MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 544     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Sâmbãtã, 1 septembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

84. - Ordonantã privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor

 

85. - Ordonantã privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

86. - Ordonantã privind serviciile de transport public local de cãlãtori

 

88. - Ordonantã privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã

 

ORDONANTE ALE GUVRNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Serviciile publice comunitare de evidentã a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeazã la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Serviciile publice comunitare asigurã întocmirea, pãstrarea, evidenta si eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a actelor de stare civilã, cãrtilor de identitate, cãrtilor de alegãtor, listelor electorale permanente, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum si eliberarea pa apoartelor simple.

Art. 2. - Coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigurã în mod unitar de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat.

Art. 3. - Serviciile publice comunitare si Inspectoratul coopereazã cu institutiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigurantei si apãrãrii nationale, conform legii.

 

CAPITOLUL II

Servicii publice comunitare de evidentã a persoanelor

 

Art. 4. - (1) Se înfiinteazã, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidentã a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilã din aparatul propriu al consiliilor locale si a formatiunilor locale de evidentã a populatiei din structura Ministerului de Interne.

(2) Servicii publice comunitare locale se înfiinteazã si în sectoarele municipiului Bucuresti prin reorganizarea compartimentelor de stare civilã  din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a activitãtii de evidentã a populatiei din structura Serviciului de evidentã informatizatã a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului de Interne.

Art. 5. - Serviciile publice comunitare locale au urmãtoarele atributii principale:

a) elibereazã, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civilã, cãrtile de identitate, cãrtile de alegãtor, pasapoartele simple, permisele de conducere si certificatele de înmatriculare a autovehiculelor;

b) înregistreazã actele si faptele de stare civilã, precum si mentiunile si modificãrile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii;

c) întocmesc si pãstreazã registrele de stare civilã, în conditiile legii;

d) întocmesc, completeazã, rectificã, anuleazã  sau reconstituie actele de stare civilã, precum si orice mentiuni fãcute pe actele de stare civilã si pe actele de identitate, în conditiile legii;

e) constituie, actualizeazã si administreazã Registrul local de evidentã a persoanei, care contine datele de identificare si de adresã ale cetãtenilor având domiciliul în raza de competentã teritorialã a serviciului public comunitar local respectiv;

f) furnizeazã, în conditiile legii, datele de identificare si de adresã ale persoanei cãtre autoritãtile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si cãtre cetãteni;

g) întocmesc listele elctorale permanente;

h) constatã contraventiile si aplicã  sanctiuni, în conditiile legii;

i) primesc cererile si documentele necesare în vederea eliberãrii pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor si le înainteazã, dupã caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pa apoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidenta si producerea permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare;

j) primesc pasapoartele simple, permisele de conducere si certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care le elibereazã  solicitantilor;

k) tin registrele de evidentã pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Art. 6. - (1) Se înfiinteazã, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidentã a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilã din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum si a birourilor de evidentã a populatiei si regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidentã informatizatã a persoanei din structura Ministerului de Interne.

(2) Se înfiinteazã, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, serviciul public comunitar de evidentã a persoanelor al municipiului Bucuresti prin reorganizarea serviciului de stare civilã din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a sectoarelor de evidentã a populatiei si regim permise de conducere si certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidentã informatizatã a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului de Interne.

(3) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, functioneazã  ca institutii publice de interes judetean, respectiv municipal, cu personalitate juridicã .

Art. 7. - Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, îndeplinesc urmãtoarele atributii principale:

a) constituie, actualizeazã  si valorificã  Registrul judetean de evidentã a persoanei si Registrul judetean de evidentã a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;

b) coordoneazã  si controleazã  metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;

c) controleazã modul de gestionare si de întocmire a registrelor de stare civilã si a listelor electorale permanente de alegãtor;

d) asigurã producerea si emiterea certificatelor de stare civilã, a cãrtilor de identitate, a permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum si a cãrtilor de alegãtor;

e) monitorizeazã  si controleazã  modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurãrii protectiei datelor referitoare la persoanã;

f) gestioneazã resursele materiale si de dotare necesare activitãtii proprii;

g) tin evidenta si pãstreazã registrele de stare civilã, exemplarul 2, si efectueazã  mentiuni pe acestea, conform comunicãrilor primite.

Art. 8. - Organizarea si functionarea ghiseului unic se realizeazã în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administratiei publice.

Art. 9. - (1) Personalul formatiunilor locale de evidentã a populatiei, respectiv al formatiunilor de evidentã a populatiei din cadrul Serviciului de evidentã informatizatã a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului de Interne, care se preia de serviciile publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se considerã  transferat în interesul serviciului.

(2) Salarizarea personalului din serviciile publice comunitare, locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabileste potrivit reglementãrilor legale în vigoare.

(3) Structura organizatoricã, statul de functii, numãrul de personal si regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabilesc prin hotãrâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Inspectoratului.

(4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor este coordonatã de secretarul general al judetului si al municipiului Bucuresti, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului si comunei.

Art. 10. - Pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale la nivelul unitãtilor administrative-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numãrului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale.

 

CAPITOLUL III

Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor

 

Art. 11. - (1) Se organizeazã Inspectoratul, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Directiei generale de evidentã informatizatã a persoanei - Directia de evidentã a populatiei si a Serviciului central de regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne.

(2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Obcina Mare nr. 2, sectorul 6.

Art. 12. - Inspectoratul asigurã punerea în aplicare, într-o conceptie unitarã, a legislatiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei si a programelor de reformã privind modernizarea relatiilor dintre administratia publicã centralã si localã si cetãtean, precum si integrarea informationalã a sistemelor de stocare si prelucrare a datelor referitoare la persoane.

Art. 1 3. - În realizarea obiectivelor sale Inspectoratul îndeplineste urmãtoarele functii:

a) de strategie, prin care se fundamenteazã directiile de dezvoltare a evidentei persoanei, se elaboreazã si se pun în aplicare programe de reformã pentru optimizarea fluxului de actualizare si de valorificare a datelor referitoare la persoanã, la cresterea calitãtii serviciilor prestate pentru cetãtean si perfectionarea mijloacelor utilizate pentru stocarea si prelucrarea datelor;

b) de reglementare, prin care se asigurã elaborarea actelor normative necesare în vederea armonizãrii cu legislatia comunitarã, precum si a instructiunilor, normelor si metodologiilor de lucru pentru serviciile publice comunitare.

c) de autoritate de stat, prin care se urmãrete modul de aplicare si respectare a reglementãrilor legale în domeniul actualizãrii, administrãrii, valorificãrii, utilizãrii si protectiei datelor referitoare la persoane, precum si în domeniul eliberãrii actelor de stare civilã, actelor de identitate, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor si a întocmirii listelor electorale permanente;

d) de sprijin, îndrumare si control metodologic a activitãtilor serviciilor publice comunitare.

