MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 559      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 7 septembrie 2001 

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

307. - Ordin al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitãtii de educatie fizicã si sport din România pe perioada 2001-2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitãtii de educatie fizicã si sport din România pe perioada 2001-2004

 

Ministrul tineretului si sportului, având în vedere Referatul Directiei generale coordonare programe, relatii cu ministerele si Comitetul Olimpic Român nr. 299/2001, în conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, în baza art. 4 lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobã Strategia generalã de organizare si dezvoltare a activitãtii de educatie fizicã si sport din România pe perioada 2001-2004, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se difuzeazã directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, federatiilor sportive nationale, cluburilor sportive, complexurilor sportive nationale, Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor si Centrului de Cercetãri pentru Probleme de Sport

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingãras

 

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Nr. 307.

 

ANEXÃ

 

STRATEGIA GENERALÃ

de organizare si dezvoltare a activitãtii de educatie fizicã si sport din România pe perioada 2001-2004

 

I. Organizarea, functionarea si conducerea sistemului national de educatie fizicã si sport

Realizarea obiectivelor strategice ale perioadei 2001-2004 se bazeazã pe finalizarea procesului de reformã si asigurarea functionalitãtii sistemului national de educatie fizicã si sport prin aplicarea prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, care constituie baza legislativã pentru reorganizarea si modernizarea structurilor sportive, în scopul obtinerii unor progrese substantiale în interiorul fiecãrei componente a domeniului.

1. Continuarea si finalizarea procesului de reformã structuralã a sistemului, aplicarea principiilor moderne de organizare si conducere pe baze democratice, crearea unui mediu sportiv bazat pe regulile vietii asociative si realizarea unui management performant se vor realiza avându-se în vedere:

a) respectarea si asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului garantat de stat al persoanei de a practica exercitiile fizice si sportul fãrã nici o discriminare, în mod liber si voluntar, independent sau în cadrul structurilor asociative;

b) asigurarea si aplicarea normelor privind exercitarea dreptului persoanei fizice sau juridice la libera asociere, în vederea constituirii structurilor sportive, în conditiile legii;

c) armonizarea si apropierea de sistemul de organizare si management al structurilor sportive din tãrile Uniunii Europene, studierea experientei altor tãri din Europa si de pe alte continente, în conditiile lãrgirii si diversificãrii relatiilor de colaborare si schimburilor pe plan sportiv, în interes reciproc;

d) realizarea procesului de descentralizare, reducere a birocratiei, sporire a autonomiei si rãspunderii federatiilor sportive nationale, asociatiilor si cluburilor sportive, ale celorlalte structuri sportive pentru  îndeplinirea obiectivelor strategice ale activitãtii de educatie fizicã si sport;

e) cresterea gradului de implicare a administratiei publice locale în sustinerea organizatoricã si financiarã a desfãsurãrii si dezvoltãrii activitãtii de educatie fizicã si sport.

2. Perfectionarea structurii organizatorice a Ministerului Tineretului si Sportului în concordantã cu competentele si atributiile stabilite prin Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu necesitatea cresterii eficientei sale ca structurã a administratiei publice centrale de specialitate, împuternicitã sã coordoneze activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, avându-se în vedere urmãtoarele directii:

a) eliminarea suprapunerilor si paralelismelor din activitatea structurilor sportive;

b) evitarea paralelismelor între organismele cu atributii în domeniu si structurile sportive, concomitent cu sporirea autonomiei si responsabilitãtii acestora;

c) asigurarea unei mai bune functionalitãti în relatiile dintre directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si structurile sportive, respectiv administratiile publice locale, evidentiindu-se rolul statului în domeniul educatiei fizice si sportului;

d) supravegherea si controlul permanent privind respectarea de cãtre structurile sportive a dispozitiilor legale în vigoare si a prevederilor cuprinse în statutele, regulamentele si actele constitutive proprii.

3. Realizarea unui sistem stabil si eficient de colaborare a Ministerului Tineretului si Sportului cu:

a) Comitetul Olimpic Român - pentru îndeplinirea la un nivel superior a programelor de selectie, pregãtire si participare a sportivilor români la Jocurile Olimpice, de pregãtire a sperantelor olimpice - sportivi de perspectivã, precum si pentru promovarea actiunilor educative, a fair-play-ului si a spiritului olimpic în activitatea sportivã si în viata socialã;

b) celelalte autoritãti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare, de învãtãmânt etc., pentru organizarea, dezvoltarea si sustinerea sistemului national de educatie fizicã si sport;

c) celelalte autoritãti ale administratiei publice centrale cu atributii în domeniu, pentru organizarea si desfãsurarea la un nivel ridicat de exigentã a activitãtii de educatie fizicã, pentru sustinerea sportului pentru toti si a sportului de performantã, pentru asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, a exercitãrii autoritãtii disciplinare, a formãrii si perfectionãrii specialistilor, pentru corelarea surselor de finantare, pentru prevenirea violentei si combaterea dopajului în sport.

4. În vederea sustinerii si realizãrii procesului de finalizare a reformei structurale, pentru dezvoltarea si perfectionarea educatiei fizice si sportului ca activitãti de interes national, sprijinite de stat, se va actiona pentru:

a) actualizarea si perfectionarea normelor generale de folosire a mijloacelor materiale si financiare în concordantã cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale altor acte normative;

b) sprijinirea actiunii de transformare, reorganizare si constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile legale, pe baza dreptului la libera asociere în scopul organizãrii si administrãrii activitãtii sportive, prin:

- asociatiile sportive - structuri sportive fãrã personalitate juridicã, constituite ca societãti civile particulare în cadrul institutiilor publice sau private;

- cluburile sportive - structuri sportive cu personalitate juridicã de drept privat, fãrã scop lucrativ;

- cluburile sportive - structuri sportive de drept privat, societãti comerciale sportive pe actiuni;

