MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 601      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 25 septembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

470. - Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000

 

Protocol facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă

 

690. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de

copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

912. - Hotărâre privind suspendarea temporară a exportului semintelor de floarea-soarelui 

 

914. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2001 a lucrărilor de executie pentru obiectivul de investitii

“Scoală localitatea Brad”

 

916. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramuresului si Sătmarului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000* )

           

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 470.


*) A se vedea si Decretul nr. 442 din 18 iunie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 25 iunie 2001.

 

PROTOCOL FACULTATIV

la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă*)

 


*) Traducere.

 

Statele părti la prezentul protocol,

considerând că pentru a avansa în directia realizării scopurilor Conventiei cu privire la drepturile copilului si la aplicarea dispozitiilor acesteia, în special ale art. 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 si 36, este adecvată extinderea măsurilor pe care statele părti trebuie să le ia pentru a garanta protectia copilului fată de vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă,

considerând, de asemenea, că mentionata Conventie cu privire la drepturile copilului consacră dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice si de a nu fi constrâns la o muncă implicând riscuri ori fiind susceptibilă de a compromite educatia sa sau de a-i afecta grav sănătatea ori dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială,

constatând cu vie preocupare că traficul international cu copii în scopul vinderii acestora, al prostitutiei copiilor si pornografiei infantile a dobândit proportii considerabile si crescânde,

profund preocupate de practica răspândită si persistentă a turismului sexual fată de care copiii sunt expusi în mod special, în măsura în care favorizează în mod direct vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă,

constiente că un anumit număr de grupuri, în special vulnerabile, îndeosebi fetitele, sunt cu atât mai mult expuse riscului de exploatare sexuală si că s-a înregistrat un număr anormal de mare de fetite printre victimele exploatării sexuale,

preocupate de oferta crescândă de materiale pornografice care folosesc copii, pe Internet si pe alte noi suporturi tehnologice, si reamintind că în concluziile sale Conferinta internatională asupra luptei contra pornografiei infantile pe Internet, tinută la Viena în 1999, a solicitat în special incriminarea în lumea întreagă a productiei, difuzării, exportului, importului, transmiterii, posesiei cu intentie si publicitătii făcute materialelor pornografice implicând copii si a subliniat importanta unei cooperări si a unui parteneriat mai strâns între autoritătile publice si profesionistii Internetului,

convinse că eliminarea vânzării de copii, a prostitutiei copiilor si a pornografiei infantile va fi facilitată prin adoptarea unei strategii globale care să tină seama de factorii care contribuie la aceste fenomene, îndeosebi subdezvoltarea, sărăcia, disparitătile economice, inechitatea structurilor socioeconomice, disfunctionalitătile familiale, lipsa de educatie, exodul rural, discriminarea bazată pe sex, comportamentul sexual iresponsabil al adultilor, conflictele armate si sclavia copiilor,

estimând că o actiune de sensibilizare a publicului este necesară pentru a reduce cererea care stă la originea vânzării de copii, a prostitutiei copiilor si a pornografiei infantile si că este importantă consolidarea parteneriatului mondial între toti factorii, precum si ameliorarea aplicării legii la nivel national,

luând act de dispozitiile instrumentelor juridice internationale pertinente în materia protectiei copiilor, îndeosebi ale Conventiei de la Haga privind protectia copiilor si cooperarea în materia adoptiei internationale, ale Conventiei de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, ale Conventiei de la Haga privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea în materie de responsabilitate parentală si măsuri privind protectia copiilor si ale Conventiei nr. 182 a Organizatiei Internationale a Muncii privind interzicerea celor mai grele forme de muncă a copiilor si actiune imediată în vederea eliminării acestora,

încurajate de sprijinul considerabil primit de Conventia cu privire la drepturile copilului, care denotă o vointă generală de promovare si protectie a drepturilor copilului,

considerând că este importantă aplicarea dispozitiilor programului de actiune pentru prevenirea vânzării de copii, a prostitutiei copiilor si a pornografiei infantile, a Declaratiei si Programului de actiune adoptate în 1996 la Congresul mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale, tinut la Stockholm între 27 si 31 august 1996, precum si a altor decizii si recomandări pertinente ale organismelor internationale implicate,

tinând seama în special de importanta traditiilor si a valorilor culturale ale fiecărui popor pentru protectia copilului si dezvoltarea lui armonioasă,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Statele părti vor interzice vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă, în conformitate cu dispozitiile prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 2

