MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 aprilie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.943/2001. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si unele măsuri pentru realizarea locuintelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 91/1991, publicată în brosură ca anexă la Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 noiembrie 1991, cuprinse la: cap. I “Formulare”; cap. II “Procedura de autorizare” si la cap. III “Continutul documentatiilor”, pct. 3 “Documentatia necesară eliberării autorizatiei de construire/desfiintare”, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 19 decembrie 2001.

Nr. 1.943.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

PREAMBUL

 

1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2. În cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va fi denumită Lege. Pentru celelalte acte normative mentionate se specifică numărul si titlul acestora.

3. Trimiterile din prezentele norme metodologice la articolele si alineatele din Lege corespund numerotării din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001. După republicarea Legii se vor republica si prezentele norme metodologice, având trimiterile la Lege conform cu noua numerotare a acesteia.

4. Prezentele norme metodologice sunt structurate pe capitole, sectiuni si articole, ordonate în succesiunea operatiunilor de autorizare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Obiectivele normelor metodologice

ARTICOLUL 1

Asigurarea cadrului unitar al autorizării

 

Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitie celor interesati din domeniul executării lucrărilor de constructii - administratia publică locală, investitori, proiectanti, institutii si autorităti avizatoare privind autorizarea lucrărilor de constructii, precum si executanti - a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare si cu prevederile altor acte normative ori reglementări complementare în vigoare, privind:

- procedura de autorizare;

- formularele necesare autorizării;

- continutul documentatiilor necesare autorizării.

 

ARTICOLUL 2

Autonomia locală - descentralizare si parteneriat

 

(1) În conformitate cu principiul autonomiei locale exercitarea competentelor si a atributiilor stabilite de Lege revine autoritătilor administratiei publice locale, care se găsesc cel mai aproape de cetătean.

(2) În domeniul autorizării executării lucrărilor de constructii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atributiilor si se asigură prin acordarea de competente de autorizare sporite unitătilor administrativ-teritoriale de bază, respectiv ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) În vederea asigurării nivelului de competentă tehnică în domeniul autorizării, inclusiv la nivelurile administratiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe întreg parcursul procesului de autorizare, un parteneriat tehnic între consiliile judetene – prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora - si autoritătile administratiei publice locale (comune, orase, municipii, după caz) care nu beneficiază de competentă tehnică pe plan local.

 

ARTICOLUL 3

Simplificarea procesului de autorizare

 

Prin modificarea si completarea Legii, în raport cu interesul si protectia solicitantului, se urmăresc:

- simplificarea procedurii de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare, conform modelului “ghiseului unic”, prin care se transferă în competenta structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitentilor autorizatiilor obligatia de a obtine, în numele solicitantului, avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităti urbane, prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si sănătatea oamenilor);

- reducerea numărului formularelor si adecvarea continutului acestora, corespunzător exigentelor specifice procesului de autorizare si de executie a lucrărilor de constructii, în corelare cu operatiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale, regionale si nationale de dezvoltare urbanistică;

- simplificarea continutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, pe tipuri de constructii, cu grad ridicat de repetabilitate si de importantă redusă, prin preluarea din continutul-cadru (prezentat în anexa nr. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare (vezi art. 23 si anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).

 

ARTICOLUL 4

Asigurarea transparentei procesului de autorizare

 

Transparenta procesului de autorizare - atât la nivelul certificatului de urbanism, cât si al autorizatiei de construire/desfiintare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostintă publicului a listei actelor emise de către autoritătile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului solicitantilor la informatii privind emiterea acestora.

 

ARTICOLUL 5

Întărirea disciplinei în autorizare si în executia lucrărilor autorizate

 

(1) Autorizarea executării lucrărilor de constructii reprezintă procedura de exercitare a autoritătii de către administratia publică judeteană, municipală, orăsenească si, respectiv, comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de.urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale.

(2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării, precum si în aplicarea în executie a prevederilor autorizatiilor, în toate fazele, are efecte în plan social, nerespectarea acestora fiind sanctionată potrivit Legii.

(3) Potrivit Legii, disciplina autorizării si executiei se asigură:

a) la nivelul administratiei publice locale prin:

- individualizarea răspunderii personalului cu atributii tehnice în administratia publică locală;

- întărirea rolului institutiei arhitectului-sef la toate nivelurile unitătilor administrativ-teritoriale;

- definirea competentelor de control ale organelor cu atributii din cadrul aparatului propriu al administratiei publice judetene si locale;

b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii – în toate fazele autorizării si executiei lucrărilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cadrul legal

ARTICOLUL 6

Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu

 

(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei, precum si în corelare cu celelalte acte normative specifice si complementare domeniului constructiilor, aflate în vigoare.

(2) Actele normative specifice sunt:

a) în domeniul urbanismului:

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Căi de comunicatie;

- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a - Apa;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a – Zone protejate;

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti;

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural;

- Codul civil;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completările si modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

b) în domeniul constructiilor:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii;

- Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată si modificată prin Legea nr. 707/2001;

- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii (regulamente privind: activitatea de metrologie în constructii; conducerea si asigurarea calitătii în constructii; stabilirea categoriei de importantă a constructiilor; urmărirea comportării în exploatare, interventiile în timp si postutilizarea constructiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii; autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în constructii; certificarea de conformitate a calitătii produselor folosite în constructii);

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor si constructiilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea

Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului, al ministrului apărării nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informatii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executării constructiilor;

- Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului, ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului transporturilor nr. 5.122/NN/1.384/178/1999 privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de constructii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor;

c) în domeniul administratiei publice:

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarului public, cu modificările ulterioare;

- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

d) în domeniul proprietătii funciare:

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare;

- Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare.

(3) Actele normative complementare domeniului sunt:

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

- Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică;

- Legea apelor nr. 107/1996;

- Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare;

- Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 27/1994 privind taxele si impozitele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

- Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

- Ordonanta Guvernului nr. 5/2002*) pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată;

- Ordonanta Guvernului nr. 36/2002*) privind impozitele si taxele locale;

- Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protectie sanitară;

- Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului;

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.041/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătătii publice;

- Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor;

- Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 799/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor;

- Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene si a directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, să îndeplinească atributiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată.


*) Acte normative adoptate după emiterea prezentului ordin care au efecte privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2003.)

 

 

SECTIUNEA a 3-a

Cadrul institutional în domeniul autorizării lucrărilor de constructii

ARTICOLUL 7

Autorităti emitente

 

(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare pentru executarea lucrărilor de constructii, în functie de categoriile de constructii si lucrări, precum si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, se emit în conformitate cu prevederile art. 4 din Lege, după cum urmează:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor unitătilor administrativ-teritoriale în a căror rază se amplasează investitiile, pentru: investitiile care se aprobă de Guvern; investitiile care se realizează în extravilanul comunei, inclusiv anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole;

investitiile care se amplasează pe terenuri care depăsesc limita unei unităti administrativ-teritoriale; alte categorii de lucrări prevăzute de legislatia în vigoare;

b) de primarii municipiilor sau ai oraselor, pentru constructiile si lucrările de orice fel din intravilanul si din extravilanul acestora, cu exceptia celor din competenta de emitere a presedintilor consiliilor judetene;

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:

1. investitiile care se amplasează pe terenuri care depăsesc limita administrativ-teritorială a unui sector si cele care se realizează în extravilan;

2. lucrări la constructii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevăzute la lit. a) si c);

e) de primarii comunelor, pentru locuinte individuale si anexele gospodăresti ale acestora, precum si cu avizul structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean, pentru celelalte constructii si lucrări care se execută în intravilanul localitătilor, cu exceptia celor de la lit. a).

(2) În întelesul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Lege sunt cuprinse lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităti administrativ-teritoriale (de exemplu: retele electrice, alimentări cu apă, gaze, căi ferate, drumuri, autostrăzi etc.).

(3) În situatia amplasării investitiei atât în extravilanul, cât si în intravilanul comunei, autorizatia de construire se emite de presedintele consiliului judetean, cu avizul primarului comunei interesate.

(4) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Lege, autoritătile care emit autorizatiile de construire/desfiintare sunt abilitate să emită si certificatele de urbanism.

 

ARTICOLUL 8

Structura institutională a administratiei publice locale

 

(1) Pentru cresterea operativitătii în procesul autorizării executării lucrărilor de constructii, precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizatiei, consiliile judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizatiilor, scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autoritătii administratiei publice locale:

a) structuri de specialitate în cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu (organizate ca directii generale, directii, servicii, birouri, după caz), abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, privind:

- analiza operativă privind respectarea structurii si continutului documentatiilor depuse si restituirea, după caz, a documentatiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);

- analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerintelor si conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum si a conditiilor cuprinse în avizele obtinute de solicitant;

- obtinerea, în numele investitorului, a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic;

- pregătirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);

- întocmirea acordului unic;

- redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare;

- emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari, în situatia inexistentei structurilor de specialitate la primăriile respective;

b) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) - constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate – al cărei plen este abilitat să emită acordul unic, cu valoare de aviz conform, care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilitătile urbane, precum si cele privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si sănătatea oamenilor, obtinute pe plan local prin grija autoritătilor locale.

(2) Relatiile functionale, atributiile, competentele si răspunderile structurilor de specialitate, precum si asigurarea ritmicitătii functionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare ale aparatului propriu al consiliilor judetene si al primăriilor, după caz, potrivit legii.

(3) Institutia Arhitect-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administratiei publice locale si îndeplineste atributiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt functionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean, respectiv al primăriei, după caz.

(4) Functia de arhitect-sef se echivalează după cum urmează:

- sef de departament ori director general, pentru arhitectul-sef al judetului, arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, arhitectii-sefi ai municipiilor de rangul I - stabilite potrivit legii - si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

- director, pentru arhitectii-sefi ai municipiilor;

- sef serviciu, pentru arhitectii-sefi ai oraselor;

- sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului si al autorizării executării lucrărilor de constructii din cadrul primăriei de comună.

(5) Functia de arhitect-sef al judetului, al municipiului Bucuresti, al sectorului municipiului Bucuresti si al municipiului va fi ocupată, de regulă, de cadre tehnice cu pregătire superioară din domeniile arhitecturii, urbanismului si constructiilor, iar cea corespunzătoare orasului, respectiv comunei, va putea fi ocupată si de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregătire medie din domeniul arhitecturii si constructiilor.

(6) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este alcătuită din:

- specialisti provenind din structura proprie a aparatului administratiei publice locale;

- reprezentantii delegati ai tuturor societătilor care administrează si/sau furnizează utilitătile urbane (avizatori);

- reprezentantii împuterniciti ai serviciilor descentralizate ale administratiei publice centrale în domeniile prevenirii si stingerii incendiilor, apărării civile, protectiei mediului si al protectiei sănătătii populatiei (avizatori), prevăzute de Lege, care vor fi numiti de prefect, cu acordul ministerelor de resort.

