MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 556       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 6 septembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

502. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodãrie comunalã, a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

546/469. - Ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiazã în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fãrã contributie personalã, decontate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

 

4. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice

de gospodãrie comunalã, a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 79/2001

privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

Ministrul administratiei publice,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodãrie comunalã, a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, prevãzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobã Contractul-cadru de performantã prevãzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritãtile administratiei publice locale vor dispune mãsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 27 august 2001.

Nr. 502.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodãrie comunalã, a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplicã operatorilor de servicii publice de gospodãrie comunalã de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene si la care unitãtile administrativ-teritoriale sunt actionare majoritare.

Art. 2. - Operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã - regii autonome de interes local sau societãti comerciale la care unitãtile administrativ-teritoriale sunt actionare majoritare - vor supune spre aprobare sau rectificare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001, însotit de: programe de reducere a plãtilor restante la bugetul de stat, bugetele asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori; programe de reducere a creantelor; programe anuale pentru reducerea pierderilor. În programele de reducere a obligatiilor de platã si a creantelor se vor stabili limite maxime ale creantelor si plãtilor restante, în functie de situatia concretã din fiecare unitate.

Art. 3. - În aplicarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 la calculul indicelui productivitãtii muncii în unitãtile prestatoare de servicii publice de gospodãrie comunalã va fi avutã în vedere reducerea consumurilor specifice - Gcal/apartament, m 3 de apã/locuitor/lunã - prin extinderea contorizãrii consumatorilor, cresterea tarifelor si stabilirea de coeficienti de corectie (K).

Art. 4. - (1) Indicele productivitãtii muncii pentru activitatea de distributie a apei se stabileste pe baza urmãtoarei formule:

 

W 1 = productia facturatã (preturi curente) în anul 2001/numãrul mediu de salariati în anul 2001 x K,

 

în care coeficientul de corectie se stabileste pe baza urmãtoarei formule:

 

K = consumul specific (m3 de apã/lunã/locuitor în anul 2000)/consumul specific (m 3 de apã/lunã/locuitor în anul 2001)

 

(2) Ponderea indicatorilor care reflectã nivelul calitativ al serviciului public de gospodãrie comunalã în calculul coeficientului de corectie se stabileste pe plan local, în functie de specificul situatiei si de prioritãtile perioadei la care se face referire.

(3) Indicele de crestere a productivitãtii muncii se stabileste pe baza formulei:

 

W1/W0

în care:

W0 = productia facturatã (preturi curente) în anul 2000/numãrul mediu de salariati în anul 2000

 

Art. 5. - (1) Indicele productivitãtii muncii pentru activitatea de distributie a energiei termice se stabileste pe baza urmãtoarei formule:

 

W1 = productia facturatã (preturi curente) în anul 2001/numãrul mediu de salariati în anul 2001 x K,

 

în care coeficientul de corectie se stabileste pe baza urmãtoarei formule:

K = consumul specific (Gcal/apartament conventional) în anul 2000/consumul specific (Gcal/apartament conventional) în anul 2001

 

(2) Ponderea indicatorilor care reflectã nivelul calitativ al serviciului public de gospodãrie comunalã în calculul coeficientului de corectie se stabileste pe plan local în functie de specificul situatiei si de prioritãtile perioadei la care se face referire. La stabilirea coeficientului de corectie se va tine seama de evolutia temperaturii medii anuale.

(3) Indicele de crestere a productivitãtii muncii se stabileste pe baza formulei:

 

W1/ W0,

 

în care:

W0 = productia facturatã (preturi curente) în anul 2000/numãrul mediu de salariati în anul 2000

 

(4) Productia facturatã va cuprinde si subventiile fatã de pretul de referintã.

Art. 6. - Pentru celelalte servicii publice de gospodãrie comunalã indicele de crestere a productivitãtii muncii se va calcula dupã acelasi sistem, tinându-se seama de specificul activitãtii si de prioritãtile perioadei stabilite de adunãrile generale sau de consiliile de administratie.

Art. 7. - Pentru unitãtile care desfãsoarã mai multe activitãti indicele total de crestere a productivitãtii muncii va fi determinat prin însumarea valorii indicilor pe fiecare activitate.