 

În sensul prevederilor prezentului protocol:

a) vânzarea de copii este considerat orice act sau tranzactie prin care un copil este transferat de orice persoană sau grup de persoane către o altă persoană ori către un alt grup contra cost sau contra oricăror alte avantaje materiale;

b) prostitutia copiilor reprezintă folosirea copiilor pentru activităti sexuale, contra cost sau contra oricăror alte avantaje materiale;

c) pornografia infantilă înseamnă orice reprezentare, prin orice mijloace, a copiilor angajati într-o activitate sexuală explicită, reală ori simulată, sau orice altă expunere a organelor sexuale ale copiilor, în principal în scopuri sexuale.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Orice stat parte va urmări ca cel putin următoarele acte si activităti să fie pe deplin incriminate în dreptul său penal, indiferent dacă aceste acte sunt comise pe plan intern sau international, individual ori în mod organizat.

a) În ceea ce priveste vânzarea de copii, astfel cum este definită la art. 2:

(i) oferirea, livrarea sau acceptarea unui copil, indifferent de mijloacele utilizate, în scopul:

- exploatării sexuale a copilului;

- transferului de organe de copil pentru profit;

- supunerii la muncă fortată a copiilor;

(ii) obtinerea consimtământului, în mod fraudulos, ca intermediar pentru adoptia copiilor, prin încălcarea instrumentelor juridice internationale în materia adoptiei.

b) Oferirea, obtinerea, procurarea sau furnizarea copiilor pentru prostitutie, astfel cum este definită la art. 2.

c) Producerea, distribuirea, difuzarea, importul, exportul, oferirea, vinderea sau detinerea în scopurile mentionate de materiale de pornografie, astfel cum este definită la art. 2.

2. Sub rezerva dreptului intern al statului parte, aceleasi dispozitii vor fi în vigoare în caz de tentativă de comitere a oricăruia dintre aceste acte, de complicitate în săvârsirea sa sau de participare la acesta.

3. Statul parte va considera aceste infractiuni pasibile de pedepse adecvate, în functie de gravitatea acestora.

4. Sub rezerva prevederilor dreptului său intern, fiecare stat parte va lua, dacă se consideră necesar, toate măsurile care se impun în scopul de a stabili responsabilitatea persoanelor juridice pentru infractiunile definite la paragraful 1. În conformitate cu principiile dreptului intern al statului parte, această responsabilitate ar putea fi de natură penală, civilă sau administrativă.

5. Statele părti vor lua toate măsurile juridice sau administrative adecvate pentru a se asigura că toate persoanele implicate în procedura de adoptie actionează conform dispozitiilor instrumentelor juridice internationale aplicabile.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru stabilirea competentei sale privind infractiunile la care se referă art. 3 paragraful 1, atunci când acestea sunt comise pe teritoriul său, la bordul unei nave sau aeronave înregistrate în acest stat.

2. Fiecare stat parte va putea lua măsurile necesare pentru stabilirea propriei competente privind infractiunile la care se referă art. 3 paragraful 1, în următoarele cazuri:

a) când autorul prezumat al infractiunii este un cetătean al respectivului stat sau îsi are resedinta pe teritoriul acestuia;

b) când victima este un cetătean al acelui stat.

3. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, măsurile proprii pentru stabilirea competentei sale privind infractiunile mentionate mai sus, atunci când autorul prezumat al infractiunii este prezent pe teritoriul său si dacă nu îl extrădează către un alt stat parte pe motivul că infractiunea a fost comisă de unul dintre cetătenii săi.

4. Prezentul protocol nu exclude exercitarea oricărei competente penale în conformitate cu dreptul intern

 

ARTICOLUL 5

 

1. Infractiunile la care se referă art. 3 paragraful 1 se consideră a fi incluse în orice tratat de extrădare în vigoare între statele părti si vor fi incluse în orice tratat de extrădare care va fi încheiat ulterior între acestea, în conformitate cu conditiile enuntate în aceste tratate.

