiilor, precum si pentru dezvoltarea si educarea lor în conditii de pace si securitate,

preocupate de efectele dãunãtoare si larg rãspândite ale conflictelor armate asupra copiilor si de consecintele pe termen lung asupra pãcii, securitãtii si dezvoltãrii durabile,

condamnând utilizarea ca tinte a copiilor în conflicte armate si în atacurile directe asupra locurilor protejate de dreptul international, inclusiv asupra celor în care, în general, prezenta copiilor este semnificativã, cum ar fi scoli si spitale,

luând act de adoptarea Statutului Curtii Penale Internationale de la Roma, în particular de includerea printre crimele de rãzboi a recrutãrii sau înrolãrii copiilor sub 15 ani ori a folosirii lor pentru a se implica activ în conflicte armate internationale si neinternationale,

considerând în consecintã cã, pentru întãrirea în continuare a implementãrii drepturilor recunoscute de Conventia privind drepturile copilului, este nevoie de cresterea protectiei copiilor împotriva oricãrei implicãri în conflicte armate,

luând act cã în art. 1 din Conventia privind drepturile copilului se prevede cã în sensul acestei conventii copilul este definit ca orice fiintã umanã sub 18 ani, cu exceptia cazurilor în care vârsta majoratului este atinsã înainte de 18 ani, conform legislatiei aplicabile copilului,

convinse cã adoptarea unui protocol facultativ la conventie, care ridicã vârsta minimã a unei eventuale înrolãri în fortele armate si a participãrii la ostilitãti a copiilor, va contribui în mod efectiv la implementarea principiului conform cãruia interesul superior al copilului trebuie sã reprezinte o premisã primordialã în toate deciziile care îl vizeazã,

luând act de faptul cã la cea de-a 26-a Conferintã internationalã a Crucii Rosii si a Semilunii Rosii din luna decembrie 1995 s-a recomandat, inter alia, ca pãrtile într-un conflict sã ia toate mãsurile necesare pentru a împiedica participarea copiilor sub 18 ani la ostilitãti,

salutând adoptarea în unanimitate în luna iunie 1999 a Conventiei nr. 182 a Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la interzicerea celor mai grave forme de exploatare a muncii copilului si la actiunea imediatã pentru eliminarea acestora, care interzice, inter alia, recrutarea fortatã sau obligatorie a copiilor pentru folosirea în conflicte armate,

condamnând cu profundã îngrijorare recrutarea, pregãtirea si folosirea, în interiorul si în afara frontierelor nationale, a copiilor la ostilitãti de cãtre grupãri armate distincte de fortele armate ale unui stat si recunoscând responsabilitatea celor care recruteazã, pregãtesc si folosesc copii în acest scop,

reamintind obligatia fiecãrei pãrti la un conflict armat de a se conforma prevederilor dreptului international umanitar,

subliniind cã prezentul protocol nu aduce atingere scopurilor si principiilor enuntate de Carta Natiunilor Unite, în special art. 51, si normelor relevante ale dreptului umanitar,

tinând seama de faptul cã pacea si securitatea, bazate pe respectul deplin al scopurilor si principiilor continute în Cartã si pe respectarea instrumentelor relevante aplicabile în domeniul drepturilor omului, sunt indispensabile pentru protectia totalã a copilului, în special în timpul conflictelor armate si sub ocupatie strãinã,

recunoscând nevoile speciale ale acelor copii care, datoritã situatiei economice si sociale sau sexului, sunt, în particular, vulnerabili în ceea ce priveste înrolarea sau folosirea lor în ostilitãti contrare prezentului protocol,

constiente de necesitatea luãrii în considerare a profundelor cauze economice, sociale si politice ale participãrii copiilor la conflicte armate,

convinse de necesitatea întãririi cooperãrii internationale în vederea implementãrii prezentului protocol, precum si a reabilitãrii fizice si psihosociale si a reintegrãrii sociale a copiilor victime ale conflictelor armate,

încurajând participarea comunitãtii si, în mod special, a copiilor si a copiilor victime la diseminarea informatiilor si a programelor educationale referitoare la implementarea acestui protocol,

au convenit cele ce urmeazã:

 

ARTICOLUL 1

 

Statele pãrti vor lua toate mãsurile posibile pentru a veghea ca membrii fortelor armate, care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sã nu participe direct la ostilitãti.