Art. 8. - La analiza realizãrii obiectivelor si indicatorilor de performantã, în conformitate cu art. 4 alin. (2) si cu art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 79/2001, se va tine seama de:

a) gradul de asigurare de la bugetele locale si de la bugetul de stat a necesarului de subventii si a ajutoarelor sociale stabilite potrivit legii;

b) gradul de acoperire a facturilor de cãtre institutiile bugetare - scoli, grãdinite, spitale, cãmine etc. – sume ce provin de la bugetele locale, judetene sau de la bugetul de stat;

c) perioadele pentru furnizarea energiei termice în situatiile în care temperatura exterioarã este timp de 3 zile consecutive mai mare de 10ºC si deci nu se distribuie agent termic; cantitatea de energie termicã nefurnizatã sau furnizatã sub nivelul parametrilor contractuali de cãtre producãtori, altii decât unitãtile locale sau unitãtile de gospodãrie comunalã;

d) gradul de neasigurare a taxei pe valoarea adãugatã de recuperat.

Art. 9. - (1) Contractul de performantã se încheie conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 si reprezintã conditiile minime pentru acordarea integralã a drepturilor salariale ale conducãtorului.

(2) Contractul de performantã va avea urmãtoarele anexe:

a) obiectivele si conditiile de evaluare a realizãrii acestora;

b) criteriile si indicatorii de performantã, precum si conditiile de evaluare a fiecãruia dintre acestia.

Art. 10. - (1) Contractul de performantã se încheie între reprezentantul adunãrii generale a actionarilor, respectiv al consiliului de administratie, si directorul general al operatorului de servicii publice de gospodãrie comunalã. În acest scop adunarea generalã a actionarilor, respectiv consiliul de administratie, va delega prin hotãrâre reprezentantul care va semna contractul de performantã si va urmãri realizarea indicatorilor stabiliti, inclusiv va aviza salariul directorului general.

(2) Consiliul de administratie al regiei autonome este numit prin hotãrâre a consiliului local sau judetean, dupã caz, si va fi format de 7-11 membri.

Art. 11. - Diminuarea drepturilor salariale pentru nerealizarea obiectivului/obiectivelor si a indicatorilor de performantã nu poate depãsi 30% din salariul de bazã al directorului general.

Art. 12. - Obiectivul/obiectivele, precum si indicatorii de performantã se stabilesc si se urmãresc lunar si cumulat de la începutul anului.

Art. 13. - Operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã care sunt implicati în programe cu finantare externã si, prin urmare, si-au asumat obligatii contractuale cu institutii financiare internationale vor încheia contractul de performantã astfel încât sã tinã seama de angajamentele asumate, iar indicatorii si criteriile de performantã vor fi astfel stabilite încât sã reflecte cerintele specifice ale contractelor încheiate.

Art. 14. - Întrucât în domeniul serviciilor publice de gospodãrie comunalã, cu precãdere în cel al energiei termice, al întretinerii drumurilor si strãzilor, al întretinerii parcurilor si spatiilor verzi, se înregistreazã diferente mari între sezoane în ceea ce priveste volumul de activitate, pentru corectarea efectelor factorilor obiectivi criteriile si indicatorii de performantã contractati si sumele retinute în timpul anului vor fi regularizate la sfârsitul acestuia, inclusive corectia de inflatie, în situatiile în care operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã încheie anul calendaristic cu realizarea obiectivelor propuse.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa la contractul individual de muncã nr. …/2001)

 

CONTRACT-CADRU DE PERFORMANTÃ

 

I. Pãrtile contractante

Prezentul contract se încheie, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 79/2001, între:

1. ............................................. (având sediul în ............................................, str. ........................ nr. .................., înmatriculatã la oficiul registrului comertului ...................................... sub nr. ........., având codul fiscal nr. ...................... si contul de virament nr. .................................., deschis la ........................., sucursala .....................................), prin consiliul de administratie numit prin Hotãrârea Consiliului Local ......................................................................................, reprezentat prin .................................................., membru în consiliul de administratie,

si

2. Domnul/Doamna ...................................., cetãtean român, domiciliat/domiciliatã în .............................................., str. ............................................ nr. ................................, legitimat/legitimatã cu buletinul/cartea de identitate seria ............ nr. .............., eliberat/eliberatã la data de .................. de cãtre Politia ................................., în calitate de director general.

