MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 232         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 55 din 19 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (3) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 62 din 26 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonantă de urgentă privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 55

din 19 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (3) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (3) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Grigore C. Panaitescu si Cristina Emanoil în Dosarul nr. 6.166/2001 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Dezbaterile au avut loc în sedinta din 12 februarie 2002, fiind consemnate în încheierea de la aceeasi dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 19 februarie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 6.166/2001, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (3) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Grigore C. Panaitescu si Cristina Emanoil într-un proces civil de constatare a nulitătii absolute a titlului detinut de stat asupra unui imobil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile art. 46 alin. (1) si (3) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece în opinia lor prevederile Legii nr. 10/2001 se aplică si în cazul actiunilor în curs de judecată, ceea ce ar avea semnificatia unei ingerinte a legislativului în activitatea judecătorească.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, exprimându-si opinia asupra exceptiei, apreciază că dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 “pot fi considerate în contradictie cu principiul neretroactivitătii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie, fiind incidente si prevederile art. 49 alin. (1) din Constitutie”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate nu contravin principiului neretroactivitătii legii civile. Se arată că, potrivit principiului tempus regit actum, actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile ce cad sub incidenta Legii nr. 10/2001 sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data încheierii actului juridic.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtilor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 46 alin. (1) si (3) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, al căror continut este următorul:

- Art. 46: “(1) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectare legilor în vigoare la data înstrăinării. […]

(3) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), sunt lovite de nulitate absolută, buna-credintă neputând fi invocată în aceste cazuri.”;

- Art. 47: “(1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si în cazul actiunilor în curs de judecată, persoana îndreptătită putând alege calea acestei legi, renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.”

I. În vederea exercitării controlului de constitutionalitate întemeiat pe dispozitiile art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea Constitutională poate fi sesizată în conditiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, care are următorul cuprins: “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.”

Examinând continutul încheierii Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti si sustinerile autorului exceptiei, cu raportare la dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea constată că nu poate proceda la examinarea pe fond a exceptiei privind dispozitiile art. 46 alin. (3), pentru că solutionarea cauzei, aflată pe rolul instantei de judecată, nu depinde de dispozitia legală criticată. Curtea retine că dispozitiile art. 46 alin. (3) cu care a fost învestită prin actul de sesizare sanctionează cu nulitate absolută actele juridice de înstrăinare, care au ca obiect imobile preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru infractiuni de natură politică, prevăzute de legislatia penală, săvârsite ca manifestare a opozitiei fată de sistemul totalitar [art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001]. Litigiul în care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect constatarea nulitătii absolute a titlului detinut de stat asupra unui imobil care nu face parte din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001. Curtea constată că solutionarea unei asemenea cereri nu depinde de dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.

Potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională”.

Având în vedere că în spetă există o cauză de inadmisibilitate, prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea retine că instanta de judecată însăsi avea obligatia să constate că exceptia este inadmisibilă si să o respingă ca atare, în temeiul alin. (6) al aceluiasi articol. Instanta de judecată nu a procedat însă asa si, ca atare, revine Curtii Constitutionale obligatia de a aplica aceste dispozitii legale.

II. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si ale art. 47 alin. (1), Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră, în esentă, că aceste dispozitii contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”, deoarece, în opinia acestora, prevederile Legii nr. 10/2001 se aplică si în cazul actiunilor în curs de judecată, ceea ce ar avea semnificatia unei ingerinte a legislativului în activitatea judecătorească.

Această critică nu poate fi primită. În realitate autorii exceptiei solicită Curtii să se pronunte asupra aplicării în timp a prevederilor legale criticate ca fiind neconstitutionale. Or, sub acest aspect jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat în mod constant că nu intră în competenta Curtii controlul aplicării dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii lor în timp, ci numai constatarea dacă sub aspectul retroactivitătii aceste dispozitii sunt în concordantă cu Constitutia. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 283 din 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 24 iulie 1997, si Decizia nr. 171 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură sădetermine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin aceste decizii îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Grigore C. Panaitescu si Cristina Emanoil în Dosarul nr. 6.166/2001 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

 

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2002.

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 62

din 26 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Babarom Metal Trading” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 9.237/2001 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public arată că, după data sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 a fost respinsă prin Legea nr. 600/2001, astfel că dispozitiile criticate nu mai pot face obiectul controlului de constitutionalitate. Pune concluzii pentru respingerea exceptiei ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 9.237/2001, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, exceptie ridicată de  Societatea Comercială “Babarom Metal Trading” - S.A. dinBucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 încalcă prevederile art. 15 alin. (2), art. 16, art. 20, art. 41 alin. (2) teza întâi, art. 134 alin. (2) lit. b) si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie, întrucât: a) “prin limitarea achizitionării materialelor prevăzute în art. 2 numai de către centrele judetene de colectare a deseurilor reciclabile s-a operat o restrictie neconstitutională ce afectează libertatea comertului, s-a creat o discriminare între aceste centre si alti agenti autorizati să desfăsoare această activitate”; b) “s-a instituit, totodată, un monopol si o concentrare economică în favoarea acestor centre”; c) se favorizează concurenta neloială; d) dispozitiile legale vizează si “operatiunile consumate în trecut, afectând stocurile de astfel de materiale”; e) nu se respectă nici prevederile art. 6 din Acordul european, instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, “prin care s-a instituit obligativitatea respectării principiilor economiei de piată ca element esential al asocierii”.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, exprimându-si opinia, consideră că exceptia nu este întemeiată, având în vedere că: a) “Ordonanta nu contine nici un text care să revadă o anumită dată a intrării ei în vigoare”; b) Art. 16 din Constitutie se referă la egalitatea cetătenilor în fata legii, si nu la egalitatea persoanelor juridice”; c) “Art. 20 din Constitutie se referă numai la  tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, si nu la cele comerciale”; d) textele Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 “nu aduc atingere în nici un mod dreptului de proprietate privată”. Totusi instanta consideră că “Stabilirea prin lege a unui privilegiu în favoarea unor agenti economici, în sensul de a-i autoriza să comercializeze anumite produse, cu excluderea altor agenti economici, încalcă regulile economiei de piată si instituie o concurentă neloială în defavoarea agentilor economici cărora li s-a interzis comercializarea. În acest fel sunt încălcate dispozitiile art. 134 alin. (1), cât si dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie”, iar drept consecintă, “stabilirea unor sanctiuni pentru nerespectarea art. 2 din ordonantă încalcă normele constitutionale”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, arată că, lăulterior ridicării exceptiei, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 a fost respinsă prin Legea nr. 600/2001, fapt care atrage încetarea efectelor ordonantei mentionate de la data intrării în vigoare a legii prin care a fost respinsă”. În consecintă, se propune respingerea exceptiei, întrucât aceasta, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “este lipsită de obiect”.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că nici una dintre dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei nu a fost încălcată prin prevederile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001. În ceea ce priveste protejarea intereselor nationale în activitatea eonomică, apreciază că “economia de piată nu presupune imposibilitatea statului de a reglementa măsuri derogatorii de la regulile generale pentru anumite sectoare de activitate considerate de importantă natională”, deoarece “este atributul suveran al legiuitorului de a institui orice măsură pe care o consideră necesară [...] pentru realizarea acestor obiective”. Consideră că exceptia este neîntemeiată si propune respingerea acesteia.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legate criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate l-au constituit dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, după data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate si a sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 a fost respinsă prin Legea nr. 600/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001. În consecintă, Curtea constată că la data solutionării exceptiei de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată dispozitiile criticate nu mai sunt în vigoare si nu pot face obiectul controlului de constitutionalitate, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”.

Asadar exceptia a devenit inadmisibilă si urmează să fie respinsă ca atare.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Babarom Metal Trading” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 9.237/2001 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste modul de reglementare, organizare, functionare si supraveghere a societătilor de bursă, burselor de mărfuri, membrilor burselor de mărfuri, precum si a caselor de compensatie.

