MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 570     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 12 septembrie 2001  

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 186 din 19 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

84. - Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de sigurantã la foc

 

263. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind realizarea de sisteme de distributie, precum si de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecventã 2.290-2.335 MHz

 

2.081. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru înfiintarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor în domeniul protejãrii monumentelor istorice si a specialistilor în domeniul conservãrii si restaurãrii monumentelor istorice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 186

din 19 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si 28

din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Paula C. Pantea - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Optimex” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.699/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercialã. La apelul nominal lipsesc pãrtile, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul Ministerului Public, arãtând cã asupra constitutionalitãtii dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, Curtea Constitutionalã s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 8/1999, în sensul respingerii exceptiei ca fiind neîntemeiatã, solicitã mentinerea acestei solutii si în prezenta cauzã, întrucât nu au survenit elemente noi care sã determine schimbarea practicii Curtii Constitutionale. Cu privire la dispozitiile art. 28 din acelasi act normativ pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind inadmisibilã, deoarece solutionarea cauzei, în fata instantei de judecatã, nu depinde de aceste dispozitii legale.

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 29 august 2000 Tribunalul Bucuresti - Sectia comercialã a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Optimex” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.699/1999 al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã prevederile art. 27 si 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999, sunt neconstitutionale deoarece prin “reglementarea acestora se încalcã dreptul de proprietate al reclamantei-pârâte asupra activelor sale si, deci, se încalcã dispozitiile art. 41 si art. 135 din Constitutie.”

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercialã, exprimându-si opinia, considerã cã exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiatã în ceea ce priveste dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999, deoarece acestea nu instituie o obligatie legalã în sarcina societãtilor comerciale la care statul este actionar, care urmeazã sã parcurgã etapa privatizãrii, de a vinde activele cãtre cei care au investit în acestea.

Dimpotrivã, dispozitiile criticate stabilesc doar facultatea unor astfel de societãti comerciale de a vinde cãtre investitori, asa încât nu se poate sustine cã sunt încãlcate dispozitiile art. 41 si 135 din Constitutie. În ceea ce priveste dispozitiile art. 28 din aceeasi ordonantã de urgentã, instanta apreciazã cã exceptia este inadmisibilã, deoarece solutionarea cauzei nu depinde de aceste dispozitii. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de  neconstitutionalitate.

În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã exceptia este neîntemeiatã. În esentã, Guvernul retine cã dispozitiile legale criticate asigurã o stimulare sporitã a categoriilor de “persoane fizice sau juridice în procesul de privatizare a societãtilor comerciale sau regiilor autonome la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar”. Pe de altã parte, se aratã cã “legiuitorul nu obligã societatea comercialã sau regia autonomã sã încheie contractele respective”. De altfel, conform aceluiasi punct de vedere, “contractele vor putea fi sau nu încheiate, în functie de rezultatul negocierilor care vor avea, întotdeauna, fundamentãri economice reale”.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobatã prin Legea nr. 44 din 20 februarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, modificatã, ulterior, prin Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.

Dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 99/1999, au urmãtorul cuprins:

- Art. 27.: “(1) Societãtile comerciale si regiile autonome, care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participatiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, prin negociere directã cu locatarii sau asociatii în situatiile în care acestia au efectuat investitii în activele pe care le utilizeazã reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din pretul de vânzare se scade valoarea investitiilor pe bazã de raport de evaluare acceptat de pãrti.

(2) Vânzarea se desfãsoarã cu acordul institutiei publice implicate”.

- Art. 28.: “Regiile autonome si societãtile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, cu acordul institutiei publice implicate, pot vinde active cu plata în rate comerciantilor - persoane fizice, asociatii familiale autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificãrile ulterioare, sau societãti comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare, care se încadreazã în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, în conditiile legii.”

Având în vedere motivarea sumarã a exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observã cã prevederile constitutionale invocate au un continut complex, astfel încât, prin raportare la dispozitiile legale criticate, se constatã cã ele cuprind si dispozitii care nu au legãturã cu cauza. Fatã de continutul dispozitiilor legale criticate se retine cã autorul exceptiei s-a referit, în realitate, la prevederile alin. (1) si ale tezei întâi din alin. (2) ale art. 41, precum si la prevederile art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, texte care au urmãtorul cuprins:

- Art. 41: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular […]”;

- Art. 135: “(1) Statul ocroteste proprietatea.

