MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 613       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 28 septembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

117. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru  diminuarea fenome nelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice

 

924. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

925. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

926. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2001 privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă

 

927. - Hotărâre privind drepturile acordate donatorilor de sânge

 

929. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Public, prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Dolj

 

930. - Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei “CTE Turceni - Reabilitarea grupurilor nr. 4 si 5 de 330 MW”

 

939. - Hotărâre privind garantarea si suportarea plătii eventualelor daune care pot fi provocate tertilor la sol, în urma unui eveniment de zbor, de către aeronave ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000

privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea

fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic;”

2. Titlul sectiunii a II-a va avea următorul cuprins:

“Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei

alimentare sau consumului, care contin alcool etilic”

3. Partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În grupa «alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic», sunt cuprinse:”

4. Litera a) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, produsele obtinute pe bază de alcool etilic rafinat si băuturile alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decât distilatul de vin”

5. Alineatul 1 de la litera a) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“În subgrupa «alcool brut, alcool etilic rafinat, distillate din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, produse obtinute pe bază de alcool etilic rafinat si băuturi  alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distillate, altele decât distilatul de vin», sunt cuprinse următoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, distillate din cereale, alte distillate de origine agricolă, votcă, rom, lichioruri, rachiuri pe bază de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom si rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum si orice alte produse care contin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentratie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.”

6. La articolul 4 se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

“(3) Pentru alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale si orice alte distilate de origine agricolă, provenite din tară sau din import, utilizate ca materie primă în obtinerea băuturilor alcoolice spirtoase, acciza se plăteste o singură dată de către agentul economic producător sau importator de astfel de materii prime.

(4) Pentru băuturile alcoolice spirtoase produse în tară din alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricolă, provenite din tară sau din import, nu se datorează accize.”

7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) În cazul produselor prevăzute la art. 3 provenite din import sau din tară, utilizate ca materie primă pentru obtinerea altor produse supuse accizelor – altele decât băuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv dinalcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricolă - agentii economici prelucrători vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele plătite în vamă sau la achizitionarea de pe piata internă a materiei prime.”

8. La articolul 8 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Sub incidenta prevederilor prezentului articol intră si următoarele produse: alcoolul sanitar, distilatele din cereale, distilatul de vin si orice alte distilate de origine agricolă. Documentele fiscale speciale utilizate pentru circulatia acestor produse vor avea inscriptionate, după caz, cuvintele: «Alcool sanitar» sau «Distilat».”

9. Literele f) si h) ale articolului 25 se abrogă.

10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 25 lit. a) alin. 3, lit. b), g) si i), scutirea de la plata accizelor se acordă prin restituirea accizelor efectiv plătite la achizitionarea produselor respective, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitătile folosite cu destinatiile expres mentionate în prezenta ordonantă.”

11. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Agentii economici - producători interni, importatori, comercianti în sistem angro si en détail -, care realizează venituri din vânzările de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, îsi pot desfăsura activitatea numai în baza autorizatiei de comercializare emise de:

a) Ministerul Finantelor Publice, pentru agentii economici producători si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice spirtoase obtinute din acestea;

b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul băuturilor alcoolice - altele decât cele de la lit. a) -, inclusiv tuica si rachiurile naturale, al produselor din tutun si al cafelei.”

12. Alineatul (3) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru comercializarea - în calitate de agent economic producător intern sau importator - a produselor prevăzute la alin. (1) lit. a), autorizatia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile si documentatia necesare în vederea eliberării autorizatiilor anuale se depun cu cel putin 60 de zile înainte de data expirării autorizatiei de comercializare, eliberată anterior.”

13. La articolul 36 se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Vor fi autorizati în calitate de agenti economici producători de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricolă numai agentii economici care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru autorizarea agentilor economici producători de alcool si de băuturi alcoolice - altele decât vinurile, tuica si rachiurile naturale -, si care prezintă adeverinta eliberată de organul fiscal teritorial, din care să rezulte detinerea în proprietate a clădirilor, a capacitătilor de productie, precum si detinerea în proprietate sau în concesionare a terenurilor.

(5) În ceea ce priveste cuantumul taxei de autorizare distilatele din cereale sunt asimilate alcoolului, iar distilatul de vin si alte distilate de origine agricolă - cu exceptia celor din cereale -, sunt asimilate băuturilor alcoolice.”

14. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

Art. 42. - (1) Listele cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice obtinute din acestea vor fi publicate de organul fiscal emitent în prima decadă a fiecărui trimestru, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Listele cuprinzând autorizatiile de comercializare emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor fi publicate de către acestea în prima decadă a fiecărui trimestru, într-un ziar local de mare tiraj.”