Art. 2. - Punerea în aplicare a prezentei ordonante de urgentă, supravegherea, precum si controlul respectării dispozitiilor sale sunt încredintate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., învestită în acest scop cu puteri de reglementare si supraveghere, incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdictie, interventie, monitorizare, inspectie, anchetă si sanctionare administrativă, în conditiile, modalitătile si limitele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si prin reglementările C.N.V.M.

Art. 3. - C.N.V.M. este singura institutie abilitată să autorizeze societătile de bursă, casele de compensatie si asociatiile profesionale cu personalitate juridică ca organisme cu putere de autoreglementare în conditiile reglementărilor privind autorizarea organismelor de autoreglementare.

Art. 4. - (1) În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. activ suport - activul, precum marfa, titlul reprezentativ de marfă, activul financiar, fără a se limita la acestea, care stă la baza tranzactionării instrumentelor financiare derivate pe pietele dezvoltate de bursele de mărfuri;

2. activ financiar - activul ce consacră drepturi bănesti ale detinătorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fără a se limita la acestea:

a) valori mobiliare;

b) efecte de comert emise de către o societate comercială;

c) instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri;

d) rata dobânzii, instrumente sintetice care au la bază rata dobânzii;

e) instrumente având la bază moneda natională, deviz convertibile;

f) contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de C.N.V.M.;

3. apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse contului în marjă;

4. broker - persoana fizică atestată de consiliul bursei de mărfuri si autorizată de C.N.V.M. să negocieze cereri si oferte si să încheie tranzactii exclusiv în numele unui membru al bursei de mărfuri;

5. casă de compensatie - societatea comercială sau departamentul din cadrul societătii de bursă care efectuează zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea;

6. client - persoana fizică sau juridică parte într-un contract de intermediere încheiat cu un membru al bursei de mărfuri;

7. cont de client - contul din evidentele membrului bursei de mărfuri, în care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturiledobândite de acesta din tranzactiile încheiate la bursa de mărfuri;

8. cont în marjă - contul în care se evidentiază sumele, valorile sau bunurile necesare garantării pozitiilor deschise, precum si drepturile dobândite si obligatiile asumate;

9. contracte forward - contracte ce creează pentru părti obligatia de a vinde, respectiv de a cumpăra o anumită marfă la un pret convenit în momentul încheierii tranzactiei si care se execută prin livrarea efectivă a mărfii si plata pretului la o anumită dată viitoare;

10. contracte futures - contracte standardizate care creează pentru părti obligatia de a vinde sau de a cumpăra un anumit activ suport la data scadentei si la un pret convenit la momentul încheierii tranzactiei;

11. contracte cu optiuni (optiuni) - contracte standardizate care, în schimbul plătii unei prime, creează pentru cumpărătorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ suport la un pręt prestabilit, numit pret de exercitare, până la sau la data expirării;

12. contracte spot - contracte cu executare imediată prin livrarea efectivă a mărfii si plata pretului;

13. data expirării - ziua din luna si anul până la care sau la care poate avea loc exercitarea unei optiuni;

14. data scadentei - ziua din luna si anul la care s-a convenit executarea obligatiilor asumate prin tranzactiile încheiate pe pietele dezvoltate de bursele de mărfuri;

15. informatii privilegiate - informatiile de orice natură privitoare la operatiunile de bursă sau activele tranzactionate care nu au devenit încă publice si a căror divulgare ar putea influenta cotatiile sau alte aspecte ale tranzactiilor prin bursele de mărfuri;

16. instrumente financiare derivate - contractele futures, optiunile, precum si alte asemenea instrumente calificate astfel de C.N.V.M., ale căror active suport includ marfa, titlul reprezentativ de marfă sau activul financiar;

17. investitor - orice persoană fizică sau juridică care urmăreste obtinerea de profit din tranzactiile încheiate la o bursă de mărfuri în contul său;

18. încheierea unei tranzactii - acordul de vointă dat asupra unuia sau mai multor contracte spot, forward, futures sau cu optiuni identice;

19. închiderea unei pozitii deschise - stingerea de către client, membrul bursei, membrul compensator sau casa de compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisă, prin efectuarea unei tranzactii în sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de optiune;

20. marfă - orice bun mobil, inclusiv mobil prin anticipatie, fungibil prin natura sa, precum si orice serviciu standardizat;

21. membru al bursei de mărfuri - persoana juridical care, îndeplinind conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si regulamentele C.N.V.M., are dreptul de a încheia tranzactii pe una sau mai multe piete dezvoltate de bursa de mărfuri;

22. membru compensator - persoana juridică care, îndeplinind conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si regulamentele C.N.V.M., are dreptul să înregistreze tranzactiile cu instrumente financiare derivate la o casă de compensatie;

23. ordin de bursă - instructiunea fermă care consemnează modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe pietele la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate;

24. piete la disponibil - pietele specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri, care asigură conditiile pentru încheierea de tranzactii cu contracte spot si forward;

25. piete ale instrumentelor financiare derivate – piete specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri care asigură conditiile pentru încheierea de tranzactii cu instrumente financiare derivate;

26. piete reglementate - piete la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) functionează regulat si operează în mod ordonat;

b) respectă reglementările C.N.V.M., precum si regulamentele bursei de mărfuri autorizate de C.N.V.M., care definesc conditiile de acces pe piată, precum si cele deoperare;

c) respectă cerinte de raportare si transparentă, în vederea asigurării protectiei investitorilor;

27. pozitii deschise - totalitatea instrumentelor financiare derivate, înregistrate la casa de compensatie, care nu au ajuns la scadentă sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligatii nu au fost stinse;

28. pret de exercitare - pretul la care detinătorul unei optiuni poate să îsi exercite dreptul de cumpărare sau de vânzare;

29. societate de brokeraj - societatea comercială autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de negociere a cererilor si ofertelor si de încheiere de tranzactii pe pietele dezvoltate de o bursă de mărfuri în cont propriu si în contul clientilor sau numai în cont propriu;

30. societate de bursă - societatea comercială pe actiuni, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si prezentei ordonante de urgentă, autorizată de C.N.V.M., autonomă în raport cu participantii la piată care prestează servicii de interes public prin intermediul bursei de mărfuri înfiintate;

31. trader - persoana fizică atestată profesional de către consiliul bursei de mărfuri si autorizată de C.N.V.M., care are în atributia sa negocierea cererilor si ofertelor, precum si încheierea de tranzactii exclusiv în nume si pe cont propriu numai pe pietele instrumentelor financiare derivate.

(2) Termenii, abrevierile si expresiile nedefinite la alin. (1) si care sunt definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, respectiv în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, au întelesul prevăzut în cuprinsul acestora.

(3) Calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil, cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia stabilită prin prezenta ordonantă de urgentă, în vederea determinării incidentei dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, se poate face de către C.N.V.M. din oficiu sau la cererea părtii interesate.

(4) Casa de compensatie, membrii compensatori, bursa de mărfuri, membrii bursei de mărfuri, brokerii, traderii si orice altă entitate care operează pe o bursă de mărfuri vor asigura confidentialitatea asupra conturilor deschise si a structurii acestora, cu exceptiile prevăzute de legislatia în vigoare si de regulamentele burselor de mărfuri si ale caselor de compensatie.

(5) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificările prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii de Apel Bucuresti – Sectia contencios administrativ.

 

TITLUL II

Bursele de mărfuri

CAPITOLUL 1

Societatea de bursa

 

Art. 5. - (1) Societatea de bursă se constituie sub forma unei societăti pe actiuni, persoană juridică română, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Societatea de bursă emite actiuni nominative care trebuie să fie plătite în întregime, exclusiv în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.

(3) Un actionar al societătii de bursă nu poate să detină direct sau prin persoane implicate mai mult de 5% din actiunile ordinare emise de aceasta.

(4) Capitalul minim subscris si vărsat al unei societăti de bursă este stabilit prin reglementări emise de C.N.V.M.

(5) La constituire societatea de bursă solicită C.N.V.M. autorizatia de înfiintare, în temeiul căreia se va putea înregistra la oficiul registrului comertului. În baza dovezii de înregistrare la oficiul registrului comertului societatea de bursă solicită C.N.V.M. autorizatia de functionare.

