MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 223         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 aprilie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

34. - Ordonantă de urgentă privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării

 

36. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România asupra lăcasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitătilor cultului mozaic

 

37. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

38. - Ordonantă de urgentă privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării

 

În temeiul prevederilor art. 11 4 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop abordarea integrată a măsurilor necesare în vederea prevenirii, reducerii si controlului poluării, precum si stabilirea măsurilor pentru emiterea autorizatiilor integrate de mediu pentru activitătile industriale prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, pentru reducerea emisiilor provenite din activitătile prevăzute în anexa nr. 1 în aer, apă si sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deseurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislatiei în vigoare si a obligatiilor din conventiile internationale din acest domeniu, la care România este parte.

(3) Autorizarea instalatiilor existente, după evaluarea conditiilor de operare, se va face în conformitate cu prevederile art. 6 si 8. Dacă din reexaminarea conditiilor rezultă că instalatiile existente nu se pot încadra în prevederile mentionate mai sus, titularul activitătii va întocmi un proiect de program pentru conformare, care va fi aprobat de autoritatea competentă.

(4) În programul pentru conformare vor fi incluse măsurile tehnice care să conducă la respectarea cerintelor prevăzute la art. 11. După aprobarea de către autoritatea competentă a programului pentru conformare acesta devine obligatoriu.

(5) Termenul limită pentru finalizarea aplicării programelor pentru conformare, în cazul activitătilor existente, este anul 2015, după expirarea acestui termen instalatiile care nu îndeplinesc conditiile impuse prin prezenta ordonantă de urgentă îsi încetează activitatea. Autorizatiile de mediu pentru instalatiile care functionează în baza unui program pentru conformare aprobat se emit cu termen de valabilitate pe perioada realizării fiecărei măsuri cuprinse în acest program.

(6) Nerespectarea termenelor si măsurilor cuprinse în programul pentru conformare conduce la încetarea valabilitătii autorizatiei de mediu si la suspendarea activitătii instalatiei până la realizarea acestui program.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii utilizati sunt definiti conform anexei nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Atributii si răspunderi ale autoritătilor competente pentru protectia mediului

 

Art. 3. - (1) Autoritatea competentă pentru protectia mediului are următoarele atributii si răspunderi:

a) coordonează si controlează modul de aplicare si respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă în vederea obtinerii acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu;

b) elaborează, avizează si, după caz, aprobă procedurile si măsurile necesare pentru asigurarea aplicării unitare pe teritoriul României a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă;

c) coordonează elaborarea si actualizarea reglementărilor privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării;

d) asigură luarea măsurilor necesare pentru ca acordul si/sau autorizatia integrată de mediu pentru activitătile prevăzute în anexa nr. 1 să fie eliberată cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si a celorlalte prevederi legale în vigoare;

e) asigură luarea măsurilor pentru informarea permanentă privind evolutia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informatii sunt publice;

f) asigură cadrul legal si institutional necesar pentru liberul acces la informatie si pentru participarea publicului la procedura de autorizare, în scopul garantării faptului că orice cerere de autorizare pentru o nouă instalatie sau de modificare substantială a unei instalatii existente este accesibilă publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă;

g) pune la dispozitie publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu si modul de respectare a conditiilor de autorizare prevăzute si detinute de autoritatea competentă;

h) publică anual inventarul principalelor emisii si surse responsabile de poluare;

i) comunică si pune la dispozitie în cadrul relatiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate si în conditii de echivalentă, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizatiei, în cazul în care se constată că functionarea unei instalatii în care se desfăsoară activităti prevăzute în anexa nr. 1 poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispozitie a datelor respective se va face potrivit dispozitiilor legale în vigoare în acelasi timp cu informarea propriilor cetăteni;

j) verifică respectarea dispozitiilor legale pentru ca activitătile prevăzute în anexa nr. 1 să se desfăsoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluării si pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 3;

k) verifică luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă;

l) verifică luarea măsurilor de eliminare totală a deseurilor poluante ce pot fi generate de activitătile prevăzute în anexa nr. 1, iar în cazul în care totusi acestea apar, verifică luarea măsurilor de utilizare eficientă si nepoluantă a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic si nu este eficient din punct de vedere economic, verifică luarea măsurilor de neutralizare si/sau de înlăturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;

m) verifică aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei;

n) verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătătii omului si a mediului si limitarea consecintelor acestora;

o) verifică luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare si a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activitătii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.

