MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 545       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 3 septembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

469. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevãzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989

 

676. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevãzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

831. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

832. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

836. - Hotãrâre pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 5/2000 privind transmiterea, cu platã, a unui imobil - constructii si terenul aferent -, situat în municipiul Baia Mare, de la Societatea Comercialã “IRIS-TA” - S.A. Baia Mare în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevãzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 109 din 26 iulie 2001 pentru prelungirea unor termene prevãzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2001.

Nr. 469.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevãzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevãzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2001.

Nr. 676.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în valoare totalã de 30 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, familiilor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendiu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 28 august 2001.

Nr. 831.

 

ANEXÃ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordatã

(milioane lei)

1.

Lungoci Mia Cristina

comuna Solont, judetul Bacãu

10

2.

Ciucur Valita

municipiul Bucuresti, str. Cristianul Mare nr. 5, sectorul 1

10

3.

Rãceanu Maria

 municipiul Bucuresti, str. Cristianul Mare nr. 5, sectorul 1

10

 

TOTAL

30

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în sumã totalã de 312 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, familiilor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 28 august 2001.

Nr. 832.

 

ANEXÃ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordatã

(milioane lei)

1.

Dumbravã Dumitru

satul Prundeni, comuna Prundeni, judetul Vâlcea

12

2.

Ionescu Silvia

municipiul Râmnicu Sãrat, str. Jitiei nr. 8, judetul Buzãu

10

3.

Lupu Gheorghe

satul Greceanca, comuna Breaza, judetul Buzãu

15

4.

Costache Petrisor

municipiul Buzãu, str. Piersicului nr. 44, judetul Buzãu

20

5.

Putan Dan

satul Teisor, comuna Laza, judetul Vaslui

40

6.

Pãvãlutã Neculai

municipiul Iasi, str. Crivãt nr. 8, judetul Iasi

100

7.

Fudulache Constantin

municipiul Iasi, str. Crivãt nr. 4, judetul Iasi

100

8.

Mladin Violeta

municipiul Oradea, Str. Grãdinarilor nr. 46, bl. PC 29, et. 4, ap. 40, judetul Bihor

15

 

TOTAL

312

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 5/2000 privind transmiterea, cu platã, a unui imobil - constructii si terenul aferent -, situat în municipiul Baia Mare, de la Societatea Comercialã “IRIS-TA” - S.A. Baia Mare în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 5/2000 privind transmiterea, cu platã, a unui imobil - constructii si terenul aferent -, situat în municipiul Baia Mare, de la Societatea Comercialã “IRIS-TA” - S.A. Baia Mare în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 14 ianuarie 2000, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - Valoarea de achizitie a imobilului prevãzut la art. 1 este de 12,073 miliarde lei si se suportã de cãtre Universitatea de Nord din Baia Mare, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat, din sursele proprii al Universitãtii de Nord din Baia Mare si din alte surse legal constituite.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 28 august 2001.

Nr. 836.