.................................................................................................

(6) Proprietatea privatã este, în conditiile legii, inviolabilã.”

I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 99/1999, Curtea retine cã aceasta este inadmisibilã, întrucât, asa cum rezultã, de altfel, din încheierea de sesizare, solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei de judecatã nu depinde de dispozitiile acestui text. Conform dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constitutionalã poate decide asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în fata unei instante de judecatã, dacã ele vizeazã o dispozitie dintr-o lege sau dintr-o ordonantã în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei. În cazul exceptiilor contrare acestor prevederi, ele sunt inadmisibile, putând fi respinse printr-o încheiere motivatã chiar de cãtre instantã, fãrã a mai fi sesizatã Curtea Constitutionalã. În cauzã, întrucât instanta de judecatã, desi a retinut inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999, nu a dispus respingerea sa, ci a sesizat Curtea Constitutionalã si cu aceastã exceptie, Curtea urmeazã sã o respingã ca inadmisibilã.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 27 din acelasi act normativ, Curtea retine cã acestea au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, în forma cuprinsã în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998. Se constatã cã prin modificarea adusã acestui act normativ prin Legea nr. 99/1999 s-a mentinut reglementarea initialã, astfel cã cele statuate de Curte constituie un precedent, iar Curtea îl va conserva ca atare în practica sa atâta timp cât împrejurãrile rãmân neschimbate. Cu acel prilej, prin Decizia nr. 8 din 9 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 15 aprilie 1999, Curtea Constitutionalã a statuat cã dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, sunt constitutionale, întrucât nu contravin dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2) si nici celor ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

Pronuntând aceastã decizie, Curtea a constatat, în esentã, pe de o parte, cã textul în cauzã “reglementeazã un segment din procesul de privatizare, component esential al reformei economice si inevitabil în crearea unei adevãrate economii de piatã”, iar, pe de altã parte, cã este aplicabil lpsocietãtilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar”.

 S-a mai retinut cã “este firesc ca statul sã stabileascã prin acte normative situatia pãrtii sale din patrimoniu si sã dea mandat în acest sens institutiei care îl reprezintã, pentru apãrarea intereselor sociale si economice generale, fãrã ca prin acestea sã se aducã atingere dreptului de proprietate al altor persoane”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solutia pronuntatã si considerentele care au stat la baza acesteia îsi pãstreazã valabilitatea si în cauza de fatã.

Curtea retine, de asemenea, cã utilizarea de cãtre legiuitor, în continutul art. 27, a cuvântului “pot”, atunci când se referã la vânzarea unor active sau la încheierea contractelor de leasing imobiliar, creeazã o posibilitate, iar nu o obligatie fermã, de naturã sã aducã atingere prerogativelor dreptului de proprietate al societãtilor comerciale la care se referã textul.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Optimex” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.699/1999 al Tribunalului Bucuresti – Sectia comercialã.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilã, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998 si modificatã prin Legea nr. 99/1999, exceptie ridicatã de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 19 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

ACTE ALE ORGANEL ORDESPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DE INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de sigurantã la foc

 

Ministrul de interne,

având în vedere prevederile art. 24 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva incendiilor, aprobatã prin Legea nr. 212/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Metodologia privind elaborarea scenariilor de sigurantã la foc, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitãti si unitãtile de pompieri militari, va lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind elaborarea scenariilor de sigurantã la foc atrage rãspunderea juridicã, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.

(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi înceteazã aplicabilitatea.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 84.

 

ANEXÃ

 

METODOLOGIE

privind elaborarea scenariilor de sigurantã la foc

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1.1. Prezenta metodologie stabileste principii, criterii si niveluri de performantã, precum si conditii tehnice necesare elaborãrii scenariilor de sigurantã la foc.

1.2. Prevederile prezentei metodologii se aplicã pentru analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor de performantã, inclusiv a timpilor de sigurantã la foc si, dupã caz, a timpilor operativi de interventie, cu mãsurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, necesare îndeplinirii exigentei de sigurantã la foc a utilizatorilor.

1.3. Prezenta metodologie constituie cadrul orientativ pentru întocmirea scenariilor de sigurantã la foc, necesar factorilor implicati în proiectarea, executarea, exploatarea, verificarea si expertizarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajãri, precum si pentru stabilirea mãsurilor compensatorii la lucrãrile de amenajãri ale constructiilor existente, în cazul în care în mod justificat nu pot fi îndeplinite prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare privind cerinta de calitate a sigurantei la foc.