- cluburile sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public;

- asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport - persoane juridice de drept privat, fãrã scop lucrativ, având ca scop organizarea activitãtii într-o ramurã de sport la nivel judetean, conform competentelor si puterii delegate ce decurg din statutele federatiilor sportive nationale corespondente;

- federatiile sportive nationale - structuri sportive de interes national, persoane juridice de drept privat, de utilitate publicã, autonome, neguvernamentale, apolitice, fãrã scop lucrativ;

- ligile profesioniste - structuri sportive, persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice, fãrã scop lucrativ, subordonate federatiilor sportive nationale corespondente;

- Comitetul Olimpic Român - asociatie de interes national, persoanã juridicã de drept privat, de utilitate publicã, autonomã, nonprofit, neguvernamentalã, apoliticã si fãrã scop lucrativ;

c) elaborarea statutelor si regulamentelor proprii de functionare si a documentelor constitutive, potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ale regulamentului de aplicare a acesteia si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile;

d) organizarea Registrului sportiv, declansarea procedurilor de recunoastere si de înregistrare a tuturor structurilor.sportive, atribuirea certificatului de identitate sportivã si a numãrului de identificare.

5. Promovarea proiectelor de hotãrâri ale Guvernului privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile urmãtoarelor organisme si institutii:

a) Federatia Sportului Scolar si Universitar – institutie cu personalitate juridicã care functioneazã în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetãrii;

b) Comitetul Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate, Educatie si Recreare - organism consultativ pe lângã Secretariatul General al Guvernului;

c) Institutul National de Cercetare pentru Sport - institutie publicã în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului;

d) Federatia Sporturilor Aplicativ-Militare – organism sportiv în subordinea Ministerului Apãrãrii Nationale.

6. Dezvoltarea actiunilor de voluntariat în activitatea de educatie fizicã si sport; stabilirea relatiilor dintre voluntar si beneficiarul voluntariatului, pe bazã de contract, în conformitate cu prevederile Legii voluntariatului nr. 195/2001

7. Asigurarea unui sistem informativ performant în scopul optimizãrii procesului de culegere, prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor din domeniul educatiei fizice si sportului

8. Instituirea unui sistem operativ si eficient de comunicare si informare între Ministerul Tineretului si Sportului, directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, structurile sportive, alte structuri ale administratiei publice centrale si locale; editarea Anuarului sportiv national.

II. Educatia fizicã

Abordarea obiectivului strategic se bazeazã pe realizarea unei strânse colaborãri între autoritãtile administratiei publice, organismele neguvernamentale cu activitate în omeniu, structurile sportive si toate institutiile interesate, în scopul îndeplinirii obiectivelor si atributiilor ce le revin pe linia promovãrii educatiei fizice si sportului în institutiile de învãtãmânt, în structuri ale apãrãrii nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, în sistemul de sãnãtate publicã, precum si în alte sectoare ale vietii sociale

1. Sprijinirea actiunilor Ministerului Educatiei si Cercetãrii în vederea promovãrii si modernizãrii educatiei fizice scolare, ca disciplinã obligatorie, în învãtãmântul preuniversitar, cuprinsã în planurile de învãtãmânt cu un numãr de 3 ore în trunchiul comun. Educatia fizicã si sportul în universitãti se va regãsi în planurile de învãtãmânt ca disciplinã de învãtãmânt cu frecventã sãptãmânalã, peste numãrul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, optional pe ramurã de sport sau grupe sportive.

2. Realizarea la un nivel superior a obiectivelor educatiei fizice privind asigurarea unei stãri optime de sãnãtate si a conditiei fizice a tineretului scolar, însusirea cunostintelor si deprinderilor necesare pentru practicarea independentã a exercitiilor fizice, a sportului, precum si pentru promovarea valentelor educative si stabilirea unor relatii asociative civilizate

3. Reglementarea, împreunã cu factorii implicati, a modalitãtilor de acces la bazele si instalatiile sportive, pentru desfãsurarea activitãtilor sportive zilnice în învãtãmântul prescolar, precum si a lectiilor de educatie fizicã în celelalte cicluri de învãtãmânt

4. Realizarea la un nivel superior a obiectivelor educatiei fizice militare privind cresterea potentialului psihobiomotric în concordantã cu cerintele diverselor arme, specificul si formele instructiei pentru luptã si valorificarea acestora în misiuni de cãtre militarii din trupe, militarii de profesie si comandamente

5. Stimularea si sprijinirea dezvoltãrii educatiei fizice profesionale în domeniile care reclamã promovarea unor forme specifice de practicare a exercitiilor fizice; elaborarea unor acte normative pentru reglementarea promovãrii educatiei fizice profesionale în domeniile interesate

6. Stimularea si promovarea practicãrii exercitiilor fizice în scop de întretinere, profilactic sau terapeutic. Se va actiona pentru implicarea medicilor de familie, a cadrelor medicale din institutiile sanitare, din statiunile turistice balneoclimaterice si de tratament. Autoritãtile publice locale vor stimula initiativele private vizând sustinerea acestor activitãti.

III. Sportul pentru toti

Sportul pentru toti se va organiza ca un domeniu complex de activitãti, sustinut de stat, de organizatiile neguvernamentale si de structurile administratiei locale, care vor actiona pentru stimularea si sprijinirea practicãrii exercitiilor fizice si sportului de cãtre toate categoriile de cetãteni, fãrã nici o discriminare, în mod liber si voluntar, independent sau în cadrul unor structuri sportive, în vederea mentinerii sãnãtãtii, a recreãrii si socializãrii cetãtenilor.