(2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaborează si se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului în termen de 1 2 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă pentru protectia mediului emite autorizatiile integrate de mediu, conform dispozitiilor legale în vigoare, numai dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 1 7 si celelalte dispozitii legale în vigoare.

(2) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă se înfiintează serviciul de control al poluării industriale în cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Procedura de emitere a acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu se elaborează si se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - Autoritatea competentă pentru protectia mediului ia măsurile necesare pentru ca:

a) orice instalatie nouă să fie dată în functiune numai cu autorizatia integrată de mediu, eliberată conform dispozitiilor legale, cu exceptia instalatiilor de ardere cu putere mai mică de 50 MW, independent de tipul de combustibil folosit, si a instalatiilor de ardere pentru producerea de energie, care folosesc direct produsele de combustie în procesul fabricatiei;

b) să nu se producă nici o poluare semnificativă;

c) autorizarea instalatiilor existente să fie în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3). Stabilirea si aprobarea programului pentru conformare se va face în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;

d) aplicarea măsurilor din programul pentru conformare pentru instalatiile existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă să respecte prevederile art. 17.

Art. 6. - (1) Autoritatea competentă pentru protectia mediului emite acordul si/sau autorizatia integrată de mediu, cu respectarea abordării integrate a elementelor si factorilor de mediu.

(2) Autorizatia integrată de mediu emisă conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă va cuprinde toate conditiile care să garanteze că instalatia îndeplineste toate cerintele prevăzute de aceasta.

(3) Orice autorizatie integrată de mediu acordată sau modificată va include toate măsurile ce se impun pentru protectia aerului, apelor si solului.

(4) Refuzul acordării autorizatiei integrate de mediu, în cazul neîndeplinirii conditiilor legale cerute, se face motivat si se comunică titularului activitătii în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei.

Art. 7. - (1) Autoritatea competentă pentru protectia mediului reexaminează periodic si actualizează, dacă este necesar, conditiile de autorizare.

(2) Reexaminarea este obligatorie în toate situatiile în care:

a) poluarea cauzată de instalatie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente la autorizare sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;

b) schimbările substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativă a emisiilor;

c) siguranta exploatării si a desfăsurării activitătii face necesară recurgerea la alte tehnici;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Art. 8. - (1) Autoritatea competentă pentru protectia mediului dispune măsurile necesare pentru ca titularul activitătii să îndeplinească, la instalatia pe care o exploatează, toate conditiile prevăzute în autorizatie.

(2) În situatia în care normele de calitate a mediului solicită conditii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune măsuri aditionale specificate în acord si/sau autorizatie fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.

Art. 9. - Autoritătile competente pentru protectia mediului asigură si garantează accesul liber la informatie al publicului si participarea acestuia la luarea deciziilor prin:

a) aducerea la cunostintă publică a tututor cererilor de autorizare a noilor instalatii sau de modificare substantială a instalatiilor existente, astfel încât în raport cu perioada necesară si cu modul de informare publicul să îsi poată face cunoscută opinia înainte de luarea deciziilor;

b) aducerea la cunostintă publică a deciziei luate si a unei copii de pe autorizatia eliberată, precum si de pe fiecare actualizare ulterioară a acesteia;

c) punerea la dispozitie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul activitătii conform conditiilor de autorizare.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile titularului activitătii

 

Art. 10. - Titularul activitătii are obligatia să obtină de la autoritătile competente pentru protectia mediului, încă din etapa de proiectare, emiterea acordului integrat de mediu pentru toate activitătile prevăzute în anexa nr. 1, pe care intentionează să le desfăsoare, si să obtină autorizatie integrată de mediu pentru activitătile aflate în desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Artt 11. - Obligatiile de bază ale titularului activitătii privind exploatarea instalatiei sunt următoarele:

a) luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

b) luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

c) evitarea producerii de deseuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică si economică, neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

d) utilizarea eficientă a energiei;

e) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

f) luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activitătilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Art. 12. - (1) Schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevăzută de titularul activitătii, nu va putea fi întreprinsă fără a se cere eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu.

(2) Titularul activitătii este obligat să informeze autoritătile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare pe care dore te să o aducă instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea competentă pentru protectia mediului va reanaliza, după caz, conditiile de functionare stabilite în autorizatia integrată de mediu.