(6) Conditiile care stau la baza autorizatiei emise de C.N.V.M. trebuie mentinute pe toată durata de existentă a unei societăti de bursă. Orice modificare a acestora este supusă autorizării C.N.V.M.

(7) Regulamentele societătii de bursă, ale burselor de mărfuri, precum si orice modificare a acestora sunt supuse autorizării C.N.V.M.

Art. 6. - Obiectul principal de activitate al societătii de bursă este înfiintarea si administrarea bursei de mărfuri. Societatea de bursă poate, de asemenea, îndeplini activităti conexe, cum ar fi: organizarea de licitatii pentru vânzări si achizitii de produse, servicii si lucrări, active ale persoanelor juridice si fizice, realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii si cursuri în scopul pregătirii participantilor în domeniul burselor de mărfuri sau alte activităti calificate astel de C.N.V.M.

Art. 7. - (1) Bursa de mărfuri, precum si totalitatea bunurilor corporale si necorporale necesare organizării si functionării acesteia fac parte din fondul de comert al societătii de bursă.

(2) Societatea de bursă va asigura logistica si personalul de specialitate necesare functionării în conditii optime a bursei de mărfuri.

(3) Pentru administrarea bursei de mărfuri înfiintate de aceasta, societatea de bursă stabileste si percepe cotizatii, tarife si comisioane care intră în vigoare după aprobarea lor de către C.N.V.M.

Art. 8. - Societatea de bursă are legitimare procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi si obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea bursei de mărfuri înfiintate si, dacă este cazul, de cea a casei de compensatie organizate ca departament.

Art. 9. - (1) Adunarea generală a actionarilor societătii de bursă hotărăste, la propunerea actionarilor sau a consiliului de administratie, în conditiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru adunarea generală ordinară, si asupra următoarelor:

a) înfiintarea, functionarea si desfiintarea bursei de mărfuri;

b) înfiintarea, functionarea si desfiintarea comisiilor;

c) admiterea categoriei traderilor ca operatori la tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursa de mărfuri;

d) ratificarea hotărârilor consiliului de administratie privind:

1. aprobarea regulamentelor bursei de mărfuri;

2. admiterea de membri ai bursei în conditiile art. 10 lit. c);

3. pierderea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de mărfuri;

4. retragerea de la tranzactionare, la cerere, a membrilor bursei de mărfuri;

5. categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor practicate;

6. admiterea traderilor la tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de bursa de mărfuri;

7. numirea presedintelui si a membrilor consiliului bursei de mărfuri.

(2) Termenul de întrunire a adunării generale a actionarilor pentru ratificarea hotărârilor consiliului de administratie conform alin. (1) lit. d) nu poate fi în nici un caz mai mare de 60 de zile de la data hotărârilor respective.

Art. 10. - Actionarii societătii de bursă au, pe lângă drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a tranzactiona în bursa de mărfuri numai cu autorizarea acestora de către C.N.V.M.;

b) dreptul de a dobândi calitatea de membru compensator, în situatia în care casa de compensatie este organizată ca departament al societătii de bursă;

c) dreptul de a transmite, către orice persoană juridical agreată de societatea de bursă, folosinta unuia sau mai multor locuri de tranzactionare;

d) dreptul de a detine unul sau mai multe locuri de tranzactionare în conditiile actului constitutiv al societătii de bursă.

Art. 11. - Societatea de bursă, în vederea asigurării conditiilor minimale de functionare stabilite prin reglementările C.N.V.M., va repartiza profitul net cu prioritate pentru modernizarea si dezvoltarea bursei de mărfuri înfiintate de aceasta.

 

CAPITOLUL 2

Bursele de mărfuri

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 12. - (1) Bursele de mărfuri sunt piete de interes public care asigură, în conditii centralizate de negociere, eficientă si transparentă, efectuarea de operatiuni privind: a) vânzări si cumpărări de mărfuri pe piete la disponibil;

b) vânzări si cumpărări, pe piete la disponibil, de titluri reprezentative de mărfuri;

c) vânzări si cumpărări de instrumente financiare derivate;

d) navlosiri si negocieri de asigurări maritime si fluviale de nave si încărcătură;

e) vânzări si cumpărări de alte instrumente autorizate de C.N.V.M.

(2) Reglementările, cotatiile burselor de mărfuri, precum si volumul tranzactionat sunt informatii de interes public si trebuie făcute accesibile publicului.

Art. 13. - (1) O bursă de mărfuri se înfiintează în baza autorizării C.N.V.M. numai de către o societate de bursă. Orice modificare a conditiilor în baza cărora s-a obtinut autorizatia C.N.V.M. este supusă autorizării acesteia.

(2) O bursă de mărfuri dezvoltă piete numai după ce minimum 20 de entităti, astfel cum sunt ele definite la art. 18 alin. (1), au fost autorizate sau, după caz, avizate să desfăsoare tranzactii la bursa respectivă.

(3) Activitatea curentă de administrare a unei burse de mărfuri este asigurată de consiliul bursei de mărfuri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul bursei de mărfuri

 

Art. 14. - (1) Conducerea bursei de mărfuri este încredintată consiliului bursei de mărfuri, numit de consiliul de administratie al societătii de bursă pentru un mandat de 4 ani, sub conditia ratificării de către adunarea generală a actionarilor conform art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 7.

(2) Persoanele care sunt propuse să facă parte din consiliul bursei de mărfuri trebuie anterior validate individual de căre C.N.V.M.

(3) Membrii consiliului bursei de mărfuri trebuie să fie domiciliati în România si să îndeplinească conditiile de integritate, pregătire si experientă profesională impuse prin reglementările C.N.V.M.

(4) Membrii consiliului bursei de mărfuri nu pot fi administratori, cenzori, auditori, actionari sau asociati la o altă societate de bursă, la o altă casă de compensatie, consultant de investitii si nu pot face parte din consiliul unei alte burse de mărfuri sau dintr-o structură similară acesteia, specifică unei piete reglementate.

(5) În cazul aparitiei unei situatii de incompatibilitate ori a unui impediment legal, a imposibilitătii definitive de exercitare a mandatului ori în caz de vacantă a postului, consiliul de administratie al societătii de bursă va desemna o altă persoană care va fi validată de C.N.V.M., în conditiile alin. (2), pentru exercitarea mandatului până la expirarea acestuia.

Art. 15. - (1) Consiliul bursei de mărfuri are următoarele atributii:

a) elaborează propriul regulament de organizare si functionare si îl supune spre aprobare consiliului de administratie al societătii de bursă;

b) elaborează regulamentele necesare functionării bursei de mărfuri, le propune spre aprobare consiliului de administratie al societătii de bursă, supraveghează si asigură respectarea acestora;

c) propune consiliului de administratie sau stabileste, în cazul în care i s-a delegat această atributie, categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor practicate de bursa de mărfuri;

d) atestă brokerii si traderii care operează în bursa de mărfuri;

e) propune consiliului de administratie admiterea de membri ai bursei de mărfuri;

f) propune consiliului de administratie pierderea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de mărfuri, brokerilor sau traderilor;

g) hotărăste suspendarea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de mărfuri, brokerilor sau traderilor pentru o perioadă de până la 6 luni;

h) elaborează si transmite rapoartele cerute prin reglementările C.N.V.M. cu privire la functionarea bursei de mărfuri;

i) supraveghează existenta si tinerea corectă a registrelor si a altor documente privind tranzactionarea în bursa de mărfuri, stabilite prin reglementările C.N.V.M.;

j) supune spre avizare C.N.V.M. tranzactionarea pe piata instrumentelor financiare derivate de noi instrumente financiare derivate si de noi active suport;

k) numeste coordonatorii sedintelor de tranzactionare;

l) îndeplineste orice alte atributii stabilite sau delegate de consiliul de administratie al societătii de bursă respective, stabilite prin actul constitutiv al acesteia ori prin regulamentele de organizare si functionare ale bursei de mărfuri.

(2) Consiliul bursei de mărfuri îsi poate desfăsura activitatea pe sectiuni, dacă modul de organizare a bursei de mărfuri necesită aceasta.