15. Litera A si pozitiile nr. 1 si 2 din anexa nr. 1 “Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize)” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza (echivalent euro/U.M.)

0

1

2

3

“A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice altedistilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic

 

 

1. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic, cu o concentratie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin si produse pe bază de distilat din vin, cu o concentratie

în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars

 

 

1.1.

Alcool brut

hl alcool pur 1)

0

1.2.

Alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricolă

hl alcool pur

65

1.3.

Băuturi alcoolice spirtoase obtinute pe bază de alcool

etilic rafinat si băuturi alcoolice obtinute din distilate

din cereale si din alte distilate de origine agricolă

hl alcool pur

65

1.4.

Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului,

care contin alcool etilic, cu o concentratie mai mare

de 0,5%; vinuri, produse pe bază de vin si produse pe

bază de distilat din vin, cu o concentratie în alcool

de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars

hl alcool pur

65

2.

Băuturi alcoolice naturale, inclusiv distilatul de vin

hl alcool pur

65”

 

Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă intră sub incidenta regimului de supraveghere prevăzut la art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, si producătorii de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricolă.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă agentii economici producători de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricolă au obligatia să se doteze cu contoare avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantitătii, precum si cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice a produselor rezultate din instalatiile de distilare, redistilare sau rafinare.

Art. III. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:

a) productia si comercializarea de alcool tehnic obtinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetală, altul decât cel rezultat ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat;

b) productia si comercializarea alcoolului sanitar de către agentii economici, altii decât producătorii de alcool etilic rafinat legal autorizati;

c) comercializarea pe piata internă a alcoolului sanitar vrac;

d) circulatia si comercializarea în vrac a distilatelor din cereale, a distilatului de vin si a altor distilate de origine agricolă, indiferent de concentratia alcoolică a acestora, cu exceptia cazurilor în care agentii economici producători livrează aceste distilate agentilor economici legal autorizati să prelucreze si să îmbutelieze produsele finale rezultate;

e) comercializarea alcoolului brut de către agentii economici.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se sanctionează cu amendă între 1 miliard lei si 5 miliarde lei si confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din această vânzare si, după caz, anularea autorizatiilor de comercializare.

Art. IV. - (1) Necomercializarea în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obtinut autorizatia de comercializare în calitate de producător de alcool etilic rafinat, de distillate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricolă a unei cantităti egale cu cel putin 10% din cantitatea avută în vedere la autorizare atrage suspendarea autorizatiei de comercializare, oprirea productiei si sigilarea instalatiilor de productie.

(2) Reluarea activitătii de productie si comercializare a produselor prevăzute la alin. (1) se va face numai după ce agentul economic în cauză va prezenta organului emitent al autorizatiei un certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că nu are obligatii restante fată de bugetul de stat, precum si contracte scrise încheiate cu agenti economici utilizatori legali de astfel de produse, din care să rezulte că sunt posibile obtinerea si comercializarea în trimestrul imediat următor a unei cantităti de produse de cel putin 10% din cantitatea avută în vedere la autorizare. Contractele vor fi vizate de organele fiscale teritoriale în a căror rază îsi desfăsoară activitatea agentul economic producător.

Art. V. - (1) Achizitionarea de produse supuse regimului de autorizare se poate efectua numai de la agentii economici legal autorizati. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor si/sau confiscarea veniturilor realizate din vânzarea produselor astfel achizitionate, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.

(2) Vânzarea de produse supuse regimului de autorizare în vederea prelucrării sau comercializării se poate efectua numai către agentii economici autorizati în calitate de producători sau comercianti în sistem angro sau en détail.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor vândute si confiscarea veniturilor realizate din vânzarea acestora, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.

Art. VI. - (1) Suspendarea sau anularea autorizatiilor de comercializare se va face de organul fiscal emitent - în baza deciziilor comisiilor instituite potrivit legii pentru emiterea autorizatiilor de comercializare -, ca urmare a actelor de control emise de organele de specialitate cu atributii în acest sens.

(2) În situatia existentei unor acte de control aflate în diferite stadii de contestare se va proceda la suspendarea autorizatiilor până la solutionarea litigiului, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a autorizatiilor cu o perioadă egală cu perioada suspendării acestora.

(3) În situatia în care actele de control nu sunt contestate în termen legal, autorizatia va fi anulată.

