MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 218         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 46 din 12 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            245. - Hotărâre privind finantarea unor cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea unor institutii de asistentă socială

 

            259. - Hotărâre pentru aprobarea mandatului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si declarate ca fiind de interes strategic

 

            261. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice

 

            262. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            139. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control în domeniul muncii si solidaritătii sociale

 

            179/82. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

            187. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru definirea tipurilor de unităti medicale ce pot fi abilitate să asigure asistentă medicală persoanelor dependente de droguri, precum si a organizatiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 46

din 12 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Dumitru Coifan în Dosarul nr. 7.036/2001 al Tribunalului Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ, având ca obiect recalcularea unei pensii militare. La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public arată că dispozitiile constitutionale ale art. 107 alin. (3) si ale art. 114 alin. (1) si (3) nu sunt încălcate, deoarece critica de neconstitutionalitate nu priveste o ordonantă, ci o ordonantă de urgentă emisă în temeiul alin. (4) al art. 114, pentru care nu este nevoie de lege de abilitare. De asemenea, nici o dispozitie constitutională nu interzice Guvernului să reglementeze în domeniul legilor organice. Mai arată că textul criticat nu încalcă nici dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie si nici pe cele ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu se instituie o discriminare între două categorii de cetăteni, ci doar un termen de la care se va acorda un drept. Se solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 7 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 7.036/2001, Tribunalul Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Dumitru Coifan în dosarul acelei instante. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că actul normativ criticat încalcă prevederile art. 107 alin. (3) si ale art. 114 din Constitutie, întrucât Guvernul a emis ordonanta de urgentă fără să existe pentru aceasta o lege specială de abilitare si a reglementat într-un domeniu rezervat legii organice.

            În opinia autorului exceptiei ordonanta este contrară si: prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie si ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, pentru că instituie o discriminare între pensionarii militari în raport cu data pensionării, anterior sau după data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001; dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Constitutie, întrucât, amânând recalcularea pensiilor militare anterior stabilite, statul nu îsi îndeplineste obligatia de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent; precum si prevederilor art. 49 alin. (1) din Constitutie, întrucât restrânge exercitiul dreptului la pensie. Se mai invocă încălcarea dispozitiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor si ale art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

            Tribunalul Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, “apreciază ca fiind pertinentă exceptia invocată de petent, însusindu-si argumentatia acestuia, deoarece sunt încălcate principiile prevăzute în mai multe dispozitii din Constitutie asa cum sunt enumerate de petent”. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            În punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se apreciază că exceptia ridicată este nefondată. Se arată în acest sens că suspendarea temporară a aplicării art. 79 din Legea nr. 164/2001 nu creează nici o discriminare, întrucât la expirarea termenului de suspendare reintră în drepturi toti pensionarii militari, iar recalcularea pensiilor anterior stabilite are scopul de a asigura un nivel de trai decent tuturor pensionarilor, conform obligatiei prevăzute la art. 43 din Constitutie, însă aceasta se poate face doar în limita posibilitătilor financiare existente. Se mai arată că autorul exceptiei face confuzie între ordonantele simple si cele de urgentă, cele din urmă putând fi emise fără abilitare printr-o lege specială si chiar în domenii rezervate legilor organice.

            Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât ordonanta criticată nu încalcă nici o dispozitie constitutională. Dispozitiile art. 107 alin. (3) si ale art. 114 alin. (1) si (3) din Constitutie nu sunt incidente, nefiind vorba de o ordonantă emisă pe baza unei legi speciale de abilitare, ci despre o ordonantă emisă în baza art. 114 alin. (4) din Constitutie, text care a fost respectat conform cerintelor retinute si în jurisprudenta Curtii Constitutionale, exemplificându-se cu Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000. Se mai arată că nici dispozitiile art. 16 alin. (1) si nici cele ale art. 49 alin. (1) din Constitutie nu sunt încălcate, “întrucât prin suspendarea aplicării textului care reglementează recalcularea pensiilor nu se creează discriminări sau privilegii, textul fiind de aplicare generală, si nici nu se restrânge dreptul la pensie, dispozitiile ordonantei de urgentă în discutie având influentă doar asupra cuantumului pensiei”.

            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 iunie 2001, care în articolul unic dispune: “Prevederile art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002.” Art. 79 din Legea nr. 164/2001 prevede: “Pensiile militare stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează astfel:

a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda lunară brută în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare functiei maxime a ultimului grad avut în activitate, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

            b) în cazul în care cuantumul pensiei obtinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se mentine cuantumul pensiei în plată.”

            Autorul exceptiei sustine că prevederile ordonantei criticate sunt contrare următoarelor dispozitii constitutionale:

            - Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

            - Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

            - Art. 49 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.”;

            - Art. 107 alin. (3): “Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta.”;

            - Art. 114 alin. (1), (3) si (4): “Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. [...]

            (3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

            (4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.”

            De asemenea, se invocă si nerespectarea prevederilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit cărora “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională sau orice altă situatie”.

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 107 alin. (3), precum si ale art. 114 alin. (1) si (3) din Constitutie nu sunt incidente în cauză, întrucât prin exceptia de neconstitutionalitate nu se critică o ordonantă simplă emisă de Guvern, ci o ordonantă de urgentă adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Legea fundamentală, situatie în care pentru emiterea de ordonante de către Guvern nu este necesară existenta unei legi speciale de abilitare si nu se prevede interdictia reglementării unor domenii care fac obiectul legilor organice.

            Curtea mai constată că articolul unic al Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 nu instituie nici o discriminare între cetăteni, care să fie contrară prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie sau ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Ea vizează doar termenul de la care se va acorda un drept nou unei anume categorii de cetăteni, respectiv militarilor pensionati pe baza legislatiei în vigoare anterior datei de la care se aplică dispozitiile Legii nr. 164/2001, categorie de cetăteni care se află într-o situatie diferită fată de militarii care se pensionează pe baza acestei legi. Curtea retine că prin adoptarea Legii nr. 164/2001 s-a reglementat o nouă modalitate de calcul si de stabilire a pensiilor militare de stat. Evident, acest nou mod de calcul se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a legii. Ca o măsură de protectie socială, la art. 79 din lege s-a prevăzut si recalcularea pensiilor militare stabilite pe baza legislatiei anterioare Legii nr. 164/2001. Recalcularea acestor pensii nu se poate realiza de îndată, ci după asigurarea tuturor conditiilor, inclusiv a fondurilor necesare, neputându-se însă considera că prin aceasta statul si-ar fi încălcat obligatia de a lua măsuri“de  protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent”, statuată prin art. 43 alin. (1) din Constitutie.