1. Acordarea unei atentii deosebite promovãrii si organizãrii actiunilor vizând stimularea practicãrii exercitiilor fizice de cãtre tinerii din învãtãmântul preuniversitar si universitar, independent sau în cadrul asociatiilor sportive scolare ori universitare

2. Concretizarea modalitãtilor de aplicare a prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la obligatia autoritãtilor administratiei publice, unitãtilor si institutiilor de învãtãmânt, structurilor sportive, organismelor neguvernamentale de a sprijini sportul pentru toti si de a asigura conditii organizatorice si materiale corespunzãtoare de practicare a exercitiilor fizice si a sportului în comunitãtile locale, astfel:

a) directiile, formele si mijloacele privind dezvoltarea acestui domeniu vor fi definite în subprogramele ce alcãtuiesc Programul national “Sportul pentru toti”;

b) coordonarea Programului national “Sportul pentru toti” va fi asiguratã de Comitetul Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate, Educatie si Recreare, organism consultative constituit pe lângã Secretariatul General al Guvernului;

c) asigurarea cu prioritate a conditiilor de practicare a exercitiilor fizice de cãtre copiii de vârstã prescolarã, tineri si persoane în vârstã.

3. Eficientizarea activitãtii Federatiei Sportive Nationale “Sportul pentru toti”, prin derularea si sustinerea subprogramelor care vor fi finantate de la bugetul de stat, sub formã de subventie acordatã suplimentar Ministerului Tineretului si Sportului

4. Institutiile cu atributii în domeniul sportului pentru toti vor elabora subprograme proprii, specifice domeniului, care vor fi aprobate anual de Comitetul Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate, Educatie si Recreare. Aceste subprograme vor fi finantate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organisme internationale, din sponsorizãri, donatii sau legate, precum si din fonduri de la bugetul de stat destinate activitãtii sportive si de tineret.

5. Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor asigura în colaborare cu administratiile publice locale derularea programelor nationale, precum si a programelor departamentale si locale, având ca obiective:

- stimularea practicãrii exercitiilor fizice si sportului pentru toti, extinderea si diversificarea ofertei de servicii sportive cãtre populatie, specifice sportului pentru toti;

- crearea conditiilor materiale si organizatorice corespunzãtoare de practicare a sportului pentru toti, amenajarea si dezvoltarea unor centre polisportive la nivelul localitãtilor;

- sporirea preocupãrilor pentru producerea unor materiale, aparate si instalatii, precum si a echipamentului specific sportului pentru toti;

- sprijinirea activitãtii Federatiei Sportului Scolar si Universitar în îndeplinirea atributiilor privind atragerea elevilor si studentilor la practicarea exercitiilor fizice si sportului, dezvoltarea activitãtii competitionale scolare si universitare, promovarea valentelor educative ale sportului, precum si selectionarea tinerilor pentru sportul de performantã.

6. Stabilirea modalitãtilor de punere în aplicare a prevederilor programelor din cadrul sportului pentru toti, conform competentelor legale ale autoritãtilor administratiei publice centrale si locale de a asigura conditii pentru practicarea exercitiilor fizice si sportului de cãtre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, în scopul dezvoltãrii personalitãtii acestora si integrãrii lor sociale, precum si mijloacele care sã permitã sportivilor cu handicap participarea la competitiile nationale si internationale destinate lor

7. Federatia Sportivã Nationalã “Sportul pentru persoanele cu handicap”, în colaborare cu institutiile si organizatiile nationale si teritoriale specializate, va elabora programe de activitãti sportiv-recreative adecvate persoanelor cu diferite tipuri de handicap.

IV. Sportul de performantã

Obiectivul principal al strategiei generale de dezvoltare a activitãtii sportive de performantã este mentinerea României printre primele 15 natiuni ale lumii la Jocurile Olimpice de varã din anul 2004, precum si obtinerea unor rezultate de prestigiu la campionatele mondiale si europene în perioada 2001-2004. Pentru sporturile de iarnã se vor urmãri o participare corespunzãtoare la Jocurile Olimpice din anul 2002,

îmbunãtãtirea actualei cote scãzute a valorii performantelor pânã la Jocurile Olimpice din anul 2006, precum si obtinerea unor rezultate bune la campionatele mondiale si europene desfãsurate în perioada 2001-2006. Pentru îndeplinirea acestor obiective se va actiona în urmãtoarele directii:

a) cresterea potentialului de reprezentare olimpicã, mondialã si europeanã prin consolidarea performantelor la ramurile de sport si probele în care sportivii români s-au afirmat la Jocurile Olimpice si la campionatele mondiale; ridicarea nivelului valoric de reprezentare la alte ramuri de sport si probe sportive cu potential încã nevalorificat;

b) sustinerea pregãtirii speciale a sportivilor cu reale perspective de calificare si participare corespunzãtoare la Jocurile Olimpice de iarnã;

c) sustinerea refacerii potentialului de reprezentare internationalã la jocurile sportive cu traditie prin adoptarea de mãsuri pentru eficientizarea cadrului structural, organizatoric si stiintific, capabil sã asigure dezvoltarea si sã genereze marea performantã.

1. Cresterea contributiei structurilor sportive la punerea în aplicare a prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la sportul de performantã, factor esential pentru dezvoltarea sportivã pe plan national, care îndeplineste, de asemenea, o importantã functie de reprezentare internationalã pentru România

