MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 238         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 aprilie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonantă de urgentă privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

270. - Hotărâre privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetică pentru introducerea pe piată a cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos

 

284. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

285. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

182/83. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contributie pesonală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează crearea si functionarea pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestor piete, în scopul mobilizării economiilor bănesti si disponibilitătilor financiare prin intermediul investitiilor în instrumente financiare, în conditii de protectie a investitorilor.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. actionar semnificativ - persoana care, nemijlocit si singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane actionând în mod concertat, exercită drepturi aferente unor actiuni care cumulate fie ar reprezenta cel putin 10% din capitalul social al emitentului, fie i-ar conferi cel putin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

2. agent pentru servicii de investitii financiare - o persoană fizică autorizată de C.N.V.M., care actionează ca reprezentant exclusiv al unei societăti de servicii de investitii financiare în executarea de operatiuni cu instrumente financiare în numele si pe seama acelei societăti;

3. B.N.R. - Banca Natională a României;

4. C.E.C.C.A.R. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

5. C.N.V.M. - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;

6. contracte futures - contracte standardizate care creează pentru părti obligatia de a vinde sau de a cumpăra un anumit activ suport la data scadentei si la un pret convenit la momentul încheierii tranzactiei;

7. contracte options - contracte standardizate care, în schimbul plătii unei prime, creează pentru cumpărătorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit, numit pret de exercitare, până la sau la data expirării;

8. contracte de report - contracte în care o parte cumpără valori mobiliare cu plata imediată, cu revânzarea simultană, la termen si pe un pret determinat, a unor valori mobiliare de aceeasi specie si cu remiterea efectivă a valorilor mobiliare date în report, în conformitate cu dispozitiile art. 74-76 din Codul comercial;

9. dată de referintă - data înregistrării dobândirii de valori mobiliare de către detinătorii care beneficiază de drepturile conferite de acestea;

10. depozitar - o entitate autorizată de C.N.V.M. să desfăsoare activităti de înregistrare, depozitare, compensare si decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare;

11. drept de preferintă - dreptul unui actionar de a subscrie cu prioritate actiuni la majorarea capitalului social, proportional cu numărul de actiuni detinute la data de referintă, la un pret inferior pretului actiunilor oferite public;

12. emisiune: a) operatiunea prin care valorile mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasă sunt oferite de către emitent spre subscriptie investitorilor potentiali;

b) totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasă emise de un emitent la o anumită dată;

13. emitent - persoană juridică care în conditiile legii a emis, emite sau intentionează să emită valori mobiliare;

14. entităti reglementate - entitătile reglementate si supravegheate de C.N.V.M., care includ, fără a se limita la acestea: piete reglementate, Fondul de compensare a investitorilor, societăti de servicii de investitii financiare, societăti de registru, societăti de compensare, decontare, depozitare, consultanti de plasament în investitii financiare, auditori financiari;

15. eveniment important - aparitia oricărei împrejurări privind unul sau mai multi emitenti de valori mobiliare ori referitoare la una sau la mai multe emisiuni ori tipuri de valori mobiliare care, dacă ar fi făcute publice, ar putea influenta semnificativ pretul sau alte aspecte privind tranzactionarea respectivelor valori mobiliare;

16. informatii privilegiate - informatii de orice natură privitoare la un emitent sau la oricare dintre valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului ori care nu au devenit încă publice si a căror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale operatiunilor cu valori mobiliare ale emitentului ori ale persoanelor afiliate;

17. instrumente financiare derivate - contractele futures, options, precum si alte active calificate de C.N.V.M. ca instrumente financiare derivate;

18. instrumente financiare, altele decât valorile mobiliare:

a) titlurile de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;

b) instrumentele financiare derivate;

c) contractele de report;

d) alte instrumente financiare calificate astfel de C.N.V.M.;

19. investitor - orice persoană fizică sau juridică, care, pe cont si risc propriu, cumpără, detine, vinde si/sau schimbă instrumente financiare cu intentia de a obtine profit din dividende ori dobânzi la instrumentele financiare respective sau la cresterea valorii de piată a acestora;

20. investitor sofisticat - un investitor care are capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare pentru a-si asuma acest risc;

21. marjă - garantia constituită si mentinută de investitor la o societate de servicii de investitii financiare pentru derularea de achizitii de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare pe credit ori desfăsurarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate;

22. O.E.V.M. - Oficiul de Evidentă a Valorilor Mobiliare;

23. ofertă publică de cumpărare - oferta unei persoane de a cumpăra valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă ori comunicată pe alte căi, dar sub conditia posibilitătii egale de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare;

24. ofertă publică de preluare - o ofertă publică de cumpărare de valori mobiliare făcută de o persoană fizică sau juridică în vederea preluării unei societăti comerciale detinute public;

25. ofertă publică de vânzare - oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă ori comunicată pe alte căi, sub conditia posibilitătii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate în vreun fel de către autorul ofertei;

26. organism cu putere de autoreglementare - o persoană juridică autorizată de C.N.V.M. să reglementeze activitatea membrilor săi în cadrul organismului si să urmărească respectarea de către acestia a prezentei ordonante de urgentă, a normelor C.N.V.M. si a regulilor proprii;

27. persoană afiliată - o persoană controlată de o entitate sau care controlează direct ori indirect această entitate. Persoanele aflate în acelasi timp în relatii de afiliere fată de aceeasi entitate sunt considerate că se află în relatie de afiliere;

28. persoană implicată - sotul sau orice rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv al persoanei care detine o pozitie de control astfel cum este definită mai jos, administratorii si conducerea executivă a unei societăti detinute public sau persoana juridică în care o astfel de persoană fizică, singură sau împreună cu alte persoane implicate, detine o pozitie de control;

29. persoane care actionează în mod concertat – două sau mai multe persoane care au încheiat un acord în vederea obtinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot pentru a înfăptui o politică comună. Până la proba contrară următoarele persoane sunt prezumate că actionează în mod concertat:

a) persoanele implicate;

b) persoanele afiliate;

c) o societate cu membrii consiliului său de administratie si cu persoanele implicate;

d) o societate cu fondurile ei de pensii;

e) o societate de servicii de investitii financiare sau un agent de servicii de investitii financiare, cu clientii lor, fată de persoanele afiliate societătii de servicii de investitii financiare;

f) administratorii unei societăti emitente de valori mobiliare, obiect al unei oferte publice;

30. piată reglementată - piată pentru valori mobiliare si alte instrumente financiare, care:

a) functionează regulat si operează în mod ordonat;

b) respectă regulile emise sau autorizate de C.N.V.M., care definesc conditiile de acces pe piată, de operare si de admitere la cota oficială a anumitor valori mobiliare sau a altor instrumente financiare;

c) respectă cerinte de raportare si transparentă în vederea asigurării protectiei investitorilor;

31. pozitie de control - orice participare la capital care conferă actionarului semnificativ sau unui grup de actionari care actionează în mod concertat cel putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a emitentului;

32. pozitie majoritară - orice participare la capital care conferă actionarului semnificativ sau unui grup de actionari care actionează în mod concertat fie mai mult de jumătate din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor emitentului;

33. pozitie majoritară absolută - orice participare la capital care conferă actionarului semnificativ sau unui grup de actionari care actionează în mod concertat fie mai mult de 75% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si a revoca toti membrii consiliului de administratie si cenzorii emitentului;

34. preluare - dobândirea unei pozitii majoritare;

35. servicii de investitii financiare - activităti profesionale constând în operatiuni cu valori mobiliare, instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau în numele unor terti, si servicii accesorii sau conexe;

36. societate de registru - o societate pe actiuni autorizată de C.N.V.M. să desfăsoare activităti de registru pentru societătile detinute public si pentru alti emitenti;

37. societate de servicii de investitii financiare - o persoană juridică autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de investitii financiare;

38. societate de tip închis - societatea comercială care nu îndeplineste conditiile pentru a fi calificată drept societate detinută public;

39. societate detinută public - o societate comercială pe actiuni constituită prin subscriptie publică sau o societate ale cărei valori mobiliare au făcut obiectul unei oferte publice regulat promovate si încheiate cu succes;

40. valori mobiliare - instrumente financiare negociabile transmisibile prin traditiune sau prin înscriere în cont, care conferă drepturi egale pe categorie, dând detinătorilor dreptul la o fractiune din capitalul social al emitentului sau un drept de creantă general asupra patrimoniului emitentului, si sunt susceptibile de tranzactionare pe o piată reglementată. Valorile mobiliare includ:

a) actiuni;

b) titluri de stat, obligatiuni emise de administratia publică centrală sau locală si societăti comerciale, precum si alte titluri de împrumut cu scadentă mai mare de un an;

c) drepturi de preferintă la subscrierea de actiuni si drepturi de conversie a unor creante în actiuni;

d) alte instrumente financiare, cu excluderea instrumentelor de plată, care dau dreptul de a dobândi valori mobiliare echivalente celor mentionate mai sus prin subscriere, schimb sau la o compensatie bănească;

e) orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare;

41. vânzarea în lipsă - vânzarea unor valori mobiliare care nu sunt proprietatea vânzătorului la data vânzării, dar pe care acesta le achizitionează înainte de predare;

42. vot cumulativ - metoda prin care fiecare actionar are dreptul de a atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmultirii voturilor detinute de orice actionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor care urmează să formeze consiliul de administratie) uneia dintre persoanele propuse pentru alegerea în consiliul de administratie.

(2) În caz de îndoială calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia stabilită la alin. (1), în vederea determinării incidentei dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, se poate face de către C.N.V.M. din oficiu sau la cererea părtii interesate.

(3) Termenii, abrevierile si expresiile nedefinite la alin. (1) si care sunt definite în legislatia privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, respectiv în legislatia privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, au întelesul prevăzut în cuprinsul acestora.

(4) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la vreuna dintre calificările prevăzute la alin. (2) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii de apel - Sectia de contencios administrativ.

Art. 3. - (1) Obligatiunile si alte instrumente de natura acestora, emise de stat, sunt admise de drept la cota bursei de valori respective prin simpla depunere a prospectului de ofertă publică avizat de C.N.V.M. si prin înregistrarea acestora la O.E.V.M.

(2) Emisiunea publică de obligatiuni si alte instrumente financiare de natura acestora de către judet, oras, comună si de alte autorităti ale administratiei publice va fi supusă autorizării C.N.V.M. Tranzactionarea acestora pe o piată reglementată se poate realiza de către societăti de servicii de investitii financiare si de alte entităti autorizate în acest scop de C.N.V.M.

(3) Obligatiunile si alte instrumente financiare de natura acestora, emise de entitătile prevăzute la alin. (2), precum si de societăti comerciale care oferă public astfel de instrumente, vor avea la bază prospecte de ofertă publică autorizate de C.N.V.M. si vor fi înregistrate la O.E.V.M. în vederea tranzactionării pe piata reglementată precizată în prospect.

Art. 4. - Societătile constituite prin subscriptie publică avizată în mod obligatoriu de către C.N.V.M. si functionând în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum si actiunile emise de acestea cad sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - Punerea în aplicare a prezentei ordonante de urgentă, precum si supravegherea si controlul respectării dispozitiilor sale sunt încredintate C.N.V.M., învestită în acest scop cu puteri de reglementare si supraveghere, incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdictie, interventie, monitorizare, inspectie, anchetă si sanctionare administrativă si contraventională, în conditiile, modalitătile si în limitele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL II

Piete reglementate

CAPITOLUL 1

Burse de valori

 

Art. 6. - (1) Pietele reglementate sub formă de burse de valori se înfiintează si functionează ca institutii publice cu personalitate juridică, prin decizia de înfiintare si autorizatia de functionare emise de C.N.V.M.

 (2) C.N.V.M. va decide înfiintarea unei burse de valori numai după ce minimum 10 societăti de servicii de investitii financiare au solicitat si au primit autorizatia de negociere în bursă.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 162 si următoarele, C.N.V.M. autorizează activităti de compensare, decontare si depozitare, desfăsurate prin compartimente specializate ale bursei de valori.

(4) Bursele de valori pot primi donatii, legate, sponsorizări si subventii.

(5) Deciziile C.N.V.M. de constituire si functionare a burselor de valori se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Din partea C.N.V.M. supravegherea si controlul bursei de valori, atât în ceea ce priveste administrarea si functionarea, cât si regimul operatiunilor si disciplina societătilor de servicii de investitii financiare si a agentilor acestora, se exercită de către inspectorul general al bursei de valori, care urmăreste respectarea strictă si integrală a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, a reglementărilor date în aplicarea ei si a regulamentelor bursei de valori.

(2) C.N.V.M. va numi prin decizie inspectorul general al bursei de valori în termen de 30 de zile de la autorizarea de functionare a acesteia.

(3) Inspectorul general este numit de C.N.V.M. pe o perioadă de 5 ani, putând fi reînvestit prin mandate succesive. Conditiile de eligibilitate, incompatibilitătile si impedimentele privind functia de inspector general sunt cele prevăzute de lege pentru membrii C.N.V.M. Inspectorul general poate fi revocat oricând de C.N.V.M. Functia de inspector general al bursei de valori este asimilată celei de director general în C.N.V.M.

(4) În caz de revocare sau de imposibilitate a continuării mandatului pentru incompatibilitate, impediment legal sau demisie, C.N.V.M. va numi alt inspector general pentru un nou mandat.

Art. 8. - În exercitarea supravegherii si controlului bursei de valori inspectorul general are următoarele atributii:

a) participă, fără drept de vot, la adunările generale ale bursei de valori, precum si la sedintele comitetului bursei, putând formula observatii si putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al sedintei;

b) supraveghează operatiunile de bursă, având acces liber în toate incintele si la toate documentele, informatiile si evidentele bursei de valori;

c) transmite C.N.V.M. constatările sale privind încălcarea dispozitiilor legale, a reglementărilor date în aplicarea acestora si a regulamentelor bursei de valori, propunând măsurile de luat si sanctiunile de aplicat de către C.N.V.M.;

d) propune C.N.V.M. anularea si/sau suspendarea actelor comitetului bursei de valori, ale presedintelui acesteia, precum si ale directorului general al bursei de valori, în situatiile în care le apreciază ca fiind contrare prevederilor prezentei ordonante de urgentă sau reglementărilor date în aplicarea acesteia;

e) întocmeste si transmite C.N.V.M. raportul trimestrial asupra activitătii bursei de valori.

Art. 9. - Inspectorul general este detasat permanent la bursa de valori. Bursa de valori va asigura mijloacele necesare în vederea îndeplinirii atributiilor de supraveghere si control de către inspectorul general.

Art. 10. - (1) Prin decizie notificată comitetului bursei de valori C.N.V.M. poate delega inspectorului general exercitarea uneia sau unora dintre atributiile de interventie, anchetă si interdictie, conferite acesteia prin lege.

(2) Actele emise în exercitarea puterii delegate vor fi comunicate de către inspectorul general C.N.V.M., presedintelui comitetului bursei de valori si directorului general al bursei de valori; C.N.V.M. le poate amenda sau revoca după audierea inspectorului general si a părtilor implicate.

(3) Decizia de delegare de putere prevăzută la alin. (1) poate fi revocată de C.N.V.M. după audierea inspectorului general.

Art. 11. - (1) În cadrul fiecărei burse de valori se instituie asociatia bursei de valori care va functiona potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă si statutului pe care îl adoptă la prima ei adunare generală, supunându-spre aprobare C.N.V.M.

(2) Sunt membri ai asociatiei bursei de valori societătile de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M. să negocieze în respectiva bursă de valori.

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al asociatiei bursei de valori este dobândită de societatea de servicii de investitii financiare interesată, la data eliberării autorizatiei de negociere în bursă.

(2) Calitatea de membru al asociatiei bursei de valori încetează prin renuntare la autorizarea de negociere în bursă, prin încetarea existentei societătii de servicii de investitii financiare respective sau prin retragerea autorizatiei de negociere în bursă ori a autorizatiei de functionare de către C.N.V.M.

Art. 13. - (1) Asociatia bursei de valori tine adunări generale de cel putin două ori pe an, care sunt convocate de presedintele comitetului bursei de valori prin decizie a comitetului bursei de valori sau la cererea cel putin a unei treimi din totalul membrilor asociatiei.

(2) Adunarea generală a asociatiei bursei de valori este regulamentar constituită în prezenta a jumătate plus unul din numărul total al membrilor asociatiei.

(3) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul prevăzut la alin. (2), se convoacă o nouă adunare generală la o dată stabilită cu minimum 10 zile după data la care nu s-a întrunit cvorumul respectiv, aceasta fiind regulamentar constituită si adoptând hotărâri în mod valabil, indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenti.

Art. 14. - (1) În adunarea generală a asociatiei bursei de valori fiecare membru detine un vot. Votul se exercită direct sau prin mandatar cu procură specială dată în formă autentică. Mandatarul trebuie să fie membru al asociatiei bursei de valori.

(2) Deciziile se iau cu cel putin jumătate plus unul din numărul voturilor membrilor prezenti sau reprezentati prin mandatar.

Art. 15. - Cu exceptia adunării generale de constituire dreptul de vot în adunarea generală nu poate fi exercitat de membrii care nu sunt la zi cu plata cotizatiei.

Art. 16. - Adunarea generală a asociatiei bursei de valori are următoarele atributii:

a) adoptă si modifică statutul asociatiei bursei de valori, care se supune spre aprobare C.N.V.M.;

b) alege membrii în comitetul bursei de valori;

c) aprobă bugetul bursei de valori care i-a fost prezentat de comitetul bursei de valori;

d) aprobă executia bugetului bursei de valori, însotită de raportul de audit;

e) numeste cenzorii si auditorii financiari ai bursei de valori;

f) numeste persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai camerei arbitrale a bursei de valori;

g) adoptă hotărâri cu privire la functionarea bursei de valori.

Art. 17. - (1) Conducerea bursei de valori este încredintată comitetului bursei ales de asociatia bursei de valori pentru un mandat de maximum 5 ani, reînnoibil.

(2) Membrii comitetului bursei de valori sunt alesi cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor prezenti sau reprezentati.

(3) Dacă la prima convocare nu se întruneste cvorumul prevăzut la alin. (2), membrii comitetului bursei de valori vor fi desemnati în conditiile de cvorum si vot mentionate la art. 13 alin. (3), de către adunarea generală la o a doua convocare.