            În cazul în care conditiile economice, financiare sau sociale o impun, legiuitorul poate suspenda temporar aplicarea unor dispozitii legale, printr-un act normativ de acelasi nivel. În acest sens trebuie arătat că ordonanta de urgentă a Guvernului are putere de lege. Curtea mai observă că nu poate fi primită nici sustinerea potrivit căreia ordonanta criticată contravine prevederilor art. 49 din Constitutie, deoarece dispozitiile acesteia nu restrâng exercitiul vreunui drept, ele neatingând dreptul la pensie al nici unei categorii de militari, ci decalează data de la care pensiile stabilite pe baza legislatiei în vigoare anterior aplicării Legii nr. 164/2001 vor fi majorate prin recalculare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Dumitru Coifan în Dosarul nr. 7.036/2001 al Tribunalului Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 12 februarie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unor cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea unor institutii de asistentă socială

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, aprobată si modificată prin Legea nr. 366/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor sume pentru finantarea unor cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea unor institutii de asistentă socială.

            (2) Institutiile de asistentă socială si sumele ce urmează să se acorde acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - (1) Acordarea sumelor se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale cu această destinatie.

            (2) Sumele se vor acorda în tran e, în functie de disponibilitătile bugetare si pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile judetene de muncă si solidaritate socială la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

            Art. 3. - Sarcina executiei bugetare revine directiilor judetene de muncă si solidaritate socială în a căror rază teritorială îsi au sediul institutiile de asistentă socială.

            Art. 4. - Sarcina de a controla modul de utilizare a sumelor alocate, precum si respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine beneficiarilor lucrărilor si ordonatorilor lor principali de credite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 245.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând beneficiarii si institutiile de asistentă socială, precum si obiectivele si sumele acordate pentru acoperirea unor cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea acestora

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Institutia/Unitatea de asistentă socială

Adresa

Obiectivul

Suma

- mii lei -

1.

Consiliul Localal Orasului Beclean, judetul Bistrita-Năsăud

Centrul-pilot de recuperare si reabilitare neuropsihică Beclean

Orasul Beclean, str. 1 Decembrie 1918 nr. 65, judetul Bistrita- Năsăud

- reparatie capitală la Centrul pilot de recuperare si reabilitare neuropsihică Beclean

9.109.356, din care:

3.918.400

 

 

 

 

- reparatie capitală la Centrul

de îngrijire si asistentă “Sfântul Luca” Nuseni

5.190.956

2.

Asociatia Filantropică Medical-Crestină “Cristiana”, filiala Cluj

Cămin pentru îngrijirea vârstnicilor

Comuna Mociu, judetul Cluj

- executarea centralei termice

si amenajarea subsolului la

Căminul pentru îngrijirea vârstnicilor

640.000

3.

Consiliul Local al Comunei Sohatu, judetul Călărasi

Centrul de zi pentru vârstnici “Adormirea Maicii Domnului”

Satul Progresu, comuna Sohatu, judetul Călărasi

- reparatie capitală si amenajare

la Centrul de zi pentru vârstnici

 “Adormirea Maicii Domnului”

2.500.000

4.

Consiliul Local al Orasului Negresti, judetul Vaslui

Cantina de ajutor social

Orasul Negresti, judetul Vaslui

- modernizare si amenajare la Cantina de ajutor social

1.000.000

5.

Consiliul Local al Comunei

Centrul de zi pentru copii de romi

Satul Tifesti, comuna Iana, judetul Vaslui

- reparatie capitală la Centrul

Iana, judetul Vaslui de zi pentru copii de romi

274.524

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea mandatului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si declarate ca fiind de interes strategic

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă mandatul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, prevăzut în anexa nr. 1.

            (2) Lista cuprinzând societătile comerciale declarate, potrivit legii, ca fiind de interes strategic, care fac obiectul privatizării conform mandatului mentionat la alin. (1), este prevăzută în anexa nr. 2.

            Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 259.

 

ANEXA Nr. 1

 

MANDATUL

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si declarate ca fiind de interes strategic

 

            1. Pentru realizarea strategiei de privatizare a societătilor comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si declarate, potrivit legii, ca fiind de interes strategic, prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, desemnat ca institutie publică implicată, va avea în vedere următoarele metode de privatizare:

a) vânzarea pachetelor de actiuni prin metoda negocierii cu selectie pe bază de oferte tehnice, în conformitate cu legislatia în vigoare;

b) vânzarea pachetelor de actiuni prin metoda licitatiei, cu strigare sau licitatiei cu ofertă în plic, precedată, după caz, de acordarea dreptului de preemtiune/optiune actionarilor existenti, în conformitate cu legislatia în vigoare;

c) atragerea de investitii de capital privat, român sau străin, prin aport la majorarea capitalului social;

d) participarea la constituirea de societăti cu capital mixt, român si/sau străin;

e) vânzarea de active.

2. Metodele de privatizare prezentate la pct. 1 pot fi aplicate individual sau în combinatii ale acestora, în functie de conditiile concrete în care se află si functionează fiecare societate comercială la momentul privatizării.

3. La societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre Guvernul nu va păstra o actiune nominativă de control al statului.

4. În scopul aplicării metodelor de privatizare conform prezentului mandat se va constitui un comitet pentru privatizare, ale cărui componentă si atributii vor fi stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

5. Vânzarea pachetului de actiuni detinut de stat si aflat în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se va face la pretul pietei, în baza raportului dintre cerere si ofertă.

6. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va îndeplini orice alte activităti necesare în scopul realizării strategiei de privatizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale declarate, potrivit legii, ca fiind de interes strategic, care fac obiectul privatizării conform mandatului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Sediul social

Actul normativ de înfiintare

1.

Antrepriza Reparatii si Lucrări- A.R.L. Cluj - S.A.

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Cojocnei nr. 93-97, judetul Cluj

Hotărârea Guvernului nr. 109/1997

2.

Antrepriza Drumuri si Poduri- A.D.P. Constanta - S.A.

Municipiul Constanta, str. I.C. Brătianu nr. 140, judetul Constanta

Hotărârea Guvernului nr. 188/1997

3.

Conas - S.A.

Municipiul Brasov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, judetul Brasov

Hotărârea Guvernului nr. 189/1997

4.

Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Timisoara - S.A.

Municipiul Timisoara, Str. Ardealului nr. 11, judetul Timis

Hotărârea Guvernului nr. 312/1997

5.

Antrepriza Reparatii si Lucrări- A.R.L. Craiova - S.A.

Municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 87, judetul Dolj

Hotărârea Guvernului nr. 313 /1997

6.

Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Bacău - S.A.

Municipiul Bacău, str. Nicolae Lascăr Bogdan nr. 25, judetul Bacău

Hotărârea Guvernului nr. 853/1997

7.

Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Iasi - S.A.

Municipiul Iasi, str. Sergent Grigore Ioan nr. 10, judetul Iasi

Hotărârea Guvernului nr. 854/1997

8.

Constructii Muntenia - S.A.

Municipiul Târgoviste, Str. Rodnei nr. 41, judetul Dâmbovita

Hotărârea Guvernului nr. 855/1997

Statul va redeveni actionar în urma includerii valorii terenului în capitalul social.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice

           

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Institutul National al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Institut, se organizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si este finantat din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(2) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Ienăchită Văcărescu nr. 16, sectorul 4.

Art. 2. - (1) Institutul are următoarele atributii principale:

a) actualizează evidenta monumentelor istorice;

b) elaborează si propune actualizarea periodică a Listei cuprinzând monumentele istorice;

c) elaborează normative si metodologii pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

d) asigură fundamentarea stiintifică a deciziilor si a avizelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privind clasarea si evidenta monumentelor istorice, la interventiile asupra acestora, precum si în zonele lor de protectie;

e) propune Ministerului Culturii si Cultelor initierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;

f) gestionează, în conditiile legii, fondurile destinate evidentei, elaborării normelor si metodologiilor pentru monumente istorice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor, cercetărilor si studiilor specifice;

g) administrează baza natională de date a monumentelor istorice, arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice, care sunt proprietate publică a statului român;

h) colaborează cu Oficiul National al Monumentelor Istorice în vederea realizării obiectivelor privind protectia monumentelor istorice;

i) coordonează activitatea institutiilor din teritoriu privind evidenta monumentelor istorice si realizarea cadastrului acestora;

j) propune si initiază programe si proiecte nationale si internationale cu aplicare în domeniul protejării monumentelor istorice, stabileste contacte cu organizatii din străinătate care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice;

k) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum si a zonelor de protectie a acestora si propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii si Cultelor cu ministerele si autoritătile de resort;

l) propune Ministerului Culturii si Cultelor proiecte de formare a specialistilor în domeniul protejării monumentelor istorice;

m) organizează si participă la manifestări stiintifice, nationale si internationale, în domeniul protejării monumentelor istorice;

n) editează Revista monumentelor istorice si Buletinul monumentelor istorice, precum si alte publicatii de specialitate, pe orice tip de suport.

(2) Institutul îndeplineste orice alte atributii prevăzute de dispozitiile legale.

Art. 3. - (1) Pentru exercitarea atributiilor care îi revin Institutul este abilitat să solicite si să primească de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniu, date si documente necesare exercitării competentelor sale.

(2) Institutul centralizează si prelucrează datele statistice primare referitoare la activitătile din domeniu.

(3) Institutul colaborează cu institutii de specialitate pentru realizarea unor studii si cercetări privind evolutia si prognoza activitătilor din domeniu.

Art. 4. - (1) Institutul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.

(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tară sau din străinătate.

(3) Directorul general este ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează.

(4) Directorul general numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul Institutului.

(5) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite dispozitii.

(6) Pe lângă directorul general functionează Consiliul stiintific al Institutului, organism consultativ alcătuit din speciali ti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenta, atributiile si modul de organizare si functionare a Consiliului stiintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, în limita celui prevăzut în nota de la cap. II al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si statul de functii al Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(2) Personalul Institutului este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului din institutiile bugetare.

(3) Atributiile si modul de functionare a compartimentelor din aparatul propriu al Institutului, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 6. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finantează din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare se obtin din activităti realizate direct de Institut, si anume din:

a) cofinantări de programe si proiecte;

b) publicatii pe orice tip de suport;

c) prestatii editoriale;

d) studii, proiecte si prestări de servicii;

e) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;

f) alte activităti specifice realizate de Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.

(3) Veniturile obtinute din activităti direct de către Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, se gestionează în regim extrabugetar.

Art. 7. - (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în cadrul fostului Centru de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National este preluat de Institut pe bază de examen sau concurs.

Art. 8. - (1) Activul si pasivul Centrului de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National va fi preluat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) Institutul va elabora propriul regulament de organizare si functionare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Institutul are dreptul la un autoturism în parc propriu, pentru transportul personalului, cu un consum lunar de maximum 350 de litri.

(2) Pentru îndeplinirea activitătilor specifice Institutul are dreptul la două autovehicule pentru transport de persoane si marfă. Consumul lunar maxim de carburant este stabilit conform dispozitiilor legale.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul II - Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, după numărul curent 47 1 se introduce numărul curent 47 2 cu următorul cuprins:

“47 2 . Institutul National Venituri extrabugetare al Monumentelor Istorice si alocatii de la bugetul de stat”

2. Numărul curent 51 1 de la capitolul III – Institutii publice finantate din venituri extrabugetare, precum si orice dispozitii contrare din cuprinsul acestuia se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 261.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor

pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20 1 din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Valorificarea la intern si extern a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale se efectuează de către Compania Natională “Romtehnica” - S.A.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 660/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 17 august 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 262.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale se efectuează, la propunerea sefului Statului Major General si cu aprobarea organelor competente, potrivit legii.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, prin bunuri se întelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte, de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia clădirilor si terenurilor.

Art. 3. - (1) Fac obiectul valorificării:

a) mijloacele fixe scoase din functiune, obiectele de inventar si alte materiale declasate sau deseurile refolosibile rezultate în urma casării sau demolării;

b) bunurile care nu au putut fi împrospătate sau când păstrarea în depozitare ar duce la deprecieri sau stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize si încercări în laboratoare si poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate în vigoare;

c) tehnica, utilajele, loturile PSA, piesele de schimb, agregatele, ansamblurile, subansamblurile si materialele de orice fel, în starea în care se află si îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii: nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea armatei, nu se mai fabrică sau, datorită uzurii fizice ori morale, nu mai corespund destinatiei sau fac obiectul înlocuirii cu altele performante de acelasi tip;

d) alte bunuri din existent, indiferent de starea acestora, în scopul rezolvării unor nevoi ale Ministerului Apărării Nationale.

(2) Bunurile care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate se valorifică la persoane fizice si/sau juridice române.

(3) Bunurile care implică apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională, definite conform prevederilor legale în vigoare, se valorifică la extern, iar la intern numai către agentii economici producători ai acestor bunuri.

Art. 4. - (1) Nu fac obiectul valorificării:

a) aparatura de secretizare sau componentele speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la transmiterea de informatii si date cu caracter secret. Acestea se scot din functiune sau se declasează, după caz, si se casează potrivit normelor în vigoare;

b) deseurile nerefolosibile care se distrug.