2. Dacă un stat parte care conditionează extrădarea de existenta unui tratat primeste o cerere de extrădare din partea unui alt stat parte cu care acesta nu a încheiat un tratat de extrădare, poate considera prezentul protocol drept temei juridic pentru extrădare în ceea ce priveste infractiunile enuntate. Extrădarea se va efectua în conformitate cu conditiile prevăzute de dreptul statului căruia i s-a solicitat extrădarea.

3. Statele părti care nu conditionează extrădarea de existenta unui tratat recunosc infractiunile enuntate ca fiind cazuri de extrădare între acestea, în conditiile prevăzute de dreptul statului căruia i se solicită extrădarea.

4. Infractiunile respective sunt considerate de către statele părti, în vederea extrădării, ca fiind comise nu numai la locul săvârsirii acestora, dar si pe teritoriul aflat sub jurisdictia statelor părti chemate să îsi stabilească competentele conform art. 4.

5. Dacă o cerere de extrădare este prezentată în temeiul unei infractiuni definite la art. 3 paragraful 1 si dacă statul parte căruia i se solicită extrădarea nu va extrăda sau nu va dori să extrădeze autorul infractiunii, datorită cetăteniei acestuia, acest stat va lua măsurile necesare pentru sesizarea autoritătilor competente, în scopul urmăririi penale.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Statele părti îsi acordă sprijinul reciproc cel mai larg posibil pentru orice anchetă, procedură penală sau procedură de extrădare, referitoare la infractiunile definite la art. 3 paragraful 1, inclusiv pentru obtinerea dovezilor de care dispun si care sunt necesare procedurilor.

2. Statele părti îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin paragraful 1, în conformitate cu orice tratat sau acord de asistentă juridică reciprocă existent între ele. În absenta unui astfel de tratat sau acord statele părti îsi vor acorda acest sprijin în conformitate cu dreptul lor intern.

 

ARTICOLUL 7

 

Sub rezerva prevederilor dreptului lor intern, statele părti:

a) vor lua măsurile adecvate pentru a permite, dacă este necesar, ridicarea si confiscarea:

(i) bunurilor, cum ar fi: documente, obiecte sau alte mijloace materiale utilizate pentru comiterea infractiunilor definite în prezentul protocol sau pentru facilitarea comiterii acestora;

(ii) produsului acestor infractiuni;

b) vor răspunde cererilor altui stat parte de ridicare sau de confiscare a bunurilor ori produselor definite la alin. (i) si (ii) ale paragrafului a);

c) vor lua măsuri în vederea închiderii provizorii sau definitive a localurilor utilizate pentru comiterea infractiunilor sus-mentionate.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Statele părti vor adopta în toate stadiile procedurii penale măsurile necesare pentru protejarea drepturilor si intereselor copiilor care sunt victimele practicilor interzise prin prezentul protocol, în special:

a) recunoscând vulnerabilitatea copiilor victime si adaptând procedurile într-un mod care să tină seama de necesitătile lor speciale, îndeosebi în calitate de martori;

b) informând copiii victime asupra drepturilor si rolului lor, a scopului, termenelor, a desfăsurării, avansării procedurilor, precum si asupra deciziei luate în cazul lor;

c) permitând ca punctele de vedere, necesitătile sau preocupările copiilor victime să fie prezentate si examinate în cursul procedurii, atunci când interesele lor personale sunt afectate, în conformitate cu regulile procedurale din dreptul intern;

d) acordând sprijin adecvat copiilor victime în toate stadiile procedurii penale;

e) protejând, pe cât este posibil, viata privată si identitatea copiilor victime si luând măsuri conforme cu dreptul intern pentru a preveni difuzarea oricărei informatii care ar putea conduce la identificarea lor;

f) protejând, dacă este necesar, siguranta copiilor victime, a familiilor lor si a martorilor acuzării de intimidare si represalii;

g) evitând orice întârzieri nejustificate în solutionarea cazurilor si în executarea hotărârilor sau a deciziilor prin care se acordă o indemnizatie copiilor victime.

2. Statele părti vor asigura ca nici o incertitudine asupra vârstei reale a victimelor să nu împiedice declansarea anchetelor penale, în special a anchetelor destinate să determine această vârstă.

3. Statele părti vor asigura că în modul de tratament al copiilor victime, în cadrul sistemului de justitie penală, va prima interesul superior al copilului.