(3) Cererea de autorizare se va face pentru părtile de instalatie si pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate. Art. 1 3. - Titularul activitătii este obligat să respecte conditiile din acordul si/sau din autorizatia integrată de mediu în desfăsurarea activitătii din instalatie.

Art. 14. - Titularul activitătii este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizării emisiilor din instalatie si, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

Art. 15. - Titularul activitătii este obligat să asiste si să pună la dispozitie autoritătii competente pentru protectia mediului toate datele necesare pentru desfăsurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informatii pentru respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea activitătii

 

Art. 16. - (1) Acordul si/sau autorizatia integrată de mediu se eliberează de către autoritătile competente pentru protectia mediului în baza cererii titularului activitătii, care trebuie să cuprindă descrierea:

a) amplasamentului prevăzut pentru operare;

b) instalatiei si a activitătilor desfăsurate, din care să rezulte natura si amploarea acestor activităti;

c) materiilor prime si auxiliare, substantelor si tipului de energie utilizată sau produsă de instalatie;

d) surselor de emisie ale instalatiei;

e) stării amplasamentului instalatiei;

f) impactului activitătii asupra mediului, ca întreg;

g) naturii si cantitătilor de emisii previzibile ale instalatiei în fiecare element component al mediului, astfel încât să fie posibilă o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;

h) tehnologiei prevăzute si a altor tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalatii, iar dacă aceasta nu este posibilă, pentru reducerea lor;

i) măsurilor prevăzute pentru prevenirea producerii si valorificării deseurilor generate de instalatie;

j) măsurilor prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu;

k) altor măsuri stabilite pentru îndeplinirea obligatiilor de bază prevăzute la art. 12, după caz.

(2) Cererea trebuie să cuprindă un rezumat, fără caracter tehnic, cu datele prevăzute la alin. (1).

(3) După furnizarea datelor titularul activitătii va întocmi, după caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 17. - Conditiile necesare pentru emiterea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu sunt următoarele:

a) autoritatea competentă trebuie să verifice ca autorizatiile integrate de mediu să cuprindă toate măsurile necesare pentru îndeplinirea conditiilor, pentru asigurarea protectiei aerului, apei si solului si pentru realizarea unui nivel ridicat de protectie a mediului, în întregul său;

b) luarea în considerare a tuturor informatiilor si/sau concluziilor pertinente, precum si a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalatiile noi, în cazul unei modificări substantiale a instalatiilor existente si a unor proiecte publice/private;

c) stabilirea valorilor limită de emisie, în special pentru poluantii care figurează în anexa nr. 4, susceptibili de a fi evacuati de instalatia respectivă în cantităti semnificative, în functie de natura si de potentialul lor de transfer al poluării de la un element si factor de mediu la altul. Dacă este necesar, autorizatia integrată de mediu poate contine prescriptii asemănătoare, care să garanteze protectia solului, a apelor subterane si măsuri privind gestiunea deseurilor generate de instalatie. După caz, valorile limită pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente;

d) pentru instalatiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 valorile limită de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalatii;

e) pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) valorile limită de emisie, parametrii si măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective, amplasarea sa geografică si conditiile locale de mediu. Conditiile de autorizare trebuie să prevadă dispozitii referitoare la reducerea poluării la lungă distantă sau transfrontieră si să garanteze un nivel ridicat de protectie a mediului;

f) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecventei acestora si a procedurii de evaluare a rezultatelor măsurărilor, precum si obligatia de a comunica autoritătii competente datele necesare controlului si respectării conditiilor de autorizare. Pentru instalatiile prevăzute la pct. 6.6 în anexa nr. 1 măsurile prevăzute iau în considerare costurile si beneficiile;

g) măsurile privind conditiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situatiile în care mediul riscă să fie afectat de pornirea instalatiei, de emisiile fugitive, de disfunctionalităti, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării. Pot fi prevăzute derogări temporare de la cerintele lit. a), dacă un plan de reabilitare aprobat de autoritătile competente pentru protectia mediului, prin program pentru conformare, asigură respectarea cerintelor respective în termen de 6 luni si conduce la o reducere a poluării;

h) măsuri speciale cu scopul de a preveni si/sau de a reduce poluarea, atunci când autoritătile competente le găsesc adecvate.

Art. 18. - În situatia în care prin normativul de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusă prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 19. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea civilă sau contraventională, după caz.

