MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 565   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 11 septembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

232. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor privind aprobarea Manualului operational pentru Schema competitivã de granturi din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã

 

228/1.437. - Ordin al ministrului dezvoltãrii si prognozei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de mãsurã si control, automatizãri si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

706. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitãtii de certificare a unitãtilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultantã în domeniul gospodãririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodãrire a apelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Manualului operational pentru Schema competitivã de granturi din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 63/2000 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã,

semnat la Bucuresti la 27 martie 2000,

în temeiul prevederilor Aide-mémoir-ului întocmit de Misiunea Bãncii Mondiale si agreat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, din luna noiembrie 2000, privind asigurarea transparentei procesului de licitatie si selectie a ofertelor de proiecte,

în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Manualul operational pentru Schema competitivã de granturi din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generalã finante-buget din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 232.

 

ROMÂNIA

 

Proiect pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã

 

MANUAL OPERATIONAL

pentru Schema competitivã de granturi pentru cercetare aplicativã si extensie

- 31 mai 2001 -

 

1. Importanta cercetãrii agricole si a extensiei

1.1. Agricultura are o contributie majorã în economia României. Ea constituie o cincime din PIB si angajeazã o treime din forta de muncã. Desi potentialul agriculturii României este mare, cresterea în sectorul agricol a fost considerabil încetinitã, partial din cauza necesitãtii de adaptare a sistemelor de cercetare si extensie la necesitãtile economiei de piatã. Cercetarea si extensia contribuie la competitivitatea agriculturii prin: reducerea costurilor pe unitatea de produs, îmbunãtãtirea calitãtii produselor, reducerea poluãrii mediului, adãugând valoare produselor de bazã si dezvoltând tehnologiile de productie si pe cele post-recoltare. Analizele economice din multe tãri demonstreazã o ratã ridicatã a profitului pentru cercetarea agricolã si extensie. În multe tãri cu economia în tranzitie ineficienta ridicatã implicã un potential de profit si mai mare. Pentru ca agricultura sã aibã un rol mai important în revitalizarea economiei României trebuie acordatã prioritate nationalã sistemului de cunostinte agricole.

1.2. În mod curent sistemul de cunostinte agricole suferã de dificultãti financiare serioase, ceea ce duce la pierderea personalului calificat si la deteriorarea echipamentelor si a facilitãtilor. Sistemul suferã, de asemenea, de o mentalitate comunistã care include un accent mai mare pe cercetarea fundamentalã decât pe cea aplicativã, lipsa responsabilitãtii si a orientãrii spre cerintele utilizatorilor, izolare profesionalã, dominanta statului si lipsa preocupãrii pentru extensie. Pânã la reorganizarea si revitalizarea sistemului de cercetare si extensie este necesar un sistem care sã functioneze imediat pentru a asigura rezolvarea problemelor prioritare de cercetare si extensie, iar cercetãtorii trebuie sã primeascã sprijinul necesar pentru a desfãsura o activitate de cercetare eficientã.

2. Obiectivele schemei competitive de granturi

2.1. Una dintre cãile de reformã si transformare a sistemului de cercetare agricolã si extensie este Schema competitivã de granturi (SCG), care creeazã flexibilitate si capacitate localã. Sunt identificate prioritãtile nationale de cercetare si extensie si este selectat un portofoliu de proiecte pe baze competitive, care va contribui la cresterea aportului agriculturii în economie. SCG nu depinde de infrastructura de cercetare si extensie existentã si poate fi imediat inclusã în sistemul national reorganizat. În timp cereforma, redirectionarea si revitalizarea sistemelor de cercetare agricolã si extensie din România necesitã o perioadã îndelungatã, SCG reprezintã o initiativã importantã pe termen scurt, care promite rezultate imediate.

2.2. SCG este o componentã majorã de sprijin pentru cercetare si extensie în cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã, denumit în continuare Proiect, asistat de Banca Mondialã. SCG este orientatã în special cãtre proiectele de cercetare aplicativã care cautã sã rezolve problemele micilor fermieri, ale agroprocesatorilor si ale agentilor de piatã. SCG va sprijini, de asemenea, initiativele-pilot pentru testarea modalitãtilor de organizare a serviciilor de extensie pentru aceste grupuri. SCG va fi deschisã tuturor furnizorilor de cercetare si extensie din sectorul public si privat (universitãti, organizatii neguvernamentale, sectorul privat si asociatii de fermieri).

2.3. Obiectivele SCG sunt:

- încurajarea introducerii tehnicilor si ideilor moderne în cercetare si extensie, acolo unde acestea au un avantaj comparativ;

- ridicarea standardelor si a eficientei cercetãrii si extensiei si îmbunãtãtirea diseminãrii informatiei stiintifice si tehnice;

- facilitarea dezvoltãrii, achizitionãrii si diseminãrii tehnologiilor relevante;

- crearea de relatii mai strânse între cercetãtorii stiintifici si specialistii în extensie si micii fermieri privati recent apãruti, în privinta stabilirii prioritãtilor pentru cercetare si extensie, precum si formularea si evaluarea propunerilor de cercetare si extensie;

- initierea de programe de colaborare în cercetare si extensie, implicând un spectru larg de participanti (institutii de cercetare, universitãti, sectorul privat si asociatii de fermieri).

2.4. În vederea realizãrii acestor obiective SCG are numeroase avantaje care reprezintã cheia unui sistem de cunostinte agricole reusit:

- rãspunde necesitãtilor fermierilor, agroprocesatorilor si agentilor de piatã, precum si problemelor prioritare clar definite din sector;

- este accesibilã unui spectru larg de organizatii comerciale si nonprofit, permitând parteneriatul cu institutii publice si cu donatori;

- are o organizare si un management transparente, cu reguli prestabilite de operare;

- este responsabilã la toate nivelurile, cu o apreciere tehnicã de înaltã calitate si cu un mecanism profund deanalizã si aprobare;

- este eficientã prin posibilitatea de a mobiliza întreaga capacitate nationalã de cercetare si extensie;

- este eficientã prin concentrare asupra problemelor prioritare abordate într-un portofoliu de proiecte folosind cea mai bunã expertizã disponibilã.

3. Organizarea si managementul

3.1. SCG va fi finantatã prin Proiectul asistat de Banca Mondialã, un proiect mai amplu de sprijinire a cercetãrii aplicative si extensiei, precum si a dezvoltãrii capacitãtii institutionale. Consiliul pentru servicii destinate agriculturii (CSA) va avea întreaga responsabilitate pentru functionarea SCG, având sprijinul unui secretariat tehnic responsabil de anagementul zilnic al portofoliului SCG. Unitatea de management a Proiectului (UMP) va consilia si va asista Secretariatul pe probleme de procurement si management financiar în cadrul  responsabilitãtilor sale asupra Proiectului.

Consiliul pentru servicii destinate agriculturii (CSA)

3.2. CSA a fost constituit prin ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor nr. 174/2001, având întreaga responsabilitate pentru liniile directoare de politici, management si implementare a SCG. CSA va avea rol de decizie în aprobarea proiectelor, bazatã pe recomandãrile

Secretariatului si ale evaluatorilor (vezi Termenii de referintã din anexa nr. 1).

3.3. CSA este alcãtuit din 12 membri numiti pentru o perioadã de 2 ani. Pentru asigurarea continuitãtii membrii.CSA pot fi redesemnati pentru un al doilea termen sau mandatul lor poate fi prelungit cu un an. CSA se va întâlni ori de câte ori este necesar, dar nu mai mult de 8 ori pe an. Membrilor CSA (exclusiv angajatii guvernamentali) le vor fi plãtite serviciile (numãrul de zile de sedintã), precum si diurna si cheltuielile de deplasare. Membrii CSA nu sunt angajati obisnuiti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.

3.4. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor va numi un presedinte independent dintr-o listã scurtã acceptatã de Banca Mondialã si agreatã de membrii CSA. Presedintele va fi, de asemenea, membru al Comitetului coordonator al Proiectului (CCP), care va asigura întreaga politicã si orientarea implementãrii întregului Proiect.

3.5. Componenta CSA poate fi modificatã în timp, cu conditia ca reprezentantii sectorului privat sã detinã majoritatea, incluzând organizatiile de fermieri si organizatiile neguvernamentale.

Componenta CSA va fi:

Afilierea membrilor CSA

Numãrul de membri

Sectorul agricol privat, inclusiv industria procesatoare de produse agricole

4

Sectorul de aprovizionare

1

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”

1

Institute nationale de cercetãri agricole

1

Universitãti agricole, institutii educative

2

Agentia Nationalã de Consultantã Agricolã

1

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor

1

Ministerul Finantelor Publice

1

TOTAL:

12

 

Secretariatul CSA

3.6. CSA va fi sprijinit de un secretariat tehnic aflat în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor - UMP. Secretariatul va fi alcãtuit din 3 specialisti în domeniile: socioeconomic, cercetare si extensie, precum si dintr-un numãr restrâns de salariati pentru activitãti administrative. Va fi numit un sef al Secretariatului, care va avea în acelasi timp si functia de secretar al CSA.

Secretariatul va functiona sub îndrumarea generalã a CSA, care va rãspunde de aprobarea planului anual de activitate a Secretariatului si bugetului. (Anexa nr. 1 contine termenii de referintã pentru Secretariat.)

Unitatea de management a Proiectului (UMP)

3.7. UMP din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor va urmãri executia Proiectului în cadrul cãruia opereazã SCG. UMP, prin consultare cu CSA si Secretariatul acestuia, va procura bunurile si serviciile necesare pentru functionarea Secretariatului si va prelua întreaga contabilitate si managementul financiar ale SCG, în strânsã cooperare cu Secretariatul. UMP poate sã detinã un rol în monitorizare si evaluare, în mãsura în care CSA considerã oportun. UMP, de asemenea, va asista organizatiile de cercetare, de extensie si cele ale fermierilor la implementarea cerintelor administrative si netehnice ale acordurilor de grant pentru cercetare si extensie în cadrul SCG.

Evaluatorii

3.8. Vor fi identificati specialisti corespunzãtori dintr-un portofoliu constituit anterior pentru a permite selectia, în conformitate cu procesul de evaluare (vor fi inclusi conducãtori ai fermierilor, conducãtori din sectorul agribusiness, specialisti din domeniul bancar agricol, gazetari, cercetãtori stiintifici, specialisti în extensie, economisti, sociologi, specialisti din sistemul educational).

Propunerile individuale vor fi analizate de cel putin 2 evaluatori. Obiectivele propunerilor vor fi evaluate critic în functie de un set de criterii pentru a identifica competenta în domeniu, calitatea metodologiei, întocmirea unui buget adecvat si probabilitatea de reusitã în timpul propus. Dacã se considerã adecvat, se poate numi un membru al CSA pentru a comenta propunerile individuale. Criteriile de evaluare sunt cuprinse în sectiunea 8, iar termenii de referintã pentru evaluatori sunt definiti în anexa nr. 6.

4. Parteneriate

4.1. Un element-cheie al SCG este mobilizarea a cât mai multor institutii, grupuri, agentii nationale si internationale publice si private în abordarea problemelor de interes reciproc. Prin parteneriate de colaborare între cercetãtori, agenti de extensie publici si privati, utilizatori de tehnologii si altii, atât participantii, cât si beneficiarii vor fi încurajati sã se implice mai mult în planificarea si implementarea SCG pentru cercetare si extensie.

4.2. Organizatiile de fermieri si agentiile de extensie vor fi încurajate sã aibã un rol activ în managementul, formularea si implementarea propunerilor de proiecte si în diseminarea tehnologiilor si cunostintelor rezultate. Formele de parteneriat de colaborare permit accesul la institute de cercetare cu bazã solidã de cãtre institutii care doresc sã beneficieze de o astfel de asociere. SCG are capacitatea de a acoperi o zonã geograficã întinsã, sisteme de productie diferite si un spectru larg de interese legate de necesitãtile prioritare ale fermierilor privati si ale agroprocesatorilor. Astfel SCG furnizeazã o cale de atragere a participantilor din sectorul privat. Importanta parteneriatului se reflectã prin aprecierea deosebitã a proiectelor depuse care cuprind propuneri de colaborare.

5. Indicatii privind tipurile de sprijin care pot fi acordate în cadrul Schemei competitive de granturi

Generalitãti

5.1. SCG va sprijini propuneri cuprinse între 5.000 dolari S.U.A. si 250.000 dolari S.U.A. pentru o perioadã de pânã la 3 ani. Propunerile trebuie sã includã o contributie finan- ciarã sau în naturã de la institutiile care au fãcut propuneri, pentru a putea fi acceptate la finantare. Costurile salariale, echipamentele de mare valoare sau constructiile civile nu sunt articole bugetare acceptabile pentru a fi suportate de SCG. Scopul principal al SCG este sã sprijine proiecte de cercetare aplicativã sau modalitãti inovative de extensie (care nu fac obiectul proiectelor pentru dezvoltare ruralã), care în mod clar demonstreazã “repetabilitatea” si “continuitatea” acestor activitãti dupã încheierea proiectului.

5.2. SCG se limiteazã la acordarea de sprijin numai pentru activitãti de cercetare si extensie. Nu este un program de creditare pentru mecanizare, nici pentru aprovizionare cu inputuri.

5.3. Institutiile participante trebuie sã contribuie cu minimum 20% din costul total al activitãtii propuse, în numerar sau în naturã. La negocieri candidatii trebuie sã poatã demonstra cã pot asigura aceastã contributie de 20% în numerar sau în naturã. Contributiile în naturã din partea participantilor pot lua forma de: închirieri de clãdiri, timpul de lucru al personalului, folosirea echipamentelor si a constructiilor civile, timp de antenã pentru radio sau televiziune, onorarii pentru servicii sau contributiile fermierilor la costurile de functionare ale asociatiilor, care sunt direct aplicabile activitãtilor din cadrul propunerilor pentru SCG.