II. Obiectul contractului

 

Art. 1. - În urma acordului de vointã intervenit între pãrti, consiliul de administratie încredinteazã directorului general conducerea, organizarea si gestionarea activitãtii unitãtii ................................................................ si îl însãrcineazã cu îndeplinirea obiectivului si a criteriilor de performantã prevãzute în anexa la prezentul contract în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncã.

III. Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract se încheie pe un termen echivalent cu termenul contractului individual de muncã al directorului general si se revizuieste anual, în termen de 30 de zile de la data aprobãrii bugetului de venituri si cheltuieli al unitãtii ................................. .

IV. Drepturile si obligatiile directorului general

Art. 3. - Directorul general are urmãtoarele drepturi:

1. primirea unui salariu de bazã de ............................. lei, stabilit prin contractul individual de muncã, tinându-se seama de volumul si importanta activitãtii. Salariul de bazã se majoreazã anual cu coeficientul de crestere salarialã pe unitate, conform contractului colectiv de muncã, dar nu mai mult decât nivelul prevãzut de lege;

2. acordarea lunar, pe lângã salariul de bazã, a unui spor de vechime de ......................... lei si a unei indemnizatii de ...................................... lei;

3. dupã aprobarea bilantului contabil anual, conditionatã de realizarea obiectivului si a criteriilor prevãzute în listaanexã la prezentul contract, directorului general i se poate acorda un premiu anual de pânã la 12 salarii de bazã lunare;

4. drepturile salariale cuvenite directorului general se acordã integral, în fiecare lunã, numai dacã obiectivul si criteriile de performantã fixate prin anexa la prezentul contract sunt îndeplinite cumulat de la data semnãrii acestuia. Dacã obiectivul si criteriile de performantã stabilite prin anexa la prezentul contract nu sunt îndeplinite conform prevederilor prezentului alineat, drepturile salariale cuvenite directorului general se diminueazã proportional cu gradul de neîndeplinire a obiectivului si criteriilor, dar nu mai mult de 30% din salariul de bazã, exceptie fãcând cazurile în care neîndeplinirile sunt justificate si cauzele sunt independente de performantele manageriale;

5. drept de informare nelimitatã asupra activitãtii regiei autonome/societãtii comerciale, având acces la toate documentele;

6. decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnã, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasãrile în interes de serviciu în tarã si în strãinãtate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri si cheltuieli anuale;

7. dreptul de folosintã a unui autoturism, cu sau fãrã sofer, din dotarea regiei autonome/societãtii comerciale, pentru deplasãri în interesul serviciului;

8. asigurarea pentru accidente de muncã, boli si deces în legãturã cu activitatea profesionalã;

9. echipament de protectie corespunzãtor profilului de activitate al regiei autonome/societãtii comerciale.

Art. 4. - Directorul general are obligatiile prevãzute de lege, sens în care este dator:

1. sã aducã la îndeplinire obiectivul si criteriile de performantã prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul contract;

2. sã transmitã lunar Consiliului Local ..................................................., pânã la data de 25 a fiecãrei luni, situatia privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioarã si cumulat de la începutul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru directorul general, si situatia obiectivului si a criteriilor de performantã, însotite de o analizã a cauzelor nerealizãrii acestora, dacã este cazul;

3. sã nu cesioneze prezentul contract altei persoane;

4. sã participe la cursuri de specializare organizate în tarã sau, dupã caz, în strãinãtate.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea obligatiilor prevãzute la art. 4 directorul general are urmãtoarele obligatii:

1. conduce nemijlocit si efectiv întreaga activitate a regiei autonome/societãtii comerciale;

2. selecteazã, angajeazã si concediazã personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de muncã;

3. negociazã contractul colectiv de muncã si contractele individuale de muncã;

4. reprezintã regia autonomã/societatea comercialã în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

5. încheie actele juridice, în numele si pe seama regiei autonome/societãtii comerciale, conform legii;

6. alte prerogative încredintate de consiliul de administratie al regiei autonome/societãtii comerciale, de Consiliul Local .........................................., dupã caz, sau prevãzute de lege;

7. încheie contracte de performantã cu persoanele care ocupã functii de conducere în cadrul regiei autonome/societãtii comerciale;

8. urmãreste modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite celorlalte persoane cu functii de conducere din cadrul regiei autonome/societãtii comerciale.

