MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONTITUTIONALE

 

Decizia nr. 66 din 28 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

Decizia nr. 67 din 5 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

                 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 66

din 28 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 64/1995

privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Constantin Daniel Călin Rusu în Dosarul nr. 3.324/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii în ceea ce priveste aplicabilitatea principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 3.324/2001, Tribunalul Bucuresti – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Constantin Daniel Călin Rusu, pârât într-o cauză având ca obiect cererea introdusă de lichidator pentru anularea unei chitante - promisiune de vânzare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul art. 42 din Legea nr. 64/1995,.republicată, încalcă principiul egalitătii consacrat la art. 16 din Constitutie, prin instituirea unui tratament juridic diferit pentru părtile aflate într-un proces având ca obiect anularea unor acte juridice încheiate de debitor, anterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului.

Dispozitia legală criticată creează un privilegiu în persoana administratorului sau a lichidatorului fată de celelalte părti, întrucât doar această persoană este scutită de obligatia plătii taxelor de timbru.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială, exprimându-si opinia, consideră că textul art. 42 din Legea nr. 64/1995, republicată, este constitutional, deoarece, pe de o parte, actiunile care pot fi introduse de administratorul sau lichidatorul judiciar al unei debitoare aflate în procedura de reorganizare judiciară sau în faliment sunt strict determinate, iar pe de altă parte, “aceste societăti sunt insolvente, dacă nu chiar insolvabile, în cele mai multe cazuri neexistând lichidităti, astfel că, în cazul în care ar fi existat obligativitatea ca ele să plătească taxa de timbru, s-ar fi văzut în incapabilitatea de a ataca actele prevăzute de lege, încheiate în dauna creditorilor”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

În punctul de vedere al Presedintelui Camerei Deputatilor se apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât sunt scutite de plata taxei de timbru numai acele actiuni introduse de administrator sau lichidator, strict determinate de Legea nr. 64/1995 în cap. III sectiunea a 3-a, care au ca obiect anularea actelor frauduloase, ilegale ori încheiate cu rea-credintă, în dauna creditorilor. Această scutire este justificată de situatia financiară dificilă a debitorului, care nu mai poate face fată datoriilor sale comerciale. În consecintă, art. 42 din Legea nr. 64/1995, republicată, nu numai că nu încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutia României, din contră, el înlătură o discriminare bazată pe imposibilitatea introducerii de actiuni în justitie din lipsă de fonduri, garantând accesul liber la justitie prevăzut la art. 21 din Legea fundamentală”.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că art. 42 din Legea nr. 64/1995, republicată, nu încalcă art. 16 alin. (1) din Constitutie, privitor la egalitatea în fata legii a cetătenilor, întrucât legea stabileste o categorie de persoane care beneficiază de un drept, respectiv debitorii aflati în procedura falimentului, în cadrul acestei categorii toate persoanele fiind egale. Se invocă jurisprudenta constantă a Curtii  Constitutionale, potrivit căreia “egalitatea în fata legii nu impune uniformitate, ci aprecierea solutiilor în raport de situatiile diferite care presupun aplicarea acestui principiu”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 42 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, al căror continut este următorul:

“Actiunile introduse de administrator/lichidator în aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni sunt scutite de taxele de timbru.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă. Curtea retine că, în conformitate cu prevederile art. 43 si 44 din Legea nr. 64/1995, republicată, în cazurile de reorganizare judiciară sau de faliment, administratorul sau lichidatorul “poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii”, iar în art. 45 sunt determinate actele si operatiunile comerciale a căror anulare se poate cere pe calea unor asemenea actiuni. Art. 42 din Legea nr. 64/1995, republicată, instituie scutirea de la plata taxelor de timbru pentru actiunile introduse de administrator sau lichidator pentru anularea actelor sau operatiunilor comerciale frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Motivatia acestei scutiri apare ca fiind evidentă în situatia în care menirea administratorului sau lichidatorului, care actionează în numele debitorului, este aceea de a apăra activele persoanei juridice supuse procedurii reorganizării judiciare sau, după caz, procedurii falimentului. Astfel legea oferă atât un mijloc juridic prin care activele debitorului pot fi reintroduse în sfera economică, cât si un mecanism care asigură recuperarea creantelor de către creditori într-o măsură pe cât posibil mai mare.