2. Amplificarea rolului si responsabilitãtilor specifice, ca rezultat al descentralizãrii si ridicãrii gradului de autonomie, se impune sã fie materializatã în realizarea principalelor obiective ale sportului de performantã, prin:

a) valorificarea aptitudinilor tinerilor într-un sistem organizat de selectie, pregãtire si competitie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive si obtinerea victoriei;

b) perfectionarea de cãtre federatiile sportive nationale a sistemului national de selectie, pregãtire si competitional pentru fiecare ramurã de sport, precum si cresterea preocupãrii si responsabilitãtii structurilor sportive pentru asigurarea cadrului organizatoric si tehnic necesar afirmãrii sportivilor de performantã;

c) organizarea, în conditiile legii, pentru elevii cu aptitudini sportive, a noi unitãti de învãtãmânt cu program sportiv, care sã contribuie la sporirea potentialului ramurilor de sport prin lãrgirea esalonului de perspectivã al sportului de performantã;

d) valorificarea cadrului legal, a conditiilor locale specifice pentru organizarea structurilor sportive, consolidarea si/sau înfiintarea unor cluburi sportive puternice, din sectorul public si privat, care sã contribuie constant si efficient la pregãtirea si promovarea sportivilor de performantã în loturile nationale;

e) îmbunãtãtirea si actualizarea orientãrii metodice, în concordantã cu cerintele activitãtii sportive de performantã, precum si a regulamentelor de organizare si competitionale, care sã vizeze afilierea, statutul sportivilor de performantã, legitimarea, transferarea, clasificarea, precum si alte reglementãri specifice fiecãrei ramuri de sport;

f) intensificarea actiunilor privind interesul manifestat de structurile sportive pentru integrarea socialã a sportivilor de performantã.

3. Elaborarea unui plan comun de actiuni, având la bazã programele de dezvoltare proprii ale fiecãrei ramuri sportive, elaborate de federatiile sportive nationale, cu participarea reprezentantilor administratiei publice centrale si locale cu atributii în activitatea sportivã, în care se vor stabili cadrul general, solutiile si responsabilitãtile privind redresarea si afirmarea jocurilor sportive, prin:

- adoptarea de mãsuri speciale pentru selectia celor mai valorosi jucãtori care vor forma loturile lãrgite de seniori si juniori si care, printr-o pregãtire sustinutã, pot sã realizeze calificarea si participarea la campionatele europene, mondiale si la Jocurile Olimpice, în perioada 2001- 2004;

- pregãtirea sustinutã a loturilor de perspectivã pentru ciclul olimpic 2005-2008; sustinerea pregãtirii organizate si desfãsurate în cadrul centrelor olimpice nationale de pregãtire a juniorilor;

- cresterea ariei de practicare a jocurilor sportive la nivelul copiilor si juniorilor, în special în unitãtile de învãtãmânt, pentru baschet, handbal si volei;

- organizarea campionatelor scolare interne - interscoli, pe localitãti, judete, zone si finale nationale;

- promovarea celor mai valorosi copii si juniori în structuri sportive capabile sã asigure un nivel superior de pregãtire si educatie sportivã - unitãti de învãtãmânt cu profil sportiv, cluburi sportive scolare, sectii de juniori ale cluburilor sportive si centrele olimpice nationale de pregãtire a juniorilor;

- extinderea sistemului de cooperare între structurile sportive de juniori si cele de seniori, în care vor putea fi promovati, cu dublã legitimare, cei mai valorosi juniori, în vederea perfectionãrii pregãtirii individuale si a constituirii de echipe valoroase.

4. Elaborarea unui plan comun de actiuni având la bazã programele de dezvoltare ale federatiilor nationale de sporturi de iarnã, cu participarea reprezentantilor administratiei publice centrale si locale cu atributii în activitatea sportivã, în care se vor stabili solutii si responsabilitãti pentru redresarea sporturilor de iarnã, prin:

- mãsuri speciale de selectie si pregãtire a unor loturi nationale capabile sã se califice si sã obtinã rezultate corespunzãtoare la cupele mondiale, campionatele mondiale si europene în perioada 2001-2006 si la Jocurile Olimpice din anul 2006;

- pregãtirea loturilor de perspectivã pentru ciclul olimpic 2007-2010;

- cresterea ariei de practicare a sporturilor de iarnã în România, pe baza dezvoltãrii calendarelor sportive locale si judetene;

- mãsuri pentru lichidarea decalajului privind atât numãrul, cât si facilitãtile oferite de baza materialã destinatã sporturilor de iarnã, comparativ cu nivelul atins pe plan international, prin contributia substantialã a administratiei publice locale.

5. Ministerul Tineretului si Sportului, împreunã cu organele administratiei publice centrale cu atributii în sport, autoritãtile administratiei publice locale, Comitetul Olimpic Român, federatiile sportive nationale, Institutul National de Medicinã Sportivã, Institutul National de Cercetare pentru Sport:

- vor asigura mijloacele financiare pentru pregãtirea sportivilor de performantã;

- vor acorda sprijinul stiintific si medical specific marii performante;

- vor asigura conditii speciale în sistemul de învãtãmânt sportivilor elevi si studenti prin acordarea facilitãtilor privind scutirea de frecventã, sesiuni de examene deschise, conditii speciale de înscriere în învãtãmântul superior etc.;

- vor sprijini integrarea socialã si profesionalã a sportivilor de performantã pe întreaga perioadã a carierei sportive.

V. Formarea si perfectionarea specialistilor în educatie fizicã si sport

1. Evaluarea necesarului de specialisti pe categorii, profiluri si domenii ale educatiei fizice, sportului pentru toti, sportului de performantã si acoperirea acestuia prin programe specializate sectorial

2. Diversificarea formelor de scolarizare în cadrul institutiilor de profil postliceale si universitare, precum si îmbunãtãtirea planurilor, continutului si metodologiei actiunilor de pregãtire si perfectionare profesionalã a tuturor categoriilor de specialisti

3. Organizarea unor cursuri speciale pentru personalul din conducerile federatiilor sportive nationale, ale directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale cluburilor si ale altor structuri sportive, având ca obiect aplicarea prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, finalizarea procesului de reformã si necesitatea cresterii contributiei si eficientei acestora la dezvoltarea educatiei fizice si sportului, la reprezentarea sportului românesc pe plan international

4. Organizarea de cãtre federatiile sportive nationale a cursurilor de perfectionare si a stagiilor de pregãtire pentru antrenori, arbitri, alti specialisti si voluntari, diferentiat, în functie de categorie si nivelul pregãtirii, în vederea perfectionãrii profesionale a acestora în raport cu cerintele realizãrii marii performante