 

ARTICOLUL 2

 

Statele pãrti vor veghea ca persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani sã nu constituie obiectul înrolãrii obligatorii în cadrul fortelor armate.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Statele pãrti vor ridica vârsta minimã de recrutare voluntarã în cadrul fortelor armate nationale în raport cu cea fixatã la art. 38 paragraful 3 din Conventia privind drepturile copilului, tinând seama de principiile enuntate în acest articol si de recunoasterea, în baza conventiei, a protectiei speciale de care se bucurã persoanele cu vârsta sub 18 ani.

2. Fiecare stat parte va depune, cu ocazia ratificãrii prezentului protocol sau a aderãrii la acesta, o declaratie obligatorie care sã indice vârsta minimã de la care este permisã înrolarea voluntarã în fortele armate nationale si sã descrie garantiile prevãzute pentru a veghea ca aceastã

înrolare sã nu fie fortatã sau realizatã prin constrângere.

3. Statele pãrti care permit înrolarea voluntarã în fortele armate nationale pânã la vârsta de 18 ani trebuie sã punã în aplicare garantii minime care sã asigure cã:

a) înrolarea este voluntarã;

b) înrolarea se efectueazã cu consimtãmântul si în cunostinta de cauzã a pãrintilor sau tutorilor legali;

c) persoanele sunt pe deplin informate cu privire la îndatoririle care le revin în cadrul serviciului militar;

d) persoanele furnizeazã o dovadã credibilã a vârstei înainte de a fi acceptate în serviciul militar national.

4. Fiecare stat parte poate în orice moment sã îsi întãreascã declaratia sa prin notificare adresatã secretarului general al O.N.U., care va informa toate statele pãrti. Aceastã notificare intrã în vigoare la data la care este primitã de secretarul general.

5. Obligatia de a ridica vârsta minimã prevãzutã în paragraful 1 al prezentului articol nu se aplicã scolilor aflate sub administratia sau sub controlul fortelor armate ale statelor pãrti, în conformitate cu prevederile art. 28 si 29 din Conventia privind drepturile copilului.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Grupurile armate distincte de fortele armate ale unui stat nu trebuie sub nici o formã sã înroleze sau sã utilizeze pentru ostilitãti persoanele sub 18 ani.

2. Statele pãrti vor lua toate mãsurile posibile pentru a împiedica înrolarea si utilizarea acestor persoane, în special mãsuri de ordin juridic pentru interzicerea si sanctionarea penalã a acestor practici.

3. Aplicarea prezentului articol nu va afecta statutul juridic al oricãrei pãrti implicate într-un conflict armat.

 

ARTICOLUL 5

 

Nici o dispozitie a prezentului protocol nu poate fi interpretatã ca împiedicând aplicarea prevederilor legislatiei unui stat parte sau a instrumentelor internationale si de drept international umanitar mai favorabile realizãrii drepturilor copilului.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Fiecare stat parte va lua toate mãsurile de ordin juridic, administrativ, precum si alte mãsuri pentru a asigura implementarea si aplicarea efectivã a prevederilor prezentului protocol, în limitele competentei sale.

2. Statele pãrti se angajeazã sã promoveze principiile si prevederile prezentului protocol si sã le facã larg cunoscute, prin mijloace corespunzãtoare, deopotrivã copiilor si adultilor.

3. Statele pãrti vor lua toate mãsurile posibile pentru a veghea cã persoanele aflate sub incidenta jurisdictiei lor, recrutate sau implicate în ostilitãti ce contravin prevederilor prezentului protocol sunt demobilizate sau eliberate din serviciul militar. Statele pãrti vor acorda acestor persoane, atunci când este nevoie, întreaga asistentã necesarã pentru refacerea fizicã si psihologicã si pentru reintegrarea lor socialã.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Statele pãrti vor colabora pentru implementarea prevederilor prezentului protocol, în special pentru prevenirea oricãrei activitãti contrare si pentru reabilitarea si reintegrarea socialã a persoanelor victime ale actelor contrare prezentului protocol, prin cooperare tehnicã si asistentã financiarã. Asistenta si cooperarea se vor dezvolta în consultare cu statele pãrti vizate si cu organizatiile internationale competente.

