MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 552      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 4 septembrie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 208 din 28 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã

 

Decizia nr. 214 din 3 iulie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

 

Decizia nr. 217 din 3 iulie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488, 492 si 493 din Codul de procedurã civilã

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.007. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementãrilor si a metodologiei privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cãrtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 7

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

15. - Ordin privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electricã în conformitate cu Directiva CE 90/377

 

19. - Ordin privind aprobarea Ghidului pentru întocmirea Regulamentului de racordare la retele termice, respectiv de separare fatã de acestea

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 208

din 28 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a)

din Codul de procedurã penalã

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Gabriela Ghitã - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedurã penalã, exceptie ridicatã de Emilian Urse în Dosarul nr. 8.304/1997 al Judecãtoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal rãspunde Anatol Goantã, lipsã fiind celelalte pãrti, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Magistratul-asistent sef referã cu privire la cererile prealabile formulate în scris, pe de o parte, de cãtre autorul exceptiei, prin care solicitã acordarea unui termen pentru lipsã de apãrare, iar pe de altã parte, de cãtre Dan Cristian Ionescu, avocatul autorului exceptiei, prin care solicitã, de asemenea, amânarea cauzei la un alt termen de judecatã si citarea sa în calitate de coautor al exceptiei de neconstitutionalitate; chiar dacã s-ar aprecia cã este inadmisibilã o astfel de cerere, totusi insistã sã fie citat, întrucât se impune ca aceasta sã fie pusã în discutia pãrtilor.

Partea prezentã, considerând cã solicitãrile formulate constituie un mod de tergiversare a solutionãrii cauzei, se opune acordãrii unui nou termen de judecatã.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererilor, întrucât solicitarea amânãrii este nefondatã, deoarece autorul acesteia, desi a prezentat o dovadã cã a fost internat în spital, din aceeasi dovadã rezultã cã a fost externat la data de 24 aprilie anul curent, iar apãrãtorul sãu a luat cunostintã de acest termen; în ceea ce priveste cererea avocatului autorului exceptiei, formulatã în nume propriu, considerã cã aceasta este, de asemenea, nefondatã, întrucât avocatul nu are calitate procesualã.

Curtea, deliberând, respinge cererea autorului exceptiei, constatând cã aceasta nu este temeinic justificatã, asa cum prevãd dispozitiile art. 156 din Codul de procedurã civilã, deoarece apãrãtorul angajat la instanta de judecatã are cunostintã de termen, asa cum rezultã din cererea formulatã în nume propriu de avocat. Respinge si cererea avocatului autorului exceptiei, ca fiind nelegalã, deoarece acesta, neavând calitate de parte în proces, nu poate sã exercite un drept procesual în nume propriu. Capacitatea de a ridica exceptia de neconstitutionalitate este reglementatã prin prevederile art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicatã de pãrti sau din oficiu de instanta de judecatã; în practica jurisdictionalã a Curtii s-a statuat cã exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicatã si de reprezentantul Ministerului Public, în temeiul atributiilor ce decurg din dispozitiile art. 130 alin. (1) din Constitutie.

Cauza fiind în stare de judecatã, partea prezentã solicitã respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiatã.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, solicitã respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilã.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 5 octombrie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 8.304/1997, Judecãtoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedurã penalã, exceptie ridicatã de inculpatul Emilian Urse.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia aratã cã dispozitiile art. 174 din Codul de procedurã penalã sunt neconstitutionale, întrucât încalcã dreptul la apãrare prevãzut la art. 24 din Constitutie.

Instanta de judecatã, exprimându-si opinia, apreciazã cã exceptia este neîntemeiatã, deoarece dispozitia legalã criticatã constituie o garantie a dreptului fundamental la apãrare al persoanei implicate în calitate de inculpat într-un proces penal.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã dispozitiile art. 174 din Codul de procedurã penalã nu contravin prevederilor constitutionale,întrucât acestea reprezintã o garantie procesualã de care poate beneficia inculpatul. Se aratã cã reprezentarea inculpatului în fata primei instante este permisã numai în cazul infractiunilor mai putin grave si numai dacã pedeapsa prevãzutã de lege pentru sãvârsirea infractiunii este amenda sau închisoarea de cel mult un an.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã exceptia ridicatã vizeazã dispozitiile art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, dispozitii care nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Astfel, se aratã cã “obligatia inculpatului de a fi prezent la judecatã constituie o garantie si nu o atingere a dreptului la apãrare, drept consacrat prin art. 24 din Constitutie”, iar inculpatul putând fi  reprezentat “numai în ipoteza în care pedeapsa prevãzutã de lege pentru fapta supusã judecãtii este amenda sau închisoarea de cel mult un an, deoarece aceste fapte prezintã un grad redus de pericol social si determinã, implicit, o complexitate redusã a cauzei, motiv pentru care lãmurirea cauzei sub toate aspectele si aflarea adevãrului, cu respectarea tuturor garantiilor procesuale, se poate realiza si în lipsa inculpatului”. În acest sens sunt invocate deciziile Curtii Constitutionale nr. 484 din 2 decembrie 1997 si nr. 34 din 4 martie 1999.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, sustinerile pãrtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.

Prin Încheierea din 5 octombrie 2000 a Judecãtoriei Sectorului 6 Bucuresti Curtea Constitutionalã a fost sesizatã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedurã penalã. Analizând cererea  privind exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine cã aceasta priveste doar dispozitiile alin. 1 lit. a) al art. 174 din Codul de procedurã penalã. Autorul exceptiei sustine cã aceste dispozitii contravin prevederilor art. 24 din Constitutie referitoare la dreptul la apãrare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã dispozitiile art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 145 din 14 iulie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 16 decembrie 2000, Curtea a constatat cã este neconstitutionalã dispozitia “numai dacã pedeapsa prevãzutã de lege pentru fapta supusã judecãtii este amenda sau închisoarea de cel mult un an”, prevãzutã la art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã.

Pentru a pronunta aceastã solutie Curtea a retinut cã în procesul penal conditionarea reprezentãrii inculpatului de gravitatea pedepsei prevãzute de lege pentru infractiunea sãvârsitã constituie, pe de o parte, o restrângere nejustificatã a dreptului la apãrare al celor în cauzã, iar pe de altã parte, o încãlcare a principiului egalitãtii în drepturi, deoarece creeazã o discriminare între inculpati. De asemenea, limitarea posibilitãtii inculpatului de a fi reprezentat “numai dacã pedeapsa prevãzutã de lege pentru fapta supusã judecãtii este amenda sau închisoarea de cel mult un an” conduce la ideea cã se creeazã în plus o discriminare între inculpat si ceilalti participanti la proces.

Curtea a mai constatat cã obstacolele impuse inculpatului prin art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, în sensul de a putea fi reprezentat numai în functie de gravitatea pedepsei, nu sunt în interesul acestuia de a-si face o apãrare cât mai bunã si în modalitatea pe care o considerã ca fiind mai avantajoasã pentru el.

În considerentele Deciziei nr. 145 din 14 iulie 2000 s-a arãtat, de asemenea, cã în cauza “Poitrimol contra Frantei”, 1993, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a statuat cã dreptul la apãrare, desi nu este un drept absolut, constituie unul dintre elementele fundamentale ale unui proces echitabil. Acuzatului nu îi poate fi refuzat dreptul de a fi asistat de un apãrãtor numai pentru faptul cã absenteazã de la proces. Curtea Europeanã a mai statuat cu acel prilej cã o astfel de sanctiune ar apãrea ca nejustificatã.