1.4. Scenariul de sigurantã la foc estimeazã, în principal,  conditiile tehnice asigurate conform reglementãrilor si actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, fiind structurat potrivit Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998.

 

CAPITOLUL II

Structura scenariului de sigurantã la foc

Sectiunea 1

Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologice

 

2.1.1. Datele de identificare

Se înscriu datele necesare indentificãrii constructiei (instalatiei tehnologice), respectiv denumire, beneficiar, adresã, telefon, fax etc.

Dupã caz, se vor face referiri privind profilul de activitate si programul de lucru ale obiectivului, în functie de situatia în care se elaboreazã scenariul de sigurantã la foc.

2.1.2. Destinatia

Se mentioneazã functiile principale, secundare si conexe ale constructiei (instalatiei tehnologice), potrivit situatiei pentru care s-a întocmit scenariul de sigurantã la foc.

2.1.3. Categoria si clasa de importantã

Se precizeazã categoria de importantã a constructiei stabilitã de proiectant, potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantã a constructiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 si în conformitate cu metodologia specificã.

Se precizeazã clasa de importantã a constructiei potrivit reglementãrilor tehnice (corelatã cu categoria de importantã stabilitã de proiectant)..2.1.4. Particularitãti specifice constructiei (instalatiei tehnologice)

Se prezintã principalele caracteristici ale constructiei (instalatiei) privind:

a) tipul clãdirii (civilã, înaltã, foarte înaltã, cu sãli aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindatã, cu functiuni mixte etc.), precum si regimul de înãltime si volumul constructiei;

b) aria construitã si desfãsuratã, cu principalele destinatii ale încãperilor;

c) numãrul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;

d) precizãri referitoare la numãrul maxim de persoane sau animale;

e) prezenta permanentã, capacitatea de autoevacuare a persoanelor;

f) capacitãti de depozitare sau adãpostire;

g) caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitãti de substante periculoase (potrivit clasificãrii din Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE);

h) numãrul cãilor de evacuare si, dupã caz, al refugiilor.

 

Sectiunea a 2-a

Nivelurile criteriilor de performantã si timpii de sigurantã la foc asigurati conform reglementãrilor tehnice

 

2.2.1. Riscul de incendiu

Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, luându-se în considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) clasele de combustibilitate si periculozitate ale materialelor si substantelor utilizate;

c) sursele potentiale de aprindere si împrejurãrile preliminate care pot favoriza aprinderea si, dupã caz, timpul de aprindere si de dezvoltare liberã a incendiului.

Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pentru fiecare încãpere, spatiu, zonã, compartiment, potrivit reglementãrilor tehnice (în functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, încãperilor, respectiv de natura activitãtilor desfãsurate, comportarea la foc a elementelor de constructii si caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate), si se precizeazã în scenariul de sigurantã la foc întocmit doar pentru clãdirea în ansamblu, instalatia tehnologicã ori compartimentul de incendiu.

Se analizeazã, dupã caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementãrilor tehnice si conditiilor functionale.

2.2.2. Rezistenta la foc

Pentru cuantificarea nivelurilor de performantã privind rezistenta la foc se precizeazã:

a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilitã potrivit criteriilor din reglementãrile tehnice;

b) gradul de rezistentã la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;

c) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc;

d) mãsurile suplimentare de protectie la foc stabilite, dupã caz, si justificate tehnic.

2.2.3. Preîntâmpinarea propagãrii incendiilor

Pentru asigurarea preîntâmpinãrii propagãrii incendiilor la vecinãtãti si în interiorul constructiei (compartimentului de incendiu) se vor preciza:

a) distantele de sigurantã asigurate conform reglementãrilor tehnice sau mãsurile compensatorii realizate, atunci când aceste distante nu pot fi respectate;

b) mãsurile constructive (peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de întrerupere a continuitãtii golurilor din elementele de constructii) pentru limitarea propagãrii incendiului în interiorul compartimentului de incendiu, pe fatade si pe acoperis;

c) timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine;

d) sistemele de evacuare a fumului si, dupã caz, a gazelor fierbinti.

2.2.4. Comportarea la foc

În functie de contributia la foc a zonelor cu potentiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizeazã rezistenta la foc a elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor pe timpul evacuãrii si interventiei în caz de incendiu. Se înscriu eventuale mãsuri recomandate pe timpul interventiei în caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc a constructiei.