2. Statele pãrti vor acorda asistenta mentionatã prin intermediul programelor multilaterale, bilaterale sau al altor programe existente ori, printre altele, prin intermediul unui fond de contributii voluntare constituit în conformitate cu regulile Adunãrii Generale a Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Fiecare stat parte, în termen de 2 ani dupã intrarea în vigoare a prezentului protocol, va prezenta un raport Comitetului pentru Drepturile Copilului, continând informatii cuprinzãtoare cu privire la mãsurile luate în vederea implementãrii prevederilor prezentului protocol, în special mãsurile luate pentru implementarea prevederilor referitoare la participare si înrolare.

2. Dupã prezentarea rapoartelor cuprinzãtoare fiecare stat parte la protocol va include în rapoartele pe care le va prezenta Comitetului pentru Drepturile Copilului, conform art. 44 din conventie, orice altã informatie suplimentarã care priveste implementarea prezentului protocol. Alte state pãrti la protocol vor înainta un raport la fiecare 5 ani.

3. Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor pãrti informatii relevante pentru implementarea prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare oricãrui stat care este parte la conventie sau semnatar al acesteia.

2. Prezentul protocol este supus ratificãrii si este deschis spre aderare oricãrui stat. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi pãstrate de secretarul general al Natiunilor Unite.

3. Secretarul general, în calitatea sa de depozitar al conventiei si protocolului, va informa toate statele pãrti la conventie si statele care au semnat conventia asupra depunerii fiecãrei declaratii, în baza art. 3, si a fiecãrui instrument de ratificare si de aderare la prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în 3 luni de la depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau aderare.

2. Pentru fiecare stat care ratificã prezentul protocol sau care aderã la el dupã intrarea lui în vigoare protocolul va intra în vigoare la o lunã de la data depunerii instrumentu- lui de ratificare sau de aderare.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Orice stat parte poate denunta în orice moment prezentul protocol prin notificare scrisã adresatã secretarului general al Natiunilor Unite, care va informa ulterior celelalte state pãrti la conventie si toate statele semnatare ale conventiei. Denuntarea va produce efect dupã un an de la data primirii notificãrii de cãtre secretarul general. În cazul în care la expirarea termenului de un an statul parte denuntãtor este implicat într-un conflict armat, denuntarea nu îsi va produce efectul înaintea încheierii conflictului armat.

2. O astfel de denuntare nu va avea efectul absolvirii statului parte de obligatiile asumate prin prezentul protocol în privinta oricãrui act survenit înaintea datei la care denuntarea îsi produce efectul. O asemenea denuntare nu va prejudicia în nici un fel luarea în considerare a oricãrei probleme care se aflã deja în atentia Comitetului pentru Drepturile Copilului înaintea datei de la care denuntarea a devenit efectivã.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Orice stat parte poate aduce amendamente pe care le va înainta secretarului general al Natiunilor Unite.

Secretarul general va aduce la cunostintã statelor pãrti amendamentul propus, solicitându-le sã indice dacã sunt de acord cu organizarea unei conferinte a statelor pãrti pentru a dezbate si a supune la vot respectivele propuneri.

În cazul în care, în termen de 4 luni de la data aducerii la cunostintã, cel putin o treime din numãrul statelor pãrti este în favoarea convocãrii unei asemenea conferinte, secretarul general va convoca conferinta sub auspiciile Natiunilor Unite. Orice amendament adoptat de o majoritate a statelor pãrti prezente si cu drept de vot la conferintã va fi înaintat pentru aprobare Adunãrii Generale a Natiunilor Unite.