(3) Activitatea consiliului bursei de mărfuri este coordonată de un presedinte, numit de consiliul de administratie al societătii de bursă dintre membrii consiliului bursei demărfuri.

(4) În cazul în care nu este si administrator, presedintele consiliului bursei de mărfuri are dreptul de a participa, cu rol consultativ, la sedintele consiliului de administratie al societătii de bursă.

(5) Organizarea si modul de lucru ale consiliului bursei de mărfuri se stabilesc de către consiliul de administratie.

 

TITLUL III

Operatorii la bursa de mărfuri

CAPITOLUL I

Membrii bursei de mărfuri

 

Art. 16. - (1) În conditiile stabilite de actul constitutiv al societătii de bursă actionarii pot dobândi unul sau mai multe locuri de tranzactionare la bursa de mărfuri.

(2) Actionarii unei societăti de bursă pot transmite folosinta locurilor de tranzactionare la bursa respectivă uneia sau mai multor societăti comerciale persoane juridice române, agreate de societatea de bursă, în scopul exclusiv de a negocia si încheia tranzactii, precum si societătilor de servicii de investitii financiare din alt stat, autorizate de C.N.V.M. să presteze în mod direct servicii de investitii financiare pe teritoriul României.

Art. 17. - Pentru a fi autorizată sau, după caz, avizată ca membru al unei burse de mărfuri, o entitate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină dreptul de tranzactionare în bursa de mărfuri respectivă, fie în calitate de actionar al societătii de bursă, fie în conditiile art. 16 alin. (2);

b) să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzaute de reglementările C.N.V.M. si ale bursei de mărfuri.

Art. 18. - (1) Pot dobândi calitatea de membru al unei burse de mărfuri în conditiile art. 17:

a) societăti de servicii de investitii financiare, în baza autorizării C.N.V.M.;

b) bănci, cu avizul C.N.V.M., pentru tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate;

c) societăti de brokeraj, în baza autorizării C.N.V.M.;

d) societăti comerciale, cu avizul C.N.V.M., exclusiv pentru tranzactii pe pietele la disponibil, în nume propriu si pe contul lor;

e) alte entităti autorizate de C.N.V.M.

(2) Operatiunile pe pietele dezvoltate de bursele de mărfuri pot fi efectuate numai de către membrii burselor de mărfuri autorizati sau, după caz, avizati, precum si de către traderii autorizati de C.N.V.M., în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 19. - (1) Dreptul de a tranzactiona al unui membru al bursei de mărfuri se suspendă motivat, prin hotărârea consiliului bursei de mărfuri, pentru maximum 6 luni, sau se pierde prin hotărârea consiliului de administratie al societătii de bursă, în conditiile si în situatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, de reglementările C.N.V.M., precum si de regulamentele bursei de mărfuri.

(2) Membrul sanctionat conform alin. (1) este tinut să îndeplinească obligatiile rezultate din tranzactiile încheiate înainte de momentul sanctionării.

Art. 20. - (1) Pentru promovarea, sustinerea si protejarea intereselor lor membrii unei burse de mărfuri pot constitui asociatia bursei de mărfuri.

(2) La niveul unei burse de mărfuri se poate constitui o singură asociatie agreată de societatea de bursă.

Art. 21. - Asociatia bursei de mărfuri va fi consultată cu privire la deciziile luate de consiliul bursei de mărfuri care pot afecta costul, natura, caracteristicile tehnice sau structura serviciilor oferite de societatea de bursă.

Art. 22. - Membrii bursei de mărfuri prevăzuti la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, după caz, lit. e) pot presta pe cont propriu, respectiv pe contul clientilor, următoarele servicii de brokeraj:

a) negocierea cererilor si ofertelor si încheierea tranzactiilor pe pietele dezvoltate de bursa de mărfuri;

b) negocierea si încheierea operatiunilor privind navlosiri si asigurări maritime si fluviale de nave si încărcătură;

c) gestiunea sumelor, valorilor si bunurilor depuse pentru garantarea tranzactiilor încheiate si plata obligatiilor asumate;

d) servicii conexe prevăzute de reglementările C.N.V.M.

Art. 23. - (1) Membrii bursei de mărfuri negociază cererile si ofetele si încheie tranzactii folosind exclusiv sistemele de tranzactionare ale bursei de mărfuri.

(2) Negocierea cererilor si ofertelor si încheierea tranzactiilor de către membrul bursei de mărfuri pe pietele instrumentelor financiare derivate se face numai dacă, în prealabil, acesta a dobândit calitatea de membru compensator sau a încheiat un contract de compensare cu un membru compensator.

Art. 24. - Membrii bursei de mărfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, după caz, lit. e) au următoarele drepturi, care se constituie si ca obligatii corelative ale clientilor:

a) să solicite clientilor sumele, valorile sau bunurile necesare în vederea negocierii ordinelor primite de la acestia;

b) să solicite clientilor garantii suplimentare pentru acoperirea riscului financiar propriu rezultat din obligatiile asumate pe contul acestora;

c) să încheie tranzactii pe contul unui client în scopul închiderii de pozitii pentru care clientul nu poate asigura sumele necesare garantării;

d) să solicite clientilor notificare privind orice modificare a datelor si informatiilor cuprinse în contractul de intermediere, precum si despre orice modificare a situatiei lor financiare care poate să afecteze exectuarea obligatiilor viitoare;

e) să solicite clientilor notificarea de îndată a declansării procedurii de reorganizare judiciară sau faliment asupra acestora;

f) să solicite clientilor să se abtină de la orice actiuni sau inactiuni menite să creeze prejudicii operatorilor la o bursă de mărfuri, societătilor de bursă si caselor de compensatie.

Art. 25. - Membrii bursei de mărfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, după caz, lit. e) au următoarele obligatii, care se constituie si ca drepturi ale clientilor:

a) să informeze clientul asupra riscurilor pe care acesta si le asumă în urma încheierii de tranzactii;

b) să informeze clientul cu privire la rezultatul negocierii ordinului de bursă dat de acesta, precum si cu privire la situatia contului său;

c) să păstreze confidentialitatea în legătură cu persoana pe contul căreia negociază, cu exceptiile prevăzute de legislatia în vigoare, regulamentele C.N.V.M., ale societătii de bursă si, dacă este cazul, ale casei de compensatie;

d) să evidentieze si să trateze distinct ca bunuri ale clientului toate sumele, valorile si bunurile primite în scopul garantării tranzactiilor încheiate si/sau îndeplinirii obligatiilor asumate; aceste sume, valori si bunuri vor fi înregistrate separat si nu vor fi confundate cu fondurile membrului respectiv ori utilizate în folosul altui client;

e) să răspundă fată de clienti pentru încheierea defectuoasă de tranzactii în contul acestora;

f) să pună la dispozitie clientului, la cererea acestuia, sumele, valorile si bunurile aflate în contul acestuia si care sunt libere de obligatii.

Art. 26. - Membrii bursei de mărfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, după caz, lit. e) au următoarele obligatii:

a) să solicite clientului suma minimă necesară stabilită de membrul compensator pentru garantarea pozitiilor deschise în contul clientului, conform reglementărilor C.N.V.M. si ale casei de compensatie;

b) să nu negocieze un ordin de bursă în cazul în care clientul nu a constituit sumele, valorile si bunurile necesare garantării obligatiilor ce se pot naste în urma încheierii unei tranzactii;

c) să deschidă si să tină registrele specifice;

d) să respecte în încheierea tranzactiilor prioritătile de executare a ordinelor de bursă stabilite de C.N.V.M. si de regulamentele bursei de mărfuri;

e) să notifice de îndată societătii de bursă, casei de compensatie si membrului compensator declansarea unei proceduri de reorganizare juridiciară sau faliment asupra clientilor care au obligatii în derulare fată de societatea de bursă si/sau fată de casa de compensatie;

f) să notifice de îndată societătii de bursă, casei de compensatie, membrului compensator si clientilor proprii declansarea unei proceduri de reorganizare judiciară saufaliment asupra lor.