(4) Când numărul membrilor asociatiei bursei de valori scade sub 10 ca urmare a oricăruia dintre cazurile de încetare a calitătii de membru mentionate la art. 12 alin. (2), inspectorul general al bursei de valori informează C.N.V.M., care va decide continuarea functionării respectivei burse de valori ori dizolvarea acesteia, tinând seama de situatia pietei valorilor mobiliare, de interesele emitentilor si ale investitorilor.

Art. 18. - (1) Membrii comitetului bursei de valori, desemnati conform art. 17 alin. (1), trebuie validati individual de către C.N.V.M. înainte de a intra în exercitiul mandatului.

(2) Membrii comitetului bursei de valori trebuie să fie cetăteni români, domiciliati în România, în vârstă de minimum 30 de ani împliniti, să aibă cunostinte si practică profesională de minimum 5 ani în domeniu si trebuie să se bucure de o bună reputatie civică si de integritate morală.

(3) Membrii comitetului bursei de valori nu pot ocupa nici o functie publică si nu pot face parte din comitetul unei alte burse de valori sau dintr-o structură similară acestuia, specifică unei piete reglementate.

(4) În cazul aparitiei unei situatii de incompatibilitate ori a unui impediment legal, a imposibilitătii definitive de exercitare a mandatului ori în caz de vacantă a postului, pentru durata restantă a mandatului asociatia bursei de valori va desemna o altă persoană, care va fi supusă validării de către C.N.V.M.

Art. 19. - (1) După validarea lor membrii comitetului bursei de valori aleg dintre ei un presedinte si 2 vicepresedinti.

(2) Presedintele este reprezentantul de drept al bursei de valori ca institutie publică. În caz de indisponibilitate a presedintelui reprezentarea legală a bursei de valori revine celui mai vârstnic dintre vicepresedinti.

(3) Comitetul bursei de valori se reuneste în sedintă cel putin o dată pe lună si deliberează valabil în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi.

(4) Sedintele sunt conduse de presedinte, iar în caz de indisponibilitate a acestuia, de unul dintre vicepresedinti.

(5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comitetului bursei de valori, fiecare membru dispunând de un vot.

(6) În caz de partaj egal al voturilor votul presedintelui sau al vicepresedintelui care conduce sedinta va fi decisiv.

Art. 20. - (1) Comitetul bursei de valori are următoarele atributii:

a) numeste si revocă directorul general al bursei de valori;

b) adoptă si modifică regulamentul de organizare si functionare a bursei de valori;

c) adoptă si modifică regulamentele privind operatiunile de bursă si instrumentele financiare care urmează să fie tranzactionate;

d) adoptă proiectul bugetului bursei de valori, pe care îl supune spre aprobare asociatiei bursei de valori;

e) prezintă si supune spre aprobare asociatiei bursei de valori executia bugetului bursei de valori, însotită de raportul cenzorilor;

f) stabileste categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si ale tarifelor ce urmează să fie practicate în bursă;

g) stabileste garantiile ce trebuie constituite de societătile de servicii de investitii financiare pentru a asigura lichidarea integrală si la scadentă, conform tipului de operatiune cu valori mobiliare negociate în bursă, precum si regimul de utilizare a respectivelor garantii;

h) supraveghează respectarea dispozitiilor legii, a reglementărilor C.N.V.M. si a regulamentelor bursei de valori de către societătile de servicii de investitii financiare si de agentii lor si de către întregul personal al bursei de valori, dispunând măsurile corespunzătoare.

i) solutionează plângerile formulate împotriva deciziilor directorului general al bursei de valori;

j) înfiintează comisii speciale, aprobă regulamentul de organizare si functionare a acestora si desemnează membrii acestora.

(2) Comitetul bursei de valori poate delega o parte a atributiilor sale unor comisii speciale.

Art. 21. - (1) Toate regulamentele bursei de valori trebuie făcute publice, iar cele mentionate la art. 20 lit. b), c) si g), precum si modificările acestora intră în vigoare după aprobarea lor de către C.N.V.M.

(2) Hotărârile privind executarea atributiilor prevăzute la art. 20 lit. f) si j) produc efecte după aprobarea lor de către C.N.V.M.

Art. 22. - (1) Administrarea bursei de valori este încredintată directorului general, numit pentru un mandat de maximum 5 ani de către comitetul bursei de valori.

(2) Numirea si, după caz, demiterea directorului general se decid cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor tuturor membrilor comitetului bursei de valori si produc efect de la data confirmării lor de către C.N.V.M.

(3) Conditiile de eligibilitate pentru functia de director general sunt cele prevăzute la art. 18 alin. (2).

(4) Directorul general, sotul (sotia) sau rudele acestora, precum si afinii până la gradul al treilea inclusiv nu pot fi actionari, administratori, cenzori, auditori, angajati, agenti sau persoane implicate cu o societate de servicii de investitii financiare sau cu o altă entitate autorizată de C.N.V.M.

Art. 23. - (1) În caz de indisponibilitate temporară directorul general este suplinit conform regulamentului de organizare si functionare a respectivei burse de valori.

Suplinirea operează după confirmarea ei de către C.N.V.M. (2) În caz de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului ori vacantă a postului, comitetul bursei de valori numeste o altă persoană spre a fi aprobată de C.N.V.M. pentru exercitarea functiei de director general pentru durata restantă a mandatului.

Art. 24. - (1) Directorul general este reprezentantul legal al bursei de valori ca persoană juridică în fata autoritătilor publice si în relatiile cu persoanele fizice si juridice, române si/sau străine. Prin semnătura sa directorul general angajează patrimonial bursa de valori ca persoană juridică.

(2) Directorul general exercită competentele de conducere si pe cele privind functionarea bursei de valori, inclusiv pe cele de angajare a personalului, de organizare si de functionare a bursei de valori respective.

(3) Documentele cuprinzând date si informatii referitoare la bursa de valori, declaratiile, comunicatele, atestatele, cererile, întâmpinările, notificările, renuntările la drepturi si altele asemenea, făcute în numele bursei de valori ca persoană juridică, trebuie să fie semnate de directorul general.

Art. 25. - Înscrisurile constatând situatii sau fapte referitoare la bursa de valori, drepturi ori angajamente patrimoniale ale acesteia, care poartă semnătura directorului general, sunt opozabile tertilor si au forta probantă de act autentic, continutul lor putând fi infirmat numai prin procedura înscrierii în fals.

Art. 26. - (1) Bursa de valori dobândeste personalitate juridică la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei C.N.V.M. de înfiintare a respectivei burse de valori.

(2) Suspendarea activitătii unei burse de valori sau dizolvarea acesteia poate fi decisă numai de către C.N.V.M.

(3) Prin decizia de dizolvare a unei burse de valori C.N.V.M. va desemna si lichidatorii, care vor putea încheia numai actele juridice si vor putea dispune numai operatiunile necesare în vederea lichidării patrimoniale a bursei de valori dizolvate.

(4) Produsul net al lichidării va fi preluat de C.N.V.M. si va fi utilizat în conformitate cu atributiile C.N.V.M.

(5) Personalitatea juridică a bursei de valori dizolvate încetează la data depunerii bilantului de lichidare la C.N.V.M.

 

CAPITOLUL 2

Înfiintarea, supravegherea, organizarea si administrarea altor piete reglementate

 

Art. 27. - (1) Pietele reglementate, altele decât bursele de valori, se înfiintează exclusiv ca societăti pe actiuni.

Capitalul social minim al unei piete reglementate va fi stabilit de C.N.V.M. prin regulament.

(2) Procedura si documentatia necesare autorizării se stabilesc prin regulament de către C.N.V.M.

(3) Pietele reglementate:

a) nu vor distribui dividende, profitul obtinut fiind utilizat pentru perfectionarea sistemelor de operare;

b) nu vor acorda împrumuturi si garantii.

(4) Cel putin două treimi din capitalul social al unei societăti reprezentând o piată reglementată trebuie să fie detinut de societătile de servicii de investitii financiare, care devin astfel membre ale acelei piete. Un actionar al unei societăti reprezentând o piată reglementată nu poate detine direct sau prin persoane afiliate mai mult de 5% din actiunile acesteia.

(5) Pentru autorizarea înfiintării unei piete reglementate este necesară îndeplinirea conditiilor de operare stabilite prin reglementările C.N.V.M. Acestea se vor referi, între altele, la: modul de organizare, managementul, dotarea si resursele, procesul de tranzactionare si de încheiere a tranzactiilor, supravegherea si controlul operatiunilor desfăsurate pe piata respectivă.

(6) Pietele reglementate vor asigura respectarea normelor privind transparenta si protectia investitorilor, prin distribuirea către investitori, societăti de servicii de investitii financiare si alte părti interesate a informatiilor legate de tranzactii, emitenti, instrumente tranzactionate si alte aspecte legate de activitatea desfăsurată pe piată, conform reglementărilor specifice elaborate si făcute publice de consiliul de administratie al fiecărei piete autorizate de C.N.V.M.

(7) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie de înfiintare sau de retragere a autorizatiei de functionare a unei piete reglementate. Orice decizie de suspendare a activitătii unei piete reglementate, precum si motivele care au stat la baza acesteia se publică în două cotidiene de difuzare natională. C.N.V.M. va tine la dispozitia publicului evidenta pietelor reglementate si a sanctiunilor aplicate acestora.

Art. 28. - Dispozitiile referitoare la inspectorul general al bursei de valori, prevăzute la cap. 1, se aplică prin analogie si altor piete reglementate.

Art. 29. - (1) Administrarea unei piete reglementate va fi încredintată consiliului de administratie, ale cărui îndatoriri si responsabilităti, precum si modul de alegere a membrilor săi vor fi stabilite în actul constitutiv al societătii.

(2) Numirea membrilor consiliului de administratie al unei piete reglementate se aprobă individual de C.N.V.M. înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre acestia.

Art. 30. - (1) Membrii consiliului de administratie al unei piete reglementate trebuie să fie cetăteni români domiciliati în România, în vârstă de minimum 30 de ani, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani si o bună reputatie civică si integritate morală.

(2) Membrii consiliului de administratie al unei piete reglementate, sotii, rudele si afinii până la gradul al treilea inclusiv ai acestora nu pot face parte din conducerea unei alte piete reglementate.

(3) Nu pot fi membri ai aceluiasi consiliu de administratie al unei piete reglementate sotii sau rudele si afinii până la gradul al treilea inclusiv. Membrii consiliului de administratie nu pot ocupa functii publice.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia unei situatii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacantă a postului de membru al consiliului de administratie al unei piete reglementate va fi desemnată o altă persoană, validată de C.N.V.M., în conformitate cu actele constitutive ale pietei reglementate, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia.

Art. 31. - După aprobarea numirii lor membrii consiliului de administratie al unei piete reglementate aleg dintre ei un presedinte si 2 vicepresedinti.

 

CAPITOLUL 3

Accesul membrilor si al celorlalti participanti pe pietele reglementate

 

Art. 32. - (1) Pe o piată reglementată efectuează operatiuni numai participantii autorizati de C.N.V.M.

(2) Piata reglementată va stabili prin regulamentele sale, aprobate de C.N.V.M., conditiile de obtinere si de mentinere a calitătii de membru sau de alt tip de participant. Comitetul bursei de valori si, respectiv, consiliul de administratie al pietei reglementate sunt răspunzătoare de aplicarea acestor regulamente.

(3) Piata reglementată va permite accesul la operatiunile sale în calitate de membru sau de alt tip de participant acelor societăti de servicii de investitii financiare si altor entităti autorizate de C.N.V.M., care îndeplinesc conditiile specifice pietei respective.

Art. 33. - Numărul maxim de membri si de participanti ai unei piete reglementate nu poate fi limitat.

Art. 34. - C.N.V.M. poate suspenda anumite sau toate operatiunile desfăsurate pe o piată reglementată în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale si/sau apreciază că este imposibilă mentinerea unei piete ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. Pe durata suspendării nu mai pot fi efectuate noi operatiuni, dar obligatiile rezultând din operatiunile efectuate anterior vor fi îndeplinite în termenii stabiliti.

Art. 35. - În cazul retragerii de către C.N.V.M. a autorizatiei unei piete reglementate, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operatiuni cu instrumente financiare pe acea piată, iar ordinele de negociere înregistrate de intermediari si încă neexecutate până la acea dată devin caduce, dând loc la restituirea depozitelor de titluri si sume, respectiv a comisioanelor încasate; operatiunile încheiate până la această dată urmează să fie finalizate la scadentele lor, intermediarii fiind tinuti conform contractelor încheiate cu clientii acestora.

 

CAPITOLUL 4

Admiterea si retragerea valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare de pe pietele  reglementate

 

Art. 36. - (1) Pe o piată reglementată sunt admise numai valori mobiliare si alte instrumente financiare înregistrate la O.E.V.M.

(2) Pe o piată reglementată sunt admise numai valori mobiliare si alte instrumente financiare pentru care se asigură accesul egal al investitorilor la informatii.

(3) Admiterea unei emisiuni de valori mobiliare se extinde asupra tuturor valorilor mobiliare de acelasi tip sau de aceeasi clasă ale emitentului respectiv, care sunt în circulatie la data admiterii.

(4) Regulamentele de admitere, mentinere si retragere de pe piată a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare vor fi elaborate de respectiva piată reglementată si vor fi aprobate de C.N.V.M.

Art. 37. - După înregistrarea la O.E.V.M. titlurile de stat sunt de drept admise la cotare, la primirea de către piata reglementată a prospectului de emisiune din partea Ministerului Finantelor Publice sau a agentului desemnat de acesta.

Art. 38. - (1) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise pe o piată reglementată trebuie să respecte cerintele acesteia privind obligatiile de transparentă.

(2) Decizia cu privire la o cerere de admitere la tranzactionare se aduce la cunostintă solicitantului în termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii sau, în cazul în care piata reglementată solicită informatii suplimentare în acest interval, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către solicitant a informatiilor respective.

Art. 39. - (1) În cadrul fiecărei piete reglementate pot functiona sectiuni distincte cu conditii specifice privind admiterea, mentinerea si retragerea instrumentelor financiare. Pentru sectiunile la care va exista o cotă emitentul va fi obligat să redacteze un document de prezentare sau un prospect în vederea listării si să se supună obligatiilor privind raportarea continuă si periodică, în conformitate cu regulamentele C.N.V.M. si ale pietei.

(2) În cazul admiterii la cotă emitentul va pune la dispozitie publicului informatiile continute în prospect si va face un anunt cu privire la admitere cel putin într-un ziar de difuzare natională, în conformitate cu regulamentele C.N.V.M. si ale pietei.

Art. 40. - (1) Pentru a putea fi introduse în bursa de valori societătile detinute public trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

a) să aibă o capitalizare bursieră anticipată de cel putin un milion de euro, exprimată în lei, sau un capital social reprezentând echivalentul în lei a cel putin un milion de euro, în măsura în care valoarea capitalizării bursiere nu se poate anticipa;

b) să fi functionat în ultimii 3 ani anteriori listării si să fi publicat situatiile financiare anuale pentru aceeasi perioadă;

c) minimum 25% din actiuni să fie detinute de public.

(2) Bursele de valori, cu aprobarea C.N.V.M., pot admite la cota oficială valori mobiliare emise de societăti detinute public care nu îndeplinesc cerintele prevăzute la alin. (1).

Art. 41. - Prin reglementările proprii, supuse aprobării de către C.N.V.M., piata reglementată va stabili conditiile si procedura de suspendare a operatiunilor cu valori mobiliare si alte instrumente financiare în alte situatii decât cele prevăzute la art. 34.

Art. 42. - (1) Valorile mobiliare si alte instrumente financiare cotate sau tranzactionate pe o piată reglementată vor fi retrase de pe această piată o dată cu radierea înregistrării lor la O.E.V.M.

(2) Consiliul de administratie al pietei reglementate, respectiv comitetul bursei de valori, poate dispune retragerea de la cota oficială dacă apreciază că o piată ordonată a respectivelor valori mobiliare si alte instrumente financiare nu mai poate fi mentinută sau restabilită.

(3) Retragerea de la tranzactionarea pe piete reglementate a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare, cu exceptia cazului prevăzut la alin. (1), se va face numai cu aprobarea C.N.V.M.

 

TITLUL III

Operatiuni de piată

CAPITOLUL 1

Operatiuni pe pietele reglementate

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 43. - (1) Orice operatiune de vânzare, cumpărare, schimb, precum si orice altă operatiune translativă de proprietate, orice conversie sau exercitare a unui drept având ca obiect valori mobiliare sau alte instrumente financiare create în legătură cu valorile mobiliare emise de o societate detinută public se vor desfăsura doar pe piete reglementate si prin intermediul societătilor de servicii de investitii financiare sau al altor intermediari autorizati de C.N.V.M.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele operatiuni:

a) transferurile cu caracter oneros, tranzactii directe, care întrunesc cumulativ următoarele conditii:

1. părtile sunt soti sau rude ori afini până la gradul al treilea inclusiv sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu conditia ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul reglementărilor prezentei ordonante de urgentă;

2. nici una dintre părtile implicate într-o tranzactie directă nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, nu devine actionar semnificativ;

3. să nu depăsească, într-o perioadă de 12 luni, 1% din totalul instrumentelor financiare de acelasi tip si de aceeasi clasă, puse în circulatie de respectivul emitent;

4. sunt notificate C.N.V.M. si pietei de tranzactionare în termen de 3 zile lucrătoare;

b) transferurile de proprietate efectuate ca urmare a cesionării de actiuni ale emitentului de către acesta personalului si conducerii;

c) în cazul fuziunilor, divizărilor si lichidărilor;

d) transferurile efectuate ca urmare a unei hotărâri judecătoresti irevocabile si/sau în temeiul unui titlu executoriu;

e) operatiunile prevăzute la art. 135 alin. (2).

Art. 44. - (1) Toate operatiunile efectuate pe o piată reglementată vor fi realizate si vor fi înregistrate conform reglementărilor specifice. Regimul acestor operatiuni în privinta elementelor, formei, mecanismului, conditiilor, efectelor, decontării, depozitării, compensării si înregistrării se stabileste prin regulamente si proceduri elaborate de piata reglementată si aprobate de C.N.V.M. Reglementările unei piete organizate trebuie să fie accesibile publicului.