Art. 1 4. - Inspectoratul are urmãtoarele atributii principale:

a) rãspunde de punerea în aplicare a reglementãrilor legale în domeniul evidentei persoanelor si stãrii civile, schimbãrii numelui pe cale administrativã, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare;

b) elaboreazã normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidentã a persoanelor;

c) administreazã Registrul permanent de evidentã a persoanelor care contine datele de identificare si de adresale întregii populatii a tãrii, precum si imaginile posesorilor de carte de identitate;

d) administreazã Registrul national de evidentã a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare;

e) furnizeazã, în conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritãti si institutii publice, agenti economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de inters general reglementate prin acte normative;

f) asigurã compatibilitatea sistemelor informationale care stocheazã  si prelucreazã  date referitoare la persoanã;

g) rãspunde de punerea în aplicare, împreunã cu celelalte institutii abilitate, a reglementãrilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoanã;

h) asigurã suportul tehnic pentru mentinerea în functiune si dezvoltarea Sistemului national informatic de evidentã a persoanelor si a Sistemului national informatic de evidentã a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;

i) colaboreazã cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.

Art. 15. - Pentru îndeplinirea functiilor si a atributiilor ce îi revin Inspectoratul colaboreazã cu ministerele si cu alte organe ale administratiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. - Inspectoratul gestioneazã Sistemul national informatic de evidentã a persoanelor si Sistemul national informatic de evidentã a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, împreunã cu alte institutii abilitate.

Art. 1 7. - (1) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.

(2) În îndeplinirea atributiilor legale inspectorul general emite decizii.

(3) Inspectorul general este ordonator secundar de credite.

(4) Inspectoratul are un secretar general, functionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cãrui atributii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului.

Art. 18. - (1) Personalul Directiei de evidentã a populatiei si al Serviciului central de regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne va fi transferat la Inspectorat în mod esalonat, pe baza unui program aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

(2) Salarizarea personalului civil si militar din cadrul Inspectoratului se va face potrivit reglementãrilor legale în vigoare.

Art. 19. - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.

 

CAPITOLUL IV

Asigurarea financiarã si materialã

 

Art. 20. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciilor publice comunitare se asigurã din venituri extrabugetare si din subventii de la bugetele locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupã caz.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Inspectoratului se asigurã din venituri extrabugetare si din subventii de la bugetul de stat.

Art. 2. - Inspectoratul, respectiv serviciile publice comunitare, gestioneazã  în regim extrabugetar, conform legii, veniturile încasate din activitãtile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora si prin furnizarea, în conditiile legii, a datelor referitoare la persoanã, precum si din donatii si din sponsorizãri.

Art. 22. - Taxele de eliberare a documentelor si de furnizare a datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare si de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu national si se aprobã prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea Inspectoratului, în conditiile legii.

Art. 23. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipãriturile speciale si tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidentã a persoanei se achizitioneazã de Inspectorat, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 24. - Bunurile mobile si imobile, proprietate publicã sau privatã a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activitãtilor reglementate prin prezenta ordonantã, trec, dupã caz, în administrarea Ministerului Administratiei Publice sau în folosinta comunã a Ministerului Administratiei Publice si Ministerului de Interne.

Art. 25. - În unitãtile administrativ-teritoriale în care nu functioneazã  formatiuni de evidentã informatizatã a persoanei serviciile publice comunitare locale se organizeazã esalonat, o datã cu dotarea si asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.

Art. 26. - (1) Prezenta ordonantã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pe aceeasi datã se abrogã orice dispozitie contrarã prezentei ordonante.

(3) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante prevederile actelor normative prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã se modificã în mod corespunzãtor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministru de interne,

Abraham Pavel,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 84.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând actele normative care se modificã  corespunzãtor prevederilor prezentei ordonante

 

1. Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificã rile si completãrile ulterioare

2. Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 1 36 din 29 octombrie 1968

3. Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificã rile si completãrile ulterioare

4. Legea cetãteniei române nr. 21/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000

5. Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare

6. Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare

7. Legea nr. 46/1996 privind pregãtirea populatiei pentru apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare

8. Legea nr. 105/996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare

9. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare

10. Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 216/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare

11. Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 2 mai 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966.

12. Hotãrârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cãrtii de identitate, ale cãrtii de imobil si ale fisei de evidentã a populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 2 aprilie 1997, cu modificãrile ulterioare

13. Hotãrârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activitãtii de eliberare a cãrtilor de identitate, procedura de preschimbare esalonatã a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 2 aprilie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare

14. Hotãrârea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentã a populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 2 aprilie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

15. Hotãrârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegãtor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000

16. Hotãrârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 28 august 2000.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Românieisi ale art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Asociatia de proprietari reprezintã forma de asociere autonomã si nonprofit a proprietarilor unui condominiu, care se constituie si are personalitate juridicã  potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Asociatia de proprietari se constituie în scopul asigurãrii conditiilor de functionare normalã a locuintelor si spatiilor cu altã destinatie din clãdire, precum si a pãrtilor comune, care alcãtuiesc împreunã un condominiu.

(3) Administrarea condominiului se realizeazã de persoane fizice angajate în conditiile legii ori de persoane juridice specializate.

Art. 2. - (1) Asociatiile de proprietari se pot constitui si pe tronsoane sau scãri, în conditiile legii, prin hotãrârea adunãrii generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivã a pãrtilor de proprietate comunã care se preiau în administrare de respectiva asociatie de proprietari si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor continua sã rãmânã în sarcina tuturor coproprietarilor.

(2) Prin acordul de asociere pe scarã sau tronson se reglementeazã si raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite în clãdire.

Art. 3. - Asociatia de proprietari rãspunde de administrarea si de functionarea clãdirii/clãdirilor si de întretinerea, repararea, renovarea si înlocuirea pãrtilor comune, iar costurile aferente vor fi calculate conform cotei-pãrti proportionale de proprietate sau, dupã caz, conform numãrului de persoane prevãzute în acordul de asociere.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si conducerea asociatiei

de proprietari

 

Art. 4. - Asociatia de proprietari este organizatã si functioneazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale prezentei ordonante.

Art. 5. - (1) Asociatia de proprietari este condusã de adunarea generalã  a proprietarilor, care este formatã din câte un reprezentant al fiecãrei familii de proprietari.