În consecintã, în speta ce face obiectul prezentei decizii, având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioarã a Curtii, rezultã cã, în temeiul alin. (6) din acelasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã a devenit inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, exceptie ridicatã de Emilian Urse în Dosarul nr. 8.304/1997 al Judecãtoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 28 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 214

din 3 iulie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Gabriela Ghitã - procuror

Cristina Radu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã. Exceptia a fost ridicatã de Societatea de Investitii Financiare “Moldova” - S.A.

Bacãu în Dosarul nr. 6.337/1999 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia comercialã.

La apelul nominal se constatã lipsa pãrtilor, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiatã. Se invocã practica jurisdictionalã în materie a Curtii Constitutionale, cu referire la Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, retine urmãtoarele:

Prin Încheierea din 27 iulie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 6.337/1999, Curtea Supremã de Justitie – Sectia comercialã a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a ansamblului dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã, exceptie ridicatã de Societatea de Investitii Financiare “Moldova” - S.A. Bacãu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 este neconstitutionalã în totalitatea ei, încãlcând prevederile art. 107 alin. (3) din Constitutia României, întrucât reglementeazã într-un domeniu ce nu se regãseste între domeniile expres prevãzute de Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 iulie 1999. Se aratã în continuare cã aceastã ordonantã contravine art. 125 alin. (3) din Constitutie, “deoarece lasã la dispozitia Guvernului posibilitatea de a modifica dupã bunul plac procedura de judecatã si competenta instantelor judecãtoresti”. Un alt motiv de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 îl constituie, în opinia autorului exceptiei, încãlcarea prevederilor art. 72 alin. (3) lit. h) din Constitutie, care stabilesc cã organizarea si functionarea instantelor judecãtoresti sunt reglementate prin lege organicã. Se invocã, de asemenea, faptul cã prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 sunt modificate art. 1391-1398 din Codul civil, fãrã sã existe o abilitare în acest sens. Tododatã, se aratã cã “se instituie o procedurã specialã în domeniul executãrii silite mobiliare si imobiliare, procedurã care derogã de la dispozitiile dreptului comun si care este valabilã doar în ceea ce priveste Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si debitorii acesteia” si cã “prin aceastã manierã de reglementare se eliminã unul din efectele cesiunii de creantã, debitorul cedat fiind astfel în imposibilitate juridicã de a mai invocaaceleasi exceptii si apãrãri pe care le putea invoca fatã de  cedent”. Autorul exceptiei mai invocã, în motivarea acesteia, încãlcarea principiului liberului acces la justitie, existenta unei “discriminãri între stat, atunci când actioneazã ca persoanã de drept privat, si comerciantul persoanã fizicã si/sau juridicã”, încãlcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (2) în ceea ce priveste apãrarea în mod egal, indiferent de titular, a proprietãtii private, si a celor ale art. 134 alin. (2) lit. a) privind libertatea comertului.

Curtea Supremã de Justitie - Sectia comercialã, exprimându-si opinia asupra exceptiei ridicate în Dosarul nr. 6.337/1999, considerã cã Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 este constitutionalã.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiatã. Prin prevederile sale Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 nu excede limitelor delegãrii legislative, întrucât “mãsurile pe linia restructurãrii unor bãnci cu capital de stat” se încadreazã în domeniul stabilit prin art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si, ca urmare, corespund art. 107 alin. (3) din Constitutie. Pe de altã parte, Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 nu organizeazã instante judecãtoresti, astfel cum prevede art. 72 alin. (3) lit. h) din Constitutie, ci numai o procedurã de executare silitã. Aceastã procedurã de valorificare a unor creante neonorate la termen nu reprezintã o atingere a dreptului de proprietate al debitorului, astfel încât nu poate încãlca art. 41 alin. (2) din Constitutie. În sfârsit, în conformitate cu dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, statul este obligat sã asigure libertatea comertului, dar nu si libertatea agentilor economici de a nu-si plãti datoriile.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã constatã cã este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999. Autorul exceptiei considerã cã dispozitiile ordonantei criticate sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 107 alin. (3), art. 125 alin. (3), art. 72 alin. (3) lit. h), art. 21, art. 41 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care au urmãtorul cuprins:

- Art. 21: “(1) Orice persoanã se poate adresa justitiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãtilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 41 alin. (2): “Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular [...]”;

- Art. 72 alin. (3) lit. h): “Prin lege organicã se reglementeazã: […]

h) organizarea si functionarea […] instantelor judecãtoresti [...].”;

- Art. 107 alin. (3): “Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si în conditiile prevãzute de aceasta.”;

- Art. 125 alin. (3): “Competenta si procedura de judecatã sunt stabilite de lege.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “)Statul trebuie sã asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 au mai fãcut obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000, precum si prin Decizia nr. 155 din 19 septembrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 19 ianuarie 2001, Curtea Constitutionalã a statuat asupra constitutionalitãtii acestor dispozitii legale. Prin aceste decizii s-a retinut, în esentã, cã Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 nu contravine dispozitiilor constitutionale, întrucât, potrivit art. 125 alin. (3) din Legea fundamentalã, “Competenta si procedura de judecatã sunt stabilite de lege”, si anume prin lege ordinarã, iar nu prin lege organicã, astfel cã în aceste materii se pot stabili norme juridice si prin ordonante emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament, asa cum în mod constant Curtea Constitutionalã a afirmat în jurisprudenta sa. Referindu-se la critica de neconstitutionalitate privind încãlcarea principiului accesului liber la justitie, Curtea a retinut cã “se face o confuzie între, pe de o parte, stabilirea unor conditii privind exercitarea unor drepturi prevãzute în ordonantã, care nu contravin acestui principiu, conditii de naturã sã împiedice abuzul de drept si, în acelasi timp, sã asigure celeritatea procedurii de realizare a creantelor prevãzute de ordonantã si, pe de altã parte, îngrãdirea accesului la justitie”. S-a precizat cã, în realitate, cele douã conditii prevãzute în textele de lege criticate - prevederea cã hotãrârea pronuntatã de Curtea de apel poate fi atacatã numai cu recurs si instituirea obligatiei de platã a cautiunii -, justificate în contextul mãsurilor derogatorii prevãzute de ordonantã, nu constituie îngrãdiri ale accesului liber la justitie, asa cum, de altfel, s-a stabilit în jurisprudenta constantã a Curtii Constitutionale.

Referitor la critica de neconstitutionalitate întemeiatã pe argumentul cã Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 ar deroga de la dispozitiile Codului de procedurã civilã, Curtea Constitutionalã a precizat cã nu se poate retine neconstitutionalitatea acestor prevederi de vreme ce prin ordonantã - emisã în baza delegãrii legislative prin lege specialã de abilitare - se modificã normele de competentã si de procedurã, în temeiul art. 125 alin. (3) din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine modificarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile pronuntate anterior, cât si considerentele care au stat la bazaacestora îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauzã.

Curtea mai constatã cã nu este întemeiat nici argumentul invocat de autorul exceptiei, potrivit cãruia Guvernul a depãsit limitele delegãrii legislative, deoarece, în realitate, stabilirea unei proceduri privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã constituie una dintre “mãsurile pe linia restructurãrii unor bãnci cu capital de stat”, si, prin urmare, se încadreazã în domeniul stabilit prin art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, corespunzând art. 107 alin. (3) din Constitutie.