(2) Toate operatiunile efectuate pe o piată reglementată vor fi în mod obligatoriu decontate printr-un sistem de decontare autorizat de C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. si B.N.R. vor emite reglementări comune, supuse spre aprobare Ministerului Finantelor Publice, privind evidenta primară si contabilă a operatiunilor efectuate pe o piată reglementată.

Art. 45. - Orice tranzactie efectuată pe o piată reglementată si înregistrată în conformitate cu reglementările specifice acesteia este act de comert si dă nastere unei obligatii valabile căreia nu i se poate opune exceptia de joc.

Art. 46. - (1) Pentru tranzactiile având ca obiect valori mobiliare sau alte instrumente financiare declarate ca furate se aplică, după caz, următoarele reguli:

a) dacă negocierea a avut loc înainte de declararea furtului, cumpărătorul poate urmări repetitiunea pretului titlurilor prin intermediarul său; dacă intermediarul îl declară pe vânzătorul care a dat ordinul, el este descărcat de răspundere;

b) dacă negocierea a avut loc după declararea furtului, intermediarul este tinut la repetitiunea valorii titlurilor negociate.

(2) Intermediarul are dreptul la regres contra vânzătorului potrivit dreptului comun, iar aprecierea bunei-credinte se face după regulile maximei diligente în afaceri.

(3) Declararea furtului se face de administratia pietei reglementate sau de C.N.V.M., din oficiu ori la sesizare.

Art. 47. - Societătile de servicii de investitii financiare calculează, retin si virează, conform reglementărilor legale în materie, impozitul pe câstigurile de capital obtinute de persoane fizice în urma operatiunilor efectuate pe o piată reglementată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Valorile mobiliare si alte instrumente financiare

 

Art. 48. - Transferul dreptului de proprietate asupra unei valori mobiliare sau altui instrument financiar are loc la momentul înregistrării cumpărătorului în registrul emitentului.

Art. 49. - Orice persoană înregistrată ca titulară a unei valori mobiliare este prezumată a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei valori mobiliare.

Art. 50. - Constituirea, modificarea sau stingerea uzufructului, garantiilor mobiliare si a oricăror alte sarcini ori măsuri de indisponibilizare având ca obiect valori mobiliare si alte instrumente financiare se înscrie în registrul emitentului respectivelor titluri, cu efect de la data înscrierii.

Art. 51. - (1) Pe lângă situatia prevăzută la art. 34 valorile mobiliare si alte instrumente financiare vor fi suspendate de la tranzactionare în următoarele cazuri:

a) când o garantie mobiliară sau o măsură de indisponibilizare opozabilă unui proprietar este înscrisă la societatea de registru în registrul emitentului, pentru valorile mobiliare si alte instrumente financiare grevate ale acestui proprietar;

b) în cazul unei oferte publice de vânzare, pentru valorile mobiliare obiect al ofertei;

c) în cazul deschiderii procedurii falimentului sau al lichidării voluntare a emitentului, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii instantei sau de la înregistrarea mentiunii în registrul comertului, după caz;

d) în cazul fuziunii sau divizării emitentului;

e) în celelalte cazuri de modificare a capitalului social al emitentului;

f) în orice alte situatii prevăzute prin reglementări ale C.N.V.M.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), societătile de servicii de investitii financiare sau intermedia rii autorizati de C.N.V.M. vor putea tranzactiona valori mobiliare ce fac obiectul contractelor de garantie reală mobiliară, în numele si pe contul creditorilor în favoarea cărora s-au constituit garantiile, precum si valori mobiliare asupra cărora s-a instituit sechestrul, la cererea organului de executare, în conditiile prevăzute de legea specială.

 

SECTIUNEA a 3-a

Tranzactionarea drepturilor de preferintă

 

Art. 52. - (1) Orice actionar înregistrat la data de referintă poate dispune total sau partial de drepturile sale de preferintă, începând cu data de la care acestea pot fi exercitate.

(2) Tranzactionarea drepturilor de preferintă va fi realizată pe aceeasi piată reglementată pe care sunt tranzactionate si actiunile la care se referă.

Art. 53. - Consiliul de administratie al emitentului va verifica periodic înscrierea în registrul emitentului a tranzactiilor cu dreptul de preferintă.

Art. 54. - C.N.V.M. va emite norme privind tranzactionarea drepturilor de preferintă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Tranzactii în marjă

 

Art. 55. - (1) Societătile de servicii de investitii financiare pot acorda împrumuturi pentru clienti în scopul finantării achizitiilor de valori mobiliare în marjă. Operatiunile finantate trebuie derulate prin intermediul respectivei societăti de servicii de investitii financiare.

(2) C.N.V.M. si B.N.R. vor emite reglementări comune privind creditarea tranzactiilor în marjă.

(3) Este interzisă unei societăti de servicii de investitii financiare acordarea, extinderea sau mentinerea unui credit pentru a achizitiona valori mobiliare în cont propriu ori în contul unui tert, în cazul în care actionează în numele si pe contul emitentului, în cazul unei oferte publice primare, ori în numele si pe contul vânzătorului, în cazul unei oferte publice secundare.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si în situatia în care societatea de servicii de investitii financiare actionează într-un consortiu de societăti de servicii de investitii financiare care intermediază concomitent sau succesiv o ofertă publică primară si/sau secundară, în situatia în care s-a obtinut un credit sindicalizat, precum si în situatia în care la oferta publică participă o persoană implicată sau afiliată acestora.

Art. 56. - (1) Societătile de servicii de investitii financiare pot împrumuta sau facilita împrumutul de valori mobiliare către clientii proprii pentru efectuarea de vânzări în lipsă. Împrumuturile nu pot viza valori mobiliare care apartin clientilor, fără acordul acestora.

(2) Regulile aplicabile marjei pentru achizitiile de valori mobiliare în marjă se vor aplica si în cazul vânzărilor în lipsă.

(3) Operatiunile de vânzare în lipsă se desfăsoară numai în conditiile stabilite prin reglementările C.N.V.M.

 

SECTIUNEA a 5-a

Operatiuni cu instrumente financiare derivate si contracte de report

 

Art. 57. - În cazul pietelor reglementate pot functiona sectiuni destinate instrumentelor financiare, altele decât valorile mobiliare. Acestea vor fi evidentiate distinct si vor functiona după reglementări specifice elaborate de piată si aprobate de C.N.V.M.

Art. 58. - Pe pietele reglementate se pot tranzactiona contracte futures, options sau alte instrumente financiare derivate, precum si contracte de report, cu autorizarea C.N.V.M. si cu respectarea legislatiei bancare si a regimului operatiunilor valutare.

Art. 59. - Vor fi tranzactionate pe pietele reglementate de prezenta ordonantă de urgentă instrumente financiare derivate care au ca active suport valori mobiliare, drepturi rezultate din valori mobiliare sau indici bursieri.

Art. 60. - (1) Operatiunile cu instrumente financiare derivate îsi produc efectele în conformitate cu clauzele contractuale generale, astfel cum au fost standardizate de piata reglementată. Clauzele contractelor futures si options vor face referire cel putin la cantitate, scadentă, modalitatea de decontare si de lichidare a contractului.

(2) Înaintea introducerii pe piata reglementată a unui asemenea instrument financiar clauzele contractuale vor fi supuse aprobării si înregistrării la C.N.V.M.

Art. 61. - Contractele de report, futures si options tranzactionate pe pietele reglementate vor fi în mod obligatoriu supuse mecanismului de compensare-decontare prevăzut de reglementările elaborate de piată si aprobate de C.N.V.M.

Art. 62. - Piata reglementată va asigura administrarea operatiunilor, incluzând:

a) înregistrarea tranzactiilor;

b) gestionarea marjelor;

c) mecanismul de ajustare a profitului sau a pierderii.

Art. 63. - Participantii admisi la tranzactionare în sectiunea instrumentelor financiare derivate a unei piete reglementate sunt răspunzători de constituirea si mentinerea marjelor necesare, în conditiile stabilite de regulamentele C.N.V.M. si ale pietei reglementate respective.

 

CAPITOLUL 2

Oferta publică

SECTIUNEA 1

Dispozitii commune

 

Art. 64. - (1) Orice ofertă publică de valori mobiliare reglementată de prezenta ordonantă de urgentă necesită autorizarea C.N.V.M. înainte de publicarea anuntului si/sau a prospectului său.

(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică emisiunii de titluri de participare la fonduri deschise de investitii.

(3) Oferta publică făcută fără autorizare ori cu nerespectarea conditiilor stabilite prin autorizare este nulă de drept si atrage pentru cei în culpă aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege; ofertantul va fi tinut fată de investitorii de bună-credintă la obligatia de repetitiune si la daune-interese decurgând din nulitatea tranzactiilor eventual încheiate pe baza unei astfel de oferte.

Art. 65. - (1) Pentru autorizarea unei oferte publice de valori mobiliare ofertantul va înainta C.N.V.M. o cerere de autorizare însotită de un anunt si de prospectul de ofertă.

(2) Anuntul va cuprinde elementele esentiale ale tranzactiei în functie de titlurile ce fac obiectul său, precum si toate informatiile relevante cu privire la ofertant si la valorile mobiliare ce urmează să fie oferite public, indiferent că astfel de informatii sunt sau nu sunt dintre cele supuse obligatiei legale de publicitate, raportare sau înregistrare.

(3) Informatiile pe care trebuie să le cuprindă prospectul de ofertă vor fi certificate de ofertant, care este răspunzător pentru realitatea, exactitatea si integralitatea lor. În cazurile reglementate de C.N.V.M. informatiile din prospectul de ofertă vor fi certificate si de către auditorul financiar al emitentului.

(4) Continutul minim de informatii pe care trebuie să îl cuprindă prospectul de ofertă, forma de prezentare a acestora pe categorii de oferte si documentele ce trebuie să însotească prospectul în vederea obtinerii autorizatiei vor fi stabilite de C.N.V.M. prin normele adoptate de aceasta.

Art. 66. - (1) C.N.V.M. trebuie să se pronunte în privinta autorizării în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii în cazul ofertelor publice de vânzare, respectiv 7 zile lucrătoare în cazul ofertelor publice de cumpărare si 15 zile lucrătoare în cazul ofertelor publice de preluare.

(2) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial de către ofertant, initiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe aceste termene care vor începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informatii sau modificări.

(3) Decizia de autorizare devine lipsită de efect în cazul în care oferta publică de vânzare nu este initiată în termen de 9 luni de la data ultimelor raportări financiare care stau la baza autorizatiei, iar oferta publică de cumpărare sau de preluare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data autorizării.

Art. 67. - (1) La data publicării anuntului de ofertă aceasta devine obligatorie, având continutul si forma în care a fost autorizată, inclusiv cu amendamentele stabilite de C.N.V.M., dacă este cazul.

(2) Prin decizia de autorizare, C.N.V.M. va fixa forma definitivă în care oferta poate fi publicată sau notificată eventualilor investitori; tot prin decizie, C.N.V.M. poate stabili conditii, limitări sau restrictii ce vor trebui respectate pe parcursul promovării si derulării ofertei publice de valori mobiliare.

(3) La data emiterii deciziei de autorizare se aplică pe oferta definitivată conform alin. (2) viza C.N.V.M. privind decizia si purtând semnătura autorizată, eliberându-se initiatorului ofertei două exemplare originale, un exemplar fiind înregistrat în evidentele C.N.V.M. Textul ofertei publice nu poate fi publicat, comunicat sau altfel distribuit si nici nu poate face obiect de publicitate decât purtând viza C.N.V.M.

(4) Viza de autorizare aplicată pe textul ofertei definitive nu are valoare de garantie si nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei; decizia certifică numai regularitatea ofertei în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

(5) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice de valori mobiliare, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităti decurgând din decizia de autorizare, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciază tranzactiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare. C.N.V.M. poate dispune retragerea autorizării acordate ofertei în cauză, cu aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor în culpă, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

Art. 68. - Orice formă de publicitate a ofertei, anterioară emiterii autorizatiei, este interzisă, cu exceptia publicitătii conform prevederilor art. 86.

Art. 69. - (1) Anuntul de ofertă publică poate fi lansat în orice moment după emiterea deciziei de autorizare.

(2) Anuntul de ofertă trebuie publicat în două cotidiene de difuzare natională si în acelasi timp prospectul trebuie să fie făcut disponibil investitorilor cel putin la sediile emitentului si ale societătii de servicii de investitii financiare implicate si comunicat pietei reglementate respective.

Art. 70. - Termenul de valabilitate este cel stipulat în anunt si în prospectul de ofertă, dar nu poate depăsi 6 luni. La expirarea valabilitătii sale oferta publică de valori mobiliare devine caducă.

Art. 71. - (1) O ofertă publică de valori mobiliare produce toate efectele dacă pe durata valabilitătii sale se păstrează realitatea, exactitatea si integralitatea informatiilor cuprinse în prospect.

(2) Conditiile de modificare a ofertei publice autorizate vor fi stabilite prin reglementări ale C.N.V.M.

(3) Orice modificare a termenilor unor oferte publice autorizate trebuie făcută publică printr-un anunt în conditiile prevăzute la art. 69.

Art. 72. - (1) C.N.V.M. poate dispune suspendarea derulării ofertei publice dacă pe baza analizei circumstantelor pietei apreciază că temporar acestea nu permit tranzactii normale cu valorile mobiliare obiect al ofertei, afectând fie protectia investitorilor, fie interesele legitime ale ofertantului.

(2) C.N.V.M. va dispune revocarea deciziei de autorizare dacă derularea ofertei publice se face cu încălcarea dispozitiilor legii, ale regulamentelor si instructiunilor adoptate de C.N.V.M. sau cu neîndeplinirea conditiilor si neobservarea limitelor ori restrictiilor stabilite prin decizia de autorizare.

(3) C.N.V.M. poate dispune revocarea deciziei de autorizare în următoarele situatii:

a) dacă apreciază că circumstante ulterioare deciziei provoacă modificări fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;

b) când ofertantul informează C.N.V.M. că retractează oferta înainte de lansarea anuntului de ofertă.

(4) C.N.V.M. va anula decizia de autorizare dacă aceasta a fost obtinută pe baza unor informatii false ori care au indus în eroare.

Art. 73. - (1) Suspendarea derulării ofertei opreste curgerea termenului de valabilitate a acesteia; la ridicarea sau la încetarea suspendării se reia derularea ofertei.

(2) Tranzactiile încheiate până la data revocării rămân neafectate.

(3) Anularea deciziei de autorizare lipseste de efecte tranzactiile cu valori mobiliare încheiate până la data anulării, dând loc la repetitiunea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanti, voluntar sau în baza unei hotărâri judecătoresti.

(4) Prevederile alin. (3) nu vor impieta asupra aplicării sanctiunilor contraventionale sau penale, după caz, în conditiile legii.

Art. 74. - (1) Ofertele publice trebuie să se desfăsoare în conditii care să asigure egalitate de tratament pentru toti investitorii.

(2) În lipsa oricărui alt criteriu de alocare prevăzut în prospect si acceptat de C.N.V.M. în caz de suprasubscriere valorile mobiliare vor fi alocate proportional cu nivelul subscriptiilor.

Art. 75. - (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din prospect si anunt, după caz:

a) ofertantul;

b) membrii consiliului de administratie al ofertantului;

c) emitentul;

d) membrii consiliului de administratie al emitentului;

e) fondatorii, în caz de subscriptie publică;

f) cenzorii sau auditorul financiar care a certificat situatiile financiare ale căror informatii au fost preluate în prospect;

g) societătile de servicii de investitii financiare care au intermediat oferta;

h) orice altă entitate care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informatie, studiu sau evaluare inserată sau mentionată.

Culpa se apreciază după regulile maximei diligente în afaceri, potrivit atributiilor legale si statutare ale fiecărei entităti precizate la lit. a)-h).

(2) Sunt răspunzătoare indiferent de culpă si sunt tinute solidar următoarele persoane:

a) ofertantul, dacă oricare dintre entitătile prevăzute la alin. (1) lit. b), g) si h) va fi responsabilă;

b) emitentul, dacă oricare dintre entitătile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) si f) va fi responsabilă;

c) managerul sindicatului de intermediere, dacă un membru al sindicatului de intermediere va fi responsabil.

(3) Dreptul la despăgubire va trebui exercitat în maximum 6 luni de la data cunoasterii deficientei prospectului, dar nu mai târziu de 2 ani de la închiderea ofertei.

Art. 76. - Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei publice este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a ofertei.

Art. 77. - (1) C.N.V.M. va reglementa conditiile pentru recunoasterea în România, pe bază de reciprocitate, a prospectelor:

a) aprobate, în conformitate cu standardele prevăzute de dreptul comunitar, de către autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene;

b) aprobate de către autoritătile competente ale tărilor cu care România a încheiat acorduri cu privire la recunoasterea reciprocă.

(2) Dacă o ofertă publică este făcută simultan sau într-un interval scurt în România si într-un alt stat, oferta va fi supusă reglementărilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă în cazul în care emitentul are sediul în România.

 

SECTIUNEA a 2-a

Oferta publică de vânzare

 

Art. 78. - (1) Oferta publică de vânzare poate fi primară sau secundară, după cum are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piată (oferta publică primară), sau un pachet de valori mobiliare emise în prealabil (oferta publică secundară).

(2) Oferta publică de vânzare (primară sau secundară) este o ofertă publică initială atunci când valorile mobiliare respective sunt distribuite pentru prima dată public.

Art. 79. - Oferta publică de vânzare va fi făcută printr-o societate de servicii de investitii financiare.

Art. 80. - (1) Numărul de valori mobiliare oferite poate fi mărit pe perioada ofertei în următoarele conditii:

a) să nu aibă loc o modificare a pretului;

b) să se încadreze în limita prevăzută de anuntul de ofertă si de prospect;

c) să nu depăsească 15% din volumul ofertei anuntat initial;

d) în caz de ofertă primară, hotărârea adunării generale sau a consiliului de administratie, după caz, să prevadă această optiune de majorare a ofertei si limitele acesteia.

(2) Optiunea de majorare a ofertei trebuie exercitată pe durata de valabilitate a ofertei.

Art. 81. - Pretul de ofertă poate fi determinat sau determinabil. În cazul în care pretul nu va fi determinat, anuntul de ofertă si prospectul vor contine marja de pret si criteriile de determinare. Pretul astfel stabilit va fi determinat oricând pe durata ofertei, până în ultima zi a subscriptiilor, si va fi notificat C.N.V.M. si comunicat public în aceleasi conditii ca si anuntul de ofertă.