5. Continuarea organizãrii unor cursuri de management si marketing în sport, precum si a altor forme de perfectionare pentru alte categorii profesionale care îsi desfãsoarã activitatea în domeniile educatiei fizice, sportului pentru toti, sportului pentru persoanele cu handicap, sportului de performantã

6. Sporirea preocupãrilor pentru organizarea la nivel local a actiunilor de atragere, pregãtire si promovare a cadrelor sportive voluntare - instructori, organizatori, monitori, arbitri - în vederea lãrgirii preocupãrilor pentru organizarea si dezvoltarea activitãtii sportive pe plan teritorial si la nivelul structurilor sportive

7. Cresterea numãrului de instructori sportivi formati în cadrul liceelor cu program sportiv si prin cursurile organizate de directiile pentru tineret si sport judetene, respective a municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii si organizatii interesate, în conditiile legii

8. Elaborarea unor planuri si programe de studii orientative pentru diferite categorii de cursuri si stagii de pregãtire si perfectionare; editarea unor cursuri pentru materiile de bazã si a unor recomandãri privind bibliografia care poate fi studiatã pentru aprofundarea cunostintelor la toate obiectele cuprinse în planurile de învãtãmânt; atragerea celor mai valorosi specialisti în calitate de lectori ai cursurilor de formare si perfectionare

9. Actualizarea prevederilor Statutului antrenorului - care urmeazã sã fie aprobat prin hotãrâre a Guvernului - privind sistemul de formare, perfectionare, clasificare si promovare, precum si cerintele fatã de practicarea acestei ocupatii

10. Aplicarea prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la protectia si integrarea socialã si profesionalã a sportivilor de performantã, prin stimularea si sprijinirea formãrii acestora ca specialisti pentru diferite domenii ale activitãtii sportive.

VI. Cercetarea stiintificã în domeniul educatiei fizice si sportului

1. Stimularea si sustinerea institutiilor si nucleelor de cercetare stiintificã în domeniul educatiei fizice si sportului pentru concretizarea si abordarea unor teme si programe care au în vedere urmãtoarele directii stabilite în Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000:

a) ameliorarea programelor de educatie fizicã si cresterea eficientei sociale a sportului pentru toti;

b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetãrii stiintifice;

c) fundamentarea metodico-stiintificã si medico-biologicã a selectiei, antrenamentului si participãrii sportivilor la competitii;

d) valorificarea rezultatelor cercetãrii stiintifice în educatie fizicã si sport, în folosul tuturor categoriilor populatiei.

2. Initierea si sustinerea unor programe de cercetare stiintificã de cãtre Ministerul Educatiei si Cercetãrii si alte autoritãti ale administratiei publice centrale, care sã abordeze, în special, probleme ale educatiei fizice scolare, universitare, profesionale, profilactice sau terapeutice, precum si cele ale sportului pentru toti, pentru fundamentarea stiintificã a unor activitãti care se adreseazã diferitelor categorii ale populatiei

3. Initierea unor studii si editarea unor manuale care sã cuprindã complexe de exercitii si recomandãri tehnice, metodice, medicale, igienice si de alimentatie pentru diferite categorii de practicanti ai exercitiilor fizice si sportului

4. Realizarea unui program de cercetare stiintificã cu participarea unor specialisti din toate stiintele implicate în selectia si pregãtirea sportivilor de înaltã performantã, care va contura orientãrile, directiile principale si continutul acestui proces pentru urmãtoarele 2-3 cicluri olimpice. La solicitarea federatiilor sportive nationale vor fi realizate astfel de studii si cercetãri pentru ramurile de sport respective.

5. Efectuarea unui studiu complex privind problematica redresãrii si cresterii competitivitãtii pe plan olimpic si mondial a jocurilor sportive. În acest scop vor fi solicitati cei mai valorosi specialisti colaboratori din toate domeniile stiintei si din alte domenii, care pot contribui la clarificarea si gãsirea solutiilor pentru aceastã problematicã complexã, cu specific deosebit

6. Programele de cercetare stiintificã pentru educatie fizicã si sport, de interes national, vor fi incluse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

7. Perfectionarea activitãtii si cresterea rolului Consiliului Stiintei Sportului din România în realizarea programelor de cercetare stiintificã, sprijinirea nucleelor de cercetare existente, atragerea unor noi specialisti si constituirea unor colective de cercetare si expertizã stiintificã, în special în centrele universitare, în extinderea colaborãrii cu institutele stiintifice din tarã si de peste hotare, precum si în difuzarea informatiilor de specialitate

8. Înfiintarea Institutului National de Cercetare pentru Sport ca institutie publicã în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizarea, functionarea si atributiile acestuia fiind stabilite prin hotãrâre a Guvernului. Institutul National de Cercetare pentru Sport va constitui cadrul profesional de dezvoltare a cercetãrii si asistentei stiintifice pentru educatie fizicã si sport, iar activitatea sa va fi finantatã din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat, având ca scop realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului. Se va stabili un plan de modernizare a sediului si laboratoarelor, în special a Laboratorului de control doping, de dezvoltare a bazei materiale si înzestrare cu instalatii si aparaturã performantã, necesare pentru realizarea unei activitãti de cercetare aplicativã de nivel mondial.

9. Organizarea periodicã, pe plan judetean, zonal si national, a unor sesiuni stiintifice, simpozioane si a altor manifestãri pentru prezentarea rezultatelor si concluziilor unor studii si cercetãri stiintifice în domeniile educatiei fizice, sportului pentru toti si al sportului de performantã

10. Perfectionarea sistemului de informare si documentare integrat, cuprinzând toate domeniile si structurile sportive

11. Editarea si difuzarea de cãtre Institutul National de Cercetare pentru Sport a unor publicatii de specialitate care sã vinã în sprijinul antrenorilor, tehnicienilor si conducerilor structurilor sportive.