În sfârsit, Curtea constatã cã nu poate fi retinut ca argument valabil faptul cã procedura specialã de executare a creantelor preluate la datoria publicã contravine principiului ocrotirii în mod egal a proprietãtii private indiferent de titular si obligatiei statului de a asigura libertatea comertului. Instituirea unei proceduri speciale de executare silitã privind creantele bancare neperformante preluate la datoria publicã este justificatã prin strânsa legãturã dintre datoria publicã internã si bugetul de stat.

În legãturã cu sustinerea cã prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 se modificã în mod implicit si dispozitiile art. 1391-1398 din Codul civil privind cesiunea de creantã, modificare pentru care Guvernul nu a avut abilitare, Curtea retine cã obiectul ordonantei criticate este cel stabilit prin legea de abilitare, asa cum s-a arãtat mai sus, iar dacã prin dispozitiile sale ordonanta ar modifica implicit si anumite dispozitii legale în vigoare nu înseamnã cã ar fi obligatoriu sã se prevadã în legea de abilitare si acest aspect care, de altfel, reprezintã doar o consecintã posibilã a reglementãrii cuprinse în ordonantã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

D E C I D E:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã, exceptie ridicatã de Societatea de Investitii Financiare “Moldova” - S.A. Bacãu în Dosarul nr. 6.337/1999 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia comercialã.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 3 iulie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Cristina Radu

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 217

din 3 iulie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488, 492 si 493

din Codul de procedurã civilã

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Gabriela Ghitã - procuror

Marioara Prodan - magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488, 492 si 493 din Codul de procedurã civilã, exceptie ridicatã de Domnica Soroceanu în Dosarul nr. 4.802/2000 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a civilã.

La apelul nominal se prezintã Asociatia de proprietar Bloc TD35 din Bucuresti, prin împuternicitul Tiberiu Pricop, lipsind autorul exceptiei, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul pãrtii prezente solicitã respingerea exceptiei, precizând cã de 5 ani autorul exceptiei nu si-a plãtit cheltuielile de întretinere. Mai aratã cã hotãrârile a cãror executare este contestatã de autorul exceptiei sunt definitive si executorii. În final solicitã respingerea exceptiei ca nefondatã.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând cã textele de lege criticate, referitoare la urmãrirea silitã asupra bunurilor imobile, nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) referitoare la protectia proprietãtii private si ale art. 17 din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului referitoare la dreptul de proprietate, conform cãrora orice persoanã are dreptul la proprietate si nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa, prevederi invocate de autorul exceptiei în motivarea neconstitutionalitãtii. Se mai aratã cã autorul exceptiei, supus executãrii silite imobiliare, contestã constitutionalitatea textelor de lege procedurale executionale, invocând atât prevederi constitutionale, cât si prevederi ale pactelor internationale. Se apreciazã cã aceste prevederi nu sunt încãlcate, deoarece în cauzã nu este “o lipsire arbitrarã de proprietate”, ci este vorba de executarea silitã a unor obligatii legale ale autorului exceptiei. Creditorul are dreptul de a cere executarea silitã a creantelor sale, potrivit legii.

Pe de altã parte, debitorul are posibilitatea de a-si achita datoriile înainte de vânzarea silitã a apartamentului sãu. În final se aratã cã nimeni nu poate invoca propria culpã în favoarea sa.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 19 octombrie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 4.802/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilã a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488, 492 si 493 din Codul de procedurã civilã, exceptie ridicatã de Domnica Soroceanu, prin mandatar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine cã dispozitiile legale criticate încalcã prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1), referitoare la protectia proprietãtii private, ale art. 17 din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, referitoare la dreptul la proprietate, precum si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, deoarece în opinia sa textele de lege criticate dau posibilitatea creditorului sã procedeze la deposedarea unui debitor de proprietatea sa “fie si pentru sume derizorii”. Autorul exceptiei considerã cã “executarea silitã imobiliarã nu poate fi admisã decât numai în situatia în care însusi debitorul ce s-a obligat ar fi dat dreptul creditorului sãu ca, în caz de nerestituire, acesta sã aibã posibilitatea valorificãrii prin executare silitã imobiliarã”.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecatã considerã cã aceasta este neîntemeiatã, întrucât normele procesuale criticate nu se pot afla într-un raport de conformitate cu prevederile art. 41 din Constitutie si cu cele din documentele internationale, ci sanctioneazã comportamentul ilicit al debitorului. Se mai aratã cã “garantarea dreptului de proprietate al unui subiect este limitatã de drepturile altor subiecte”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere aleParlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã exceptia de  neconstitutionalitate este neîntemeiatã, întrucât textele de lege criticate privesc executarea silitã, institutie proceduralã al cãrei scop este lsrealizarea definitivã si practicã a unor drepturi recunoscute printr-o hotãrâre judecãtorescã sau un alt titlu executoriu”. Se precizeazã, de asemenea, cã potrivit art. 41 alin. (1) din Constitutie, invocat de autorii exceptiei, “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de  vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 488, 492 si 493 din Codul de procedurã civilã, dispozitii care au urmãtorul continut:

- Art. 488: “Numai bunurile nemiscãtoare prin natura lor pot fi obiectul unei urmãriri imobiliare.”

- Art. 492: “Orice urmãrire a unui imobil va începe printr-un comandament fãcut de cãtre creditor datornicului si detinãtorului, de va fi, prin mijlocirea unui executor judecãtoresc.

În cazurile în care legi speciale înlocuiesc comandamentul prin somatii sau notificãri pentru punerea în vânzare a imobilelor, acele somatii înceteazã a-si mai avea efectul lor, de îndatã ce debitorul a achitat, înainte de licitatie, toate ratele cu

dobânzile si cheltuielile de orice naturã exigibile în momentul plãtii.”

- Art. 493: “Acest comandament se va face în persoanã sau la domiciliul datornicului si detinãtorului.

El va cuprinde copie dupã titlul executor, somatia de a plãti si înstiintarea cã, dacã nu va plãti, se va face vânzarea cutãror sau cutãror nemiscãtoare. El va fi iscãlit de executorul judecãtoresc.

Acest comandament se va transcrie de urgentã în extract îndatã dupã comunicare, dupã ordinea înregistrãrii, într-un registru special.”

În sustinerea criticii de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale autorul exceptiei a invocat încãlcarea prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1), potrivit cãrora “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”, a prevederilor art. 17 din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, conform cãrora: “1. Orice persoanã are dreptul la proprietate, atât singurã cât si în asociere cu altii.

2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa”, precum si a prevederilor art. 1 al primului Protocol aditional la Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, care stabilesc cã “Orice persoanã fizicã sau juridicã are dreptul la respectarea bunurilor sale.

Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauzã de utilitate publicã si în conditiile prevãzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considerã necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã pentru urmãtoarele considerente:

Dispozitiile art. 488, 492 si 493 din Codul de procedurã civilã reglementeazã executarea silitã a bunurilor nemiscãtoare, ultima fazã a procesului civil, consecutive obtinerii unei hotãrâri judecãtoresti definitive si irevocabile, prin care s-a stabilit în sarcina debitorului o obligatie de naturã patrimonialã. Aceastã obligatie este o  consecintã a angajãrii rãspunderii juridice contractuale sau delictuale a debitorului. La aceastã procedurã se recurge numai în situatia în care debitorul obligatiei stabilite prin hotãrâre sau titlu executoriu nu executã de bunã voie prestatia la care este obligat. Potrivit art. 1718 din Codul civil “Oricine este obligat personal este tinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare”.