(2) Adunarea generalã a proprietarilor alege dintre membrii asociatiei de proprietari o comisie de cenzori sau hotãrãste delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati.

Art. 6. - (1) Adunarea generalã a proprietarilor alege dintre membrii sãi comitetul executiv al asociatiei de proprietari, format din 3-11 membri, dintre care unul va fi desemnat ca presedinte al asociatiei de proprietari prin votul adunãrii generale.

(2) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

(3) Presedintele asociatiei de proprietari reprezintã asociatia în derularea contractelor si îsi asumã obligatii în numele acesteia. El reprezintã asociatia de proprietari în relatiile cu tertii, precum si în fata instantelor de judecatã.

Art. 7. - (1) Activitatea de administrare a clãdirii se asigurã de un administrator, persoanã fizicã atestatã si angajatã cu contract individual de muncã sau cu conventie civilã, ori persoanã juridicã specializatã, cu care se încheie un contract de administrare, în functie de hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor.

(2) Atestarea persoanelor fizice pentru a îndeplini functia de administrator de imobil se va face de cãtre o comisie formatã din 5 membri, specialisti în domeniul financiar-contabil si al legislatiei muncii, constituitã de consiliul local prin hotãrâre. Atestarea este obligatorie pentru functia de administrator.

(3) Administratorul de imobil poate cumula si functia de contabil al asociatiei de proprietari, dacã are pregãtire de specialitate în acest domeniu.

(4) La asociatiile de proprietari care cuprind pânã la 10 proprietari presedintele poate îndeplini si functia de administrator.

(5) Candidatii pentru functia de administrator vor trebui sã prezinte garantii morale, sã aibã capacitate profesionalã, sã fie buni gospodari si sã nu aibã cazier.

(6) Candidatii la functia de administrator vor prezenta garantii materiale stabilite în conditiile legii.

Art. 8. - Comitetul executiv al asociatiei de proprietari adoptã decizii privind angajarea administratorului si contabilului, precum si a altor persoane fizice necesare asociatiei, pe bazã de contract individual de muncã  sau de conventie civilã, pe perioadã determinatã.

Art. 9. - (1) Adunarea generalã a proprietarilor adoptã hotãrâri asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor si al eventualelor premii care se acordã personalului încadrat cu contract individual de muncã sau pe bazã  de conventie civilã, precum si asupra valorii si a modalitãtilor de conractare, în cazul în care administrarea clãdirii este asiguratã de persoane juridice.

(2) Adunarea generalã a proprietarilor hotãrãste, de asemenea, si asupra acordãrii unor drepturi bãnesti membrilor asociatiei de proprietari, care desfãsoarã alte activitãti lucrative folositoare acesteia.

Art. 10. - Pentru realizarea lucrãrilor de reparatii sau altor activitãti de întretinere administratorul, tinând seama de pret, duratã de executie si de calitate, supune spre analizã si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele agentilor economici care satisfac cerintele în vederea executãrii lucrãrilor, conform legislatiei în vigoare.

Art. 11. - (1) Închirierea sau folosirea de cãtre persoanele fizice ori juridice a spatiilor aflate în proprietatea comunã a proprietarilor se face numai prin contract de închiriere sau de folosintã, semnat din partea asociatiei de proprietari de cãtre presedinte, pe baza hotãrârii adunãrii generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectati.

(2) Schimbarea destinatiei apartamentului de cãtre proprietar sau chiria se face numai pe baza hotãrârii adunãrii generale a asociatiei de proprietari, cu acordul proprietarilor direct afectati.

Art. 12. - Modificãrile constructive si utilizarea în alte scopuri a unor pãrti sau elemente de constructie ale clãdirii, cum ar fi: ancorarea de reclame pe pereti, suspendãri de stâlpi, pereti, scãri interioare si altele asemenea, se vor putea face numai pe baza hotãrârii adunãrii generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectati si, dupã caz, pe baza unui proiect tehnic întocmit de institutii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum si cu autorizatia pentru executare de lucrãri, eliberate în conditiile legii.

Art. 13. - Penalizãrile pentru întârzierea plãtii cotelor de întretinere, hotãrâte potrivit legii de adunarea generalã a proprietarilor, nu vor fi mai mari de 0,2 la sutã pentru fiecare zi de întârziere si se vor aplica pentru fiecare cotã de întretinere lunarã numai dupã o perioadã de 30 de zile care depãseste termenul stabilit pentru platã, fãrã ca suma penalizãrilor sã poatã depãsi suma cotei de întretinere lunare la care s-a aplicat.

Art. 14. - (1) Asociatiile de proprietari pot prelua unele obligatii cetãtenesti ale proprietarilor pe care îi reprezintã si în numele cãrora rãspund în fata autoritãtilor administratiei publice locale ori fatã de alte autoritãti.

(2) Obligatiile cetãtenesti prevãzute la alin. (1) sunt cele care, potrivit prevederilor legale în vigoare, revin cetãtenilor în urmãtoarele domenii de activitate: întretinerea si folosirea clãdirilor si apartamentelor; ocrotirea mediului înconjurãtor si a sãnãtãtii; salubritate; folosirea drumurilor si a cãilor de comunicatie; evidenta populatiei, precum si alte obligatii ce revin cetãtenilor în relatiile cu autoritãtile administratiei publice locale.

Art. 15. - (1) Proprietarii care îsi înstrãineazã apartamentele sau spatiile cu altã destinatie sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrãinare sã facã dovada achitãrii la zi a cheltuielilor care le revin în cadrul asociatiei de proprietari.

(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrãinare fãrã dovada achitãrii la zi a cheltuielilor, eliberatã de asociatia de proprietari si confirmatã de compartimentul specializat prevãzut la art. 16 alin. (2).

(3) În cazul existentei unor datorii cãtre asociatia de proprietari pãrtile pot conveni introducerea în contract a unor clauze privitoare la achitarea acestora. Prin contract se poate prevedea preluarea datoriei de cãtre dobânditor, situatie în care înstrãinarea poate avea loc.

 

CAPITOLUL III

Îndrumarea metodologicã  a asociatiilor de proprietari

 

Art. 16. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor sprijini activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Consiliile locale vor crea în cadrul aparatului propriu un compartiment specializat în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor de proprietari.

(3) Compartimentele prevãzute la alin. (2) vor fi compuse din specialisti în domeniul financiar-contabil si al legislatiei muncii.