2. Un amendament adoptat în conformitate cu paragraful 1 va intra în vigoare la aprobarea lui de cãtre Adunarea Generalã a Natiunilor Unite, prin acceptare de cãtre o majoritate de douã treimi din numãrul statelor pãrti.

3. Intrarea în vigoare a unui amendament produce efecte asupra tuturor statelor pãrti care l-au acceptat, celelalte state fiind tinute de prevederile prezentului protocol si de orice alte amendamente acceptate anterior.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Versiunile prezentului protocol în limbile arabã, chinezã, englezã, francezã, rusã si spaniolã, fiind egal autentice, vor fi depuse la arhivele Natiunilor Unite.

2. Secretarul general al Natiunilor Unite va transmite copii autentificate de pe prezentul protocol tuturor statelor pãrti la conventie si tuturor statelor semnatare ale acesteia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ

cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 804.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de intentii dintre Ministerul de Interne din România

si Agentia Federalã pentru Managementul Situatiilor de Urgentã din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii si interventiei în cazul situatiilor de urgentã de origine naturalã sau tehnologicã, semnat la Bucuresti la 22 ianuarie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã Protocolul de intentii dintre Ministerul de Interne din România si Agentia Federalã pentru Managementul Situatiilor de Urgentã din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii si interventiei în cazul situatiilor de urgentã de origine naturalã sau tehnologicã, semnat la Bucuresti la 22 ianuarie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.036.

 

PROTOCOL DE INTENTII

între Ministerul de Interne din România si Agentia Federalã pentru Managementul Situatiilor de Urgentã din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii si interventiei în cazul situatiilor de urgentã de origine naturalã sau tehnologicã

 

Ministerul de Interne din România si Agentia Federalã pentru Managementul Situatiilor de Urgentã (FEMA) din Statele Unite ale Americii, denumite în continuare participanti,

exprimându-si deplina satisfactie cu privire la activitãtile de cooperare dintre cele douã institutii si perspectivele dezvoltãrii acesteia,

intentioneazã sã initieze urmãtoarele proiecte si activitãti de cooperare în domeniile gestionãrii situatiilor de urgentã si reducerii efectelor dezastrelor, pregãtirii operationale de interventie, interventiei la dezastre si înlãturãrii urmãrilor acestora:

I. Cooperare interregionalã

a) proiectarea si initierea prototipurilor de cooperare;

b) organizarea de schimburi de specialisti în problema gestionãrii dezastrelor si/sau de experti tehnici care sã dezvolte activitãtile specifice si sã îsi împãrtãseascã experienta, informatii de specialitate privind situatiile de urgentã, date stiintifice si rezultate practice în domeniile gestionãrii

situatiilor de urgentã si reducerii efectelor dezastrelor, pregãtirii operationale de interventie, interventiei la dezastre si înlãturãrii urmãrilor acestora, inclusiv operatiunile de cãutare-salvare si de prevenire si stingere a incendiilor;

c) dezvoltarea unui plan de lucru anual, care sã includã vizite reciproce de familiarizare, de instruire si de observare a desfãsurãrii exercitiilor tactice de gestionare a dezastrelor naturale si tehnologice. Dezvoltarea si aplicarea planului de lucru anual vor implica Ministerul de Interne din România si alte institutii considerate corespunzãtoare de cãtre Ministerul de Interne si, respectiv, FEMA, alte departamente si agentii federale, precum si agentii guvernamentale ale statelor S.U.A., considerate corespunzãtoare de cãtre FEMA;

d) desfãsurarea a douã activitãti între Ministerul de Interne din România, FEMA din S.U.A. si Biroul Serviciilor de Urgentã (Office of Emergency Services) al statului Alabama. Aceste activitãti pot include vizite reciproce în scopul familiarizãrii, instruirii si observãrii exercitiilor.