4. Statele părti vor lua măsuri pentru asigurarea unei pregătiri corespunzătoare, în special juridică si psihologică, a persoanelor care lucrează cu victimele infractiunilor definite prin prezentul protocol.

5. Statele părti vor lua, în cazul în care este necesar, măsuri pentru asigurarea sigurantei si integritătii persoanelor si/sau organizatiilor implicate în prevenirea si/sau protectia si reabilitarea victimelor acestor infractiuni.

6. Nici una dintre dispozitiile prezentului articol nu va aduce atingere dreptului acuzatului la un proces echitabil si impartial sau nu este incompatibilă cu acest drept.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Statele părti vor adopta sau vor întări, vor aplica si vor difuza legi, măsuri administrative, politici si programe sociale pentru prevenirea infractiunilor vizate în prezentul protocol. O atentie specială va fi acordată protectiei copiilor vulnerabili la astfel de practici.

2. Statele părti vor sensibiliza opinia publică, inclusiv copiii, asupra măsurilor destinate prevenirii practicilor interzise de către prezentul protocol si a efectelor nefaste ale acestor practici, prin intermediul tuturor mijloacelor adecvate, de educatie si de formare. În vederea îndeplinirii obligatiilor prezentului articol statele părti vor încuraja participarea comunitătilor si, în special, a copiilor si a copiilor victime la programe de informare, educatie si formare, inclusiv la nivel international.

3. Statele părti vor lua toate măsurile posibile pentru a asigura orice tip de asistentă corespunzătoare pentru victimele infractiunilor definite în prezentul protocol, în special deplina reintegrare socială si recuperarea deplină din punct de vedere fizic si psihologic.

4. Statele părti vor lua măsuri ca toti copiii victime ale infractiunilor definite în prezentul protocol să aibă acces fără discriminare la proceduri care să le permită solicitarea compensării prejudiciului suferit din partea persoanelor răspunzătoare din punct de vedere legal.

5. Statele părti vor lua măsurile adecvate pentru interzicerea în mod eficient a producerii si difuzării materialelor care fac publicitate practicilor interzise prin prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Statele părti vor lua toate măsurile necesare în vederea întăririi cooperării internationale prin acorduri multilaterale, regionale si bilaterale, în scopul prevenirii, identificării, urmăririi, anchetării si pedepsirii celor responsabili de actele legate de vânzarea de copii, de prostitutia copiilor, de pornografia infantilă si de turismul pedofil. Statele părti vor favoriza, de asemenea, cooperarea si coordonarea internatională între autoritătile lor, între organizatii neguvernamentale nationale si internationale si organizatii internationale.

2. Statele părti vor încuraja cooperarea internatională pentru a contribui la readaptarea fizică si psihologică a copiilor victime, la reintegrarea lor socială si la repatrierea lor.

3. Statele părti se angajează să întărească cooperarea internatională pentru a elimina principalii factori care fac vulnerabili copiii la vânzare, prostitutie, pornografie  s turism pedofil, îndeosebi sărăcia si subdezvoltarea.

4. Statele părti care au capacitatea de a actiona vor furniza ajutor financiar, tehnic sau de altă natură în cadrul programelor existente pe plan multilateral, regional, bilateral sau de altă natură.

 

ARTICOLUL 11

 

Nici una dintre dispozitiile prezentului protocol nu va afecta dispozitiile mai favorabile realizării sau exercitării drepturilor copilului care pot figura:

a) în legislatia unui stat parte;

b) în dreptul international în vigoare pentru acel stat parte.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Fiecare stat parte, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, va prezenta un raport către Comitetul pentru Drepturile Copilului, continând informatii detaliate asupra măsurilor adoptate în vederea implementării dispozitiilor protocolului.

2. După prezentarea raportului detaliat fiecare stat parte va include în rapoartele prezentate Comitetului pentru Drepturile Copilului, în conformitate cu art. 44 din conventie, orice informatie suplimentară referitoare la aplicarea prezentului protocol. Celelalte state părti la protocol vor prezenta un raport la fiecare 5 ani.

3. Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor părti informatii suplimentare privind aplicarea prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare oricărui stat care este parte la conventie sau care a semnat-o.

2. Prezentul protocol este supus ratificării sau este deschis spre aderare pentru orice stat care este parte la conventie sau care a semnat-o. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în termen de 3 luni de la depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.