Art. 17. - (1) Asociatiile de locatari existente la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, în clãdirile ale cãror apartamente au fost dobândite în proprietate în conditiile legii si care nu au fost reorganizate în asociatii de proprietari potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sunt recunoscute ca asociatii de proprietari. Acestea au obligatia ca, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, sã se reorganizeze potrivit prevederilor legale, prin adoptarea de cãtre adunarea generalã a proprietarilor a acordului de asociere si a statutului propriu.

(2) Compartimentele specializate prevãzute la art. 16 alin. (2) vor îndruma si vor sprijini asociatiile de locatari pentru a se reorganiza în asociatii de proprietari.

Art. 18. - Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor îndruma si vor sprijini asociatiile de proprietari pentru îndeplinirea obligatiilor legale de întretinere si reparare a constructiilor si instalatiilor.

Art. 19. - Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, vor organiza exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitãtii asociatiilor de proprietari.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 20. - (1) Constituie contraventie, dacã nu este sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiune, urmãtoarele fapte:

a) neluarea de cãtre asociatia de proprietari a mãsurilor necesare pentru repararea si mentinerea în stare de sigurantã în exploatare a clãdirii pe toatã durata existentei acesteia;

b) neasigurarea de cãtre asociatia de proprietari a tuturor activitãtilor edilitar-gospodãreti, precum si a functionãrii în bune conditii a instalatiilor clãdirii: ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apã, de canalizare, de încãlzire centralã, de preparare si distribuire a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antenã colectivã, telefonie si altele asemenea;

c) neexecutarea de cãtre proprietar a lucrãrilor de întretinere, reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si instalatii aflate în folosintã exclusivã a acestuia, dacã aceasta este de naturã sã aducã  prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi;

d) schimbarea de cãtre proprietar sau de cãtre chirias a destinatiei locuintei fãrã autorizatiile si aprobãrile legale;

e) încheierea de cãtre notarii publici a unor acte de înstrãinare cu nesocotirea dispozitiilor art. 15 alin. (2).

(2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. a), b) si c) se sanctioneazã  cu amendã de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei; contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. d), cu  amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. e), cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. a) si b) se aplicã  asociatiei de proprietari sau, dupã  caz, administratorului asociatiei, cele pentru contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. c) si d) proprietarilor sau chiriasilor persoane fizice ori juridice, iar cele prevãzute la alin. (1) lit. e) notarului public.

Art. 21. - Constatarea contraventiilor prevãzute de prezenta ordonantã si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre persoanele împuternicite de Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Lucrã rilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de primari sau de împuternicitii acestora.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Ministerul Administratiei Publice împreunã cu Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale vor elabora, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante, normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.

Art. 23. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 24. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã orice dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 85.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind serviciile de transport public local de cãlãtori

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art.1 pct. IV.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantã are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, gestionare, reglementare si de monitorizare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, cu mijloace de transport în comun.

Art. 2. - Serviciul de transport public local de persoane, denumit în continuare transport public local de cãlãtori, are la bazã urmãtoarele principii:

a) respectarea drepturilor si intereselor legitime ale cãlãtorilor;

b) asigurarea deplasãrii în conditii de sigurantã si de confort;

c) protectia mediului;

d) tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii;

e) servicii de calitate în conditiile unor tarife accesibile;

f) administrarea eficientã a bunurilor si a fondurilor bãnesti;

g) dezvoltarea durabilã.

Art. 3. - (1) Face parte din categoria transportului public local de cãlãtori transportul de persoane care îndeplineste, cumulativ, urmãtoarele conditii:

a) este efectuat pe teritoriul unei localitãti urbane sau rurale, precum si între localitatea respectivã si localitãtile limitrofe;

b) se executã pe rute si cu frecvente prestabilite, iar cãlãtorii sunt îmbarcati sau debarcati în puncte de oprire fixe;

c) se percepe un tarif de transport, încasat de operatorul de transport.

(2) Se considerã transport public local de cãlãtori si transportul special urban si suburban de persoane, efectuat prin curse regulate, dacã  întruneste conditiile prevãzute la alin. (1), prin care se asigurã  transportul unor grupuri de persoane sau de persoane determinate, cum ar fi elevii si studentii, la institutiile de învãtãmânt si retur, al personalului care face naveta, al militarilor si al altor asemenea grupuri, separat sau împreunã cu alte persoane, precum si transportul care se desfãsoarã pe anumite rute, cum ar fi transportul între platformele industriale si localitãti.

Art. 4. - Prin mijloacele de transport în comun se întelege vehiculele destinate în mod special transportului public urban si suburban de persoane. Acestea pot fi:

a) autobuze urbane, autovehicule destinate si echipate pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora; autobuzele din aceastã categorie vor fi amenajate pentru transportul de pasageri, asezati pe scaune sau în picioare, având cel putin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducãtorului auto, care asigurã  posibilitatea unui schimb rapid de pasageri în statii;

b) tramvaie;

c) troleibuze;

d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin constructie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducãtorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune si în picioare.

Art. 5. - Pentru asigurarea dezvoltãrii durabile în domeniul serviciului de transport public local de cãlãtori consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a acestor servicii, tinând seama de planurile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-socialã a localitãtii.

Art. 6. - (1) Serviciile de transport public local de cãlãtori se organizeazã pentru a satisface cu prioritate nevoile populatiei, precum si ale institutiilor publice si ale agentilor economici.

(2) Nu fac obiectul prezentei ordonante serviciile de transport cu taximetre sau serviciile de transport mãrfuri.

Art. 7. - (1) Sunt abilitate sã organizeze, sã reglementeze, sã conducã, sã monitorizeze si sã controleze servicii de transport public local de cãlãtori consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, precum si consiliile judetene.

(2) Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia de a întreprinde mãsurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea transportului public urban si suburban de persoane.

(3) Autoritãtile administratiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor gestiona si vor controla activitatea operatorilor de transport public local de cãlãtori.

Art. 8. - (1) Statul sprijinã, prin mãsuri legislative si economice, dezvoltarea cantitativã si calitativã a serviciilor de transport public local de cãlãtori, precum si a infrastructurii aferente acestora.

(2) Principalele obiective urmãrite de autoritãtile administratiei publice centrale si locale în domeniul serviciilor de transport public local de cãlãtori sunt:

a) îmbunãtãtirea conditiilor de viatã ale cetãtenilor prin promovarea calitãtii si eficientei serviciului de transport public local de cãlãtori;

b) cresterea calitãtii vietii cetãtenilor prin sustinerea dezvoltãrii economice a localitãtilor si prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;

c) acordarea de facilitãti unor categorii de persoane;

d) asigurarea capacitãtii suficiente de transport pe rute aglomerate.

