MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 233         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

139. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor

 

227. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Ordonantă de urgentă pentru recuperarea arieratelor bugetare

 

306. - Hotărâre privind numirea domnului Martin Gheorghe în functia de prefect al judetului Constanta

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 87 din 30 august 2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubritătii consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciilor de salubrizare, tinând seama de  documentatiile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-socială a unitătii administrativ-teritoriale.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Autoritătile administratiei publice locale sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective:

a) îmbunătătirea conditiilor de viată ale cetătenilor prin sustinerea dezvoltării economice a localitătilor, stimularea mecanismelor economiei de piată si a unei infrastructuri edilitare moderne;

b) promovarea calitătii si eficientei acestor servicii;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protectia mediului înconjurător.”

3. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Între autoritătile administratiei publice locale si prestatorii de servicii de salubrizare se pot încheia contracte de delegare de gestiune si concesiune.”

4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Gestiunea directă se realizează de către consiliul local prin compartimente organizate ca servicii publice.”

5. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Delegarea gestiunii sau concesiunea se face în conditiile respectării contractului-cadru de delegare sau de concesiune si a regulamentului-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale. Contractul-cadru si regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

6. La articolul 12, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) În procesul delegării, în conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii, autoritătile administratiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, precum si dreptul de a urmări si controla:

a) respectarea si îndeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

d) administrarea, exploatarea, conservarea si mentinerea în functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredintată prin contractul de delegare a gestiunii sau de concesiune;

e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice.

...........................................................................................

(3) Consiliile locale sau judetene pot delega integral ori partial numai activitătile de:

a) operare;

b) gestionare si administrare a serviciilor publice de salubrizare;

c) pregătire si realizare a investitiilor aferente acestora;

d) colectare a sumelor datorate de utilizatori.”

7. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru finantarea investitiilor necesare în vederea dezvoltării si modernizării infrastructurii serviciilor de salubrizare autoritătile administratiei publice locale pot apela la credite interne si/sau externe sau se pot adresa unor investitori privati cărora le pot concesiona serviciul respectiv pe o perioadă limitată, în functie de specificul activitătii, astfel:

a) pentru o durată de până la 5 ani - activitătile de amenajare, întretinere si curătare a spatiilor verzi, precum si dezinsectia, dezinfectia si deratizarea în localităti;

b) pentru o durată de până la 8 ani - activitătile de precolectare, colectare si transport al deseurilor menajere, precum si curătenia si stropitul căilor publice rutiere, deszăpezirea si întretinerea acestora pe timp de iarnă în conditii de înghet sau de polei;

c) pentru o durată de până la 20 de ani – activitătile de incinerare a deseurilor si de producere a energiei termice prin acest procedeu, precum si înfiintarea si administrarea depozitelor ecologice, inclusiv selectarea si reciclarea deseurilor.”

8. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Operatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestati de către o comisie organizată în cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare. Regulamentul de functionare, precum si criteriile pentru eliberarea licentei de operare vor fi stabilite de Autoritatea Natională de Reglementare.”

9. La articolul 20, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare cu privire la nivelurile serviciilor stabilite de autoritătile administratiei publice locale;”

10. La articolul 21, literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

“d) asocierea în vederea realizării unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor publice de salubrizare;

e) delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum si încredintarea spre administrare a bunurilor apartinând patrimoniului public din infrastructura aferentă;

operatiunile de delegare se pot realiza numai prin licitatie publică organizată în conditiile legii;”

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea si calitatea serviciului prestat si la indicatorii de performantă: ritmicitatea serviciului, tarifele practicate si modul de încasare a facturilor, redevente, răspunderea contractuală, forta majoră, durata contractului, clauze privind rezilierea contractului sau alte clauze specifice.”

12. La articolul 24, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) elaborarea nivelurilor serviciilor si aprobarea acestora numai după ce au fost supuse dezbaterii publice;”

13. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Constatarea contraventiilor prevăzute de prezenta ordonantă si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite de Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, de presedintii consiliilor judetene si de primarii sau împuternicitii acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 139.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 227.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru recuperarea arieratelor bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - La cererea temeinic justificată a debitorilor, indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare, creditorii bugetari vor acorda pentru obligatiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de întârziere aferente acestora, calculate si datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă:

a) esalonări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;

b) amânări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;

c) esalonări la plata majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de orice fel;

d) amânări si/sau scutiri ori amânări si/sau reduceri de majorări de întârziere si/sau de penalităti de întârziere;

e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, vor acorda esalonarea la plată a impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare, precum si a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel pe o perioadă de cel mult 5 ani, cu termen de gratie de până la 6 luni cuprins în perioada de esalonare, precum si amânări la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare până la cel mult data de 29 decembrie a anului fiscal în curs.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale vor acorda înlesniri la plată, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, pentru obligatiile bugetare care sunt venituri ale bugetelor autoritătilor administrativ-teritoriale.