Cercetare

5.4. SCG va finanta propunerile de cercetare care se adreseazã prioritãtilor în agriculturã, stabilite de Consiliul pentru servicii destinate agriculturii (vezi sectiunea 6).

Articolele bugetare acceptabile pentru activitãtile proiectului sunt: cheltuieli de functionare, cheltuieli materiale, cheltuieli cu mâna de lucru, carburanti si accesorii.

Întrucât nu pot fi finantate cheltuieli mari de capital, pot fi acoperite articole cum ar fi: echipament de laborator, echipament de câmp pentru parcele mici, vehicule, calculatoare, material tehnic bibliografic, material de extensie, echipament de birou si achizitia de tehnologii strãine. SCG va finanta, de asemenea, costuri moderate de cãlãtorie si instruire pe termen scurt. Cheltuielile indirecte de management al proiectului sunt acceptate pânã la maximum 10% din valoarea proiectului.

Extensie

5.5. Sprijinul pentru activitãtile de extensie este orientat cãtre eforturile care rãspund necesitãtilor de extensie imediate ale fermierilor si oferã experienta existentã prin metode alternative cãtre serviciile de extensie. În contextual actual al României extensia va acoperi nu numai transferul tehnologiilor, dar si organizarea si pregãtirea profesionalã a fermierilor. Fondurile de grant finanteazã: echipament, calculatoare, vehicule, cheltuieli cu mâna de lucru, carburanti, cheltuieli materiale, accesorii, instruire si asistentã tehnicã, cheltuieli operationale. SCG va finanta, de asemenea, costuri moderate de cãlãtorie si instruire pe termen scurt.

Cheltuielile indirecte de management al Proiectului sunt acceptate pânã la maximum 10% din valoarea proiectului.

Sprijinul va include:

- transferul de tehnologii, incluzând demonstratii ale rezultatelor si metodelor pe câmpurile si în grajdurile fermierilor, brosuri si articole de ziar, productii video si transmisii de televiziune, întâlniri de grup, cluburi de studiu si programe radio;

- organizarea fermierilor, incluzând vizite de lucru, pregãtirea membrilor consiliilor de conducere, activitãti în retea prin întâlniri directe si acces la calculator, instruire pentru negocierea colectivã a inputurilor si marketing si instruire directã în luarea deciziilor asupra resurselor comune;

- pregãtirea profesionalã pentru extensie, incluzând cursuri ale personalului asupra principiilor extensiei, formarea liderilor fermierilor, dezvoltarea programelor de formare a liderilor fermierilor, dezvoltarea de parteneriate fermier-universitate si dezvoltarea programei de management al extensiei.

5.6. Recunoscând nevoia urgentã a fermierilor români de a învãta noile tehnologii adecvate, Proiectul poate finanta cantitãti modeste de material demonstrativ, echipament relevant pentru micii fermieri si agroindustrie. Oricum Proiectul nu va echipa complet ferme model si nici nu va finanta echipament pentru închiriat sau leasing, pentru ratiuni de productie. Fermierii români au nevoie mai curând de o listã completã de optiuni tehnice si economice decât de un model indicativ. Criteriul principal pentru finantarea de echipamente costisitoare va fi repetabilitatea si valoarea demonstrativã. Acolo unde echipamentul a fost cu suces demonstrat, SCG poate finanta vizite la locurile active (tancuri pentru lapte în centrele de colectare conduse de fermieri). În zonele unde echipamentul nu a fost încã demonstrat poate fi luatã în considerare o modestã finantare pentru echipament demonstrativ.

5.7. De asemenea, poate fi acordat sprijin pentru activitãti care înlesnesc accesul fermierilor la informatii si îndrumãri pentru adoptarea noilor tehnologii sau metode; de exemplu: seminarii pentru a convinge reprezentantii industriei prelucrãtoare sã investeascã în tancuri pentru lapte, realizarea unei liste cu toti agentii de leasing din domeniul masinilor agricole sau realizarea unei deplasãri de studiu în tarã sau în strãinãtate, care sã permitã investigarea unor posibilitãti de leasing în parteneriat cu investitori strãini. Exemplele includ companiile internationale care colaboreazã cu organizatiile din România pentru organizarea demonstratiilor cu echipamente moderne destinate cultivãrii pãmântului si combaterii bolilor si dãunãtorilor pe suprafete limitate. SCG poate sã finanteze evaluarea rapidã si diseminarea acestor metode.

Instruirea în tarã

5.8. Propunerile pot cere acoperirea costurilor si a diurnelor pentru participantii la programele de instruire.

Costurile acceptabile vor include onorariile instructorilor si cheltuielile de închiriere a sãlilor, a echipamentelor si a materialelor. Diurna va acoperi costul transportului, cazãrii si al mesei pentru participanti pânã la maximum 30 dolari S.U.A. pe zi.

Dreptul de proprietate asupra echipamentelor, datelor si informatiilor

5.9. La finalizarea proiectului dreptul de proprietate asupra echipamentelor cumpãrate în cadrul SCG va reveni solicitantilor sau altfel, corespunzãtor întelegerii din acordul de colaborare. Dacã CSA încheie un acord de grant pe baza performantelor necorespunzãtoare, UMP poate primi instructiuni sã preia echipamentul. Echipamentul preluat va fi vândut si banii vor fi returnati la fondul de granturi pentru realocare. Acestea sunt valabile si pentru documente importante, cum ar fi: hãrti, diagrame, planuri, materiale statistice si ajutãtoare.

6. Prioritãti pentru granturi de cercetare si extensie

6.1. În întâmpinarea obiectivelor SCG propunerile se vor adresa celor mai presante necesitãti prioritare ale fermierilor privati, agroprocesatorilor si ale operatorilor de piatã.

Prioritãti pentru granturile de cercetare

6.2. Domeniile prioritare pentru cercetarea aplicativã, precum si câteva teme specifice au fost identificate în mod provizoriu prin discutii cu cei desemnati. Prioritãtile vor fi revãzute si reconsiderate periodic de cãtre CSA pentru a reflecta schimbãrile în politica guvernamentalã si evolutiile în agriculturã pe plan intern si extern. În scopul facilitãrii rundei initiale de propuneri au fost identificate urmãtoarele prioritãti. Se are în vedere ca prioritãtile la chemãrile ulterioare pentru propuneri sã permitã crearea unui portofoliu coerent de proiecte.

Studii de marketing:

- analize ale oportunitãtilor de piatã nationalã si internationalã;

- ambalarea si prezentarea bunurilor comercializabile;

- specificatii de calitate pentru mãrfurile destinate exportului;

- îmbunãtãtirea eficientei pietelor en gros si de distribuire a inputurilor;

- comercializarea produselor, studii de fezabilitate.

Agricultura cu inputuri eficiente:

- tehnologii de productie cu inputuri eficiente;

- sisteme de irigatie si folosirea eficientã a apei;

- folosirea deseurilor din ferme ca îngrãsãminte;

- managementul integrat al dãunãtorilor.

Managementul fermei:

- sisteme de culturã si analize economice;

- planificarea afacerilor (incluzând contabilitate, contabilitate primarã, managementul personalului);

- legãturi de marketing si informatii de piatã;

- folosirea în comun a echipamentelor agricole (cercuri de leasing).

Prioritãti pentru granturile de extensie

6.3. Prioritãtile initiale pentru granturile de extensie au fost stabilite în timpul pregãtirii Proiectului Bãncii Mondiale, folosindu-se metode participative, incluzând studii asupra fermierilor si grupurilor-tintã. Necesitãtile prioritare identificate ale fermierilor români privati sunt:

- aptitudini pentru managementul fermelor si al afacerilor;

- organizarea, constituirea de retele si mobilizarea micilor fermieri pentru aprovizionarea cu inputuri, mecanizare si activitãti de marketing;

- optiuni cu costuri reduse pentru micii fermieri, din productia vegetalã si animalã si prelucrarea în fermã.

Mecanismele majore de livrare vor include:

- extensia de la fermier la fermier;

- parteneriate public-privat;

- mass-media.

7. Anuntul Schemei competitive de granturi si procesul

de selectie

7.1. SCG va fi anuntatã de cãtre Secretariat prin: radio, televiziune, canale de publicitate, ziare si circulare adresate organizatiilor de fermieri, agribusiness si organizatiilor de cercetare si extensie. Procedeul de selectie a proiectelor trimise se va derula în douã etape. În cadrul primei etape Secretariatul va solicita o scurtã descriere a propunerii de proiect (maximum douã pagini, conform anexei nr. 4A), iar în etapa a doua celor selectati în urma primei faze li se va solicita propunerea de proiect în detaliu (vezi anexa nr. 4B). Secretariatul va fi punctul de contact pentru toate cererile de depunere a documentatiei, precum si pentru clarificarea eventualelor chestiuni (un model de anunt este prezentat în anexa nr. 3). Secretariatul va avea un avizier public la sediul sãu pentru toate problemele legate de SCG.

7.2. Responsabilitatea pentru pregãtirea, depunerea, implementarea si contabilizarea propunerii va reveni Directorului de proiect (Directorul de proiect este principalul solicitant de grant care poate sã înainteze cererea de grant în numele uneia sau al mai multor institutii), care va fi prima persoanã de contact pentru toate problemele legate de proiect. Trebuie trimise Secretariatului 4 copii de pe propunerea de proiect si toatã documentatia auxiliarã pânã la data de depunere anuntatã, ofertele primite dupã aceastã datã nefiind luate în considerare. Nu sunt acceptate copiile trimise prin fax. Se ia în considerare data postei sau a serviciului de curierat.

7.3. Secretariatul va face imediat cunoscutã primirea si va da propunerii un numãr de înregistrare care va fi folosit pe întreaga duratã a proiectelor depuse.

7.4. Personalul Secretariatului, cu sprijin administrative necesar, va selecta propunerile pentru conformitatea cu liniile directoare privind documentatia, propunerea tehnicã si  financiarã. Criteriile de selectie initialã se regãsesc în anexa nr. 5.

7.5. a) Dacã propunerea este acceptatã, Secretariatul va înainta propunerea pentru analizã în paralel si va  anunta Directorul de proiect.

7.5. b) Dacã propunerea este respinsã, Secretariatul va comunica Directorului de proiect motivele respingerii.

Propunerile respinse pot fi depuse din nou la urmãtoarele anunturi de competitie.

7.6. Propunerile vor fi analizate de 2 evaluatori, conform unor criterii de selectie. Numele evaluatorilor sunt confidentiale, iar ei trebuie sã îsi declare orice conflict de interese. Acest aspect va fi discutat în detaliu în sectiunea 8.

7.7. Comentariile evaluatorilor vor fi trimise Secretariatului care întocmeste un material pentru membrii CSA, în vederea finantãrii.

7.8. CSA se întruneste sã discute si sã selecteze propunerile pentru finantare. Membrii CSA trebuie sã declare orice conflict de interese si sã se retragã de la discutii.

Acest aspect este prezentat în detaliu în sectiunea 9.

7.9. Secretariatul comunicã Directorului de proiect decizia CSA si la cerere prezintã o copie de pe comentariile evaluatorilor, împreunã cu scrisoarea de anunt.

7.10. Secretariatul face legãtura solicitantilor admisi cu UMP pentru negocierea acordului de grant. Acest aspect este prezentat în detaliu în sectiunea 10.

8. Analiza în paralel

8.1. Dupã preevaluare propunerile vor fi verificate de câte 2 specialisti alesi dintr-o bazã de date aprobatã de CSA (incluzând lideri ai fermierilor, lideri din sectorul agri-business, specialisti din domeniul bancar-agricol, specialisti în mijloace de comunicare, cercetãtori stiintifici, specialisti în extensie, economisti, sociologi si specialisti în programe educationale). Propunerile vor fi examinate pentru a se determina capacitatea lor de a rãspunde prioritãtilor si obiectivelor SCG si vor fi evaluate în functie de un set de criterii (anexa nr. 6 contine termenii de referintã detaliati  pentru specialistii care fac analiza în paralel).

 

Criteriile de evaluare

Punctaj

1. Se încadreazã în prioritãtile nationale ale fermierilor, agroprocesatorilor, de marketing

10

2. Impact rapid si cuantificabil în rândul unui numãr mare de beneficiari, cu metodologie adecvatã pentru transfer

10

3. Repetabilitate

10

4. Colaborarea a cât mai multor persoane interesate, implicând fermieri, organizatii neguvernamentale, universitãti, sector public si privat, institutii internationale

10

5. Capacitate institutionalã, inclusiv existenta unui personal calificat, facilitãti si resurse din partea contrapartidei

10

6. Metodologia abordatã este corespunzãtoare si inovatoare

10

7. Metode de monitorizare clar definite, incluzând indicatori si repere în functie de care pot fi apreciate progresul si rezultatele proiectului

 

8. Risc minim

5

9. Costuri corespunzãtoare unui buget adecvat

5

10. Impact pozitiv/neutru asupra mediului

5

11. Beneficii socioeconomice

10

12. Demonstrarea continuitãtii unor activitãti si cunostinte acumulate

10

TOTAL:

100

 

5.8.2. Specialistii care efectueazã analiza în paralel evalueazã propunerile si le înapoiazã Secretariatului cu comentariile lor si motivele pentru acceptare sau respingere, în formã scrisã, pe formularul trimis. Recomandãrile evaluatorilor presupun douã posibilitãti: (1) acceptare; (2) respingere (vezi anexa nr. 6). Secretariatul va ordona propunerile recomandate si le va prezenta CSA. Comentariile specialistilor care au efectuat analiza în paralel vor fi puse la dispozitie solicitantilor, la cerere, dar specialistii vor rãmâne anonimi.