Curtea constatã cã dispozitiile legale criticate nu încalcã prevederile art. 41 alin. (1) din Constitutie, care, garantând dreptul de proprietate, circumstantiazã aceastã garantare, prevãzând cã legea stabileste continutul si limitele acestui drept. Aceeasi circumstantiere existã si în art. 17 din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, care prevede cã “Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa”, precum si în art. 1 al primului Protocol la Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, care precizeazã cã “Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauzã de utilitate publicã si în conditiile prevãzute de lege si de principiile generale ale dreptului international”. Prin art. 1 al aceluiasi protocol se prevãd, de asemenea, conditiile în care statul poate stabili, prin lege, mãsuri pentru lipsirea de proprietate a unei persoane.

Curtea retine cã dispozitiile legale criticate nu numai cã nu contravin prevederilor constitutionale si celor din pactele internationale invocate, ci, dimpotrivã, asigurã aplicarea lor, deoarece permit executarea silitã si lipsirea de proprietate în cazurile prevãzute de lege, cazuri care nu sunt un “mod arbitrar” de lipsire de proprietate. Curtea retine în acelasi timp cã atât Constitutia, cât si tratatele internationale apãrã deopotrivã si dreptul de proprietate al creditorului lezat prin neîndeplinirea de cãtre debitor a obligatiilor asumate prin contract ori decurgând dintr-un delict, astfel încât nu poate fi consideratã “arbitrarã” executarea silitã a unei asemenea creante. Totodatã Curtea observã cã potrivit dispozitiilor art. 492 alin. 2 din Codul de procedurã civilã debitorul împotriva cãruia s-a început executarea silitã imobiliarã are posibilitatea sã achite sumele datorate si sã înceteze astfel efectul somatiilor ori al altor acte de executare silitã imobiliarã.

În sfârsit, Curtea retine cã, potrivit art. 54 din Constitutie, drepturile si libertãtile constitutionale trebuie sã fie exercitate cu bunã-credintã, fãrã sã fie încãlcate drepturile si libertãtile celorlalti.

Fatã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488, 492 si 493 din Codul de procedurã civilã, exceptie ridicatã de Domnica Soroceanu în Dosarul nr. 4.802/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilã.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 3 iulie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementãrilor si a metodologiei privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cãrtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 7

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cãrtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, ale art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b) si f) si alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 105/2000, ale art. 2 pct. 1 si ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Reglementãrile si metodologia privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cãrtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 7, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Conditiile tehnice de protectie a mediului si ale folosintei conform destinatiei, care se aplicã la omologarea vehiculelor rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice, sunt cuprinse în Reglementãrile privind conditiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului transporturilor nr. 300/1995 privind emiterea de cãtre Ministerul Transporturilor a certificatelor de omologare internationalã pentru vehicule rutiere si componente ale acestora, în conformitate cu Regulamentele internationale O.N.U.-E.C.E., precum si Ordinul ministrului transporturilor nr. 301/1995 privind omologarea de tip a vehiculelor rutiere pentru circulatia pe drumurile publice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 21 august 1995.

Art. 4. - Regia Autonomã “Registrul Auto Român” va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 1.007.

 

ANEXÃ

 

Reglementãri si metodologie privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cãrtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 7

 

CAPITOLUL I

Obiectul si domeniul de aplicare. Abrevieri si definitii

 

1.1. Prezentele reglementãri cuprind norme care se referã la:

a) metodologia de acordare a omologãrii de tip cu valabilitate nationalã a vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România;

b) metodologia de acordare a omologãrii de tip cu valabilitate internationalã, în conformitate cu Regulamentele internationale O.N.U.-E.C.E., anexã la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme de omologare si recunoasterea reciprocã a omologãrii echipamentelor si pieselor vehiculelor cu motor, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 93 din 4 noiembrie 1976, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare Acordul de la Geneva;

c) metodologia de acordare a omologãrii individuale pentru vehiculele rutiere, noi sau uzate;

d) metodologiile pentru efectuarea operatiunilor de certificare a autenticitãtii si de verificare tehnicã a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculãrii sau reînmatriculãrii.

1.2. În cuprinsul prezentelor reglementãri se vor folosi urmãtoarele abrevieri si definitii:

- Regia Autonomã “Registrul Auto Român” - R.A.R.;

- Cartea de identitate a vehiculului - C.I.V.;

- Certificatul de omologare de tip pentru circulatia pe drumurile publice - Certificatul de omologare de tip;

- Comisia Economicã pentru Europa de pe lângã Organizatia Natiunilor Unite - O.N.U.-E.C.E.;

- Reglementãri privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998 - RNTR 1;

- Reglementãri privind conditiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 251/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 29 iunie 1999 - RNTR 2;

- Reglementãri privind omologarea în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de mãrfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 592/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 si nr. 220 bis din 19 mai 1999 - RNTR 3;

- familie de vehicule - un grup de vehicule de aceeasi marcã si tip, derivate dintr-o platformã tehnicã de bazã, având caracteristici generale apropiate. Familia de vehicule poate prezenta diferite tipuri de motorizare si/sau transmisie, precum si diferite categorii de caroserie;

- numãr de identificare a unui vehicul (VIN) – combinatie structuralã de caractere atribuite unui vehicul de constructorul sãu în vederea identificãrii (SR ISO 3779:1996);

- chemarea vehiculelor - notificarea detinãtorilor vehiculelor în vederea prezentãrii acestora pentru remedierea, pe cheltuiala constructorului sau a  reprezentantului autorizat al acestuia, a neconformitãtilor sistematice si majore con-

statate la vehiculele livrate, ulterior eliberãrii certificatului de omologare de tip si care afecteazã grav siguranta rutierã si protectia mediului.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de acordare a omologãrii de tip cu valabilitate nationalã pentru vehiculele rutiere,

în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

 

2.1. Omologarea de tip cu valabilitate nationalã a vehiculelor rutiere reprezintã autorizarea de comercializare în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România,acordatã vehiculelor rutiere noi, construite în tarã sau importate, în serie mai mare de 10 bucãti de acelasi tip, pe an.

2.2. Omologarea de tip se acordã numai persoanelor juridice care au sediul în România, în calitate de constructor sau de reprezentant autorizat al acestuia.

2.3. Dacã o altã persoanã juridicã cu sediul în România, autorizatã ca reprezentant legal al aceluiasi constructor de vehicule, pentru acelasi tip de vehicul, importã într-un an mai mult de 10 bucãti de acest tip, ea poate, de comun acord cu firma detinãtoare a omologãrii, sã primeascã C.I.V. În cazul în care solicitantul nu a obtinut acordul firmei detinãtoare a omologãrii, acesta poate solicita si poate obtine o extindere a omologãrii tipului respectiv de vehicul din partea R.A.R.

2.4. Omologarea de tip a vehiculelor rutiere se acordã de R.A.R. dacã se constatã, prin verificãri efectuate pe baza prescriptiilor tehnice în vigoare în România, conformitatea vehiculelor rutiere cu normele privind siguranta circulatiei, protectia mediului si a folosintei conform destinatiei.

Aceste norme sunt cele prevãzute în RNTR 2, în vigoare la data prezentãrii vehiculelor la omologare.