Art. 82. - Activitătile de stabilizare a pretului pot dura maximum 30 de zile din momentul închiderii ofertei.

Art. 83. - (1) Dacă o ofertă publică a fost lansată sub mentiunea înscrierii respectivelor valori mobiliare la cota unei piete reglementate, investitorii pot solicita returnarea fondurilor în următoarele situatii:

a) cererea de admitere la cota pietei reglementate nu a fost înaintată până la închiderea ofertei;

b) cotarea este respinsă pentru motive imputabile emitentului, ofertantului sau societătii de servicii de investitii financiare.

(2) Solicitarea returnării fondurilor plasate va fi trimisă emitentului/ofertantului în maximum 60 de zile de la închiderea ofertei, respectiv de la respingerea cererii de înscriere.

Art. 84. - (1) Sunt permise activitătile de solicitare a intentiei de investitie, în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte, cu următoarele conditii:

a) să fie autorizate de C.N.V.M.;

b) să fie initiate după difuzarea unui prospect preliminar.

(2) Cererea de exprimare a intentiei de investitie si răspunsul nu produc efecte obligatorii pentru părti.

(3) Responsabilitatea pentru acuratetea si integralitatea informatiilor cuprinse în prospectul preliminar se stabileste conform regulilor prevăzute la art. 75.

 

SECTIUNEA a 3-a

Oferta publică de cumpărare sau de preluare

 

Art. 85. - Lansarea, derularea si închiderea unei oferte de cumpărare sau de preluare sunt reglementate prin norme de către C.N.V.M.

Art. 86. - (1) În cazul unei oferte de preluare ofertantul va transmite un anunt preliminar C.N.V.M., societătii subiect al preluării si pietei de tranzactionare a valorilor mobiliare respective si îl va publica în cel putin două ziare centrale si unul local de la sediul emitentului.

(2) Consiliul de administratie al societătii subiect al preluării va transmite C.N.V.M., ofertantului si pietei reglementate pe care se tranzactionează respectivele valori mobiliare pozitia sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anuntului preliminar de ofertă.

(3) Consiliul de administratie poate să convoace adunarea generală extraordinară spre a se pronunta asupra oportunitătii preluării si strategiei de urmat. În cazul în care cererea este formulată de un actionar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, adunarea se va tine în 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare natională.

(4) Transmiterea anuntului preliminar de ofertă obligă ofertantul să lanseze, în maximum 20 de zile, o ofertă publică de preluare în termeni nu mai putin favorabili decât cei precizati în anuntul preliminar.

(5) De la momentul receptionării anuntului preliminar si până la închiderea ofertei consiliul de administratie al societătii subiect al preluării va informa C.N.V.M. si piata reglementată asupra tuturor operatiunilor efectuate de către membrii săi si de către directorul general cu privire la respectivele valori mobiliare.

Art. 87. - (1) De la momentul receptionării anuntului preliminar consiliul de administratie al societătii subiect al preluării nu mai poate încheia nici un act si nu poate lua nici o măsură care să afecteze substantial situatia patrimonială sau obiectivele preluării, cu exceptia actelor de administrare curentă.

(2) În contextul prezentei sectiuni sunt considerate a afecta substantial situatia patrimonială operatiuni incluzând, dar fără a se limita la acestea: majorări de capital social sau emisiune de valori mobiliare care dau drept de subscriptie ori conversie în actiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel putin o treime din activul social net.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) pot fi îndeplinite acele operatiuni derivate din obligatii asumate înainte de publicarea anuntului de preluare, precum si acele operatiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară convocată special ulterior anuntului.

(4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societătii subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societătii în situatia neluării unora dintre măsurile enuntate la alin. (2) sau al derulării acelor operatiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară convocată special ulterior anuntului.

Art. 88. - (1) De la momentul publicării anuntului preliminar referitor la preluare sau la lansarea unei oferte de cumpărare orice persoană poate lansa o contraofertă având ca obiect aceleasi valori mobiliare, în următoarele conditii:

a) să aibă ca obiect cel putin acelasi număr de valori mobiliare;

b) pretul oferit să fie cu cel putin 5% mai mare decât cel din prima ofertă.

(2) Lansarea unei contraoferte dă dreptul primului ofertant să modifice termenii ofertei.

(3) Lansarea contraofertelor, respectiv modificarea termenilor ofertelor anterioare, se face prin depunerea la C.N.V.M. a documentatiei necesare într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea primei oferte. C.N.V.M. se va pronunta în privinta acestora în conformitate cu prevederile art. 66, fixând totodată un termen unic de închidere a ofertelor.

Art. 89. - Ofertantul sau afiliatii săi nu mai pot lansa o ofertă de preluare a aceleiasi societăti timp de un an de la închiderea ofertei precedente.

 

SECTIUNEA a 4-a

Oferte publice internationale

 

Art. 90. - Ofertele publice efectuate pe teritoriul României cu privire la valori mobiliare emise de către nerezidenti sunt supuse următoarelor conditii:

a) valorile mobiliare respective trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

b) emitentul trebuie să facă dovada că a respectat reglementările statului de înregistrare a respectivelor valori mobiliare;

c) oferta va respecta prevederile prezentei ordonante de urgentă în ceea ce priveste protectia investitorilor.

Art. 91. - Orice ofertă publică având ca obiect valori mobiliare reglementate de prezenta ordonantă de urgentă, efectuată în afara teritoriului României de către rezidenti, trebuie notificată C.N.V.M.

Art. 92. - C.N.V.M. va adopta un regulament pentru aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni.

 

SECTIUNEA a 5-a

Emisiunea de obligatiuni

 

Art. 93. - (1) O societate comercială va putea emite prin ofertă publică obligatiuni sau alte titluri de împrumut similare.

(2) În cazul unei oferte de obligatiuni convertibile actionarii societătii comerciale emitente nu vor avea drept de preferintă la subscriptie pentru actiunile emise ca urmare a conversiei.

Art. 94. - Prevederile prezentei sectiuni se completează cu dispozitiile referitoare la emisiunea de obligatiuni din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL 3

Falimentul participantilor

 

Art. 95. - Deschiderea procedurii falimentului nu va afecta, sub rezerva fraudei, irevocabilitatea unui ordin, opozabilitatea sa fată de terti sau caracterul definitiv al compensărilor, pentru ordinele deja introduse în sistem înainte de deschiderea procedurii falimentului, si nici activele mentinute în conturi de către entitătile autorizate în numele si/sau pe contul altor entităti autorizate sau al investitorilor.

Art. 96. - Garantiile constituite pentru obligatiile rezultate din functionarea unui sistem de decontare si compensare nu vor fi afectate de initierea procedurii falimentului, în cadrul averii debitorului supuse lichidării intrând acele drepturi patrimoniale rămase după executarea obligatiilor respective.

Art. 97. - (1) Obligatiile reciproce rezultate din operatiuni cu instrumente financiare realizate pe piete reglementate de prezenta ordonantă de urgentă, precum si obligatiile reciproce guvernate de un contract-cadru de tipul celor pentru operatiunile de conversie (swap) vor fi compensate conform regulilor aplicabile pe respectivele piete reglementate sau termenilor contractului-cadru respectiv si vor avea ca rezultat o sumă netă datorată de una dintre părti celeilalte. În cazul în care între aceleasi părti există mai multe asemenea contracte-cadru, sumele nete rezultate pot fi compensate până la obtinerea unei sume nete finale.

(2) Regulile de compensare mentionate, precum si clauzele de denuntare a contractului datorită initierii procedurii falimentului vor fi opozabile creditorilor în cadrul procedurii falimentului, iar denuntarea contractului si compensarea datoriilor reciproce ca efect al initierii procedurii falimentului vor fi considerate ca fiind efectuate înainte de declansarea acestei proceduri.

 

TITLUL IV

Protectia investitorilor

CAPITOLUL 1

Principii generale

 

Art. 98. - (1) Detinerea de valori mobiliare emise de societătile detinute public constituie investitie în scopul obtinerii de profit.

(2) C.N.V.M. emite reglementări privind protectia si garantarea exercitării depline a drepturilor aferente investitiei în valori mobiliare si în alte instrumente financiare.

Art. 99. - (1) Conducerea si administrarea societătilor detinute public se vor face în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si ale prezentului capitol.

(2) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a pozitiei detinute de actionari sau a calitătii de administrator ori de angajat al societătii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare detinute, precum si prejudicierea detinătorilor acestora.

Art. 100. - Detinătorii valorilor mobiliare trebuie să îsi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credintă, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinători si a interesului prioritar al societătii comerciale emitente, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Art. 101. - Orice informatie transmisă în România, de natură să influenteze decizia investitională privind instrumentele financiare tranzactionate pe o piată reglementată în România, va fi redactată în limba română sau va fi însotită de o traducere în limba română.

 

CAPITOLUL 2

Reguli speciale privind societătile detinute public

 

Art. 102. - Orice societate detinută public este obligată să solicite unei piete reglementate introducerea pentru tranzactionarea pe această piată a valorilor mobiliare emise, în termen de o lună de la dobândirea acestui statut.

Art. 103. - O societate comercială care a efectuat o ofertă publică de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare, diferite de cele de natura actiunilor, se asimilează societătii detinute public în ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor în respectivele valori mobiliare sau alte instrumente financiare.

Art. 104. - Divizarea unei societăti detinute public sau fuziunea unei societăti cu o societate detinută public va avea ca efect crearea si/sau mentinerea de societăti detinute public.

Art. 105. - Societătile detinute public sunt obligate să se înregistreze la O.E.V.M. si să respecte cerintele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise de acestea.

Art. 106. - (1) Actionarii care detin individual cel putin 5% sau împreună cel putin 10% din actiunile emise de societătile detinute public pot solicita trimestrial administratorilor sau cenzorilor societătii rapoarte intermediare cu privire la operatiuni financiare din gestiunea acesteia.

(2) În urma solicitării prevăzute la alin. (1) administratorii sunt obligati să analizeze operatiunile respective, să întocmească rapoarte privind operatiunile financiare reclamate si să le pună la dispozitie solicitantilor trimestrial. Operatiunile în legătură cu care se întocmesc rapoarte financiare intermediare pot fi reclamate pentru legalitate cenzorilor societătii.

(3) Actionarii prevăzuti la alin. (1) vor putea cere instantei să desemneze unul sau mai multi experti, însărcinati să analizeze operatiunile financiare reclamate, care să întocmească un raport, înmânat si cenzorilor societătii, spre a fi analizat si a se propune măsuri corespunzătoare.

Art. 107. - Convocarea adunării generale a actionarilor societătilor detinute public se va face prin publicarea convocatorului si prin transmiterea unei înstiintări C.N.V.M. si pietei reglementate pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise de societate.

Art. 108. - (1) Convocarea adunării generale la cererea actionarilor semnificativi ai societătii detinute public se va face în mod obligatoriu de către administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată.

(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 109. - (1) Accesul actionarilor înscrisi în registrul actionarilor la data de referintă, în locul în care se desfăsoară adunarea generală a actionarilor, este permis prin simpla probă a identitătii acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

(2) Reprezentarea actionarilor în adunarea generală a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decât actionari, cu exceptia administratorilor, pe bază de procură specială autentificată.

(3) Hotărârile adoptate cu împiedicarea dovedită a accesului unuia sau mai multor actionari ori a reprezentantilor acestora în adunarea generală a actionarilor pot fi atacate în instantă în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 110. - (1) Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie al societătilor detinute public poate fi ales prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.

(2) Reglementările privind aplicarea metodei votului cumulativ în societătile detinute public se stabilesc de C.N.V.M.

Art. 111. - (1) Hotărârile luate de consiliul de administratie al unei societăti detinute public, în exercitiul atributiilor delegate de adunarea generală extraordinară a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi depuse la oficiul registrului comertului si vor fi publicate atât în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cât si într-un ziar de difuzare natională si se vor transmite C.N.V.M. si pietei reglementate pe care se tranzactionează valorile mobiliare ale societătii.

(2) Hotărârile mentionate la alin. (1), contrare legii sau actului constitutiv, pot fi atacate în justitie în termen de 15 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de către oricare dintre actionari.

Art. 112. - (1) Administratorii vor elibera, la cererea actionarilor, copii de pe procesele-verbale ale deliberărilor si ale deciziilor luate de consiliul de administratie în exercitiul atributiilor delegate de adunarea generală extraordinară a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Documentele solicitate vor fi eliberate în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul solicitării exprimate în maximum 60 de zile de la efectuarea publicitătii conform art. 111 alin. (1).

(3) Tarifele pentru eliberarea copiilor prevăzute la alin. (1) si (2) nu vor putea depăsi costurile necesitate de respectivele operatiuni.

Art. 113. - Cenzorii societătii detinute public si auditorul financiar al acesteia vor supraveghea si vor verifica gestiunea societătii, precum si corectitudinea si oportunitatea tranzactiilor sau actelor încheiate de aceasta cu administratorii, angajatii, actionarii societătii sau cu persoane afiliate ori persoane implicate cu acestia.

Art. 114. - (1) Data de referintă pentru actionarii îndreptătiti să primească dividende este data stabilită pentru determinarea actionarilor cu drept de vot în adunarea generală a actionarilor care fixează dividendul.

(2) O dată cu fixarea dividendelor adunarea generală a actionarilor va stabili si data la care acestea se vor plăti actionarilor. Aceasta nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a actionarilor de stabilire a dividendului.

(3) În cazul în care adunarea generală a actionarilor nu stabileste data plătii dividendelor conform alin. (2), acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a actionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

(4) La împlinirea datei fixate de adunarea generală a actionarilor dividendele se vor plăti către toti actionarii în termen de cel mult 15 zile.

Art. 115. - (1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societătii, a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societătii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a actionarilor.

(2) Închirierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată fată de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate depăseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioadă mai mare de un an depăsind aceeasi valoare se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a actionarilor.

(3) În cazul încălcării prevederilor alin. (1) si (2) oricare dintre actionari poate solicita instantei judecătoresti anularea actului juridic încheiat si urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societătii.

Art. 116. - (1) Sunt interzise aporturile în natură la majorarea capitalului social al societătilor detinute public, cu exceptia aporturilor constând din terenurile de incintă pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, si majorarea de capital social se efectuează de drept conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Adunarea generală a actionarilor nu va putea sub nici un motiv să suspende exercitarea drepturilor de preferintă de către actionarii îndreptătiti.

(3) Pretul de subscriere pentru actionarii care îsi exercită dreptul de preferintă se va calcula în mod obligatoriu prin adăugarea unei prime de emisiune cel putin egală cu valoarea inflatiei comunicată de B.N.R. de la data ultimei majorări sau constituiri a capitalului social si va fi mai mic decât pretul de ofertă către public. Primele de emisiune se varsă într-un fond de rezervă cu care, în cel mult 6 luni, se va majora capitalul social prin cresterea valorii actiunilor tuturor actionarilor.

(4) Adunarea generală a actionarilor care a hotărât majorarea capitalului social prin aport în numerar va hotărî si majorarea valorii actiunilor prin includerea fondului de rezervă creat din primele de emisiune rezultate după exercitarea dreptului de preferintă, precum si a ofertei către public.

Art. 117. - Actiunile emise la majorarea capitalului social prin aport în numerar vor trebui plătite integral la data subscrierii acestora.

Art. 118. - (1) Înaintea efectuării oricărei majorări de capital social prin subscriptie de noi aporturi societătile detinute public vor proceda la actualizarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale din patrimoniul lor de câte ori rata inflatiei depăseste cu 20% pe cea existentă la data ultimei actualizări.

(2) La actualizarea valorii activelor imobilizate, prevăzută la alin. (1), se vor lua în calcul utilitatea si valoarea de piată a bunurilor respective.

(3) Dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor hotărăste majorarea capitalului social cu diferenta de valoare rezultată în urma actualizării, atunci aceasta se va efectua anterior majorării propuse sau concomitent cu aceasta, profitând actionarilor înregistrati la data de referintă a respectivei adunări generale a actionarilor, proportional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social.

Art. 119. - În cazul fuziunii unei societăti detinute public cu o altă societate, sulta nu va putea depăsi 10% din valoarea nominală a actiunilor societătii rezultate din fuziune.

 

CAPITOLUL 3

Transparenta pietei si egalitatea investitorilor

SECTIUNEA 1

Transparenta pietei

 

Art. 120. - (1) Investitorii au dreptul de acces la informatie certă, suficientă si făcută publică la momentul oportun privind:

a) valorile mobiliare, emitentii acestora si activitatea lor;

b) societătile de servicii de investitii financiare;

c) pietele reglementate, institutiile si persoanele implicate profesional în activitatea acestora;

(2) C.N.V.M. va elabora reglementări pentru a garanta investitorilor acces la informatii pe baze nediscriminatorii si va impune respectarea acestora de către institutiile implicate pe piată.

Art. 121. - Societătile detinute public vor întocmi si vor pune la dispozitie C.N.V.M. rapoarte curente, semestriale si anuale. C.N.V.M. va emite reglementări privind continutul minim al acestor rapoarte si publicitatea obligatorie de efectuat pe cheltuiala societătii.

Art. 122. - În cazul aparitiei unui eveniment important societătile detinute public vor întocmi în termen de maximum 3 zile lucrătoare rapoarte curente, conform reglementărilor C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise de acestea.

Art. 123. - (1) Administratorii societătilor detinute public vor prezenta în mod obligatoriu C.N.V.M. rapoarte curente, publicate obligatoriu în Buletinul C.N.V.M., în care vor declara orice act juridic încheiat de către societate cu administratori, angajati, actionari ai societătii sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora, a căror valoare cumulată reprezintă cel putin echivalentul în lei a 50.000 euro.

(2) În cazul în care societatea încheie acte juridice cu persoanele mentionate la alin. (1), vor fi respectate interesele acesteia în raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piată.

(3) Rapoartele vor mentiona într-un capitol special actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea si vor preciza în mod obligatoriu următoarele elemente: părtile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, sumele datorate reciproc de părti, garantiile constituite, termenele si modalitătile de plată.

(4) Rapoartele vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societătii si orice alte informatii cerute prin reglementările emise de C.N.V.M.

Art. 124. - (1) Informatiile la care se face referire la art. 121 sunt considerate privilegiate până la publicarea lor.