8.3. CSA se va întruni pentru discutarea propunerilor si selectarea celor mai corespunzãtoare pentru finantare.

Membrii Secretariatului tehnic vor asista la clarificarea propunerilor individuale. Membrii CSA vor fi solicitati sã conducã discutarea unui numãr de proiecte, anterior stabilit în sedinta CSA. CSA ia decizia finalã asupra aprobãrii sau respingerii propunerilor individuale.

9. Decizia CSA

9.1. Secretariatul va asigura ca propunerile sã fie distribuite membrilor CSA cu cel putin douã sãptãmâni înainte de întâlnirea CSA. Presedintele CSA, în întelegere cu seful Secretariatului, va preciza responsabilitatea individualã pentru ca fiecare membru al CSA sã conducã discutia pentru un anumit domeniu de propuneri la sedinta CSA. Membrii CSA vor fi responsabili sã introducã propunerile si de aceea trebuie sã fie familiarizati cu obiectivele, continutul si oferta financiarã a propunerii. CSA va examina propunerile, iar cele considerate ca fiind cele mai potrivite obiectivelor SCG vor fi acceptate în limitele bugetului disponibil.

Propunerile vor fi analizate, urmând: (1) sã fie acceptate; (2) sã fie acceptate cu o micã revizuire; si (3) sã fie respinse. Secretariatul îi va informa pe toti solicitantii de granturi asupra rezultatelor întâlnirii, prin postã si prin afisare la avizierul Secretariatului în sãptãmâna urmãtoare.

9.2. Dupã aprobare vor fi pregãtite 3 copii de pe toate documentele legale ale acordului de grant, pentru a fi semnate de Directorul de proiect, de directorul UMP si de presedintele CSA. În anexa nr. 7 este inclusã o schitã a acordului de grant cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor. Câte o copie este retinutã de cãtre Directorul de proiect, UMP si Secretariatul SCG. În continuare va fi fãcutã plata initialã de cãtre UMP Directorului de proiect.

Propunerile revizuite vor fi luate în considerare în urmãtorul anunt de competitie. SCG va solicita propuneri de proiecte de douã ori pe an în primii 2 ani si dupã aceea anual.

10. Conditiile de încheiere a acordului de grant

10.1. Acordul de grant obligã semnarea lui de cãtre toate pãrtile, iar propunerea de proiect va fi parte componentã a documentatiei legale. Elementele-cheie ale acordului de grant sunt:

- reguli de control si supraveghere;

- repere de monitorizare stabilite;

- fondurile de grant ce vor fi fãcute disponibile;

- elemente ce vor fi finantate în cadrul proiectului;

- contributii ce vor fi fãcute de cãtre agentiile de implementare;

- proprietatea asupra dreptului de autor;

- reguli de raportare, monitorizare si supraveghere;

- reguli pentru publicarea rezultatelor;

- un calendar de eliberare a fondurilor;

- proceduri de terminare a acordului de grant.

10.2. Mai clar, acesta va include efectuarea plãtilor în timp util de cãtre UMP la recomandarea CSA, în concordantã cu planul de lucru acceptat de Directorul de proiect, de institutiile colaboratoare, precum si acceptarea de cãtre toate pãrtile a procesului de monitorizare si supraveghere.

Activitãtile acordului de grant trebuie sã înceapã în termen de o lunã de la semnare. Contractul va cuprinde o defalcare foarte clarã a necesarului de finantare; dupã o primã transã urmãtoarele transe sunt conditionate de îndeplinirea obiectivelor propuse si de rapoarte tehnice si financiare de activitate satisfãcãtoare.

Proceduri financiare

10.3. Întrucât obligatiile privind aspectele tehnice si administrative ale SCG revin în totalitate CSA si Secretariatului, acestea vor colabora cu UMP în vederea reconcilierii rapoartelor financiare ale proiectului si vor solicita desfãsurarea programului de efectuare a plãtilor. UMP desemnatã de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor detine întreaga responsabilitate pentru asigurarea efectuãrii plãtilor la cererea Secretariatului, a respectãrii procedurilor de achizitii si a îndeplinirii procedurilor necesare de contabilitate si audit ale SCG în cadrul întregului Proiect.

10.4. Directorii de proiect trebuie sã fie pe deplin constienti de obligatiile lor financiare în cadrul acordului de grant si sã facã pregãtirile necesare pentru a veni în întâmpinarea cererilor. Directorii de proiect sunt principalii destinatari ai fondurilor de grant si lor le revine responsabilitatea de a se asigura cã fondurile sunt dirijate în acord cu planul de lucru al Bãncii si al proiectului si cã raportarea financiarã respectã standardul cerut. Acordul de grant impune ca fondurile sã fie returnate în eventualitatea terminãrii acordului de grant si cã orice fonduri necheltuite la îndeplinirea proiectului vor fi returnate SCG pentru realocare.

Efectuarea plãtilor

10.5. La semnarea acordului de grant directorii de proiect vor depune la UMP o cerere semnatã de efectuare a plãtilor, specificând contul bancar în care va fi creditatã efectuarea plãtilor. Efectuarea plãtilor de grant va fi fãcutã numai prin conturi bancare special desemnate pentru proiect de cãtre directorii de proiect.

10.6. Granturile vor fi finantate în conformitate cu planul de plãti stabilit în acordul de grant (vezi anexa nr. 7).

Planul este astfel conceput încât sã asigure cã prima platã, fãcutã imediat dupã semnarea acordului de grant, este suficientã pentru a asigura implementarea proiectului la timp si eficient, precum si operarea acestuia în primul an.

Planul pentru urmãtoarele plãti se bazeazã pe planul de lucru si pe bugetul prezentat de Directorul de proiect si acceptat în acordul de grant. Plãtile vor fi efectuate la acceptarea rapoartelor periodice si anuale în timpul procesului de monitorizare. Granturile mici (în jur de 10.000 dolari S.U.A.) sau proiectele cu durata sub un an vor avea o singurã platã la semnarea acordului de grant.

O transã finalã de 5% din întregul buget va fi retinutã pentru platã la primirea raportului de încheiere a proiectului.

10.7. Directorii de proiect pot sã refacã unele elemente ale bugetului anual de pânã la maximum 10%. Peste aceastã limitã ei trebuie sã obtinã aprobarea conducãtorului Secretariatului.

Achizitii

10.8. Achizitionarea de bunuri si servicii finantate de grant va fi initiatã în acord cu procedurile de cumpãrare nationale si internationale acceptate de Banca Mondialã.

Contabilitate si audit

10.9. UMP va cere directorilor de proiect sã tinã contabilitatea si sã pãstreze documentele cheltuielilor finantate de granturi într-o formã care sã fie acceptatã de ambele pãrti. Cheltuielile de grant vor fi auditate în cadrul procesului de audit financiar al Proiectului. Directorii de proiect si institutiile colaboratoare vor fi rãspunzãtoare de restituirea oricãrui fond de grant care a fost utilizat necorespunzãtor.

Achizitiile din cadrul SCG vor fi efectuate de beneficiarii grantului, iar UMP va rãspunde de supervizarea aspectelor administrative si tehnice ale serviciilor de cercetare si extensie contractate. Pentru asigurarea transparentei beneficiarilor de grant li se va cere sã pãstreze toate cotatiile, bonurile si facturile aferente achizitiilor în vederea controlului din partea UMP.

11. Raportare, monitorizare si evaluare

11.1. Un sistem de monitorizare si evaluare bine conceput este important pentru a se asigura implementarea la timp si în mod eficient pentru activitãtile de extensie si cercetare finantate de grant si pentru sporirea impactului acestora printr-o analizã si diseminare sistematice a experientei câstigate. Secretariatul si UMP vor fi asistate de un consultant la întocmirea unui sistem simplu de evaluare si monitorizare.

11.2. CSA va fi responsabil pentru întreaga monitorizare si supraveghere a proiectelor finantate de grant, prin analiza tuturor rapoartelor periodice înaintate de Directorul de proiect. O echipã de experti condusã de personalul Secretariatului, care poate include un specialist extern, va întreprinde vizite periodice la fata locului. Membrii CSA pot, de asemenea, lua parte la vizitele pe câmp, dacã este necesar. Va fi luatã în considerare necesitatea unor întruniri anuale pentru a permite directorilor de proiect sã raporteze despre activitatea lor. La astfel de întruniri corelate cu field days pentru toti beneficiarii pot sã participe membri ai CSA, unii evaluatori si un numãr mare de cercetãtori si specialisti în extensie. SCG poate utiliza, de asemenea, urmãtoarele întâlniri ale CSA ca un forum pentru discutarea progresului proiectelor. Este recunoscut faptul cã o cerintã este primirea rapoartelor periodice si anuale la termenele prestabilite pentru a se asigura fezabilitatea acestei bordãri (a SCG).

11.3. Directorii de proiect vor fi obligati sã prezinte în primul an rapoarte periodice tehnice si financiare la 6 si, respectiv, 12 luni de la semnarea acordului de grant, apoi rapoartele vor fi anuale. Este necesar un raport de încheiere care cuprinde întreaga perioadã de desfãsurare a proiectului (indicatiile de raportare sunt prezentate în anexa nr. 8). Rapoartele trebuie sã includã un plan de activitate amãnuntit pentru urmãtoarea perioadã. Personalul Secretariatului va analiza toate rapoartele si va prezenta CSA un rezumat al celor constatate, în vederea acceptãrii sau stabilirii mãsurilor de rectificare, dacã este necesar.

Progresul proiectului va fi apreciat în raport cu obiectivele stabilite, respectarea planului de activitate, atingerea tintelor propuse si acceptarea executiei financiare de cãtre UMP.

11.4. Sistemul de monitorizare si evaluare propus va presupune urmãtoarele abordãri:

- Monitorizarea. Monitorizarea va fi bazatã pe rapoartele periodice pregãtite de Directorul de proiect, cu referire la indicatorii fizici, tehnici, financiari si de management.

Rapoartele vor fi analizate de Secretariat si prezentate CSA. Secretariatul si CSA vor fi responsabili pentru initierea actiunilor de supraveghere bazate pe concluziile analizelor, conform dispozitiilor CSA.

- Evaluarea convergentã. CSA si Secretariatul, împreunã cu agentii externe (universitãti locale si institute de cercetare) vor întreprinde periodic studii speciale de evolutie si cu rãspuns rapid ale proiectelor-model si ale celor cu probleme, finantate de grant. Scopul acestor studii este examinarea calitativã a activitãtilor de implementare, iar pentru proiectele cu probleme - de a recomanda solutii la problemele urgente care cer atentia CSA si a participantilor beneficiari de grant.

- Postevaluarea. Postevaluãrile unei game de activitãti reprezentative vor fi realizate de experti de la o agentie externã, cum ar fi: universitate agricolã sau institut economic. Acesti experti vor fi selectati pe baza experientei si a aptitudinilor lor de a estima dacã activitãtile asistate de proiect au obtinut rezultatele scontate din punct de vedere al dezvoltãrii tehnologice, al rãspândirii si adaptãrii, al impactului actual si potential asupra veniturilor fermelor, dezvoltãrii capacitãtii institutionale si dezvoltãrii resurselor umane. Postevaluarea va avea o contributie criticã în ceea ce priveste directionarea mesajelor de extensie si mecanismele de furnizare si în schitarea initiativelor viitoare pentru întãrirea si reforma sistemului de cercetare si extensie.

12. Plan de orientare si de actiune pe termen lung

12.1. Este de asteptat ca SCG sã ofere experientã imediatã privind cãile alternative spre finantare, concepere si implementare a cercetãrii si extensiei. Un element esential al programului este învãtarea din aceste experiente. CSA va întocmi un raport anual asupra experientei generale cu SCG si va face recomandãri pentru transferul cu succes al tehnologiilor sau pentru directionarea modalitãtilor eficiente de extensie ori cercetare. Secretariatului îi revine responsabilitatea pentru pregãtirea rapoartelor anuale în vederea acceptãrii lor de cãtre presedintele CSA pentru înaintarea la UMP si Banca Mondialã.

 

LISTA CUPRINZÂND ANEXELE

 

1. Termenii de referintã pentru CSA si Secretariat

2. Criterii de eligibilitate pentru presedintele CSA

3. Îndrumãri de realizare a anuntului de invitare a candidatilor în vederea prezentãrii de propuneri de proiecte

4.A Formular pentru propunerile de proiecte din etapa I

4.B Formular pentru propunerile de proiecte din etapa II

4.C Analiza cost-beneficiu

5. Formular pentru selectionarea initialã a propunerilor de cãtre Secretariat

6. Termenii de referintã pentru evaluatori

7. Formular pentru acordul de grant

8. Formular-tip pentru rapoartele asupra progresului proiectului

9. Grafic privind realizarea activitãtilor propuse.

 

ANEXA Nr. 1

 

TERMENII DE REFERINTÃ

pentru CSA si Secretariat

 

CSA:

- va defini liniile generale ale politicii pentru SCG si va coordona activitatea acesteia;

- va realiza selectia propunerilor pentru finantare în cadrul SCG pe baza unor criterii prestabilite;

- va asigura calitatea proiectelor finantate prin intermediul SCG;

- va aproba programul de lucru al Secretariatului si bugetul;

- va analiza permanent si va actualiza, dupã cum este necesar, procedurile pentru toate fazele de realizare a proiectelor finantate prin SCG;

- va asigura criteriile adecvate de evaluare a proiectelor astfel încât acestea sã reflecte schimbãrile în politica sectorialã si de dezvoltare;

- va analiza permanent rapoartele periodice ale proiectelor finantate prin intermediul SCG si

va sugera actiuni de remediu astfel încât sã îmbunãtãteascã calitatea proiectelor;

- va arbitra eventualele plângeri si dispute privind implementarea proiectelor;

- va elabora o viziune pe termen lung pentru sistemul de cercetare, extensie si învãtãmânt pentru agricultura din România si un plan de actiune pentru implementarea acestuia, incluzând si investitiile cerute;

- va încuraja propunerile de cercetare si extensie în domeniile prioritare identificate anterior. Secretariatul:

- executã politicile si deciziile luate de CSA în privinta managementului si implementãrii SCG;

- ia legãtura cu mass-media pentru a stabili publicarea anunturilor referitoare la cererile de propuneri;

- pregãteste si coordoneazã toate fazele procesului de evaluare;

- monitorizeazã progresul proiectului, pregãteste si analizeazã rapoartele de evaluare a proiectelor;

- urmãreste ca directorii de proiect sã respecte toate cerintele acordului de grant, fiind primul lor punct de contact pentru întrebãri;

- tine legãtura cu UMP pentru toate problemele financiare si legale privind SCG;

- pregãteste rapoarte anuale asupra implementãrii proiectului, subliniind experienta acumulatã;

- se pune de acord cu agentiile relevante pentru a promova obiectivele SCG;

- asigurã proceduri de înregistrare a informatiilor relevante si accesibile actualizate;

- asigurã ca orice bazã de date sau sistem de management al informatiei sã fie actualizat si accesibil;

- întreprinde alte actiuni necesare conform dispozitiilor CSA.