II. Pregãtire operationalã de interventie, instruire si exercitii

a) organizarea de schimburi de practicieni în domeniul managementului situatiilor de urgentã, de instructori si/sau de personal didactic, care sã prezinte materiale didactice si cursuri de instruire pentru îmbunãtãtirea managementului situatiilor de urgentã si a activitãtii de reducere a efectelor dezastrelor, cresterea nivelului pregãtirii operationale de interventie, îmbunãtãtirea tehnicilor de interventie si de înlãturare a urmãrilor dezastrelor, precum si a practicii generale în materia gestionãrii situatiilor de urgentã;

b) participarea cu observatori la operatiuni de interventie, exercitii si simulãri pentru gestionarea situatiilor de urgentã si/sau dezastre, precum si schimbul de delegatii care sã participe la seminarii si ateliere de lucru în domeniile gestionãrii situatiilor de urgentã si reducerii efectelor dezastrelor, pregãtirii operationale de interventie, interventiei la dezastre si înlãturãrii urmãrilor acestora.

III. Schimbul de informatii. Cooperarea tehnicã si stiintificã

a) intensificarea schimbului de informatii privind situatiile de urgentã, precum si de date stiintifice si practice din domeniile gestionãrii situatiilor de urgentã si reducerii efectelor dezastrelor, pregãtirii operationale de interventie, interventiei la dezastre si înlãturãrii urmãrilor acestora, prin

intermediul conferintelor si seminariilor profesionale;

b) schimbul de experientã si de cursuri didactice rezultate din operatiunile de interventie în situatii de urgentã, executate de ambele pãrti la dezastre naturale sau tehnologice, prin intermediul conferintelor si seminariilor profesionale;

c) initierea unui schimb de informatii privind cutremure, incendii, inundatii, scurgeri de deseuri si alunecãri de teren, evaluarea riscului, mãsuri de diminuare a efectelor dezas- trelor si organizarea de seminarii stiintifice si practice mixte privind subiectele de mai sus.

IV. Managementul procesului de cooperare

a) Anual se va desfãsura o întâlnire de lucru în cadrul cãreia se va schita planul de lucru pentru anul urmãtor.

b) Schimbul de propuneri privind aplicarea planului de lucru pentru anul 2001 se va face pânã la sfârsitul lunii februarie 2001.

c) Implementarea de cãtre participanti a protocolului de intentie si a planului de lucru anual aferent se face sub rezerva disponibilizãrii fondurilor si resurselor necesare.

Semnat la Bucuresti la 22 ianuarie 2001, în douã exemplare originale, fiecare în limba românã si în limba englezã, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul de Interne din România,

Ioan Rus,

ministru de interne

Pentru Agentia Federalã pentru Managementul Situatiilor de Urgentã din Statele Unite ale Americii,

Susan Johnson,

ambasadorul Statelor Unite ale Americii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru modernizarea Patinoarului artificial “Vakar Lajos” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 1,5 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru plata drepturilor de import al bunurilor cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, necesare în vederea modernizãrii Patinoarului artificial “Vakar Lajos” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita.

Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2001.

Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingãras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.060.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând bunurile de import necesare

în vederea modernizãrii Patinoarului artificial “Vakar Lajos” din municipiul Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Denumirea

Codul vamal

1.

Mantinelã

3925.90.80

2.

Grup de rãcire cu compresie

8418.61.90

3.

Vaporizator

8418.99.10

4.

Pompe pentru circularea apei

8413.70.30

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 691/2001

privind înfiintarea Muzeului National de Artã Contemporanã al României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 106 din Ordonanta de  urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Dupã alineatul (1) al articolului 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 691/2001 privind înfiintarea Muzeului National de Artã Contemporanã al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 31 iulie 2001, se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:

“(11) Pentru contractele care au ca obiect achizitionarea de servicii de proiectare si lucrãri de executie necesare la obiectivul de investitii «Muzeul National de Artã Contemporanã» al României pragurile prevãzute la art. 13 lit. b) si c) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice se stabilesc la valoarea de 250.000 euro, respectiv 1.500.000 euro.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru S erban Mihãilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul lucrãrilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.061.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru continuarea lucrãrilor la Asezãmântul românesc din Ierihon, Israel

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 3,0 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001, pentru continuarea lucrãrilor la Asezãmântul românesc din Ierihon, Israel.

Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001 la titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministerul culturii si cultelor,

Rãsvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.062