Actiunile scutite de taxă de timbru sunt expres prevăzute de lege si au ca obiect anularea actelor sau operatiunilor comerciale frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. În practică de multe ori debitorul nu doreste sau nu are interesul să promoveze asemenea actiuni. În considerarea unor asemenea situatii legiuitorul a reglementat dreptul administratorului sau lichidatorului de a actiona în virtutea calitătii sale oficiale, în sensul promovării în justitie a actiunilor prevăzute în sectiunea a 3-a privind situatia unor acte juridice ale debitorului din Legea nr. 64/1995, republicată.

Conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale principiul egalitătii consacrat la art. 16 alin. (1) din Constitutie nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Pozitia părtilor în procesul civil nu exclude, ci uneori implică un tratament juridic diferentiat. Este evident că administratorul sau lichidatorul se află în mod obiectiv într-o situatie deosebită fată de tertele persoane, beneficiare ale actelor sau operatiunilor comerciale frauduloase. Faptul că legiuitorul a limitat scutirea de la plata taxei de timbru numai la anumite actiuni introduse de administrator sau lichidator nu poate duce la concluzia că sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. De altfel Curtea Constitutională a stabilit că principiul accesului liber la justitie nu înseamnă gratuitate si, prin urmare, regula este aceea a timbrării actiunilor în justitie. Competenta exclusivă de a stabili taxele judiciare de timbru apartine legiuitorului, care în considerarea unor situatii deosebite, determinate de natura si obiectul litigiilor ori de calitatea părtilor, poate face diferentieri la stabilirea cuantumului taxelor sau poate să prevadă chiar si scutiri de la plata acestora.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Constantin Daniel Călin Rusu în Dosarul nr. 3.324/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 67

din 5 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Spiridon  Fogoros, Constantin Iliescu, Antonio Robert Nicolescu, Constantin Nicolescu, Adrian Olteanu, Gheorghe Petrescu si Ismail Sebat în Dosarul nr. 560/COM/2001 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde reprezentantul Societătii Comerciale “Pricewaterhouse Coopers Management Consultants” - S.R.L., lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente lasă la aprecierea Curtii modul în care va fi solutionată exceptia ridicată. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că în jurisprudenta sa Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995, republicată. În spetă este vorba de optiunea legiuitorului cu privire la ordinea în care se face plata creantelor într-o unitate aflată în procedura de lichidare, ordine care nu poate constitui obiectul controlului de constitutionalitate. Reprezentantul Ministerului Public mai arată că prevederile criticate nu contravin dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, deoarece procedura falimentului este stabilită prin lege, adică asa cum cer aceste dispozitii. Se solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 560/COM/2001, Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Spiridon Fogoros, Constantin Iliescu, Antonio Robert Nicolescu, Constantin Nicolescu, Adrian Olteanu, Gheorghe Petrescu si Ismail Sebat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia admit necesitatea stabilirii prin lege a unei anumite ordini de preferintă între creditori, dar apreciază că solutia aleasă de legiuitor este neconstitutională, întrucât în cadrul aceleiasi categorii de creante introduce “o discriminare pe un criteriu arbitrar si străin de orice determinare naturală, cum este acesta al vechimii creantei”. Consideră că norma legală criticată încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, care consacră egalitatea cetătenilor.

Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, exprimându-si opinia, consideră că prevederile art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995, republicată, nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1), apreciind că în spetă este vorba despre o chestiune de interpretare a unei norme legale, iar nu despre o problemă de constitutionalitate. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că prevederile art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995, republicată, sunt constitutionale. De asemenea, se arată că la formularea pct. 3 din articolul mentionat s-a tinut seama de cuprinsul art. 11 din Conventia Conferintei Internationale a Muncii nr. 95/1949 privind protectia salariului, ratificată de România prin Decretul nr. 284/1973.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate,.raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, care au următorul continut:

“Creantele vor fi plătite, atât în cazul lichidării unor bunuri din averea debitorului pe bază de plan, cât si în cazul falimentului, în următoarea ordine: [...]; 3. creantele izvorâte din contracte de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate. De exemplu, prin Decizia nr. 273 din 2 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 24 ianuarie 2002, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a retinut, în esentă, următoarele:

Textul art. 108 din Legea nr. 64/1995, republicată, stabileste o ierarhie între creditorii unui comerciant care nu si-a plătit datoriile, ierarhie ce tine seama de natura si importanta creantelor, între care la rangul 3 de prioritate sunt prevăzute veniturile din muncă, dar nu în integralitatea lor, ci numai pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii, venituri destinate nevoilor de subzistentă ale salariatilor, considerate de legiuitor privilegiate fată de creantele mai vechi care păstrează regimul de drept comun al creantelor chirografare. Pe de o parte nu este vorba de o discriminare între persoane, deoarece toti titularii unor asemenea creante beneficiază de acest privilegiu, ci despre luarea în seamă de către legiuitor a caracterului creantei. Pe de altă parte privilegiul respectiv este acordat prin lege, în mod limitat, creantelor reprezentând sume de bani destinate unor nevoi de subzistentă ale lucrătorilor, în considerarea unor ratiuni ce nu pot să contravină principiilor ori prevederilor Constitutiei României. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia din acea decizie rămâne valabilă si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Spiridon Fogoros, Constantin Iliescu, Antonio Robert Nicolescu, Constantin Nicolescu, Adrian Olteanu, Gheorghe Petrescu si Ismail Sebat în Dosarul nr. 560/COM/2001 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - (1) Se aprobă Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va elabora si va adopta regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994; cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 69/1997 privind pietele reglementate de mărfuri, servicii si instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997; pct. 41, 42 si 43 din anexa nr. II/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998; anexa nr. III/1 si anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001; Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Victoria Anghelache

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ARTICOLUL 1

Statutul legal

 

(1) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică.

(2) C.N.V.M. reglementează si supraveghează piata de capital, pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora.

(3) C.N.V.M. este subordonată Parlamentului si prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si bănci ale Senatului si Camerei Deputatilor.

(4) Autoritatea C.N.V.M. se exercită pe întregul teritoriu al României.

(5) C.N.V.M. are sediul central în municipiul Bucuresti si îsi poate deschide reprezentante în functie de necesităti.

 

ARTICOLUL 2

Obiective fundamentale

 

C.N.V.M. are drept obiective fundamentale:

a) stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltării pietelor reglementate;

b) promovarea încrederii în pietele reglementate si în investitiile în instrumente financiare;

c) asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

d) promovarea functionării corecte si transparente a pietelor reglementate;

e) prevenirea manipulării pietei si a fraudei si asigurarea integritătii pietelor reglementate;

f) stabilirea standardelor de soliditate financiară si de practică onestă pe pietele reglementate;

g) adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate;

h) prevenirea afectării egalitătii de informare si tratament al investitorilor sau al intereselor acestora.

 

ARTICOLUL 3

Compunerea si functionarea C.N.V.M.

 

(1) C.N.V.M. este compusă din 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari. Numirea si revocarea acestora se fac de către Parlament în sedinta comună a celor două Camere.

(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comună a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a Camerei Deputatilor si a comisiilor pentru buget, finante si bănci ale celor două Camere.

(3) Presedintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativă autonomă si ca persoană juridică de drept public si în raporturi de drept comun.

(4) În caz de indisponibilitate temporară a presedintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vice-presedintii acesteia, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului celui mai vârstnic.