(2) Societătile detinute public pot solicita motivat C.N.V.M. ca anumite informatii să nu fie publicate, ci să fie tratate ca informatii confidentiale.

Art. 125. - (1) Societătile detinute public vor întocmi rapoarte semestriale privind situatia patrimoniului si a contului de profit si pierdere, pe care le trimit C.N.V.M. în maximum 45 de zile de la sfârsitul perioadei de raportare.

(2) Datele financiare vor fi prezentate comparativ cu situatia existentă în aceeasi perioadă a anului financiar precedent.

(3) Notele explicative vor include toate informatiile relevante pentru ca investitorii să poată evalua evolutia activitătii societătii si a profiturilor/pierderilor care vor fi înregistrate în comparatie cu perioada similară a anului financiar precedent.

(4) Raportul semestrial va include si raportul comisiei de cenzori/auditorului, precum si comentariile acestora.

Art. 126. - Societătile detinute public vor întocmi rapoarte anuale care vor contine date prevăzute în reglementările C.N.V.M.

Art. 127. - (1) Atunci când, ca urmare a unei operatiuni de achizitie sau de vânzare de valori mobiliare emise de o societate detinută public, procentul de drepturi de vot detinut de o persoană atinge sau depăseste unul din pragurile/valoarea de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul actiunilor, persoana respectivă si societatea de registru care tine registrul actionarilor la societate au obligatia să informeze în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operatiunii, respectiv din momentul luării la cunostintă, în mod concomitent, societatea emitentă si C.N.V.M.

(2) Atunci când pragurile mentionate la alin. (1) sunt atinse sau depăsite de un grup de persoane, acestea obtinând în acest fel calitatea de actionar semnificativ sau/si pozitie de control, majoritară sau majoritară absolută, informarea societătii emitente si a C.N.V.M. este obligatorie pentru toti membrii grupului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Auditorii financiari

 

Art. 128. - (1) Situatiile financiar-contabile si cele privind operatiunile ale oricărei entităti supuse autorizării, supravegherii si controlului C.N.V.M. conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi elaborate în conformitate cu cerintele specifice stabilite prin reglementările C.N.V.M. si vor fi verificate si certificate de auditori financiari autorizati de către C.N.V.M.

(2) C.N.V.M. va tine un registru special cu persoanele autorizate să realizeze activitatea de audit pentru persoanele juridice ce intră sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conditiile de înregistrare a auditorilor în registrul prevăzut la alin. (2).

Art. 129. - C.N.V.M. împreună cu Camera Auditorilor din România vor elabora norme aplicabile societătilor detinute public si altor entităti reglementate de C.N.V.M. privind conduita, precum si ghiduri profesionale în domeniul financiar-contabil si de audit.

 

SECTIUNEA a 3-a

Interzicerea manipulării pietei si tranzactiilor bazate pe informatii privilegiate

 

Art. 130. - Prin manipularea pietei se întelege:

a) efectuarea de tranzactii sau lansarea de ordine de tranzactionare care dau sau sunt în măsură să dea indicatii false ori înselătoare cu privire la oferta, cererea sau pretul instrumentelor financiare ori care mentin, prin actiunea uneia sau mai multor persoane, pretul instrumentelor financiare la un nivel artificial ori care folosesc alte mijloace fictive sau alte forme de tranzactionare încălcând practicile oneste;

b) diseminarea de informatii prin orice mijloace care dau sau sunt în măsură să dea indicatii false ori înselătoare cu privire la oferta, cererea sau pretul instrumentelor financiare, incluzând diseminarea de zvonuri sau stiri false ori înselătoare.

Art. 131. - Este interzis unei societăti de servicii de investitii financiare si agentilor acesteia ca, direct sau indirect:

a) să execute un ordin de la un investitor, cunoscând că nu va avea loc un transfer real al dreptului de proprietate sau că operatiunea de cumpărare urmează să se perfecteze între acel investitor si persoane afiliate lui ori un angajat al acestuia, simultan cu o revânzare;

b) să execute un ordin de la un investitor privind negocierea vânzării unui pachet de valori mobiliare, cu primirea simultană a unui ordin de la acelasi investitor privind achizitia aceluiasi pachet de valori mobiliare la acelasi pret;

c) să execute un ordin de la un investitor privind negocierea vânzării unui pachet de valori mobiliare, cunoscând că o altă societate de valori mobiliare a primit simultan un ordin de la acelasi investitor privind achizitia aceluiasi pachet de valori mobiliare;

d) să pună în circulatie informatii despre un emitent, contrar datelor înscrise în raportările financiare ale acestuia.

Art. 132. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă orice persoană va fi considerată detinător de informatii privilegiate sau persoană initiată, dacă:

a) are acces la asemenea informatii:

1. ca membru al organismului de conducere sau supraveghere ori al unei structuri similare a emitentului;

2. pe durata angajării sale de către emitent sau pe durata activitătii profesionale în serviciul emitentului ori în legătură cu acest serviciu;

3. ca investitor în valori mobiliare ale societătii detinute public;

b) are acces la astfel de informatii datorită unei pozitii sau legături identice cu cele prevăzute la lit. a) cu o persoană juridică având ea însăsi acces la astfel de informatii;

c) a obtinut astfel de informatii de la oricare dintre persoanele mentionate mai sus sau prin orice altă modalitate.

Art. 133. - (1) Orice detinător de informatii privilegiate nu poate achizitiona sau vinde pentru sine ori pentru altul, direct sau indirect, valori mobiliare sau alte drepturi legate de acestea ale emitentului, cu privire la care detine informatiile privilegiate respective, sau să valorifice respectivele informatii privilegiate în orice alt mod si nici să le transmită ori să faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terti si se va supune normelor de conduită prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Dacă persoana la care se face referire la alin. (1) este o persoană juridică, interdictia se aplică persoanei fizice detinătoare de informatii privilegiate implicate în luarea deciziei de a folosi astfel de informatii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Oferta publică obligatorie

 

Art. 134. - (1) Persoana care, singură sau actionând în mod concertat cu alte persoane, intentionează să dobândească pozitia semnificativă sau de control asupra unui emitent este obligată să deruleze o ofertă publică de cumpărare pentru respectivele valori mobiliare.

(2) Persoana care, singură sau actionând în mod concertat cu alte persoane, intentionează să dobândească pozitie majoritară sau pozitie majoritară absolută asupra unui emitent este obligată să deruleze ofertă publică de preluare având ca obiect toate actiunile emitentului respectiv aflate în circulatie.

(3) Persoana care, singură sau actionând în mod concertat cu alte persoane, a dobândit o pozitie de control, majoritară sau majoritară absolută altfel decât prin modalitătile prevăzute la alin. (1) si (2) va promova respectiva ofertă publică în maximum două luni de la dobândirea acestei pozitii.

(4) Până la derularea ofertei publice mentionate la alin. (3) drepturile aferente valorilor mobiliare depăsind pozitia de control, respectiv majoritară, după caz, vor fi suspendate.

(5) Pretul în oferta publică de cumpărare efectuată potrivit alineatelor precedente va trebui să fie cel putin egal cu valoarea stabilită conform reglementărilor C.N.V.M.

Art. 135. - (1) Prevederile art. 134 nu se vor aplica în cazul în care pozitia de control sau majoritară a fost dobândită ca urmare a unei tranzactii exceptate sau în mod neintentionat.

(2) În contextul prezentei ordonante de urgentă tranzactii exceptate reprezintă dobândirea pozitiei de control sau majoritare:

1. în cadrul procesului de privatizare;

2. prin adjudecarea în cadrul procedurii falimentului sau executării silite;

3. prin achizitionarea de actiuni de la Ministerul Finantelor Publice sau de la alte entităti abilitate legal în cadrul procedurii executării creantelor bugetare.

(3) În contextul prezentei ordonante de urgentă dobândirea unei pozitii de control sau majoritare se consideră ca neintentionată dacă s-a realizat ca efect al unor operatiuni precum:

1. reducerea capitalului prin răscumpărarea de către societate a actiunilor proprii, urmată de anularea acestora;

2. majorarea capitalului social prin aport în numerar, în cadrul căreia unii dintre actionarii îndreptătiti nu îsi exercită dreptul de preferintă;

3. achizitionarea de actiuni în cadrul unei oferte publice primare de vânzare de actiuni;

4. conversia obligatiunilor în actiuni, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune aprobat de adunarea generală a actionarilor societătii emitente de obligatiuni;

5. fuziunea sau succesiunea.

(4) În cazul în care dobândirea pozitiei de control majoritare sau majoritare absolute se realizează fără intentie, detinătorul unei asemenea pozitii are una dintre următoarele obligatii alternative:

1. să deruleze o ofertă publică conform prevederilor art. 134 alin. (3);

2. să înstrăineze un număr de actiuni corespunzător pierderii pozitiei dobândite fără intentie.

(5) Executarea uneia dintre obligatiile prevăzute la alin. (4) se face în două luni de la dobândirea pozitiei de control majoritare sau majoritare absolute.

 

SECTIUNEA a 5-a

Retragerea obligatorie de pe pietele reglementate

 

Art. 136. - (1) O societate detinută public îsi va pierde acest statut în următoarele situatii:

a) când un actionar majoritar detine legal mai mult de 90% din capitalul social al societătii si promovează o ofertă publică de preluare cu scopul de a închide societatea;

b) ca urmare a hotărârii adunării generale a actionarilor, în cazul în care capitalul social va scădea sub echivalentul în lei a 100.000 euro, iar numărul de actionari va scădea sub 100.

(2) Societatea devine de tip închis la data notificării hotărârii adunării generale a actionarilor către C.N.V.M., după mentionarea acesteia la oficiul registrului comertului.

Art. 137. - O societate care îsi pierde statutul de societate detinută public sau se află în proces de dizolvare, conform prevederilor legale, va fi retrasă de pe piata reglementată pe care au fost tranzactionate respectivele valori mobiliare.

Art. 138. - (1) Persoana care prin orice mod, altul decât unul dintre cele prevăzute la art. 135 alin. (2), dobândeste o pozitie majoritară absolută care îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului are obligatia ca în două luni de la dobândirea acestei pozitii să facă o ofertă publică de preluare pentru restul de actiuni de pe piată în vederea transformării acesteia în societate de tip închis, cu mentionarea expresă a acestui obiectiv în prospectul ofertei.

(2) Suspendarea prevăzută la art. 134 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Pretul oferit pe actiune va fi calculat conform art. 134 alin. (5).

(4) După închiderea ofertei de preluare societatea va deveni de tip închis si va fi retrasă de pe pietele reglementate.

Art. 139. - Dacă actionarul care detine 90% din capitalul social al unui emitent vinde în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare cel putin 17% din detinere, prevederile art. 138 nu se aplică.

 

CAPITOLUL 4

Fondul de compensare a investitorilor

 

Art. 140. - Prin prezenta ordonantă de urgentă C.N.V.M. este autorizată să înfiinteze Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, ca persoană juridică de drept public, sub autoritatea C.N.V.M.

Art. 141. - În maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă C.N.V.M. va stabili prin regulament normele de organizare si functionare a Fondului, va numi consiliul său de administratie si va stabili modul de acoperire a cheltuielilor sale curente.

Art. 142. - (1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale reglementărilor C.N.V.M., în situatia incapacitătii societătii de servicii de investitii financiare de a returna fondurile bănesti si instrumentele financiare datorate sau apartinând investitorilor, care au fost administrate în numele lor în scopuri legate de servicii de investitii financiare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu vor fi compensate dacă servesc drept garantie pentru achizitii de valori mobiliare, conform prevederilor art. 55 si 56.

(3) Fondul compensează în mod egal si nediscriminatoriu, în limita unui plafon stabilit anual de C.N.V.M., clasele de investitori prevăzute în regulamentele C.N.V.M.

Art. 143. - (1) În contextul prezentului capitol investitiile efectuate printr-o societate de servicii de investitii financiare au devenit indisponibile în momentul în care fie C.N.V.M. a constatat că societatea respectivă nu poate să îsi îndeplinească obligatiile fată de investitori si nici nu va putea să o facă pe termen scurt din motive legate de situatia financiară, fie există o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii falimentului societătii respective.

(2) În cazul în care sumele au fost avansate sau plasamentele au fost realizate în numele unei terte persoane, această persoană va beneficia de compensare cu conditia ca ea să fi fost identificată sau să fie identificabilă înainte de data la care investitiile au devenit indisponibile.

Art. 144. - (1) În cazul indisponibilitătii investitiilor Fondul va fixa o limită de timp în cadrul căreia lichidatorul va trebui să îi comunice o situatie completă privind persoanele care au dreptul să beneficieze de compensatiile acordate de Fond, precum si suma totală a plasamentelor/avansurilor existente la data la care investitiile au devenit indisponibile.

(2) Fondul va publica la sediul tuturor unitătilor teritoriale ale societătii intrate în faliment si în cel putin două ziare de difuzare natională atât informatii privind indisponibilitatea investitiilor, cât si date privind operatiunea de compensare, perioada în cursul căreia va avea loc compensarea si numele societătilor bancare care vor fi mandatate să facă plata. De asemenea, vor fi făcute publice conditiile ce trebuie îndeplinite si formalitătile de urmat pentru a se obtine compensatia.

(3) Fondul se subrogă în drepturile investitorilor pentru o sumă egală cu plătile pe care le-a efectuat pentru compensarea plasamentelor/avansurilor garantate si se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă.

Art. 145. - (1) Fondul va avea următoarele resurse financiare:

a) contributia vărsată de societătile de servicii de investitii financiare cu ocazia autorizării;

b) contributia anuală plătită de societătile de servicii de investitii financiare;

c) venituri din investirea resurselor sale;

d) venituri din realizarea creantelor sale;

e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi curente de trezorerie;

f) alte venituri stabilite prin regulament de către C.N.V.M.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1), mai putin cele prevăzute la lit. c), vor fi utilizate pentru compensarea investitorilor. Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. c) vor fi destinate cheltuielilor curente ale Fondului.

(3) Fondul va fi scutit de plata oricăror impozite si taxe, inclusiv a taxei de timbru.

Art. 146. - (1) C.N.V.M. va stabili anual plafoanele contributiilor la Fond.

(2) Contributiile efectuate de societătile de servicii de investitii financiare în conformitate cu prezentul capitol vor fi deductibile fiscal.

(3) Contributiile plătite de societătile de servicii de investitii financiare la Fond nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării unei societăti de servicii de investitii financiare.

Art. 147. - (1) Fondul va deschide un cont curent la o bancă comercială stabilită de C.N.V.M.

(2) Resursele financiare aflate la dispozitia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat.

(3) Cheltuielile curente ale Fondului nu vor depăsi veniturile prevăzute la art. 145 alin. (1) lit. c).

Art. 148. - C.N.V.M. va stabili prin regulament procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, subiecte si obligatii de transparentă.

 

TITLUL V

Societăti de servicii de investitii financiare

CAPITOLUL 1

Societăti de servicii de investitii financiare cu sediul în România

 

Art. 149. - (1) Serviciile de investitii financiare legate de operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente financiare pe pietele reglementate vor fi prestate de societăti de servicii de investitii financiare, persoane juridice

române, înfiintate sub formă de societăti pe actiuni, emitente de actiuni nominative si care functionează conform autorizării si sub supravegherea C.N.V.M.

(2) Serviciile de investitii financiare reglementate de prezenta ordonantă de urgentă sunt:

1. servicii principale:

a) vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare pe contul clientilor;

b) vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare pe cont propriu;

c) plasamentul si/sau garantarea plasamentului valorilor mobiliare si al altor instrumente financiare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;

d) administrarea conturilor de portofolii individuale ale clientilor, cu respectarea mandatului dat de acestia;

e) preluarea si transmiterea ordinelor clientilor în scopul executării lor prin alte societăti de servicii de investitii financiare sau alti intermediari autorizati;

2. servicii conexe:

a) detinerea de fonduri si/sau de valori mobiliare si de alte instrumente financiare ale clientilor în scopul executării ordinelor acestora si în cursul administrării portofoliilor acestora sau în alte scopuri autorizate în mod expres prin reglementările C.N.V.M.;

b) acordarea de împrumuturi în bani sau în actiuni pentru creditarea tranzactiilor în marjă, în conditii stabilite în comun de B.N.R. si C.N.V.M.;

c) consultantă acordată cu privire la achizitii, preluări, structura de capital, strategie economică, finantări si aspecte similare;

d) consultantă cu privire la instrumentele financiare.

(3) În conditiile prevăzute de reglementările emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, societătile de servicii de investitii financiare pot presta si alte servicii principale si conexe.

(4) Autorizatia acordată de C.N.V.M. societătii de servicii de investitii financiare va mentiona expres serviciile de investitii financiare pe care aceasta le poate efectua.

(5) Societătile bancare si alte institutii de credit supuse supravegherii B.N.R. vor putea presta servicii de investitii financiare pe pietele reglementate, pe cont propriu si pe contul tertilor, începând cu data de 1 ianuarie 2005. Ele pot participa la capitalul social al societătilor de servicii de investitii financiare reglementate de prezenta ordonantă de urgentă atât până la data de 1 ianuarie 2005, cât si după această dată.

Art. 150. - (1) Societătile de servicii de investitii financiare realizează activitatea de intermediere prin persoane fizice, angajati sau reprezentanti, actionând ca agenti de investitii financiare autorizati de C.N.V.M. Aceste persoane fizice îsi desfăsoară activitatea exclusiv în numele si pe contul societătii de la care au primit ordine de tranzactii si nu pot angaja în nume sau/si pe cont propriu servicii de investitii financiare. C.N.V.M. va stabili situatiile de incompatibilitate si procedurile de autorizare a agentilor de investitii financiare, precum si regimul de suspendare si consecintele privind retragerea si anularea autorizatiilor.

(2) Controlul intern al respectării prevederilor legale este efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., în conditiile stabilite prin reglementările emise de aceasta.

(3) Nici o persoană fizică nu poate presta servicii de investitii financiare fără autorizatie emisă de C.N.V.M.

(4) Exercitarea neautorizată a unui serviciu de investitii financiare, precum si orice folosire neautorizată a expresiilor “servicii de investitii financiare”, “societate de servicii de investitii financiare”, liagent de servicii financiare” sau a oricărei expresii analoage ori similare atrag răspunderea potrivit legii.