2.2.5. Stabilitatea la foc

Stabilitatea la foc se estimeazã potrivit prevederilor normelor generale, în functie de:

a) gradul de rezistentã la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;

b) comportarea la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de rezistentã ale constructiei sau ale instalatiei tehnologice;

c) timpii operativi de interventie, dupã caz;

d) timpul de incendiere totalã.

2.2.6. Cãi de acces, evacuare si interventie

Se precizeazã caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cãilor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform cerintelor reglementãrilor tehnice si regulamentului general de urbanism, referitor la:

a) dimensiuni (gabarite);

b) trasee;

c) realizare si marcare.

Pentru cãile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizeazã:

a) alcãtuirea constructivã a cãilor de evacuare si protectia golurilor din peretii ce le delimiteazã;

b) tipul scãrilor, forma si modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.);

c) geometria cãilor de evacuare (gabarite - lãtimi,  înãltimi, pante etc.);

d) timpii (lungimile) de evacuare;

e) numãrul fluxurilor de evacuare;

f) existenta iluminatului de sigurantã, tipul si sursa de alimentare cu energie electricã de rezervã;

g) marcarea cãilor de evacuare.

Pentru scãrile de salvare si ascensoarele de interventie în caz de incendiu se înscriu:

a) tipul, numãrul si caracteristicile acestora;

b) modul de amplasare si posibilitãtile de acces, sursa de alimentare cu energie electricã de rezervã;

c) timpul de sigurantã a cãilor de evacuare si, dupã caz, a refugiilor si ascensoarelor de interventie;

d) timpul de supravietuire.

Dupã caz, se fac recomandãri (precizãri) privind salvarea persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

 

Sectiunea a 3-a

Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

 

2.3.1. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, propus în proiect sau existent, se analizeazã prin prisma normelor si dispozitiilor generale de p.s.i., precum si a reglementãrilor specifice, astfel:

A. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu se specificã:

a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;

b) timpii de alarmare si de alertare asigurati;

c) zonele protejate.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specificã:

a) tipul si parametrii functionali (stingere cu apã, gaze, spumã, pulberi, actionare automatã, manualã, precum si debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare etc.);

b) timpul teoretic (normat) de functionare;

c) zonele, încãperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace.

C. Referitor la stingãtoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie se specificã:

a) tipul si caracteristicile produselor de stingere asigurate;

b) numãrul si modul de amplasare în functie de parametrii specifici (suprafatã, destinatie, clase de incendiu etc.), dupã caz;

c) modul de functionare: manual sau automat.

 

Sectiunea a 4-a

Conditii specifice pentru asigurarea interventiei

în caz de incendiu

 

2.4.1. În functie de categoria de importantã a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu (categorii de pericol de incendiu), amplasarea constructiei, instalatiei tehnologice sau a amenajãrii se specificã:

a) sursele de alimentare cu apã, substantele de stingere si rezervele aferente;

b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electricã, gaze si, dupã caz, alte utilitãti;

c) asigurarea serviciului propriu de pompieri civili (atunci când este obligatoriu), specificându-se categoria serviciului, dotarea cu mijloace de interventie si salvare (autospeciale, nave si trenuri p.s.i., motopompe, ambulante, autosanitare etc.);

d) timpii operativi de interventie asigurati pentru alarmare (T1) si alertare (T2);

e) zonele, încãperile, spatiile în care se gãsesc materiale periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se vor preciza inclusiv cantitãtile respective si starea în care se aflã), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

 

Sectiunea a 5-a

Concluzii si mãsuri tehnico-organizatorice

 

2.5.1. Se stabilesc conditii si mãsuri necesare a fi luate potrivit reglementãrilor tehnice în functie de situatia analizatã.

Se apreciazã modul de încadrare a constructiei, instalatiei tehnologice sau amenajãrii în nivelurile de perfor antã prevãzute de reglementãrile tehnice si, dupã caz, se propune îmbunãtãtirea parametrilor si a nivelurilor de performantã pentru siguranta la foc, dupã caz.

Se evidentiazã unele conditii sau recomandãri care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apãrãrii împotriva incendiilor, aferente constructiei sau instalatiei tehnologice respective.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

3.1. Scenariile de sigurantã la foc se elaboreazã de cãtre proiectanti sau persoane calificate si atestate în acest sens, pe baza standardelor ocupationale.