2.5. Omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice se acordã în conditiile pct. 2.2, pe baza dosarului produsului întocmit de solicitantul omologãrii si a verificãrilor efectuate pentru certificarea conformitãtii vehiculelor rutiere cu reglementãrile tehnice si legislatia nationalã. Continutul dosarului produsului si lista cuprinzând verificãrile necesare se stabilesc de R.A.R. prin proceduri specifice interne, în conformitate cu activitãtile definite prin Ghidul ISO-2, tinând seama de procedurile similare adoptate de celelalte tãri europene, în special de cele din Uniunea Europeanã.

2.6. În cazul solicitãrii de omologare a unei familii de vehicule dosarul produsului trebuie sã cumuleze toate caracteristicile tehnice ale vehiculelor familiei respective, din.care sã reiasã clar diferentele dintre acestea în ceea ce priveste datele ce se înscriu în C.I.V. În vederea certificãrii conformitãtii, R.A.R. va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi prezentate la verificãri si va acorda numere de omologare pentru fiecare tip de vehicul al familiei ale cãrui caracteristici tehnice, care sunt înscrise în C.I.V., diferã.

2.7. Documentul care atestã acordarea omologãrii de tip cu valabilitate nationalã este Certificatul de omologare de tip eliberat de R.A.R. Pe baza Certificatului de omologare de tip si în urma unei comenzi oficiale transmise de solici- tant R.A.R. emite cãtre acesta C.I.V. Acest document se completeazã de cãtre solicitant cu toate datele de identificare ale vehiculului (numãr de identificare - VIN, an de fabricatie, serie motor, culoare), incluzând atestarea conformitãtii cu caracteristicile tehnice cuprinse în Certificatul de omologare de tip, si se elibereazã pentru toate vehiculele comercializate, conforme cu tipul omologat, cãtre clientii sãi.

Detinãtorii omologãrii de tip au dreptul sã completeze si sã elibereze C.I.V. numai pentru vehiculele livrate de acestia.

2.8. Certificatul de omologare de tip are valabilitate nelimitatã, cu exceptia omologãrilor de tip acordate pe bazã de derogare. Certificatul de omologare de tip îsi  pierde valabilitatea în cazul în care s-au modificat caracteristicile tehnice ale vehiculelor comercializate în baza acestuia sau în situatia în care au apãrut modificãri ale prevederilor reglementãrilor tehnice RNTR 2, care au stat la baza omologãrii de tip, prin care se prevãd noi conditii tehnice, care afecteazã în mod semnificativ siguranta circulatiei si protectia mediului si care necesitã eliberarea unor noi cãrti de identitate.

2.9. Verificãrile efectuate în vederea certificãrii conformitãtii vehiculelor cu normele tehnice privind siguranta circulatiei, protectia mediului si folosinta conform destinatiei constau într-o inspectie definitã conform SR EN 45004:1997, având ca bazã documentele normative cerute prin dosarul produsului si prin RNTR 2 si incluzând mãsurãtorile necesare pentru evidentierea datelor tehnice ce se înscriu în C.I.V. si în Certificatul de omologare de tip. Beneficiarul omologãrii poate solicita acordarea unui numãr limitat de C.I.V., anterior obtinerii omologãrii de tip. Acestea vor putea fi eliberate dupã maximum 5 zile lucrãtoare de la data prezentãrii vehiculului la R.A.R., timp necesar pentru finalizarea verificãrilor de conformitate în vederea completãrii datelor înscrise în C.I.V.

Dacã în urma inspectiei se constatã neconformitãti ale tipului de vehicul cu documentele normative, se vor efectua mãsurãtori suplimentare pentru atestarea încadrãrii caracteristicilor vehiculului în cerintele RNTR 2. În cazul în care neconformitãtile constatate sunt remediate de beneficiarul omologãrii, pentru a se putea obtine Certificatul de omologare de tip, beneficiarul omologãrii va fi obligat sã resolve totodatã si neconformitãtile constatate la vehiculele pentru care a obtinut un numãr limitat de C.I.V. În acest caz beneficiarul omologãrii trebuie sã prezinte la R.A.R. documentele care sã ateste chemarea vehiculelor de la clienti pentru remedierile impuse, în vederea eliberãrii în continuare a altor C.I.V.

2.10. Extinderea omologãrii de tip pentru circulatia pe drumurile publice se poate acorda în urmãtoarele situatii:

a) vehiculul este o variantã constructivã a unui tip de vehicul care a obtinut de la R.A.R. omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice;

b) fabricatia de serie este transferatã de producãtorul care a obtinut initial omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice unui alt producãtor;

c) vehiculele sunt importate în serie de alte societãti comerciale decât cele care au solicitat initial eliberarea Certificatului de omologare de tip, dacã se notificã în scris de cãtre constructorul vehiculelor schimbarea sau mãrirea numãrului reprezentantilor sãi autorizati în România.

În toate cazurile de solicitare a extinderii omologãrii de tip vehiculele trebuie sã corespundã RNTR 2 în vigoare la data prezentãrii la omologare a vehiculului pentru care se cere extinderea.

2.11. R.A.R. poate refuza acordarea omologãrii de tip pentru circulatia pe drumurile publice, dacã se constatã cã producãtorul nu are stabilite conditiile pentru asigurarea repetabilitãtii în productia de serie a caracteristicilor si a performantelor vehiculului prezentat la omologare.

2.12. În cazul în care la controlul efectuat la constructorul vehiculului sau la vânzãtor, în baza prevederilor legale în vigoare, se constatã neconformitatea cu tipul omologat, R.A.R. poate dispune anularea Certificatului de omologare de tip si retragerea omologãrii.

 

CAPITOLUL III

Metodologia de acordare a omologãrii de tip cu valabilitate internationalã

 

3.1. Omologãrile cu valabilitate internationalã se acordã în conformitate cu Regulamentele internationale O.N.U.- E.C.E., anexã la Acordul de la Geneva.

3.2. În vederea eliberãrii certificatelor de omologare cu valabilitate internationalã a vehiculelor rutiere si a componentelor acestora, în conformitate cu Acordul de la Geneva, Guvernul României a desemnat Ministerul Transporturilor (19/A) si R.A.R. (19/B) ca Departament administrativ, si, respectiv, Serviciu tehnic, însãrcinate cu aplicarea prevederilor acordului mai sus mentionat. Prin delegare R.A.R. poate desemna alte servicii tehnice.

Lista cuprinzând serviciile tehnice notificate, precum si  regulamentele internationale pentru care acestea pot elibera, pe bazã de delegare, rapoarte de încercãri se gãseste în editia în vigoare a documentului TRANS/WP.29/343 a Consiliului Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite, document ce se modificã în functie de evolutia Acordului de la Geneva.

3.3. R.A.R. atestã corectitudinea si obiectivitatea rapoartelor de încercãri pe baza cãrora se elibereazã certificatele de omologare internationalã.

3.4. R.A.R. tine evidenta certificatelor de omologare internationalã eliberate în România si a celor primite de la autoritãtile administrative ale celorlalte tãri care sunt parte la Acordul de la Geneva.

3.5. Pentru eliberarea certificatelor de omologare cu valabilitate internationalã producãtorii de vehicule rutiere sau de componente pentru vehicule rutiere adreseazã cererea însotitã de documentele precizate în fiecare regulament la R.A.R. Documentele respective trebuie sã poarte antetul producãtorului si sã fie redactate în limba românã si în limba francezã sau englezã.