(7) Pentru asigurarea functionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) consiliile judetene si locale vor stabili taxe în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 9

Atributii principale ale structurilor de specialitate

 

(1) Potrivit prevederilor art. 37 1 alin. (1) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitentilor certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare au următoarele atributii principale:

a) avizarea documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si eliberarea certificatelor de urbanism;

b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbansim,

necesare în vederea emiterii acordului unic;

c) întocmirea si emiterea acordului unic;

d) întocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare.

(2) Potrivit prevederilor art. 37 1 alin. (2) si (3) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene acordă asistentă tehnică de specialitate, analizează si avizează documentele (documentatiile) depuse pentru obtinerea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, din competenta de emitere a primarilor comunelor, respectiv ai oraselor si, după caz, ai municipiilor (în situatia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate).

 

ARTICOLUL 10

Atributii specifice ale structurilor de specialitate

 

(1) Pentru elaborarea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atributii specifice:

a) solicitarea avizului primarului unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în situatia în care emitentul este presedintele consiliului judetean;

b) verificarea continutului documentelor depuse, respectiv a propunerii (proiectului) de certificat de urbanism, întocmită de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului din cadrul primăriei de comună si înaintată de primar spre avizare;

c) determinarea reglementărilor din documentatiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

d) analizarea compatibilitătii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentatiile urbanistice legal aprobate;

e) formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei;

f) stabilirea avizelor si acordurilor legale necesare autorizării;

g) verificarea existentei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism;

i) asigurarea transmiterii către primari spre stiintă a actelor emise, în situatia în care emitentul este presedintele consiliului judetean.

(2) Pentru elaborarea autorizatiilor de construire/desfiintare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atributii specifice:

a) verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din prezentele norme metodologice; în cazul în care se constată că documentatia prezentată este incompletă, aceasta se returnează solicitantului, cu mentionarea în scris a datelor si elementelor necesare pentru completare;

b) obtinerea, în numele investitorului, a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic, prin:

- asigurarea consultării fiselor tehnice de către reprezentantii administratorilor/furnizorilor de utilităti urbane, la sediul administratiei publice locale;

- transmiterea către organismele abilitate pe plan local a fiselor tehnice (documentatiilor) specifice si obtinerea avizelor si acordurilor pentru: prevenirea si stingerea incendiilor; apărarea civilă; protectia mediului; igiena si sănătatea populatiei;

c) sintetizarea conditiilor din avizele si acordurile obtinute prin grija emitentului, în corelare cu proiectul de autorizare a executiei lucrărilor de constructii si cu conditiile din avizele si acordurile obtinute în prealabil de solicitant;

d) pregătirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);

e) redactarea acordului unic, în situatia în care sunt îndeplinite toate conditiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism;

f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizatiilor de construire/desfiintare;

g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune, respectiv de orase si/sau de municipii, în situatia inexistentei structurilor de specialitate la primăriile respective;

h) asigurarea transmiterii către primari spre stiintă a actelor emise, în situatia în care emitentul este presedintele consiliului judetean.

 

SECTIUNEA a 4-a

Legalitatea executării lucrărilor de constructii

ARTICOLUL 11

Principiul autorizării executării lucrărilor de constructii

 

(1) În conformitate cu dispozitiile Legii, lucrările de constructii sunt operatiunile specifice prin care:

- se realizează constructii de orice fel;

- se desfiintează constructii si/sau amenajări asimilabile constructiilor.

(2) Realizarea (edificarea) constructiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, se poate efectua numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizatii de construire, emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

(3) Desfiintarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partială sau totală) constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, precum si a oricăror amenajări se poate face numai pe baza unei autorizatii de desfiintare, emisă în aceleasi conditii cu autorizatia de construire.

 

ARTICOLUL 12

Lucrări care se autorizează

 

(1) Se supun autorizării lucrările prevăzute la art. 3 din Lege.

(2) În întelesul prevederilor art. 3 lit. a) din Lege, dacă în vederea schimbării destinatiei unor spatii existente nu se realizează lucrări de constructii, nu este necesară emiterea autorizatiei de construire.

 

ARTICOLUL 13

Autorizarea executării lucrărilor de constructii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protectie

 

(1) Autorizarea executării lucrărilor de constructii în zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie, prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului, este posibilă, în conformitate cu prevederile art. 7 din Lege, numai cu conditia obtinerii avizelor si/sau a acordurilor specifice ale autoritătilor care au instituit respectivele zone de protectie.

(2) Avizele specifice prevăzute la alin. (1) se pot emite, potrivit legii, si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale, potrivit competentelor stabilite de legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

Autorizarea lucrărilor în regim de urgentă

 

(1) Autorizatia de construire/desfiintare pentru lucrările de interventie de primă necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităti ori alte evenimente cu caracter exceptional se emite imediat după producerea acestora, potrivit prevederilor art. 6 alin. (13) din Lege, urmând ca documentatia necesară, întocmită conform continutului-cadru din anexa nr. 1 la Lege, să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor si acordurilor legale.

(2) În mod similar autorizatia de construire pentru lucrările de interventie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric se va emite în regim de urgentă, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (14) din lege, constructiile în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranta publică, cu exceptia constructiilor reprezentând monumente istorice, pot fi dezafectate ca urmare a dispozitiei primarului, numai pe baza autorizatiei de desfiintare, care se emite imediat după declararea iminentei pericolului, în conditiile art. 6 alin. (13) din Lege.

(4) În mod similar prevederilor alin. (3), autorizarea executării lucrărilor de desfiintare pentru dezafectarea constructiilor din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice, care pun în pericol siguranta publică, se face:

- la cererea proprietarului;

- ca urmare a dispozitiei primarului, care va notifica proprietarului responsabilitatea care îi revine acestuia privind urmărirea comportării în exploatare a constructiilor, implicit cu privire la siguranta publică, precum si faptul de a-i fi fost emisă autorizatia de desfiintare, inclusiv dispozitiile legale cu privire la obligatiile titularului autorizatiei de a o pune în aplicare si de a întocmi documentatia necesară autorizării (până la finalizarea lucrărilor).

 

ARTICOLUL 15

Lucrări care se exceptează de la autorizare

 

(1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de constructii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifică structura de rezistentă, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 8 alin. (1) din Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Lege, dacă lucrările prevăzute la alin. (1) se execută la constructiile reprezentând monumente istorice, nu se aplică exceptarea de la autorizare, fiind obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

 

CAPITOLUL II

Documentele autorizării

SECTIUNEA 1

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire/desfiintare

ARTICOLUL 16

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

 

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent următoarele:

- cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completată cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;

- plan de situatie, elaborat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scările 1:5000 până la 1:500;

- extrasul de Carte funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;

- documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

(2) Conform Precizărilor privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa postală, completată cu planul topografic sau, după caz, cu alte elemente de identificare mentionate în precizările la cerere.

(3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate, cu exceptia prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciară.

(4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se interzice solicitarea de către emitent a elaborării prealabile a unei documentatii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum si a oricăror documentatii de definire a scopului solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de constructii.

 

ARTICOLUL 17

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Dosarul (documentatia) care se depune în vederea emiterii autorizatiei de construire va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrărilor de constructii (în copie legalizată);

c) certificatul de urbanism (în copie);

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege si a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare si, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate si stampilate în original (două exemplare);

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, după caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului (două exemplare);

f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

g) declaratie pe propria răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

h) documentul de plată a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);

i) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

(2) Dosarul (documentatia) care se depune în vederea emiterii autorizatiei de desfiintare va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrărilor de constructii (în copie legalizată);

c) certificatul de urbanism (în copie);

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare - P.A.D., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare si, după caz,

referatul de expertiză tehnică - semnate si stampilate în original (două exemplare);

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, după caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului (două exemplare);

f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

g) declaratie pe propria răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

h) certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie);

i) documentul de plată a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (în copie);

j) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

(3) Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele:

- în situatia în care, o dată cu autorizatia de construire/desfiintare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise si desenate -, precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (două exemplare);

- în situatia în care, potrivit prevederilor art. 85 alin. (7), emitentul asigură plata taxelor la o singură casierie, se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie);

- se prezintă studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (două exemplare).

 

SECTIUNEA a 2-a

Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare

ARTICOLUL 18

Avizul primarului

 

(1) În situatia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de competenta presedintelui consiliului judetean, este necesar avizul favorabil al primarului unitătii administrativ-teritoriale în al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză.

(2) Avizul primarului se emite o singură dată, la certificatul de urbanism, si este valabil:

a) numai pentru certificatul de urbanism, dacă scopul declarat de solicitant este pentru:

- operatiuni notariale privind circulatia imobiliară (vânzare-cumpărare, concesiune, cesiune, dezmembrări, parcelări, comasări, partaje, succesiune etc.);

- cereri în justitie etc.;

b) pentru certificatul de urbanism si pentru autorizatia de construire/desfiintare, în situatia în care scopul declarat de solicitant este pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii ori pentru adjudecarea prin licitatie a proiectării lucrărilor publice.

(3) Presedintele consiliului judetean are obligatia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2.

(4) Primarul va emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3.

(5) Pentru municipiul Bucuresti procedura de informare ori de avizare, după caz, se stabileste prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti potrivit legii.

 

ARTICOLUL 19

Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean

 

(1) Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean este obligatoriu în situatiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de competenta primarilor:

- de comune (imobilul este situat în intravilanul localitătilor componente);

- de orase sau de municipii, în situatia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii.

(2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean se înaintează de primar, împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizatie de construire/desfiintare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând formularul-model F.4.

(3) Arhitectul-sef al judetului, în calitate de sef al compartimentului (structurii) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate, scop în care va utiliza formularul-model F.11 si va aplica stampila consiliului judetean (individualizată pentru functia de arhitect-sef) după cum urmează:

a) pentru certificatele de urbanism, în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării;

b) pentru autorizatiile de construire/desfiintare, în termen de maximum 15 zile, împreună cu acordul unic.

 

ARTICOLUL 20

Fisele tehnice

 

(1) Fisele tehnice sunt actele cuprinzând elementele de aviz (conform datelor din proiect) - necesare în vederea emiterii acordului unic - pe baza cărora se eliberează avizul administratorilor/furnizorilor de utilităti, precum si al institutiilor descentralizate prevăzute de Lege, după caz.

(2) Fisele tehnice completate de proiectant se depun la emitent, împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (P.A.C., P.A.D., după caz), în vederea avizării furnizării de utilităti urbane (apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restrictiile impuse de retelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament), precum si pentru prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si a sănătătii populatiei.

(3) Fisele tehnice-model sunt prezentate în formularele F.8.1-F.8.5.