Seful Secretariatului va fi secretarul CSA.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

pentru presedintele CSA

 

Presedintele CSA va fi numit de ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor si va fi acceptat de membrii CSA si de Banca Mondialã.

Criteriile de eligibilitate sunt urmãtoarele:

- persoanã respectatã si bine cunoscutã pe plan national si international;

- persoanã cu vederi progresiste, onestã si impartialã;

- persoanã cu aptitudini puternice de conducere si management;

- persoanã cu aptitudini de comunicare interpersonalã si de rezolvare a situatiilor de conflict;

- experientã în relatii cu persoane multimandatare;

- persoanã cu interes si vointã de a lucra în activitãtile CSA;

- persoanã cu deschidere internationalã si experientã în programele internationale de cercetare agricolã, extensie si educatie;

- persoanã care sã cunoascã probleme de agriculturã româneascã si internationalã;

- persoanã care sã cunoascã limba englezã;

- persoanã care sã nu fie afiliatã la organisme sau agentii guvernamentale, cum ar fi: structuri si retea ASAS;

- apãrãtor al Proiectului (sã promoveze programul la Guvern, Parlament, donatori internationali si potentiali directori de proiect).

 

ANEXA Nr. 3

 

ÎNDRUMÃRI

de realizare a anuntului de invitare a candidatilor în vederea prezentãrii de propuneri de proiecte

Îndrumãri pentru pregãtire

 

Anuntul de solicitare a propunerilor care ar putea fi luate pentru finantare de cãtre SCG va fi larg mediatizat, în special în publicatiile de largã circulatie si în ziare si, de asemenea, va circula sub formã de brosurã sau prin postã electronicã cãtre institutiile si retelele interesate în participarea la SCG.

Anuntul trebuie sã furnizeze urmãtoarele informatii:

- Obiectivul. Acesta trebuie sã includã formularea “cu sprijinul Bãncii Mondiale”. Guvernul României a creat o SCG care sã sprijine cercetarea agricolã aplicativã si activitatea de extensie, axate pe problemele de maximã prioritate pentru dezvoltarea agriculturii. CSA al SCG asteaptã în momentul de fatã propuneri de proiecte în zone specifice de interes pentru programele de cercetare si extensie în agriculturã (formulati temele).

- Candidatul. Anuntul trebuie sã indice competentele necesare. Candidatul la grant trebuie sã aibã o educatie adecvatã, iar CV Directorului de proiect trebuie trimis o datã cu propunerea. Competentele nu trebuie sã fie atât de stricte încât sã împiedice sau sã excludã personalul organizatiilor de fermieri, industriei private, organizatiilor neguvernamentale si extensiei.

- Participantii eligibili. Sunt încurajate în mod special propunerile provenite din partea echipelor multiinstitutionale si/sau multidisciplinare, care pot include:

- organizatii ale producãtorilor;

- agroindustrii private (seminte, utilaje agricole, chimicale), agenti de piatã;

- organizatii neguvernamentale;

- universitãti;

- agentii de extensie;

- statiuni de cercetare agricolã;

- institute de cercetare agricolã;

- persoane private si companii de consultantã.

Documentatia propunerii poate fi obtinutã de la Secretariatul SCG situat în municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 3, sau prin telefon - 094/190879.

- Regulile de functionare. Candidatului trebuie sã i se facã cunoscute urmãtoarele:

- proiectul propus trebuie finalizat într-un interval de timp specificat (maximum 3 ani);

- granturile solicitate trebuie sã fie însotite de o componentã de cofinantare sau în naturã de cel putin 20% din bugetul total.

- Depunerea propunerilor de proiect:

- se stabileste un termen limitã de depunere;

- vor fi folosite numai formulare oficiale.

- Evaluarea solicitãrilor. Candidatul trebuie sã fie constient cã:

- proiectele primite dupã termenul limitã vor fi descalificate;

- propunerile de proiecte vor fi supuse unei evaluãri tehnice;

- deciziile finale vor fi luate de CSA.

- Notificare.

- Rezultatele analizei CSA vor fi afisate la avizierul Secretariatului în termen de 3 zile de la sedinta CSA.

- Toti candidatii (selectionati sau respinsi) vor fi informati prin postã asupra deciziei CSA privind propunerile prezentate de ei.

 

ANEXA Nr. 4A

 

FORMULAR

pentru propunerile de proiecte din etapa I

 

Data depunerii ..............................................

Numãrul de înregistrare ...............................

Titlul proiectului .....................................

Durata planificatã ..................................

Data propusã pentru începere .............

Data finalizãrii ........................................

Costul total al proiectului (dolari S.U.A.) ..............................................................................................................................

Suma cerutã ca grant (dolari S.U.A.) ........................................................... % din total ................................................

Suma de cofinantare sau sprijinul în naturã (dolari S.U.A.) ..............................................................................................

Descrierea sumarã a proiectului:

Descrierea proiectului va cuprinde urmãtoarele elemente:

- obiectivul/obiectivele majore si relatia acestora cu prioritãtile nationale;

- referinte asupra informatiilor existente legate de obiectivele propuse;

- natura si importanta problematicii spre care este îndreptat proiectul;

- indicatii privind capacitatea de colaborare institutionalã;

- descrierea rezultatelor asteptate si impactul acestora, precum si numãrul de beneficiari estimat;

- informatii privind modul de diseminare a tehnologiilor.

 

ANEXA Nr. 4B

 

FORMULAR

pentru propunerile de proiecte din etapa a II-a

 

Data depunerii ..............................................

Numãrul de înregistrare ...............................

Titlul proiectului .....................................

Durata planificatã ..................................

Data propusã pentru începere .............

Data finalizãrii ........................................

Costul total al proiectului (dolari S.U.A.) ............................................................................................................................

Suma cerutã ca grant (dolari S.U.A.) .................................................. % din total .........................................................

Suma de cofinantare sau sprijinul în naturã (dolari S.U.A.) .............................................................................................

Descrierea sumarã a proiectului (maximum 1.000 de cuvinte): .........................................................................................

.................................................................

.................................................................

Declaratie:

Aceastã candidaturã este prezentatã de ....................... si a fost realizatã în întelegere deplinã cu toate institutiile participante. Institutia principalã (institutia Directorului de proiect), precum si celelalte institutii au convenit sã ofere la timp si în mod adecvat salariati, clãdiri, spatii, sprijin logistic si administrativ si orice alt sprijin necesar în vederea desfãsurãrii activitãtii proiectului. Se va tine evidenta contabilã, fondurile vor fi utilizate, iar implementarea proiectului va fi supravegheatã si monitorizatã în conformitate cu documentatia anexatã la proiect si cu instructiunile CSA.

10.Responsabilitãti:

Persoana înscrisã în aceastã rubricã, reprezentând Directorul de proiect, va fi direct responsabilã de implementarea proiectului, dedicând timpul si efortul necesare implementãrii  eficiente si efective a acestuia. Ea va fi principala persoanã de contact pentru CSA/UMP.

Numele .............

Organizatia .......

Persoana de contact ......................................................................................................................

Semnãtura

Directorului de proiect........................................................ Data ................................

Angajamente:

Institutiile participante se angajeazã sã facã disponibile:

- fonduri, dupã cum este prezentat în bugetul anexat;

- personal calificat cu normã întreagã (sau echivalentul orelor de lucru în cazul celor cu jumãtate de normã);

- fonduri la timp pentru functionarea si întretinerea vehiculelor;

- facilitãti corespunzãtoare de birouri, laboratoare, câmp, incluzând folosirea acestora pe durata proiecutului;

- alt sprijin important pentru implementarea eficientã a proiectului.

Semnãturi:

Nume 1 ......................... Nume 1 ........................ Nume 1 ...........................

Institutia 1 ......................... Institutia 1 ........................ Institutia 1 ...........................

Data ......................... Data ........................ Data ...........................

Descrierea proiectului:

Este necesarã prezentarea pe scurt a urmãtoarelor aspecte:

- obiectivele si metodologia proiectului propus;

- legãtura proiectului cu alte activitãti în desfãsurare;

- componente-cheie ale proiectului si mecanisme de furnizare;

- probabilitatea si metodologia de adoptare;

- riscuri majore care pot afecta încheierea cu succes a proiectului si actiuni de remediere;

- durabilitatea activitãtilor propuse;

- facilitãti si resurse disponibile pentru proiect.

Pe lângã pagina de descriere a proiectului propunerea va fi însotitã de 5 anexe:

- Descrierea proiectului, cuprinzând obiective, activitãti, beneficiari, responsabilitãti de implementare, rezultate, performante si indicatori de impact, tinte cuantificabile si responsabilitãti de monitorizare.

- Bugetul proiectului, bazat pe activitãtile din descrierea proiectului, care prezintã cheltuielile totale si fondurile solicitate prin SCG, fondurile din surse non-SCG si repartizarea fondurilor pe ani pe o perioadã de 3 ani.

- Bugetul centralizator

- Analiza cost-beneficiu, bazatã pe rezultatele estimate din proiect (anexa nr. 4C)

- Graficul de desfãsurare a activitãtilor.

 

ANEXA Nr. 4C

 

ANALIZA COST - BENEFICIU

 

- Analiza se referã la tehnologia/îmbunãtãtirea/modelul propus sã fie diseminat.

- Analiza se face pe durata investitiei (numãrul de ani din tabel este orientativ).

- Investitia se detaliazã pe elemente. Atentie! Dacã sunt mai multe subproiecte independente, acestea se analizeazã distinct.

- Se enuntã foarte clar ipotezele pe baza cãrora se face previziunea.

- Modelul de mai jos este orientativ, fiind necesar sã fie adaptat de fiecare.

 

 

Fãrã

proiect

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

1. VENITURI (suma productiilor valorice)

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Productie fizicã * )

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Pret unitar (dolari S.U.A.)

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Productie valoricã (1.1x1.2)

 

 

 

 

 

 

 

2. COSTURI DIRECTE

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Forta de muncã directã

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Materiale (seminte, pesticide, îngrãsãminte etc.)

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Combustibili

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Alte costuri directe

 

 

 

 

 

 

 

3. AMORTIZARE (a investitiei)

 

 

 

 

 

 

 

3.1. amortizare A

 

 

 

 

 

 

 

3.2. amortizare B

 

 

 

 

 

 

 

4. COSTURI INDIRECTE

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Forta de muncã indirectã

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Alte costuri

 

 

 

 

 

 

 

5. PROFIT BRUT

 

 

 

 

 

 

 

6. Impozit pe profit (25%)

 

 

 

 

 

 

 

7. PROFIT NET (=5Ð6)

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Flux de numerar (=7+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTITIE:

Investitie A

Investitie B

Investitie C

 


*) Se va repeta pentru fiecare produs.

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Obiective

Activitãti

Beneficiari

Responsabilitãti de implementare

Rezultate

Performante si indicatori de impact

Tinte

Responsabilitãti cuantificabile de monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTURILE PE ACTIVITÃTI

 

Nr.

crt.

Activitãti

Cheltuieli*)

Costuri

Surse de finantare non-SCG

Etapizare

 

 

Total

Contributie SCG

Contributia institutiilor

Plãti si taxe ale fermierilor

Anul 1

Anul 2

Anul 3

1.

Activitatea 1

Total activitatea 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Personal propriu 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Personal auxiliar 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Asistentã tehnicã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- consultanti români 3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- consultanti strãini 3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de deplasare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) international

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri de functionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- consumabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- comunicatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri de capital 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri destinate instruirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- onorariile lectorilor 4 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- costuri pentru participanti 5 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- materiale pentru instruire

 

 

 

 

 

 

 

2.

Activitatea 2

Idem

 

 

 

 

 

 

 

 

Total partial

Totalul tuturor activitãtilor

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli de functionare 6 ) (apã, electricitate, încãlzire)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli neprevãzute

Maximum 10%

din totalul partial

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Detaliate pe elemente mari.

1 ) Numãr de personal propriu x numãr de luni/om x salariul lunar.

2 ) Numãr de personal auxiliar x numãr de luni/om x salariul lunar.

3 ) Numãr de consultanti x orã/om x cost/orã.

4 ) Numãr de lectori x orã/om x cost/orã.

5 ) Numãr de persoane x numãr de zile x cost/zi.

6 ) Maximum 10% din totalul partial.

 

ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR

pentru selectionarea initialã a propunerilor de cãtre secretariat

 

Titlul proiectului .........................................

Categoria: Cercetare Extensie

Costul propus al proiectului .....................................................................