VII. Medicina sportivã

1. Îmbunãtãtirea calitativã a controlului medical si a asistentei medico-sportive asigurate de Institutul National de Medicinã Sportivã si de unitãtile specializate de medicinã sportivã în realizarea procesului de selectie si pregãtire a sportivilor la cluburi si la loturile nationale, în asigurarea asistentei medicale la bazele sportive si la competitii, precum si pentru efectuarea în conditii optime a refacerii, recuperãrii sportivilor si asigurãrii unei alimentatii rationale

2. Cresterea responsabilitãtii tuturor structurilor sportive, a tehnicienilor, antrenorilor, arbitrilor, organizatorilor de competitii si a celorlalti factori implicati prin respectarea fãrã nici o exceptie a concluziilor si prescriptiilor medicale, existenta avizului medical fiind absolut obligatorie pentru acceptarea participãrii sportivilor la antrenamente si competitii

3. Ministerul Educatiei si Cercetãrii în colaborare cu Ministerul Sãnãtãtii si Familiei vor elabora normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor în vederea participãrii la lectiile de educatie fizicã.

4. Ministerul Tineretului si Sportului în colaborare cu Ministerul Sãnãtãtii si Familiei vor elabora normele tehnice privind controlul medical si asistenta medicalã a sportivilor.

5. Adoptarea de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si Ministerul Tineretului si Sportului a unor mãsuri pentru dezvoltarea bazei materiale, dotarea cu aparaturã performantã si modernizarea Institutului National de Medicinã Sportivã - unitate medicalã etalon de asistentã si cercetare medico-sportivã, chematã sã rezolve la cel mai înalt nivel problemele complexe medico-biologice ale selectiei, pregãtirii si participãrii în competitii de nivel olimpic si mondial a sportivilor din loturile representative

6. Sprijinirea activitãtii si dotarea cu aparaturã specificã a retelei unitãtilor de medicinã sportivã judetene si a cabinetelor medicale organizate în cadrul complexurilor sportive nationale si cluburilor sportive

7. Extinderea retelei unitãtilor de medicinã sportivã, avându-se în vedere dezvoltarea domeniului si necesitatea acordãrii asistentei medicale de specialitate unui numãr mai mare de practicanti ai exercitiilor fizice si sportului, de sportivi si ramuri de sport, pe întregul teritoriu al tãrii

8. Desfãsurarea unei activitãti sustinute pentru excluderea utilizãrii mijloacelor si metodelor care prejudiciazã sãnãtatea sportivilor si etica sportive

9. Ministerul Tineretului si Sportului va promova mãsurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sã mãreascã în mod artificial capacitatea fizicã a sportivilor.

10. Pentru prevenirea utilizãrii si pentru eliminarea dopajului din activitatea sportivã Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Român sustin Programul national antidoping conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei.

VIII. Finantarea activitãtii de educatie fizicã si sport

1. Valorificarea integralã a posibilitãtilor oferite de prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale altor reglementãri legislative privind constituirea bugetelor Ministerului Tineretului si Sportului, altor institutii ale administratiei centrale si locale, Comitetului Olimpic Român, federatiilor sportive nationale si altor structuri sportive pentru asigurarea resurselor financiare necesare în vederea acoperirii cheltuielilor specifice organizãrii si desfãsurãrii activitãtii sportive

1.1. Structurile sportive vor putea beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea programelor sportive de utilitate publicã, pe bazã de contracte care se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.

1.2. Structurile sportive pot realiza acorduri de colaborare cu reprezentantii autoritãtilor centrale si locale, prin care, în spiritul prevederilor legale, sã se convinã asupra sustinerii financiare a activitãtii sportive si a unor programe.

2. Extinderea preocupãrilor tuturor structurilor sportive pentru atragerea unor agenti economici, a unor personae fizice si juridice din sectorul privat în sustinerea financiarã a activitãtii sportive si în sponsorizarea unor actiuni, cum ar fi: pregãtirea unor sportivi de perspectivã sau a unor componenti ai loturilor nationale; promovarea sau dezvoltarea unor ramuri de sport; organizarea si/sau participarea la unele competitii interne si internationale; formarea si perfectionarea specialistilor; valorificarea dreptului asupra imaginii, siglei si emblemei, a drepturilor de reclamã, publicitate si de televiziune; dezvoltarea bazei materiale specifice

3. Continuarea si extinderea relatiilor de colaborare cu Compania Nationalã “Loteria Românã” si sprijinirea actiunilor organizate de aceasta în vederea cresterii contributiei la sustinerea financiarã a activitãtii sportive

4. Alocatia de la bugetul de stat va fi repartizatã în concordantã cu obiectivele strategice si cu cerintele programelor nationale elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului în colaborare cu institutiile administratiei centrale cu atributii în domeniu, cu institutiile si structurile sportive care au competente la nivel national

5. Se vor stabili norme de aplicare si gestionare pentru urmãtoarele programe nationale de utilitate publicã:

5.1. programul privind dezvoltarea activitãtii sportive de performantã, structurat pe urmãtoarele subprograme:

a) subprogramul privind selectia, pregãtirea si participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice;

b) subprogramul privind selectia, pregãtirea si participarea sportivilor români la campionatele mondiale si europene, atât în cadrul probelor olimpice, cât si al probelor neolimpice;

c) subprogramul privind selectia, pregãtirea si promovarea sportivilor (de perspectivã) din categoriile copii, juniori si tineret, precum si participarea acestora la campionatele mondiale si europene corespunzãtoare categoriilor de vârstã;

d) subprogramul privind activitatea sportivã de performantã pe plan national;

5.2. programul “Sportul pentru toti - România Mileniul III - un alt mod de viatã”;

5.3. programul privind cresterea contributiei cercetãrii stiintifice la modernizarea procesului de selectie si pregãtire sportivã, cresterea potentialului biomotric al populatiei, precum si dezvoltarea informãrii si documentãrii în acest domeniu;