Art. 9. - (1) Acoperirea financiarã a costului cãlãtoriilor efectuate de persoanele care beneficiazã, potrivit legii, de gratuitate se asigurã  din bugetele locale sau din bugetele altor institutii stabilite de lege.

(2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la abonamentele pentru transportul public local de cãlãtori, aprobate de consiliile judetene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigurã  din bugetele consiliilor judetene sau locale, dupã  caz.

(3) Conditiile concrete în care va fi suportat costul cãlãtoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciilor de transport public local de cãlãtori

SECTIUNEA 1

Gestiunea serviciilor de transport public local de cãlãtori

 

Art. 10. - Raporturile dintre autoritãtile administratiei publice locale si prestatorii de servicii de transport public local de cãlãtori se bazeazã pe relatii contractuale stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.

Art. 11. - (1) Pentru organizarea, conducerea si administrarea serviciilor de transport public local de cãlãtori consiliile locale pot utiliza unul sau mai multi operatori de transport specializati, cãrora le încredinteazã  prin licitatie contractul de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciului respectiv.

(2) Concesiunea sau delegarea serviciului de transport public local de cãlãtori se face în conditiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune si prin regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale de transport local de cãlãtori. Contractul-cadrul si regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice de transport local de cãlãtori, precum si normele specifice pentru administrarea serviciilor de transport public local de cãlãtori vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(3) În procesul concesionãrii, în conformitate cu competentele si cu atributiile ce le revin potrivit legii, autoritãtile administratiei publice locale pãstreazã prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a serviciului de transport public local de cãlãtori, precum si dreptul de a urmãri, a controla si a supraveghea îndeplinirea obligatiei efectuãrii serviciului public de transport local de cãlãtori privind:

a) respectarea si îndeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de cãlãtori;

b) derularea ritmicã a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite si a orarelor zilnice si sãptãmânale;

c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau modernizare a mijloacelor din infrastructura edilitarã urbanã încredintatã prin contractul de concesiune;

d) modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile de transport public de cãlãtori.

Art. 12. - (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori se fac cu respectarea legislatiei în vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice si a principiilor autonomiei financiare a prestatorilor de servicii de transport public local de cãlãtori privind suportarea de cãtre utilizatori si recuperarea integralã, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare. Se va tine seama de interesul general, de tarifele practicate si de conditiile de transport oferite beneficiarilor.

(2) Pentru finantarea investitiilor necesare în vederea dezvoltãrii si modernizãrii infrastructurii serviciilor de transport public local de cãlãtori, consiliile locale pot contracta credite interne si/sau externe ori pot concesiona serviciul respectiv, în conditiile legii, pe o perioadã limitatã, în functie de specificul activitãtii.

(3) Lucrãrile pe care investitorii le realizeazã din fonduri proprii rãmân în proprietatea acestora pe toatã durata contractului de concesiune, precum si dupã expirarea acestuia, dacã nu s-a convenit altfel.

 

SECTIUNEA a 2-a

Operatorii de servicii de transport public local de cãlãtori

 

Art. 13. - (1) Operatorii de transport public local de cãlãtori sunt societãtile comerciale, regiile autonome si serviciile de interes local autorizate, care presteazã servicii publice în conditiile stabilite de autoritãtile administratiei publice locale, în temeiul legii si al prevederilor prezentei ordonante.

(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori beneficiazã  de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(3) Operatorii de transport public local de cãlãtori vor fi atestati de cãtre comisia mixtã prevãzutã de prezenta ordonantã.

Art. 14. - (1) Operatorii de transport public local de cãlãtori pot fi privatizati în conditiile legii numai pe baza hotãrârii consiliului local sau judetean sub a cãrui autoritate îsi desfãsoarã activitatea.

(2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor din domeniul privat al unitãtii administrative-teritoriale, se poate face numai în cadrul procedurii de delegare sau de concesionare a serviciilor de transport public local de cãlãtori, prin licitatie publicã.

Art. 15. - (1) Societãtile comerciale de transport public local de cãlãtori înfiintate de consiliile locale sau judetene, potrivit legii, pot fi de interes local, respectiv judetean, în functie de limitele teritoriale în care actioneazã.

(2) Societãtile comerciale de transport public local de cãlãtori înfiintate de autoritãtile administratiei publice locale îsi pot desfãsura activitatea si în cadrul altor localitãti, participând astfel la dezvoltarea pietei libere a operatorilor de transport public local de cãlãtori.

(3) În cazul prestãrii mai multor tipuri de servicii operatorul de servicii de transport public local de cãlãtori va tine o evidentã separatã a activitãtilor desfãsurate, cu contabilitate distinctã pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare, dupã caz, astfel încât activitãtile sale din diferite sectoare sã fie usor de evaluat, monitorizat si controlat.

Art. 1 6. - Operatorii de servicii de transport public local de cãlãtori îsi exercitã obligatiile potrivit termenelor si conditiilor prevãzute în contractul de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori si în acord cu normele specifice transportului public, elaborate de institutiile

abilitate în acest scop.

Art. 17. - (1) În cazul în care autoritatea administratiei publice locale a desemnat doi sau mai multi operatori de transport, se va încheia câte un contract cu fiecare dintre acestia, pentru trasee diferite sau pentru acelasi traseu.

(2) În situatia prevãzutã la alin. (1), în contractele de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimatiilor de cãlãtorie emise de fiecare dintre operatorii de servicii de transport public local, pe toate mijloacele de transport în comun.

(3) În astfel de cazuri, între primarul localitãtii sau presedintele consiliului judetean si operatorii de servicii de transport public local se va încheia un contract de distributie a încasãrilor provenite din vânzarea legitimatiilor de cãlãtorie, în care se va stabili modul concret în care se

vor calcula veniturile cuvenite fiecãrui operator de transport.

 

CAPITOLUL III

Drepturi si obligatii

SECTIUNEA 1

Drepturile si obligatiile utilizatorilor si operatorilor de transport public local de cãlãtori

 

Art. 18. - (1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul de transport public local de cãlãtori pentru toti utilizatorii, persoane fizice, va fi prevãzutã în regulamentul serviciului, care va fi aprobat de consiliul local sau judetean, dupã caz.

(2) Utilizatorii au dreptul de acces la informatiile publice cu privire la serviciile de transport public local de cãlãtori, atât operatorul de transport, cât si autoritãtile administratiei publice locale având obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifarã si la clauzele contractuale.