Cererea de contributie din partea SCG, în cadrul limitelor: - da - nu

Contributie din partea solicitantilor, în cadrul limitelor: - da - nu

Avizatã de cãtre conducãtorii institutiilor participante - da - nu

Semnãturile Directorului de proiect si colaboratorilor - da - nu

Rezumatul descrierii proiectului: - da - nu

Necesitatea analizei în paralel: - da – nu

 

 

DA

NU

Rãspunde prioritãtilor

 

 

Sprijinã colaborarea cu factorii interesati

 

 

Obiective cuantificabile

 

 

Se anexeazã descrierea proiectului

 

 

Modul de transfer al rezultatelor si al cunostintelor

 

 

Impact semnificativ asupra unui numãr mare de beneficiari

 

 

Se anexeazã bugetul proiectului

 

 

Largã repetabilitate

 

 

Propunerea pentru specialisti care sã efectueze analiza în paralel:

Justificarea alegerii specialistului care sã efectueze analiza în paralel:

Alte observatii:

Semnãtura specialistului din partea Secretariatului ..................................

 

ANEXA Nr. 6

 

TERMENII DE REFERINTÃ

pentru evaluatori

 

Procesul de evaluare reprezintã o componentã centralã a conceptului de program competitiv de granturi, oferind o evaluare tehnicã în selectia proiectelor. Astfel, acesti specialisti trebuie:

- sã stabileascã domeniile mari de prioritate si mecanismele de livrare cãrora le sunt adresate proiectele, folosind tabelele primite, sã verifice propunerea fatã de setul de criterii aprobat;

- sã evalueze propunerile în concordantã cu ponderea criteriilor din listã;

- sã sustinã prin comentarii detaliate, dupã caz, punctajul acordat fiecãrui criteriu;

- sã facã recomandãri care sã fie analizate de CSA, în functie de punctajul acordat;

- sã sustinã recomandãrile cu comentarii detaliate, care sã fie comunicate solicitantilor;

- sã trimitã Secretariatului toatã documentatia de verificare completatã, incluzând propunerile, pânã la data stabilitã.

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Total puncte

Punctajul dat de

evaluatori

Comentarii

1.

Se încadreazã în prioritãtile nationale ale fermierilor, agroprocesatorilor, de marketing

10

 

 

2.

Impact rapid si cuantificabil în rândul unui numãr mare de beneficiari, cu metodologie adecvatã pentru transfer

10

 

 

3.

Repetabilitate

10

 

 

4.

Colaborarea a cât mai multor persoane interesate, implicând fermieri, organizatii neguvernamentale, universitãti, sector public si privat, institutii internationale

10

 

 

5.

Capacitate institutionalã, inclusiv existenta unui personal calificat, facilitãti si resurse din partea contrapartidei

10

 

 

6.

Metodologia abordatã este corespunzãtoare si inovatoare

10

 

 

7.

Metode de monitorizare clar definite, incluzând indicatori si repere fatã de care pot fi apreciate progresul si rezultatele proiectului

5

 

 

8.

Risc minim

5

 

 

9.

Costuri corespunzãtoare unui buget adecvat

5

 

 

10.

Impact pozitiv/neutru asupra mediului

5

 

 

11.

 Beneficii socioeconomice

10

 

 

12.

Demonstrarea continuitãtii unor activitãti si cunostinte acumulate

10

 

 

 

TOTAL:

100

 

 

 

 

..................... % punctaj

 

Rezumatul recomandãrii:

Acceptat r Respins r

Comentarii: (folositi coli suplimentare)

Semnãtura specialistului, .........................................

 

ANEXA Nr. 7

 

FORMULAR

pentru acordul de grant

 

Propunere de SCG - Titlul proiectului:

PLANUL

Pãrtile

Partea 1 Directorul de proiect

Partea a 2-a Secretarul CSA, reprezenând CSA

Partea a 3-a Directorul UMP, reprezentând Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si Comitetul coordonator al Proiectului (CCP)

Detalii de comunicare

Beneficiarul grantului

Donatorul grantului

Adresa:

Telefon/Fax

Managerul acordului de grant

Persoanele

Solicitarea adresatã CSA pentru finantarea în cadrul SCG a activitãtii din programul urmãtor, denumit Program, a fost aprobatã de CSA, fiind supusã termenilor si conditiilor continute în acest acord.

Titlul proiectului

Numãrul proiectului

Metodologie:

[Extras din cererea de finantare competitivã pentru cercetarea aplicativã si extensie, indicând: obiectivele proiectului, metodele si procedurile, o programare a activitãtilor, rezultatele si beneficiile scontate, reperele de monitorizare, otentialii beneficiari si lista cuprinzând toate persoanele implicate în implementare si agentiile colaboratoare]

Data de începere a acordului:

Data de încheiere a acordului:

1. Suma de grant contractatã: Valoarea contributiei beneficiarului de grant:

1.1. Elemente finantate de grant

1.2. Program de facturare si efectuarea plãtilor

 

ACORDUL

(Schema va fi revizuitã de avocati români si ai Bãncii Mondiale)

 

Încheiat între urmãtoarele pãrti:

Partea 1 .............................. (reprezentantul Directorului de proiect - Directorul de proiect)

Partea a 2-a ....................... (presedintele CSA)

Partea a 3-a ...................... (director UMP reprezentând Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si CCP)

Numire

1. Directorul de proiect (si orice alt colaborator desemnat în planul de mai sus) va realiza Programul si va depune toate eforturile pentru a atinge obiectivele si pentru îndeplinirea tuturor obligatiilor, astfel cum sunt prezentate în planul din acest acord.

Realizarea serviciilor

2. În efectuarea Programului Directorul de proiect:

- va actiona cu priceperea, grija si atentia de care contractorii trebuie sã dea dovadã în mod rezonabil în astfel de cazuri, în conformitate cu planul, în cazul în care prezentul acord nu se terminã înainte de termenul specificat în acest acord;

- va respecta toate prevederile tuturor statutelor, reglementãrilor si regulilor autoritãtilor guvernamentale locale sau publice si ale oricãror coduri de conduitã sau practicã profesionalã aplicabile în cazul Programului;

- va respecta observatiile rezonabile din partea CSA si UMP în legãturã cu Programul;

- va fi disponibil pentru consultãri cu CSA si UMP pe perioada acestui acord, în vederea desfãsurãrii Programului.

Verificarea

3. Directorul de proiect va permite CSA si UMP, oricând, în limite rezonabile, accesul la toate sediile si locurile în care se desfãsoarã Programul, pentru a inspecta progresul acestuia în urmãtoarele conditii:

- CSA si UMP îl vor anunta mai întâi pe Directorul de proiect;

- CSA si UMP vor respecta indicatiile rezonabile ale directorilor de proiect, pe durata în care se aflã în sediile si în locurile de desfãsurare a proiectelor;

- CSA si UMP vor avea acces numai în acele pãrti ale sediilor si locurilor în care se desfãsoarã Programul;

CSA si UMP trebuie sã respecte politica de securitate a Directorului de proiect si, dacã va fi necesar, va fi întocmit un acord de confidentialitate privind alte drepturi de proprietate intelectualã si informatii la care CSA si UMP sau reprezentantii lor pot veni în contact pe durata accesului.

Modificarea planului

4. CSA si UMP au dreptul, la libera lor apreciere, sã aducã amendamente la plan, oricând, dacã dupã opinia lor rezonabilã performantele beneficiarului aratã cã aceste obiective nu au sanse sã fie realizate, sunt depãsite sau pot fi realizate pe altã cale. CSA si UMP vor da un preaviz de 30 de zile Directorului de proiect în cazul oricãrui astfel de amendament.

5. Dacã amendamentele aduse planului ar putea implica costuri suplimentare pentru Directorul de proiect sau ar putea prelungi perioada necesarã pentru terminarea Programului, atunci CSA, UMP si Directorul de proiect pot lua în considerare si pot fi de acord asupra unor elemente aditionale cerute în acest acord.

Responsabilitatea

6. Directorul de proiect este responsabil de toate faptele sau omisiunile în timpul activitãtilor Programului. El va despãgubi CSA si UMP pentru pierderile sau pagubele pe care CSA si UMP le suferã din cauza faptelor sau omisiunilor Directorului de proiect.

Personalul

7. Salariatii Directorului de proiect nu sunt angajati ai CSA, UMP sau ai Proiectului. Doar Directorul de proiect este responsabil pentru orice faptã sau omisiune.

8. Disponibilitatea salariatilor specificati ca necesari pentru implementarea Programului asistat de grant este un termen esential al acordului. Directorul de proiect nu va schimba nici o persoanã specificatã în plan fãrã acordul anterior scris al CSA si UMP.

9. CSA si UMP pot pune capãt acestui acord printr-un preaviz de 14 zile, în scris, dat Directorului de proiect, dacã acesta sau colaboratorii nu mai pot oferi serviciile necesare beneficiarului si nici un aranjament de înlocuire satisfãcãtor pentru CSA si UMP, care sã poatã continua implementarea Programului asistat de grant.

10. Ca urmare a unei adrese rezonabile cãtre CSA si UMP Directorul de proiect poate sã retragã personalul din locul unde se desfãsoarã proiectul, dacã existã amenintãri privind securitatea sau sãnãtatea acestuia, care se aflã mai presus de controlul Directorului de proiect, pânã în momentul în care personalul se poate întoarce în sigurantã. Dacã nu este posibilã întoarcerea salariatilor la locul de muncã într-un timp util, Directorul de proiect poate întrerupe acordul.

11. Dacã personalul specificat anterior nu reuseste sã atingã standardele rezonabile de competentã sau de comportament, CSA si UMP pot cere Directorului de proiect sã schimbe personalul.

12. Dacã CSA decide cã angajarea unora dintre salariatii Directorului de proiect nu corespunde interesului proiectului, CSA si UMP pot cere Directorului de proiect sã înlocuiascã acele persoane fãrã ca CSA si UMP sã le revinã vreo obligatie.

Evaluare si raportare

13. CSA si UMP vor evalua cu regularitate progresul Directorului de proiect în îndeplinirea Programului în scopul desfãsurãrii proiectului în mod eficient si în limitele bugetului.

14. Directorul de proiect va tine evidenta completã si exactã a performantelor Programului si va furniza CSA si UMP rapoarte conform planului, care subliniazã progresul Programului si evidentiazã activitãtile desfãsurate, dificultãtile întâmpinate si realizãrile obtinute.

15. Directorul de proiect va prezenta CSA si UMP toate datele si explicatiile relevante fãcute în legãturã cu Programul. Astfel de date pot inlcude: sondaje de opinie, informatii de bazã, din teren si alte date, calcule, planuri, desene, schite, hãrti, specificatii, rapoarte, instructiuni si decizii. Cererea unor astfel de date va fi fãcutã în timp util si în mod rezonabil.

16. Directorul de proiect va anunta prompt CSA si UMP asupra oricãror dificultãti semnificative apãrute sau care sunt prevãzute în desfãsurarea Programului.

Efectuarea plãtilor

17. UMP va plãti Directorului de proiect transe în modul în care a fost stabilit în plan.

18. Directorul de proiect va pregãti si va trimite CSA si UMP facturile pentru Programul pe care îl desfãsoarã si alte cheltuieli neprevãzute apãrute în îndeplinirea Programului, astfel cum a fost specificat în plan. Aceste facturi vor fi semnate de Directorul de proiect. Directorul de proiect va prezenta, de asemenea, CSA si UMP orice document care poate fi cerut si care poate dovedi dacã cheltuielile neprevãzute sunt rezonabile.

19. CSA si UMP vor cere lãmuriri în termen de 30 de zile de la primirea acelor facturi. Ambele pãrti vor rezolva factura aflatã în disputã, conform clauzei 39. Orice platã dupã rezolvarea disputei se va realiza în interval de 10 zile de la rezolutie.

20. CSA si UMP îsi rezervã dreptul de a retine o sumã de pânã la 20% din total pânã în momentul în care serviciile au fost finalizate în mod satisfãcãtor.

Confidentialitate

21. Directorul de proiect, CSA si UMP vor pãstra confidentialitatea, nu vor folosi si nu vor permite sã fie folositã nici o informatie confidentialã, cu exceptia cazurilor în care:

- astfel de informatii confidentiale apartin de drept domeniului public;

- Directorul de proiect consimte în scris la dezvãluirea informatiilor;

- acest acord permite în mod specific dezvãluirea.

22. Pãrtile vor asigura cã agentii si angajatii lor, care primesc sau pot primi informatii confidentiale, sunt constienti de aceste prevederi.

23. Dacã Directorul de proiect o cere, CSA si UMP vor încheia un acord în scris cu orice persoanã cãreia este posibil sã i se dezvãluie aceastã infromatie confidentialã, care astfel confirmã faptul cã acea persoanã a citit si a înteles aceste prevederi de confidentialitate si le va respecta.

24. Aceste prevederi de confidentialitate sunt suplimentare si nu afecteazã în nici un fel obligatiile de a mentine confidentialitatea impusã de CSA si UMP atât prin lege, cât si prin contract.

Dreptul de autor

25. Desi CSA si UMP cunosc cã ele nu au nici un drept de autor asupra rezultatelor obtinute de beneficiar, acesta din urmã va oferi CSA dreptul de a folosi gratuit informatia cuprinsã în rapoartele proiectului, precum si rezultatele obtinute.

26. Toate drepturile de autor asupra proprietãtii intelectuale rezultate din acest acord sau care este creatã în cadrul activitãtii proiectului vor rãmâne sau vor trebui sã rãmânã proprietatea absolutã a CSA.