(4) Definitivarea continutului formularului “Fisă tehnică” specific fiecărui domeniu se face prin grija autoritătii administratiei publice locale (emitentul autorizatiilor) si a tuturor avizatorilor interesati (societătile/regiile care administrează/furnizează utilitătile urbane de pe raza unitătii administrativ-teritoriale), după cum urmează:

a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităti urbane (formular-model F.8.1) se definitivează astfel:

- în termen de 10 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice emitentii vor solicita fiecărui avizator (furnizor/administrator de utilităti urbane din cadrul unitătii administrativ-teritoriale) definitivarea fiselor tehnice, scop în care vor transmite câte un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completării acestuia;

- în termen de 10 zile de la primire avizatorii vor completa si vor definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea în rubricile rezervate a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, astfel:

- baza legală care se aplică în domeniu;

- continutul documentatiei care trebuie prezentată pentru avizare;

- date privind taxa de avizare (baza legală si modalitatea de achitare);

- după completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele fiselor tehnice definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitie solicitantilor, o dată cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare si de pregătire a autorizării;

b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si a sănătătii populatiei (formularele-model F.8.2-F.8.5) se vor transmite institutiilor avizatoare, prin grija emitentului, în vederea completării continutului-cadru al acestora cu alte date si cerinte specifice (de pe plan local), după care acestea se returnează emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitie solicitantilor, o dată cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare si de pregătire a autorizării.

(5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost, o dată cu certificatul de urbanism, numai în situatia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare.

(6) Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), la faza “Certificat de urbanism”, fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele si cerintele corespunzătoare specificului investitiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism), coroborate cu conditiile de asigurare a utilitătii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilitătii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. După completare fisele tehnice (aferente fiecărei utilităti urbane) se anexează la certificatul de urbanism, datele continute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic.

(7) În vederea autorizării proiectantul are obligatia de a completa fisele tehnice, pe propria răspundere, cu datele proiectului si în conformitate cu cerintele fiecărui avizator, precum si de a le anexa la documentatia pentru autorizarea executării lucărilor de constructii.

(8) Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilităti urbane, precum si institutiile descentralizate prevăzute de Lege vor analiza datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si vor emite avizul lor cu/fără conditii, procedând după cum urmează:

a) în situatia în care avizul favorabil este exprimat cu conditii, avizatorul va mentiona în scris modalitătile de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investitiei;

b) în situatia în care unul sau mai multi avizatori precizează în fisele tehnice conditii de natură să aducă modificări de solutii fată de documentatia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentatiei depuse), aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare, situatie în care termenul de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare va curge din momentul redepunerii documentatiei completate.

(9) La solicitarea avizatorilor (administratori sau/si furnizori de utilităti urbane, precum si institutiile prevăzute de Lege) continutul fiselor tehnice aferente domeniilor lor de activitate se vor putea actualiza pe cheltuiala acestora.

 

ARTICOLUL 21

Acordul unic

 

(1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din subordinea arhitectului-sef, însumând avizele si acordurile favorabile - exprimate prin fisele tehnice - pentru utilitătile urbane, precum si cele privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si sănătatea oamenilor (obtinute de autoritătile de pe plan local).

(2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice avizate favorabil.

(3) În baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire/desfiintare.

(4) Acordul unic se emite si în situatia în care emitentul autorizatiei de construire/desfiintare este primarul comunei, orasului ori municipiului, care nu are organizate structuri de specialitate. În această situatie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judetean si de arhitectul-sef al judetului.

 

ARTICOLUL 22

Avize si acorduri ale organismelor centrale

 

(1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentatiile de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit tip de restrictie, obtinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor – centrale sau descentralizate - care au instituit restrictiile este în obligatia solicitantului. În acest scop solicitantul va depune documentatiile specifice la emitentii avizelor sau acordurilor, în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor mentionate, înaintea depunerii cererii de autorizare, urmând a le anexa la documentatia P.A.C./P.A.D./P.O.E., după caz.

(2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restrictie, potrivit legii, ori dacă natura investitiei o impune, organismele centrale sau, după caz, serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri, după cum urmează:

a) Ministerul Culturii si Cultelor emite:

- avizul comun, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protectie, cuprinse în listele aprobate, potrivit legii;

- avizul comisiei de specialitate pentru autorizarea lăcaselor de cult si a anexelor acestora;

b) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, precum si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate;

c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în cazul autorizării lucrărilor în zonele de sigurantă si de protectie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicatie;

d) Ministerul Apărării Nationale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, în cazul autorizării lucrărilor situate în zona de protectie a obiectivelor cu caracter special;

e) alte organisme care gestionează un alt tip de restrictie.

(3) Inspectoratul de Stat în Constructii, prin inspectoratele teritoriale, emite acordul pentru lucrări de interventii la constructiile existente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Pentru obtinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale, cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligatie a solicitantului, acesta va depune documentatiile specifice la emitentii avizelor sau acordurilor, în timp util obtinerii acestora, anterior datei depunerii întregii documentatii în vederea autorizării executiei lucrărilor.

(5) Institutiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de constructii au obligatia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentatiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Continutul si elaborarea documentatiilor tehnice necesare în procesul de autorizare

ARTICOLUL 23

Întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii - P.A.C. si P.A.D.

 

(1) Documentatiile tehnice pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare vor contine:

a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare - P.A.D., după caz, este extras din proiectul tehnic elaborat pentru executia lucrărilor (care nu se prezintă la autorizare), astfel:

- se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuseste si se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii si constructiilor, potrivit prevederilor art. 6 2 din Lege si în baza continutuluicadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege;

- se verifică, în conditiile legii, de verificatori de proiecte atestati;

- în situatia în care se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor, se prezintă si piesele – scrise si desenate - specifice Proiectului de organizare a executiei lucrărilor (P.O.E.), precum si avizele specifice

(aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.);

b) avizele si acordurile legale necesare, nominalizate în certificatul de urbanism, cuprind:

- fisele tehnice necesare emiterii acordului unic, precum si documentatiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului, întocmite de proiectantul lucrărilor;

- avizele si acordurile specifice obtinute prin grija solicitantului (în copie);

c) studiile cerute prin certificatul de urbanism - după caz.

(2) În vederea simplificării procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (P.A.C., P.A.D.), cu continut simplificat în raport cu continutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, pentru următoarele tipuri de constructii, situate în afara zonelor de protectie ale monumentelor istorice:

a) locuinte individuale în mediul rural: resedinte principale, realizate din fondurile persoanelor fizice, cu regim de înăltime P, P+1E, având suprafetele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, majorate cu maximum 20%;

b) anexe gospodăresti ale locuintelor: împrejmuiri si bucătării de vară; grajduri pentru animale mari; hambare, fânare, pătule; magazii, soproane, garaje; spatii pentru activităti mestesugăresti, de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice, care alcătuiesc împreună cu locuinta o unitate functională distinctă; fântâni individuale, WC-uri uscate sau tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid si gazos;

c) racorduri si bransamente la utilităti;

d) anexe ale exploatatiilor agricole: saivane, padocuri, adăposturi pentru animale, platforme de furaje, pătule, împrejmuiri de păsuni, spatii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole;

e) constructii provizorii cu utilizare temporară: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, constructii temporare ocazionate de evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, comemorative, politice, religioase etc.), tabere de corturi si rulote.

(3) Continutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor [pe tipuri de constructii, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2)] - piese scrise si desenate – este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, iar în functie de importanta si complexitatea investitiei si respectându-se obligativitatea prezentării pieselor prevăzute de Lege si de prezentele norme metodologice, în cadrul proiectului de autorizare se poate opta pentru:

a) alegerea scării de redactare a pieselor desenate între 1:50 si 1:100 (de exemplu, la investitii de amploare scara planselor de arhitectură poate să fie 1:100 la redactarea proiectului de autorizare si 1:50 pentru proiectul tehnic necesar executiei). În cazul investitiilor de mare amploare, planul de ansamblu poate fi redactat la scara 1:200 ÷ 1:500;

b) gruparea pieselor desenate pe categorii pe minimul de planse necesare, pentru constructiile de mică amploare;

c) încadrarea în zonă sau în localitate a investitiei propuse poate să fie prezentată în medalion pe planul de situatie;

d) se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare să se determine în baza unui deviz simplificat elaborat pe bază de indici, cu respectarea structurii Devizului general al investitiei - cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază”, partea I.*)

(4) Investitorul împreună cu executantul au obligatia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existentă pe santier este obligatorie de la începerea lucrărilor de executie) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - există concordantă tehnică.


*) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.

 

ARTICOLUL 24

Completarea fiselor tehnice

 

(1) Formularele fiselor tehnice definitivate, astfel cum au fost mentionate la art. 20 alin. (4) din prezentele norme metodologice, se pun la dispozitie solicitantului, contra cost, de către emitentul certificatului de urbanism (care va emite si autorizatia de construire/desfiintare).

(2) Fisele tehnice se completează de proiectant si se depun o dată cu documentatia necesară autorizării, cuprinzând:

- date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităti (necesar de consumuri, evacuări etc.), după caz: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze, alimentare cu căldură, telecomunicatii;

- date necesare obtinerii avizului/acordului din partea institutiilor descentralizate privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si a sănătătii populatiei.

(3) În situatia în care în zona de amplasament nu există utilităti sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investitiei, fisele tehnice vor putea fi completate cu studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităti la emiterea certificatului de urbanism) prin care să se propună solutii alternative în beneficiul realizării investitiei.

(4) Fisele tehnice însotite, după caz, de documentatiile necesare trebuie să permită emitentilor de avize/acorduri identificarea imobilelor, în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată.

 

ARTICOLUL 25

Obtinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale

 

(1) Avizele specifice ale organismelor centrale, mentionate la art. 22 din prezentele norme metodologice, se obtin de către solicitant potrivit cerintelor înscrise în certificatul de urbanism.

(2) Documentatiile pentru obtinerea avizelor din partea organismelor centrale, care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu, se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora, după caz). După avizare documentatiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului.

 

ARTICOLUL 26

Competente de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

(1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, precum si proiectele tehnice din care sunt extrase se elaborează exclusiv de proiectanti cu pregătire în domeniul arhitecturii si constructiilor (arhitecti, ingineri, conductori-arhitecti, subingineri, tehnicieni), constituiti în acest scop în colective tehnice de specialitate.

(2) În conditiile prevederilor alin. (1), în vederea aplicabilitătii lor, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se semnează, respectiv se însusesc, după caz, numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părtii de arhitectură pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importantă a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părtile de inginerie în domeniile specifice pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importantă a constructiilor si pentru instalatiile aferente acestora;

c) de conductor-arhitect si/sau de subinginer de constructii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importantă redusă si aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(3) Potrivit prevederilor art. 6 2 coroborate cu dispozitiile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, este interzisă întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice pentru executia lucrărilor, precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii de către persoane care nu au absolvit - cu diplomă recunoscută de statul român - institutii de învătământ superior de specialitate, în domeniul arhitecturii si constructiilor/instalatiilor.

(4) În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii contrar prevederilor alin. (2) de mai sus constituie infractiune.

(5) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în constructii, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se verifică pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestati, solicitantul având obligatia de a face dovada efectuării verificării.

(6) În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, arhitectii si conductorii-arhitecti cu drept de semnătură sunt obligati să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul National al Arhitectilor, potrivit legii, începând cu data de 18 iunie 2002.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare

SECTIUNEA 1

Certificatul de urbanism

ARTICOLUL 27

Definire

 

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizării executării lurărilor de constructii.

(2) În lipsa cadastrului general, respectiv a informatiilor de Carte funciară, prin certificatul de urbanism emitentul garantează numai cu privire la informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G. aprobat, în conditiile legii.

