MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

6. - Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială “Balneoclimaterica” - S.A. Sovata

 

7. - Hotărâre privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 53 din 19 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

277. - Hotărâre privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă

 

278. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

 

286. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 28-31 mai 2002, a celei de-a 86-a sesiuni a Consiliului de Ministri al Conferintei Europene a Ministrilor de Transport (CEMT)

 

287. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Anper” - S.A.

 

288. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Ceramica” - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

104C. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind instituirea sistemului de licente de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum

 

130. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animală, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor si sănătatea publică

 

131. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele si subprodusele de origine animală si alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

2. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială “Balneoclimaterica” - S.A. Sovata

 

Având în vedere Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială “Balneoclimaterica” - S.A. Sovata, înfiintată prin Hotărârea Senatului nr. 31/2001, precum si dezbaterile care au avut loc în sedinta Senatului din data de 27 martie 2002,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul îsi însuseste Raportul prezentat de Comisia de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială “Balneoclimaterica” - S.A. Sovata si, în consecintă, respinge opiniile separate formulate la raport de către domnii senatori Carol Dina, Dumitru Petru Pop si Romeo Octavian Hanganu.

Art. 2. - Ca urmare a prezentării Raportului Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială “Balneoclimaterica” - S.A. Sovata, Senatul recomandă Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să urmărească strict respectarea clauzelor contractuale prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, în perioada postprivatizare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 martie 2002.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României, precum si ale art. 32 lit. j) si ale art. 201 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001, potrivit Raportului de gestiune prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 7.


*) Anexa se comunică celor interesati.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 53

din 19 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 92/1992

pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Grigore Vasile Cola în Dosarul nr. 1.310/2001 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal autorul exceptiei, Grigore Vasile Cola, este prezent personal, lipsind cealaltă parte, Casa teritorială de pensii si alte drepturi de asigurări sociale Maramures, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, deoarece dispozitiile legale criticate înfrâng principiul constitutional al egalitătii în drepturi. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se apreciază că functiile enumerate la art. 44 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu creează un statut asemănător cu cel al magistratilor, astfel că nu sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 17 mai 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.310/2001, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Grigore Vasile Cola cu ocazia solutionării unei actiuni în contencios administrativ formulate împotriva Casei teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurări sociale Maramures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie. Autorul exceptiei apreciază că, deoarece textul de lege criticat nu se aplică si fostilor magistrati care ulterior au desfăsurat activitatea în calitate de avocati, jurisconsulti, consilieri juridici sau notari, astfel încât nu li se actualizează pensia în raport cu veniturile realizate de magistratii în activitate, acesta contravine principiului constitutional al egalitătii în drepturi.

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, deoarece art. 44 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, stabileste anumite conditii concrete de îndeplinirea cărora depinde acordarea pensiei de serviciu magistratilor. Acest fapt nu înseamnă însă crearea unui statut privilegiat pentru această categorie profesională si, pe cale de consecintă, nici încălcarea art. 16 din Constitutie. Potrivit dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece “dispozitiile legale care definesc statutul magistratilor nu pot fi aplicate si altor functii juridice care nu sunt asimilate magistratilor, chiar dacă perioadele în care acestea au fost îndeplinite sunt considerate vechime în magistratură”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României,.Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, ordonantă aprobată si modificată prin Legea nr. 118/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001.

Acest articol de lege are următoarea redactare:

- Art. 44: “Constituie vechime în magistratură perioada în care o persoană a îndeplinit functiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în Ministerul Justitiei, în Institutul National al Magistraturii, judecător la Curtea Constitutională, judecător financiar ori procuror financiar la Curtea de Conturi, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justitie, la Curtea Constitutională sau la Curtea de Conturi, functii de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat sau departamentale, în laboratoarele de expertize criminalistice, în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, functii didactice în învătământul superior juridic, functia de ministru al justitiei, secretar de stat ori de secretar general si secretar general adjunct în Ministerul Justitiei, functii de specialitate juridică în institutia Avocatul Poporului, notar, avocat, jurisconsult sau consilier juridic. Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justitie constituie vechime în magistratură, în conditiile prevăzute la art. 78 alin. 3. Timpul cât o persoană, licentiată în drept sau în drept economic-administrativ, este senator sau deputat, avocat al poporului, membru al Curtii de Conturi, personal de conducere ori de executie, de specialitate juridică, în aparatul Parlamentului, Presedintiei României, Guvernului, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Curtii Constitutionale, Directiei juridice si consulare din Ministerul Afacerilor Externe sau în cadrul altor organe ale administratiei publice se consideră vechime în magistratură.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate textul de lege criticat contravine art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, potrivit căruia:

“(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie. Functiile enumerate în art. 44 din legea criticată constituie vechime în magistratură, chiar dacă activitatea desfăsurată în aceste functii nu este asimilată functiei de magistrat, asa cum este stabilită la art. 42 din aceeasi lege: “Au calitatea de magistrat si fac parte din corpul magistratilor judecătorii de la toate instantele judecătoresti, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă acestea, precum si magistratii-asistenti ai Curtii Supreme de Justitie.”

Limitarea aplicării dispozitiilor legale criticate nu încalcă deci principiul constitutional al egalitătii în drepturi. Acest articol vizează egalitatea în drepturi între cetăteni în ceea ce priveste recunoasterea în favoarea acestora a unor drepturi si libertăti fundamentale, nu si identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. În felul acesta se justifică nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit fată de anumite categorii de persoane, dar si necesitatea lui. De altfel, faptul că textul de lege criticat nu poate fi aplicat si altor functii juridice care nu sunt asimilate magistratilor rezultă dintr-o optiune a legiuitorului, iar această optiune nu contravine normelor constitutionale, asa cum s-a demonstrat mai sus. Astfel fiind, exceptia urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Grigore Vasile Cola în Dosarul nr. 1.310/2001 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă

 

Art. 1. - Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, denumite în continuare criterii de acreditare, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:

a) servicii de informare si consiliere;

b) servicii de mediere a muncii pe piata internă.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă ori de alti furnizori de servicii, denumiti în continuare furnizori, acreditati în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre.

(3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate să desfăsoare o activitate independentă, conform legii.

Art. 3. - În vederea acreditării furnizorii prevăzuti la art. 2 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

A. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea;

B. să detină baze de date, după caz, privind:

a) persoanele în căutarea unui loc de muncă si, respectiv, cererea de fortă de muncă din partea angajatorilor, astfel încât să poată evalua tendintele de pe piata muncii locală;

b) potentialul existent în domeniul formării profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;

C. să dispună de bază materială, după caz, pentru:

a) evaluarea si autoevaluarea personalitătii în vederea orientării profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitătii si încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) instruire în tehnici si metode de căutare a unui loc de muncă si de prezentare la interviuri în vederea ocupării;

d) mediere electronică;

D.a) să fie asigurat cu cel putin 30% personal angajat cu studii superioare în specialitătile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;

b) să fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experientă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.

Art. 4. - (1) Acreditarea furnizorilor în conditiile prezentei hotărâri se face de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă prin agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul sau, după caz, domiciliul.

(2) Filialele si sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unităti distincte si se supun separat procedurii de acreditare.

Art. 5. - În vederea obtinerii acreditării furnizorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere însotită de următoarele:

A. documente care dovedesc înregistrarea:

a)      autorizatia pentru desfăsurarea de activităti independente, în original si în copie;

b) certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau, după caz, de înregistrare în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si în copie;

B. actul constitutiv din care să rezulte că obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicită acreditarea;

C. documente care atestă eligibilitatea:

a) acte din care să rezulte că nu s-au operat cereri privind înscrierea de mentiuni referitoare la existenta unei hotărâri judecătoresti definitive pentru săvârsirea de infractiuni în legătură cu activitatea pe care o desfăsoară, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment ori lichidării, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotărâri judecătoresti definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;

b) dovadă privind bonitatea, eliberată de banca la care furnizorul are deschis contul;

c) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către bugetul de stat, inclusiv către bugetele locale, precum si a contributiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru somaj si la Fondul asigurărilor sociale de sănătate;