(2) Nu se valorifică la persoanele fizice si agentii economici neautorizati bunurile care, prin destinatia lor, pot fi utilizate în scopuri care afectează siguranta natională si individuală sau colectivă.

Art. 5. - Bunurile se valorifică în starea si la locul în care se găsesc la data transmiterii documentelor pentru aprobarea valorificării sau în centre de colectare. Bunurile rămân în evidenta si în administrarea unitătilor detinătoare sau a centrelor de colectare până la predarea lor efectivă.

Art. 6. - (1) Pentru bunurile aprobate la valorificare se interzice efectuarea oricăror lucrări care necesită manoperă si materiale din fondurile Ministerului Apărării Nationale pentru schimbarea stării tehnice, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezentul regulament.

(2) Bunurile aprobate la valorificare se păstrează în starea tehnică si de completare în răspunderea unitătilor detinătoare, potrivit documentelor de evaluare, până la finalizarea procedurii de valorificare si predare la cumpărător.

Art. 7. - Competentele de stabilire a bunurilor supuse valorificării, cu exceptia celor date, conform prevederilor legale, în competenta altor organisme, se reglementează prin instructiuni de aplicare a prezentului regulament, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale, denumite în continuare instructiuni.

Art. 8. - (1) Compania Natională “Romtehnica” - S.A., denumită în continuare Companie, este abilitată să valorifice bunurile aprobate.

(2) Coordonarea unitară a activitătilor premergătoare si ulterioare valorificării în cadrul Ministerului Apărării Nationale, precum si interfata cu Compania se realizează de Comandamentul Logistic, denumit în continuare structura specializată.

Art. 9. - Bunurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale pot fi valorificate astfel:

a) prin licitatie publică deschisă cu strigare tehnica de luptă dezafectată de dotarea specific militară, precum si bunurile care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, inclusiv deseurile feroase si neferoase;

b) prin selectie de oferte sau negociere directă pentru bunurile care implică apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională, de natura armamentului, munitiei, tehnicii de luptă, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate;

c) prin valorificare directă fără organizare de licitatie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă, prin compensare valorică, schimbarea bunului cu altul nou, din aceeasi categorie, cu cel putin aceiasi parametri, sau în alte situatii aprobate de ordonatorul principal de credite, la propunerea transmisă pe cale ierarhică de structura abilitată. Procedura de compensare valorică se stabileste prin instructiuni, plecând de la preturile legal negociate pentru aceste produse la data ultimei negocieri, actualizate la data valorificării;

d) prin transmitere, fără plată, la alte institutii publice, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea bunurilor

 

Art. 10. - (1) Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare se face de către o comisie de evaluare numită, în cazul valorificării la extern, prin ordin al ordonatorului principal de credite, iar în cazul valorificării la intern, prin ordin al ordonatorului de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea.

(2) Comisia este compusă din cel putin 3 membri din care, în mod obligatoriu, va face parte un reprezentant al structurii financiar-contabile si alti specialisti cunoscători ai bunurilor care se vor valorifica.

Art. 11. - (1) Comisia de evaluare întocmeste un raport de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate. Pretul initial de vânzare, structura acestuia si, după caz, preturile corectate sau medii vor fi aprobate conform competentelor stabilite prin instructiuni.

(2) La evaluarea bunurilor se vor avea în vedere procedurile si criteriile stabilite prin instructiuni, precum si pretul pietei la bunuri de acelasi fel.

(3) În cazul în care cheltuielile de valorificare si/sau de păstrare a bunurilor nu se justifică din punct de vedere economic, bunurile vor fi scoase din functiune, după caz, declasate si casate cu aprobarea ordonatorului de credite, conform competentelor stabilite.

 

CAPITOLUL III

Valorificarea la intern

SECTIUNEA 1

Organizarea si desfăsurarea procedurii de valorificare prin licitatie publică deschisă cu strigare

 

Art. 12. - (1) Valorificarea bunurilor prevăzute la art. 9 lit. a) se face prin organizarea de licitatie publică deschisă cu strigare.

(2) Licitatia se organizează de către Companie.

Art. 13. - La licitatiile de vânzare a bunurilor poate participa orice persoană fizică sau juridică care prezintă până la data tinerii sedintei de licitatie următoarele:

a) documentul din care să rezulte constituirea garantiei de participare;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului si de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice;

c) chitanta de achitare a taxei de participare, eliberată de casieria organizatorului licitatiei;

d) declaratia de acceptare a proiectului de contract de vânzare-cumpărare prevăzut de caietul de sarcini;

e) alte documente prevăzute de legislatia în vigoare si solicitate de organizatorul licitatiei.

Art. 14. - (1) Conducătorul Companiei numeste prin decizie, cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie, formată din cel putin 3 membri cu probitate morală, în următoarea componentă:

a) presedintele si secretarul comisiei de licitatie, din partea organizatorului licitatiei;

b) membri, specialisti cu experientă profesională în domeniu.

(2) Nu pot face parte din comisia de licitatie membrii comisiilor de evaluare.

Art. 15. - (1) Nu pot participa la licitatie, în calitate de cumpărători, membrii comisiilor de evaluare si ai celor de licitatie si nici sotul/sotia sau rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.

(2) Membrii comisiilor de licitatie au obigatia de a semna pe propria răspundere o declaratie prin care se angajează să respecte prevederile alin. (1).

Art. 16. - (1) Garantia de participare la licitatie este stabilită de comisia de licitatie, reprezintă 3-10% din valoarea bunurilor si se depune cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data desfurării licitatiei.

(2) Garantia de participare se returnează participantilor cărora nu li s-a adjudecat bunul licitat, începând cu cea de-a 3-a zi lucrătoare de la data închiderii licitatiei.

Art. 17. - Organizatorul licitatiei întocmeste următoarele:

a) caietul de sarcini;

b) anuntul publicitar;

c) tabelul cuprinzând persoanele care participă la licitatie.

Art. 18. - (1) Caietul de sarcini se întocmeste în baza informatiilor transmise de structura specializată si cuprinde cel putin următoarele:

a) obiectul licitatiei;

b) cantitatea oferită si locul de depozitare sau de păstrare;

c) pretul de începere a licitatiei, precum si valoarea salturilor de supralicitare;

d) modalitătile de plată;

e) termenul limită de prezentare a documentelor de către licitator;

f) data si locul de desfăsurare a licitatiei;

g) modul de desfăsurare a licitatiei;

h) valoarea taxei de participare, cuantumul si modul de constituire a garantiei care trebuie să fie depusă de către solicitanti pentru a fi admisi la licitatie, locul si data depunerii;

i) proiectul de contract de vânzare-cumpărare;

j) modelul declaratiei licitatorului de acceptare a proiectului de contract de vânzare-cumpărare;

k) clauze asigurătorii privind pierderea garantiei de participare la licitatie, în cazul în care căstigătorul licitatiei renuntă la cumpărarea bunului si refuză semnarea contractului de vânzare-cumpărare, si privind neadmiterea la licitatie a persoanelor care nu prezintă toate documentele sau care prezintă documente incomplete ori incorect întocmite;

l) alte conditii si pecizări pe care comisia de licitatie le consideră necesare.