(5) C.N.V.M. se întruneste în prezenta a cel putin 3 dintre membrii săi, incluzând presedintele sau, în absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti. Membrii C.N.V.M. absenti pot vota în scris.

(6) Hotărârile sunt adoptate cu votul a cel putin 5 membri ai C.N.V.M. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, în cazul indisponibilitătii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.

(7) În cazul sedintelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generală a pietei de capital, C.N.V.M. se va întruni valabil în prezenta a cel putin 5 membri.

(8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotrivă si cei absenti pot consemna opinia separată în procesul-verbal al sedintei respective. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotrivă.

(9) În situatii de urgentă, când cvorumul prevăzut mai sus nu poate fi întrunit, hotărârea va fi adoptată cu majoritatea simplă a membrilor prezenti, indiferent de numărul acestora, si va fi astfel pusă în aplicare, urmând să fie confirmată, modificată sau revocată de către C.N.V.M. în prima sedintă, în conformitate cu prevederile alineatelor precedente.

(10) Membrii C.N.V.M. îsi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia situatiei în care au votat împotriva unei hotărâri si au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(11) Îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu bună-credintă si fără neglijentă a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor de supraveghere si control nu poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a membrilor C.N.V.M. numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta în acest sens. În cazul declansării cercetării penale împotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat în prealabil Parlamentul României.

 

ARTICOLUL 4

Calitatea de membru al C.N.V.M. Incompatibilităti

 

(1) Durata mandatului de membru al C.N.V.M. este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit o singură dată.

(2) În cazul imposibilitătii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri comisiile parlamentare mentionate la art. 3 alin. (2) vor propune Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata restantă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

(3) Membrii C.N.V.M. trebuie să fie cetăteni români, cu domiciliul stabil în România, în vârstă de minimum 30 de ani, cu o bună reputatie si pregătire profesională în domeniul economic sau juridic, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani.

(4) Membrii C.N.V.M.:

a) nu pot fi soti si nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Presedintele României, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Nationale a României, presedintele Comisiei de

Supraveghere a Asigurărilor si nu se pot înrudi între ei;

b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic;

c) nu pot exercita o altă functie remunerată, publică sau privată, cu exceptia celor de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al autoritătilor publice ori al organismelor internationale;

d) nu pot fi membri în consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau Băncii Nationale a

României ori actionari semnificativi la astfel de persoane juridice;

e) nu trebuie să fi fost declarati faliti;

f) nu trebuie să aibă cazier judiciar.

(5) Calitatea de membru al C.N.V.M. încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, în conditiile alin. (1) si (2);

b) prin demisie;

c) prin revocare de către Parlament în următoarele situatii:

1. la aparitia unei incompatibilităti sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);

2. împotriva acestuia a fost pronuntată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;

d) prin înlocuire, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(6) Membrii C.N.V.M. au obligatia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului aparitia oricăreia dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). Până la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.

 

ARTICOLUL 5

Colaborarea cu autoritătile statului si cu alte institutii publice

 

(1) C.N.V.M. colaborează cu Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, autoritătile judecătoresti si cu alte autorităti si institutii publice în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2.

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale fundamentale C.N.V.M. va fi consultată în prealabil cu privire la actele normative ale autoritătilor publice cu impact asupra pietei de capital, pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, precum si asupra institutiilor si operatiunilor specifice acestora.

(3) C.N.V.M. este invitată de drept la sedintele autoritătilor publice în care se adoptă actele normative mentionate la alin. (2).

(4) C.N.V.M. poate face schimb de informatii atât publice, cât si confidentiale cu Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, precum si cu alte autorităti si institutii

publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorităti nu vor invoca secretul de serviciu sau orice altă obligatie legală de păstrare a confidentialitătii informatiilor detinute.

(5) C.N.V.M. poate încheia acorduri de schimb de informatii cu alte autorităti publice, prin care se stabilesc modalitătile concrete de efectuare a schimbului acestor informatii.