27. La cererea Directorului de proiect, în mãsura permisã de CSA si UMP, se va putea negocia o licentã, pe cheltuiala Directorului de proiect, astfel încât acesta sã poatã utiliza în totalitate sau o parte din proprietatea intelectualã, în termeni acceptati atât de Directorul de proiect, cât si de CSA si UMP. Orice licentã acordatã va trebui:

- sã restrictioneze Directorul de proiect în ceea ce priveste oferirea de licente viitoare asupra proprietãtii intelectuale;

- sã ia în considerare activitãtile normale ale Directorului de proiect.

Echipamente si utilaje

28. Cu exceptia situatiei în care CSA si UMP considerã cã echipamentele si utilajele sunt necesare pentru un alt proiect aprobat, toate cele care au fost cumpãrate în cadrul acestui acord vor trece în proprietatea Directorului de proiect.

Publicatii

29. CSA, UMP si Directorul de proiect convin cã publicatiile care rezultã din proiect vor fi atribuite (din punct de vedere al autorului) în conformitate cu contributia relevantã adusã de pãrti. Dacã Directorul de proiect are obiectii privind atribuirea ponderii de autor pentru o anumitã publicatie, CSA si UMP vor lua în considerare orice recomandare rezonabilã a Directorului de proiect pentru o mai bunã recunoastere a contributiei acestuia la respectiva publicatie.

30. Exceptând cele prevãzute în plan, nici Directorul de proiect si nici personalul sau agentii sãi nu pot publica sau determina publicarea ori folosirea în orice alte scopuri a documentatiei referitoare la activitatea proiectului, fãrã o aprobare prealabilã, scrisã din partea CSA si UMP.

31. Nici una dintre pãrti nu poate sã facã în mod constient sau sã permitã exprimarea unor afirmatii eronate ori tendentioase cu privire la activitatea Programului sau la orice alte aspecte legate de acest acord.

32. Declaratiile în mass-media sau articolele despre proiect vor fi supuse avizãrii CSA si UMP, trebuind sã primeascã aprobare înaintea publicãrii sau emiterii pe post.

33. Clauzele 29 si 31 vor rãmâne în vigoare si dupã încheierea acestui acord.

Întreruperea acordului

34. Acest acord va lua sfârsit în momentul încheierii Programului, în conformitate cu planul stabilit sau mai devreme, dacã este cazul.

35. Fiecare dintre cele 3 pãrti pot pune capãt imediat acestui acord, anuntându-i în scris pe ceilalti, dacã:

- una dintre pãrti este în dificultate materialã fatã de oricare dintre prevederile acordului si este incapabilã sã o remedieze în decurs de 14 zile (sau mai putin, în functie de perioada prevãzutã în acest acord) de la înstiintarea de cãtre ceilalti asupra dificultãtii;

- Directorul de proiect dã faliment (devine insolvabil);

- una dintre pãrti comite o gravã eroare de conduitã care, în conformitate cu opinia rezonabilã a celeilalte pãrti,

ar putea atrage o proastã reputatie asupra CSA sau UMP;

- CSA nu are acces la fonduri necesare finantãrii proiectului.

36. Dacã acest acord este întrerupt pentru oricare dintre motive:

- Directorul de proiect va despãgubi imediat CSA si UMP, returnând toti banii pe care acestea i-au dat Directorului de proiect în cadrul acestui acord si care nu au fost folositi sau alocati pânã la data întreruperii lui, în conformitate cu acest acord;

- Directorul de proiect va înceta imediat sã mai foloseascã orice fel de informatie confidentialã si proprietate intelectualã.

37. Totusi, în cazul clauzei 34, dacã întreruperea acestui acord s-a realizat înainte de finalizarea Programului din cauza unor probleme venite din alte pãrti, CSA si UMP vor plãti Directorului de proiect numai suma ce reprezintã valoarea activitãtii efectiv depuse si valoarea oricãrui material sau oricãror servicii comandate cu anticipatie de Directorul de proiect pentru desãvârsirea Programului.

Despãgubiri

38. Directorul de proiect va despãgubi CSA si UMP pentru toate plângerile, costurile, actiunile sau activitãtile care derivã din activitatea Programului.

Asigurarea

39. Directorul de proiect este de acord:

- cu îndeplinirea Programului pe propriul sãu risc.

- sã aibã sau sã realizeze o asigurare de rãspundere adecvatã în baza obligatiilor sale stabilite prin acest acord.

- sã facã dovada existentei acestei polite de asigurare la cererea CSA si UMP.

- sã actioneze în permanentã în vederea respectãrii prevederilor politelor de asigurare.

40. CSA si UMP nu îsi asumã responsabilitatea pentru nici un fel de accident, deces sau accident de cãlãtorie ori pentru un alt tip de accident care s-a produs în rândul personalului Directorului de proiect în timpul lucrului sau în momentul deplasãrii în vederea realizãrii Programului.

Rezolvarea litigiilor

41. În cazul aparitiei oricãrui fel de disputã între Directorul de proiect, CSA si UMP în legãturã cu acest acord, cele 3 pãrti vor negocia prompt si amiabil rezolvarea litigiului. Dacã pãrtile nu pot rezolva litigiul în timp de 30 de zile de la aparitia conflictului, CSA si UMP vor supune situatia spre arbitrare unui singur arbitru numit de CSA. Arbitrarea se va desfãsura în concordantã cu prevederile în vigoare din Actul de arbitraj.

Sãnãtatea si siguranta salariatilor

42. Dacã este necesar ca personalul Directorului de proiect, CSA si UMP sã aibã acces la facilitãtile celeilalte pãrti, partea-gazdã va permite accesul numai cu conditia ca personalul pãrtii aflate în vizitã sã respecte în permanentã politicile de sãnãtate si de sigurantã din Codul muncii cerute de partea-gazdã.

43. Partea-gazdã va fi cea care va realiza controalele privind normele de sãnãtate si securitate, conform Codului muncii, la locurile de desfãsurare a activitãtii, cu exceptia cazului în care partea aflatã în vizitã efectueazã controlul unor activitãti specifice asupra cãrora s-a convenit sã fie desfãsurate în acel loc de muncã.

44. Fãrã a limita nici una dintre celelalte despãgubiri prevãzute în acest acord, în ciuda oricãrei prevederi, Directorul de proiect acceptã sã despãgubeascã CSA si UMP sau oricare altã persoanã pentru orice tip de pierdere sau pagubã (fizicã, financiarã, directã, indirectã, de alt tip) ori cheltuialã (incluzând si taxele legale si cheltuielile determinate de angajarea unui avocat).

Conditii de numire a altor persoane

45. Acest acord apartine în totalitate Directorului de proiect. Directorul de proiect nu poate transfera responsabilitãtile sale fãrã a avea dinainte un acord scris al CSA si UMP, care îl pot da sau nu, dupã cum considerã adecvat. Aparitia unor modificãri în situatia financiarã si de management a Directorului de proiect duce la revederea acestei clauze.

Relatiile de lucru

46. CSA si UMP au angajat Directorul de proiect în calitate de contractor independent, pe bazã de nonexclusivitate, pentru a realiza Programul. CSA si UMP nu vor fi asociate cu Directorul de proiect sau între ele pe durata proiectului.

Acceptul deplin

47. Acest acord este unica si întreaga bazã de lucru si de colaborare dintre Directorul de proiect, CSA si UMP.

Nu existã nici o întelegere verbalã sau scrisã ori alte tipuri de angajamente în afara celor prevãzute în acest acord.

Corespondenta

48. Rãspunsurile trebuie date:

- în a treia zi lucrãtoare de la data primirii, în cazul corespondentei prin postã;

- în momentul primirii rapoartelor transmise, fãrã erori, prin fax, cu exceptia cazului în care faxul este greu de citit;

- la data predãrii, în cazul în care aceasta s-a fãcut personal.

49. Toatã corespondenta în cadrul acestui acord va fi fãcutã în formã scrisã, predatã personal sau trimisã prin postã ori prin fax la adresa pãrtii destinatare, astfel cum este specificat în plan.

50. Nici o înmânare sau trimitere prin fax nu va fi consideratã validã dacã a fost fãcutã în afara orelor de program (8,00-16,30) în zilele de lucru. Trimiterile sosite dupã ora 16,30 vor fi înregistrate în urmãtoarea zi lucrãtoare.

Cadrul legal

51. Acordul se va desfãsura sub incidenta legislatiei române. Directorul de proiect trebuie sã se supunã exclusiv jurisdictiei tribunalelor din România. El nu se va opune sub nici o formã exercitãrii acestei jurisdictii.

Modificãri

52. Schimbãrile, derogãrile si modificãrile acestui acord vor fi valide numai dacã sunt efectuate în scris si sunt semnate de Directorul de proiect sau de CSA si UMP.

Nu constituie derogare

53. Orice esec din partea Directorului de proiect, CSA si UMP de a aduce la îndeplinire prevederile acestui acord nu va constitui o derogare de la nici un drept de executare viitoare.

Continuitatea prevederilor

54. Prevederile acestui acord referitoare la responsabilitatea de raportare, confidentialitate, proprietate intelectualã, publicare, terminare si legislatie nu vor expira la încheierea acordului.

Cazurile de fortã majorã

55. Nici Directorul de proiect si nici CSA sau UMP nu vor fi considerati responsabili unul în fata celorlalti pentru întârzieri sau pentru neatingerea performantelor planificate, dacã acestea sunt determinate de incendii accidentale, inundatii, explozii, fulgere, furtuni, cutremure, alunecãri de teren, de interventii ale guvernului sau ale tribunalului, de confruntãri civile, rãzboaie, greve, dezorganizarea muncii, variatii genetice naturale ale oricãror fiinte datorate unor fenomene

aflate mai presus de orice control rezonabil, în lipsa unor greseli sau neglijente ale Directorului de proiect, CSA si UMP.

 

DEFINITII

 

În acest acord definitiile-cheie sunt urmãtoarele:

 

Termen

Definitie

acordul

Acest acord sau orice alt amendament adus acestuia si acceptat de Directorul de proiect, CSA si UMP

zi de lucru

Orice zi din sãptãmânã în care bãncile comerciale din România sunt deschise pentru tranzactie

data finalizãrii

Data finalizãrii proiectului prevãzutã în plan

informatie confidentialã

Orice informatie referitoare la afacere, la existenta sau la continutul acestui acord, orice tip de informatie care rezultã din acest acord sau din Programul acordului CSA Consiliul pentru servicii destinate agriculturii, alãturi de succesorii acestuia si/sau de alte pãrti cãrora le au fost desemnate drepturile acestuia

sumã

 Suma sau sumele specificate în plan

finantare

 Banii pe care CSA îi dã Directorului de proiect în cadrul acordului de grant privind Programul

proprietate intelectualã

Toatã informatia, datele, inventiile, patentele, know-how, schitele, cunostintele care rezultã sau care sunt create în timpul executãrii Programului, include articole si documente (si cele produse, colectate sau achizitionate), evidente, modele, mostre, procedee, software, tehnici, metodologii, alte elemente produse sau rezultate în legãturã cu prevederile Programului, inclusiv dreptul de autor) sau altfel, în legãturã cu acest acord

datele facturilor

Datele facturilor stabilite în conformitate cu planul

obiective

Obiectivele proiectului în conformitate cu datele incluse în plan

personal

Salariatii si agentii sau orice alt personal profesional, tehnic sau auxiliar, angajat de cãtre Directorul de proiect pentru a executa Programul

proiectul

Proiectul intitulat (inserati titlul proiectului) descris în plan

data de raportare

Datele de raportare cuprinse în plan

servicii

Activitatea pe care Directorul de proiect a fost de acord sã o realizeze este detaliatã în plan

personal specificat

Persoanele numite ca personal al Directorului de proiect în cadrul planului

Programul lucru

 Sarcinile si rezultatele la care se face referire în descrierea Programului. Include orice tip de proprietate personalã (cu exceptia actiunilor sau a banilor), precum si servicii

conform cu anul 2000

Înseamnã cã serviciile si raportul trebuie sã fie în conformitate cu toate aspectele si cu “standardele de adaptare cu OECD 2000”

 

 

Executarea

Acest acord a fost încheiat la: ................................................................ (ziua/luna/anul)

 

Semnat de CSA:

............................................................... (inserati numele presedintelui CSA)

Semnat de:

(Inserati denumirea institutiei sau a companiei)

Presedinte,

................................................................ (Inserati numele Directorului de proiect)

Semnat de:

UMP/MAAP - Proiectul pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã

Director de proiect

................................................................ (Inserati numele directorului UMP)

Director UMP,

 

 

ANEXA Nr. 8

 

FORMULAR - T I P

pentru rapoartele asupra progresului proiectului

 

Rapoartele vor acoperi toate activitãtile proiectului, inclusiv cele desfãsurate la alti participanti.

Prima paginã

Prima paginã trebuie folositã ca paginã initialã în toate documentele de raportare.

Aceasta trebuie sã cuprindã:

Tipul raportului - Raport periodic sau final

Perioada acoperitã - Datele calendaristice

Titlul proiectului - Conform grantului aprobat

Numãrul acordului de grant - Codul numeric dat de Secretariat

Data începerii - Data la care a început activitatea

Data finalizãrii

Directorul de proiect - Numele Directorului de proiect si adresa institutiei

Colaboratori - Numele colaboratorilor si adresele institutiilor.