3.6. Dupã primirea cererii de eliberare a Certificatului de omologare cu valabilitate internationalã si în urma analizei documentelor R.A.R. stabileste dacã efectueazã încercãrile în laboratoarele proprii sau deleagã unul dintre serviciile tehnice mentionale la pct. 3.2.

3.7. Serviciul tehnic delegat conform pct. 3.2 va comunica data la care se vor efectua încercãrile, în vederea participãrii unui reprezentant al R.A.R., care sã asiste la

efectuarea încercãrilor si care sã confirme decizia sa serviciului tehnic respectiv.

3.8. În ceea ce priveste conformitatea productiei, R.A.R., prin structurile sale specializate, va verifica, pe parcursul procesului de omologare, existenta la fabricant a

dispozitiilor adecvate si a programelor de inspectie documentate privind verificarea conformitãtii vehiculelor, echipamentelor sau componentelor produse cu Certificatul de

omologare cu valabilitate internationalã. R.A.R. va conveni împreunã cu fabricantul ca pentru fiecare omologare sã se efectueze, la intervale specificate, încercãri sau controale

conexe, pentru a verifica dacã productia rãmâne conformã cu tipul omologat, incluzând, unde este cazul, încercãrile specificate în regulamentul respectiv.

3.9. Pe baza rapoartelor de încercãri si a auditului efectuat de structurile specializate ale R.A.R., acesta redacteazã Comunicarea privind acordarea/extinderea/refuzul/retragerea omologãrii sau oprirea definitivã a productiei, îi acordã numãrul de ordine si o prezintã spre aprobare Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

3.10. Dupã semnare un exemplar al comunicãrii se transmite solicitantului omologãrii, prin R.A.R., un exemplar se arhiveazã de cãtre R.A.R. si câte un exemplar se transmite autoritãtilor administrative din tãrile care sunt parte la regulamentul respectiv, prin Directia generalã de relatii internationale din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

CAPITOLUL IV

Metodologia de acordare a omologãrii individuale

pentru vehiculele rutiere noi sau uzate

 

4.1. Omologarea individualã reprezintã autorizarea de admitere în circulatie pe drumurile publice din România, acordatã vehiculelor rutiere care au fost anterior

înmatriculate în alte tãri, celor noi, construite în tarã sau importate în serie de cel mult 10 bucãti de acelasi tip pe an, precum si celor construite din piese detasate.

Omologarea individualã se acordã si în cazul vehiculelor rutiere pentru care a fost schimbatã categoria sau subcategoria de folosintã, celor cãrora li s-a înlocuit motorul prevãzut de constructor cu unul din afara gamei de motorizare, precum si vehiculelor cãrora li s-a înlocuit caroseria si/sau sasiul, chiar dacã acestea sunt sau au fost înmatri-

culate în România.

4.2. Vehiculele noi introduse în tarã de una si aceeasi persoanã fizicã sau juridicã pot fi supuse procedurii de omologare individualã, dacã numãrul acestora nu

depãseste 10 bucãti de acelasi tip pe an, chiar dacã în anul respectiv au fost aduse peste 10 vehicule de acelasi tip de alte persoane fizice sau juridice.

4.3. Omologarea individualã a vehiculelor rutiere se acordã de cãtre R.A.R. numai dupã verificãrile efectuate conform prevederilor reglementãrilor si normelor tehnice în transporturile rutiere (RNTR), în vigoare la data prezentãrii vehiculului la omologare, ca urmare a validãrii rezultatelor acestor verificãri, conform cãrora vehiculele respective îndeplinesc conditiile tehnice în vederea admiterii în circulatie

în România.

4.4. Verificarea îndeplinirii conditiilor în vederea admiterii în circulatie cuprinde operatiunile de identificare si de verificare a conformitãtii vehiculului cu configuratia codificatã în numãrul de identificare si cu datele din documentele însotitoare ale vehiculului si din baza de date a R.A.R., precum si operatiunile de control pe liniile de diagnosticare.

În cazul vehiculelor început de serie, neomologate de tip, în cazul vehiculelor realizate din piese detasate sau cu modificãri ale tipului de bazã, precum si în cazul schimbãrii de categorie, verificarea îndeplinirii conditiilor în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România include un program de încercãri de conformitate privind securitatea rutierã si protectia mediului.

4.5. Pentru vehiculele rutiere, cu exceptia celor noi, prezentate la omologarea individualã, verificarea îndeplinirii conditiilor în vederea admiterii în circulatie include si operatiunea de certificare a autenticitãtii, în conformitate cu prevederile pct. 5.1.1 si 5.1.2.

Operatiunea de certificare a autenticitãtii se va introduce etapizat, începând cu autovehiculele cu masa maximã autorizatã de pânã la 3,5 t.

4.6. Omologarea individualã se acordã detinãtorului vehiculului, persoanã fizicã sau juridicã, sau persoanei împuternicite legal de acesta sã îl reprezinte.

4.7. Documentul care atestã acordarea omologãrii individuale este C.I.V, document care se elibereazã de R.A.R si care este completat si luat în evidentã conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Metodologiile pentru efectuarea operatiunilor

de certificare a autenticitãtii si de verificare tehnicã

a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculãrii

sau reînmatriculãrii

 

5.1. Metodologie pentru efectuarea operatiunii de certificare a autenticitãtii vehiculelor rutiere

5.1.1. Certificarea autenticitãtii unui vehicul rutier reprezintã atestarea de cãtre R.A.R. a faptului cã vehiculul respectiv, inclusiv principalele sale elemente de identificare, sunt originale si/sau nu au fost supuse unor modificãri neautorizate.

5.1.2. Certificarea autenticitãtii se face cu aparaturã specificã, în vederea depistãrii falsificãrii seriilor de identificare, a controlului unor însemne de identificare specifice ale fabricantului si a verificãrii altor date ale fabricantului care permit stabilirea exactã a conformitãtii vehiculului si a componentelor acestuia cu cele originale.

5.1.3. Certificarea autenticitãtii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculãrii sau reînmatriculãrii se atestã prin Certificatul de autenticitate emis de R.A.R.

5.1.4. La reînmatricularea vehiculelor rutiere Certificatul de autenticitate se elibereazã ultimului detinãtor mentionat în C.I.V.

Pânã la data de 30 iunie 2002 Certificatul de autenticitate se elibereazã optional, la cererea detinãtorilor.

5.1.5. Termenul de valabilitate a Certificatului de autenticitate este de 30 de zile de la data eliberãrii.

5.1.6. Solicitantul Certificatului de autenticitate, care se considerã vãtãmat în drepturi prin eliberarea unui astfel de certificat necorespunzãtor sau prin anularea acestuia, se poate adresa instantelor judecãtoresti competente, în conditiile legii.

5.2. Metodologie pentru efectuarea operatiunii de verificare tehnicã a vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculãrii sau reînmatriculãrii

5.2.1. Verificarea tehnicã a unui vehicul rutier, în vederea  înmatriculãrii/reînmatriculãrii, constã în:

a) operatiunea de verificare a conformitãtii vehiculului cu datele din documentele acestuia (certificatul de înmatriculare, C.I.V. etc.), precum si conformitatea datelor privind marca si tipul vehiculului respectiv cu cele din cataloagele de specialitate si din banca de date a R.A.R.;

b) operatiunile de verificare pe liniile de diagnosticare, conform prevederilor cuprinse în reglementãrile RNTR 1, în vigoare, corelate cu verificarea conformitãtii componentelor principale ale vehiculului cu numãrul de identificare a acestuia.