 

ARTICOLUL 6

Cooperarea internatională

 

(1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizatiilor internationale de profil si poate deveni membră a acestor organizatii.

(2) C.N.V.M. poate acorda, pe bază de reciprocitate, asistentă autoritătilor de reglementare străine care au nevoie de aceasta pentru îndeplinirea obiectivelor lor de supraveghere. Acest tip de asistentă include, fără a se limita la acestea:

a) furnizarea de informatii publice sau nesupuse publicitătii despre ori în legătură cu o persoană fizică sau juridică subiect al reglementării, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;

b) furnizarea de copii ale înregistrărilor tinute de entitătile supravegheate;

c) colaborări cu persoanele care detin informatii despre obiectul unei anchete.

 

ARTICOLUL 7

Prerogativele si actele C.N.V.M.

 

(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite la art. 2 C.N.V.M. îsi exercită prerogativele legale privind reglementarea prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale si dispunerea de măsuri, după deliberare în sedinte tinute conform prevederilor art. 3.

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale privind protectia operatorilor si investitorilor împotriva practicilor neloiale, precum si pentru functionarea corectă si transparentă a pietei, prevenirea manipulării si evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate, C.N.V.M. va supraveghea în timp real si periodic institutiile, operatorii si operatiunile de pe piata de capital si de pe pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate.

(3) C.N.V.M. adoptă norme prin regulamente si instructiuni care sunt puse în aplicare prin ordin al presedintelui acesteia.

(4) Actele individuale emise de către C.N.V.M. sunt deciziile, ordonantele, atestatele si avizele.

(5) Actele individuale ale C.N.V.M. sunt înscrisuri oficiale si beneficiază de forta probantă a înscrisurilor autentice, continutul lor putând fi contrazis numai prin procedura înscrierii în fals.

(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a tuturor normelor juridice emise de aceasta, aplicabile entitătilor reglementate si supravegheate./

(7) C.N.V.M. este singura autoritate în măsură să se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevăzute la alin. (1) si (2). În caz de litigiu actele individuale emise de către C.N.V.M. cu privire la interpretările prevăzute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ. Până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta judecătorească executarea actelor C.N.V.M. nu se suspendă.

 (8) C.N.V.M. are legitimare procesuală activă si poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fără obligatia de a proba un interes.

(9) Accesul la documentele tinute de C.N.V.M. se face în conditiile legii.

(10) C.N.V.M. va edita si va publica periodic un buletin, care este publicatia oficială a acesteia. Actele publicate în acest buletin sunt opozabile tertilor. Buletinul va contine, fără a se limita la acestea:

a) reglementările adoptate de C.N.V.M.;

b) comunicate si acte cu privire la pietele reglementate;

c) interpretarea oficială a reglementărilor proprii care guvernează pietele reglementate si entitătile supravegheate.

(11) C.N.V.M. poate înfiinta o Cameră arbitrală în scopul rezolvării litigiilor izvorând din contractele încheiate pe pietele de capital, pe pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate sau în legătură cu institutiile ori operatiunile acestora. În solutionarea litigiilor Camera arbitrală va aplica:

a) legislatia pietelor de capital, a pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, precum si reglementările C.N.V.M. în materie;

b) uzantele comerciale în materie;

c) dispozitiile dreptului comun.

(12) C.N.V.M. îsi stabileste prin regulament propriu structura organizatorică, atributiile de conducere si de executie ale personalului său.

(13) C.N.V.M. stabileste prin regulament propriu regimul si principiile remunerării membrilor si a personalului angajat.

(14) C.N.V.M. adoptă prin decizie nivelul remunerării membrilor si personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneratiei acordate unor pozitii si functii similare din piata financiară.

(15) Normele adoptate de C.N.V.M. se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 8

Reglementările C.N.V.M.

 

Regulamentele si instructiunile stabilesc norme si reguli cu privire la aplicarea legilor specifice pietei de capital, a pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, organismelor de plasament colectiv, precum si institutiilor si operatiunilor specifice acestora.