D. documente care dovedesc capacitatea tehnică si managerială:

a) documente care atestă situatia juridică a spatiului în care prestează serviciul pentru care solicită acreditarea;

b) declaratie care contine informatii privind dotările specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajează să le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicită acreditarea;

c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tintă, asigurarea cu personal de specialitate;

d) prezentarea activitătii desfăsurate până la solicitarea acreditării, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obtinute si a unei recomandări din partea beneficiarilor sau clientilor;

e) documente care atestă studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;

f) documente care atestă experienta în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea - curriculum vitae si, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă;

E. dovada achitării taxei de acreditare.

Art. 6. - Pe baza documentelor depuse si a constatărilor de la sediul furnizorului agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va evalua îndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute la art. 3 si va solutiona cererea în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 7. - (1) Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.

(3) Pentru înregistrarea furnizorilor acreditati Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă înfiintează Registrul national al furnizorilor de servicii servicii de ocupare acreditati, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Modul de tinere a registrului prevăzut la alin. (3) precum si de efectuare a înregistrărilor se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(5) Lista cuprinzând furnizorii acreditati si pe cei cărora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publică în cursul fiecărei luni în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentei hotărâri au următoarele obligatii:

a) să presteze serviciile de ocupare în conditiile prevăzute de lege;

b) să trateze clientii fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, rasă, opinii politice, origine socială, origine etnică, statut familial si să respecte principiul egalitătii sanselor;

c) să asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si să permită accesul acestora la datele personale;

d) să se asigure că încadrarea în muncă a persoanelor mediate s-a făcut cu respectarea conditiilor legale;

e) să permită accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pentru verificarea îndeplinirii si respectării criteriilor de acreditare si a obligatiilor prevăzute în prezenta hotărâre;

f) să comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi au sediul, date privind numărul somerilor mediati si încadrati în muncă, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002.

Art. 9. - În cazul în care furnizorul nu îndeplineste criteriile de acreditare prevăzute la art. 3 sau documentatia depusă este incompletă, agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispozitie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, însotită de motivele pentru care s-a dispus în acest sens, restituindu-i, totodată, documentatia depusă.

Art. 10. - Acreditarea se acordă pentru o perioadă de 4 ani, după care, în urma verificării îndeplinirii criteriilor de acreditare prevăzute la art. 3 si a îndeplinirii procedurii de acreditare, se reînnoieste pentru perioade de câte 4 ani.

Art. 11. - (1) Acreditarea furnizorilor, acordată în conditiile prezentei hotărâri poate fi suspendată de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dacă se constată de către organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, ale Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă următoarele:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de acreditare prevăzute la art. 3;

b) nu s-au respectat obligatiile prevăzute la art. 8;

c) s-au înregistrat reclamatii si sesizări din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare si s-a constatat de către personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă temeinicia acestora.

(2) Dispozitia privind suspendarea acreditării se comunică în scris furnizorilor, în termen de 15 zile de la data constatării abaterilor prevăzute la alin. (1).

(3) În perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditati.

(4) Suspendarea acreditării încetează dacă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri.

Art. 12. - (1) Acreditarea poate fi retrasă dacă furnizorii nu fac dovada înlăturării cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (4).

(2) Furnizorii cărora li s-a retras acreditarea pot solicita o nouă acreditare, în conditiile prezentei hotărâri, numai după un an de la data comunicării măsurii de retragere.

(3) Furnizorii cărora li s-a retras de două ori acreditarea acordată pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditati pentru respectivul serviciu.

Art. 13. - Împotriva dispozitiei de respingere, de suspendare sau, după caz, a dispozitiei de retragere a acreditării furnizorul poate înainta contestatie, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care este obligată să o solutioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 14. - Sub sanctiunea decăderii furnizorul poate introduce actiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, în cazul în care nu primeste răspuns, de la data expirării perioadei de solutionare a contestatiei.

Art. 15. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentei hotărâri pot să presteze servicii de ocupare, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe bază de contracte încheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selectiei, conform procedurilor prevăzute de legislatia în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 16. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentei hotărâri pot fi selectati de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform legislatiei în vigoare, în vederea realizării serviciilor de preconcediere prevăzute la art. 51 din lege.