5.2.2. Verificarea tehnicã a unui vehicul rutier, în vederea înmatriculãrii/reînmatriculãrii, se finalizeazã prin eliberarea si/sau completarea anexei la certificatul de înmatriculare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

6.1. Preluarea în legislatia românã a prevederilor Directivelor Uniunii Europene de modificare a Directivelor de bazã privind constructia si omologarea vehiculelor  i/sau

a subansamblurilor acestora se face cronologic, în ordinea numerelor atribuite acestora.

6.2. Aplicarea ultimei modificãri a directivei de bazã, stabilitã în legislatia nationalã la un moment dat, impune respectarea tuturor acelor directive anterioare, aplicabile omologãrii pentru circulatie în situatia respectivã, cu exceptia cazului în care reglementãrile nationale prevãd derogãri explicite.

6.3. În cazuri justificate si pentru loturi limitate de vehicule rutiere, la care se constatã cã nu sunt îndeplinite în totalitate prevederile RNTR 2, iar influentele neconformitãtilor respective asupra sigurantei circulatiei si protectiei mediului sau folosintei conform destinatiei sunt apreciate ca fiind nesemnificative, solicitantul omologãrii pentru circulatie poate cere acordarea unei derogãri. Derogãrile de la cerintele RNTR 2 se acordã numai de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ca urmare a unei solicitãri motivate.

6.4. Pânã la notificarea modificãrii denumirii autoritãtii administrative române si publicarea acestei modificãri în documentul TRANS/WP. 29/343 al O.N.U-E.C.E, în comunicãrile privind omologarea de tip a unor vehicule sau componente, în conformitate cu prevederile unui anumit regulament O.N.U-E.C.E, pe care Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei le transmite conform prevederilor Acordului de la Geneva tuturor tãrilor care aplicã respectivul regulament, se va introduce o notã de subsol cu urmãtorul continut: “Vechea denumire a Autoritãtii administrative este Ministerul Transporturilor”.

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii

de energie electricã în conformitate cu Directiva CE 90/377

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. 1 si 11 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 69 alin. (2) lit. a) si ale art. 70 lit. e) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã, cu modificãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Procedura pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electricã în conformitate cu Directiva CE 90/377, cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Furnizorii de energie electricã titulari de licentã si Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale de

Reglementare în Domeniul Energiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 11 iulie 2001.

Nr. 15.

 

ANEXÃ

 

PROCEDURÃ

pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electricã

în conformitate cu Directiva CE 90/377

 

1. Scop

Prezenta procedurã stabileste un sistem unitar de raportare de cãtre furnizorii de energie electricã cãtre Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei, denumitã în continuare ANRE, a structurii de consumatori, a tarifelor utilizate de cãtre acestia si a cantitãtilor de energie electricã furnizate, în conformitate cu prevederile Directivei CE 90/377.

ANRE va înregistra aceste date în baza proprie si va realiza raportãrile periodice cãtre Institutul National de Statisticã si cãtre SOEC - Bruxelles, conform prevederilor Directivei CE 90/377.

2. Domeniu de aplicare

Prezenta procedurã se aplicã:

a) la nivelul furnizorilor de energie electricã, în structurarea evidentelor (înregistrãrilor) privind consumatorii, tarifele utilizate si cantitãtile de energie electricã furnizate;

b) în relatia dintre furnizorii de energie electricã si ANRE privind transmiterea datelor referitoare la structura de consumatori, tarifele utilizate si cantitãtile de energie electricã furnizate;

c) în relatia dintre ANRE si alte organisme nationale si internationale privind furnizarea datelor referitoare la structura de consumatori, tarifele utilizate si cantitãtile de energie electricã furnizate, colectate la nivel national.

Prezenta procedurã se aplicã pentru consumatorii agenti economici, cu exceptia consumatorilor tertiari (sãnãtate, învãtãmânt, administratie publicã etc.).

Prezenta procedurã nu se aplicã consumatorilor casnici si atipici.

3. Definitii si abrevieri

În întelesul prezentei proceduri urmãtorii termeni au semnificatia:

- Consumator captiv - consumator care, din motive de configuratie a retelei, este obligat sã contracteze furnizarea energiei cu un anumit furnizor;

- Consumator eligibil - consumator de energie electricã care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, a primit din partea ANRE dreptul de a-si alege furnizorul de energie electricã;

- Consumator casnic - consumator care utilizeazã energia electricã în scop propriu, numai pentru iluminat si receptoare electrocasnice. Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu (nu sunt destinate realizãrii de activitãti industriale sau agricole);

- Furnizor - agent economic care asigurã furnizarea energiei electrice cãtre consumatori în calitate de parte contractantã a contractului de furnizare;

- Puterea maximã absorbitã - cea mai mare putere medie pe 15 minute  consecutive, consumatã în cursul unui an, exprimatã în kW;

- SOEC - Statistical Office of the European Communities.

4. Documente de referintã

- 31990L0377 Directiva 90/377/EC din 29 iunie 1990 referitoare la o procedurã comunitarã de îmbunãtãtire a transparentei preturilor la gaz si electricitate pentru consumatorii industriali - Council directive 90/377/EC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices to industrial end-users;

- Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã;

- Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare;

- Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN;

- Hotãrârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificãrii produselor si serviciilor asociate activitãtilor - CPSA.

5. Tipuri de consumatori de referintã - agenti economici

5.1. Consumatori industriali si similari cu putere maximã absorbitã mai micã de 10 MW.

5.1.1. Se definesc urmãtoarele nouã tipuri de consumatori de referintã - agenti economici cu putere maximã absorbitã mai micã de 10 MW:

 

 

Tipul consumatorului

Consumul anual [kWh]

Puterea maximã absorbitã [kW]

Durata de utilizare

anualã [ore]

Ia
30.000
30
1.000

Ib

50.000

50

1.000

Ic

160.000

100

1.600

Id

1.250.000

500

2.500

Ie

2.000.000

500

4.000

If

10.000.000

2.500

4.000

Ig

24.000.000

4.000

6.000

Ih

50.000.000

10.000

5.000

Ii

70.000.000

10.000

7.000

 

NOTÃ:

1. În cazul utilizãrii de tarife bazate pe înregistrarea puterii la jumãtate de orã, puterea maximã absorbitã consideratã se determinã prin înmultire cu coeficientul 0,98.

2. În cazul utilizãrii de tarife bazate pe consumul exprimat în kVA se realizeazã o ajustare prin divizarea consumului maxim (net) exprimat în kW la coeficientul cos f = 0,90.