Art. 4. - Începând cu data comunicării aprobării, pentru obligatiile bugetare pentru care s-au aprobat înlesniri la plată executarea silită nu se porneste sau nu se continuă, după caz.

Art. 5. - Orice sumă de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat ori de la bugetul altor autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, reprezentând impozite, taxe ori alte obligatii bugetare, se compensează din oficiu de către fiecare creditor bugetar cu sume reprezentând.obligatii bugetare esalonate sau amânate la plată ori obligatii bugetare curente datorate aceluiasi creditor bugetar, diferenta urmând să se restituie conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. - Înlesnirile la plata obligatiilor bugetare se acordă de fiecare creditor bugetar, iar graficul si conditiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o conventie încheiată între creditorul bugetar si debitor.

Art. 7. - (1) Analiza oportunitătii acordării înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante se face pe baza criteriilor de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală a contribuabililor.

(2) Criteriile de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală a contribuabililor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă. Aceste criterii pot fi actualizate anual prin hotărâre a Guvernului.

(3) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si ceilalti creditori bugetari vor utiliza criteriile prevăzute în anexă.

Art. 8. - Punctajul obtinut de debitori în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 se corectează după cum urmează:

a) cu minus 10 puncte în situatia în care la data scadentei obligatiilor bugetare disponibilitătile bănesti ale debitorului acopereau în întregime nivelul obligatiilor;

b) cu minus 40 de puncte debitorii care desfăsoară în principal activităti pentru care încasează contravaloarea mărfii sau a serviciului prestat anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestării serviciului;

c) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care, pe perioada pentru care au acumulat obligatii bugetare restante, înregistrează clienti neîncasati si avansuri acordate furnizorilor cu care societatea comercială sau actionarii/asociatii acesteia sunt în relatii de dependentă, relatia de dependentă fiind cea stabilită în situatia în care o persoană fizică ori juridică este actionar/asociat semnificativ în ambele societăti comerciale;

d) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care înregistrează capitaluri proprii negative;

e) cu minus 10 puncte pentru debitorii care, în perioada în care au acumulat obligatii bugetare restante, au plătit dividende actionarilor/asociatilor, altii decât institutiile publice implicate în procesul de privatizare.

Art. 9. - (1) Nu beneficiază de înlesniri la plată debitorii care în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 si 8 obtin un punctaj egal sau mai mic de 14 puncte, precum si debitorii al căror principal obiect de activitate îl

reprezintă organizarea jocurilor de noroc.

(2) Debitorii care au solicitat înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante si care obtin în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 si 8 un punctaj mai mic de 14 puncte, dar au o importantă economico-socială natională sau zonală semnificativă, precum si cei afectati de calamităti naturale în perioada în care au înregistrat obligatii bugetare restante vor beneficia de un punctaj aditional de 40 de puncte.

(3) Încadrarea debitorilor în categoriile mentionate la alin. (2), de importantă natională, precum si de importantă zonală semnificativă sau afectati de calamităti naturale, se va face pe baza unui referat motivat, întocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari si, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor.

Art. 10. - (1) În cazul în care în urma analizei criteriilor mentionate la art. 7 debitorul obtine între 15 si 28 de puncte, obligatiile bugetare datorate si neachitate, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de întârziere, vor fi esalonate la plată.

(2) În cazul în care debitorul obtine între 29 si 63 de puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligatiilor bugetare:

a) esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere;

b) amânarea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere până la ultimul termen de plată din esalonarea acordată conform lit. a);

c) reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere în situatia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din esalonare si conditiile în care aceasta a fost acordată.

(3) În cazul în care debitorul obtine între 64 si 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligatiilor bugetare:

a) esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere;

b) amânarea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere până la ultimul termen de plată din esalonarea acordată conform lit. a);

c) reducerea cu 75% a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere în situatia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din esalonare si conditiile în care aceasta a fost acordată.