(3) Hotãrârile consiliilor locale cu privire la serviciul de transport public local de cãlãtori vor fi aduse la cunotintã publicã. Utilizatorii persoane fizice au dreptul sã conteste hotãrârile în conditiile legii, în vederea prevenirii sau reparãrii unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.

(4) Utilizatorii au obligatia sã achite costul cãlãtoriilor pe care le efectueazã, conform tarifelor anuntate.

Art. 19. - Drepturile operatorilor de transport public local de cãlãtori sunt prevãzute în contractele de delegare si în regulamentele de functionare, pentru serviciile aflate în administrare directã, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cesionate spre administrare altor agenti economici, urmãrindu-se asigurarea echilibrului contractual prin aplicarea urmãtoarelor principii:

a) încasarea tarifelor aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori prestate si actualizarea acestora cu indicele preturilor de consum;

b) modificarea tarifului în situatiile de modificare semnificativã a echilibrului contractual;

c) întreruperea furnizãrii serviciilor de transport public local de cãlãtori în cazul nerespectãrii obligatiilor contractuale de cãtre autoritatea administratiei publice locale, conform legislatiei în vigoare.

Art. 20. - (1) Operatorii de transport public local de cãlãtori au fatã de utilizatori urmãtoarele obligatii:

a) sã respecte regulile asumate prin contractul de delegare sau de concesiune;

b) sã serveascã toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestati în conditiile prevederilor regulamentului local al serviciului de transport public local de cãlãtori;

c) sã respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performantã stabilit de consiliile locale;

d) sã furnizeze autoritãtii administratiei publice locale informatiile solicitate si sã asigure accesul la toate informatiile necesare în vederea verificãrii si evalurii functionãrii si dezvoltãrii serviciilor de transport public local de cãlãtori, în conformitate cu clauzele contractului de delegare sau de concesiune si cu prevederile legale în vigoare;

e) sã punã în aplicare metode performante de management care sã conducã  la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare pentru achizitiile de lucrãri, bunuri si servicii.

(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori rãspund de îndeplinirea cu bunã-credintã a obligatiilor prevãzute la alin. (1). În cazul neîndeplinirii obligatiilor pot fi sanctionati contraventional sau poate fi reziliat, în conditiile legii, contractul de delegare sau de concesiune.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atestarea operatorilor de transport public local de cãlãtori

 

Art. 2. - (1) Operatorii de transport care opereazã în domeniul serviciilor de transport public local de cãlãtori trebuie sã facã dovada competentei profesionale si sã aibã o dotare tehnico-materialã care sã corespundã tipurilor de servicii pe care urmeazã sã le presteze.

(2) Agentii economici prevãzuti la alin. (1) trebuie sã facã dovada bonitãtii lor materiale.

(3) Operatorii de transport public local de cãlãtori, existenti la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, vor fi atestati în termen de un an.

(4) Sunt supuse atestãrii atât compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cât si operatorii furnizori/prestatori de servicii de transport public local de cãlãtori.

(5) Atestarea operatorilor de transport care intentioneazã sã devinã operatori de servicii de transport public local de cãlãtori va fi o conditie obligatorie de participare la licitatiile pentru obtinerea contractelor de concesiune.

(6) Atestarea este valabilã maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care sãa fãcut atestarea. La expirarea termenului de 5 ani operatorul va fi supus unei noi atestãri.

Art. 22. - (1) Atestarea se face de o comisie de atestare formatã din reprezentanti ai Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ai Ministerului de Interne.

(2) Componenta nominalã a comisiei de atestare, regulamentul de functionare, precum si criteriile pentru eliberarea licentei de operare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului administratiei publice, al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului de interne, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile autoritãtilor administratiei publice locale

 

Art. 23. - (1) Autoritãtile administratiei publice locale si judetene au competenta exclusivã cu privire la înfiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionãrii serviciilor de transport public local de cãlãtori.

(2) Consiliile locale si judetene pot adopta hotãrâri cu privire la:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a dotãrilor existente, precum si a programelor de înfiintare a unor noi sisteme de transport public local de cãlãtori, în conditiile legii;

b) coordonarea proiectãrii si executiei lucrãrilor de investitii în scopul realizãrii acestora întrã o conceptie unitarã, corelatã cu programele de dezvoltare economico-socialã a localitãtilor si de amenajare a teritoriului; 

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotãrilor publice aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori;

d) asocierea intercomunalã în vederea realizãrii unor investitii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori;

e) delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de cãlãtori, precum si încredintarea spre administrare a bunurilor apartinând patrimoniului public din infrastructura aferentã;

f) finantarea sau închirierea de bunuri societãtilor comerciale pentru realizarea de lucrãri si servicii de transport public local de cãlãtori;

g) contractarea sau garantarea, în conditiile legii, a împrumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferentã serviciilor de transport public local de cãlãtori. Contractarea de lucrãri noi, extinderi, dezvoltãri de capacitãti, reabilitãri si modernizãri se face prin licitatie publicã, organizatã potrivit legii;

h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de

functionare a prestatorilor de servicii care desfãsoarã activitãti de transport public local de cãlãtori pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administratiei Publice;

i) stabilirea si aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de cãlãtori, cu respectarea reglementãrilor în vigoare;

j) stabilirea subventiei care se plãteste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de cãlãtori si sumele efectiv încasate ca urmare a vânzãrii biletelor si a abonamentelor.

Art. 24. - (1) Contractele de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori vor cuprinde clauze privitoare la:

a) cantitatea si calitatea serviciului prestat si la indicatorii de performantã;

b) trasee;

c) orarul de functionare, pe zile si ore, si ritmicitatea serviciului;

d) tarifele practicate si modul de încasare a subventiei;

e) modul de indexare a tarifelor;

f) rãspunderea contractualã;

g) politica de mentinere si recalificare a fortei de muncã, precum si protectia acesteia pe durata valabilitãtii contractului respectiv;

h) forta majorã;

i) durata contractului;

j) rezilierea contractului.

(2) Durata contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori se stabileste în functie de mijloacele de transport utilizate, astfel:

a) pentru transportul cu minibuze si microbuze: 8 ani;

b) pentru transport cu autobuze urbane sau interurbane: 10 ani;

c) pentru transport cu troleibuze si tramvaie: 20 de ani.

Art. 25. - (1) Autoritãtile administratiei publice locale au fatã de operatorii de transport public local de cãlãtori urmãtoarele drepturi:

a) sã invite pentru audieri operatorul de transport public local de cãlãtori, în vederea semnalãrii unor deficiente apãrute în executarea contractului;

b) sã aprobe ajustãrile de pret propuse de cãtre operatorul de transport public local de cãlãtori;

c) sã sanctioneze operatorul de transport public local de cãlãtori în cazul în care acesta nu opereazã la parametrii de eficientã la care s-a obligat.