 

5.1.2. În cazul utilizãrii de tarife bazate pe determinãri ale puterii maxime cu o periodicitate mai mare decât o datã pe an componenta de putere a tarifului se va multiplica cu urmãtorii coeficienti:

 

Durata de utilizare [ore]

Periodicitatea determinãrii puterii maxime

Lunar

La douã luni

Trimestrial

Medie a celor mai mari trei valori dintr-o lunã

Medie a celor mai

mari douã valori

dintr-o lunã

Anual

1.000

 

0,83

0,86

0,94

0,96

1,0

1.600

0,83

0,85

0,88

0,95

0,97

1,0

2.500

0,85

0,87

0,90

0,96

0,98

1,0

4.000

0,90

0,91

0,95

0,98

0,99

1,0

5.000

0,90

0,91

0,95

0,98

0,99

1,0

6.000

0,96

0,97

0,98

0,99

0,995

1,0

7.000

0,96

0,97

0,98

0,99

0,995

1,0

 

5.1.3. În calculul pretului mediu, în cazul aplicãrii de tarife diferentiate, cu reduceri pentru orele de gol de sarcinã, se vor considera urmãtoarele consumuri în orele de gol de sarcinã:

 

 

Tipul consumatorului

Durata de utilizare anualã [ore]

Consumul anual

Consumul anual [mii kWh] facturat pentru orele de gol de sarcinã,

[mii kWh] corespunzãtor numãrului mediu de ore de gol în 24 h, de:

7 h

8 h

9 h

10 h

11 h

12 h

Ia

1.000

30

 0

0

0

0

0

0

Ib

1.000

50

 0

0

0

0

0

0

Ic

1.600

160

11

13

16

19

22

25

Id

2.500

1.250

197

225

262

300

338

375

Ie

4.000

2.000

438

500

580

660

740

820

If

4.000

10.000

2.190

2.500

2.900

3.300

3.700

4.100

Ig

 6.000

24.000

7.140

8.160

9.120

10.080

11.040

12.000

Ih

5.000

50.000

13.100

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

Ii

7.000

70.000

23.300

26.600

29.400

32.200

35.000

37.800

 

5.1.4. Pentru tariful de tip “C” se va lua în considerare puterea contractatã.

5.2. Consumatori industriali si similari cu putere maximã absorbitã mai mare de 10 MW

5.2.1. Se determinã preturi de referintã pentru trei categorii de consumatori, în functie de puterea maximã absorbitã:

- aproximativ 25 MW, acoperind consumatorii cu consum maxim (net) între 17,5 MW si 37,5 MW;

- aproximativ 50 MW, acoperind consumatorii cu consum maxim (net) între 37,5 MW si 62,5 MW;

- aproximativ 75 MW, acoperind consumatorii cu consum maxim (net) între 62,5 MW si 75 MW.

5.2.2. Aceste categorii de consumatori - agentii economici - includ si autoproducãtorii, caz în care este considerat doar consumul din reteaua publicã de electricitate.

5.2.3. Pretul de referintã pentru fiecare dintre cele trei categorii este pretul mediu pe care un consumator îl plãteste în lei/kWh pentru energia electricã consumatã, fãrã luarea în considerare a eventualelor reduceri de tariff pentru conditii speciale. Aceste reduceri de tarif trebuie raportate separat.

5.2.4. Pretul de referintã trebuie sã includã pe lângã pretul în lei/kWh si toate componentele fixe, în cazul în care acestea existã (de exemplu: componenta de putere, chirie pentru contor). Calculul se va baza pe valori anuale pentru a elimina variatiile sezoniere. Taxa de racordare nu trebuie inclusã în pretul de referintã.

5.2.5. Pentru fiecare pret de referintã se vor identifica eventualii factori de influentã ce pot duce la reducerea acestuia (de exemplu, clauze de întreruptibilitate). Pentru fiecare dintre acestia se va specifica în procente volumul reducerilor practicate.

6. Reguli pentru raportarea de cãtre furnizori a tarifelor utilizate

6.1. Pentru categoriile de consumatori definite la pct. 5.1 si 5.2 fiecare furnizor va întocmi câte douã rapoarte pe an privind tarifele utilizate, corespunzãtor

datelor calendaristice de 1 ianuarie si 1 iulie.

6.2. Rapoartele vor fi transmise la ANRE pânã cel târziu la data de 20 ianuarie si, respectiv, 20 iulie.

6.3. Pentru determinarea preturilor energiei furnizate conform tabelului prezentat la pct. 5.1.1 se va presupune un consum la cos f = 0,90.

6.4. În cazul în care se pot aplica mai multe tarife pentru o categorie de consumatori, se va lua în considerare tariful cel mai avantajos pentru consumatori, dupã eliminarea tarifelor care nu sunt aplicate în practicã sau care sunt destinate unui numãr nesemnificativ de consumatori.

6.5. În cazul preturilor negociate se va utiliza valoarea cea mai frecventã (cea mai reprezentativã) pentru pretul practicat.

6.6. În cazul în care alimentarea unei categorii de consumatori se realizeazã la mai multe tensiuni, se vor lua în considerare tarifele pentru nivelul de tensiune cel mai reprezentativ pentru categoria de consumatori respectivã. Acelasi principiu se va aplica si pentru alte criterii de diferentiere a tarifelor, nespecificate în prezenta procedurã.

6.7. Preturile comunicate trebuie sã includã si toate componentele fixe, în cazul în care existã astfel de componente (de exemplu: componenta de capacitate, taxa pentru contor, alte componente fixe).

Calculul se va baza pe valori anuale pentru a elimina variatiile sezoniere. Pretul nu trebuie sã includã reduceri posibile sau taxa de racordare.

6.8. Preturile se comunicã, în moneda nationalã, în lei/kWh:

- fãrã taxe;

- cu toate taxele incluse (cu exceptia T.V.A. deductibile).

Valorile si modul de calcul al taxelor nationale, regionale si locale trebuie comunicate separat.

6.9. Furnizorii vor comunica la ANRE pentru fiecare dintre categoriile de consumatori definite la pct. 5.1 si 5.2, o datã pe an, pânã cel târziu la data de 20 ianuarie, urmãtoarele date:

- numãrul de consumatori din fiecare categorie;

- consumul anual al consumatorilor din fiecare categorie.

7. Reguli pentru raportarea de cãtre ANRE a datelor referitoare la tarifarea energiei electrice

7.1. ANRE va comunica Institutului National de statisticã din România si SOEC - Bruxelles, pânã la datele de 28 februarie si 31 august ale fiecãrui an, datele privind:

a) sistemul de preturi pentru furnizarea energiei electrice la consumatorii agenti economici;

b) tarifele medii practicate, rezultate din sinteza datelor primite de la furnizorii de energie electricã;

c) structura de consumatori si cantitãtile de energie electricã consumate de fiecare categorie de consumatori de referintã.

7.2. Fac exceptie datele mentionate la pct. 7 lit. c), care vor fi transmise în anii impari, pânã la data de 28 februarie, sau la cerere.

8. Dispozitii finale si tranzitorii

8.1. Prevederile pct. 6.9 se aplicã dupã organizarea sistemului de colectare de date la nivelul furnizorilor, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2003.

8.2. Prevederile pct. 7 se aplicã astfel:

a) de la 1 ianuarie 2003 - comunicarea datelor cãtre Institutul National de Statisticã din România;

b) din momentul aderãrii României la Uniunea Europeanã - comunicarea datelor cãtre SOEC - Bruxelles.

 

AUTORITATEA NATIONALÃ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului pentru întocmirea Regulamentului de racordare la retele termice, respectiv de separare fatã de acestea

           

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. 11 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, si ale art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Ghidul pentru întocmirea Regulamentului de racordare la retele termice, respectiv de separare fatã de acestea*), prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul licente, autorizatii si reglementãri tehnice din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va asigura si va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 31 iulie 2001.

Nr. 19.


*) Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cererea acestora, contra cost, Ghidul pentru întocmirea Regulamentului de racordare la retele termice, respectiv de separare fatã de acestea.