Art. 151. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de a efectua servicii de investitii financiare societătile de servicii de investitii financiare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă ca obiect de activitate exclusiv prestarea de servicii de investitii financiare;

b) să facă dovada unui minim de capital subscris si integral vărsat, cu obligatia mentinerii unui minim de capital net care urmează să fie stabilit de C.N.V.M. după cum urmează:

1. pentru societătile de servicii de investitii financiare care desfăsoară operatiunile enumerate la art. 149 alin. (2) pct. 1 lit. a) si e) si pct. 2 lit. a), c) si d), suma specificată drept capital minim subscris si integral vărsat;

2. pentru societătile de servicii de investitii financiare care desfăsoară operatiunile enumerate la art. 149 alin. (2) pct. 1 lit. a), b), d) si e) si pct. 2 lit. a), c) si d), de două ori suma stabilită la pct. 1;

3. pentru societătile de investitii financiare care desfăsoară oricare dintre activitătile prevăzute la art. 149 alin. (2) pct. 1 lit. a), b), c), d) si e) si pct. 2 lit. a), b), c) si d), de 4 ori suma stabilită pentru activitătile de la pct. 1;

c) să se încadreze în coeficientii de risc cu privire la active, astfel cum vor fi stabiliti în reglementările C.N.V.M.;

d) cel putin 75% din totalul activelor detinute să fie recunoscute ca active ale pietelor reglementate, după cum vor fi definite de reglementările C.N.V.M.;

e) să nu detină ele, actionarii lor semnificativi sau entitătile afiliate nici un fel de participare, de orice fel ar fi aceasta, într-o altă societate de servicii de investitii financiare. Membrii consiliului de administratie sau ai conducerii executive, precum si agentii pentru investitii financiare ai unei societăti de servicii de investitii financiare pot detine actiuni într-o altă societate de servicii de investitii financiare numai dacă aceasta este o societate detinută public si are actiunile tranzactionate pe o piată reglementată si numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate să nu depăsească 10% si, respectiv, 20% din capitalul social si

drepturile de vot ale unei astfel de societăti de servicii de investitii financiare, precum si cu conditia să nu fie alesi ca membri ai conducerii unei astfel de societăti de servicii de investitii financiare.

(2) Ori de câte ori C.N.V.M. autorizează alte servicii de investitii financiare conform alin. (1) va determina nivelul minim al capitalului pentru astfel de activităti, după caz.

Art. 152. - C.N.V.M. nu va acorda autorizatia pentru prestarea de servicii de investitii financiare unei societăti comerciale dacă:

a) societatea comercială se află în procedură de reorganizare judiciară si faliment, potrivit legii;

b) oricare dintre actionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administratie, personal de conducere sau agenti pentru servicii de investitii financiare:

1. se încadrează în situatiile de incompatibilitate prevăzute la lit. a) sau detine o astfel de pozitie într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);

2. are antecedente penale;

3. a fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R., Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităti de reglementare ale pietelor financiare, cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale reglementate de această ordonantă de urgentă pentru perioada în care această interdictie rămâne în vigoare.

Art. 153. - (1) C.N.V.M. va stabili norme de conduită pentru societătile de servicii de investitii financiare si pentru persoanele fizice care efectuează tranzactii în numele acestora ca agenti de investitii financiare. Societatea de servicii de investitii financiare si agentii:

a) vor actiona cu diligentă profesională si onestitate în scopul protejării intereselor clientilor si a integritătii pietei;

b) vor dezvolta toate resursele si procedurile interne necesare prestării serviciilor de investitii financiare;

c) vor solicita de la clienti informatii referitoare la situatia financiară, experienta investitională si obiectivele concrete ale serviciului solicitat, în scopul prestării acestuia în cele mai bune conditii;

d) în relatiile cu clientii vor transmite acestora toate informatiile relevante privind decizia investitională;

e) vor respecta toate regulile si uzantele aplicabile prestării de servicii de investitii financiare, în scopul protejării intereselor clientilor si a integritătii pietei.

(2) Societătilor de servicii de investitii financiare si agentilor le este interzis să îsi îndeplinească functiile si atributiile în situatie de conflict de interese între client si intermediar.

Art. 154. - (1) Societătile de servicii de investitii financiare vor prezenta lunar C.N.V.M. situatiile lor financiare.

(2) C.N.V.M. poate stabili perioade de raportare mai scurte dacă detine informatii că situatia unei societăti de servicii de investitii financiare s-a modificat substantial ori că măsura este în interesul investitorilor. Continutul si forma rapoartelor periodice vor fi stabilite de C.N.V.M. Supravegherea se poate efectua si prin inspectii periodice.

(3) Societătile de servicii de investitii financiare vor supune autorizării prealabile a C.N.V.M. orice modificare în modul lor de organizare si functionare, orice reducere sau majorare a capitalului lor, orice nouă modificare a actionarilor semnificativi, schimbările în conducerea societătii, precum si emisiunea de valori mobiliare, notificând C.N.V.M. schimbările în detinerea capitalului social.

Art. 155. - Este interzis societătilor de servicii de investitii financiare si agentilor acestora:

a) să influenteze în mod artificial raportul liber dintre cererea si oferta de valori mobiliare prin înregistrarea de tranzactii fictive sau prin oscilatii ale preturilor nebazate pe transfer efectiv de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare;

b) să efectueze tranzactii pe cont propriu înainte de a fi executat toate ordinele competitive ale clientilor pentru valori mobiliare ale aceluiasi emitent;

c) să execute un ordin în contul unui client, altfel decât în conformitate cu instructiunile licite ale clientului.

Art. 156. - (1) C.N.V.M. va suspenda autorizatia societătilor de servicii de investitii financiare si/sau agentilor de servicii financiare pentru o perioadă cuprinsă între 5 si 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite conditiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sanctiuni mai grave prevăzute de lege.

(2) La cererea societătilor de servicii de investitii financiare C.N.V.M. poate aproba suspendarea activitătii pe o perioadă de maximum 6 luni.

(3) C.N.V.M. va anula autorizatia, dacă aceasta a fost obtinută pe baza unor informatii false sau care au indus în eroare.

(4) Prin anularea autorizatiei societatea de servicii de investitii financiare respectivă este de drept dizolvată. Prin decizia de anulare a autorizatiei de a efectua intermedierea de valori mobiliare C.N.V.M. poate interzice actionarilor principali, membrilor consiliului de administratie, personalului de conducere si agentilor pentru investitii financiare ai respectivei societăti să se angajeze, fie temporar, fie pe o perioadă nedefinită, în exercitarea de servicii de investitii financiare sau în orice altă activitate supusă prevederilor prezentei ordonante de urgentă si reglementărilor C.N.V.M.

(5) C.N.V.M. va retrage autorizatia de a efectua activităti specifice sau orice prestare de servicii de investitii financiare în următoarele cazuri:

a) dacă evenimente ulterioare acordării autorizatiei creează incompatibilitate în efectuarea de servicii de investitii financiare;

b) în cazul în care cauzele suspendării nu au fost înlăturate înlăuntrul perioadei de suspendare sau, dacă au fost înlăturate, există posibilitatea reală a reaparitiei lor;

c) dacă societătile de servicii de investitii financiare sau agentii pentru investitii financiare au desfăsurat activităti interzise prin art. 155;

d) în situatia în care o societate de servicii de investitii financiare nu mentine în permanentă nivelul capitalului social autorizat cel putin la nivelul minim stabilit de reglementările C.N.V.M.;

e) în situatia în care nu reia activitatea după perioada de 6 luni de suspendare;

f) pentru alte cauze stabilite de reglementările C.N.V.M.

(6) În situatia retragerii autorizatiei pentru desfăsurarea numai a unor activităti ce constituie servicii financiare, din continutul autorizatiei, societatea de servicii de investitii financiare va continua să îsi desfăsoare activitatea pentru restul operatiunilor autorizate.

Art. 157. - Societătile de servicii de investitii financiare, agentii de investitii financiare si alte persoane angajate profesional în activitatea de servicii de investitii financiare pot înfiinta asociatii profesionale având drept obiect ridicarea standardelor profesionale ale exercitării de servicii de investitii financiare, stabilirea si impunerea unor reguli de conduită si etică profesională, precum si organizarea si functionarea sistemelor de raportare si difuzare publică a informatiilor privind valorile mobiliare si alte instrumente financiare tranzactionate de către acestia.

 

CAPITOLUL 2

Societătile de servicii de investitii financiare cu sediul în alt stat

 

Art. 158. - (1) În conditii de reciprocitate, prin derogare de la prevederile art. 149 alin. (1), societătile de servicii de investitii financiare cu sediul în alt stat pot presta servicii de investitii financiare pe teritoriul României prin intermediul sucursalelor înfiintate în acest scop. Înfiintarea unor astfel de sucursale este supusă autorizării C.N.V.M.

(2) Societătile de servicii de investitii financiare din alt stat pot presta servicii de investitii financiare pe teritoriul României si, în mod direct, prin derogare de la prevederile art. 149 alin. (1), cu autorizarea C.N.V.M. si pe baza unui acord de cooperare în acest sens între C.N.V.M. si autoritătile competente ale statului respectiv.

(3) Prin regulament C.N.V.M. poate specifica serviciile pe care o societate de servicii de investitii financiare cu sediul într-un alt stat nu le poate desfăsura în mod direct în România.

(4) C.N.V.M. va stabili prin regulament conditiile si procedura de urmat de către societătile de servicii financiare din alt stat, în vederea prestării de servicii de investitii financiare pe teritoriul României în conditiile alin. (1) si (2).

Art. 159. - În cazul în care autorizatia de a desfăsura activităti a unei societăti de investitii financiare cu sediul într-un alt stat a fost revocată de autoritatea competentă a statului respectiv, sucursalele din România vor fi supuse lichidării, dispozitiile art. 158 alin. (2) neaplicându-se pentru această societate.

 

TITLUL VI

Consultantii de investitii

 

Art. 160. - (1) Serviciile de consultantă de investitii sunt servicii de investitii financiare ce includ: analiza instrumentelor financiare, analiza pietelor reglementate, analiza eficientei investitiilor, servicii de selectare si administrare a portofoliului, servicii de evaluare, precum si activităti de publicare, furnizare de opinii si recomandări de investitii în instrumente financiare, precum si consultanta acordată cu privire la fuziuni, achizitii, preluări, structura de capital, strategia economică, finantări si aspecte similare, precum si activităti de expertiză judiciară si extrajudiciară în domeniu, conform legii.

(2) Prestarea de servicii de consultantă de investitii cu titlu profesional se face de către consultantii de investitii, persoane fizice sau juridice, numai cu autorizarea C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. va stabili conditiile pentru obtinerea autorizatiei.

(4) Prestarea de servicii de consultantă de investitii exclude acceptarea, prelucrarea, executarea si decontarea ordinelor clientilor de a dobândi si a înstrăina instrumente financiare, inclusiv detinerea de disponibilităti bănesti sau de instrumente financiare în contul clientilor lor.

Art. 161. - C.N.V.M. prin reglementările sale privind serviciile de consultantă de investitii:

a) formulează reguli de conduită si defineste nivelurile de calificare profesională pentru prestarea unor astfel de servicii;

b) prevede sanctiuni, inclusiv suspendarea, retragerea si anularea respectivei autorizatii, în caz de nerespectare a cerintelor legale, a celor prevăzute în reglementările C.N.V.M. ori a celor cuprinse în regulile de conduită si integritate profesională;

c) stabileste principii si proceduri pentru consultantii de investitii în ceea ce priveste raportarea, inspectia si supravegherea acestora.

 

TITLUL VII

Sisteme de compensare, decontare, depozitare si registru ale instrumentelor financiare

 

Art. 162. - (1) Operatiunile de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, de înregistrare a transferului proprietătii asupra valorilor mobiliare, a instrumentelor financiare, de plăti si compensări, precum si orice operatiuni conexe acestora trebuie efectuate de persoane juridice autorizate, altele decât societătile de servicii de investitii financiare.

(2) Persoanele juridice specializate în efectuarea operatiunilor prevăzute la alin. (1) se înfiintează cu autorizarea prealabilă a C.N.V.M. după examinarea actului constitutiv si a regulamentelor lor interne. Orice  modificări aduse documentelor constitutive sau reglementărilor interne trebuie avizate de C.N.V.M.

(3) Activitătile de compensare si decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si de depozitare si registru ale instrumentelor financiare se stabilesc si se realizează în conformitate cu regulamentele si instructiunile C.N.V.M. si sub supravegherea acesteia.

Art. 163. - (1) Persoanele juridice având ca obiect una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 162 trebuie să fie organizate ca societăti comerciale pe actiuni.

(2) Capitalul social minim subscris si vărsat al acestor societăti comerciale se stabileste prin reglementările C.N.V.M., iar actiunile vor fi exclusiv actiuni nominative.

(3) Actionari la aceste societăti comerciale pot fi băncile, societătile de servicii de investitii financiare, societătile de asigurări, emitenti de valori mobiliare, precum si alte persoane juridice prevăzute de C.N.V.M.

(4) C.N.V.M. poate stabili procentele maxime ale detinerilor de actiuni la o astfel de societate, atât pentru fiecare detinător în parte, cât si pentru acelasi sector de activitate.

Art. 164. - (1) Societătile comerciale de compensare, decontare si depozitare a instrumentelor financiare efectuează operatiuni cu instrumentele financiare primite în cont prin agenti de compensare si depozitare conform contractelor încheiate cu acestia.

(2) Pot fi agenti de compensare si depozitare societătile de servicii de investitii financiare, băncile, societătile de asigurări, precum si orice altă persoană autorizată de C.N.V.M. în acest scop.

Art. 165. - (1) Regulamentele interne si procedura operatională vor asigura confidentialitatea si protectia datelor din conturile investitorilor, în măsura permisă de prevederile cap. 3 din titlul IV.

(2) Conturile de instrumente financiare constituite în numele agentilor de depozitare si compensare trebuie să fie evidentiate astfel încât să se distingă net instrumentele financiare detinute în cont propriu de agentul de depozitare si compensare si cele detinute în contul unor terti.

(3) Agentii de depozitare si compensare au obligatia de a tine subconturi individualizate de instrumente financiare detinute în contul clientilor lor.

Art. 166. - (1) Emitentii au obligatia să păstreze registrul valorilor mobiliare la societăti de registru autorizate.

(2) Societătile de registru desfăsoară activităti privind înregistrarea si evidenta valorilor mobiliare emise, evidenta uzufructului si a garantiilor reale constituite asupra valorilor mobiliare si a valorilor mobiliare care au înlocuit bunul initial constituit ca garantie, precum si orice alte activităti considerate de C.N.V.M. ca activităti de registru.

(3) O societate de servicii de investitii financiare care initiază procedura înregistrării transferului dreptului de proprietate la o societate de registru garantează acesteia si societătii de compensare si depozitare că transferul este făcut cu autorizarea proprietarului de valori mobiliare si va fi răspunzătoare dacă transferul a fost făcut fără o autorizare legală.

Art. 167. - Garantiile mobiliare pe instrumente financiare îndeplinesc conditia de publicitate din momentul înscrierii garantiei mobiliare în registrul tinut de societatea de registru.

 

TITLUL VIII

Organisme cu putere de autoreglementare

 

Art. 168. - (1) Organismele cu putere de autoreglementare sunt constituite ca societăti pe actiuni sau asociatii având ca obiective reglementarea activitătii membrilor lor si asigurarea respectării de către acestia a respectivelor reglementări si a normelor C.N.V.M.

(2) Organismele cu putere de autoreglementare pot fi învestite de către C.N.V.M. cu prerogative de reglementare si supraveghere a activitătii membrilor lor, de control si de sanctionare a acestora.

(3) O entitate autorizată de C.N.V.M. ca organism cu putere de autoreglementare poate avea ca asociati: societăti de servicii de investitii financiare, piete reglementate, burse de valori, bănci, societăti de compensare, de decontare, de depozitare si de registru si asociatii ale acestora.

(4) Actul constitutiv si regulamentul de functionare ale asociatiei/societătii sunt supuse autorizării C.N.V.M. si vor contine elementele esentiale privind drepturile si obligatiile membrilor asociatiei si conditiile de operare pe o piată reglementată.

(5) C.N.V.M. va decide autorizarea unei asociatii/societăti ca organism cu putere de autoreglementare, la cererea asociatilor, prin decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Prin regulamentele pe care le emite si prin decizia de autorizare C.N.V.M. poate impune modificarea, completarea sau eliminarea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv sau în regulamentul de functionare.

Art. 169. - Bursele de valori si alte piete reglementate pot fi învestite de către C.N.V.M. cu puteri de autoreglementare.

Art. 170. - C.N.V.M. va stabili prin regulamente prerogativele de reglementare, supraveghere si sanctionare, conditiile de obtinere, retragere, suspendare, anulare a autorizării, conditiile pentru dobândirea si încetarea calitătii de membru, sanctiuni administrative, inclusiv suspendarea sau anularea înregistrării acestora la C.N.V.M.

 

TITLUL IX

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 171. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sanctionează administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, după caz.

Art. 172. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) desfăsurarea fără autorizatie sau cu încălcarea termenilor autorizatiei a oricăror activităti sau operatiuni pentru care prezenta ordonantă de urgentă impune autorizarea de către C.N.V.M.;

b) nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă privind incompatibilitătile desfăsurării unei activităti sau operatiuni;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la modalitătile, conditiile si procedura de efectuare a ofertelor publice prevăzute la cap. 2 din titlului III;

d) nerespectarea obligatiilor impuse de prevederile cap. 2 si 3 din titlul IV;

e) nerespectarea obligatiilor de contributie la Fond;

f) nerespectarea prevederilor care stabilesc destinatia resurselor financiare ale Fondului;

g) tinerea evidentelor de către societătile de servicii de investitii financiare în alte conditii decât cele prevăzute de lege sau de normele adoptate în aplicarea acesteia;

h) negocierea, pretinderea sau împărtirea comisioanelor pentru serviciile de investitii financiare în alte conditii decât cele prevăzute de reglementările C.N.V.M.;

i) nerespectarea obligatiilor de certificare a situatiilor financiare sau certificarea lor de persoane neautorizate;

Art. 173. - Săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 172 se sanctionează cu:

a) amendă;

b) următoarele sanctiuni contraventionale complementare, care se pot aplica după caz:

1. suspendarea autorizatiei;

2. retragerea autorizatiei;

3. anularea autorizatiei;

4. interzicerea temporară sau definitivă, pentru persoanele fizice ori juridice, a desfăsurării unor activităti si servicii legate de pietele reglementate de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 174. - (1) Săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 172 se constată de agentii împuterniciti în acest scop de C.N.V.M.