(2) În cazuri deosebite autoritãtile administratiei publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licentei operatorului cu care au contract de concesiune a serviciului de transport public local de cãlãtori.

Art. 26. - În exercitarea competentelor si a responsabilitãtilor ce le revin autoritãtile administratiei publice locale vor urmãri:

a) gestionarea serviciilor de transport public local de cãlãtori pe criterii de competitivitate si eficientã managerialã ;

b) promovarea reabilitãrii infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de cãlãtori;

c) monitorizarea si controlul periodic al activitãtilor de prestare a serviciilor de transport public local de cãlãtori si luarea de mãsuri în cazul în care operatorul de transport nu asigurã  performanta pentru care s-a obligat;

d) elaborarea indicatorilor de performantã si supunerea acestora spre aprobare consiliilor locale dupã ce au fost supusi în prealabil dezbaterii publice;

e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de transport local de cãlãtori pentru stabilirea politicilor si strategiilor locale în domeniu;

f) adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de delegare a gestiunii sau de concesiune;

g) informarea periodicã a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul serviciilor de transport public local de cãlãtori.

Art. 27. - Autoritãtile administratiei publice locale au fatã de operatorii de transport public local de cãlãtori urmãtoarele obligatii:

a) asigurarea unui tratament egal pentru toti operatorii de transport public local de cãlãtori din cadrul comunitãtii respective si a unui mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonantã;

b) pãstrarea confidentialitãtii informatiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de cãlãtori;

c) achitarea subventiilor convenite prin contract.

Art. 28. - Bunurile mobile si imobile care formeazã patrimoniul public si privat al unitãtilor administrative-teritoriale si care sunt utilizate pentru serviciul de transport public local de cãlãtori vor fi încredintate spre administrare, pe perioada concesionãrii serviciului de transport public local de cãlãtori, operatorului cu care s-a încheiat contractul, urmând ca acesta sã achite o redeventã care va fi stabilitã la acordarea concesiunii.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 29. - Încãlcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contra-ventionalã sau penalã, dupã caz.

Art. 30. - (1) Constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât sã constituie infractiune potrivit Codului penal, si se sanctioneazã cu amendã urmãtoarele fapte:

a) prestarea uneia dintre activitãtile reglementate de prezenta ordonantã fãrã existenta atestãrii legale sau fãrã contract de concesiune, cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) încredintarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activitãtile de transport public local de cãlãtori, fãrã licitatie publicã ori unui operator de transport neatestat, cu amendã de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.

(2) Consiliile locale si judetene vor stabili printr-o hotãrâre adoptatã în conditiile legii faptele care constituie contraventii în domeniul serviciilor publice de transport public local de cãlãtori, altele decât cele prevãzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al  contraventiilor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 31. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante autoritãtile administratiei publice locale din localitãtile în care se impune functionarea unui serviciu de transport public local de cãlãtori, precum si cele din localitãtile în care acesta functioneazã în conformitate cu reglementãrile anterioare vor initia procedurile de desemnare a operatorilor de transport sau, acolo unde existã un contract încheiat în urma unei licitatii, se va proceda la atestarea operatorului în conditiile legii.

(2) În vederea încheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unitãtilor administrativ-teritoriale prevãzute la alin. (1) au obligatia de a elabora si de a comunica operatorilor de transport existenti, care efectueazã  transportul public local de cãlãtori, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, caietele de sarcini întocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administratiei Publice.

(3) În termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitatie în conformitate cu regulamentul de licitatie si cu caietele de sarcini.

(4) În cazul reorganizãrii operatorilor de transport care au contracte de gestiune delegatã sau de concesiune, consiliile locale pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitatie în scopul desemnãrii unui nou operator de transport public local de cãlãtori.

Art. 32. - (1) În cazul extinderii transportului public local de cãlãtori pe noi trasee dupã încheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite operatorului de transport existent, beneficiind de dreptul de preemtiune, cu acceptul acestuia, prin act aditional la contractul de transport existent.

(2) Dacã operatorul de transport existent refuzã din orice motive sã preia noile trasee, autoritatea administratiei publice locale va proceda la desemnarea unui alt operator de transport pentru aceste trasee, pe bazã de licitatie publicã.

Art. 33. - Contractele de concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori încheiate între operatorii de transport si autoritãtile administratiei publice locale îsi produc efectele pânã la momentul încheierii noilor contracte concesiune a serviciilor de transport public local de cãlãtori, în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.

Art. 34. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 35. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã orice dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Românie isi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentã, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeazã în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste si voluntare.

(3) Se înfiinteazã Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã, denumit în continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Administratiei Publice.

Art. 2. - (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au ca scopuri principale: apãrarea vietii, bunurilor si mediului împotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea mãsurilor de protectie civilã.

(2) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul fac parte din fortele de protectie ale sistemului de securitate nationalã.

Art. 3. - Serviciile publice comunitare si Inspectoratul asigurã  îndeplinirea atributiilor specifice de protectie civilã  si de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile în vigoare.

 

 

CAPITOLUL II

Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentã

 

Art. 4. - (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinteazã  în subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civilã, a grupurilor si brigãzilor de pompieri militari.

(2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinteazã în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civilã si Brigãzii de Pompieri a Municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia.

(3) Serviciile publice comunitare profesioniste functioneazã ca institutii publice cu personalitate juridicã .

Art. 5. - (1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizeazã  în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civilã din subordinea acestora.

(2) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevãzute la alin. (1) se va realiza esalonat, o datã cu dotarea si cu asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Structura organizatoricã si dotarea serviciilor publice comunitare se realizeazã pe baza criteriilor minime de performantã elaborate de Inspectorat si aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului de interne.

(2) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare se întocmesc pe baza metodologiei elaborate de Inspectorat si se aprobã prin hotãrâre de cãtre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor.

Art. 7. - Activitatea serviciului public comunitar este coordonatã de presedintele consiliului judetean si de primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor capitalei.

 

CAPITOLUL III

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã

 

Art. 8. - (1) Inspectoratul se înfiinteazã prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurii unificate, realizatã prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.

(3) Inspectoratul are un secretar general, functionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cãrui atributii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului.

Art. 9. - Inspectoratul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2.

Art. 10. - În subordinea Inspectoratului functioneazã institutii de învãtãmânt, studii si experimentãri, unitãti si subunitãti specializate, baze, ateliere si depozite de asigurare tehnicã, logisticã si de reparatii.