Art. 20. - Constituie contraventii si se sanctionează:

1. cu amendă de la 80.000.000 lei la 1 00.000.000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă privind:

a) obligatia titularului activitătii mentionate la art. 11 lit. a), constând în luarea măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cea mai bună tehnică disponibilă;

b) obligatia titularului activitătii mentionate la art. 11 lit. b), constând în neluarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

c) obligatia titularului activitătii prevăzute la art. 11 lit. f) de a lua măsurile necesare în cazul încetării definitive a activitătilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora;

d) obligatia titularului activitătii de a cere eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu pentru schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevăzută în autorizatia de functionare mentionată la art. 12 alin. (2);

e) obligatia titularului de a respecta conditiile din autorizatia integrată de mediu în activitatea din instalatie, prevăzută la art. 1 ;

2. faptele prevăzute la pct. 1, pe lângă amendă, se sanctionează si cu retragerea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu, precum si cu închiderea unitătii;

3. cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă privind:

a) obligatia titularului activitătii de a evita producerea de deseuri, iar în cazul imposibilitătii tehnice si economice, neutralizarea si eliminarea lor, evitându-se sau reducându-se impactul acestora asupra mediului, prevăzută la art. 11 lit. c);

b) obligatia de a informa autoritătile competente despre orice schimbare pe care titularul activitătii dore te să o aducă instalatiei sau procesului tehnologic, prevăzută la art. 12 alin. (1);

c) obligatia titularului activitătii de a asista si a pune la dispozitie autoritătii competente pentru protectia mediului datele necesare pentru desfăsurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informatii, prevăzută la art. 15.

Art. 21. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit în acest scop de autoritatea centrală pentru protectia mediului, de către ofiterii si subofiterii de politie, potrivit competentelor legale.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 20 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 2 martie 2002.

Nr. 34.

 

ANEXA Nr. 1

 

CATEGORII DE ACTIVITI INDUSTRIALE

pentru care este necesară obtinerea autorizatiei integrate de mediu

 

Atunci când un titular de activitate efectuează mai multe activităti incluse sub acelasi subtitlu, în aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament capacitătile unor astfel de activităti se cumulează.

1. Industrii energetice

1.1. Instalatii de ardere cu capacităti de combustie mai mari de 50 MW;

1.2. Rafinării de titei si prelucrare a gazelor;

1.3. Cuptoare de cocs;

1.4. Instalatii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor.

2. Productia si prelucrarea metalelor

2.1. Instalatii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri);

2.2. Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primară ori secundară), inclusiv instalatii pentru turnarea continuă, cu o capacitate ce depăseste 2,5 t/h;

2.3. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase:

a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/h;

b) forje cu ciocane, a căror energie de lovire depăseste 50 kJ/ciocan, iar puterea calorifică dezvoltată este mai mare de 20 MW;

c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/oră;

2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi;

2.5. Instalatii pentru:

a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice;

b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnătorie de fontă etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale;

2.6. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m 3.

3. Industria mineralelor

31. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi;

3.2. Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe bază de azbest;

3.3. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;

3.4. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;

3.5. Instalatii pentru fabricarea produselor din ceramică prin ardere, în special a tiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, produselor din ceramică sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m 3 si cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.

4. Industria chimică

4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de bază, cum ar fi:

a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

b) hidrocarburi ce contin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, răsini epoxidice;

c) hidrocarburi sulfuroase;

d) hidrocarburi ce contin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau azotati, nitrili, cianati sau izocianati;

e) hidrocarburi continând fosfor;

f) hidrocarburi halogenate;

g) compusi organometalici;

h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză);

i) cauciucuri sintetice;

j) vopsele si pigmenti;

k) agenti de suprafată si agenti tensioactivi;

4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de bază, cum ar fi:

a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorură de carbon;

b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi;

c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;

d) săruri, ca de exemplu: clorură de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;

e) metaloizi, oxizi metalici si alti compusi anorganici, ca de exemplu: carbură de calciu, siliciu, carbură de siliciu;

4.3. Instalatii chimice pentru fabricarea îngrăsămintelor chimice (simple sau complexe) pe bază de fosfor, azot sau potasiu;

4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de bază sau a biocidelor;

4.5. Instalatii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de bază;

4.6. Instalatii chimice destinate fabricării explozibililor.

5. Gestiunea deseurilor

5.1. Instalatii pentru depozitarea sau recuperarea deseurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi;

5.2. Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/h;

5.3. Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi;

5.4. Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte.