Art. 27. - Membrilor bursei de mărfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, după caz, lit. e) le este interzis:

a) să se asocieze cu alt membru al bursei de mărfuri în vederea executării ordinelor de bursă;

b) să încheie tranzactii prin intermediul unui alt membru al bursei de mărfuri;

c) să negocieze cereri si oferte si să încheie tranzactii în contul unei persoane aflate în reorganizare judiciară sau faliment;

d) să înregistreze în contul clientilor alte tranzactii decât cele încheiate prin bursa de mărfuri;

e) să mentină deschise, pentru un client, pozitii de sensuri contrare la aceleasi instrumente financiare derivate sau aceeasi serie de optiuni;

f) să încheie tranzactii pe contul unui client în scopul închiderii de pozitii în lipsa unui ordin al acelui client, dacă acesta dispune de sumele sau bunurile necesare garantării pozitiilor deschise;

g) să sugereze clientilor, prin orice mijloace, garantarea obtinerii de profituri sau a limitării pierderilor;

h) să facă publicitate propriilor activităti într-o manieră care ar putea sugera obtinerea de profituri sigure.

Art. 28. - Membrilor bursei de mărfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. d) le este interzis:

a) să se asocieze cu un alt membru al bursei de mărfuri în vederea executării ordinelor de bursă;

b) să încheie tranzactii prin intermediul unui alt membru al bursei de mărfuri pe pietele pentru care are avizul C.N.V.M. de tranzactionare în nume si pe cont propriu;

c) să înregistreze în evidentele specifice în nume si pe cont propriu alte tranzactii ca fiind încheiate prin bursa de mărfuri;

d) să negocieze cereri si oferte si să încheie tranzactii pe seama altor persoane.

Art. 29. - (1) Membrii unei burse de mărfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, după caz, lit. e) pot efectua, în contul clientilor, serviciile prevăzute în prezentul capitol numai în baza unui contract de intermediere.

(2) În urma încheierii contractului de intermediere membrul bursei de mărfuri deschide clientului un cont de client.

 

CAPITOLUL 2

Brokerul

 

Art. 30. - (1) Brokerul este persoana fizică atestată profesional de către consiliul bursei de mărfuri si autorizată de C.N.V.M., aflată în relatii prevăzute de dreptul muncii cu un membru al bursei de mărfuri.

(2) Atestarea profesională a brokerului se face conform reglementărilor societătii de bursă, separat pentru pietele la disponibil, pietele instrumentelor financiare derivate, precum si pentru pietele destinate navlosirilor si negocierii asigurărilor maritime si fluviale de nave si de încărcătură.

Art. 31. - (1) Brokerul este autorizat de C.N.V.M., la cererea membrului bursei de mărfuri angajator, în baza atestatului profesional obtinut de la consiliul bursei de mărfuri la care intentionează să negocieze si să încheie tranzactii.

(2) Conditiile necesare calificării pentru calitatea de broker si procedura de autorizare sunt cele prevăzute dereglementările C.N.V.M.

Art. 32. - Brokerului îi este interzis:

a) să fie actionar cu pozitie de control, administrator, auditor sau cenzor, după caz, la o societate de bursă sau casă de compensatie, la un membru al bursei de mărfuri sau consultant de investitii;

b) să negocieze cereri si oferte si să încheie tranzactii fără a folosi sistemele de tranzactionare puse la dispozitie de bursa de mărfuri;

c) să detină cont la un membru al bursei de mărfuri si să încheie tranzactii în contul său, direct sau prin persoane interpuse;

d) să divulge sub orice formă vreo informatie cuprinsă într-un ordin de bursă primit sau la care are acces.

Art. 33. - (1) Brokerul este obligat să negocieze cererile si ofertele si să încheie tranzactii strict în conformitate cu ordinele de bursă primite.

(2) În exercitarea atributiilor sale brokerul va actiona cu diligentă profesională maximă.

(3) Orice informatii cuprinse într-un ordin de bursă primit de broker, precum si orice informatii referitoare la tranzactiile încheiate de un broker în conturile clientilor vor fi considerate informatii privilegiate.

 

CAPITOLUL 3

Traderul

 

Art. 34. - (1) Societatea de bursă elaborează regulamentul specific privind regimul traderilor pentru pietele instrumentelor financiare derivate.

(2) Traderul este persoana fizică atestată de consiliul bursei de mărfuri si autorizată de C.N.V.M. să opereze direct în sistemul de tranzactionare al unei burse de mărfuri.

(3) Traderul are dreptul de a dispune de sumele, valorile si bunurile, aflate în contul său la membrul compensator, comunicate ca fiind libere de obligatii.

Art. 35. - (1) Traderului îi este interzis:

a) să încheie cu alte persoane întelegeri exprese sau tacite cu scopul de a actiona concertat pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursele de mărfuri;

b) să negocieze si să încheie tranzactii pe seama altor persoane;

c) să dispună unui membru al bursei de mărfuri, direct sau prin interpusi, negocierea si încheierea, în numele sau în contul său, de tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate pentru care a fost autorizat să opereze ca trader;

d) să se afle în relatii prevăzute de dreptul muncii cu un membru al bursei de mărfuri.

(2) Interdictiile prevăzute la art. 32 lit. a) si b) sunt aplicabile si traderului.

 

TITLUL IV

Tranzactiile la bursele de mărfuri

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 36. - (1) În vederea atingerii scopului pentru care au fost înfiintate bursele de mărfuri dezvoltă piete la disponibil sau piete ale instrumentelor financiare derivate.

(2) Pe pietele dezvoltate de o bursă de mărfuri se tranzactionează mărfuri fizice cu un grad ridicat de fungibilitate, cum ar fi: cereale, petrol, metale, servicii standardizate si altele asemenea, aprobate de consiliul de administratie al societătii de bursă, precum si instrumente financiare derivate având ca active suport mărfuri, titluri reprezentative de mărfuri, active financiare si orice alte active suport aprobate de C.N.V.M.

Art. 37. - (1) Serviciile de brokeraj sunt activităti profesionale desfăsurate pe cont propriu sau în contul clientilor, constând în operatiuni cu mărfuri, titluri reprezentative de mărfuri ori instrumente financiare derivate, precum si servicii conexe cum sunt: detinerea de sume, valori sau bunuri ale clientilor în scopul executării ordinelor si/sau administrării portofoliilor acestora, consultantă de investitii.

(2) Toate operatiunile încheiate într-o bursă de mărfuri sunt realizate si înregistrate conform reglementărilor specifice. Regimul acestor operatiuni în privinta elementelor, formei, mecanismului, conditiilor, efectelor, decontării, compensării si înregistrării se stabileste pe categorii, prin regulamente si proceduri elaborate de consiliul bursei de mărfuri si autorizate de C.N.V.M.

(3) Controlul intern al respectării prevederilor legale este efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., în conditiile stabilite prin reglementările emise de aceasta.

Art. 38. - (1) Orice tranzactie efectuată la o bursă de mărfuri si înregistrată în conformitate cu reglementările specifice acesteia este act de comert si dă nastere unei obligatii valabile, căreia nu i se poate opune exceptia de joc.

(2) Tranzactiile încheiate la o bursă de mărfuri, care nu are autorizare de functionare emisă de C.N.V.M., sunt nule de drept.

Art. 39. - (1) Serviciile de consultantă de investitii includ, fără a se limita la acestea: tehnica negocierii la bursa de mărfuri, analiza instrumentelor financiare derivate, a pietelor la disponibil si a pietelor instrumentelor financiare derivate, analiza eficientei investitiilor, servicii de selectare si administrare a portofoliului, servicii de evaluare si gestionare a riscului, precum si activităti de publicare, furnizare de opinii si recomandări de investitii în active.

(2) Prestarea de servicii de consultantă de investitii exclude acceptarea, prelucrarea, executarea si decontarea ordinelor clientilor în scopul dobândirii si înstrăinării de active si/sau detinerea de disponibilităti bănesti sau active în contul clientilor.

(3) Prestarea de servicii de consultantă de investitii cu titlu profesional se face de către persoane fizice sau juridice, numai cu autorizarea C.N.V.M.

(4) Conditiile de autorizare ale serviciilor de consultantă de investitii prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin regulamente adoptate de C.N.V.M.