 

ARTICOLUL 9

Actele individuale emise de C.N.V.M.

 

(1) Deciziile sunt acte individuale prin care C.N.V.M. înfiintează institutii si organisme ori le dizolvă, acordă sau retrage autorizatii, anulează ori confirmă acte ale agentilor săi, deleagă ori retrage puteri, aprobă regulamente ale institutiilor si organismelor pietei de valori mobiliare, aprobă sau respinge prospectele de ofertă publică, stabileste remunerarea membrilor si a personalului său, aprobă reglementările privind salarizarea personalului Bursei de Valori Bucuresti ca institutie publică si dă interpretarea oficială a propriilor reglementări care guvernează piata de capital si pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate.

(2) Ordonantele sunt acte prin care C.N.V.M. dă dispozitii privind prezentarea de documente, situatii si informatii, audieri, impune interdictii sau suspendări de autorizatii ori activităti, dispune anchete sau alte investigatii, măsuri conservatorii, precum ridicarea si depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor bunuri sau fonduri, aplică sanctiuni disciplinare si administrative.

(3) Atestatele sunt acte prin care C.N.V.M. confirmă ori recunoaste situatii sau calităti, raportări ori comunicări de date si informatii.

(4) Avizele sunt acte prin care C.N.V.M. formulează răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii si a normelor reglementare ori dă calificări privind pietele reglementate si instrumentele financiare.

 

ARTICOLUL 10

Delegarea prerogativelor C.N.V.M.

 

(1) C.N.V.M. poate delega unor agenti ai săi ori unor institutii sau organisme ale pietelor reglementate, subordonate acesteia, una sau mai multe dintre prerogativele cu care este învestită prin lege.

(2) Delegarea de prerogative prevăzută la alin. (1) va desemna persoana învestită si va arăta prerogativa delegată si actele prin care o va exercita, măsurile pe care le poate lua, durata delegării, precum si modul de supraveghere a exercitării prerogativei respective. Delegarea de prerogative nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise în numele C.N.V.M.

(3) Actele individuale emise si măsurile dispuse în exercitarea delegării de putere pot fi atacate înaintea C.N.V.M., care le poate confirma, modifica sau anula cu audierea persoanei învestite si, dacă apreciază necesar, a celor cărora li se aplică astfel de acte. C.M.V.M. poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea ori anularea actelor emise si a măsurilor dispuse în exercitarea delegării de putere.

(4) C.N.V.M. poate retrage delegarea unei prerogative în orice moment, dar numai cu audierea persoanei sau a institutiei căreia i-a fost acordată.

 

ARTICOLUL 11

Confidentialitatea informatiilor

 

(1) Membrii si angajatii C.N.V.M. vor respecta, în privinta informatiilor obtinute în cursul sau ca urmare a exercitării atributiilor si care nu au devenit accesibile publicului larg, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. În sensul prezentei ordonante de urgentă transmiterea de informatii în cadrul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu reprezintă o încălcare a acestei obligatii.

(2) Furnizarea de informatii de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi făcută sub semnătura presedintelui C.N.V.M. sau a persoanelor împuternicite în acest sens, după deliberarea în sedintă conform art. 3, în următoarele situatii:

a) în cadrul unor proceduri judiciare, prin dispozitie a procurorului sau a instantelor de judecată, după caz;

b) în cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internationale la care România este parte;

c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităti, cu organizatii internationale din care C.N.V.M. face parte sau din propria initiativă a C.N.V.M., în scopul asigurării îndeplinirii atributiilor specifice de supraveghere si control asupra respectării prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 12

Transparenta informatiei

 

(1) C.N.V.M. organizează un Oficiu de Evidentă a Valorilor Mobiliare căruia îi sunt transmise toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor prezentului statut si la emitentii acestora.

(2) Obligatiunile si alte valori mobiliare de natura acestora, emise de către stat, judet, oras, comună si de către autorităti ale administratiei publice centrale si locale, vor fi înregistrate la primirea documentului de emisiune.