(3) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situatie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi continut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului) pentru toti solicitantii.

 

ARTICOLUL 28

Solicitantul certificatului de urbanism

 

(1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informatii cu privire la un imobil - teren si/sau constructii.

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să detină un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din prezentele norme metodologice, referitoare la extrasul de Carte funciară.

 

ARTICOLUL 29

Cerinte urbanistice

 

(1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. si R.G.U.) ori ale planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii, pentru teritoriul pe care se află imobilul, precum si ale altor reglementări din domeniu.

(2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de constructii, iar specificul obiectivului (functiune, accesibilitate, relatii de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentatiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate ori dacă particularitătile amplasamentului (suprafată neconstruibilă ca urmare a unor interdictii, servituti sau a unor zone de protectie a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investitii de interes public etc.) nu permit realizarea investitiei, certificatul de urbanism se eliberează cu mentionarea expresă a incompatibilitătilor rezultate, precum si a imposibilitătii emiterii unei autorizatii de construire pentru obiectivul propus.

(3) În situatii deosebite, în functie de conditiile specifice de amplasament (pozitia terenului în ansamblul localitătii ori al teritoriului) si/sau de importanta si complexitatea obiectivului de investitii si dacă prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face mentiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentatiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;

b) completarea, după caz, a documentatiilor care însotesc cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire cu următoarele studii, avize, expertize:

- studii de specialitate: de circulatie, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului;

- avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate si navigabile; cursuri de apă; statii meteo; surse si gospodării de apă etc.);

- expertize tehnice.

(4) Pentru lucrări la constructiile existente (reparatii, consolidări, schimbări de destinatie a spatiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc modificări de natură urbanistică clădirilor ori dacă noua functiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

 

ARTICOLUL 30

Scopul emiterii certificatului de urbanism

 

(1) Certificatul de urbanism se emite pentru autorizarea executiei lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, precum si în vederea desfiintării constructiilor

(2) Potrivit prevederilor Legii certificatul de ubanism se mai emite si pentru:

- concesionarea de terenuri;

- adjudecarea prin licitatie a proiectării lucrărilor publice în faza de “studiu de fezabilitate”;

- cereri în justitie;

- alte scopuri, atunci când operatiunile respective o impun.

(3) Operatiunile juridice având ca obiect dezmembrarea prin lotizare sau împărteală, alipirea sau dezlipirea de parcele, constituirea unei servituti de trecere, precum si înstrăinarea unui teren destinat constructiilor se îndeplinesc numai în formă autentică si cu obtinerea prealabilă a certificatului de urbanism. Operatiunile juridice sus-mentionate, îndeplinite fără respectarea acestor prevederi, sunt nule de drept.

 

ARTICOLUL 31

Depunerea documentatiei

 

(1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent actele mentionate la art. 16 din prezentele norme metodologice.

(2) Cererea-tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procură, contra cost, de la emitent si se completează cu datele solicitate.

(3) La depunerea cererii-tip emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculată potrivit reglementărilor în vigoare (vezi art. 68 din prezentele norme metodologice), solicitantul având obligatia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia de pe documentul de plată.

 

ARTICOLUL 32

Verificarea continutului documentatiei

 

(1) Verificarea continutului documentatiei depuse de solicitant pentru obtinera certificatului de urbanism se efectuează în cadrul compartimentelor (structurilor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judetean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

- cererea este corect adresată emitentului abilitat (presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau primarul, conform competentelor de emitere stabilite de Lege);

- cererea-tip este completată corect;

- elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit Precizărilor privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”;

- este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

- există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

(2) Documentatia incompletă ori nerelevantă sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, cu mentionarea în scris a elementelor necesare completării.

(3) În această situatie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentatiei complete.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând să fie utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentatiei complete.

 

ARTICOLUL 33

Redactarea certificatului de urbanism

 

(1) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, ca urmare a analizării cererii si a

documentatiei complete, în deplină concordantă cu situatia reală din teren la data solicitării.

(2) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autoritătii emitente), făcându-se specificările necesare privind:

- mentionarea regimului juridic, economic si tehnic al imobilului;

- încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate si, în functie de aceasta, posibilitatea/imposibilitatea realizării lucrărilor solicitate prin cerere;

- mentionarea avizelor si acordurilor care trebuie să însotească proiectul de autorizare, atât cele care se obtin pe plan local de către emitentul autorizatiei de construire, în cadrul acordului unic, cât si cele care se obtin pe plan central si care urmează să fie obtinute prin grija solicitantului;

- întocmirea, după caz, a unor documentatii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice solutia urbanistică propusă sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, conform celor mentionate la art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

(3) Certificatul de urbanism va fi însotit de planul de situatie depus de solicitant, pe care emitentul va mentiona limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentatiile de urbanism.

(4) În certificatul de urbanism se vor înscrie informatiile cunoscute de emitent, la data elaborării, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, după cum urmează:

a) Regimul juridic:

- situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

- natura proprietătii sau titlul asupra imobilului;

- servitutile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemtiune, zona de utilitate publică;

- includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protectie a acestora, după caz.

b) Regimul economic:

- folosinta actuală;

- destinatia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate;

- reglementări ale administratiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligatiile fiscale ale investitorului;

- alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judetean asupra zonei în care se află imobilul.

c) Regimul tehnic:

- informatii extrase din documentatiile de urbanism si/sau din regulamentele aferente ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si în situatia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdictii temporare sau definitive de construire); în functie de complexitatea si de volumul informatiilor, acestea se vor putea prezenta si în anexă la certificatul de urbanism;

- regimul de aliniere a terenului si constructiilor fată de drumurile publice adiacente;

- retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fată de proprietătile vecine;

- înăltimea maximă a constructiilor (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri);

- procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafata de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;

- echiparea cu utilităti existente si necesare (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicatii, transport urban etc.);

- circulatia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare;

- dimensiunile si suprafetele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);

- elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentatii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul general de urbanism, după caz;

- necesitatea elaborării unei documentatii de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D., în conditiile prevederilor art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

(5) În vederea emiterii certificatului de urbanism, prin grija primarilor care nu dispun de structuri proprii de specialitate, se va redacta propunerea (proiectul) de certificat de urbanism, pentru care acestia vor solicita în mod obligatoriu avizul structurii de specialitate organizate în cadrul consiliului judetean.

(6) Prin certificatul de urbanism emitentul stabileste avizele si acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de constructii, inclusiv pentru organizarea executiei lucrărilor, după cum urmează:

a) Avize si/sau acorduri obtinute pe plan local, prin grija emitentului autorizatiei, pe baza fiselor tehnice si care se includ în acordul unic pentru:

a.1) utilitătile urbane, în vederea avizării racordării investitiei la utilitătile urbane necesare functionării acesteia, inclusiv pentru organizarea executiei lucrărilor: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică, alimentare cu gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilităti urbane, în functie de existenta acestora si de relatia posibilă cu investitia;

a.2) prevenirea si stingerea incendiilor, apărare civilă, protectia mediului si sănătate publică, după caz, pe bază de documentatii de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerintă.

b) Avize si/sau acorduri obtinute prin grija solicitantului:

b.1) avize specifice:

- avizele necesare pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitătii investitiei emise de: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Apărării Nationale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Compania Natională “Apele Române” - S.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administratiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, în functie de relatia posibilă cu investitia;

- avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pământ), altul decât verificatorul de proiect pentru cerinta Af, pentru partea din proiect referitoare la lucrările de sustinere a excavatiilor si a infrastructurii la constructiile care necesită executarea de excavatii cu adâncime de 6,0 metri sau mai mare;

- avizul comun al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si al Ministerului Culturii si Cultelor, emis la documentatiile de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protectie ale acestora, va fi utilizat si pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii;

b.2) acordul Inspectoratului de Stat în Constructii pentru:

- interventiile asupra constructiilor, determinate de necesitatea eliminării efectelor actiunilor accidentale (naturale), în vederea aducerii acestora la un nivel corespunzător cerintelor de calitate a constructiilor (lucrări de sustineri provizorii, consolidări, reconstruire integrală sau partială a constructiei etc.);

- interventiile determinate de actiuni ale omului asupra constructiilor, ce urmează să se efectueze pe baza unor proiecte elaborate ca urmare a unor expertize tehnice, în vederea schimbării de destinatie, a prelungirii duratei de serviciu, a ridicării nivelului performantelor initiale (transformări, completări sau înlocuiri ale unor părti de constructie, extinderi sau supraetajări, modernizări sau reabilitări);

b.3) avizul proiectantului initial al clădirii sau expertiza tehnică elaborată de un expert tehnic atestat, în cazul lucrărilor care se execută la constructii existente;

b.4) acordul vecinilor (exprimat în formă autentică), care se solicită în următoarele situatii:

- în cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata lor vecinătate, numai dacă lucrările noi de construire impun luarea unor măsuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări etc.) si dacă prin proiect se mentine această obligativitate;

- în cazul amplasării de constructii noi cu alte functiuni decât cele ale clădirilor învecinate si dacă prin natura activitătilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);

- pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinatiei clădirilor colective de locuinte existente sau a unor părti din acestea, precum si a spatiilor cu altă destinatie din aceeasi clădire, dacă prin natura activitătilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.). În cazul interventiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective de orice fel (cu mai multi proprietari în acelasi imobil), în situatia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociatiei de proprietari, adoptată în conditiile legii.

(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a înscrie scopul utilizării actului, în conformitate cu declaratia solicitantului.

(8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, acesta se eliberează cu mentionarea incompatibilitătilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investitii.

 (9) Certificatul de urbanism se completează, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4, după cum urmează:

- pentru operatiuni notariale privind circulatia imobiliară, precum si în situatia respingerii solicitării, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv;

- pentru celelalte situatii se completează în totalitate, cu exceptia cererii în justitie pentru care se va completa în functie de cerintele acesteia.

(10) Pe documentele anexate la certificatul de urbanism, necesare identificării imobilului, potrivit art. 32 din prezentele norme metodologice, se aplică stampila-model “Anexă la Certificatul de urbanism nr. …” prezentată în formularul model F.15.

(11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se vor solicita: proiectul de executie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administratiei Domeniului Public/Administratiei Străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de retele, după caz, avizul Comisiei de coordonare retele (pentru extinderi).

 

ARTICOLUL 34

Semnarea certificatului de urbanism

 

(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizatia de construire/desfiintare:

- presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz;

- secretarul general, respectiv de secretar;

- arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită functia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritătii administratiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia, potrivit atributiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) În conditiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judetean a competentelor de emitere a autorizatiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 5 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism.

(4) În absenta semnatarilor de drept mentionati la alin. (1) certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciti în acest scop, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 35

Înregistrarea certificatului de urbanism

 

(1) Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a institui un registru de evidentă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidentă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele si prenumele solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si valabilitatea certificatului de urbanism.

(3) Pentru certificatele de urbanism emise în conditiile art. 29 alin. (3) si (4) din prezentele norme metodologice, autoritătile administratiei publice au obligatia de a organiza evidenta acestora.