(4) Dacă debitorul obtine peste 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plată:

a) esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere;

b) amânarea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere până la ultimul termen de plată din esalonarea acordată conform lit. a);

c) scutirea de la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere în situatia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din esalonare si conditiile în care aceasta a fost acordată.

Art. 11. - (1) Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere amânate la plată vor fi reflectate în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine si evidentă în afara bilantului. (2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile a operatiunilor prevăzute la art. 10, 12, 14 si 28 nu se impozitează în conditiile în care cheltuielile care au fost influentate cu majorările de întârziere si penalitătlie de întârziere nu au fost deductibile fiscal.

(3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finantare.

Art. 12. - În situatia în care, după data depunerii cererii, debitorii achită până la data aprobării acesteia 30% din obligatiile bugetare datorate, exclusiv majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, beneficiază de esalonarea la plată a diferentei de 70% si scutirea de la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere.

Art. 13. - Numărul de luni de esalonare la plată a obligatiilor bugetare, care include si perioada de gratie, se determină în functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri, astfel:

a) până la 5% până la 12 luni

b) între 5% si 15% până la 24 luni

c) între 15% si 30% până la 36 luni

d) între 30% si 50% până la 48 luni

e) peste 50% până la 60 luni.

Art. 14. - Debitorii care obtin peste 63 de puncte si au toate obligatiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plată vor beneficia de scutirea de la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente obligatiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001.

Art. 15. - Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care debitorii nu îsi achită obligatiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a conventiei încheiate în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă. În cazul în care debitorii nu achită la scadentă obligatiile bugetare curente, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente. Până la data de 29 decembrie a fiecărui an fiscal debitorul trebuie să aibă achitate toate obligatiile bugetare cu termen scadent în anul fiscal respectiv, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente, după caz.

Art. 16. - Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor bugetare, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale sau la achizitionarea de alte valori mobiliare ori părti sociale pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plată acordate.

Art. 17. - Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante vor transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite, taxe si contributii orice intentie de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirii la plată.

Art. 18. - Înlesnirile la plată se acordă atât înaintea începerii executării silite, cât si în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor la plată creditorii bugetari vor cere debitorilor persoane juridice constituirea de garantii, în termen de 60 de zile de la data încheierii conventiei.

Art. 19. - Înlesnirile la plata obligatiilor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice, de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si de alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, se acordă pe baza datelor din evidenta analitică pe plătitori de la nivelul organelor teritoriale la care contribuabilii sunt înregistrati ca plătitori de impozite, taxe, contributii si alte obligatii bugetare si/sau a unui document de verificare întocmit la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima balantă de verificare, precum si a procesului-verbal de calcul al majorărilor de întârziere si al penalitătilor de întârziere.

Art. 20. - Diferentele de impozite, taxe, contributii si alte obligatii bugetare, precum si majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si ale altor autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, se achită conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - De înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 beneficiază si debitorii aflati în procedura de reorganizare judiciară conform legii, la cererea motivată a judecătorului sindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar.

Art. 22. - Pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, se datorează majorări în conformitate cu prevederile art. 83 din  Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Ajutoarele de stat, constând în înlesnirile la plată prevăzute la art. 1, mai mari de 50 miliarde lei, acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către furnizorii ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat, reprezentând scutiri sau reduceri de majorări de întârziere si/sau penalităti de întârziere.

Art. 24. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică obligatiilor bugetare stabilite în acte de constatare, în cazul faptelor ce constituie infractiuni de evaziune fiscală, dacă instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte comise anterior datei depunerii cererii de înlesniri la plată, indiferent de data la care a fost pronuntată hotărârea definitivă.

(2) În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronuntate de instantele judecătoresti, pentru infractiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, înlesnirile se anulează, iar organele competente ale creditorilor bugetari vor determina obligatiile bugetare datorate ca urmare a luării acestei măsuri.

Art. 25. - (1) Nerespectarea termenelor de plată si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

(2) O nouă cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterioare acordate.

Art. 26. - Pentru obligatiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii, majorări de întârziere si penalităti de orice fel, precum si alte obligatii bugetare datorate si neachitate la scadentă de debitori, altii decât persoanele fizice, după data de 1 ianuarie 2002 se acordă numai esalonare sau amânare la plată. Prevederile prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia art. 1, 10 si 12, se aplică în mod corespunzător.