V. Drepturile si obligatiile consiliului de administratie

Art. 6. - Consiliul de administratie are urmãtoarele obligatii:

1. sã asigure directorului general deplina libertate în conducerea, organizarea si gestionarea activitãtii regiei autonome/societãtii comerciale, în limitele prevãzute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a regiei autonome/societãtii comerciale si de prezentul contract;

2. sã asigure directorului general toate drepturile cuvenite potrivit dispozitiilor prezentului contract.

Art. 7. - Consiliul de administratie are urmãtoarele drepturi:

- sã dispunã mãsuri de diminuare a drepturilor salariale ale directorului general, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract.

VI. Obiectivele si criteriile de performantã

Art. 8. - Obiectivele si criteriile de performantã ale directorului general sunt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul contract.

VII. Loialitate, confidentialitate

Art. 9. - Directorul general este obligat:

1. sã îsi foloseascã întreaga capacitate de muncã în interesul regiei autonome/societãtii comerciale, comportându-se ca un bun manager;

2. pe toatã durata prezentului contract directorul general este obligat sã pãstreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea regiei autonome/societãtii comerciale, care sunt prezentate cu acest caracter.

Rãspunderea pãrtilor

Art. 10. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligatiilor prevãzute în prezentul contract pãrtile rãspund potrivit legislatiei în vigoare. Forta majorã apãrã pãrtile de rãspundere potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 11. - Aprecierea activitãtii directorului general se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performantã stabilite prin anexa la prezentul contract.

IX. Modificarea contractului

Art. 12. - Prevederile prezentului contract pot fi modificate dupã o prealabilã notificare, cu acordul ambelor pãrti, prin act aditional.

X. Încetarea contractului

Art. 13. - (1) Pãrtile semnatare ale prezentului contract stabilesc cã acesta îsi poate înceta efectele în una sau mai multe dintre urmãtoarele situatii:

1. la data încetãrii contractului individual de muncã al directorului general;

2. schimbarea din functie a directorului general;

3. renuntarea directorului general la mandatul încredintat;

4. acordul de vointã al pãrtilor semnatare;

5. decesul directorului general;

6. punerea sub interdictie judecãtoreascã a directorului general.

(2) În cazul încetãrii prezentului contract, cu exceptia cazului prevãzut la pct. 5, directorul general, este obligat sã înapoieze de îndatã unitãtii ............................................................... toate actele si documentele detinute în exercitarea atributiilor sale.

XI. Litigii

Art. 14. - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvã pe cale amiabilã. Dacã acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate la instantele judecãtoresti de drept comun competente din ............................. .

XII. Dispozitii finale

Art. 15. - Directorul general are dreptul sã solicite mediere, consultantã sau alte mãsuri de protectie din partea autoritãtilor locale, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale ori profesionale din care face parte regia autonomã/societatea comercialã în solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele ori cu alte organizatii, autoritãti sau institutii legal constituite.

Art. 16. - La încetarea contractului, în conditiile art. 13 pct. 2, 3 si 4, unitatea ..............................., la cererea fostului director general, îi va asigura un loc de muncã în regia autonomã/societatea comercialã pe un post corespunzãtor pregãtirii sale profesionale.

Art. 17. - Prevederile prezentului contract se completeazã cu dispozitiile Codului comercial si ale Codului civil, aplicabile.

Art. 18. - Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre pãrti. Contractul se depune, împreunã cu semnãturile pãrtilor, spre înregistrare la oficiul registrului comertului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul unitãtii ........................................., în termen de 15 zile de la semnare.

Încheiat astãzi ......................./2001, în .......................... .

 

Consiliul de administratie al ..................................................................

 

Director general,

..................................................................

 

prin

..................................................................

 

MINISTERUL SÃNÃTÃTII SI FAMILIEI

Nr. 546/13 august 2001

CASA NATIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

Nr. 469/24 august 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiazã în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fãrã contributie personalã, decontate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sãnãtate publicã, ale art. 3 pct. 19 si ale art. 4 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, vãzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentã medicalã si farmaceuticã din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei nr. DB/7.314 din 13 septembrie 2001, Referatul de aprobare al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 2.243 din 24 august 2001, avizul Colegiului Medicilor din România si avizul Colegiului Farmacistilor din România, emit urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Lista cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiazã în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fãrã contributie personalã, decontate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generalã de asistentã medicalã si farmaceuticã, celelalte directii din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si ministerele cu retea sanitarã proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 306/48/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiazã, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fãrã contributie personalã, decontate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000.