Art. 11. - (1) Inspectoratul asigurã, la nivel national, punerea în aplicare, întrã o conceptie unitarã, a legislatiei în vigoare în domeniile date în competentã prin lege, precum si coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare.

(2) Inspectoratul face parte din sistemul national pentru managementul situatiilor de urgentã si de crizã.

Art. 12. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Inspectoratul colaboreazã cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere si autoritãti ale administratiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectoratului se elaboreazã de Ministerul Administratiei Publice si se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 14. - Pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaboreazã  metodologii, norme si regulamente care se aprobã prin ordin al ministrului administratiei publice.

 

CAPITOLUL IV

Personalul serviciilor publice comunitare

 

Art. 1 5. - Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului si al unitãtilor si institutiilor subordonate acestuia trebuie sã îndeplineascã cerintele de calificare potrivit standardelor de pregãtire si ocupationale pentru profesiile respective si sã participe la programele specifice de formare profesionalã continuã.

Art. 16. - Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unitãtilor si institutiilor subordonate acestuia se compune din:

a) ofiteri, maistri si subofiteri de protectie civilã, pompieri si specialisti;

b) functionari publici calificati în specialitãtile necesare îndeplinirii atributiilor specifice;

c) personal contractual operativ de executie, atestat în meseriile de protectie civilã, pompieri si alte specialitãti;

d) personal contractual auxiliar.

Art. 17. - Selectionarea, pregãtirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sanctionarea, transferul si încetarea raporturilor de muncã ale personalului serviciilor publice comunitare se realizeazã potrivit statutului personalului din serviciile pentru situatiile de urgentã.

Art. 18. - Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste si al Inspectoratului cu atributii de îndrumare, control si constatare a respectãrii legii privind protectia civilã si apãrarea împotriva incendiilor, precum si de interventie, desemnat potrivit legii, este învestit, pe timpul îndeplinirii serviciului, cu exercitiul autoritãtii publice.

 

CAPITOLUL V

Asigurarea financiarã si materialã

 

Art. 19. - Autoritãtile administratiei publice centrale si locale care înfiinteazã servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonante vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizãrii, înzestrãrii, functionãrii si îndeplinirii atributiilor legale de cãtre serviciile respective si vor exercita controlul folosirii acestora conform atributiilor legale.

Art. 20. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitãtii serviciilor publice comunitare se asigurã din bugetele locale.

Art. 21. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Inspectoratului si ale structurilor din subordine se asigurã din bugetul de stat.

Art. 22. - Resursele bugetare prevãzute la art. 20 si 21 se completeazã cu venituri extrabugetare, donatii, sponsorizãri si alte surse, potrivit legii.

Art. 23. - (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au în înzestrare autospeciale si utilaje de interventie, de descarcerare si acordare a primului ajutor, echipament si aparaturã de transmisiuni, gestionare apeluri de urgentã, alertare-înstiintare, de informaticã, de identificare riscuri si de protectie a  personalului, mijloace de transport, substante si alte materiale tehnice specifice, precum si animale de cãutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atributiilor prevãzute de lege.

(2) Personalul serviciilor publice comunitare si al Inspectoratului are dreptul la uniformã, în conditiile legii. Uniforma, echipamentul de protectie, tehnica si clãdirile au însemne distinctive specifice.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 24. - (1) Bunurile mobile si imobile, proprietate publicã  sau privatã a statului, aflate în folosinta Comandamentului Protectiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administratiei Publice - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã, respectiv în administrarea serviciilor publice comunitare.

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la alin. (1) se face pe bazã  de protocol si se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului de Interne.

Art. 25. - (1) Personalul actual încadrat în marile unitãti, unitãtile si subunitãtile de pompieri si protectie civilã se transferã  sau se detaseazã  în interesul serviciului în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, institutiilor si unitãtilor subordonate acestuia.

(2) Numãrul si structura personalului prevãzut la alin. (1) se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

(3) Cadrele militare si militarii angajati pe bazã de contract, transferati sau detasati în conditiile prevederilor alin. (1), îsi pãstreazã drepturile si obligatiile specifice prevãzute de legislatia în vigoare,  aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.

(4) Militarii în termen din marile unitãti, unitãtile, subunitãtile si institutiile prevãzute la alin. (1) îsi continuã executarea serviciului militar în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar înlocuirea acestora se va face esalonat cu personal civil profesionist.

(5) Propunerile de efective pentru încorporare si încadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat.

(6) Personalul disponibilizat în urma înfiintãrii serviciilor publice comunitare, Inspectoratului si structurilor subordonate acestuia beneficiazã  de drepturile, ajutoarele si facilitãtile prevãzute de lege.

Art. 26. - Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã, precum si statutul personalului încadrat în acestea se stabilesc prin lege.

Art. 27. - (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum si principalele activitãti si etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeazã pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante si aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeazã pe mãsura asigurãrii resurselor umane, materiale si financiare necesare.

Art. 28. - Obligatiile si actiunile internationale privind integrarea euroatlanticã, protectia civilã si apãrarea împotriva incendiilor asumate de comandamentul Protectiei Civile si de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, esalonat, de cãtre Ministerul Administratiei Publice si se îndeplinesc de cãtre Inspectorat.

Art. 29. - Inspectoratul coordoneazã prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea si mobilizarea resurselor pentru situatiile si stãrile exceptionale prevãzute de lege.

Art. 30. - Prezenta ordonantã va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministru de interne,

Abraham Pavel,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 88.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând actele normative care se modificã  corespunzã tor prevederilor prezentei ordonante

 

1. Legea protectiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 3 octombrie 1996, cu modificãrile ulterioare

2. Legea nr. 12 din 16 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 1996

3. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 18 decembrie 1990, cu modificãrile ulterioare

4. Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unitãtilor militare de protectie civilã de la Ministerul Apãrãrii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea împotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã  pentru interventie de urgentã în caz de dezastre, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 octombrie 2000, aprobatã prin Legea nr. 431/2001

5. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu  modificãrile ulterioare

6. Hotãrârea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001

7. Ordonanta Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apãrarea împotriva dezastrelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobatã prin Legea nr. 124/1995, cu modificãrile ulterioare

8. Hotãrârea Guvernului nr. 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Apãrare împotriva Dezastrelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997

9. Hotãrârea Guvernului nr. 20 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apã rarea Împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997

10. Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 2 2/1997, cu modificãrile ulterioare

11 . Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilã  pentru interventie de urgentã în caz de dezastre, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificãrile ulterioare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 448/200.