6. Alte activităti

6.1. Instalatii industriale pentru productia de:

a) celuloză din lemn sau din alte materiale fibroase;

b) hârtie si carton, cu o capacitate de productie mai mare de 20 t/zi;.6.2. Instalatii pentru pretratare (operatiuni precum: spălare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;

6.3. Instalatii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t produse finite/zi;

6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi;

b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din:

- materii prime de origine animală (altele decât laptele), cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 75 t/zi;

- materii prime vegetale, cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială);

c) tratarea si prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală).

6.5. Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;

6.6. Instalatii pentru cre terea intensivă a păsărilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de:

a) 40.000 de capete pentru păsări;

b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (peste 30 kg); sau

c) 750 de capete pentru scroafe.

6.7. Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solventi organici, în particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curătare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.

6.8. Instalatii pentru productia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.

NO:

- Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgentă instalatiile sau părti ale acestora folosite pentru cercetare, dezvoltare si testarea noilor produse si procese.

- Valorile-prag prevăzute mai sus se referă la capacitătile de productie sau la iesiri.

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINITII

 

Substantă - orice element chimic si compusii săi, cu exceptia substantelor radioactive, în sensul prevăzut de reglementările referitoare la EURATOM, precum si a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislatia în vigoare.

Poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activitătii umane, de substante, de vibratii, căldură sau de zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătătii umane sau

calitătii mediului, să determine deteriorări ale bunurilor materiale, ori să afecteze sau să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului si/sau alte utilizări ale acestuia, prevăzute de legislatia în vigoare.

Instalatie - orice instalatie tehnică stationară, în care se desfăsoară una sau mai multe activităti prevăzute în anexa nr. 1 , precum si orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activitătile desfăsurate pe acelasi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor si poluării.

Instalatie existentă - o instalatie în functiune sau o instalatie autorizată ori care a fost supusă procedurilor de autorizare de către autoritatea competentă pentru protectia mediului, în cadrul legislatiei anterioare intrării în vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, în urma unei cereri complete de autorizare, cu conditia ca această instalatie să fie pusă în functiune cel mai târziu la un an după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Emisie - evacuarea directă sau indirectă, de la surse punctiforme ori difuze ale instalatiei, de substante, vibratii, căldură sau de zgomot în aer, apă ori sol.

Valoare-limită de emisie - masa, exprimată în functie de parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depăsită în cursul uneia sau mai multor perioade de functionare. Valorile-limită de emisie pot fi, de asemenea, fixate pentru anumite grupe, familii sau categorii de substante, în special cele vizate în anexa nr. 3. Valorile-limită de emisie a substantelor se aplică la punctele de evacuare a emisiilor din instalatie, fiind exclus orice proces de dilutie la stabilirea acestora. În cazul evacuărilor indirecte în apă se ia în considerare la stabilirea valorilor-limită de emisie ale instalatiei efectul unei statii de preepurare/epurare, cu conditia ca aceasta să asigure un nivel echivalent cu valoarea-limită de emisie pentru protectia mediului în întregul său, prevăzut de normativele si standardele de calitate, si de a nu se ajunge la o încărcare cu poluanti mai ridicată în mediu, fără a se încălca dispozitiile legale în vigoare.

Norme de calitate a mediului - un ansamblu de cerinte care trebuie satisfăcute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau ale unei părti specifice a acestuia, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Autoritate competentă - autorităti ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autorităti desemnate, însărcinate cu aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind protectia mediului.

Acord integrat - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activităti încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgentă. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori părti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatie integrată - actul tehnico-juridic emis de autoritătile competente pentru protectia mediului conform dispozitiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalatie, în anumite conditii care să asigure că instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgentă. Autorizatia poate fi eliberată pentru una sau mai multe instalatii ori părti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de către acelasi titular.

Modificarea modului de exploatare/functionare - o modificare a caracteristicilor sau în natura functionării ori o extindere a instalatiei, care ar putea avea consecinte asupra sănătătii populatiei si/sau asupra mediului prin depăsirea valorilor-limită de emisie stabilite în autorizatie.

Modificare substantială - o modificare a modului de exploatare, care, din punctul de vedere al autoritătii competente pentru protectia mediului, poate avea consecinte semnificative asupra sănătătii populatiei si/sau a mediului.

Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităti si a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor si a impactului asupra mediului în întregul său;

- cele mai bune - se întelege tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protectie a mediului în ansamblul său. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele enumerate în anexa nr. 4;

- tehnici - atât tehnologia utilizată, cât si modul în care instalatia este proiectată, construită, întretinută, exploatată si scoasă din functiune;

- disponibile - acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în conditii economice si tehnice viabile, luându-se în considerare costurile si beneficiile, indiferent dacă aceasta este sau nu utilizată ori produsă sau nu în România, astfel încât titularul activitătii să poată avea acces în conditii rezonabile si în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

Titularul activitătii - orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalatia ori care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveste functionarea acesteia.

 

ANEXA Nr. 3

 

SUBSTANTE POLUANTE RELEVANTE

pentru a fi luate în considerare la stabilirea valorilor-limită de emisie

 

Aer

1 . Dioxidul de sulf si alti compusi ai sulfului

2. Oxizi de azot si alti compusi ai azotului

3. Monoxidul de carbon

4. Compusi organici volatili

5. Metalele si compusii lor.

6. Pulberi

7. Azbest (particule suspendate, fibre)

8. Clorul si compusii săi

9. Fluorul si compusii săi

10. Arsenul si compusii săi

11 . Cianuri

12. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietăti cancerigene sau mutagene ori proprietăti care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului

13. Dibenzenodioxine policlorinate si dibenzofurani policlorinati.

Apă

1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma compusi de acest tip în mediul acvatic

2. Compusi organofosforici

3. Compusi organici cu staniu

4. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietăti cancerigene sau mutagene ori proprietăti care pot afecta reproducerea în sau prin intermediul mediului acvatic

5. Hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente

6. Cianuri

7. Metalele si compusii lor

8. Arsenul si compusii săi

9. Biocide si produsi fitosanitari

10. Materiale în suspensie

11. Substante implicate în procesul de eutrofizare (în special, azotati si fosfati)

12. Substante care au o influentă nefavorabilă asupra balantei de oxigen (si care pot fi măsurate utilizând parametri ca CBO, CCO etc.).

 

ANEXA Nr. 4

 

Consideratii avute în vedere la determinarea celor mai bune tehnici disponibile

 

Consideratiile care sunt luate în calcul în general sau în situatii specifice când se realizează determinarea celor mai bune tehnici disponibile, a a cum sunt definite în anexa nr. 2, tinându-se seama de costurile si beneficiile fiecărei măsuri si principiile precautiei si prevenirii, sunt următoarele:

1. utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri;

2. utilizarea substantelor mai putin periculoase;

3. promovarea recuperării si reciclării substantelor generate si utilizate în proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul;

4. procese, instalatii si metode comparabile de operare care pot fi testate cu succes la scară industrială;

5. tehnologii avansate si schimburi în întelegerea si cunoasterea stiintifică;

6. natura, efectele si volumul emisiilor;

7. date confirmate si autorizate pentru instalatiile noi sau existente;

8. perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

9. consumul si natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces si eficienta energetică;

10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de acesta;

11. necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarea efectelor pentru mediul înconjurător;

12. informatia publicată de Comisia Uniunii Europene sau de organizatiile internationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România asupra lăcasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitătilor cultului mozaic

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1 . - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează regimul juridic al dreptului de proprietate al Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România asupra lăcasurilor de cult, cimitirelor confesionale, băilor rituale, abatoarelor rituale, precum si obiectelor de cult care se află efectiv în patrimoniul acesteia.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, următorii termeni reprezintă:

a) lăcasul de cult - templul, sinagoga, casa de rugăciuni sau orice altă constructie destinată oficierilor religioase ale cultului mozaic;

b) cimitirul confesional - spatiul destinat înhumării între hotarele primite la înfiintarea lui, chiar dacă monumentele funerare initiale nu mai sunt la locul lor si indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi sau nu deschis unor noi înhumări;

c) ritualul - ceremonialul religios, cu implicatii folclorice, desfăsurat conform normelor si regulilor proprii fiecărei religii ori confesiuni religioase în momentele importante din viata unei comunităti religioase;

d) baia rituală - orice constructie care este destinată efectuării spălărilor rituale;

e) abatorul ritual - orice constructie care este destinată sacrificării rituale a animalelor si păsărilor;

f) obiectele de cult - orice obiect sacru utilizat în practicarea ritualului în ceremoniile religioase.