Art. 4. - Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate,

Eugeniu Turlea

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiazã în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fãrã contributie personalã, decontate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate

 

 

1. Insuficientã cardiacã cronicã

2. Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare

3. Accident vascular cerebral postacut (inclusiv atacul vascular cerebral tranzitoriu)

4. Hepatitã acutã viralã (cu HAV, HBV, HCV sau HGV), hepatitele cronice de etiologie viralã (cu markeri de replicare viralã pozitivi)

5. Cirozã hepaticã

6. HIV/SIDA

7. Talasemie

8. Leucemii si limfoame

9. Epilepsie

10. Boala Parkinson

11. Miopatii (miopatiile inflamatorii)

12. Miastenia gravis

13. Sclerozã multiplã

14. Boli psihice (schizofrenie, tulburãri schizotipale si delirante, tulburãri afective, psihozele toxice si infectioase, tulburãri psihotice acute, dementele degenerative de tip Alzheimer, vasculare si mixte)

15. Lupus eritematos sistemic

16. Poliartritã reumatoidã

17. Spondilitã ankilopoieticã

18. Chist hidatic

19. Malarie

20. Tuberculozã, micobacteriozele atipice si mucoviscidozã

21. Tumori maligne

22. Diabet zaharat si boli de nutritie

23. Boli endocrine (gusa endemicã, boala Addison, diabetul insipid, mixedemul adultului)

24. Boala Wilson

25. Stãri postransplant

26. Insuficientã renalã cronicã

27. Glaucom

28. Boli venerice [sifilis, gonoree si infectia cu Chlamidia*)]

29. Pemfigus

30. Pelagrã.


*) Confirmatã de laborator.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

 

Presedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), art. 35 alin. (5) lit. c) si ale art. 47 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor, având în vedere Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor din data de 28 august 2001 prin care s-au adoptat norme care se pune în aplicare prin prezentul ordin,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 28 august 2001.

Nr. 4.

 

NORME

privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

 

1. În temeiul prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor brokerul de asigurare este persoana juridicã românã sau strãinã, autorizatã în conditiile acestei legi, care pentru clientii sãi - asigurati sau potentiali asigurati - negociazã sau încheie contracte de asigurare si acordã alte servicii în legãturã cu protectia împotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.

2. În vederea obtinerii autorizatiei de functionare brokerul de asigurare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:

a) sã fie persoanã juridicã;

b) sã aibã un capital social vãrsat în formã bãneascã, a cãrui valoare nu poate fi mai micã de 150 milioane lei; aceastã valoare va fi actualizatã prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;

c) sã aibã în vigoare un contract de asigurare de rãspundere civilã profesionalã, cu o limitã minimã de acoperire având echivalentul în lei a 100.000 euro, iar conditiile minime ale acestui contract trebuie sã fie în concordantã cu prevederile art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile si reasigurãrile în România;

d) sã aibã ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare;

e) din documentele prezentate sã rezulte cã nu este actionar sau persoanã semnificativã a unui asigurãtor si cã nu are ca actionar sau administrator un asigurãtor; f) actionarul semnificativ si/sau persoana semnificativã sã nu aibã cazier judiciar;

g) conducãtorul executiv sã aibã o experientã de cel putin 3 ani în domeniul asigurãrilor;

h) numele brokerului de asigurare sã nu inducã în eroare publicul.