Persoanele juridice care au în obiectul de activitate si elaborarea scenariilor de sigurantã la foc trebuie sã facã dovada cã dispun de angajati având calificarea prevãzutã la alineatul precedent. Scenariile de sigurantã la foc se pot elabora si de cãtre personalul anume desemnat din unitãtile Corpului Pompierilor Militari.

3.2. Scenariile de sigurantã la foc se includ în documentatiile tehnice si se pãstreazã de cãtre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toatã durata de existentã a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajãri, actualizându-se periodic în functie de modificãrile intervenite. Scenariile de sigurantã la foc îsi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situatiei pentru care au fost întocmite.

3.3. În baza cadrului orientativ prezentat în metodologie si cu respectarea legislatiei în vigoare organele administratiei publice centrale si alte institutii abilitate potrivit legii pot emite dispozitii si metode specifice, precum si proceduri privind scenariile de sigurantã la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajãri aflate în domeniul lor de competentã, în functie de tipul, destinatia si categoria de importantã a acestora.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR

SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind realizarea de sisteme de distributie, precum si de linii de transmisie

de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecventã 2.290-2.335 MHz

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) si ale art. 60 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificãrile ulterioare, ale art. 21 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificãrile ulterioare, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin reglementeazã realizarea de sisteme de distributie, precum si de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecventã 2.290-2.335 MHz, pentru distanta maximã între emitãtor si receptor de 20 km.

Art. 2. - Realizarea de astfel de sisteme de distributie a programelor audiovizuale se admite numai pentru localitãti cu mai putin de 500 de locuinte, iar cablarea nu se justificã economic.

Art. 3. - Folosirea de linii de transmisie în microunde se admite numai atunci când folosirea cablului nu este rentabilã economic, fapt dovedit printr-un studiu tehnico-economic, parte integrantã a documentatiei de prezentare.

Art. 4. - În întelesul prezentului ordin se definesc:

a) sistem de distributie local sau linie de transmisie localã - sistem de distributie sau linie de transmisie care acoperã cel mult douã localitãti;

b) sistem de distributie zonal sau linie de transmisie zonalã - sistem de distributie sau linie de transmisie care acoperã cel mult cinci localitãti.

Art. 5. - Aceste sisteme de distributie si linii de transmisie de programe de audiovizual sunt supuse aceluiasi regim ca si retelele independente de telecomunicatii si vor fi autorizate conform Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente, cu urmãtoarele amendamente:

a) cererile de autorizare pentru sisteme sau linii se vor depune la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei - Secretariatul de Stat pentru Comunicatii - Directia reglementãri si licente în comunicatii si se vor solutiona, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de o comisie numitã prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si condusã de directorul general al Directiei reglementãri si licente în comunicatii;

b) solicitantii de autorizatii pentru liniile de transmisie care au aviz tehnic prealabil, eliberat de Regia Autonomã “Inspectoratul General al Comunicatiilor” pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, vor primi, la cerere, dupã plata taxelor de autorizare, autorizatia de instalare si operare de la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

c) cererile depuse pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin vor fi solutionate conform prevederilor lit. a).

Art. 6. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei - Secretariatul de Stat pentru Comunicatii - Directia reglementãri si licente în comunicatii si de Regia Autonomã “Inspectoratul General al Comunicatiilor” si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 iulie 2001.

Nr. 263.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru înfiintarea

Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor

de atestare a expertilor în domeniul protejãrii monumentelor istorice si a specialistilor

în domeniul conservãrii si restaurãrii monumentelor istorice

 

Ministrul culturii si cultelor,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

Art. I. - Articolul 29 din Normele privind atestarea expertilor în domeniul protejãrii monumentelor istorice si a specialistilor în domeniul conservãrii si restaurãrii monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru înfiintarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor în domeniul protejãrii monumentelor istorice si a specialistilor în domeniul.conservãrii si restaurãrii monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 3 decembrie 1999, cu modificãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 29. - În termen de 24 de luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, persoanele fizice care desfãsoarã activitãti în domeniul protejãrii, conservãrii si restaurãrii monumentelor istorice sunt obligate sã obtinã certificatul de atestare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Hidegcuti,

secretar general

 

Bucuresti, 16 august 2001.

Nr. 2.081.