Raportul periodic

Scopul raportului periodic este de a descrie stadiul implementãrii proiectului si de a indica Secretariatului orice constrângeri care limiteazã progresul proiectului. Raportul periodic trebuie sã includã:

1. un rezumat; o scurtã descriere a rezultatelor comparativ cu indicatorii de performantã stabiliti pentru proiect, subliniind constrângerile reale sau posibile în implementare;

2. probleme de management si de administratie; lista cuprinzând problemele apãrute, incluzând disponibilitatea fondurilor la timp, alte probleme de buget, schimbãri de personal, schimbãri de termene si de locuri. Schimbãrile în buget de 10% sau mai mult trebuie justificate. Schimbãrile în planificarea proiectului trebuie sã fie însotite de o scurtã justificare si de indicarea oricãror cereri potentiale pentru realocarea bugetului. Se va face un sumar al conturilor pentru perioada precedentã cu certificate de utilizare si un buget detaliat pentru perioada urmãtoare sau pentru restul duratei proiectului;

3. colaborare si publicare: descrieti activitãtile de colaborare care au avut loc si dati lista participantilor. Dati o listã a articolelor, brosurilor si a documentelor care au fost publicate;

4. activitãtile cerute Secretariatului: mentionati felul în care Secretariatul poate asista implementarea proiectului;

5. actiuni ale Secretariatului: se va completa de cãtre Secretariat dupã primirea raportului periodic.

Raportul final

Va prezenta rezultatele proiectului astfel încât realizãrile si impactul întregului proiect sã poatã fi evaluate în functie de indicatorii de performantã si de impactul scontat. Realizãrile proiectului trebuie discutate în functie de rezultatele stiintifice sau din activitatea de extensie, de contributia la productivitatea agricolã, de dezvoltarea resurselor umane, de relevanta rezultatelor pentru dezvoltare, de eficienta si diseminarea informatiilor si tehnologiilor obtinute si de experienta acumulatã. Acest raport înlocuieste ultimul raport periodic. Raportul final trebuie sã includã:

1. rezumat: descrie scopul proiectului si rezultatele obtinute în cursul perioadei de desfãsurare a proiectului si maniera în care aceste rezultate contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Acesta plaseazã realizãrile proiectului în contextul general al dezvoltãrii agriculturii.

- Obiectivele proiectului si argumentãri: descrie mobilul proiectului, problema abordatã si importanta ei în dezvoltare; descrie relatia proiectului cu alte activitãti în desfãsurare, din acelasi domeniu; explicã implicarea altor institutii în implementarea proiectului;

2. metode si rezultate: redã pe scurt metodologia si prezintã informatia o datã cu analiza statisticã; comparã rezultatele proiectului fatã de indicatorii de performantã agreati;

3. rezultatele si impactul proiectului: redã rezultatele importante si impactul proiectului; prezintã o listã de publicatii; instruiri si întâlniri care au avut loc; soiuri noi puse la dispozitie;

4. contabilizare: prezintã situatia finalã a conturilor a cãror necesitate a apãrut pe parcursul desfãsurãrii proiectului;

5. activitãti viitoare: descrie orice activitate viitoare a cãrei necesitate a apãrut în timpul desfãsurãrii proiectului si întocmirii rapoartelor.

- Diseminarea tehnologiei: sugereazã modul în care tehnologia si informatia pot fi puse la dispozitia fermierului (loturi demonstrative în ferme, field days, emisiuni radio si TV, scurte comunicãri de extensie).

 

ANEXA Nr. 9

 

GRAFIC

privind realizarea activitãtilor propuse

 

Activitatea

Anul I

Luna

Anul II

Luna

Anul III

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Negocierea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contractului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea rezultatelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL DEZVOLTÃRII SI PROGNOZEI

Nr. 228/27 iulie 2001

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

1.437/27 iulie 2001

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele,

aparatele de mãsurã si control, automatizãri si produse software, achizitionate din import,

care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

Ministrul dezvoltãrii si prognozei si ministrul finantelor publice,

având în vedere prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie,

în temeiul art. 6 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei si al art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

emit urmãtorul ordin:

Art. 1. - În vederea aplicãrii prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie,

Lista cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de mãsurã si control, automatizãri si produse software, achizitionate din import, care sunt

exceptate de la plata taxelor vamale, va avea continutul din anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de mãsurã si.control, automatizãri si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de mãsurã

si control, automatizãri si produse software, achizitionate din import,

care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

Pozitia

tarifarã

Denumirea mãrfii

8402.11.00

- - Cazane acvatubulare cu o productie orarã de aburi de peste 45 tone

8402.12.00

- - Cazane acvatubulare cu o productie orarã de aburi de maximum 45 tone

8402.19.10

- - - Cazane ignitubulare

8402.19.90

- - - Altele

8402.20.00

- Cazane “de apã supraîncãlzitã”

8417.10.00

- Furnale si cuptoare pentru calcinare, topire sau alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor

8417.80.20

- - Cuptoare tunel si camere pentru arderea produselor ceramice

8419.20.00

- Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator

8419.31.00

- - Pentru produse agricole

8419.32.00

- - Pentru lemn, pastã de hârtie, hârtii sau cartoane

8420.10.10

- - De tipul celor folosite în industria textilã

8420.10.30

- - De tipul celor folosite în industria hârtiei

8420.10.50

- - De tipul celor folosite în industria cauciucului si materialelor plastice

8421.21.90

- - - Altele

8421.39.30

- - - - Aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului

8421.39.51

- - - - - Prin procedee umede

8421.39.71

- - - - - Prin procedee catalitice

8422.30.00

- Masini si aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte reci piente; masini si aparate de capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; masini si aparate pentru gazeificarea (acidularea) bãuturilor

8422.40.00

- Alte masini si aparate de împachetat sau de ambalat mãrfurile (inclusiv masinile si aparatele de ambalat în folie termoretractabilã)

8423.20.00

- Bascule pentru cântãrire continuã a mãrfurilor transportate pe bandã

8423.30.00

- Bascule pentru cântãriri constante, balante si bascule de însãcuire sau de dozare

8423.81.10

- - - Instrumente de control prin referintã la o greutate predeterminatã, cu functionare automatã, inclusiv masinile de sortat dupã greutate

8423.82.10

- - - Instrumente de control prin referintã la o greutate predeterminatã, cu functionare automatã, inclusiv masinile de sortat dupã greutate

8424.30.01

- - - Echipate cu dispozitiv de încãlzit

8424.30.05

- - - - De maximum 7,5 kW

8424.30.09

- - - - Peste 7,5 kW

8424.30.10

- - - Cu aer comprimat

8424.81.10

- - - Aparate de stropit

8425.20.00

- Trolii de ridicat si coborât colivii ascensor si schipuri în puturi miniere; trolii special destinate pentru exploatãri miniere subterane

8426.11.00

- - Poduri rulante si grinzi rulante pe suporti ficsi

8428.31.00

- - Special destinate pentru extractia minierã subteranã sau pentru alte activitãti subterane

8428.39.91

- - - - Transportoare sau conveioare cu role sau gãleti

8434.10.00

- Masini pentru muls

8434.20.00

- Masini si aparate pentru lãptãrie

8436.10.00

- Masini si utilaje pentru prepararea hranei animalelor

 

- Masini si utilaje pentru aviculturã, inclusiv incubatoare si clocitoare

8436.21.00

- - Incubatoare si clocitoare

8438.10.10

- - Pentru brutãrie, patiserie sau fabricarea biscuitilor

8438.10.90

- - Pentru fabricarea pastelor fãinoase alimentare

8438.20.00

- Masini si aparate pentru produse de cofetãrie sau pentru fabricat cacao sau ciocolatã

8438.30.00

- Masini si aparate pentru fabricarea zahãrului

8438.40.00

- Masini si aparate pentru fabricarea berii

8438.50.00

- Masini si aparate pentru prelucrarea cãrnii

8438.60.00

- Masini si aparate pentru prelucrarea fructelor sau legumelor

8438.80.10

- - Pentru tratarea si prelucrarea cafelei sau ceaiului

8438.80.91

- - - Pentru prepararea sau fabricarea bãuturilor

84.39

Masini si aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau cartonului

8439.10.00

- Masini si aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice

8439.20.00

- Masini si aparate pentru fabricarea hârtiei sau cartonului.Pozitia tarifarã Denumirea mãrfii

8439.30.00

- Masini si aparate pentru finisarea hârtiei sau cartonului

 

- Pãrti

8439.91

- - De masini sau aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice:

8439.91.10

- - - Turnate, din fontã sau otel

8439.91.90

- - - Altele

8441.30.00

- Masini pentru fabricarea cutiilor, lãzilor, tuburilor de carton, bidoanelor sau ambalajelor similare, altfel decât prin mulare

8441.40.00

- Masini pentru mularea articolelor din pastã de hârtie, hârtie sau carton

8442.10.00

- Masini pentru compus caractere tipografice prin procedee fotografice

8442.20.10

- - Masini pentru turnat si compus (linotipuri, monotipuri, intertipuri etc.)

8443.11.00

- - Cu hârtie în sul

8443.12.00

- - Cu foi de hârtie format maxim de 22 x 36 cm (offset de birou)

8443.21.00

- - Cu hârtie în sul

8443.30.00

- Masini si aparate de imprimat, flexografice

8443.59.20

- - - Pentru imprimarea materialelor textile

8443.59.70

- - - -Altele

8444.00.10

- Masini pentru extrudare

8445.11.00

- - Masini de cardat

8445.12.00

- - Masini de pieptãnat

8445.13.00

- - Laminoare si flaiere

8445.20.00

-Masini de filat materiale textile

8445.30.10

--Pentru dublarea materialelor textile

8445.30.90

--Pentru rãsucirea materialelor textile

8445.40.00

-Masini de bobinat (inclusiv masinile de canetat) sau de depãnat materiale textile

8445.90.00

-Altele

8446.10.00

-Pentru tesãturi de o lãtime de maximum 30 cm

 

-Pentru tesãturi cu o lãtime peste 30 cm, cu suveici

8446.21.00

--Cu motor

8446.29.00

--Altele

8446.30.00

-Pentru tesãturile cu o lãtime peste 30 cm, fãrã suveici

8447.20.92

- - - Masini de tricotat cu urzealã, inclusiv rãzboaie Raschel; masini de cusut (încheiat) tricotaje

8448.11.00

- - Ratiere si mecanisme Jacquard; reductoare, perforatoare si copiatoare de cartele; masini de snuruit cartele dupã perforare

8449.00.00

Masini si aparate pentru fabricarea sau finisarea pâslei sau articolelor netesute, în bucãti sau în forme, inclusiv masini si aparate pentru fabricarea pãlãriilor din pâslã, calapoade pentru pãlãrii

8450.20.00

- Masini cu o capacitate unitarã exprimatã în greutatea rufelor uscate, peste 10 kg

8451.10.00

- Masini pentru curatirea uscatã

8451.30.30

- - - Peste 2.500 W

8451.50.00

- Masini pentru rularea, derularea, plierea, tãierea sau dantelarea tesãturilor

8451.80.10

- - Masini pentru cãptusit tesãturi si alti suporti în vederea fabricãrii învelitorilor de pardosealã, cum este linoleumul etc.

8451.80.30

- - Masini pentru apretat si finisat

8452.21.00

- - Automate

8452.29.00

- - Altele

8453.10.00

- Masini si aparate pentru prepararea, tãbãcirea sau prelucrarea pieilor

8453.20.00

- Masini si aparate pentru fabricarea sau repararea încãltãmintei

8454.10.00

- Convertizoare

8454.30.10

- - Masini de turnat sub presiune

8455.10.00

- Laminoare de tevi

8455.21.00

- - Laminoare la cald si laminoare combinate la cald si la rece

8455.22.00

- - Laminoare la rece

8456.10.10

- - De tipul celor utilizate la fabricarea discurilor (wafers) sau dispozitivelor semiconductoare

8456.10.90

- - Altele

8456.20.00

- Care actioneazã cu ultrasunete

8456.30.11

- - - Prin fir

8456.30.19

- - - Altele

8457.10.10

- - Orizontale

8457.10.90

- - Altele

8457.30.10

- - Cu comandã numericã

8457.30.90

- - Altele

8458.11.20

- - - Centre de strunjire

8458.11.41

- - - -Monoax

8458.11.49

- - - -Multiax

8458.11.80

- - - Altele

8458.19.20

- - - Strunguri paralele

8458.19.40

- - - Strunguri automate

8458.19.80

- - - Altele

8458.91.20

- - - Centre de strunjire

8458.91.80

- - - Altele

8458.99.00

- - Altele

84.59

Masini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de gãurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metalele prin aschiere, altele decât strungurile si centrele de strunjire de la pozitia nr. 84.58

8459.10.00

- Centre de prelucrare glisante

 

- Alte masini de gãurit:

8459.21.00

- - Cu comandã numericã

8459.29.00

- - Altele

 

- Alte masini-unelte de alezat-frezat:

8459.31.00

- - Cu comandã numericã

8459.39.00

- - Altele

8459.40

- Alte masini de alezat:

8459.40.10

- - Cu comandã numericã

8459.40.90

- - Altele

 

- Masini de frezat, cu consolã:

8459.51.00

- - Cu comandã numericã

8459.59.00

- - Altele

 

- Alte masini de frezat:

8459.61

- - Cu comandã numericã:

8459.61.10

- - - Masini de frezat scule

8459.61.90

- - - Altele

8459.69

- - Altele:

8459.69.10

- - - Masini de frezat scule

8459.69.90

- - - Altele

8459.70.00

- Alte masini de filetat sau tarodat

84.60

Masini-unelte pentru debavurat, ascutit, polizat, rectificat, honuit, lepuit, slefuit (polizat) sau pentru alte operatii de finisat metale, sau metaloceramice, cu pietre de rectificat, cu abrazive sau cu alte produse de slefuit (polizat), altele decât masinile de danturat sau finisat angre naje de la pozitia nr. 84.61:

 

- Masini de rectificat suprafete plane, cu reglare în orice axã cu precizia de minimum 0,01 mm:

8460.11.00

- - Cu comandã numericã

8460.19.00

- - Altele

 

- Alte masini de rectificat, cu reglare în orice axã cu precizia de minimum 0,01 mm:

8460.21

- - Cu comandã numericã:

 

- - - Pentru suprafete cilindrice:

8460.21.11

- - - - Masini de rectificat circular, pentru prelucrarea suprafetelor interioare