3. Autorizarea unui broker de asigurare în conformitate cu prevederile art. 35 si 36 din Legea nr. 32/2000 se va face parcurgându-se urmãtoarele douã etape:

A. Constituirea si înmatricularea brokerilor de asigurare ca personae juridice se fac cu autorizarea prealabilã a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor pentru care se vor depune la aceastã autoritate urmãtoarele documente:

a) cerere standard de autorizare, în forma prezentatã în anexa la prezentele norme;

b) proiect al actului constitutiv sau copie de pe actul constitutiv autentificat;

c) intermediarii în asigurãri care în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/2001, au fost autorizati sã desfãsoare activitãti în domeniul asigurãrilor în conditiile legislatiei abrogate prin aceastã lege, vor prezenta pânã la data de 2 noiembrie 2001 copii de pe cererile de înscriere de mentiuni, pentru cazurile în care au fost aduse modificãri la actul constitutiv, si o documentatie din care sã rezulte cã acestia îndeplinesc cerintele stabilite prin Legea nr. 32/2000, precum si prin prezentele norme;

d) copie de pe documentele care atestã vãrsarea integralã în numerar a capitalului social, în conditiile si în limitele stabilite de art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000;

e) planul de afaceri care sã cuprindã urmãtoarele informatii:

- scurtã prezentare a activitãtii care urmeazã sã fie desfãsuratã;

- structura organizatoricã, cu precizarea rãspunderilor si limitelor de competentã pentru persoanele cu putere de decizie în cadrul societãtii;

- previziuni financiare pentru urmãtorii 3 ani;

f) copie de pe documentele care atestã viramentul taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000;

g) în cazul unei societãti deja înregistrate la registrul comertului, aceasta va prezenta si copie de pe contractul de asigurare de rãspundere civilã profesionalã, cu respectarea prevederilor pct. 2 lit. c) din prezentele norme, având valabilitate un an.

B. În termen de 30 de zile de la data înmatriculãrii brokerilor de asigurare în registrul comertului, se vor depune la Comisia de Supraveghere

a Asigurãrilor urmãtoarele documente:

a) copii de pe documentele care atestã constituirea societãtii: actul constitutiv autentificat, hotãrârea judecãtoreascã de înfiintare, certificatul de înmatriculare la registrul comertului, cererea de înscriere de mentiuni de la registrul comertului, codul fiscal;

b) copie de pe contractul de asigurare de rãspundere civilã profesionalã;

c) copie de pe extrasul de cont care dovedeste existenta în bancã a capitalului social vãrsat.

4. Dupã obtinerea autorizatiei de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza cãrora s-a acordat aceastã autorizare se va face cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor. Autorizatia de functionare se retrage în momentul încetãrii valabilitãtii contractului de asigurare de rãspundere civilã profesionalã a brokerului de asigurare si va fi repusã în vigoare numai dupã ce brokerul de asigurare va face dovada existentei unui astfel de contract valabil.

5. Brokerii de asigurare vireazã sumele reprezentând taxa de autorizare în contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

6. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneazã în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

 

ANEXÃ

 

Cerere standard de autorizare ca broker de asigurare

 

Data ............................................

1. Denumirea completã a brokerului de asigurare ................................................................................................................................

2. Numãrul de înmatriculare la registrul comertului*) ………………………………..................................................................................

3. Codul fiscal nr.*) ..........

4. Adresa sediului principal ............................................................................................................................

............................................

5. Adresa postalã, dacã este diferitã ....................................................................................................................................

6. Numãrul de telefon ......

7. Numãrul de fax ............

8. Adresa e-mail ..............

9. Persoana de contact:

.............................................................................................. ................................................. (numele, prenumele si functia) (telefon/e-mail)

10. Reprezentantul legal....

11. Marcati cãsuta corespunzãtoare tipului de activitate pentru care solicitati autorizatie de broker de asigurare:

A. negocierea contractelor de asigurare:

- pe piata internã ¨

- pe piata internationalã ¨

B. negocierea contractelor de reasigurare:

- pe piata internã ¨

- pe piata internationalã ¨

C. inspectie de risc ¨

D. regularizare în caz de daunã

E. comisariat de avarie ¨

F. alte activitãti în legãturã cu obiectul de activitate ¨

12. Marcati cãsutele corespunzãtoare documentelor depuse în vederea obtinerii autorizatiei:

- proiect al actului constitutiv, respectiv copii de pe cererile de înscriere de mentiuni ¨

- dovada vãrsãrii în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a taxei de autorizare ¨

- dovada vãrsãrii capitalului social ¨

- planul de afaceri ¨

- copie de pe contractul de asigurare de rãspundere civilã profesionalã si dovada plãtii primei de asigurare ¨

 

Semnãtura .......................................

 

Stampila societãtii


*) În cazul societãtilor deja înmatriculate la registrul comertului.