Art. 17. - Avizele provizorii eliberate furnizorilor de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi încetează valabilitatea după 90 de zile de la această dată.

Art. 18. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă.

 

ANEXA Nr. 1*)

la criteriile de acreditare


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

ANEXA Nr. 2

la criteriile de acreditare

 

REGISTRUL NATIONAL

al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati

Judetul ................................................

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Adresa

Codul fiscal

Atributul fiscal

Codul unic de înregistrare

Numărul de telefon fax,

Serviciile de ocupare acreditate

Numărul,

seria si data

eliberării certifica-

tului de acreditare

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 278.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

 

Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a prevederilor cap. IV lVMăsuri pentru prevenirea somajului” din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, denumită în continuare lege.

Art. 1. - Măsurile pentru prevenirea somajului se realizează, în principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.

Art. 2. - Serviciile de preconcediere se acordă, potrivit legii, persoanelor care urmează să fie disponibilizate în cazul unor restructurări ale activitătii care conduc la modificări substantiale ale numărului si structurii profesionale a personalului si, la cerere, persoanelor amenintate de riscul de a deveni someri.

Art. 3. - Sintagma “modificări substantiale ale numărului si structurii profesionale a personalului” din textul art. 49 din lege se interpretează în sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea.ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme.

Art. 4. - Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate în conditiile art. 49 din lege se realizează de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii pentru ocuparea fortei de muncă, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditati, cu care se încheie contracte, potrivit legii.

Art. 5. - Angajatorii care disponibilizează personal în conditiile art. 49 din lege au obligatia să înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de muncă asupra restructurării activitătii care poate conduce la isponibilizări de personal. Înstiintarea se face în formă scrisă, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (3) din lege, si cuprinde si lista cuprinzând persoanele care urmează să fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.

Art. 6. - În scopul prevenirii si reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurării activitătii angajatorilor agentiile pentru ocuparea fortei de muncă comunică în scris disponibilizările de personal ce vor fi fectuate pe plan local prefecturilor si autoritătilor administratiei publice locale, pentru ca acestea să participe activ la elaborarea si realizarea măsurilor pentru prevenirea somajului, potrivit dispozitiilor art. 104 din lege.

Art. 7. - (1) Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de muncă contactează conducerea unitătilor, precum si organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, în vederea stabilirii unui program comun de lucru.

(2) Prin programul comun de lucru se stabilesc: data si locul desfăsurării serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numărul participantilor, precum si reprezentantii angajatorilor, ai organizatiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, care colaborează cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La

stabilirea programului comun de lucru se tine seama de situatia în care se află angajatorul, respectiv restructurare, închidere operatională partială sau totală a activitătii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciară si faliment.

(3) În vederea acordării serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de muncă culeg informatii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completează de către beneficiari. Continutul minimal al chestionarului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă pot propune angajatorilor care vor efectua restructurări ale activitătii, ce pot conduce la modificări substantiale ale numărului si structurii profesionale ale personalului, următoarele măsuri:

a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariatii care vor fi disponibilizati, format din reprezentanti ai conducerii angajatorului si reprezentanti ai organizatiilor sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, din reprezentanti alesi ai salariatilor, coordonat de un presedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajatii care urmează să fie disponibilizati în găsirea unui nou loc de muncă adecvat, în cel mai scurt timp posibil, de preferintă înainte de încetarea activitătii în unitate;

b) constituirea unor centre de tranzitie care să ofere un cadru organizat pentru acordarea în mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizează, de regulă, în spatii puse la dispozitie de către angajatorii ce urmează să îsi restructureze activitatea.

Art. 9. - (1) Persoanele amenintate de riscul de a deveni someri, prevăzute la art. 52 alin. (1) din lege, sunt persoanele angajate care urmează să fie disponibilizate de la angajatorii care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 30 din norme sau care consideră că în cazul unor restructurări sau restrângeri ale activitătii îsi pot pierde locul de muncă.

(2) Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevăzute la alin. (1) este cea prevăzută în anexa nr. 6 la norme.