8460.21.15

- - - - Masini de rectificat fãrã centru

8460.21.19

- - - - Altele

8460.21.90

- - - Altele

8460.29

- - Altele:

 

- - - Pentru suprafete cilindrice:

8460.29.11

- - - - Masini de rectificat circular, pentru prelucrarea suprafetelor interioare

8460.29.19

- - - - Altele

8460.29.90

- - - Altele

 

- Masini de ascutit:

8460.31.00

- - Cu comandã numericã

8460.39.00

- - Altele

8460.40

- Masini de honuit sau lepuit:

8460.40.10

- - Cu comandã numericã

8460.40.90

- - Altele

8460.90

- Altele:

8460.90.10

- - Cu reglare în orice axã cu precizia de minimum 0,01 mm

8460.90.90

- - Altele

84.61

Masini de rabotat, sepinguri, de mortezat, de brosat, de danturat si finisat angrenaje dintate, de debitat cu ferãstrãul, de sectionat si alte masini care actioneazã prin aschierea metalului sau metaloceramicelor, nedenumite si necuprinse în altã parte:

8461.10.00

- Masini de rabotat

8461.20.00

- Sepinguri si masini de mortezat

8461.30

- Masini de brosat:

8461.30.10

- - Cu comandã numericã

8461.30.90

- - Altele

8461.40

- Masini de danturat sau de finisat angrenaje:

 

- - Masini de danturat (inclusiv cele cu scula abrazivã):

 

- - - De danturare a angrenajelor cilindrice:

8461.40.11

- - - - Cu comandã numericã

8461.40.19

- - - - Altele

 

- - - De danturare a altor angrenaje:

8461.40.31

- - - - Cu comandã numericã

8461.40.39

- - - - Altele

 

- - Masini de finisat angrenaje

 

- - - Cu reglare în orice axã cu precizia de minimum 0,01 mm:

8461.40.71

- - - - Cu comandã numericã

8461.40.79

- - - - Altele

8461.40.90

- - - Altele

8461.50

- Masini de debitat cu ferãstrãul sau de sectionat:

 

- - Masini de debitat cu ferãstrãul

8461.50.11

- - - Cu ferãstrãu circular

8461.50.19

- - - Altele

8461.50.90

- - Masini de sectionat

8461.90.00

- Altele

84.62

Masini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, ciocãnire, stantare, presare; masini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin îndoire, pliere, îndreptare, aplatizare, forfecare, perforare, crestare; prese pentru prelucrarea metalelor sau a carburilor metalice, altele decât cele de mai sus:

8462.10

- Masini (inclusiv prese) de forjat sau stantat si ciocane, stante, capete de presare etc.:

8462.10.10

- - Cu comandã numericã

8462.10.90

- - Altele

 

- Masini (inclusiv prese) de îndoit, pliat, îndreptat, aplatizat:

8462.21

- - Cu comandã numericã

8462.21.10

- - - -Pentru prelucrarea produselor plate

8462.21.80

- - - -Altele

8462.29

- - Altele:

8462.29.10

- - - -Pentru prelucrarea produselor plate

 

- - - -Altele:

8462.29.91

- - - - -Hidraulice

8462.29.98

- - - - -Altele

 

- Masini (inclusiv prese) de forfecat, altele decât masinile combinate de perforat si forfecat:

8462.31.00

- - Cu comandã numericã

8462.39

- - Altele:

8462.39.10

- - - Pentru prelucrarea produselor plate

 

- - - Altele:

8462.39.91

- - - -Hidraulice

8462.39.99

- - - -Altele

 

- Masini (inclusiv prese) de perforat sau crestat, inclusiv masinile combinate de perforat si forfecat:

8462.41

- - Cu comandã numericã:

8462.41.10

- - - Pentru prelucrarea produselor plate

8462.41.90

- - - Altele

8462.49

- - Altele:

8462.49.10

- - - Pentru prelucrarea produselor plate

8462.49.90

- - - Altele

 

- Altele:

8462.91

- - Prese hidraulice:

8462.91.10

- - - Prese pentru modelarea (mularea) pulberilor metalice prin sinterizare si prese pentru balotarea fierului vechi

 

- - - Altele:

8462.91.50

- - - - Cu comandã numericã

8462.91.90

- - - -Altele

8462.99

- - Altele:

8462.99.10

- - - Prese pentru modelarea (mularea) pulberilor metalice prin sinterizare si prese pentru balotarea fierului vechi

 

- - - Altele

8462.99.50

- - - - Cu comandã numericã

8462.99.90

- - - -Altele

84.63

Alte masini-unelte pentru prelucrarea metalelor sau metaloceramicelor, care actioneazã fãrã îndepãrtarea materialului:

8463.10

- Bancuri de trefilat bare, tevi, profile, sârme sau produse similare:

8463.10.10

- - Bancuri de trefilare sârme

8463.10.90

- - Altele

8463.20.00

- Masini pentru executarea unei filetãri exterioare sau interioare prin rulare sau laminare

8463.30.00

- Masini pentru prelucrarea sârmei

8463.90.00

- Altele

84.64

Masini-unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea la rece a sticlei

8464.10

- Masini de tãiat:

8464.10.90

- - Altele

8464.20

- Masini de slefuit sau rectificat:

8464.20.05

- - Pentru prelucrarea discurilor semiconductoare (wafers)

 

- - Pentru prelucrarea sticlei:

8464.20.11

- - - Sticlei optice

8464.20.19

- - - Altele

8464.20.20

- - Pentru prelucrarea ceramicii

8464.20.95

- - Altele

8464.90

- Altele:

8464.90.20

- - Pentru prelucrarea produselor ceramice

8464.90.80

- - Altele

84.65

Masini-unelte (inclusiv masinile pentru bãtut cuie, de prins cu scoabe, de lipit, de încleiat sau pentru alte asamblãri) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare:

8465.10

- Masini care pot efectua diferite tipuri de operatii de prelucrare, fãrã schimbarea uneltelor între operatii:

8465.10.10

- - Cu manevrare manualã a piesei între fiecare operatie

8465.10.90

- - Fãrã manevrare manualã a piesei între fiecare operatie

 

- Altele:

8465.91

- - Masini de tãiat (ferãstraie):

8465.91.10

- - - Cu ferãstraie bandã

8465.91.20

- - - Ferãstraie circulare

8465.91.90

- - - Altele

8465.92.00

- - Masini de îndreptat sau de rabotat; masini de frezat sau de modelat (prin tãiere)

8465.93.00

- - Masini de slefuit, de polizat sau de lustruit

8465.94.00

- - Masini de curbat sau de asamblat

8465.95.00

- - Masini de gãurit sau de mortezat

8465.96.00

Masini de spintecat, de retezat sau de derulat

8465.99

- - Altele:

8465.99.10

- - - Strunguri

8465.99.90

- - - Altele

8474.10.00

- Masini si aparate pentru sortat, cernut, separat sau spãlat

8474.20.10

- - Materiale minerale utilizate în industria ceramicii

8474.20.90

- - Altele

 

- Masini si aparate pentru amestecat sau de malaxat:

8474.31.00

- - Betoniere si aparate pentru amestecarea cimentului

8474.32.00

- - Masini de amestecat materiale minerale cu bitum

8474.39.10

- - - Masini si aparate pentru amestecarea si malaxarea materialelor minerale utilizate în industria ceramicii

8475.21.00

- - Masini pentru fabricarea fibrelor optice si a eboselor din fibrã de sticlã

8477.10.90

- - Altele

8477.20.00

- Masini de extrudare

8477.30.00

- Masini de formare prin suflare

8477.40.00

- Masini de formare sub vid si alte masini de termoformare

 

- Alte masini si aparate de formare sau de modelare:

8477.51.00

- - Pentru formarea sau resaparea anvelopelor pneumatice sau pentru formarea ori modelarea camerelor de aer

8477.80

- Alte masini si aparate:

 

- - Masini pentru fabricarea de produse spongioase sau celulare:

8478.10.00

- Masini si aparate

8479.30.10

- - Prese

8479.30.90

- - Altele

8479.40.00

- Masini de fabricat frânghii sau cabluri

8479.50.00

- Roboti industriali nedenumiti si necuprinsi în altã parte

8479.81.00

- - Pentru prelucrarea metalelor, inclusiv masinilor de bobinat pentru înfãsurarea cablurilor electrice

8479.82.00

- - Pentru amestecat, malaxat, concasat, spart, mãcinat, cernut, omogenizat, emulsionat sau agitat

8479.89.77

- - - - Aparate de stantare si de lipire automatã a benzilor pentru asamblarea semiconductoarelor

8514.10.10

- - - Cuptoare pentru brutãrie, patiserie sau pentru biscuiti

8514.10.80

- - - Altele

8705.40.00

- Autobetoniere

8705.90.10

- - Autodepanatoare

8705.90.30

- - Autopompe pentru beton

90.15

Instrumente si aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de nivelat, de fotogrammetrie, de hidrografie, de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizicã, excluzând busolele; telemetre:

9015.10

- Telemetre:

9015.10.10

- - Electronice

9015.10.90

- - Altele

9015.20

- Teodolite si tahometre:

9015.20.10

- Electronice

9015.20.90

- - Altele

9015.30

- Nivele:

9015.30.10

- - Electronice

9015.30.90

- - Altele

9015.40

- Instrumente si aparate de fotogrammetrie:

9015.40.10

- - Electronice

9015.40.90

- Altele

9015.80

- Alte instrumente si aparate:

 

- - Electronice

9015.80.11

- - - De meteorologie, hidrologie si geofizicã

9015.80.19

- - - Altele

 

- - Altele:

9015.80.91

- - - De geodezie, topografie, topometrie, nivelmetrie si hidrografie

9015.80.93

- - - De meteorologie, hidrologie si de geofizicã

9015.80.99

- - - Altele

90.16

Balante sensibile la o greutate de minimum 5 cg, cu sau fãrã greutãti:

9016.00.10

- Balante

90.17

Instrumente de desen, de trasare sau de calcul (de exemplu: masini de desenat, pantografe, raportoare, truse de matematicã, rigle si discuri de calcul); instrumente de mãsurare a lungimii, pentru folosire manualã (de exemplu: rigle, rulete, micrometre, sublere, calibre), nedenumite si necuprinse în altã parte în acest capitol:

9017.10

- Mese si masini de desenat, chiar automate:

9017.10.90

- - Altele

9017.20

- Alte instrumente de desen, de trasare sau de calcul

9017.20.11

- - - Truse pentru desen

9017.20.19

- - - Altele

9017.20.39

- - - Altele

9017.20.90

-- Instrumente de calcul matematic (inclusiv rigle de calcul, discuri de calcul si articole similare)

9017.30

- Micrometre, calibre reglabile si joje:

9017.30.10

- - Micrometre, calibre reglabile si sublere

9017.30.90

- - Altele (cu exceptia calibrelor fãrã organe reglabile de la pozitia nr. 90.31)

9017.80

- Alte instrumente:

9017.80.10

- - Metre si rigle gradate

9017.80.90

- - Altele

9018.11.00

- - Electrocardiografe

9018.12.00

- - Aparate pentru diagnostic prin scanare ultrasonicã (scanere)

9018.13.00

- - Aparate de diagnostic cu vizualizare prin rezonantã magneticã

9018.14.00

- - Aparate de scintigrafie

9018.19.10

- - - Aparate de monitorizare capabile sã urmãreascã simultan doi sau mai multi parametri

9018.19.90

- - - Altele

9018.20.00

- Aparate cu raze ultraviolete sau infrarosii

9018.41.00

- - Freze dentare, chiar combinate pe o bazã comunã cu alte echipamente dentare

9018.50.10

- - Neoptice

9018.50.90

- - Optice

9018.90.10

- - Instrumente si aparate pentru mãsurarea presiunii arteriale

9018.90.20

- - Endoscoape

9018.90.30

- - Rinichi artificiali

 

- - Aparate de diatermie:

9018.90.41

- - - Cu ultrasunete

9018.90.49

- - - Altele

9018.90.50

- - Aparate pentru transfuzii

9018.90.60

- - Instrumente si aparate pentru anestezii

9018.90.70

- - Aparate cu ultrasunete pentru dizolvarea calculilor în vezica urinarã

9018.90.75

- - Aparate pentru stimularea nervilor

9018.90.85

- - Altele

9022.12.00

- - Aparate de tomografie computerizatã

9022.13.00

- - Altele, pentru stomatologie

9022.14.00

- - Altele, de utilizare medicalã, chirurgicalã sau veterinarã

9022.19.00

- - Pentru alte utilizãri

 

- Aparate cu raze alfa, beta sau gama, de utilizare medicalã, chirurgicalã, stomatologicã sau veterinarã, inclusiv aparate de radiografie sau de radioterapie:

9022.21.00

- De utilizare medicalã, chirurgicalã, stomatologicã sau veterinarã

90.24

Masini si aparate pentru încercãri de duritate, tractiune, comprimare, elasticitate sau alte proprietãti mecanice ale materialelor (de exemplu: metale, lemn, textile, hârtie, material plastic):

9024.10

- Masini si aparate pentru încercarea metalelor:

9024.10.10

- Electronice

 

- - Altele

9024.10.91

- - - Universale si pentru testarea tractiunii

9024.10.93

- - - Pentru testarea duritãtii

9024.10.99

- - - Altele

9024.80

- Alte masini si utilaje:

9024.80.10

- Electronice

 

- Altele

9024.80.91

- Pentru testarea textilelor, hârtiei si cartonului

9024.80.99

- - - Altele

90.25

Densimetre, areometre si instrumente flotante similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre si psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele:

 

- Termometre si pirometre, necombinate cu alte instrumente:

9025.11

- - Cu lichid, cu citire directã:

 

- - - Altele