 

ARTICOLUL 36

Eliberarea certificatului de urbanism

 

(1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În situatia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi însotit de formularele fiselor tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare pentru utilitătile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, organizate în judete sau în municipiul Bucuresti, în vederea emiterii acordului unic.

(2) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a încunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentatiei în vederea autorizării. În acest scop societătile furnizoare de utilităti au obligatia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administratiei publice locale, să transmită acesteia cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităti - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate.

(3) În situatia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judetean sau de primarul general al municipiului Bucuresti, o copie de pe acesta va fi transmisă spre stiintă primăriei interesate.

(4) În situatia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judetean, o copie de pe acesta va fi transmisă spre stiintă consiliului judetean.

(5) În situatia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti, o copie de pe acesta va fi transmisă spre stiintă Primăriei Municipiului Bucuresti.

 

ARTICOLUL 37

Valabilitatea certificatului de urbanism

 

(1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit prevederilor Legii.

(2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 de luni de la data emiterii, în functie de:

- complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;

- scopul pentru care a fost solicitat;

- mentinerea valabilitătii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat.

 

ARTICOLUL 38

Prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism

 

(1) Prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulată cu cel putin 15 zile înaintea expirării, pentru o perioadă de maximum 12 luni.

(2) Pentru prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însotită de certificatul de urbanism emis, în original.

(3) Emitentul poate prelungi valabilitatea certificatului de urbanism, o singură dată, cu maximum 12 luni, după care va fi necesar un nou certificat de urbanism.

(4) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilitătii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

 

ARTICOLUL 39

Asigurarea caracterului public

 

(1) Lista certificatelor de urbanism este publică.

(2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si va cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu mentionarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor si prenumelor solicitantilor, precum si a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

(3) Documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitantilor certificatelor de urbanism.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizatia de construire/desfiintare

ARTICOLUL 40

Definire

 

(1) Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale - judetene, municipale, orăsenesti sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de constructii (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajărilor.

(2) Autorizatia de construire/desfiintare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerintelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si de avizele/acordurile exprimate.

(3) Autorizatia de construire/desfiintare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - formularul-model F.9.

(4) În conditiile Legii nu se emit autorizatii provizorii sau cu conditia îndeplinirii ulterioare a unor cerinte referitoare la documentatia depusă (obtinerea de avize si acorduri, completări sau modificări în piesele scrise si desenate etc.), cu exceptia cazurilor prevzăute la art. 6 alin. (13) din Lege.

(5) Prin autorizatia de construire pentru constructiile cu caracter provizoriu se vor specifica termenul pentru care se acordă provizoratul, precum si consecintele care decurg din încetarea acestuia.

 

ARTICOLUL 41

Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoană fizică sau juridică detinătoare a unui titlu asupra imobilului, care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de închiriere (numai pentru constructii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).

(2) Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de către detinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică sau o persoană juridică autorizată, care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de constructii.

(3) În cazul în care autoritătile administratiei publice locale se asociază, finantează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor:

a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si în Cartea funciară;

b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară.

(4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

 

ARTICOLUL 42

Depunerea documentatiei

 

(1) În vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare solicitantul trebuie să se adreseze autoritătii administratiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentatie cuprinzând toate documentele specificate la art. 17 din prezentele norme metodologice.

(2) O dată cu depunerea cererii de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare, solicitantul, detinător al unui titlu asupra imobilului, va prezenta o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că imobilul - teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantei judecătoresti. În lipsa acestei declaratii documentatia nu se acceptă la autorizare si se restituie imediat solicitantului.

(3) Documentatia prezentată va fi preluată si înregistrată la ghiseul emitentului care va comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizatiei, calculată potrivit prevederilor art. 69, 71 si 72 din prezentele norme metodologice, acesta având obligatia de a o achita de îndată.

 

ARTICOLUL 43

Verificarea continutului documentatiei depuse

 

(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judetene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si oraselor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de constructii din cadrul primăriilor comunale au obligatia de a verifica dacă documentatia este completă, constatând dacă:

- cererea este adresată autoritătii administratiei publice locale abilitate, potrivit legii, să emită autorizatia;

- formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător;

- certificatul de urbanism este valabil, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

- există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau constructiilor;

- există declaratia privind inexistenta pe rolul instantei de judecată a unui litigiu privind imobilul;

- proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desfiintare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice;

- există fisele tehnice completate si documentatiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenta de obtinere a emitentului;

- există avizele si acordurile favorabile sau studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;

- există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică;

- se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor art. 73 din prezentele norme metodologice, precum si a taxei de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare.

(2) În situatia în care se constată că documentatia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu mentionarea în scris a deficientelor si a elementelor necesare completării acesteia. În această situatie termenul legal de maximum 30 de zile pentru emiterea autorizatiei curge de la data depunerii documentatiei complete.

(3) În situatia prezentării unei documentatii complete, fisele tehnice si, după caz, documentatiile pentru avize, care sunt în competenta de obtinere a emitentului autorizatiei, se vor transmite imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si mentionate la art. 45 din prezentele norme metodologice, prin grija structurii de specialitate.

(4) Responsabilitatea emiterii unei autorizatii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizatiei, cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentatia.

(5) Taxa pentru autorizare nu se restituie în cazul returnării documentatiei în conditiile prevederilor alin. (2), urmând să fie utilizată pentru emiterea autorizatiei în situatia prezentării documentatiei complete.

 

ARTICOLUL 44

Obtinerea avizelor si acordurilor din competenta emitentului

 

(1) În vederea emiterii acordului unic, pe lângă avizele de utilităti urbane, emitentul are obligatia să obtină avizele si acordurile privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si a sănătătii populatiei.

(2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. (1) se emit de institutiile descentralizate, conform legii, pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator, completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizatiei de construire/desfiintare, după cum urmează:

a) documentatia pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998. Categoriile de lucrări care se supun autorizării pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 571/1998. Documentatia va trebui să contină cererea-tip în două Exemplare, opisul cu specificarea documentelor depuse în două exemplare, certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare, documentatia tehnică cuprinzând piese scrise si desenate, în care sunt incluse măsurile de prevenire si de stingere a incendiilor, referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc (formularul-model F.8.2). La eliberarea avizului PSI se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din cerere, opis, aviz si, după caz, pe cel al verificatorului de proiect. Avizele PSI eliberate îsi pierd valabilitatea dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările de executie prevăzute în documentatia tehnică;

b) documentatia pentru solicitarea avizului de apărare civilă se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării nationale nr. M46/1997 si ale Deciziei primului-ministru al României nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protectie civilă în subsolul constructiilor noi. Documentatia va trebui să contină, în copie, certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si sectiunea caracteristică, în două exemplare, memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate) - formularul-model F.8.3;

c) acordul de mediu al inspectoratului teritorial de protectia mediului se eliberează pentru lucrările cu impact asupra mediului, prevăzute în anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. Continutul documentatiilor aferente pe tipuri de lucrări/constructii este stabilit în fisa tehnică pentru obtinerea acordului de mediu (formularul-model F.8.4). În situatia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/constructii ce necesită studiu de impact, documentatia prezentată va fi însotită de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protectia mediului. În situatia solicitării avizului de gospodărire a apelor, necesar asigurării resursei de apă, solicitantul se va adresa unitătii teritoriale competente de gospodărire a apelor, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, iar documentatia prezentată va fi însotită de avizul respectiv;

d) documentatia pentru avizul sanitar se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătătii publice. Documentatia va contine certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare, memoriu tehnic însotit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor functionale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apă potabilă, colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide, măsuri pentru combaterea poluării, pentru protectia sanitară, pentru realizarea unor circuite functionale corecte, precum si, după caz, certificatul de înmatriculare, codul fiscal, hotărârea judecătorească definitivă, actul constitutiv al societătii, autorizatia de exercitare a unei activităti independente (formularul-model F.8.5). Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populatiei se va elabora si se va depune un studiu de impact asupra stării de sănătate, efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.

 

ARTICOLUL 45

Examinarea si avizarea documentatiei

 

(1) Examinarea documentatiei depuse, care se efectuează de structurile de specialitate, are ca obiect prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) sau de desfiintare (P.A.D.), după caz, precum si a datelor înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate:

- datele si conditiile cerute prin certificatul de urbanism;

- reglementările cu privire la întocmirea si continutul proiectului supus autorizării, astfel cum rezultă din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 23 din prezentele norme metodologice;

- prevederile cu privire la abilitarea proiectantilor pentru semnarea documentatiilor, conform dispozitiilor:

- art. 6 1 din Lege;

- Legii nr. 184/2001;

- prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestati potrivit Legii nr. 10/1995 si Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru asigurarea cerintelor de calitate a proiectului;

- introducerea conditiilor din avizele si acordurile favorabile obtinute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum si din studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism.

(2) Pentru emiterea acordului unic documentatia verificată conform alin. (1) se promovează spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

(3) Avizarea documentatiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentatiei si cuprinde două etape:

a) Analiza pe specialităti a fiselor tehnice pentru utilitătile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispozitie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de constructii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz). La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) proiectantul sau consultantul, după caz, poate fi convocat si are obligatia de a se prezenta la sediul emitentului unde functionează Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corectiile necesare în documentatie.

b) Analiza în plen

În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitată să emită acordul unic, dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigentele privind:

- avizarea furnizării utilitătilor urbane potrivit continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii;

- cerintele avizelor/acordurilor date de institutiile descentralizate, obtinute prin grija emitentului;

- celelalte acorduri si avize din competenta de obtinere a solicitantului.

În situatia în care furnizorul/administratorul de utilităti nu poate asigura capacitătile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva în scris. Furnizorul/administratorul de utilităti are obligatia de a sugera în scris modalitătile de rezolvare în beneficiul investitiei.

(4) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-sef sau de înlocuitorul de drept al acestuia. La lucrări pot participa ca invitati persoanele interesate în promovarea autorizării executiei lucrărilor.

(5) Acordul unic, precum si celelalte avize si acorduri îsi extind valabilitatea pe durata valabilitătii autorizatiei (inclusiv a duratei de executie înscrise în autorizatie) sau în cazul prelungirii valabilitătii acesteia.

(6) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizatia de construire/desfiintare.

(7) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către:

- consiliul judetean, Primăria Municipiului Bucuresti, primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti, ale municipiilor si oraselor care dispun de structuri de specialitate;

- consiliul judetean, pentru lucrările de constructii din competenta de autorizare a primarilor de comune, precum si a primarilor municipiilor si oraselor care nu au constituite structuri de specialitate.

(8) În situatia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate, dar administrează unele utilităti urbane (de exemplu: apă, canalizare, energie termică etc.), în vederea obtinerii acordului unic, acestea se vor îngriji să obtină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obtinute la nivel judetean de la administratorii/furnizorii de drept.

 

ARTICOLUL 46

Emiterea si gestionarea acordului unic

 

(1) Acordul unic se emite de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

(2) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentatiile depuse pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.).

(3) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semnează de emitentul autorizatiei de construire/desfiintare – presedintele consiliului judetean sau primar, după caz, - si se contrasemnează de arhitectul-sef.