Art. 10. - Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevăzute la art. 51 din lege, după cum urmează:

A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesională au ca scop cunoasterea drepturilor si obligatiilor persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru somaj, documentelor necesare pentru înscriere la somaj, cuantumului si duratei legale a indemnizatiei de somaj, precum si a serviciilor de care pot beneficia în conditiile legii. Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislatia cu privire la:

a) sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă;

b) formarea profesională a adultilor;

c) asigurări sociale si pensii;

d) asigurarea venitului minim garantat;

e) înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii, asociatii familiale si activităti independente;

f) asistenta socială;

g) relatii de muncă.

B. Plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local si instruirea în ceea ce priveste modalitătile de căutare a unui loc de muncă au ca obiectiv prevenirea somajului prin ocuparea imediată a locurilor de muncă disponibile, precum si cresterea sanselor de reintegrare profesională prin dobândirea de noi tehnici si cunostinte.

Aceste servicii se realizează prin:

a) oferirea de locuri de muncă în ocupatia de bază, vacante pe piata muncii atât la nivel judetean, cât si la nivel national, pe perioadă determinată sau nedeterminată;

b) prezentarea activitătii serviciilor de mediere în vederea ocupării unui loc de muncă, precum si a posibilitătilor de formare profesională;

c) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) si instruirea în vederea accesării acestuia;

d) informatii privind stimularea financiară prevăzută de lege pentru încadrarea în altă localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru încadrarea la o distantă de peste 50 km fată de domiciliu;

e) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de muncă;

f) informarea si pregătirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă;

g) informarea cu privire la alte actiuni organizate pe piata muncii în vederea oferirii unui loc de muncă: proiecte locale, programe de ocupare prin muncă la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piata muncii.

C. Reorientarea profesională în cadrul unitătii sau prin cursuri de formare de scurtă durată are ca scop dobândirea de noi cunostinte si abilităti necesare pentru a ocupa un alt loc de muncă în cadrul aceleiasi unităti sau un loc de muncă vacant existent pe piata muncii.

Această măsură se realizează prin asigurarea unor servicii de informare si consiliere privind cariera profesională, precum si prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată ori de instruire la locul de muncă.

D. Sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a somajului au ca scop identificarea necesitătilor si prioritătilor persoanelor asistate, în vederea orientării acestora către cele mai potrivite măsuri active. Modalitătile de realizare a acestei măsuri constau în chestionarea persoanelor care urmează să fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la

experienta în alte activităti decât cele în care sunt calificate, precum si în evaluarea si valorificarea chestionarelor în vederea orientării lor spre măsurile de combatere a somajului.

Art. 11. - (1) În situatia în care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, acestea se acordă prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditati si selectati în conditiile legii.

(2) Selectia furnizorilor de servicii de ocupare se efectuează de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(3) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă încheie, în conditiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditati si selectati în conditiile legii, declarati câstigători în urma selectiei efectuate.

Art. 12. - Cheltuielile de finantare privind măsurile de prevenire a somajului se fac din următoarele surse:

a) bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru măsurile care se realizează de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sau de către furnizorii de servicii de ocupare acreditati, cu care agentiile pentru ocuparea fortei de muncă încheie contracte în conditiile legii;

b) fondurile angajatorilor, pentru măsurile care se realizează la initiativa acestora cu forte proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditati în conditiile legii;

c) alte surse financiare atrase prin diferite programe si utilizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditati în conditiile legii.

Art. 13. - (1) Pe baza analizei datelor înregistrate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, precum si a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditati se realizează evaluarea rezultatelor acordării serviciilor de preconcediere, care urmăreste în principal: numărul persoanelor asistate, numărul persoanelor plasate pe locurile de muncă vacante existente, numărul persoanelor care si-au găsit un loc de muncă în termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numărul persoanelor orientate în măsuri pentru stimularea ocupării fortei de muncă, numărul persoanelor cuprinse la cursuri de scurtă durată.

(2) Sistemul de indicatori si procedurile de evaluare a rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a somajului se aprobă prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 14. - Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizează de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este cazul, evidentiindu-se cele mai eficiente servicii, precum si identificarea dificultătilor întâmpinate în implementarea acestora.