Art. 40. - Reglementările C.N.V.M. privind serviciile de consultantă de investitii stabilesc:

a) reguli de conduită si nivelurile de calificare profesională pentru prestarea unor astfel de servicii;

b) sanctiuni, inclusiv suspendarea, retragerea si anularea de autorizatii, în caz de nerespectare a cerintelor legale, a dispozitiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau a regulilor de conduită si integritate profesională;

c) principii si proceduri privind supravegherea si controlul consultantilor de investitii, precum si modalitatea de raportare a activitătii acestora.

 

CAPITOLUL 2

Piete dezvoltate în cadrul burselor de mărfuri

SECTIUNEA 1

Piete la disponibil

 

Art. 41. - Pietele la disponibil sunt dezvoltate exclusiv de către bursa de mărfuri înfiintată de o societate de bursa autorizată de C.N.V.M. si în conditiile avizului dat de către C.N.V.M.

Art. 42. - Pe pietele la disponibil se tranzactionează contracte spot si forward cu clauze standardizate, negocierea realizându-se exclusiv cu privire la pret.

Art. 43. - (1) Clauzele si modul de încheiere a tranzactiilor cu contracte spot si forward se stabilesc prin regulamentele bursei de mărfuri.

(2) Reglementările privind pietele la disponibil sunt emise de societătile de bursă si avizate de C.N.V.M.

Art. 44. - (1) Mărfurile pentru care se emit titluri reprezentative de tipul certificatului de depozit sau al conosamentului pot fi tranzactionate exclusiv în baza acestora, conform regulamentelor emise de consiliul bursei de mărfuri.

(2) În cazul încălcării dispozitiilor alin. (1) tranzactiile sunt nule de drept.

 

SECTIUNEA a 2-a

Piete ale instrumentelor financiare derivate

 

Art. 45. - O bursă de mărfuri dezvoltă piete ale instrumentelor financiare derivate în conditiile autorizării C.N.V.M., cu respectarea legislatiei bancare si a regimului operatiunilor valutare.

Art. 46. - (1) Elementele caracteristice ale contractelor futures si cu optiuni vor fi supuse avizării si înregistrării la C.N.V.M.

(2) Clauzele standardizate ale unui contract futures vor contine cel putin:

a) activul suport;

b) data scadentei;

c) mărimea obiectului contractului;

d) prima si ultima zi de tranzactionare;

e) pretul de executare la scadentă;

f) modalitatea de executare la scadentă a pozitiilor rămase deschise în evidenta casei de compensatie, respectiv regularizare valorică sau livrare fizică.

(3) Clauzele standardizate ale unui contract cu optiuni vor contine cel putin:

a) activul suport;

b) data expirării optiunii;

c) mărimea obiectului contractului;

d) pretul de exercitare;

e) prima si ultima zi de tranzactionare;

f) modul de exercitare a optiunii.

Art. 47. - Orice alt instrument financiar derivat calificat astfel de C.N.V.M. poate fi tranzactionat la o bursă de mărfuri după ce este avizat si înregistrat la C.N.V.M.

 

CAPITOLUL 3

Tranzactionarea

 

Art. 48. - Modalitătile de negociere a cererilor si ofertelor, precum si de încheiere a tranzactiilor pe pietele dezvoltate de bursa de mărfuri sunt prevăzute în regulamentele de functionare ale acesteia, elaborate de consiliul bursei de mărfuri.

Art. 49. - Bursa de mărfuri poate organiza sedinte de tranzactionare pe sectiuni distincte pentru mărfurile care fac parte din aceeasi clasă, cum ar fi: cereale, petrol si produsele sale derivate, metale.

Art. 50. - Este interzisă unui membru al bursei de mărfuri sau unui client, persoană juridică sau persoană fizică, direct sau prin persoane interpuse, tranzactionarea de instrumente financiare derivate care au ca suport acele active asupra cărora acesta poate exercita o influentă semnificativă asupra pretului.

Art. 51. - (1) Atât pentru tranzactionarea prin strigare, cât si pentru tranzactionarea în sistem electronic, consiliul bursei de mărfuri va numi, pentru pietele la disponibil si pentru pietele instrumentelor financiare derivate, un coordonator al sedintei de tranzactionare ales dintre salariatii societătii de bursă.

(2) Coordonatorul sedintei de tranzactionare trebuie să fie cetătean român, domiciliat în România, si să îndeplinească conditiile de integritate, pregătire si experientă profesională impuse prin reglementările proprii ale societătii de bursă si are următoarele atributii:

a) să deschidă, respectiv să închidă, sedintele de tranzactionare prin strigare;

b) să întrerupă sedintele de tranzactionare, cu avizul consiliului bursei de mărfuri sau al presedintelui acestuia;

c) să interzică accesul brokerilor exclusi sau suspendati de la tranzactionare;

d) să interzică accesul membrilor bursei de mărfuri exclusi sau suspendati de la tranzactionare;

e) să supravegheze respectarea reglementărilor privind modalitătile de negociere a cererilor si ofertelor, precum si de încheiere a tranzactiilor;

f) să permită accesul, în sedintele de tranzactionare pe pietele instrumentelor financiare derivate, persoanei desemnate de casa de compensatie sau de departamentul de compensatie din cadrul societătii de bursă, la cererea expres formulată de aceasta.

Art. 52. - La sfârsitul sedintei de tranzactionare, pentru fiecare piată dezvoltată, bursa de mărfuri elaborează si transmite fiecărui membru al bursei de mărfuri un raport al tranzactiilor încheiate de brokerii acestuia.

 

CAPITOLUL 4

Interzicerea manipulării pietei si tranzactiilor

bazate pe informatii privilegiate

 

Art. 53. - Prin manipularea pietei se întelege:

a) încheierea de tranzactii sau lansarea de ordine de bursă care dau sau sunt în măsură să dea indicatii false ori înselătoare cu privire la oferta, cererea sau pretul acti- velor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate;

b) încheierea de tranzactii sau lansarea de ordine de bursă care mentin pretul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate, la un nivel artificial;

c) încheierea de tranzactii care încalcă practicile oneste;

d) diseminarea de stiri, informatii sau zvonuri prin orice mijloace, care dau sau sunt în măsură să dea indicatii false ori înselătoare cu privire la oferta, cererea sau pretul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate.

Art. 54. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă orice persoană va fi considerată detinător de informatii privilegiate sau persoană initiată dacă:

a) are acces la asemenea informatii:

1. ca membru al organismului de conducere sau supraveghere ori al unei structuri similare a unui membru al bursei de mărfuri sau a unui investitor în bursa de mărfuri;

2. pe durata angajării sale sau pe durata activitătii profesionale în serviciul unui membru al bursei de mărfuri ori în legătură cu acesta, respectiv al unui investitor la bursa de mărfuri sau în legătură cu acesta;

b) are acces la astfel de informatii datorită unei pozitii sau legături identice cu cele prevăzute la lit. a) cu o persoană juridică având ea însăsi acces la astfel de informatii;

c) a obtinut astfel de informatii de la oricare dintre persoanele mentionate la lit. a) sau prin orice altă modalitate.

Art. 55. - Orice detinător de informatii privilegiate nu poate efectua operatiuni la o bursă de mărfuri pentru sine sau pentru altul, direct sau indirect, sau nu poate valorifica respectivele informatii privilegiate în orice alt mod si nici să le transmită ori să faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terti si se va supune normelor de conduită prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL V

Compensarea si decontarea operatiunilor bursiere

CAPITOLUL 1

Casa de compensatie

 

Art. 56. - Toate contractele tranzactionate pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri se garantează, se compensează si se decontează printr-o casă de compensatie a cărei activitate se stabileste prin regulament propriu de functionare, cu autorizarea C.N.V.M.

Art. 57. - Casa de compensatie se poate înfiinta ca:

a) societate pe actiuni având ca actionari si membri ai bursei de mărfuri;

b) departament în cadrul unei societăti de bursă.

Art. 58. - C.N.V.M. reglementează procedura de autorizare a înfiintării si functionării caselor de compensatie, inclusiv conditiile de capital social, cerintele operationale, principiile privind evaluarea si gestionarea riscului si încadrarea în limitele de risc stabilite.