(2) C.N.V.M. poate delega agentilor prevăzuti la alin. (1) numai puterea de a aplica sanctiunea amenzii, în conditiile si în limitele stabilite prin lege si prin reglementările sale.

(3) La primirea actelor de constatare ale agentilor săi C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de măsuri conservatorii si audierea persoanelor vizate, respectiv sanctionarea faptelor controlate.

(4) Decizia de sanctionare este semnată de presedintele C.N.V.M. pe baza hotărârii C.N.V.M. si îsi produce efectele pe data notificării sale persoanei sanctionate.

Art. 175. - (1) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale săvârsirii faptei si de conduita făptuitorului.

(2) În cazul săvârsirii uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 172, în mod repetat în decurs de 3 ani, sau de către o persoană condamnată pentru săvârsirea, în decurs de 3 ani precedând constatarea acesteia, a unei alte contraventii dintre cele prevăzute la art. 172, cumulativ cu sanctiunea stabilită se aplică si maximul amenzii prevăzute pentru ultima contraventie săvârsită.

(3) În cazul constatării săvârsirii a două sau mai multe contraventii ce urmează să fie sanctionate, se aplică sanctiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

(4) Pentru contraventiile săvârsite în conditiile alin. (2) si (3) aplicarea dispozitiilor alin. (1) se face numai cu privire la stabilirea duratei interzicerii exercitării activitătilor la care se referă autorizatia.

Art. 176. - Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:

a) între 0,5 si 5% din capitalul vărsat, în functie de gravitatea faptei săvârsite, pentru persoanele juridice;

b) între jumătate si totalitatea valorii tranzactiei sau între totalitatea si dublul sumei profitului obtinut ori al pierderii evitate prin tranzactia realizată cu săvârsirea faptei prevăzute la art. 133, urmând a se aplica suma cea mai mare, când dublul profitului obtinut sau al pierderii evitate este mai mare decât jumătate din valoarea tranzactiei.

Art. 177. - Când amenda se aplică persoanelor fizice, limitele acesteia se stabilesc între 10.000.000 lei si 200.000.000 lei, acestea putându-se actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 178. - C.N.V.M. poate sanctiona disciplinar cu avertisment scris privat sau publicat faptele săvârsite din culpă care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative ori prejudicii de altă natură persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenta prezentei ordonante de urgentă ori a protectiei investitorilor, dacă asemenea fapte nu sunt săvârsite în conditiile art. 175 alin. (2) sau (3).

Art. 179. - (1) În cazul sanctionării persoanelor juridice C.N.V.M. poate aplica sanctiuni cel mult egale prin gravitate, pentru contraventia respectivă, si persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitând de jure sau de facto functii de conducere ori exercitând cu titlu profesional activităti reglementate de prezenta ordonantă de urgentă, le este imputabilă respectiva contraventie pentru că, desi puteau si trebuiau să prevină săvârsirea ei, nu au făcut-o.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sunt tinute si la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contraventie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

Art. 180. - (1) Termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii contraventionale si a executării sanctiunii contraventionale este de 3 ani.

(2) În cazul sanctiunilor contraventionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 181. - (1) Săvârsirea cu intentie a faptelor prevăzute la art. 130, 131, 133, 150 alin. (3) si la art. 155 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 176 lit. b) si cu pedeapsa accesorie a interdictiei prevăzute la art. 173 lit. b) pct. 4.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 176 lit. b) accesarea cu intentie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzactionare.

 

TITLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 182. - C.N.V.M. va elabora reglementările pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 183. - Piata reglementată RASDAQ se va transforma în unul dintre tipurile de piată reglementată prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă în maximum 12 luni de la data intrării acesteia în vigoare.

Art. 184. - (1) Până la momentul integrării României în Uniunea Europeană entitătile reglementate de autorităti ale tărilor membre vor fi asimilate cu cele reglementate de C.N.V.M., pe bază de reciprocitate.

(2) După integrarea României în Uniunea Europeană entitătile reglementate ale tărilor membre pot opera pe piata de capital a României fără a fi necesară autorizarea acestora de către C.N.V.M.

(3) Până la momentul integrării României în Uniunea Europeană capitalul social al entitătilor reglementate va atinge nivelurile prevăzute în directivele Uniunii Europene aplicabile, prin majorări stabilite gradual de către C.N.V.M.

Art. 185. - (1) Până la adoptarea de către C.N.V.M., în maximum 90 de zile, a reglementărilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se aplică normele reglementate în vigoare.

(2) Entitătile care desfăsoară activităti în baza unor autorizatii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor beneficia de o perioadă de gratie de maximum un an de la data intrării în vigoare a acesteia, pentru a îndeplini conditiile prevăzute de aceasta.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Victoria Anghelache

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetică pentru introducerea pe piată a cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cerintele referitoare la eficienta si etichetarea energetică pentru introducerea pe piată a cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos si care au

puterea nominală de minimum 4 kW si de maximum 400 kW, denumite în continuare cazane.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aparat - corpul cazanului destinat să fie echipat cu un arzător sau arzătorul destinat să fie fixat pe corpul unui cazan;

b) cazan - ansamblul corp cazan-arzător, destinat să transmită apei căldura degajată la arderea combustibilului;

c) cazan standard - cazan la care temperatura medie a apei poate fi limitată prin proiect;

d) cazan recuperator - cazan destinat să deservească un sistem de încălzire centrală sau să fie instalat într-o vatră de ardere ca parte componentă a unui ansamblu cazan-recuperator/arzător cu gaz;

e) cazan cu condensare - cazan conceput să condenseze în permanentă o mare parte din vaporii de apă continuti în gazele de ardere;

f) cazan de joasă temperatură - cazan care poate functiona continuu, asigurând o temperatură a apei de 35-40şC, cu condensare în anumite situatii, inclusiv cazanul cu condensare care functionează cu combustibil lichid;

g) cazan ce urmează să fie instalat într-un spatiu de locuit - cazan cu puterea nominală utilă de maximum 37 kW, destinat să genereze căldura necesară încălzirii spatiului de locuit în care este instalat, prevăzut cu un vas de expansiune deschis, asigurând circulatia apei în sistem gravitational si care are înscrisă pe carcasă indicatia explicită că poate fi instalat în spatii de locuit;

h) putere nominală utilă, exprimată în kW - puterea calorică maximă stabilită si garantată de constructor a fi furnizată la mers continuu cu respectarea randamentelor utile indicate de producător;

i) randament util, exprimat în % - raportul dintre debitul caloric transmis apei din cazan si produsul valorii calorice nete la o presiune constantă a combustibilului si consumul exprimat în cantitatea de combustibil pe unitatea de timp;

j) sarcină partială, exprimată în % - raportul dintre puterea utilă a unui cazan care functionează intermitent sau la o putere inferioară puterii nominale utile si această putere nominală utilă;

k) temperatura medie a apei din cazan - media dintre temperatura apei la intrarea si la iesirea din cazan.

Art. 3. - (1) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:

a) cazanele care vor fi alimentate cu alte tipuri de combustibil;

b) echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde;

c) cazanele destinate să fie alimentate cu un combustibil ale cărui proprietăti diferă în mod apreciabil de proprietătile combustibililor lichizi si gazosi comercializati în mod curent, cum ar fi gazul rezultat din deseurile industriale, biogazul si altele;

d) masinile de gătit si aparatele destinate în special încălzirii spatiilor în care sunt instalate si care au ca functie subsidiară furnizarea apei calde pentru încălzire centrală si a apei calde sanitare;

e) aparatele cu o putere nominală sub 6 kW, care folosesc circulatia apei în sistem gravitational si sunt destinate numai pentru producerea si depozitarea apei calde sanitare;

f) cazanele fabricate în regim de unicat.

(2) În cazul cazanelor cu functie dublă, respectiv de încălzire a unui spatiu si de furnizare a apei calde sanitare, cerintele de randament prevăzute în anexa nr. 1 se referă numai la functia de încălzire.

Art. 4. - (1) Se admite introducerea pe piată si punerea în functiune numai a cazanelor care îndeplinesc următoarele conditii:

a) respectă cerintele de randament definite conform prevederilor anexei nr. 1 si stabilite în conformitate cu procedurile din standardele române care adoptă standardele europene armonizate aplicabile;

b) au aplicat simbolul de eficientă energetică prevăzut în anexa nr. 2;

c) au marcajul national de conformitate CS, aplicat de producător sau de reprezentantul său autorizat, si sunt însotite de declaratia de conformitate CS prevăzută în anexa nr. 3, redactată în limba română;

d) au marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, si sunt însotite de declaratia de conformitate CE, tradusă în limba română.

(2) Elementele de identificare a marcajelor sunt prezentate în anexa nr. 2 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(3) Se admite introducerea pe piată a aparatelor care au marcajul CS sau CE de conformitate, care sunt însotite de declaratia de conformitate CS sau CE si pentru care sunt definiti parametrii care le permit, după asamblare, să atingă nivelul cerintelor de randament prevăzut în anexa nr. 1.

(4) În cazul în care cazanele recuperatoare si/sau cazanele destinate a fi utilizate în spatiile de locuit sunt instalate pe scară largă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se autorizează punerea în functiune, cu conditia ca randamentul lor atât la putere nominală, cât si la sarcina partială de 30% să fie cu cel mult 4% sub cerintele de randament prevăzute în anexa nr. 1.

(5) La punerea în functiune cazanele trebuie să respecte si prescriptiile în vigoare referitoare la conditiile climaterice locale, caracteristicile energetice si de ocupare ale imobilelor.

Art. 5. - (1) Evaluarea conformitătii cazanelor si aparatelor cu cerintele din prezenta hotărâre se realizează înainte de introducerea pe piată a acestora, prin utilizarea următoarelor proceduri:

a) pentru cazanele care functionează cu combustibili lichizi procedurile pentru evaluarea conformitătii sunt examinarea de tip a cazanului în conformitate cu modulul B prevăzut în anexa nr. 4 si cu modulele C, D sau E prevăzute în anexa nr. 5, la alegerea producătorului;

b) pentru cazanele care functionează cu combustibili gazosi procedurile de evaluare a conformitătii cu cerintele de randament sunt cele utilizate pentru evaluarea conformitătii cu cerintele de sigurantă stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

(2) Procedurile pentru evaluarea conformitătii sunt redate schematic în anexa nr. 7.

(3) În cazul în care cazanelor si aparatelor li se aplică si alte reglementări tehnice care acoperă si alte cerinte si care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CS sau CE, acest marcaj indică conformitatea cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.

(4) Documentele si corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 5 se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul de certificare care evaluează conformitatea.

Art. 6. - (1) Pentru cazanele si aparatele introduse pe piată cu marcajul CS sau CE producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligatia să întomească si, respectiv, să păstreze cel putin 10 ani de la data fabricării ultimului produs documentele care atestă conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde:

a) documentatia tehnică prevăzută în anexa nr. 4;

b) declaratia de conformitate CS sau CE, după caz, întocmită de producător sau de reprezetnantul său autorizat;

c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate de Ministerul Industriei si Resurselor sau de organismele notificate ale Uniunii Europene, după caz;

d) adresele spatiilor de depozitare de pe teritoriul României;

e) copii de pe rapoartele de încercări, prin care se demonstrează conformitatea cu standardele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a) sau cu standardele europene armonizate, după caz.

(3) În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, importatorul are obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organului de control, la cerere, documentele prevăzute la alin. (2), spre examinare.

Art. 7. - (1) Marcajele de conformitate CS si CE, precum si simbolul de eficientă energetică, prevăzute în anexa nr. 2, se aplică în mod vizibil, lizibil si durabil, direct pe aparat sau pe o placă de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectată încât să nu poată fi refolosită.

(2) Este interzisă aplicarea pe cazan sau pe aparat a unor marcaje asemănătoare cu marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazan, pe aparat sau pe placa de timbru, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor CS sau CE să nu fie reduse.

(3) Este interzisă aplicarea pe cazan a altor etichete decât cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) În cazul în care organul de control constată că marcajul a fost aplicat necorespunzător, producătorul va fi obligat să realizeze cazanul sau aparatul conform prevederilor privind aplicarea marcajului.

(2) În cazul în care organul de control constată că neconformitatea continuă, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piată a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. -(1) Ministerul Industriei si Resurselor, în calitate de autoritate competentă în domeniu, va publica până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele de certificare notificate, desemnate să realizeze procedurile prevăzute la art. 5 alin. (1), împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească si cu numerele de identificare alocate acestora.

(2) Competenta organismelor de certificare este recunoscută de Ministerul Industriei si Resurselor pe baza unei proceduri de evaluare, avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Procedura de evaluare a organismelor de certificare în vederea recunoasterii de către Ministerul Industriei si Resurselor va fi elaborată în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri si va fi aprobată prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si care asigură supravegherea pietei este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, organ de specialitate care functionează în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 11. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) si ale art. 6, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control al autoritătii competente împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), c), d) si ale art. 7, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate ori marcate incorect.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul împuternicit de către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR.

Art. 12. - Contraventiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 13. - Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sanctiuni si restrictii de introducere pe piată sau de punere în functiune a cazanelor, va mentiona temeiul legal, în conditiile prezentei hotărâri, si va fi adusă la cunostintă Ministerului Industriei si Resurselor în termen de 72 ore de la data luării la cunostintă a deciziei.

Art. 14. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuersti, 21 martie 2002.

Nr. 270.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTELE DE RANDAMENT

 

Cerintele de randament pe care trebuie să le îndeplinească cazanele:

a) în timpul functionării la putere nominală, P n exprimată în kW la o temperatură medie a apei de 70şC; si

b) în timpul functionării la o sarcină partială de 30%, la o temperatură medie a apei care variază în functie de tipul de cazan sunt stabilite în tabelul următor:

 

Tipul cazanului

Intervalul de putere kW

Randamentul la puterea nominală

Randamentul la sarcina partială

Temperatura medie a apei necesar (şC)

Randamentul necesar

(%)

Temperatura medie a apei necesar

(şC)

Randamentul necesar

(%)

Cazane standard

4-400

70

84+log

Pn 50

80+log P n

Cazane de temperatură joasă* )

4-400

70

87,5+1,5 log Pn

40

87,5+1,5 log Pn

Cazane cu condensare de gaz

4-400

70

91+1 log Pn

30**)

97+1 log Pn

 


**) Inclusiv cazane cu condensare, care functionează cu combustibil lichid.

**) Temperatura apei furnizate de cazan.

 

ANEXA Nr. 2

 

SIMBOLUL DE EFICIENTĂ ENERGETICĂ

 

Cerintele de randament obligatorii atât la putere nominală, cât si la sarcina partială de 0,3 P n

 

Simbolul de eficientă energetică

Randamentul cerut la puterea nominală P n si la o temperatură medie a apei din cazan de 70şC (%)

Randamentul cerut la sarcina partială de 0,3 P n

si la o temperatură medie a apei din cazan de 50şC

(%)

*

84+2 log P n

80+3 log P n

**

87+2 log P n

83+3 log P n

***

90+2 log P n

86+3 log P n

****

93+2 log P n

89+3 log P n

 

NOTĂ:

Dacă randamentul său la puterea nominală ori randamentul la sarcina partială este egal sau mai mare decât valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeste o “*“, asa cum se arată în tabelul de mai sus.

Dacă randamentul său la puterea nominală ori randamentul la sarcina partială este cu 3 sau mai multe puncte mai mare decât valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeste “**“.

Fiecare treaptă suplimentară pentru randamentul de 3 puncte la puterea nominală si la sarcina partială permite atribuirea unei stelute “*“.

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

 - Model -

 

Noi, .................................................... (denumirea si sediul producătorului sau ale reprezentantului său autorizat) ......................................................................... declarăm pe propria răspundere că aparatul/cazanul .........................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului si al seriei) produs de ......................................................................... (denumirea si sediul producătorului) la care se referă această declaratie, respectă cerintele de randament si este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente, normativ/normative: .......................................................................................................... (titlul si/sau numărul si data publicării standardului/standardelor sau altui/altor document/documente, normativ/normative, emitentul acestor documente) Certificat de examinare CS de tip nr. ....... din ......................., emis de organismul desemnat: .................................................................................................... (denumirea si sediul)

Locul si data emiterii declaratiei .............................................................................. (functia, numele si prenumele persoanei autorizate să îl reprezinte pe producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia)

........................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI

pentru evaluarea conformitătii

 

Modulul B - Examinarea CS de tip

1.1. Modulul B descrie etapele procedurii prin care un organism notificat constată si atestă faptul că un exemplar reprezentativ din productia avută în vedere respectă prevederile din prezenta hotărâre.

2.1. Cererea pentru efectuarea examinării CS de tip se înaintează de către producător sau de către reprezentantul său autorizat cu sediul în România unui organism notificat, ales de către acesta.

2.2. Cererea de examinare de tip cuprinde următoarele:

a) denumirea si sediul producătorului, precum si numele si sediul reprezentantului său autorizat, dacă cererea este înaintată de către acesta din urmă;

b) o declaratie potrivit căreia aceeasi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c) documentatia tehnică prevăzută în acest modul.

2.3. Solicitantul pune la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite si alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

3.1. Documentatia tehnică permite evaluarea conformitătii aparatului cu cerintele din prezenta hotărâre. Pentru evaluarea conformitătii produsului documentatia tehnică cuprinde, după caz, si informatii privind proiectarea, fabricarea si functionarea produsului.

3.2. Documentatia tehnică contine în principal:

a) o descriere generală a aparatului;

b) desene de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;

c) descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor si schemelor mentionate mai sus si a modului de functionare a produsului;

d) o listă a standardelor ce conferă prezumtia de conformitate cu cerintele din prezenta hotărâre, aplicate integral sau partial, precum si descrieri ale solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor din prezenta hotărâre, atunci când nu s-au aplicat aceste standarde;

e) rezultate ale calculelor de proiectare, ale verificărilor efectuate;

f) rapoarte de încercare.