 

CAPITOLUL II

Regimul juridic al proprietătii asupra bunurilor apartinând cultului mozaic

 

Art. 3. - (1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 se dobândeste prin:

a) lege;

b) accesiune imobiliară naturală sau, după caz, artificială;

c) contract;

d) alte moduri prevăzute de lege.

(2) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 încetează dacă bunul a pierit ori proprietatea asupra bunului respectiv s-a transmis în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 4. - Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România, pot face obiectul circuitului civil în conditiile stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 5. - Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispozitiilor legale, numai cu avizul reprezentantilor cultului mozaic si în conditiile respectării normelor si regulilor proprii acestei religii, sub sanctiunea nulitătii absolute.

Art. 6. - (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituti de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentantilor cultului mozaic.

(2) În conditiile legii, în vederea protejării bunurilor prevăzute la art. 2 se poate proceda la strămutarea acestora, cu avizul prevăzut la alin. (1).

Art. 7. - Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura si civilizatia natională si universală, fac parte integrantă din patrimoniul cultural national, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, după caz, de bunuri apartinând patrimoniului cultural national mobil, în conditiile legii.

Art. 8. - Procedura de clasare, activitătile si măsurile de conservare si protejare a bunurilor prevăzute la art. 7 se realizează în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Ridicarea, restaurarea si repararea lăca urilor de cult, a băilor si a abatoarelor rituale, precum si a altor imobile destinate activitătii cultului mozaic se realizează numai cu avizul reprezentantilor acestui cult si cu respectarea traditiilor si regulilor proprii acestei religii si a dispozitiilor legale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia de construire pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se emite în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii.

(3) Persoanele juridice de drept public sau privat cărora le este solicitat avizul în vederea eliberării autorizatiei pentru realizarea lucrărilor de constructii, prevăzută la alin. (2), au obligatia de a emite avizul respectiv în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 10. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contraventională sau penală, după caz.

Art. 11. - Distrugerea partială sau totală, degradarea ori aducerea în stare de nefolosintă, precum si profanarea imobilelor prevăzute la art. 2 constituie infractiuni si se sanctionează potrivit art. 217, 218, 219 si, respectiv, 319 din Codul penal.

Art. 12. - (1) Constituie contraventie următoarele fapte:

a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării si sfintirii lor;

b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte sau fapte de comert în interiorul lăca urilor de cult, cimitirelor, băilor si abatoarelor rituale, fără avizul reprezentantilor cultului mozaic;

c) ridicarea, restaurarea, repararea si împrejmuirea lăca urilor de cult si a celorlalte imobile destinate activitătilor cultului mozaic, fără avizul reprezentantilor acestui cult religios.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 1 3. - Contraventiile prevăzute la art. 12 se constată si sanctiunile se aplică de inspectorii din cadrul directiilor pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, împuterniciti prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 1 4. - Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se aplică în mod corespunzător si contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul cultelor si culturii,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 martie 2002.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 11 4 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 2 din Legea nr. 133/1999  privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Programele vor fi derulate de către Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, direct sau prin intermediul organizatiilor sau institutiilor de drept privat. Selectarea organizatiilor sau institutiilor de drept privat se face cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice. Între căstigătorul procedurii de achizitie publică si Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie se încheie un contract de prestări de servicii în baza căruia se va trece la derularea programului respectiv.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 martie 2002.

Nr. 37.

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor realizează si reactualizează periodic Programul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură.

(2) Pentru statiile din reteaua de monitorizare sol-teren pentru agricultură si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură, care fac parte din Sistemul national de monitorizare integrată a mediului, stabilirea amplasamentului acestora, a programului de activitate si reactualizarea acestuia se fac cu aprobarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului coordonează procesul de integrare a informatiilor obtinute de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, potrivit art. 1, în Sistemul national de monitorizare integrată a mediului.

Art. 3. - Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene si Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, execută, prin încredintare directă, studiile pedologice si agrochimice si realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafetele cu destinatie agricolă, privind: unitătile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvicultură, pretabilitatea pentru folosinte, poluarea, restrictiile terenurilor la diferite utilizări si măsurile agropedoameliorative si antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate.