Art. 59. - În cazul în care o casă de compensatie garantează, compensează si decontează operatiuni desfăsurate pe pietele instrumentelor financiare derivate ale unei burse de mărfuri, societatea de bursă îsi va desemna un reprezentant cu drept de vot în consiliul de administratie al casei de compensatie, exclusiv în problemele care privesc bursa de mărfuri.

Art. 60. - În momentul înregistrării unor instrumente financiare derivate, prin novatie cu schimbare de subiect, casa de compensatie, în ceea ce priveste vânzătorul, exercită drepturile si execută obligatiile cumpărătorului, iar în ceea ce priveste cumpărătorul, exercită drepturile si execută obligatiile vânzătorului.

Art. 61. - (1) Casa de compensatie are, în principal, următoarele atributii:

a) deschide si tine un cont în marjă pentru fiecare membru compensator;

b) deschide si operează fonduri individuale de garantare si/sau un fond comun de garantare al membrilor compensatori; sursele de constituire a acestuia sunt stabilite prin norme proprii si cu respectarea reglementărilor C.N.V.M. în domeniu;

c) stabileste pentru membrii compensatori proceduri de evaluare si gestionare a riscului, precum si de urmărire a încadrării în limitele acestuia;

d) stabileste si actualizează nivelul de garantare pentru pozitiile deschise;

e) ajustează zilnic conturile în marjă prin înregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile din reevaluarea pozitiilor deschise ale membrilor;

f) execută transferul primelor pentru contractele cu optiuni înregistrate;

g) stabileste zilnic pentru fiecare membru compensator suma necesară în contul în marjă pentru garantarea pozitiilor deschise în numele acestuia si, dacă este cazul, îl somează la actualizarea acestei sume;

h) închide pozitiile futures, respectiv exercită optiunile, rămase deschise la scadentă conform specificatiilor contractelor futures si cu optiuni;

i) în cazul în care casa de compensatie este organizată ca societate pe actiuni, stabileste, actualizează si percepe comisioanele, tarifele si cotizatiile pentru serviciile prestate;

j) stabileste pentru fiecare instrument financiar derivat tranzactionat pe pietele instrumentelor financiare derivate limitele de pret ale anunturilor în sedinta de tranzactionare.

(2) Casa de compensatie stabileste procedurile pentru situatia în care membrul compensator, în urma somatiei casei de compensatie, nu poate acoperi debitele apărute în contul în marjă.

(3) Consiliul bursei de mărfuri atestă un salariat al casei de compensatie, care, la ordinul acesteia, va închide pozitiile deschise pentru membrii care nu au răspuns apelului în marjă, conform regulamentelor de functionare ale casei de compensatie si reglementărilor C.N.V.M.

(4) În limitele stabilite de C.N.V.M., casa de com-pensatie poate delega atributii privind compensarea, decontarea si garantarea tranzactiilor către membrii compensatori.

 

CAPITOLUL 2

Membrii compensatori

 

Art. 62. - (1) Pot fi membri compensatori membrii bursei actionari ai casei de compensatie agreate de societatea de bursă, care îndeplinesc conditiile stabilite de aceasta prin regulamentele proprii de functionare.

(2) Membrul compensator functionează conform conditiilor stabilite de casa de compensatie si numai în baza autorizării C.N.V.M.

Art. 63. - Înregistrarea instrumentelor financiare derivate la casa de compensatie se face numai prin intermediul membrilor compensatori.

Art. 64. - Membrii compensatori au următoarele drepturi:

a) să încaseze comisioane si tarife de la membrii bursei de mărfuri si, dacă este cazul, de la traderii cu care au încheiate contracte de compensare;

b) să exercite atributiile delegate de casa de compensatie.

Art. 65. - Membrii compensatori au următoarele obligatii:

a) să înregistreze la casa de compensatie tranzactiile încheiate pe pietele instrumentelor financiare derivate;

b) să constituie si să mentină sumele cerute de casa de compensatie în conturile în marjă si/sau fondul de garantare deschise în numele lor, respectiv în fondul comun de garantare;

c) să acopere cu propriile fonduri debitele apărute pe seama tertilor cu care au contracte de compensare;

d) să înstiinteze de îndată bursa de mărfuri, casa de compensatie si, dacă este cazul, membrii bursei de mărfuri si traderii cu care au încheiat contracte de compensare despre declansarea procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului.

 

TITLUL VI

Dispozitii speciale

 

Art. 66. - (1) Reorganizarea judiciară si falimentul societătilor a căror activitate este reglementată de prezenta ordonantă de urgentă se supun prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Dispozitiile speciale cuprinse în prezentul titlu se aplică membrilor bursei de mărfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b) si c) si, după caz, lit. e), membrilor compensatori, societătilor de bursă si caselor de compensatie.

Art. 67. - Deschiderea procedurii falimentului unei societăti de bursă, unui membru al bursei, unei case de compensatie sau unui membru compensator nu va afecta, sub rezerva fraudei:

a) irevocabilitatea unei tranzactii, validitatea sa fată de terti si obligativitatea garantării contractelor în curs de derulare în momentul deschiderii procedurii falimentului;

b) sumele, valorile si bunurile mentinute în conturi de către casa de compensatie, în numele si pe contul membrilor compensatori, precum si cele mentinute în conturi de către membrii compensatori si membrii bursei de mărfuri în nume propriu si pe contul clientilor.

Art. 68. - (1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară C.N.V.M., în calitate de autoritate de supraveghere, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii si administrării speciale a societătilor de bursă conform reglementărilor C.N.V.M.

(2) După deschiderea procedurii falimentului asupra unei societăti de bursă membrii bursei de mărfuri administrate de aceasta:

a) nu vor mai încheia tranzactii pe pietele la disponibil ale bursei;

b) pot încheia tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate ale bursei exclusiv în scopul închiderii pozitiilor deschise la casa de compensatie.

(3) În cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o bancă pe numele societătii de bursa debitoare vor fi tratate de către judecătorul-sindic separate de conturile pe care aceasta le-a deschis pe contul membrilor bursei de mărfuri administrate.

Art. 69. - (1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară C.N.V.M., în calitate de autoritate de supraveghere, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii si administrării speciale a caselor de compensatie, conform reglementărilor C.N.V.M.

(2) După deschiderea procedurii de faliment asupra unei case de compensatie membrii compensatori ai acesteia pot înregistra contracte futures sau optiuni, exclusiv în scopul închiderii pozitiilor deschise.

(3) În cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o bancă pe numele casei de compensatie debitoare vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile în marjă si de garantare specificate la art. 61 alin. (1) lit. a) si b).

Art. 70. - (1) În cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului toate conturile deschise la o bancă pe numele membrului bursei de mărfuri debitor vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care membrul bursei le-a deschis în contul clientilor săi.

(2) În cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului toate conturile deschise la o bancă pe numele membrului compensator debitor vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care membrul compensator le-a deschis în contul clientilor săi.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) contul în marjă sis fondurile de garantare vor fi asimilate conturilor deschise în numele clientilor săi în ordinea: cont în marjă, fond individual de garantare, fond comun de garantare.

(4) După acoperirea debitelor către clientii membrului compensator debitor sumele rămase în contul în marjă si fondurile de garantare care îi revin membrului compensator, conform regulamentelor casei de compensatie, sunt la dispozitia judecătorului-sindic, în conditiile prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Soldul conturilor deschise pe numele membrului bursei de mărfuri debitor sau membrului compensator debitor nu va putea fi compensat cu soldul rezultând din conturile pe care membrul bursei de mărfuri sau membrul compensator le-a deschis în contul clientilor săi.

Art. 71. - (1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară a unui membru al bursei de mărfuri efectuarea de tranzactii de către acesta se poate face numai cu acordul judecătorului-sindic.

(2) Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară a unui membru al bursei de mărfuri nu determină anularea obligatiilor ce revin în derularea tranzactiilor încheiate, conform regulilor bursei de mărfuri si ale casei de compensatie.