Art. 15. - Rezultatele finale ale evaluărilor la nivel judetean se centralizează si se cuprind în Raportul annual de activitate pe care Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă îl supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritătii sociale.

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele proceduri.

 

ANEXA Nr. 1

la proceduri

 

Societatea Comercială ....................................

Adresa .............................................................

Codul fiscal .....................................................

Telefon/fax/e-mail ............................................

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului ............... / municipiului Bucuresti

 

ÎNSTIINTARE

privind salariatii care urmează să primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere

 

În conformitate cu art. 50 din Legea nr. 76/2002 vă înstiintăm că începând cu data de ............. urmează să fie disponibilizat un număr de ........................... salariati.

În prezent în cadrul societătii comerciale este angajat un număr total de .............. salariati.

Preavizul va fi acordat începând cu data de ............................., conform:

- Codului muncii

- Contractului colectiv de muncă

Anexăm tabelul nominal cuprinzând salariatii care urmează să primească preaviz.

 

Director general sau altă persoană autorizată,

.......................................................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 1.1.

la proceduri

 

Societatea Comercială ....................................

Adresa .............................................................

Codul fiscal .....................................................

Telefon/fax/e-mail ............................................

 

TABEL

nominal cuprinzând salariatii care urmează să primească preaviz

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Cod numeric personal

Domiciliul

Ocupatia

Denumire cod COR (6 caractere) 12 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general sau altă persoană autorizată, ....................................................................... (numele si prenumele)

Semnătură si stampilă

Lider sindical/reprezentantul salariatilor, .................................................................. (numele si prenumele)

Semnătură si stampilă

 

ANEXA Nr. 2

la proceduri

 

CHESTIONAR

 

Date personale

1. Numele si prenumele ................................................................................................................

2. Codul numeric personal .....................................................................

3. Domiciliul ....

4. Telefon ............................. 5. Data nasterii ......................................... 6. Sexul: M - F -

7. Studii: Scoală generală - Scoală profesională - Scoală de maistri - Scoală de ucenici -

Liceu - Scoală postliceală - Studii superioare -

8. Calificare: meseria .......................................... alte calificări ................................................ alte aptitudini ............................................................................

9. Vechimea în muncă ......................................... în meseria de bază ......................................

Planuri de viitor

10. Doriti un loc de muncă? DA - NU -

11. Sunteti dispusi să faceti naveta la o distantă mai mare de 50 km?

DA - NU -

12. Sunteti dispusi să vă schimbati domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă? DA - NU -

13. Doriti să vă (re) calificati? DA - NU -

Dacă da, în ce meserie? .............................................................................................................

14. Doriti să desfăsurati o activitate pe cont propriu? DA - NU -

15. Doriti să vă pensionati? DA - NU -

16. Alte planuri (agricultură etc.) .........................

Doriti sprijin în domeniile:

17. - Tehnici de căutare a unui loc de muncă

18. - Consiliere si informare profesională

19. - Activităti pe cont propriu: Nu stiu - DA - NU -

Dacă da: Comert ¨ Servicii ¨ Productie ¨ Agricultură ¨

20. - Alte domenii (specificati) .........................

21. Credeti că informatiile oferite vă sunt utile? DA - NU - Nu stiu -

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 28-31 mai 2002, a celei de-a 86-a sesiuni a Consiliului de Ministri al Conferintei Europene a Ministrilor de Transport (CEMT)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 28-31 mai 2002, a celei de-a 86-a sesiuni a Consiliului de Ministri al Conferintei Europene a Ministrilor de Transport (CEMT), de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 286.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate întreAgentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială ”Anper” - SA.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Anper” - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Huta Priseci I, Orasu Nou-Dealu Negru si Turt, judetul Satu Mare, prevăzute în anexele nr. 1-3* ) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzute la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 287.


*) Anexele se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Ceramica” - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Ceramica” - S.R.L., cu sediul în municipiul Satu Mare, în calitate de concesionar, în perimetrul Tăsnad, situat în comuna Tăsnad, judetul Satu Mare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 288.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind instituirea sistemului de licente de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum

 

Ministrul afacerilor externe, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Importurile de ouă de păsări pentru consum se realizează pe bază de licente de import automate, emise în scop statistic.