(4) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F.12, se arhivează împreună cu fisele tehnice continând avizele favorabile si se comunică, după caz, autoritătii administratiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul.

 

ARTICOLUL 47

Redactarea autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Autorizatia de construire/desfiintare se redactează de structura de specialitate din cadrul administratiei publice judetene, municipale sau orăsenesti ori, după caz, de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de constructii din cadrul primăriilor comunale, prin completarea formularului-model F.13.1-F.13.4, după caz, cu mentionarea obligatorie a elementelor necesare descrierii concise a lucrărilor de constructii autorizate.

(2) Prin autorizatia de construire/desfiintare emitentul poate impune anumite conditii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale si locale, privind:

a) conditiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului, stationări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spatii publice, treceri temporare sau săpături în spatiile publice, devieri ale circulatiei auto sau pietonale, protectia circulatiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);

b) măsurile de protejare a proprietătilor particulare învecinate;

c) măsurile de protectie sanitară si socială în situatia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unitătile existente etc.);

d) măsurile de protectie a mediului pe durata executării lucrărilor autorizate, precum si în cazul realizării de investitii în zone care nu dispun de utilităti (în special canalizare, evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc.);

e) măsurile de prevenire si stingere a incendiilor.

(3) În situatia autorizării executării lucrărilor pentru constructii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din formularul autorizatiei de construire/desfiintare (formularul-model F.13.1-F.13.4) emitentul va face precizări privind obligatiile care decurg din “caracterul provizoriu si durata de existentă limitată până la …”, inclusiv precizări privind termenul de încetare a functionării obiectivului autorizat.

(4) În situatia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor mentiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizatie.

(5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz) constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică stampila “VIZAT SPRE NESCHIMBARE” (prezentată în formularul-model F.16) pe toate piesele scrise si desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizatia, iar al doilea exemplar va rămâne în arhiva emitentului autorizatiei.

 

ARTICOLUL 48

Semnarea autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Potrivit prevederilor Legii autorizatia de construire/desfiintare se semnează de către:

- presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz;

- secretarul general, respectiv de secretar;

- arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită functia de arhitect-sef se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritătii administratiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare revine semnatarilor acesteia, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) Potrivit prevederilor art. 69, 70 si 116 din Legea nr. 215/2001, competentele de emitere a autorizatiilor de către presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate.

(4) În absenta semnatarilor de drept mentionati la alin. (1) autorizatiile de construire/desfiintare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciti în acest scop, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 49

Înregistrarea autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Emitentul autorizatiei de construire/desfiintare are obligatia de a institui un registru de evidentă a autorizatiilor de construire/desfiintare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizatiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidentă a autorizatiilor de construire/desfiintare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele si prenumele solicitantului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de executie si termenul de valabilitate a autorizatiei.

(3) Pentru autorizatiile de construire/desfiintare emise în conditiile art. 50 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice, autoritătile administratiei publice au obligatia de a organiza evidenta acestora.

 

ARTICOLUL 50

Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Autorizatia de construire/desfiintare se eliberează solicitantului, direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

(2) În situatia în care autorizatia de construire/desfiintare este emisă de presedintele consiliului judetean sau de primarul general al municipiului Bucuresti, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre stiintă primăriei interesate.

(3) În situatia în care autorizatia de construire/desfiintare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judetean, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre stiintă consiliului judetean.

(4) În situatia în care autorizatia de construire/desfiintare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre stiintă Primăriei Municipiului Bucuresti.

 

ARTICOLUL 51

Valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Prin autorizatia de construire/desfiintare emitentul stabileste si înscrie în formular:

a) valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare;

b) durata de executie a lucrărilor.

(2) Valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se constituie din:

a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate;

b) în cazul îndeplinirii conditiei specificate la lit. a), de la data anuntată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toată durata de executie a lucrărilor prevăzută prin autorizatie.

(3) Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de constructii autorizate, se stabileste de către emitentul autorizatiei de construire/desfiintare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desfiintare - P.A.D., după caz. În functie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizatiei de construire/desfiintare poate reduce durata executării lucrărilor fată de cea solicitată prin documentatie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, după caz.

(4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor, valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se mentine, cu conditia respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizatia de construire/desfiintare, avizele, acordurile, precum si documentatiile care au stat la baza eliberării autorizatiei apartin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

 

ARTICOLUL 52

Prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) În cazul în care lucrările de constructii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizatia de construire/desfiintare potrivit prevederilor art. 51, investitorul poate solicita autoritătii emitente prelungirea valabilitătii autorizatiei.

(2) Prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare se va solicita cu cel putin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.

(3) Acordarea prelungirii valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare se apreciază de emitentul acesteia, în baza examinării cererii în raport cu: interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizatie. Prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare se înscrie în originalul autorizatiei initial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentatii. În această situatie emitentul autorizatiei are obligatia de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.

(4) Prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare reprezintă ultimul termen pentru executarea integrală a lucrărilor.

 

ARTICOLUL 53

Pierderea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare.

Emiterea unei noi autorizatii

 

(1) Autorizatia de construire/desfiintare îsi pierde valabilitatea prin:

a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizatia de construire/desfiintare ori nefinalizarea acestora conform duratei de executie stabilite prin autorizatie, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilitătii autorizatiei;

b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilitătii autorizatiei;

c) modificarea conditiilor, datelor sau continutului documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) este necesară emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare.

(3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în conditiile legii, a unei noi autorizatii de construire/desfiintare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de constructii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizatiei initiale. În această situatie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

(4) În situatia în care valabilitatea autorizatiei de construire (inclusiv prelungirea acesteia) a expirat, pentru emiterea unei noi autorizatii de construire (în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat), valabilitatea certificatului de urbanism, precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizatie se mentine, cu conditia realizării constructiei în conformitate cu prevederile autorizatiei initiale.

(5) În cazul întreruperii executiei pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare, care va avea la bază o documentatie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile Referatului de expertizare tehnică a lucrărilor executate, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în constructii.

 

ARTICOLUL 54

Asigurarea caracterului public

 

(1) Lista autorizatiilor de construire/desfiintare, completată cu elemente de identificare a imobilului, are caracter public si se afisează la sediul emitentului.

(2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si va cuprinde enumerarea autorizatiilor de construire/desfiintare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu mentionarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor si prenumelor solicitantilor, precum si a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

(3) Continutul documentatiilor cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora, în baza unui regulament aprobat de autoritatea emitentă.

 

CAPITOLUL IV

Alte precizări privind autorizarea

SECTIUNEA 1

Situatii speciale în procesul de autorizare

ARTICOLUL 55

 

Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentatii de urbanism pentru autorizare

Nu este necesară elaborarea prealabilă a unor documentatii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (4) din Lege, din această categorie făcând parte, în general, lucrări de reparatii si modernizare la constructiile existente.

 

ARTICOLUL 56

Autorizarea lucrărilor cu caracter militar

 

Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în conditiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate.

 

ARTICOLUL 57

Intrarea în legalitate

 

(1) Organul de control care a sanctionat contraventional fapta de a se executa lucrări de constructii fără autorizatie sau cu încălcarea dispozitiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, va dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrărilor executate fără autorizatie, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul-verbal.

(2) Potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) si (3) din Lege, autoritatea administratiei publice competentă să emită autorizatia de construire/desfiintare are obligatia de a analiza modul în care constructia corespunde reglementărilor din documentatiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună mentinerea, respectiv desfiintarea constructiilor realizate fără autorizatie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

(3) În situatia în care constructia realizată fără autorizatie de construire întruneste conditiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administratiei publice locale competentă poate proceda la emiterea unei autorizatii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unei expertize tehnice pentru cerinta de calitate A - rezistentă si stabilitate privind starea structurii de rezistentă în stadiul fizic în care se află constructia.

 

ARTICOLUL 58

Anularea autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Potrivit Legii, anularea autorizatiei de construire/desfiintare emise cu încălcarea prevederilor legale poate fi făcută de către instantele de contencios administrativ. Anularea autorizatiei de construire/desfiintare poate fi cerută, în conditiile legii, de partea vătămată, de prefect si de Inspectoratul de Stat în Constructii.

(2) Prin introducerea actiunii în anulare autorizatia de construire/desfiintare se suspendă, urmând ca instanta să dispună oprirea lucrărilor până la solutionarea pe fond a cauzei.

(3) În situatia în care suspendarea autorizatiei de construire/desfiintare nu a fost întemeiată, titularul acesteia este îndreptătit să primească valoarea prejudiciului adus si a daunelor-interese. În această situatie durata de executie ori valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se prelungeste, de drept, cu perioada în care aceasta a fost suspendată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Situatii speciale urbanistice si tehnice

ARTICOLUL 59

Terenuri pentru constructii

 

(1) Prin imobil, în conformitate cu prevederile Legii, se întelege teren si/sau constructii.

(2) Terenurile pentru constructii sunt cuprinse în intravilanul localitătilor si, în functie de destinatie si utilizare, pot fi:

a) terenuri ocupate - terenurile cu constructii de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenajările aferente;

b) terenuri libere - terenurile fără constructii, de orice fel (supraterane ori subterane), inclusiv amenajările aferente;

c) terenuri aparent libere - terenurile fără clădiri, asigurând functiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentatiilor urbanistice legal aprobate (spatii verzi si de protectie, locuri de joacă pentru copii, trasee ale retelelor tehnico-edilitare subterane - inclusiv zonele de protectie aferente -, rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicatie etc.).

(3) Autorizarea executării lucrărilor de constructii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2) este permisă numai în strictă corelare cu respectarea functiunilor stabilite prin prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, potrivit legii.

(4) Terenurile din extravilanul localitătilor pot fi ocupate de retele magistrale, căi de comunicatie, amenajări pentru îmbunătătiri funciare, retele de telecomunicatii ori de alte lucrări de infrastructură, de constructii pentru combaterea si prevenirea factorilor distructivi de origine naturală (inundatii, alunecări de teren), de anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole, precum si de constructii si amenajări speciale.

 

ARTICOLUL 60

Terenuri destinate construirii, apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale

 

(1) Concesionarea terenurilor pentru constructii se supune prevederilor Legii nr. 219/1998.

(2) Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitatie publică, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Lege, în conditiile respectării prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a constructiei.

 

ARTICOLUL 61

Terenuri destinate construirii, apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale

 

(1) Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Lege, terenurile apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale se concesionează ori, potrivit legii, se închiriază sau se administrează numai în vederea realizării de constructii ori de obiective de uz si/sau de interes public.

(2) În conditiile legii, pe terenurile apartinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza, în interes privat, numai constructii cu caracter provizoriu, autorizate în conditiile Legii, pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentatiilor urbanistice aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.