5.4. programul privind cresterea contributiei medicinei sportive la dezvoltarea educatiei fizice si sportului, structurat pe urmãtoarele subprograme:

a) subprogramul privind dirijarea medico-biologicã a efortului presupus de diferite forme de manifestare ale exercitiului fizic (lectia de educatie fizicã, antrenamentul sportiv, sportul pentru toti etc.);

b) subprogramul privind formularea si promovarea unor date obiective privind alimentatia, refacerea si recuperarea;

c) subprogramul privind sustinerea mãsurilor de prevenire a folosirii substantelor si metodelor care sporesc în mod artificial capacitatea de efort, precum si a controlului doping;

5.5. programul privind formarea si perfectionarea specialistilor;

5.6. programul privind promovarea valorilor culturale, etice si morale ale educatiei fizice si sportului; imaginea si publicitatea sportivã;

5.7. programul privind asigurarea bazei materiale pentru desfãsurarea activitãtii la nivelul standardelor prevãzute, diferentiat, pentru educatie fizicã, sportul pentru toti, sportul de performantã, sportul pentru persoane cu handicap;

5.8. programul privind coordonarea, îndrumarea si controlul activitãtii de educatie fizicã si sport;

5.9. programul privind cooperarea sportivã internationalã

6. Administrarea si punerea în practicã a programelor nationale se vor asigura de cãtre Ministerul Tineretului si Sportului în colaborare cu institutiile administratiei publice centrale implicate, Comitetul Olimpic Român, autoritãtile administratiei publice locale, federatiile sportive nationale si cu celelalte structuri sportive

7. În vederea respectãrii legalitãtii, rezolvãrii unitare a problemelor financiare, cheltuirii judicioase si eficiente a fondurilor se va elabora, în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si cu alte institutii implicate, un pachet de acte normative privind finantarea activitãtii sportive, elaborarea si administrarea bugetului de venituri si cheltuieli în functie de sursa de provenientã, obligatiile si responsabilitãtile ordonatorilor de credite, finantarea programelor sportive de utilitate publicã pe bazã de contracte, plata impozitelor si taxelor, sistemul avizelor si controlului financiar.

IX. Baza materialã a activitãtii de educatie fizicã si sport

1. Elaborarea unui program national si a unor planuri la nivelul judetelor si localitãtilor pentru construirea si modernizarea bazelor si instalatiilor sportive în concordantã cu Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 care prevede cã autoritãtile administratiei publice locale au obligatia sã includã în planurile de urbanism si amenajare ruralã suprafete de teren pentru construirea de baze sportive destinate educatiei fizice si sportului comunitar, în conditiile protectiei mediului, precum si faptul cã aceste autoritãti pot contribui la întretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportive Pentru realizarea investitiilor aprobate în scopul lãrgirii bazei materiale a activitãtii de educatie fizicã si sport Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale, prin organele de specialitate, va sprijini angajarea personalului necesar, cu precãdere din rândul persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã.

1.1. Construirea a 100 de sãli de sport în unitãtile de învãtãmânt

1.2. Cresterea contributiei la întretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivã

2. Continuarea actiunii de modernizare si dotare cu aparaturã de nivel mondial a complexurilor sportive nationale si a bazelor de pregãtire a loturilor nationale

2.1. Construirea unui hotel pentru sportivi în Complexul Sportiv National laLia Manoliu” din Bucuresti

2.2. Construirea unei sãli de sport în Complexul Sportiv National “Poiana Brasov”

3. Reglementarea conditiilor si a cadrului de acces la bazele si instalatiile sportive pentru practicarea sportului si desfãsurarea lectiilor de educatie fizicã cu elevii si studentii, precum si punerea la dispozitie,  gratuit sau cu platã, a bazelor si instalatiilor sportive comunitãtilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate

4. Supravegherea mentinerii destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitãtilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat dupã anul 1989

5. Elaborarea de cãtre Ministerul Tineretului si Sportului a normelor generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa

6. Elaborarea unui ordin al ministrului tineretului si sportului privind metodologia de închiriere, pe bazã de contract, a bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului

7. Reglementarea modalitãtilor de solutionare a problemelor privind baza materialã si patrimoniul sportului, în conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la: administrarea bazei materiale si a patrimoniului; schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului sau al unitãtilor administrativ-teritoriale; reintegrarea în patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului a bazei materiale pentru activitatea sportivã, aflatã în folosinta fostului Consiliul National pentru Educatie Fizicã si Sport la data de 22 decembrie 1989; preluarea documentelor de proprietate, a evidentelor contabile si a documentelor necesare în vederea înregistrãrii; înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciarã; introducerea de actiuni în justitie pentru reintegrarea bazelor sportive proprii în patrimoniu; conditiile de transferare în domeniul public al comunelor, oraselor sau judetelor, dupã caz, a patrimoniului din domeniul public al statului

8. Continuarea actiunilor de stimulare a interesului agentilor economici pentru proiectarea, experimentarea, producerea si comercializarea aparaturii, instalatiilor, echipamentului si materialelor necesare pentru practicarea unor ramuri de sport, pentru dotarea bazelor sportive destinate activitãtii competitionale, precum si pentru populatie.