Art. 27. - Pentru obligatii bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de orice fel, datorate si neachitate în termen de persoane fizice, precum si pentru taxele judiciare de timbru solicitate anterior prestării serviciului taxabil, potrivit reglementărilor în vigoare, se pot acorda înlesnirile la plată prevăzute la art. 1.

Art. 28. - Debitorii care au în derulare esalonări la plată acordate în baza reglementărilor legale anterioare si îsi achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, debitele rămase de plată din esalonare, precum si majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere rămase de plată din esalonare.

Art. 29. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului muncii si solidaritătii sociale, după caz, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice sau de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, după caz, cu avizul Consiliului Concurentei.

(2) În cazul celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale procedura si competentele se stabilesc de către acestea cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului Concurentei.

Art. 30. - Pentru autoritătile administratiei publice locale procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului Concurentei.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile art. 82 si 84 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 26 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 561/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală ce se pot analiza de către Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

 

1. Vechimea contribuabilului (dată de începerea activitătii; la societătile rezultate din divizare vechimea o dă unitatea din care s-a divizat noua societate):

- peste 10 ani 10 puncte

- între 5-10 ani 5 puncte

- între 2-5 ani 3 puncte

- mai putin de 2 ani 2 puncte

2. Raportul dintre vechimea arieratelor si vechimea contribuabilului:

- până la 40% 10 puncte

- între 40-50% 8 puncte

- între 50-60% 6 puncte

- între 60-70% 4 puncte

- între 70-80% 2 puncte

- între 80-100% 0 puncte

3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului:

- sediu stabil în ultimii 5 ani 10 puncte

- o schimbare în ultimii 5 ani 5 puncte

- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani 0 puncte

4. Mentiuni la registrul comertului privind schimbarea actionarului/asociatului principal:

- nici o schimbare sau o schimbare în ultimii 5 ani 10 puncte

- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani 0 puncte

5. Îndatorare financiară calculată ca aport:

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu)/Cifra de afaceri x 100 < 30% 10 puncte

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu)/ Cifra de afaceri x 100 > 30% 5 puncte

6. Lichiditate globală:

Lc = Active circulante/Datorii totale sub 1 an 

bună > 1 10 puncte

slabă < 1 5 puncte

7. Solvabilitate:

 

S = Total active/Total datorii

0-1,00 0 puncte

1,01-2,00 5 puncte

peste 2,00 10 puncte

8. Date privind declaratiile de impozite, taxe si contributii: numărul de declaratii depuse în cursul ultimelor 24 de luni:

- 24 15 puncte

- între 20 si 24 10 puncte

- între 10 si 19 5 puncte

- mai putin de 10 0 puncte

9.

Diferente de obligatii bugetare constatate prin control fiscal/Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite) x 100 < 20% 5 puncte

Diferente de obligatii bugetare constatate prin control fiscal/Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite) x 100 > 20% 2 puncte

 

10. Obligatii neachitate în contul impozitelor cu stopaj la sursă:

- NU 20 puncte

- DA 0 puncte

11. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri:

- NU 10 puncte

- DA, respectate 5 puncte

- DA, nerespectate 0 puncte

12. Contribuabilul a avut relatii contractuale cu unităti economice cu finantare bugetară si nu a încasat la termen contravaloarea acestora:

- DA 10 puncte

- NU 0 puncte

13. Situatia privind achitarea debitelor anului curent:

- neachitate 0 puncte

- achitat până la 30% 5 puncte

- achitat între 30% si 65% 10 puncte

- achitat între 65% si 90% 15 puncte

- achitat peste 90% 20 puncte

14. Contribuabilul a fost sanctionat pentru evaziune fiscală:

- NU 10 puncte

- DA 0 puncte

15.

Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată (debite si majorări)/Cifra de afaceri x 100

- până la 25% inclusiv 8 puncte

- între 25,01% si 50% 5 puncte

- între 50,01% si 75% 3 puncte

- între 75,01% si 100% 2 puncte

- peste 100% 0 puncte

 

NOTĂ:

- punctaj minim 14 puncte

- punctaj maxim 168 puncte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Martin Gheorghe în functia de prefect al judetului Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Martin Gheorghe se numeste în functia de prefect al judetului Constanta.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 306.