(2) Caietul de sarcini se aprobă de conducătorul Companiei.

Art. 19. - (1) Caietul de sarcini si fi a tehnică se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării licitatiei.

(2) Costul documentelor prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea redactării si multiplicării acestora.

Art. 20. - (1) Anuntul publicitar se face printr-o publicatie cu circulatie la nivel national. În scopul asigurării unei transparente maxime, anuntul publicitar se poate face si prin Internet, pe site-ul Ministerului Apărării Nationale si/sau al Companiei, sau prin alte mijloace de informare, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru licitatie.

(2) Anuntul privind vânzarea prin licitatie contine următoarele informatii:

a) denumirea si adresa organizatorului licitatiei;

b) locul, data si ora începerii licitatiei;

c) locul si data la care se poate obtine caietul de sarcini;

d) numărul de fax sau adresa de e-mail la care se pot obtine informatii suplimentare.

Art. 21. - (1) Persoana care a achizitionat caietul de sarcini, denumită în continuare licitator, are dreptul să examineze conditiile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar în cazul în care are nevoie de informatii suplimentare în legătură cu acestea, le solicită în scris organizatorului licitatiei.

(2) Acesta răspunde în scris la toate solicitările primite, înainte de termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori.

Art. 22. - (1) Organizatorul licitatiei poate aduce modificări documentelor licitatiei, din proprie initiativă sau ca urmare a solicitării licitatorilor.

(2) Modificările la documentele de licitatie vor fi notificate în scris tuturor licitatorilor, prin telex, fax sau Internet, cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a documentelor.

(3) Omiterea vreunei informatii în documentele de participare la licitatie sau prezentarea unor documente necorespunzătoare fată de cele stabilite prin caietul de sarcini determină descalificarea licitatorului respectiv.

Art. 23. - Taxa de participare la licitatie se determină în functie de cheltuielile de organizare si desfăsurare a licitatiei si se achită la sediul organizatorului licitatiei, cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de data licitatiei.

Art. 24. - (1) Solicitantilor care prezintă chitanta de plată a taxei de participare la licitatie li se va permite examinarea bunurilor la locul în care se află, fără punerea în functiune sau fără efectuarea probelor de rulaj.

(2) Nu se admit consumuri de energie, de carburanti si lubrifianti sau de piese de schimb si materiale.

Art. 25. - (1) Comisia de licitatie analizează documentele prezentate de licitatori cu două zile lucrătoare înainte de începerea licitatiei si întocmeste lista cuprinzând ofertantii acceptati, excluzându-i de la participare pe cei care nu au îndeplinit conditiile sau care nu au prezentat, în totalitate si la termenul stabilit, documentele cerute prin caietul de sarcini.

(2) Cu această ocazie comisia verifică:

a) dosarul cu documentele de organizare a licitatiei;

b) dacă publicitatea s-a făcut conform prevederilor prezentului regulament;

c) documentele privind calificarea participantilor la licitatie.

Art. 26. - (1) Licitatia se desfăsoară în prezenta tuturor membrilor comisiei de licitatie, iar sedinta este condusă de către presedintele comisiei.

(2) La data si ora stabilite pentru începerea licitatiei, în cazul în care sunt cel putin 2 participanti, presedintele comisiei de licitatie anuntă obiectul licitatiei, face prezenta participantilor si constată dacă sunt îndeplinite conditiile legale pentru desfăsurarea acesteia.

(3) Desfăsurarea în continuare a licitatiei se face astfel:

a) presedintele anuntă pretul initial de vânzare de la care se porne te strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite;

b) participantii la licitatie prezintă oferta de pret prin strigări. Oferta trebuie să respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei;

c) presedintele comisiei de licitatie anuntă cu glas tare si clar suma oferită de licitator;

d) dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, presedintele comisiei de licitatie anuntă adjudecarea licitatiei în favoarea participantului care a oferit ultima sumă;

e) licitatia se declară închisă după anuntarea verbală a căstigătorului de către presedintele comisiei de licitatie si după întocmirea procesului-verbal care se semnează de către membrii comisiei de licitatie si de către participantii la licitatie.

(4) Procesul-verbal al licitatiei, împreună cu documentele privind organizarea si desfăsurarea acesteia, se arhivează la sediul organizatorului licitatiei, constituind baza legală a încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 27. - (1) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune aflate în administrarea institutiilor publice, de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, în situatia în care se prezintă un singur participant, comisia negociază pretul de vânzare pornind de la pretul initial al licitatiei.

(2) Rezultatul negocierii se înscrie într-un proces-verbal de negociere semnat de ambele părti, care va constitui temei legal pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(3) Pretul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât cel stabilit ca pret de pornire la procedura prin licitatie.

(4) În situatia în care bunul nu a fost adjudecat sau nu s-a prezentat nici un participant, organizatorul licitatiei informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri de valorificare prin celelalte proceduri prevăzute la art. 9 ori casarea, după caz.

Art. 28. - (1) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările ulterioare, în cazul în care nu s-au prezentat cel putin 2 participanti la licitatie sau dacă nici un ofertant din cei prezenti nu a oferit pretul de pornire, se încheie proces-verbal de constatare, urmând ca licitatia să se repete.

(2) Repetarea licitatiei se face după trecerea a cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii noilor conditii de valorificare din partea structurii specializate.

(3) În cazul în care nici de această dată nu se prezintă la licitatie cel putin 2 participanti si nu se oferă cel putin pretul de pornire, licitatia se va relua în conditiile alin. (2).

(4) În situatia în care după a treia licitatie bunul nu a fost adjudecat sau nu a fost oferit cel putin pretul de pornire a licitatiei, organizatorul licitatiei informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri de scoatere din functiune sau declasare si valorificare prin transmitere fără plată sau casare, după caz.

Art. 29. - (1) Participantii la licitatie pot formula contestatii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispozitiile legale si precizările din caietul de sarcini referitoare la organizarea si desfăsurarea licitatiei.

(2) Contestatiile se depun la sediul organizatorului licitatiei în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

Art. 30. - Organizatorul licitatiei este obligat să solutioneze contestatia în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia si să comunice rezultatul în scris. În acest sens va fi numită o comisie formată din 3-5 membri, altii decât cei care fac parte din comisia de licitatie.

