MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 612     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 28 septembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

115. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

118. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

 

932. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc si a limitelor de venituri în functie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001

 

933. - Hotărâre pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 552/2001 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare

în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat agentii economici producători de energie termică, împreună cu agentii economici distribuitori, precum si agentii economici distribuitori de gaze naturale, împreună cu agentii economici producători si distribuitori de energie termică, au obligatia ca până la data de 1 octombrie 2001 să deschidă conturi de tip “ESCROW” la o societate bancară comercială convenită de comun acord.

(2) Refuzul agentilor economici producători si distribuitori de energie termică de a deschide conturi de tip “ESCROW” cu distribuitorii de gaze naturale si, respectiv, cu producătorii de energie termică conduce la sistarea livrărilor de gaze naturale si, respectiv, de energie termică.

(3) În conturile de tip “ESCROW” prevăzute la alin. (1) beneficiarii de energie termică vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autoritătile locale vor vira subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif pentru energia termică livrată populatiei, precum si ajutoarele bănesti pentru energia termică care se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei, potrivit legii. Agentii economici producători si/sau distribuitori de energie termică sunt obligati să înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip “ESCROW” în care vor încasa valoarea acesteia.

(4) Încasarea de către agentii economici producători si/sau distribuitori de energie termică a sumelor de la beneficiari si a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip “ESCROW” constituie contraventie si se sanctionează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei si 100 milioane lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătilor publice locale.

(5) Din conturile de tip “ESCROW” se vor face viramente în conturile curente ale agentilor economici, în strictă concordantă cu partea procentuală a fiecăruia, convenită si stipulată în contractul care stă la baza deschiderii conturilor de tip “ESCROW”.

Art. 2. - (1) Începând cu anul 2002 subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termică livrată populatiei se suportă astfel:

a) 45% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu această destinatie bugetelor locale;

b) 55% din resursele bugetelor locale, constituite potrivit legii.

(2) În executie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se alocă în aceleasi proportii prevăzute la alin. (1) lit. a), cu conditia prezentării documentelor care confirmă plăti efectuate în acest scop de autoritătile locale din bugetele acestora.

Art. 3. - Pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot stabili preturi mai mari decât pretul national de referintă, diminuând astfel subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif si majorând în mod corespunzător ajutoarele bănesti acordate populatiei, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Pentru suportarea cheltuielilor suplimentare determinate de cresterea pretului la gaze naturale autoritătile administratiei publice locale acordă, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, ajutoare bănesti familiilor cu venituri mici care utilizează gazele naturale pentru încălzirea locuintelor, astfel:

a) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează până la 900.000 lei, o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală;

b) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 900.001 lei si 1.100.000 lei, o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală.

c) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 1.100.001 lei si 1.400.000 lei, o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală.

(2) Modalitătile de stabilire, de verificare, de plată a ajutoarelor bănesti si de sanctionare sunt cele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei.

(3) Acordarea ajutoarelor bănesti prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele locale.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si, respectiv, Ministerul Industriei si Resurselor pot emite precizări metodologice care se vor aproba prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 6. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) prevederile art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei;

b) prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în actiuni a unor sume datorate statului;

c) prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care se importă prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale, aprobată si modificată prin Legea nr. 353/2001, cu exceptia prevederilor referitoare la combustibilii energetici importati de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., care rămân în vigoare până la data de 1 martie 2002.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se abrogă si prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995

privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Salariatii agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aflati la dispozitia unitătii ca urmare a întreruperii activitătii, beneficiază, până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv, de drepturile stabilite la art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului dn sectorul productiei de apărare, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor profesionale care beneficiază de prevederile art. 1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se abrogă Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 12 iulie 1995, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Decebal Ilina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 118.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc si a limitelor de venituri în functie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate

de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc si a limitelor de venituri în functie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare

a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 8 august 2001, se modifică după cum urmează:

“Art. 1. - În vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale căror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001 ajutoarele lunare si nivelurile de venituri în functie de care se acordă aceste ajutoare,

reglementate la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 900.000 lei li se acordă o sumă de 700.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală;

b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acordă o sumă de 420.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală;

c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acordă o sumă de 210.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală;

d) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.400.001 lei si 1.800.000 lei li se acordă o sumă de 110.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individuală.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 932.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 552/2001

pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 si 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 552/2001 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Programul «Continuarea reformei sistemului de servicii si institutii destinate îngrijirii, protectiei si promovării drepturilor copilului»

Obiectiv general: asigurarea functionării adecvate a sistemului de servicii si institutii din cadrul serviciilor publice specializate.

Activităti:

- implementarea standardelor minime de calitate si a ghidurilor metodologice de bună practică în serviciile destinate protectiei copilului;

- promovarea accesului copilului la tipurile de servicii alternative la protectia de tip rezidential;

- evaluarea copiilor aflati în diferite forme de protectie si elaborarea planului individual de interventie;

- îmbunătătirea managementului utilizării fondurilor în sistemul de protectie a copilului;

- monitorizarea, evaluarea si controlul utilizării resurselor alocate.

Indicatori de performantă:

- asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea drepturilor materiale si cu caracter social ale copilului;

- cresterea numărului de servicii alternative în raport cu numărul institutiilor de tip rezidential;

- cresterea numărului de copii beneficiari ai serviciilor alternative;

- restructurarea institutiilor rezidentiale de tip clasic prin modulare si organizare pe model familial;

- scăderea numărului de copii protejati în institutii rezidentiale de tip clasic;

- reducerea perioadei de protectie a copilului în institutii rezidentiale de tip clasic;

- cresterea numărului de copii protejati prin măsuri definitive si a numărului de copii protejati prin măsuri temporare de tip familial.

Bugetul aferent anului 2001 pentru acest program de interes national se suplimentează în limita fondurilor prevăzute în anexa nr. 3/45 la Ordonanta Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001.

Fondurile pot fi utilizate pe următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli de personal pentru personalul angajat în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

- drepturi cu caracter social (art. 21);

- hrană (art. 22.01);

- medicamente si materiale sanitare (art. 23);

- obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament (art. 26);

- cheltuieli pentru întretinere si gospodărie pentru centrele de plasament sau orice alte tipuri de unităti de ocrotire prevăzute la art. 35 din Normele metodologice si măsurile tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 (art. 24);

- cărti si publicatii (art. 29);

- manuale (art. 31).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

Vali Sonia Botezatu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 933.