(3) Evidentele tinute de Oficiul de Evidentă a Valorilor Mobiliare sunt accesibile publicului în conditiile stabilite de C.N.V.M.

Surse de finantare

(1) C.N.V.M. se finantează integral din venituri extrabugetare.

(2) Veniturile C.N.V.M. provin din:

a) o cotă de 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piată reglementată, suportate de către cumpărător, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate;

b) o cotă de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;

c) o cotă de 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare;

d) o cotă de 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare;

e) tarife sau comisioane pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate;

f) tarife si comisioane percepute la activităti pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual;

g) tarife percepute pentru prestarea de servicii către entităti supravegheate sau terte persoane;

h) penalităti stabilite prin reglementări proprii ca sanctiuni patrimoniale;

i) donatii;

j) activităti de editură, publicitate, multiplicare;

k) orice alte surse legale.

(3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor si veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. e) si k) se stabilesc prin anexă la bugetul C.N.V.M., care se aprobă de Parlamentul României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli

 

(1) Pentru a permite C.N.V.M. si reprezentantelor acesteia să îsi desfăsoare activitatea, Guvernul sau consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, ori consiliile locale vor încredinta prin hotărâre acesteia administrarea bunurilor imobiliare necesare (terenuri si clădiri) apartinând domeniului public sau privat al statului, de interes national sau local, în termen de 60 de zile de la cererea temeinic justificată a C.N.V.M.

(2) În cazul în care autoritătile prevăzute la alin. (1) nu pun la dispozitie C.N.V.M., în termenele prevăzute la alin. (1), imobilele respective, aceasta este în drept să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosintă în orice alt mod prevăzut de lege imobilele necesare desfăsurării activitătii sale din sursele de finantare prevăzute la art. 13.

(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al C.N.V.M. în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia, fiind aprobate de Parlamentul României.

 

ARTICOLUL 15

Personalul C.N.V.M.

 

(1) Personalul C.N.V.M. va fi angajat conform prevederilor Codului muncii.

(2) Angajatii C.N.V.M. nu pot exercita alte activităti profesionale remunerate, cu exceptia celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. c).

(3) Membrii personalului pot fi detasati în conditiile legii la alte autorităti de reglementare din tară sau din străinătate, respectiv la entităti supravegheate. În timpul detasării acestia rămân angajati ai C.N.V.M. si semnează un contract de confidentialitate cu entitatea la care au fost detasati.

 

ARTICOLUL 16

Raportul anual de activitate

 

(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an C.N.V.M. va trimite comisiilor pentru buget, finante si bănci ale Senatului si Camerei Deputatilor raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în sedinta comună a Camerelor.

(2) Comisiile pentru buget, finante si bănci ale Senatului si Camerei Deputatilor pot dispune oricând verificarea activitătilor C.N.V.M în conformitate cu regulamentele Senatului si ale Camerei Deputatilor.

 

ARTICOLUL 17

Măsuri asigurătorii si sanctiuni

 

(1) C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate si pe o perioadă determinată, entitătilor reglementate, emitentilor sau altor entităti care desfăsoară activităti în legătură cu pietele reglementate, măsuri asigurătorii sau restrictionarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale ale emitentilor sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăsi două săptămâni.

(2) În cazul nerespectării legilor care guvernează pietele de capital, pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau a reglementărilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmărire penală, pentru situatia în care fapta săvârsită constituie infractiune potrivit reglementărilor specifice, sau aplicarea următoarelor sanctiuni contraventionale:

a) avertisment scris;

b) amenzi;

c) suspendarea autorizatiei;

d) retragerea autorizatiei;

e) anularea autorizatiei.

(3) Sanctiunile contraventionale vor fi stabilite de legile care guvernează piata de capital, pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si organismele de plasament colectiv. Amenzile se fac venit la bugetul C.N.V.M., conform prevederilor legale, si pot fi actualizate anual de către aceasta conform ratei inflatiei.