Art. 31. - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la adjudecare sau de la solutionarea contestatiilor persoana căreia i s-a adjudecat bunul licitat este obligată să semneze contractul de vânzare-cumpărare si să achite pretul acestuia. Cumpărătorul va intra în posesia bunurilor în momentul achitării integrale a pretului.

(2) Dacă persoana care a căstigat licitatia renuntă la cumpărarea bunului sau nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1), aceasta pierde garantia depusă.

(3) În această situatie organizatorul licitatiei negociază cu ceilalti ofertanti, pornind de la pretul licitat de fiecare, în ordine descrescătoare, si semnează contractul de vânzare-cumpărare cu cel care a oferit pretul cel mai bun.

(4) În caz de neadjudecare, în functie de categoria bunurilor, se procedează conform art. 27 alin. (4) sau art. 28 alin. (4).

Art. 32. - (1) Organizatorul licitatiei are dreptul de a anula licitatia până la închiderea acesteia în una dintre situatiile următoare:

a) nu a fost asigurat un nivel corespunzător al concurentei la licitatiile organizate pentru bunurile prevăzute la art. 28;

b) nici unul dintre ofertanti nu a îndeplinit conditiile de calificare;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare sau în circumstante exceptionale. Circumstantele exceptionale se enuntă si se definesc în instructiuni.

(2) Decizia de anulare a licitatiei creează pentru organizatorul acesteia obligatia de a comunica în scris tuturor participantilor la licitatie atât încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au asumat prin depunerea de oferte, cât si motivul anulării, precum si obligatia de a returna garantia de participare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si desfăsurarea procedurii de valorificare prin selectie de oferte sau negociere directă

 

Art. 33. - (1) Valorificarea bunurilor prevăzute la art. 9 lit. b) si a celor care se găsesc în situatia prevăzută la art. 27 alin. (4) si la art. 28 alin. (4) se face prin organizarea selectiei de oferte de pret sau a negocierii directe.

(2) Deseurile rezultate în urma delaborărilor se valorifică prin agentii economici români producători de munitii, prin procedura de negociere directă. Costul delaborării munitiilor poate fi plătit si prin deseurile rezultate, valoarea acestora urmând să fie negociată în raport cu pretul de bursă al metalelor respective la data negocierii. Preturile pulberilor si explozivilor rezultati din delaborare se negociază potrivit legii.

Art. 34. - Numirea comisiei se face conform regulilor stabilite la art. 14 si 15.

Art. 35. - (1) Selectia de oferte de pret reprezintă procedura simplificată prin care se solicită, fără publicarea unui anunt publicitar, oferte de pret de la cel putin 2 potentiali cumpărători.

(2) În acest sens se trimit invitatii de participare care vor cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) obiectul selectiei de ofertă de pret;

b) modalitatea de transmitere a ofertei;

c) cantitatea oferită;

d) pretul minim de începere a procedurii;

e) starea bunurilor supuse valorificării;

f) termenul limită de prezentare a ofertei.

(3) Fiecare ofertant are voie să facă o singură ofertă de pret pe care nu o poate schimba.

(4) Ofertele de pret se depun sau se transmit la sediul organizatorului procedurii de valorificare, în plic închis si sigilat, până la data si ora precizate, semnate de ofertantul interesat. Ofertele sunt analizate în prezenta membrilor comisiei. Rezultatul analizei ofertelor de pret se consemnează într-un proces-verbal.

(5) Contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu persoana care a oferit pretul cel mai mare.

(6) Dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, bunurile se valorifică către acesta prin negociere directă.

Art. 36. - (1) Negocierea directă reprezintă procedura prin care se negociază clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur cumpărător.

(2) Rezultatele negocierii se consemnează într-un proces-verbal semnat de ambele părti si care constituie baza stabilirii valorii contractului de vânzare-cumpărare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea si desfăsurarea procedurii de valorificare directă fără organizare de licitatie

 

Art. 37. - Prin valorificare directă fără organizare de licitatie se întelege procedura prin care se schimbă bunurile aprobate pentru valorificare cu altele noi, având cel putin aceiasi parametri, sau în alte situatii, cu alte bunuri din aceeasi categorie, la care nu se aplică procedurile specificate la art. 9 lit. a) si b).

Art. 38. - Valorificarea directă se aprobă de ministrul apărării nationale la propunerea .efului Statului Major General.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organizarea si desfăsurarea procedurii de valorificare prin transmitere fără plată

 

Art. 39. - Transmiterea fără plată se execută conform prevederilor legale, după desfăsurarea procedurilor prevăzute la art. 9 lit. a)-c).

Art. 40. - Listele cu bunurile ce urmează să fie valorificate prin transmitere fără plată se comunică de către structura specializată institutiilor publice interesate.

Art. 41. - La cererea expresă a unor institutii publice, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, bunurile se pot transmite fără plată si înaintea desfăsurării procedurilor prevăzute la art. 9 lit. a)-c).

 

CAPITOLUL IV

Valorificarea la extern

 

Art. 42. - Ministrul apărării nationale este abilitat si are competente privind valorificarea la extern a bunurilor, astfel:

a) să supună aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Tării, anual si ori de câte ori este nevoie, tehnica de luptă din următoarele categorii care fac obiectul valorificării: aeronave, submarine, nave de luptă maritime si fluviale, tancuri si complexuri de rachete, armament, munitie si rachete din stocuri, la care gradul de asigurare este sub 80%;

b) să aprobe modalitatea de valorificare la extern a bunurilor prevăzute de lege;

c) să aprobe valorificarea armamentului, munitiilor si a rachetelor din stocuri, la care gradul de asigurare este peste 80%.

Art. 43. - Valorificarea la extern a bunurilor se efectuează direct către parteneri externi.

Art. 44. - Aprobarea ministrului apărării nationale privind conditiile de valorificare, inclusiv pretul extern, constituie mandat pentru Companie în vederea semnării contractului de export.

Art. 45. - Aprobările ministrului apărării nationale pen-tru valorificarea la extern a bunurilor sunt valabile în anul calendaristic respectiv, cu exceptia cazurilor în care prin aprobare se specifică altfel.

Art. 46. - (1) Operatiunile de sortare, verificare si încărcare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs intern, precum si paza acestora de la locul de depozitare până la locul de încărcare pe mijlocul de transport extern se execută, după caz, de Ministerul Apărării Nationale sau de institutii sau agenti specializati.

(2) Cheltuielile ocazionate de executarea acestor operatiuni sunt achitate de Companie, acestea urmând să fie deduse din pretul extern.