2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul protocol sau care va adera la acesta înainte ori după intrarea sa în vigoare, protocolul va intra în vigoare în termen de o lună de la data depunerii de către acest stat al instrumentului său de ratificare sau de aderare.

 

ARTICOLUL 15

 

1. Orice stat parte va putea în orice moment să denunte prezentul protocol prin notificare scrisă, adresată secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va informa ulterior celelalte state părti la conventie si toate statele care au semnat-o. Denuntarea va produce efecte în termen de un an de la data primirii notificării de către secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Denuntarea nu va avea ca efect scutirea statului parte de obligatiile pe care i le impune prezentul protocol, referitoare la orice infractiune survenită anterior datei la care denuntarea îsi produce efectele, după cum nu atrage în nici un caz urmărirea examinării oricărei probleme pentru care Comitetul pentru Drepturile Copilului a fost deja sesizat înainte de această dată.

 

ARTICOLUL 16

 

1. Fiecare stat parte poate propune un amendament si poate depune textul acestuia la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite. Acesta va comunica propunerea de amendament statelor părti si le va cere să îi facă cunoscut dacă sunt favorabile convocării unei conferinte a statelor părti, în vederea examinării propunerii si supunerii la vot. Dacă într-un interval de 4 luni de la data comunicării cel putin o treime din numărul statelor părti se va pronunta în favoarea convocării unei astfel de conferinte, secretarul general va convoca conferinta sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite. Orice amendament adoptat de către majoritatea statelor părti, prezente si votante în cadrul conferintei, va fi supus spre aprobare Adunării Generale a Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Orice amendament adoptat în conformitate cu dispozitiile paragrafului 1 va intra în vigoare după adoptarea de către Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite si acceptarea lui cu o majoritate de două treimi din numărul statelor părti.

3. După intrarea în vigoare a unui amendament acesta devine obligatoriu pentru statele părti care l-au acceptat, celelalte state părti rămânând legate prin dispozitiile prezentului protocol si prin toate celelalte amendamente anterior, acceptate de către acestea.

 

ARTICOLUL 17

 

1. Prezentul protocol, ale cărui texte în limba arabă, chineză, engleză, franceză, rusă si spaniolă sunt egal autentice, va fi depozitat în arhivele Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va transmite copii certificate de pe prezentul protocol tuturor statele părti la conventie si tuturor statelor care au semnat-o.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia

cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 septembrie 2001.

Nr. 690.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suspendarea temporară a exportului semintelor de floarea-soarelui

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,

tinând seama de situatia de calamitate naturală apărută ca urmare a secetei prelungite din anul 2001 si a efectelor acesteia asupra anumitor culturi,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Exportul semintelor de floarea-soarelui este suspendat temporar pentru o perioadă de 3 luni începând cu data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Importul semintelor de floarea-soarelui este exceptat de la plata taxelor vamale pentru aceeasi perioadă prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Pozitiile tarifare si denumirea produselor prevăzute la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prin derogare de la prevederile art. 1, pentru contractele de export în derulare exportul este permis numai în baza licentelor de export emise în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care va atesta existenta contractelor de export în derulare si a cantitătilor de sământă de floarea-soarelui care au fost plătite în valută, până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 912.

 

ANEXĂ

 

POZITIILE TARIFARE

ale semintelor de floarea-soarelui suspendate temporar de la export

si exceptate de la plata taxelor vamale la import

 

Nr.

crt.

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

1.

1206.00.10

Destinate însământării

2.

1206.00.91

Decorticate, în coji cu dungi albe sau gri

3.

1206.00.99

Altele

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2001

a lucrărilor de executie pentru obiectivul de investitii “Scoală localitatea Brad”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2001 a lucrărilor de executie pentru obiectivul de investitii “Scoală localitatea Brad”, judetul Hunedoara, cu suma de 2 miliarde lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 914.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului,

din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramuresului si

Sătmarului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramuresului si Sătmarului.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 916.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramuresului si Sătmarului

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Baia Mare, Bd Unirii, bl. SP4, judetul Maramures

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramuresului si Sătmarului

- suprafata construită = 565 m2;

- suprafata desfăsurată = 2.260 m2;

- suprafata terenului = 874 m2