Art. 4. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, următoarele denumiri se definesc după cum urmează:

a) Programul european de monitorizare forestieră - programul prin care se evaluează variatia la scară mare, spatială si temporală, a stării pădurilor si solurilor forestiere într-o retea europeană de suprafete de observatie (nivelul I) si se identifică relatiile cauză-efect, la scara ecosistemului, prin mijloacele monitorizării intensive, în suprafete permanente de observatie (nivelul II), în conformitate cu măsurile stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite si de Uniunea Europeană;

b) Programul international de cooperare privind evaluarea si monitorizarea efectelor poluării aerului asupra pădurilor (I.C.P. Forests) - programul stabilit de Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite în anul 1985, în baza Conventiei privind poluarea aerului transfrotieră, la distantă lungă, pentru supravegherea declinului pădurilor ca urmare a poluării atmosferice;

c) Schema Uniunii Europene privind protectia pădurilor împotriva poluării atmosferice - programul initiat în anul 1986 de Uniunea Europeană, având ca obiective stabilirea, pe baza unei metodologii comune, a unui inventar periodic al vătămărilor produse pădurilor, în special datorită poluării atmosferice, înfiintarea sau extinderea în mod coordonat si armonizat a retelei de puncte de observatie pentru realizarea acestui inventar, realizarea unei monitorizări continue si intensive a ecosistemelor forestiere si înfiintarea sau extinderea în mod coordonat si armonizat a unei retele de suprafete permanente de observatie, necesare pentru această monitorizare;

d) Centrul focal national pentru Programul european de monitorizare forestieră - institutia care asigură realizarea Programului european de monitorizare forestieră în România, organizează si gestionează bazele de date si elaborează rapoartele privind rezultatele activitătii de monitorizare a pădurilor si solurilor forestiere.

Art. 5. - Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, va executa, prin încredintare directă, lucrările specifice monitorizării solurilor si vegetatiei forestiere, în conformitate cu Programul european de monitorizare forestieră, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor.

Art. 6. - Executarea studiilor pedologice si agrochimice si a studiilor pentru vegetatia forestieră se face pentru toate terenurile agricole si forestiere, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate, iar permisiunea accesului în teren este obligatorie pe baza documentelor justificative, cu exceptia zonelor în care accesul este interzis de lege.

Art. 7. - (1) Studiile pedologice necesare sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice, cu o periodicitate de 4 ani si de 1 - 2 ani în cazul terenurilor poluate.

(2) Evaluarea stării solurilor forestiere se realizează din 5 în 5 ani, iar a vegetatiei forestiere, anual.

Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, asigură si urmăre te realizarea programului aprobat de Guvern privind executarea studiilor pedologice si agrochimice si a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pe baza programului aprobat de Guvern, monitorizează starea de sănătate a pădurilor si starea solurilor forestiere prin Regia Natională a Pădurilor si prin Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, care este si Centrul focal national pentru Programul european de monitorizare forestieră.

(3) Programul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură, prevăzut la art. 1 alin. (1), cuprinde programele prevăzute la alin. (1) si (2) ale prezentului articol.

Art. 9. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgente, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, va fi aprobată Metodologia întocmirii studiilor pedologice si agrochimice, a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si a sistemului national de monitorizare sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură.

Art. 10. - Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti realizează si actualizează, prin integrarea sistemelor judetene de date, elaborate de oficiile de studii pedologice si agrochimice, Sistemul national de monitorizare sol-teren si banca de date aferentă pentru agricultură, pe care le va comunica Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar pentru alte institutii interesate acestea se vor pune la dispozitie cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 11. - (1) Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice realizează lucrările de evaluare a stării solurilor forestiere si a vegetatiei forestiere conform Programului european de monitorizare forestieră, gestionează si reactualizează băncile de date existente si transmite datele Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, în calitate de Centru focal national pentru Programul european de monitorizare forestieră, elaborează rapoarte privind rezultatele obtinute si transmite informatii anual si periodic la solicitarea organismelor internationale care gestionează programele I.C.P. Forests si Schema Uniunii Europene privind protectia pădurilor împotriva poluării atmosferice, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care administrează rezultatele, si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 12. - Datele si informatiile obtinute prin Sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură vor fi puse de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie si Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, la dispozitia Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, în vederea elaborării Raportului privind starea mediului.

Art. 13. - Finantarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice si agrochimice, a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură, precum si participării la organismele internationale de specialitate se suportă din alocatii bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 martie 2002.

Nr. 38.