Art. 47. - La solicitarea Companiei structuri abilitate din Ministerul Apărării Nationale sau agenti economici autorizati si stabiliti de aceasta vor executa operatiuni de dezafectare de dotarea specific militară, reinscriptionare, reconditionare si/sau reparatii sau modificări ale produselor. Contravaloarea operatiunilor este suportată de partenerul extern.

Art. 48. - Circulatia documentelor, forma si continutul acestora privind valorificarea la extern vor fi reglementate prin instructiuni.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 49. - Pentru realizarea activitătii de valorificare conform prevederilor prezentului regulament, Compania încheie un contract de comision cu Ministerul Apărării Nationale prin ordonatorul de credite abilitat, prin care se va stabili si comisionul datorat Companiei pentru serviciile de valorificare prestate de aceasta.

Art. 50. - Compania si structura specializată vor întocmi si vor prezenta periodic conducerii Ministerului Apărării Nationale informări privind valorificarea bunurilor. Periodicitatea si continutul informărilor se stabilesc prin instructiuni.

Art. 51. - Materialele refolosibile si deseurile care nu au putut fi valorificate sau în legătură cu care ordonatorul de credite în gestiunea căruia se află a fundamentat că nu se justifică economic organizarea de licitatii se valorifică cu avizul e alonului superior, prin negociere directă cu agentii economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile.

Art. 52. - Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum si înregistrările contabile si documentele justificative ale modificărilor patrimoniale determinate de procesul valorificării bunurilor se efectuează potrivit legii.

Art. 53. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se aprobă, prin ordin al ministrului apărării nationale, instructiuni de aplicare a acestuia.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare

a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control în domeniul muncii si solidaritătii sociale

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, utilizat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire a formularului tipizat mentionat la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor aprobat prin prezentul ordin va fi utilizat de către posesorii legitimatiilor speciale de control numiti prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 570/2001, care exercită controlul aplicării unitare a dispozitiilor legale în domeniul muncii si solidaritătii sociale în unitătile din sectorul public, mixt si privat.

Art. 4. - Directia generală resurse umane, Directia juridică si Directia audit intern si control financiar propriu din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 12 martie 2002.

Nr. 139.

 

ANEXA Nr. 1

 

Regim special

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Ex. ....

..................................................................

 

PROCES - VERBAL Seria Nr. 000000

de constatare si sanctionare a contraventiilor

Încheiat în ............................, ziua ........ luna ......... anul .....

 

Subsemnatii ...................................., cu functia de ........................., în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 .......... si în baza legitimatiilor nr. ....., eliberate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, în urma controlului efectuat în ziua ..... luna ..... anul ...... ora ..... la .............. din ................, str. .................... nr. ....., judetul/sectorul .........., am constatat următoarele*):

1. ..............................................................................................................................................

2. ..........................................................................….................................................................

3. ........................................................................…...................................................................

Faptele de mai sus constituie contraventii prevăzute la*): art. ....... din ................., art. ..... din ................ , art. ............. din ................................... .

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul**)  ........................................

Numele/prenumele ......................., fiul/fiica lui/a ................... si al/a .................., în vârstă de ..... ani; ocupatia ...................., locul de muncă .................................., domiciliat/domiciliată în ..........................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ........; legitimat/legitimată cu ......... seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată de ....................... la

data ...................., CNP ................................... .


*) În cazul în care spatiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în două exemplare semnate de toate părtile pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal.

**) Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea si sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal ale acestuia, precum si datele complete de identificare a persoanei care o reprezintă.

 

 

Fată de contraventiile constatate se aplică următoarele sanctiuni*):

A. Contravenientul ................................................. se amendează cu 1. .................................... lei conform art. .....din ................., 2. ....................... lei conform art. ..... din ...................., ...................................... lei conform art. ..... din 3. ......................................, în sumă totală de ....................................... lei.

Pentru contravenientul cetătean străin sau cetătean român cu domiciliul în străinătate se completează:

Pasaport seria ......... nr. ................................, statul emitent ................................, data eliberării ..........................

Tichet de înscriere a contraventiilor seria ..... nr. ...................

Pentru contravenientul minor cetătean străin sau cetătean român cu domiciliul în străinătate se adaugă domiciliul părintilor sau al altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia, cărora li se vor preciza datele de identitate ............................................................................................ .

 

Organ de control

.....................................

.................................…

Contravenient,

.....................................

.................................…

 

Amenda a fost achitată cu foaia de vărsământ-chitanta seria ......... nr. ........................., data ............................. .

Amenda se va achita în contul nr. ......................., deschis la  .............................................. .

În conformitate cu art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 ...................................... contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de ................ lei, iar chitanta se va depune sau se va transmite prin postăă recomandat, în termenul arătat, la sediul din ..............................., str. ........................... nr. .....

În situatia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de ..... zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda în conditiile legii la ............................................... .

B. Alte mentiuni*): Contraveninenul nu a formulat/a formulat obiectiuni: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

În conformitate cu art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001  ................................................, împotriva prezentului proces-verbal care tine loc si de înstiintare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la .......................................................................

Întocmit în două exemplare, dintre care o copie s-a înmânat azi ..................................................../sau se va comunica contraveninentului în cel mult o lună de la data încheierii.

 

Organ de control

.....................................

.................................…

Contravenient,

.....................................

.................................…


*) În cazul în care spatiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în două exemplare semnate de toate părtile, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal.

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIRIRE

 

Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Seria..... nr. .....

 

Fiecare formular se tipăreste în două exemplare.

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului pe fată si pe verso, atât pe original, cât si pe copii.

Formularele se brosează în carnete continând câte 150 de file fiecare.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 179/15 martie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 82/15 martie 2002

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, al Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, al Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, al Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.  145/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002, văzând Referatul de aprobare nr. D.B. 2.858 din 15 martie 2002 al secretarului general din Ministerul Sănătătii si Familiei si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, emit următorul ordin:

Art. 1. - În anexa nr. 2 “Unităti sanitare prin care se derulează programele, respectiv subprogramele de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate” la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 13 martie.2002, la punctul 2 “Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile” subpunctul 2.1 “Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare”, după Spitalul Clinic “Sf. Ioan” Bucuresti - Clinica de cardiologie se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

“- Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures - Clinica de cardiologie”.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru definirea tipurilor de unităti medicale ce pot fi abilitate să asigure asistentă medicală persoanelor dependente de droguri, precum si a organizatiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor

patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile

 

Ministrul sănătătii si familiei, având în vedere Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, văzând Referatul de aprobare comun al Directiei generale de sănătate publică, al Directiei generale de asistentă medicală, programe si servicii medicale integrate, al Directiei generale farmaceutice, al Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare si al Inspectiei Sanitare de Stat nr. D.B. 2.987 din 19 martie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Persoanele dependente de droguri beneficiază, după caz, de următoarele servicii:

1. medicale:

a) cura de dezintoxicare reprezintă ansamblul de măsuri destinate tratamentului dependentei fizice;

b) postcura si reabilitarea psihosocială reprezintă ansamblul de măsuri destinate tratării dependentei psihice si redobândirii aptitudinilor sociale si profesionale pierdute datorită consumului de droguri;

c) programele de substitutie în ambulatoriu reprezintă înlocuirea drogului consumat de toxicoman cu methadona sau cu alte substante specifice;

2. preventive:

a) informare, educare, comunicare reprezintă ansamblul activitătilor prin care se oferă informatii persoanelor dependente de droguri, atât pentru renuntarea la acest comportament de risc, cât si pentru adoptarea, în cazul mentinerii acestui comportament, a unor măsuri care să reducă consecintele negative asociate consumului de droguri;

b) prevenirea transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină (HIV, VHB, VHC) în cazul utilizării drogurilor injectabile reprezintă asigurarea seringilor si acelor sterile prin schimbul lor cu seringi si ace utilizate.

Art. 2. - Tipurile de unităti sanitare care pot fi abilitate să aplice măsurile medicale prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

a) spitale de psihiatrie, unităti sanitare în care functionează sectii de psihiatrie sau centre specializate - pentru aplicarea curei de dezintoxicare;

b) spitale de psihiatrie sau centre de postcură specializate - pentru aplicarea postcurei si reabilitării psihosociale;

c) Laboratoare de sănătate mintală si stationare de zi - pentru aplicarea tratamentului de substitutie în ambulatoriu (mentinere pe methadonă).

Art. 3. - (1) Unitătile sanitare prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească pe lângă conditiile prevăzute de normele igienico-sanitare în vigoare pentru unitătile sanitare si conditiile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Structura de personal a unitătilor prevăzute la art. 2 este cea stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 29 ianuarie 2001.

Art. 4. - Activitătile de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină pot fi realizate de organisme neguvernamentale care trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de sănătate publică, Directia generală de asistentă medicală, programe si servicii medicale integrate, Directia generală farmaceutică, Directia management, salarizare si structuri unităti sanitare din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Inspectia Sanitară de Stat, directiile de sănătate publică si unitătile sanitare implicate vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 19 martie 2002.

Nr. 187.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII

pentru abilitarea unitătilor care pot acorda servicii medicale persoanelor dependente de droguri 1)

 

A. Unitătile medicale care aplică cura de dezintoxicare trebuie să îndeplinească următoarele conditii specifice:

1. organizează compartimente sau sectii cu paturi în pavilioane, etaje sau în saloane care sunt izolate complet de restul sectiilor, cu asigurarea circuitelor functionale corespunzătoare specificului acestei activităti. Saloanele vor avea maximum 4 paturi;

2. asigură regim închis conform prevederilor legale în vigoare;

3. au în dotare aparatură de dozare a drogurilor si metabolitilor drogurilor în sângele si urina persoanelor dependente de droguri;

5. posibilitatea acordării tratamentului de terapie intensivă si, după caz, a consultatiilor multidisciplinare;

6. au farmacie cu circuit închis.

B. Unitătile sanitare care pot aplica postcura trebuie să îndeplinească următoarele conditii specifice:

1. organizează compartimente sau sectii cu paturi în clădiri separate de celelalte compartimente sau sectii ale unitătii sanitare apartinând retelei de psihiatrie, de regulă în afara marilor aglomerări urbane;

2. asigură regim închis conform prevederilor legale în vigoare;

3. au în dotare aparatură de dozare a drogurilor si metabolitilor drogurilor în sângele si urina persoanelor dependente de droguri;

4. asigură spatiu care să permită următoarele amenajări:

a) săli pentru psihoterapie individuală si de grup cu facilităti audio-video;

b) bază de ergoterapie si terapie ocupatională;

c) compartimente de recuperare fizică si gimnastică medicală.

5. au farmacie cu circuit închis.

C. Unitătile care aplică programe de substitutie în ambulatoriu îndeplinesc următoarele conditii specifice:

1. au în dotare aparatură de dozare a drogurilor si metabolitilor drogurilor în sângele si urina persoanelor dependente de droguri;

2. au farmacie cu circuit închis;

3. pe lângă grupul sanitar destinat personalului au un grup sanitar construit astfel încât să permită posibilitatea de supraveghere pentru recoltarea probelor de urină;

4. asigură spatiu care să permită următoarele amenajări:

a) săli pentru psihoterapie individuală si de grup cu facilităti audio-video;

b) cabinet de consiliere;

c) cabinet pentru tratament sub supraveghere directă;

d) bază de ergoterapie si terapie ocupatională, după caz.

D. În cazul unitătilor care nu îsi pot organiza farmacie cu circuit închis si care fac parte din structura unor unităti sanitare cu farmacie proprie, aprovizionarea cu medicamente se va face de la farmacia unitătilor sanitare din structurile cărora acestea fac parte, pe bază de condică zilnică.


1) Suplimentare fată de prevederile normelor igienico-sanitare în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITII

pentru abilitarea organismelor neguvernamentale să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină în rândul utilizatorilor de droguri injectabile

 

Organismele neguvernamentale care pot fi abilitate să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină trebuie să îndeplinească următoarele conditii specifice:

1. asigură spatiu cu minimum două încăperi cu următoarea destinatie: o sală pentru desfăsurarea activitătilor de prevenire a afectiunilor transmise pe cale sanguină si un cabinet pentru activitatea de consiliere, informare, educare, comunicare;

2. amplasare în zone accesibile populatiei căreia i se adresează măsurile preventive;

3. asigură un sistem de gestionare cu evidenta clară a numărului de seringi si ace distribuite si primite înapoi de la utilizatori;

4. asigură preluarea, depozitarea, evacuarea si incinerarea deseurilor rezultate în urma activitătilor de preluare a acelor si seringilor utilizate, conform prevederilor legale în vigoare, si anume:

a) asigură colectarea si depozitarea seringilor si acelor utilizate doar în recipiente avizate conform prevederilor legale ale Ministerului Sănătătii si Familiei;

b) fac dovada existentei unor contracte cu:

- furnizori de recipiente colectoare avizate de Ministerul Sănătătii si Familiei - contract încheiat pe baza consumului mediu lunar al acestui tip de deseuri;

- unitatea autorizată să asigure colectarea, transportul si tratarea (neutralizarea) finală a deseurilor periculoase (incinerare, decontaminare etc.).