(2) Pozitiile tarifare si denumirea mărfurilor supuse licentierii la import sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Licentele se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică - Directia de licente, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Art. 3. - Prezentul ordin va intra în vigoare la 10 zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 26 martie 2002.

Nr. 104 C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele supuse licentierii automate, cu scop statistic, la importul de ouă de păsări pentru consum

 

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

0407.00

- Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

- De păsări de curte

0407.00.30

-- Altele

0407.00.90

- Altele

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animală, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor si sănătatea publică

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 si ale art. 25 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 154.086 din 11 martie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară, emite următrorul ordin:

Art. I. - La capitolul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animală, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor si sănătatea publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 29 septembrie 1998, după punctul 8 se introduc punctele 9 si 10 cu următorul cuprins:

“9. Importul si tranzitul de furaje sau materii prime furajere de origine vegetală se efectuează fără a fi însotite de certificatul sanitar veterinar si de avizul de import, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2001.

10. Exportul furajelor sau materiilor prime furajere de origine vegetală se efectuează însotit de certificatul sanitar veterinar si de avizul de export, dacă sunt solicitate de către tările importatoare, în conditiile negociate de autoritatea veterinară centrală din România si autoritatea tării importatoare.”

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2002.

Nr. 130.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele si subprodusele de origine animală si alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 si ale art. 25 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 154.085 din 11 martie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară, emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele si subprodusele de origine animală si alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 21 august 2001, se completează cu alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:

“(2) Importul de furaje si materii prime furajere de origine vegetală, destinate furajării animalelor sau preparării furajelor, se efectuează fără a fi însotite de certificat sanitar veterinar si de aviz de import emis de directiile sanitare veterinare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2001.

(3) Următoarele produse si subproduse de origine animală prevăzute în anexă vor fi supuse prevederilor alin. (2), după cum urmează:

a) orice cereale destinate furajării animalelor cuprinse la cap. 10;

b) paie si pleava de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete, destinate uzului zootehnic;

c) napi furajeri, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche si alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete, destinate uzului zootehnic;

d) tărâte, spărturi si alte reziduuri, aglomerate sau nu sub formă de pelete destinate furajării animalelor;

e) turte si alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sau formă de pelete, rezultate din extractia uleiului de soia, destinate furajării animalelor;

f) turte si reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extractia uleiului de arahide, destinate furajării animalelor;

g) turte si alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extractia grăsimilor si uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozitia tarifară nr. 23.04 sau 23.05 din anexă.”

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2002.

Nr. 131.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie

pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (19) si ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, în conformitate cu dispozitiile art. 2 pct. 2 lit. b) din Normele nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor,

precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 martie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretarul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 25 martie 2002.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare

 

Art. 1. - Criteriile potrivit cărora vor fi agreati de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluatorii, în calitate de persoane juridice autorizate în vederea evaluării terenurilor si constructiilor, ca active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, sunt următoarele:

- prezentarea unui certificat de asigurare profesională al firmei de evaluare, în vigoare, cu limita minimă de acoperire având echivalentul în lei a 50.000 USD;

- experienta firmei de evaluare (portofoliu de lucrări, recomandări de la clienti, CV ale persoanelor autorizate, diploma care să ateste nivelul de calificare);

- cifra de afaceri pentru anul financiar anterior, rezultată din activităti de evaluare;

- copii de pe bilantul contabil pentru anul financiar anterior;

- dovada calitătii de membru acreditat al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR);

- dovada înmatriculării la oficiul registrului comertului.

Art. 2. - Societătile de evaluare vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentele prevăzute la art. 1 până la data de 30 aprilie a anului în curs, în vederea selectării si agreării acestora pentru anul în curs.

Art. 3. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va publica anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, si într-un cotidian de răspândire teritorială natională, precum si într-o publicatie specifică pietei financiar-bancare si asigurări lista societătilor de evaluare care urmează să fie selectate de societătile de asigurare pentru evaluarea activelor enumerate la art. 2 pct. 2 lit. b) din Normele nr. 6/2001, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001.