X. Valorile etice, imaginea sportivului si publicitatea sportivã

1. Pãstrarea si promovarea valorilor etice si a principiilor fundamentale ale olimpismului în toate domeniile educatiei fizice si sportului, în rândul practicantilor, iubitorilor si sustinãtorilor sportului; intensificarea activitãtilor de informare publicã, de prevenire si combatere a faptelor care contravin spiritului de sportivitate; combaterea violentei, coruptiei si dopajului în sport

2. Asigurarea unui cadru adecvat de organizare si desfãsurare a activitãtilor sportive, a procesului de pregãtire si a competitiilor, pentru valorificarea si afirmarea rolului educativ al sportului, extinderea formelor si mijloacelor de publicitate, de mediatizare a evenimentelor sportive, care sã prezinte laturile pozitive ale sportului, o imagine corectã privind importanta socialã, valentele educative si morale ale acestuia, care sã stimuleze un curent de opinie favorabil practicãrii si participãrii cetãtenilor la activitãtile sportive, precum si atragerii sprijinului financiar pentru sustinerea si dezvoltarea sportului

3. În cadrul mãsurilor de promovare a valentelor educative ale sportului, a spiritului de tolerantã si fair-play se va actiona pentru:

a) aplicarea Programului national pentru promovarea tolerantei si fair-play-ului în sportul românesc;

b) asigurarea unui cadru civilizat si stimulativ de desfãsurare a competitiilor, pentru respectarea ceremonialelor de deschidere si închidere, a momentelor de acordare a trofeelor si de premiere a sportivilor;

c) acordarea unei atentii sporite pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori, arbitri, a altor specialisti, precum si acordarea unor trofee pentru fair-play, pe plan national, la nivelul federatiilor, judetelor, localitãtilor si cluburilor.

4. Intensificarea preocupãrilor tuturor structurilor sportive pentru includerea sportivilor în sistemul de educatie si învãtãmânt, pentru deplina lor integrare socialã si profesionalã

5. Realizarea sistematicã a unor actiuni de publicitate si popularizare, în tarã si peste hotare, a specificului, traditiilor si realizãrilor sportului românesc, ca parte integrantã a fenomenului cultural national si mondial, precum si pentru popularizarea personalitãtilor care s-au afirmat pe plan olimpic si mondial

6. Reglementarea modalitãtilor de aplicare a prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, privind detinerea exclusivitãtii dreptului asupra imaginii sportivilor, a dreptului de folosintã a siglei si a emblemei, precum si a drepturilor de reclamã, publicitate si televiziune

7. Continuarea actiunilor de dezvoltare a Muzeului Sportului, de achizitionare, restaurare si conservare a valorilor muzeale de interes national, de organizare a unor expozitii interne si externe. Vor fi sensibilizate autoritãtile locale pentru organizarea unor filiale ale Muzeului Sportului acolo unde conditiile permit acest lucru.

8. Promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului de cãtre Academia Olimpicã Românã

9. Stimularea si sprijinirea elaborãrii si editãrii publicatiilor de specialitate si de informare în domeniul sportului, precum si a unor lucrãri tehnice si beletristice cu tematicã sportivã. Editarea ldEnciclopediei educatiei fizice si sportului din România”

10. Actualizarea si completarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale si ale tuturor structurilor sportive în vederea îmbunãtãtirii stãrii disciplinare, acordându-se prioritate mãsurilor preventive, actiunilor pentru combaterea faptelor antisportive, promovãrii spiritului de fair-play si a tolerantei în întreaga activitate sportivã, precum si stabilirii unui sistem coerent de sanctiuni, corespunzãtor domeniilor respective, si a unui cadru unitary privind actiunea si instantele disciplinare, mãsuri care vor fi concretizate în regulamentele de disciplinã proprii

11. Se va actiona pentru îmbunãtãtirea activitãtii Comisiei Nationale de Actiune Împotriva Violentei în Sport si a Comisiei Nationale Antidoping, precum si pentru realizarea programelor educative ale acestora.

XI. Relatiile si schimburile sportive internationale

1. Continuarea actiunilor pentru dezvoltarea relatiilor de cooperare sportivã internationalã si integrarea în structurile Consiliului Europei si ale Uniunii Europene

2. Extinderea si diversificarea relatiilor de colaborare bilaterale si multilaterale, negocierea si încheierea unor acorduri, întelegeri, protocoale si a altor documente de schimburi sportive cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale din alte tãri, care sã contribuie la dezvoltarea sportului din tara noastrã si la afirmarea sa pe plan international

3. Participarea activã la promovarea fermã a intereselor sportului românesc pe plan international, la activitatea federatiilor, asociatiilor si a altor organizatii sportive internationale; promovarea unor reprezentanti competenti si dinamici în organismele internationale, precum si a unor arbitri cu înaltã calificare care sã oficieze la competitiile olimpice, mondiale si europene

4. Angajarea sustinutã în activitãtile organismelor si organizatiilor europene si mondiale îndreptate spre promovarea valorilor si eticii sportului, spre combaterea dopajului, violentei, spre eliminarea oricãror discriminãri care afecteazã caracterul universal al întrecerilor sportive

5. Lãrgirea ariei de colaborare si consolidarea relatiilor sportive cu Republica Moldova

6. Dezvoltarea relatiilor sportive cu celelalte state vecine si a cooperãrii regionale - în Balcani, în zona Mãrii Negre si în bazinul Dunãrii

7. Dezvoltarea relatiilor sportive si a cooperãrii cu tãrile francofone, cu precãdere în cadrul Conferintei Ministrilor Tineretului si Sportului din Tãrile de Expresie Francezã (CONFEIES)

8. Dezvoltarea relatiilor sportive dintre organismele nationale care reprezintã sportul scolar si universitar si organizatiile si organismele internationale corespondente

9. Dezvoltarea relatiilor sportive dintre organismele nationale care reprezintã sportul militar si organismele internationale corespondente

10. Cuprinderea unor sportivi si tehnicieni ai sportului din diaspora româneascã în activitãtile multiple generate de sport si pentru sustinerea acestuia în România si în strãinãtate, pe baze de solidaritate si patriotism

11. Realizarea pe plan international, prin diferite forme, a unor actiuni si evenimente de imagine pentru mediatizarea realizãrilor sportului românesc si ale sportivilor români, care sã evidentieze contributia României la zestrea de spiritualitate si de performantã a omenirii la acest început de mileniu.