 

ARTICOLUL 62

Terenuri destinate construirii, ce se pot concesiona fără licitatie publică

 

Terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitatie publică, cu plata taxei de redeventă stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosintă pe termen limitat, în următoarele situatii (potrivit prevederilor art. 12 din Lege):

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitătile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuinte de către Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani;

d) pentru strămutarea, potrivit legii, a gospodăriilor afectate de dezastre;

e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului în cazul în care vecinii nu au ori nu îsi exercită dreptul de preemtiune, dacă constructiile sunt realizate anterior în regim de concesionare (conform prevederilor art. 10 din Lege), dacă terenurile învecinate, datorită suprafetei si dimensiunilor acestora, sunt improprii realizării de constructii noi independente;

f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice si de arhitectură, atunci când terenul se află în zona de protectie a acestora, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ARTICOLUL 63

Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizatii suplimentare

 

(1) Lucrările de constructii pentru remedierea deficientelor constatate ca urmare a efectuării receptiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizatii de construire, cu conditia ca prin acestea să nu se aducă modificări la constructie de natură a contraveni prevederilor autorizatiei.

(2) Lucrările de desfiintare a unor constructii/lucrări executate fără autorizatie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instantă, se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizatii de desfiintare.

 

ARTICOLUL 64

Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare

 

(1) Emiterea autorizatiei de construire nu este necesară pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban (tonete, tarabe, pupitre acoperite sau închise), cu suprafata desfăsurată de maximum 5 m 2 , fără fundatii sau platforme, precum si fără racorduri la utilităti urbane - cu exceptia energiei electrice -, destinate difuzării si comercializării presei, cărtilor si florilor.

(2) Autoritătile administratiei publice locale pot emite autorizatii de functionare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-sef, pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. (1), pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate, pe baza contractelor de închiriere încheiate conform regulamentelor proprii de organizare a activitătii economice pe domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale respective.

 

ARTICOLUL 65

Lucrări de instalatii aferente constructiilor care se exceptează de la autorizare

 

(1) În întelesul Legii se exceptează de la autorizare lucrările pentru:

a) reparatii si modificări la instalatiile interioare ale clădirilor - cu conditia respectării caracteristicilor initiale (proiectate) ale acestora - sau, după caz, înlocuirea ori reamplasarea consumatorilor;

b) montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilităti.

(2) Executia lucrărilor specificate la alin. (1) se va face numai cu respectarea conditiilor specifice prevăzute de normativele de specialitate si se va realiza exclusiv de persoane autorizate.

 

ARTICOLUL 66

Schimbarea solutiilor tehnice din proiect pe parcursul executiei

 

(1) Prin dispozitie de santier dată de proiectantul lucrărilor si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale solutiilor tehnice din proiectele autorizate, fără emiterea unei noi autorizatii de construire, numai dacă prin aceasta nu se modifică conditiile de amplasament, alcătuirea structurală de ansamblu ori aspectul constructiei sau dacă nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate.

(2) Se încadrează în prevederile alin. (1) lucrările care se execută la constructii existente (inclusiv monumentele istorice, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor), în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situatii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundatii etc.).

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a solutiei modificatoare apartine proiectantului, iar titularul autorizatiei are obligatia de a depune (în copie) la emitentul autorizatiei documentele specificate la alin. (1), cu rol de martor.

 

ARTICOLUL 67

Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului

 

În vederea emiterii autorizatiilor, în situatia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului, legal aprobate, emitentul autorizatiei poate cere elaborarea unor documentatii de urbanism suplimentare (P.U.Z., P.U.D.) sau poate aplica prevederile cuprinse în Regulamentul general de urbanism (R.G.U.), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, care constituie norma tehnică în domeniul urbanismului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Taxe

ARTICOLUL 68*)

Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism

 

(1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 1 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru un imobil situat în mediul urban se calculează prin aplicarea unei cote fixe, stabilită potrivit legii, la suprafata terenului pentru care se solicită certificatul, declarată de solicitant.

(2) Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

(3) De regulă, în cazul în care prin cerere se indică numai adresa postală, suprafata de teren la care raportează calculul taxei este suprafata întregii parcele; în cazul în care, printr-un plan topografic sau de situatie, solicitantul individualizează o anumită zonă din parcelă, taxa se aplică doar la suprafata acesteia.

(4) Taxa pentru prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism se calculează la 30% din valoarea taxei initiale a certificatului.

 

ARTICOLUL 69*)

Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire

 

(1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Lege, taxa de autorizare se percepe de emitentul autorizatiei de construire si se calculează pe baza declaratiei solicitantului si în conformitate cu prevederile proiectului prezentat pentru autorizare, după caz, în functie de suprafata desfăsurată a constructiilor proprietate a persoanelor fizice, inclusiv a celor cu destinatia de locuintă si anexe gospodăresti, ori pe baza valorii lucrărilor de constructii si instalatii aferente, cuprinsă în devizul general al investitiei, după cum urmează:

a) în cazul lucrărilor apartinând persoanelor fizice, valoarea declarată (determinată în corelare cu suprafata construită desfăsurată a constructiei) nu va putea fi mai mică decât valoarea determinată potrivit prevederilor legale în vigoare privind impozitele si taxele locale;

b) în situatia calculării taxei pe baza valorii reale a lucrărilor, determinată în conformitate cu Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 376/1994, cu modificările ulterioare, se vor lua în calcul cheltuielile prevăzute la cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază”, partea I, din Devizul general al investitiei.

(2) În vederea simplificării procedurii de elaborare a documentatiilor de autorizare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, pentru tipurile de constructii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare să se determine în baza unui deviz simplificat, elaborat prin evaluare pe bază de indici, cu respectarea structurii devizului general prevăzute la alin. (1) lit. b).


*) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

 

ARTICOLUL 70*)

Regularizarea taxei de autorizare

 

(1) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Lege, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 27/1994, republicată, la data efectuării receptiei la terminarea lucrărilor investitorul (titularul autorizatiei de construire) are obligatia de a solicita emitentului autorizatiei de construire să regularizeze taxa de autorizare a lucrărilor de constructii în functie de valoarea finală a investitiei prin declararea valorii reale a lucrării, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executie stabilit prin autorizatia de construire.

(2) Pentru regularizarea taxei de autorizare titularul autorizatiei de construire va prezenta o documentatie cuprinzând un postcalcul (sustinut cu documente) realizat în preturi actualizate la momentul receptiei la terminarea lucrărilor, pe baza indicilor preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistică, din care să rezulte:

- valoarea finală a investitiei - în conformitate cu situatiile de lucrări executate si evidentiate potrivit cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Devizul general al investitiei;

- actualizarea valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizatiei de construire.

(3) Pentru regularizarea taxei de autorizare, potrivit legislatiei privind calculul taxelor si impozitelor locale, în vigoare la data autorizării, si în baza documentatiei prevăzute la alin. (2), emitentul autorizatiei de construire va stabili:

- cuantumul taxei, calculat corespunzător valorii finale a investitiei conform cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Devizul general al investitiei;

- cuantumul actualizat al taxei de autorizare achitate, calculat în baza valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizatiei de construire si corectat cu indicii preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistică.

(4) Diferenta rezultată ca urmare a comparării cuantumurilor mentionate la alin. (3) reprezintă cuantumul de regularizare a taxei de autorizare.

(5) În aceleasi conditii, în baza documentatiei prevăzute la alin. (2), solicitantul (investitorul) are obligatia de a regulariza si cuantumul celorlalte cote legale - inclusiv al celor stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si prin Lege.

 

ARTICOLUL 71*)

Alte taxe pentru autorizarea executării lucrărilor

 

(1) Conform prevederilor art. 27 pct. 4 din Legea nr. 27/1994, republicată, taxa pentru autorizarea executării lucrărilor pentru constructiile provizorii de santier, necesare executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, este de 3% din valoarea autorizată a constructiilor provizorii de santier.

(2) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 5 din Legea nr. 27/1994, republicată, taxa de autorizare pentru organizarea de tabere de corturi, căsute sau rulote, campinguri este de 2% din valoarea declarată a lucrării sau a constructiei.

(3) Taxele în vederea emiterii autorizatiilor pentru:

- foraje si excavări necesare studiilor geotehnice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatări;

- lucrări cu caracter provizoriu amplasate pe căile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame;

- lucrări de racorduri si bransamente la retelele publice se calculează potrivit prevederilor art. 27 pct. 3, 6 si 9 din Legea nr. 27/1994, modificată si completată prin ordonantele de urgentă ale Guvernului nr. 62/1998 si nr. 15/1999.

 

ARTICOLUL 72*)

Taxa pentru emiterea autorizatiei de desfiintare

 

(1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 7 din Legea nr. 27/1994, republicată, autorizatia de desfiintare (totală sau partială) a constructiilor si a amenajărilor se taxează cu 0,1% din valoarea impozabilă a acestora, înregistrată la organele fiscale teritoriale. În cazul desfiintării partiale, cuantumul taxei se calculează proportional cu suprafata construită desfăsurată care se dezafectează.

(2) În cazul emiterii unei singure autorizatii atât pentru construire, cât si pentru desfiintare, pe baza ambelor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (P.A.C. si P.A.D.) prezentate, cele două taxe aferente se cumulează.

 

ARTICOLUL 73*)

Taxe pentru emiterea avizelor/acordurilor necesare acordului unic

 

(1) Potrivit art. 4 1 alin. (2) din Lege, pentru asigurarea functionării structurilor de specialitate consiliile judetene si locale vor stabili taxe pe tipuri de lucrări.

(2) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, atât a celor din competenta de obtinere a emitentului autorizatiei în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice), cât si a celor care se asigură de solicitant pentru emiterea autorizatiei de construire, se suportă de acesta anterior depunerii cererii de emitere a autorizatiei de construire.

(3) Cuantumurile taxelor mentionate la alin. (2) se stabilesc de emitentii avizelor - respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităti urbane, precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitentilor autorizatiilor de construire/desfiintare, care au obligatia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitantilor împreună cu documentele însotitoare ale certificatului de urbanism.


*) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

 

ARTICOLUL 74

Exceptări privind plata taxei pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

 

(1) Potrivit dispozitiilor legale în vigoare, taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizatii pentru lăcasuri de cult, inclusiv pentru constructiile anexe ale acestora, pentru lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrări de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai căror beneficiari sunt institutiile publice.

(2) Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare pentru interventiile executate asupra monumentelor istorice detinute, în cazul în care acestia utilizează bunul imobil numai pentru activităti necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.

(3) Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 422/2001, proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiază de reducere cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finantează si care sunt necesare pentru păstrarea integritătii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protectie respectivă, sau prin avizul directiei pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

ARTICOLUL 75

Cote ulterioare autorizării

 

(1) Potrivit art. 25 2 din Lege, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu exceptia celor prevăzute la art. 3 lit. b) si a lăcasurilor de cult. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Constructii, iar copia de pe documentul de plată se anexează la “Înstiintarea privind data începerii lucrărilor”, eliberată de emitent împreună cu autorizatia de construire/desfiintare (vezi anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Lege. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăsi suma datorată. Cota stabilită de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu receptia la terminarea lucrărilor.

(2) Potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995, cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementărilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii se suportă de către investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru lucrările de constructie autorizate. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata facturilor. Întârzierile la plată a cotelor se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăsi suma datorată.