4.1. Organismul notificat la care se face referire la pct. 2.1. are următoarele obligatii:

a) să examineze documentatia tehnică, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentatia tehnică si să identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele ce conferă prezumtia de conformitate cu cerintele din hotărâre, precum si componentele care au fost proiectate fără să se aplice prevederile din standardele respective;

b) să efectueze sau să solicite să se efectueze examinările corespunzătoare si încercările necesare pentru a verifica dacă solutiile adoptate de producător respectă cerintele din hotărâre, atunci când nu s-au aplicat standardele ce conferă prezumtia de conformitate cu cerintele;

c) să efectueze sau să solicite să se efectueze examinările corespunzătoare si încercările necesare pentru a verifica dacă standardele au fost într-adevăr aplicate, atunci când producătorul a optat pentru aplicarea standardelor ce conferă prezumtia de conformitate cu cerintele din hotărâre;

d) să convină cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinările si încercările necesare.

5.1. Dacă tipul respectă prevederile reglementărilor tehnice specifice, organismul notificat emite solicitantului un certificat de examinare CS de tip.

5.2. Certificatul de examinare CS de tip contine:

a) denumirea si sediul producătorului;

b) concluziile examinării;

c) conditiile pentru valabilitatea acestuia;

d) datele necesare identificării tipului aprobat;

e) perioada de valabilitate a certificatului conform reglementărilor tehnice.

5.3. La certificatul de examinare de tip se anexează o listă cuprinzând elementele din documentatia tehnică, semnificative pentru evaluare, iar o copie de pe acestea se păstrează de către organismul notificat.

5.4. În situatia în care se refuză certificarea unui tip organismul notificat trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz.

5.5. Reglementările tehnice prevăd o procedură de contestare împotriva refuzului de certificare a tipului.

6.1. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care detine documentatia tehnică referitoare la certificatul de examinare CS de tip asupra tuturor modificărilor aduse aparatului certificat; dacă aceste modificări afectează conformitatea cu cerintele din hotărâre sau cu conditiile prevăzute pentru utilizarea aparatului, aparatul trebuie să primească o certificare suplimentară. Această certificare suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul de examinare CS de tip initial.

7.1. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare CS de tip emise si completările la acestea, precum si cu privire la certificatele de examinare CS de tip retrase.

8.1. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CS de tip si/sau de pe completările la acestea. Anexele la certificatele de examinare de tip se pun la dispozitie celorlalte organisme notificate, la cerere.

9.1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România păstrează împreună cu documentatia tehnică copiile de pe certificatele de examinare CS de tip emise si de pe completările la acestea o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.

9.2. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu au sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnică revine importatorului.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modulul C - Conformitatea cu tipul

1.1. Modulul C descrie etapele prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România asigură si declară că aparatele respective sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si sunt respectate cerintele din hotărâre, aplicabile acestora. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România aplică marcajul CS pe fiecare aparat si întocmeste o declaratie de conformitate.

2.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricatie asigură conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat, asa cum se specifică în certificatul de examinare CS de tip, si cu cerintele din hotărâre, aplicabile acestora.

3.1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România păstrează un exemplar al declaratiei de conformitate o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.

3.2. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu au sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnică revine importatorului.

4.1. Un organism notificat, ales de producător, efectuează sau solicită efectuarea examinării produselor la intervale de timp aleatorii. Se examinează un esantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat, si se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardele ce conferă prezumtia de conformitate cu cerintele din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricatie cu cerintele din prezenta hotărâre. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare.

Modulul D - Asigurarea calitătii productiei

1.1. Modulul D descrie etapele prin care producătorul care îndeplineste obligatiile prevăzute la acest modul asigură si declară că aparatele respective sunt conforme cu tipul, asa cum se mentionează în certificatul de examinare CS de tip, si îndeplinesc cerintele aplicabile în cazul lor. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România aplică marcajul CS pe fiecare aparat si întocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CS este însotit de simbolul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea CS, conform prevederilor prezentului modul.

2.1. Producătorul aplică un sistem al calitătii aprobat pentru productie, inspectie si încercarea aparatului finit, conform prevederilor cuprinse în prezentul modul; sistemul calitătii aprobat este supus supravegherii sub răspunderea organismului notificat, prevăzută în acest modul.

3. Sistemul calitătii

3.1. Producătorul solicită unui organism notificat, ales de el, evaluarea sistemului calitătii pentru aparatele avute în vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii contine:

a) toate informatiile necesare pentru categoria de aparate avută în vedere;

b) documentatia privind sistemul calitătii;

c) documentatia tehnică a tipului aprobat si un exemplar al certificatului de examinare CS de tip.

3.2.1. Sistemul calitătii trebuie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul, asa cum se specifică în certificatul de examinare CS de tip, si cu cerintele aplicabile din hotărâre..3.2.2. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producător sunt reunite într-o documentatie sistematică si ordonată, sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea.

3.2.3. Documentatia privind sistemul calitătii contine o descriere a următoarelor aspecte:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică a întreprinderii, responsabilitătile si atributiile conducerii întreprinderii cu privire la calitatea aparatelor;

b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitătii, precum si procesele si măsurile sistematice care vor fi utilizate;

c) încercările si testările care vor fi efectuate înainte, în timpul si după procesul de fabricatie, precum si frecventa lor;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie, rezultatul încercărilor si datele de testare, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat;

e) mijloacele de urmărire a realizării calitătii aparatului, precum si a functionării efective a sistemului calitătii.

3.3.1. Organismul notificat evaluează sistemul calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu cerintele standardului român SR EN ISO 9002:1994 adaptat pentru produsele la care se aplică.

3.3.2. Echipa de audit are cel putin un membru cu experientă în evaluarea tehnologiei produsului avut în vedere. Procedura de evaluare include o inspectie la locul unde se realizează produsul respectiv.

3.3.3. Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinării si decizia de evaluare motivată.

3.4.1. Producătorul se angajează să îndeplinească obligatiile ce decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si să mentină acest sistem la un nivel corespunzător si eficient.

3.4.2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România informează organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricărei intentii de actualizare a acestui sistem.

3.4.3. Organismul notificat evaluează modificările propuse si decide dacă sistemul calitătii modificat satisface în continuare cerintele prevăzute la pct. 3.2.1 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.

3.4.4. Organismul notificat va face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinării si decizia de evaluare motivată.

4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calitătii este acela de a asigura că producătorul îsi îndeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitătii aprobat.

4.2. Producătorul permite accesul reprezentantilor organismului notificat pentru efectuarea inspectiei în incintele de productie, control, încercare si depozitare si pune la dispozitie acestuia toate informatiile necesare si, în mod special:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.

4.3.1. Organismul notificat efectuează cel putin o dată la 2 ani un audit pentru a avea garantia că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii; organismul emite producătorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar fată de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producătorului.

În timpul acestor inspectii organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea functionării corecte a sistemului calitătii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului un raport al inspectiei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5.1. Producătorul detine si pune la dispozitie organelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:

a) documentatia prevăzută la pct. 3.1 lit. b);

b) documentele de actualizare a sistemului calitătii, prevăzute la pct. 3.4.2;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4.4, 4.3.1 si 4.4.

6.1. Fiecare organism notificat comunică celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobările privind sistemul calitătii, emise sau retrase.

Modulul E - Asigurarea calitătii produsului

1.1. Modulul E descrie etapele prin care producătorul care îndeplineste obligatiile prevăzute în acest modul asigură si declară că aparatele si cazanele ce fac obiectul evaluării sunt conforme cu tipul, asa cum se specifică în certificatul de examinare CS de tip, si că satisfac cerintele reglementării tehnice aplicabile în cazul lor. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România aplică marcajul CS pe fiecare aparat si cazan si întocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CS este însotit de simbolul de identificare al organismului notificat care răspunde de supraveghere, conform prevederilor prezentului modul.

2.1. La inspectia si încercarea finală a aparatului si cazanului producătorul aplică un sistem al calitătii aprobat, conform prevederilor prezentului modul; sistemul calitătii aprobat este supus supravegherii sub răspunderea unui organism notificat, conform prevederilor prezentului modul.

3. Sistemul calitătii

3.1. Producătorul solicită unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului calitătii pentru aparatele si cazanele avute în vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii contine:

a) toate informatiile necesare pentru categoria de aparate si de cazane avute în vedere;

b) documentatia privind sistemul calitătii;

c) documentatia tehnică a tipului aprobat si un exemplar al certificatului de examinare CS de tip.

3.2.1. În cadrul sistemului calitătii se efectuează examinarea fiecărui aparat si cazan si se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau în standardele ce conferă prezumtia de conformitate cu cerintele din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea cu cerintele aplicabile. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producător sunt reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea.

3.2.2. Documentatia privind sistemul calitătii contine o descriere a următoarelor aspecte:

a) obiectivele legate de calitate si de structura organizatorică a întreprinderii, responsabilitătile si atributiile conducerii întreprinderii cu privire la calitatea produselor;

b) examinările si încercările care vor fi efectuate după procesul de productie;

c) mijloacele de urmărire a functionării efective a sistemului calitătii;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.

3.3.1. Organismul notificat evaluează sistemul calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu cerintele standardului român SR EN ISO 9003:1994, completat, dacă este necesar, pentru a tine seama de natura specifică a produselor pentru care se aplică.

3.3.2. Echipa de audit are cel putin un membru cu experientă în evaluarea tehnologiei produsului avut în vedere. Procedura de evaluare include o inspectie la locul unde se realizează produsul respectiv.

3.3.3. Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinării si decizia de evaluare motivată.

3.4.1. Producătorul se angajează să îndeplinească obligatiile care decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si să mentină acest sistem la un nivel corespunzător si eficient.

3.4.2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România informează organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricărei intentii de actualizare a acestui sistem.

3.4.3. Organismul notificat evaluează modificările propuse si decide dacă sistemul calitătii modificat satisface în continuare cerintele prevăzute la pct. 3.2.1 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.

3.4.4. Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinării si decizia de evaluare motivată.

4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calitătii este acela de a asigura că producătorul îsi îndeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitătii aprobat.

4.2. Producătorul permite accesul reprezentantilor organismului notificat pentru efectuarea inspectiei în incintele de productie, control, încercare si depozitare si pune la dispozitie acestuia toate informatiile necesare si, în mod special:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) documentatia tehnică;

c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.

4.3. Organismul notificat efectuează cel putin o dată la 2 ani un audit pentru a avea garantia că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii; organismul emite producătorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar fată de auditurile periodice anuale prevăzute la pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor inspectii organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea functionării corecte a sistemului calitătii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului un raport al inspectiei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5.1. Producătorul detine si pune la dispozitie organelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:

a) documentatia prevăzută la pct. 3.1 lit. c);

b) documentele de actualizare a sistemului calitătii, prevăzute la pct. 3.4.2;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4.4, 4.3 si 4.4.

6.1. Fiecare organism notificat comunică celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobările privind sistemul calitătii, emise sau retrase.

 

ANEXA Nr. 6

 

CRITERII MINIME

pentru recunoasterea organismelor de certificare

 

Organismele de certificare recunoscute de Ministerul Industriei si Resurselor trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

a) disponibilitatea personalului si a mijloacelor si echipamentelor necesare;

b) competenta tehnică si integritatea profesională a personalului;

c) independenta în efectuarea încercărilor, în pregătirea rapoartelor, în eliberarea certificatelor si în efectuarea supravegherii conform prevederilor hotărârii, precum si independenta conducerii si a personalului tehnic fată de toate cercurile, grupurile sau persoanele direct ori indirect implicate în domeniul aparatelor;

d) mentinerea de către personal a secretului profesional;

e) detinerea unei asigurări de răspundere civilă pentru activitatea prestată, dacă această răspundere nu este asumată de stat sau prin lege.

 

ANEXA Nr. 7

 

PREZENTAREA SCHEMATICĂ

a procedurilor de evaluare a conformitătii

 

CS

PRODUCĂTOR

 

Tipul produsului

Cazane cu combustibil gazos

Evaluarea confomitătii la cazanele cu combustibil gazos se face conform procedurilor prevăzute în

Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind conditiile de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi

 

Exainarea CS de tip (pct. 1 din anexa nr. 5)

Modulul B

La alegerea Producătorului

 

Conformitatea cu tipul (pct. 2 din anexa nr. 5)

Organismul de certificare notificat efectuează verificarea aparatelor la locurile de fabricatie

Modulul C

 

Asigurarea calitătii productiei (pct. 3 din anexa nr. 5)

Organismul de certificare notificat evaluează certificarea si monitorizează sistemul calitătii producătorului

Modulul D

 

Asigurarea calitătii produsului (pct. 4 din anexa nr. 5)

Organismul de certificare notificat evaluează, certifică si monitorizează sistemul calitătii producătorului

Modulul E

Cazane cu combustibil lichid

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, cu bunurile materiale aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează, iar patrimoniul Serviciului de Protectie si Pază se majorează cu valoarea imobilului si bunurilor prevăzute la art. 1, la valoarea de inventar actualizată.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului si a bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, în.termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 284.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Sinaia, str. Cumpătul nr. 24-26, judetul Prahova Protocolului de Stat”

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului

Serviciul de Protectie si Pază

Constructii: Restaurantul “Cabana Cumpătul” cu două căsute din lemn: “Crinul” si “Liliacul”

Suprafata construită = 306 m 2

Teren: Suprafata totală = 705,92 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comisia natională pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, denumită în continuare Comisie, organism interministerial fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru, condusă de către consilierul primului-ministru cu atributii în domeniul asigurării sănătătii populatiei.

(2) Comisia se organizează si functionează pe lângă Ministerul Sănătătii si Familiei.

(3) Comisia are rolul de elaborare, integrare, corelare si monitorizare a politicii Guvernului în domeniul supravegherii, controlului si prevenirii cazurilor de infectie HIV/SIDA.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarele atributii principale:

a) analizează cauzele si conditiile care favorizează cazurile de infectie HIV/SIDA;

b) fundamentează, elaborează si propune spre aprobare Guvernului Strategia natională pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, urmărind punerea în aplicare a acesteia;

c) formulează propuneri privind modificarea si completarea legislatiei, precum si propuneri privind elaborarea de noi acte normative pentru supravegherea, controlul, prevenirea si reducerea impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA. Propunerile vor fi înaintate institutiilor competente, potrivit legii, să initieze proiecte de acte normative;

d) evaluează si propune Guvernului prevederea în bugetul de stat a fondurilor necesare aplicării strategiei nationale în domeniu;

e) urmăreste respectarea conventiilor, tratatelor si celorlalte acte internationale la care România este parte, în ceea ce priveste respectarea drepturilor persoanelor infectate HIV/SIDA;

f) acordă asistentă autoritătilor competente pentru elaborarea strategiilor sectoriale si identifică metodele si mijloacele practice care pot fi folosite în scopul supravegherii, controlului, prevenirii si reducerii impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA;

g) informează periodic Guvernul si autoritătile competente cu privire la activitatea si rezultatele obtinute;

h) propune Guvernului adoptarea măsurilor ce se impun pentru supravegherea, controlul, prevenirea si reducerea impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA;.i) elaborează si dă publicitătii anual raportul privind evolutia cazurilor de infectie HIV/SIDA;

(2) Comisia îndeplineste orice alte atributii în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.

Art. 3. - În exercitarea atributiilor sale Comisia colaborează cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice centrale reprezentate, cu celelalte autorităti si institutii publice, precum si cu organizatiile neguvernamentale interesate.

Art. 4. - (1) Comisia are următoarea componentă:

a) presedinte, consilierul primului-ministru cu atributii în domeniul asigurării sănătătii populatiei;

b) 2 vicepresedinti, respectiv reprezentantul Ministerului Sănătătii si Familiei si o persoană desemnată prin consens de către asociatiile persoanelor infectate HIV/SIDA;

c) 11 membri reprezentanti, la nivel de director general sau director, ai institutiilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Componenta nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea institutiilor reprezentate.

(3) La lucrările Comisiei pot fi invitati reprezentanti ai următoarelor institutii publice sau structuri:

a) Administratia Prezidentială;

b) comisiile de sănătate ale Camerei Deputatilor si Senatului;

c) Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

d) Colegiul Medicilor din România;

e) Colegiul Farmacistilor din România;

f) organizatiile academice si de asistentă socială, precum si celelalte organizatii neguvernamentale care desfăsoară activitate în domeniu;

g) organizatiile producătorilor si importatorilor de medicamente;

h) agentiile din România ale Organizatiei Natiunilor Unite, care desfăsoară activitate în domeniu.

(4) La lucrările Comisiei pot participa, la invitatia presedintelui acesteia, reprezentanti ai altor institutii publice si structuri decât cele prevăzute la alin. (3), specialisti si reprezentanti ai societătii civile.

Art. 5. - (1) Comisia se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepresedinti.

(2) Activitatea executivă si de secretariat a Comisiei este asigurată de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 6. - (1) În vederea exercitării atributiilor ce îi revin Comisia poate constitui grupuri de lucru formate din specialisti care pot proveni din cadrul institutiilor publice si structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) si alin. (3), precum si din cadrul altor structuri, cu conditia ca rezultatele activitătii desfăsurate de către acestia să fie de natură să contribuie la realizarea scopului pentru care Comisia a fost constituită.

(2) Lucrările de secretariat ale grupurilor de lucru sunt asigurate de institutiile publice sau de structurile ai căror reprezentanti ori invitati au solicitat constituirea grupului de lucru.

Art. 7. - Comisia îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului de functionare propus de presedinte si aprobat în cadrul primei sedinte, care va avea loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

INSTITUTIILE PUBLICE

ai căror reprezentanti sunt membri ai Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA

 

1. Ministerul Finantelor Publice

2. Ministerul Justitiei

3. Ministerul de Interne

4. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

5. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

6. Ministerul Educatiei si Cercetării

7. Ministerul Sănătătii si Familiei

8. Ministerul Tineretului si Sportului

9. Secretariatul General al Guvernului

10. Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

11. Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 182/15 martie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 83/19 martie 2002

 

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001

pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contributie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale art. 3 pct. 19 si ale art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999,

vâzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si al Directiei generale de asistentă medicală, programe si servicii medicale integrate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. DB 2.791 din 14 martie 2002,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Pozitia nr. 8 din anexa - Lista cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiază în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contributie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate - la Ordinul nr. 546/469/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 6 septembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“8. Leucemii, limfoame si aplazie medulară.”

Art. 2. - Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei, Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Daniela Bartos Eugeniu Turlea