Art. VII. - (1) Agentii economici producători de alcool sanitar - altii decât agentii economici producători de alcool etilic rafinat legal autorizati -, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor declara la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de alcool sanitar vrac si îmbuteliat. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial în a cărui rază îsi desfăsoară activitatea agentul economic în cauză. Stocurile inventariate vor putea fi valorificate numai sub supraveghere fiscală, în termen de 30 de zile de la data declarării. Cantitătile rămase nevalorificate în termen vor fi confiscate.

(2) Agentii economici producători de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricolă vor declara în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de astfel de produse. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial în a cărui rază îsi desfăsoară activitatea agentul economic în cauză, iar valorificarea acestora va putea fi efectuată numai în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:

a) nedeclararea în termen a stocurilor de alcool sanitar, de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distillate de origine agricolă;

b) valorificarea stocurilor de alcool sanitar după termenul prevăzut la alin. (1).

(4) Contraventia prevăzută la alin. (3) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea cantitătilor de alcool sanitar si de distilate nedeclarate.

(5) Contraventia prevăzută la alin. (3) lit. b) se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea veniturilor realizate din vânzarea alcoolului sanitar.

Art. VIII. - (1) Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(2) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si din unitătile sale teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. IX. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor constitui, prin hotărâre a Guvernului, echipe mixte de control, care vor verifica la toti agentii economici producători de alcool si băuturi alcoolice spirtoase detinerea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare a acestor produse, precum si îndeplinirea conditiilor legale pentru aceasta, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Echipele mixte de control vor fi formate din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerului de Interne, Autoritătii pentru Protectia Consumatorilor si ai asociatiilor patronale din ramura alcoolului si băuturilor alcoolice, legal înfiintate.

(3) În toate situatiile de constatare a neîndeplinirii conditiilor de acordare si detinere a licentelor de fabricatie, precum si a autorizatiilor de comercializare se vor întocmi procese-verbale pentru anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare si se va proceda la sigilarea instalatiilor în vederea încetării activitătii de productie.

(4) Anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare se va face de către organele competente cu eliberarea acestora, în baza actelor de control încheiate de comisiile mixte special constituite.

(5) Lista cuprinzând agentii economici care se găsesc în această situatie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Directia generală de administrarea veniturilor publice si a monopolurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. X. - Prezenta ordonantă de urgentă va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 117.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Societătii Nationale

“Tutunul Românesc” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei

si Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2001 fată de anul 2000 a productivitătii muncii, calculată în unităti fizice – echivalent tigarete, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 924.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 50 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiei domnului Pârvuletu Florin, domiciliat în localitatea Vulcan, str. St. O. Iosif bl. 3, ap. 16, judetul Hunedoara, accidentat în data de 7 august 2001 în urma exploziei de la Exploatarea Minieră Vulcan.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 925.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2001

privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2001 privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va atribui contractul de achizitie publică pentru implementarea sistemului national prin cerere de oferte, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 926.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind drepturile acordate donatorilor de sânge

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman si organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Drepturile acordate donatorilor de sânge, potrivit legii, sunt de 200.000 lei pentru alocatiile de hrană sau bonuri valorice pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de sânge si de 500.000 lei pentru recompensele sub formă de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman si organizarea transfuzională în România.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2001 privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si al drepturilor acordate donatorilor de sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 19 martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 927.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea

Ministerului Public, prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în administrarea

Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, format din constructie si terenul aferent, proprietate publică a statului, situat în municipiul Craiova, str. Păltinis nr. 2, judetul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Public, prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Dolj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 929.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Public, prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Dolj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Craiova, str. Păltinis nr. 2, judetul Dolj

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Dolj

- Anul constructiei: 1892

- Caracteristicile constructive: demisol, parter, mansardă, pod neamenajat

- Suprafata construită = 220 m 2

- Terenul aferent constructiei = 2.550 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei

“CTE Turceni - Reabilitarea grupurilor nr. 4 si 5 de 330 MW”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei “CTE Turceni - Reabilitarea grupurilor nr. 4 si 5 de 330 MW”, cuprinsi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din surse proprii ale Societătii Comerciale ”Termoelectrica” - S.A. si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 930.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului obiectivului de investitii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea si suportarea plătii eventualelor daune care pot fi provocate tertilor la sol,

în urma unui eveniment de zbor, de către aeronave ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei să garanteze si să suporte pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 27 septembrie 2001, plata eventualelor daune care pot fi provocate tertilor la sol, în urma unui eveniment de zbor, de către aeronave ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., în limita sumei de 700 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Se suplimentează în mod corespunzător bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii, cu sumele necesare în vederea acoperirii plătii daunelor datorate conform art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 939.