 

CAPITOLUL V

Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sanctiuni

ARTICOLUL 76

Organe de control

 

(1) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(3) din Lege, organele de control ale consiliilor judetene si ale primăriilor au obligatia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării si executării lucrărilor de constructii în cadrul unitătilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 25 1 din Lege, controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea si executarea lucrărilor de constructii se exercită de Inspectoratul de Stat în Constructii, pe întregul teritoriu al tării, care dispune măsurile si sanctiunile prevăzute de Lege.

(3) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Lege, faptele contraventionale prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) si e) pot fi constatate si de organele de politie.

 

ARTICOLUL 77

Abilitări de control ale organelor administratiei publice locale

 

(1) Autoritătile administratiei publice locale, prin organele proprii special abilitate, potrivit legii, au obligatia de a organiza si de a efectua permanent actiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unitătii administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege, privind:

- emiterea autorizatiilor;

- executarea lucrărilor de constructii numai pe bază de autorizatii valabile;

- executarea lucrărilor de constructii cu respectarea prevederilor autorizatiilor de construire/desfiintare, precum si a proiectelor tehnice.

(2) Arhitectul-sef al judetului, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, are atributii de control în unitătile administrativ-teritoriale de pe raza judetului, atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului, cât si la autorizarea executării lucrărilor de constructii, potrivit competentelor stabilite de Lege.

 

ARTICOLUL 78

Sanctiuni

 

În temeiul Legii faptele de nerespectare a prevederilor acesteia constituie, potrivit gravitătii si importantei sociale a acestora, după caz, infractiuni (potrivit prevederilor art. 21 din Lege) sau contraventii (potrivit prevederilor art. 23 din Lege).

 

ARTICOLUL 79

Aplicarea sanctiunilor contraventionale

 

(1) Încadrarea faptei contraventionale, respectiv valoarea amenzii contraventionale, se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei”, prezentat în anexa nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice.

(2) Formularul tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei”, prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 si se utilizează de către organele de control ale administratiei publice locale cu atributii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii.

(3) Inspectoratul de Stat în Constructii va utiliza un formular propriu, redactat în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind regimul juridic al contraventiilor, ale cărui formă si continut sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

(4) Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (3) din Lege, corelate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a), art. 28 alin. (1) si ale art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, în domeniul disciplinei autorizării executiei lucrărilor de constructii si al executiei acestora în baza autorizatiilor emise, la aplicarea sanctiunii contraventionale:

- nu se aplică sanctiunea “avertisment”;

- nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite.

 

CAPITOLUL VI

Alte dispozitii

SECTIUNEA 1

Obligatii ale investitorului/beneficiarului ulterioare autorizării

ARTICOLUL 80

Operatiuni privind asigurarea cerintelor de calitate în constructii

 

(1) După obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, pentru executia obiectivului de investitii, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia), prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operatiuni:

- urmărirea executiei lucrărilor;

- întocmirea cărtii tehnice a constructiei;

- efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor în termen, precum si a receptiei finale după perioada de garantie, potrivit prevederilor legale în vigoare;

- urmărirea comportării în exploatare a constructiei.

(2) Urmărirea executiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin:

- diriginte de santier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului, care urmăreste ca executia lucrărilor să se facă în deplină concordantă cu autorizatia emisă (inclusiv cu proiectul P.A.C./P.A.D., după caz, care a stat la baza emiterii autorizatiei), precum si pe baza si cu respectarea proiectului tehnic pentru executia lucrărilor;

- responsabil tehnic cu executia atestat, ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în constructii).

Costurile necesare pentru urmărirea executiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investitiei.

(3) Cartea tehnică a constructiei, care reprezintă evidenta tuturor documentelor (acte si documentatii) privind constructia, emise în toate etapele realizării ei - de la certificatul de urbanism până la receptia finală a lucrărilor, se întocmeste si se completează pe parcursul executiei de toti factorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija dirigintelui de santier. După receptie Cartea tehnică se completează în continuare, pe întreaga durată de existentă a constructiei, cu toate interventiile asupra acesteia, prin obligatia beneficiarului.

(4) Potrivit prevederilor legale în vigoare receptia lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosintă. Prin actul de receptie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. Receptia lucrărilor de constructii de orice categorie si a instalatiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât si la interventiile în timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) si se realizează în două etape:

- receptia la terminarea lucrărilor;

- receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

Lucrările de constructii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizatie si dacă s-a efectuat receptia la terminarea lucrărilor. Efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor este obligatorie si în situatia realizării lucrărilor în regie proprie.

(5) Urmărirea comportării în exploatare a constructiei se face după receptia finală a lucrărilor, pe toată durata existentei acesteia, beneficiarul având obligatia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 81

Operatiuni privind obligatiile investitorilor fată de autorităti

 

(1) După realizare, pentru punerea în functiune a obiectivului de investitii, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operatiuni:

- regularizarea taxelor datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlalte cote legale;

- obtinerea autorizatiei de functionare;

- declararea investitiei în vederea impunerii.

(2) În conformitate cu prevederile Legii si ale art. 70 alin. (1) din prezentele norme metodologice, la data efectuării receptiei la terminarea lucrărilor solicitantul (investitorul) are obligatia de a regulariza taxele si cotele legale, în functie de valoarea finală (rezultată) a investitiei, sustinută cu documente. Emitentul autorizatiei va comunica Inspectoratului de Stat în Constructii valoarea finală a investitiei, asa cum a fost calculată la efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor.

(3) Autorizatia de functionare se emite de autoritatea administratiei publice în a cărei rază teritorială se află amplasată investitia, numai pentru constructiile executate pe baza autorizatiei de construire si care au efectuată receptia la terminarea lucrărilor. Constructiile executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuată receptia la terminarea lucrărilor nu se consideră finalizate si ca atare nu pot primi autorizatii de functionare si nu pot fi înregistrate în Cartea funciară.

(4) Toate constructiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitătile subordonate acestora, după terminarea lor completă si nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrărilor).

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatii ale proiectantului si executantului

ARTICOLUL 82

Obligatii ale proiectantului

 

(1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul), proiectantul are, potrivit legii, următoarele obligatii pentru asigurarea calitătii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (P.A.C./P.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice:

- asigurarea calitătii proiectului tehnic, respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, extras din acesta, corespunzător cerintelor de calitate, prin respectarea legislatiei si a reglementărilor tehnice în vigoare;

- prezentarea, spre verificare, de către specialistii verificatori de proiecte atestati, stabiliti de investitor, a proiectului elaborat, precum si solutionarea neconformitătilor ori a neconcordantelor semnalate;

- atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investitii, în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate, sau, după caz, cu privire la incompatibilitătile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. Pe durata executiei proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligatii pe care le are, în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii.

(2) Proiectantul are obligatia, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) si ale art. 45 alin. (3) lit. a) din prezentele norme metodologice, de a sustine solutiile tehnice ale proiectului- toate specialitătile - în fata Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), la solicitatea membrilor acesteia, precum si de a introduce în documentatie modificările si/sau conditiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei.

(3) În conditiile prevederilor alin. (2) contractul (faza din contract) referitor la întocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare este de drept finalizat numai după obtinerea autorizatiei.

 

ARTICOLUL 83

Obligatii ale executantului

 

(1) Executantul, în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul, are, potrivit legii, următoarele obligatii pentru asigurarea calitătii constructiilor, care decurg ca urmare a procedurii de autorizare:

- să sesizeze investitorul cu privire la neconformitătile si/sau neconcordantele constatate în proiect, în vederea solutionării lor de către proiectant;

- să înceapă executia lucrărilor numai în conditiile existentei autorizatiei de construire/desfiintare;

- să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de executie, verificat de specialisti atestati, potrivit legii.

(2) Pe durata executiei executantul răspunde cu privire la celelalte obligatii pe care le are, în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 84

Dispozitii tranzitorii

 

(1) Primarii comunelor care au calitatea de emitenti au obligatia de a asigura ocuparea functiei de arhitect-sef din cadrul aparatului propriu al consiliului local cu o persoană cu pregătire corespunzătoare în domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice.

(2) În situatia neîndeplinirii obligatiei stabilite la alin. (1), dreptul de a emite certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare se suspendă până la îndeplinirea conditiilor mentionate, situatie în care presedintele consiliului judetean va prelua functia de emitent pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, urmând ca solicitantul să se adreseze direct acestuia, iar taxele cuvenite vor fi încasate de către consiliul judetean.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si primarilor oraselor ori, după caz, ai municipiilor, în situatia în care nu dispun de persoană cu pregătire corespunzătoare în domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice.

(4) Autoritătile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare au obligatia să asigure pregătirea si perfectionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. În vederea urgentării realizării acestei exigente, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autoritătile emitente vor asigura pregătirea si perfectionarea profesională a personalului de specialitate din subordine, astfel:

a) specialistii din cadrul consiliilor judetene si al primăriilor municipale si orăsenesti, prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate, potrivit prevederilor legale, de Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” – la nivel central sau zonal - ori de alte institutii de învătământ superior de profil interesate sau alte institutii abilitate de lege, după cum urmează:

- cursuri postuniversitare pentru arhitecti si alte cadre cu pregătire superioară care, prin formatia de bază, se pot implica în această activitate;

- cursuri postuniversitare de perfectionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului, arhitecturii si constructiilor;

- cursuri de perfectionare pentru cadre cu pregătire medie, în domeniul urbanismului, arhitecturii si constructiilor;

b) personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale, prin cursuri de pregătire si/sau perfectionare organizate sub autoritatea arhitectului-sef al judetului, în cooperare cu asociatiile profesionale în domeniu.

 

ARTICOLUL 85

Dispozitii finale

 

(1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate al consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se vor organiza pentru a prelua atributiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege.

(2) Analizarea si avizarea documentatiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a acordului unic si a autorizatiilor de construire/desfiintare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judetean pentru primăriile comunelor, precum si cele ale oraselor si municipiilor care nu dispun de compartimente (structuri) de specialitate se fac contra cost, pe bază de conventie încheiată între primari, în calitate de emitenti, si presedintele consiliului judetean, cu exceptia prevederilor art. 84 alin. (2) din prezentele norme metodologice.

(3) Costul serviciilor prestate de compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judetean se stabilesc procentual din taxele încasate de emitent, în functie de tipurile de lucrări de constructii.

(4) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii ori a continutului acestora. Formularele se tipăresc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autoritătii emitente, si se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost.

(5) În situatia în care la utilizare rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent), cu conditia înscrierii în actul de bază a mentiunii privind existenta anexei ca parte integrantă a actului.

(6) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si, respectiv, pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare.

(7) Se recomandă emitentilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată, pe tipuri de lucrări de constructii. În acest scop emitentii vor încheia conventii cu avizatorii, prin care se vor stabili:

- modalitatea de virare a taxelor colectate;

- termenele de virare a taxelor colectate;

- valoarea taxelor, inclusiv T.V.A.

 

CAPITOLUL VII

Formulare necesare autorizării**)


**) Formularele sunt reproduse în facsimil

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

la normele metodologice

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3**)

la normele metodologice

 

**) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

la normele metodologice

 

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 5*)

la normele metodologice

 

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6*)

la normele metodologice

 

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7*)

la normele metodologice

 

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.