(3) Deschiderea procedurii de lichidare voluntară a unui membru al bursei de mărfuri nu determină anularea obligatiilor ce revin în derularea tranzactiilor încheiate, conform regulilor bursei de mărfuri si ale casei de compensatie.

Art. 72. - Pentru toate pozitiile deschise la casa de compensatie de către un membru compensator asupra căruia s-a declansat procedura de reorganizare judiciară, judecătorul-sindic, respectiv administratorul, este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a da curs solicitărilor casei de compensatie privind completarea contului în marjă, având posibilitatea să le închidă sau să le transfere unui alt membru compensator cu acordul scris al clientilor.

Art. 73. - (1) Nici o tranzactie nu va putea fi încheiată de un membru al bursei de mărfuri dacă asupra sa a fost deschisă procedura de faliment.

(2) După deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru al bursei de mărfuri judecătorul-sindic va proceda de îndată la identificarea unui alt membru al bursei de mărfuri dispus să preia toate obligatiile în curs ale clientilor acestuia, rezultate din tranzactiile încheiate pe pietele la disponibil si/sau pietele instrumentelor financiare derivate, procedând la transferarea imediată a acestora.

(3) După deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru compensator judecătorul-sindic va proceda de îndată la identificarea unui alt membru compensator dispus să preia toate pozitiile deschise ale clientilor acestuia, procedând la transferarea imediată a acestora.

 

TITLUL VII

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 74. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sanctionează contraventional sau penal, după caz.

Art. 75. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) desfăsurarea neautorizată sau cu încălcarea termenilor prevăzuti în autorizatie a oricăror activităti sau operatiuni pentru care prezenta ordonantă de urgentă prevede obligativitatea autorizării de către C.N.V.M.;

b) nerespectarea prevederilor legale privind incompatibilitătile desfăsurării unei activităti sau operatiuni;

c) nerespectarea obligatiilor de transparentă si raportare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de regulamentele si instructiunile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia;

d) tinerea evidentelor de către societătile de bursă, membrii bursei de mărfuri, casele de compensatie sau membrii compensatori în alte conditii decât cele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de regulamentele si instructiunile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia;

e) nerespectarea conditiilor exercitării unei activităti sau a desfăsurării unei operatiuni prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de regulamentele si instructiunile emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia;

f) nerespectarea obligatiilor de certificare a situatiilor

financiare sau certificarea lor de persoane neautorizate.

Art. 76. - (1) Săvârsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 75 se sanctionează cu:

a) amendă contraventională;

b) sanctiuni contraventionale complementare:

1. suspendarea autorizatiei;

2. retragerea autorizatiei;

3. anularea autorizatiei;

4. interzicerea temporară sau definitivă, pentru persoanele fizice sau juridice, a desfăsurării unor servicii legate de pietele reglementate de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate cumulativ, după caz.

(3) Sanctiunea retragerii, respectiv a anulării autorizatiei se va aplica întotdeauna cumulativ cu interzicerea pe o perioadă de minimum 5 ani a desfăsurării direct sau indirect, individual sau împreună si în legătură cu tertii, de către contravenientul persoană fizică, a activitătii la care se referă autorizatia.

Art. 77. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 75 se constată de către agentii împuterniciti în acest scop de C.N.V.M.

(2) Agentii constatatori pot aplica numai sanctiunea amenzii, în conditiile si în limitele stabilite prin reglementările C.N.V.M.

(3) La primirea proceselor-verbale de constatare a contraventiilor întocmite de agentii constatatori C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de măsuri conservatorii si audierea persoanelor vizate, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de săvârsirea contraventiilor.

(4) Aplicarea sanctiunilor se face prin acte individuale emise de C.N.V.M.; acestea îsi produc efectele de la data notificării lor persoanei sanctionate.

(5) Notificarea se face prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin publicare în Buletinul C.N.V.M.

Art. 78. - (1) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale săvârsirii faptei si de conduita făptuitorului.

(2) În cazul săvârsirii repetate, în decurs de 3 ani, a uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 75 sau în cazul săvârsirii contraventiei de către o persoană sanctionată pentru săvârsirea, în decurs de 3 ani precedând constatarea acesteia, a unei alte contraventii dintre cele prevăzute la art. 75, cumulativ cu sanctiunea stabilită, alta decât amenda, se aplică si maximul amenzii prevăzute pentru ultima contraventie săvârsită.

(3) În cazul constatării săvârsirii a două sau mai multe contraventii ce urmează să fie sanctionate, sanctiunile principale prevăzute pentru fiecare dintre ele se cumulează.

(4) Pentru contraventiile săvârsite în conditiile alin. (2) si (3) aplicarea dispozitiilor alin. (1) se face numai cu privire la stabilirea duratei interzicerii exercitării activitătilor la care se referă autorizatia.

Art. 79. - (1) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:

a) între 0,5 si 5% din capitalul vărsat, în functie de gravitatea faptei săvârsite, pentru persoanele juridice;

b) între 3.000.000 lei si 3.000.000.000 lei pentru persoanele fizice.

(2) Limitele minime si maxime ale amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(3) În cazul sanctiunilor contraventionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 80. - C.N.V.M. poate sanctiona cu avertisment scris sau publicat faptele săvârsite din culpă care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative sau prejudicii de altă natură persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenta prezentei ordonante de urgentă ori protectiei investitorilor, dacă asemenea fapte nu sunt săvârsite în conditiile art. 78 alin. (2) sau (3).

Art. 81. - (1) În cazul sanctionării persoanelor juridice, C.N.V.M. poate aplica sanctiuni cel mult egale prin gravitate pentru contraventia respectivă si persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitând, de drept si de fapt, functii de conducere ori exercitând cu titlu profesional activităti reglementate de prezenta ordonantă de urgentă, le este imputabilă respective contraventie pentru că, desi puteau si trebuiau să prevină săvârsirea ei, nu au făcut-o.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sunt tinute si la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta care constituie contraventie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

Art. 82. - Termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii contraventionale si a executării sanctiunii contraventionale este de 3 ani.

Art. 83. - (1) Săvârsirea cu intentie a faptelor prevăzute la art. 53, 55 si 75 lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. b) si cu pedeapsa accesorie a interdictiei prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b) pct. 4.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. b) accesarea cu intentie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzactionare.

 

TITLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 84. - (1) C.N.V.M. va elabora si va adopta reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Normele de reglementare, respectiv regulamentele si instructiunile emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei ordonante de urgentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 85. - Desfăsurarea oricărei activităti de tipul celor reglementate prin prezenta ordonantă de urgentă si a reglementărilor C.N.V.M. aplicabile în materie, precum si utilizarea în legătură cu aceste activităti a sintagmelor: bursă, bursă de mărfuri, societate de bursă, casă de compensatie, membru al bursei de mărfuri, consiliul bursei de mărfuri, piată reglementată de instrumente financiare derivate, societate de brokeraj, trader sau a altora similare, precum si derivatele denumirilor acestora, fără autorizarea C.N.V.M., vor fi sanctionate conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 86. - (1) Până la emiterea reglementărilor prevăzute la art. 84 alin. (1) rămân în vigoare normele reglementate existente, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Bursele de mărfuri, casele de compensatie si societătile de brokeraj înfiintate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor reorganiza în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a reglementărilor emise de C.N.V.M.

(3) Pentru casele de compensatie autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă C.N.V.M. va stabili prin regulament data limită până la care acestea vor face, dacă este cazul, majorările de capital social necesare.

Art. 87. - Societătile de bursă si casele de compensatie au dreptul să constituie provizioane de risc, deductibile la calculul profitului impozabil, pentru operatiunile realizate pe pietele instrumentelor financiare derivate.

Art. 88. - (1) Până la momentul aderării României la Uniunea Europeană entitătile reglementate de autorităti ale statelor membre vor fi asimilate cu cele autorizate de C.N.V.M., pe bază de reciprocitate.

(2) După integrarea României în Uniunea Europeană entitătile reglementate ale statelor membre pot opera pe pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare din România fără a fi necesară autorizarea acestora de către C.N.V.M.

Art. 89. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 69/1997 privind pietele reglementate de mărfuri, servicii si instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Victoria Anghelache

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 27.